OdOlen měsíčník cena 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OdOlen 5 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda OdOlen měsíčník cena 10 Kč Foto: Zdeněk Kocur Středověké divadlo TRAKEN Ve dnech a od 14 hodin se na louce u kostela v Odoleně Vodě uskuteční rytířský turnaj na koních v podání středověkého divadla Traken. Rytíři se městu představí při uvítacím ceremoniálu s představiteli Odoleny Vody v pátek v 17 hodin před městskou radnicí. Jste srdečně zváni. Nad celou akcí převzala záštitu starostka města Ing. Dita Výborová. OdOlen 5/2013 1

2 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 5/2013 ze dne Rada města schválila: Plán letní údržby zeleně ve městě Odolena Voda pro rok 2013 pro Technické služby města Odolena Voda. Návrhy Komise pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda ze dne na údržbu a péči o městskou zeleň v součinnosti s Technickými službami města Odolena Voda a vysázení květin a stromů dle návrhu komise takto: na Dolním náměstí před poštou, v ulici Komenského, v ulici U pivovaru. Uzavření Dodatku nájemní smlouvy s Aero Odolena Voda, o.s. se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda. Provozování tenisového areálu v sezoně roku 2013 tenisovým oddílem při TJ Aero za podmínek splnění všech povinností uložených stavebním úřadem Odolena Voda a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jakékoli investice je uživatel oprávněn provádět pouze po předchozím projednání a schválení v Radě města Odolena Voda. Vítěze poptávkového řízení na akci Likvidace azbestové krytiny tesko objektu v Odoleně Vodě a to spol. Dekonta Holding a.s. Volutová 2523, Praha 5, za cenu Kč bez DPH. Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné (I. kolo). Jedná se o byt č. 7, dispozice 2+1, o celkové výměře pro nájem 53,46 m 2, č. p. 275 Komenského, Odolena Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 70 Kč/ m 2 /měsíc. Zadání veřejné zakázky Rekonstrukce bytu po sanaci škod způsobených požárem a vodou byt č. 14 Kpt. Jaroše, Odolena Voda. Seznam společností, jež budou obeslány s oznámením o zveřejnění veřejné zakázky Rekonstrukce bytu po sanaci škod způsobených požárem a vodou byt č. 14 Kpt. Jaroše, Odolena Voda. Prodloužení lhůty v dohodě o započtení nájmu za měsíc září 2012 která byla schválena Radou města Odolena Voda č. 15/2012 dne s panem Michaelem Vackem, IČ: , bytem Pražská 190, Vráž u Berouna, nájemce Restaurace Opera na náměstí Vítězslava Hálka č. 90, Odolena Voda Dolínek z důvodu zpětného doplnění jistiny nájmu a prodlužuje tímto vrácení dosud nezaplacené částky nejpozději do Vítěze poptávkového řízení na opravy místních komunikací tryskovou metodou společností Oprava komunikací Zoubek s.r.o., se sídlem Na Valech 1031, Sadská, IČ: za cenu 2970 Kč (bez DPH) za 1 tunu dodané asfaltové směsi a záruku 48 měsíců na provedené opravy v celkovém rozsahu dodávky oprav ve výši Kč. Dodávku a montáž 2 ks vstupních bočních dveří ve třídách pro objekt mateřské školy v ul. Lidická v Odoleně Vodě společností SVĚT OKEN s.r.o., Žižkova 463, Kralupy nad Vltavou, IČ: za celkovou cenu 2 kusů dveří ve výši Kč bez DPH. Smlouvu na poskytování služby internetu pro provoz Městské knihovny Odolena Voda se spol. KnVnet services s.r.o., se sídlem Sídliště Hůrka 1060, Kralupy nad Vltavou, , IČ: Poskytování služeb je pro Město Odolena Voda zdarma. Rada města jmenovala: S účinností od 4. dubna 2013 nové členy Komise pro seniory při Radě města Odolena Voda takto: Hana Bělinová, Marie Heřmanová, Zdenka Křížová. Členy hodnotící komise k veřejné zakázce Rekonstrukce bytu po sanaci škod způsobených požárem a vodou byt č. 14 Kpt. Jaroše, Odolena Voda. Členové komise Náhradníci Ing. Ján Kaščák David Halva Bc. Jiří Hornický Ing. Milan Ledvinka CSc. Bc. Karel Philipp Ing. Dita Výborová Ing. Miloš Hladík Pavel Halva Ivana Pirná Zuzana Šobová Rada města svěřila: V souladu s 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda ve věcech samostatné působnosti v těchto záležitostech: 1) Vydávání souhlasů a závazných stanovisek s dělením pozemků, územním řízením a stavebním povolením, a to vždy v souladu s platným územním plánem města Odolena Voda a na základě vyjádření Komise stavební a územního rozvoje při Radě města Odolena Voda. Při vyjádření budou akceptovány obecné regulativy Rady města Odolena Voda. 2) Udělování stanovisek města Odolena Voda jako vlastníka pozemních komunikací pro potřeby rozhodnutí Silničního správního úřadu při Městském úřadu Odolena Voda (dle zákona o pozemních komunikacích se majitel dotčené komunikace musí vždy vyjádřit), například ve věci připojování pozemních komunikací ( 10). Rada města uložila: Komisi pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda spolupracovat s městským úřadem na zpracování kompletního návrhu na pasportizaci zeleně města Odolena Voda (dle návrhu Komise pro životní prostředí). Vedoucímu Technických služeb města Odolena Voda zajistit úpravy zeleně na Horním náměstí, součinnost při vysazování stromů v Odoleně Vodě dle předloženého návrhu Komise pro životní prostředí při Radě města Odolena Voda ze dne Kulturní komisi při Radě města Odolena Voda, aby ve spolupráci s Komisí stavební a územního rozvoje při Radě města Odolena Voda navrhla Radě města konkrétní návrh na rozsah a finanční objem požadované částečné rekonstrukce rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku v Odoleně Vodě. Starostce města Odolena Voda písemně požádat Středočeský kraj jako vlastníka silnice v Odoleně Vodě ulice Květnová, aby aktivně řešil nutnou opravu výtluků, děr a nerovností v Odoleně Vodě formou celoplošné opravy povrchu vozovky. Rada města vzala na vědomí: Odstoupení 3 členů Komise pro seniory při Radě města Odolena Voda Milana Štefanika, Josefa Horáka a Marie Žučkové na jejich vlastní žádost. Odstoupení pana Milana Šimonka z Komise pro plánování a rozvoj dopravy při Radě města Odolena Voda na vlastní žádost. Rada města děkuje panu Šimonkovi za jeho dlouholetou činnost v této komisi. Rezignaci Ing. Jána Kaščáka na funkci vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda od Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města 2 Odolen 5/2013

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 6/2013 ze dne Rada města schválila: Zrušení VZMR č. 8/2013 Právní služby ve věci reklamace vad díla souboru bytových domů. Důvodem je podání námitky ze strany uchazeče Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: , sídlem Mezníkova 273/13, Brno Žabovřesky. Směrnici k zabezpečení, provozu a vývoji informačního systému na Městském úřadu Odolena Voda. Směrnici čerpání rozpočtu města Odolena Voda týkající se Mateřské školy Odolena Voda a Základní školy Odolena Voda. Darovací smlouvu s f. AKORD služby, s.r.o., Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ , IČ: , zastoupené p. Petrem Polákem na částku Kč na zařízení části dětského hřiště mateřské školy v ul. Lidická 224 v Odoleně Vodě. Směrnici O nakládání a ochraně osobních údajů uživatelů Městské knihovny Odolena Voda. Vícepráce v souvislosti s dodávkou a montáží zdravotechniky, kanalizace a vytápění v ul. Lidická 224 společností Dvořák-Karlík s.r.o., která uzavřela smlouvu o dílo na částku Kč včetně DPH, tyto vícepráce: Směšovací armatura (nebyla v projektu) za cenu díla Kč bez DPH. Provedení víceprací v rámci stavební akce Revitalizace bytových domů na Horním náměstí v Odoleně Vodě, v předpokládané výši ,56 Kč + 15 % DPH, tj Kč, a to dle seznamu víceprací předloženého společností Marhold a.s. Uzavření smlouvy o dílo na odstranění azbestové střechy tesko objektu v lokalitě Malého háje v Odoleně Vodě se společností Dekonta Holding a.s., se sídlem Volutová 2523, Praha 5, za částku Kč bez DPH. Vítěze poptávkového řízení na nákup a dodání zametacího kartáče ZAR 14 za traktor TYM T 273 HST od společnosti Gregor a syn, s.r.o., Pionýrů 12, Tábor, za cenu: Kč bez DPH. Přidělení grantů na podporu činnosti v r takto: Honební společenstvo Odolena Voda nákup chovu zajíců, krmení pro zvěř: Kč. TJ Aero odd. kopané doprava mládežnických družstev k zápasům (úhrada za autobus), nákup sportovních potřeb: Kč. Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě Turnaj Lukáše Vágnera: Kč. Pavel Novotný výstava fotografií: Kč. BOX CLUB ODOLENA VODA nákup sportovních potřeb pro box, materiál pro celoroční činnost: Kč. AERO Odolena Voda o. s. cyklo závod: Kč. AERO Odolena Voda o. s. Turnaj o pohár starostky města Odolena Voda: Kč. AERO Odolena Voda o. s. Turnaj Evžena Kroba: Kč. TJ Aero odd. šachy náklady na pronájem hrací a tréninkové místnosti + startovné pro soutěže družstev + žákovské turnaje: Kč. Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě oprava a údržba antukových kurtů, pronájem sport. haly, nákup volejbalového vybavení: Kč. ČRS Místní organizace Odolena Voda zarybnění vodních ploch, zkvalitnění ekosystému, chod a rozvoj organizace: Kč. TJ Aero oddíl skoků na trampolíně celorepublikové soutěže, soustředění oddílu skoků na trampolíně a nájem tělocvičny ZŠ v r. 2013: Kč. Dětské centrum Sluníčko Odolena Voda pořádání jednodenních kulturně-společenských akcí pro děti, organizace cyklů divadelních a jiných akcí: Kč. TJ Aero oddíl orientačního běhu příspěvek na zaplacení tělocvičny, startovného, dopravy na závody a tréninky, letního soustředění oddílu dětí orientačního běhu: Kč. Sbor dobrovolných hasičů Dolínek volnočasové aktivity mládeže a kulturní a spol. akce: Kč. Asociace TOM ČR, TOM Vodolka na ubytování a jízdné: Kč. Rada města jmenovala: Pana Tomáše Kubina, bytem Praha 8, vedoucím Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, s účinností od na dobu neurčitou. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na www. odolenavoda.cz / Usnesení Rady města Aktuality k výstavbě mateřské školy MŠ Lidická Stavební úpravy v MŠ Lidická běží dle časového plánu, v současné době se pracuje na obkladech a dlažbě ve 2. patře, betonují se podlahy, štukují se zdi. Tyto práce zajišťují technické služby města. Zároveň se stavebními pracemi uvnitř budovy poptáváme a budeme schvalovat herní prvky na dětské hřiště a začínáme pracovat na oplocení a úpravě parkoviště před MŠ. Zvýšená kapacita MŠ o 32 dětí v MŠ Lidická a později o 50 dětí v MŠ v areálu základní školy klade nároky na zvýšení celkové kapacity školkové kuchyně. Proto budeme muset zajistit zvýšení kapacity této vývařovny nejen nakoupením nového konvektomatu, ale celkovými stavebními úpravami zázemí kuchyně, což vyústí do celkové rekonstrukce kuchyně MŠ. MŠ a družina v základní škole V tuto dobu už město má projektovou dokumentaci a od 17. dubna je již požádáno o stavební povolení na stavbu MŠ a družiny. Jakmile budeme mít pravomocné stavební povolení, začneme pracovat na zadání a poté zveřejnění veřejné zakázky na stavbu. Samotná výstavba by pak měla proběhnout ve druhé polovině roku. Těmito investičními záměry města bychom tedy měli být schopni od září 2013 umístit 32 dětí v MŠ Lidická a poté od začátku příštího roku dalších 50 dětí v MŠ v areálu ZŠ. Děláme veškeré potřebné kroky k tomu, abychom co nejdříve uspokojili velkou poptávku rodin s dětmi po místech v mateřské škole. n Dita Výborová, starostka města Odolen 5/2013 3

4 zprávy z radnice Z činnosti městské policie Vážení Vodoláci, rád bych vás informoval o činnosti městské policie v měsíci dubnu. V první řadě bych chtěl zhodnotit čištění komunikací ve městě. Bohužel, stejně jako loni i v průběhu letošního čištění se našli nezodpovědní občané, kteří i přes veškeré naše snahy svůj vůz ponechali na místech, kde probíhala očista města. Pouze těmto spoluobčanům můžeme poděkovat za neúplné vyčištění silnic a vzniklé komplikace. S těmito hříšníky zahájila městská policie přestupkové řízení a za přestupky budou po zásluze odměněni. Během dubna se městské policii podařilo vypátrat a následně zadržet nebezpečného pachatele s bohatou kriminální minulostí. Doufejme, že se také tomuto výtečníkovi dostane správného rozhřešení ze strany české justice. A my můžeme pouze doufat, že naši práci opět nezhatí milosrdnost některého z politiků a následná amnestie. Dále se městské policii podařilo objasnit a následně zadokumentovat kuriózní přestupek, ke kterému docházelo v ulici Postřižínská. Byli jsme upozorněni místními obyvateli na častý zápach v ulicích Postřižínská a Kudrnova. Dle provedeného šetření se nám podařilo zjistit, že jeden z nájemníků v rodinném domě chtěl ušetřit za vyvezení své soukromé jímky a následně ji za použití ponorného čerpadla vypouštěl do dešťové kanalizace města. Jeho jednání bylo nejen v rozporu s veškerými vyhláškami města ohledně vyvážení a nakládání s odpady, ale zároveň je to vrchol arogance a hulvátství vůči spoluobčanům. S potěšením vám mohu sdělit, že jeho sousedské chování již projednává příslušný odbor městského úřadu a za svou šetrnost bude potrestán. Nechci vás zatěžovat běžnou činností a rutinou, kterou naše práce také přináší, ale doufám, že výše uvedené akce výmluvně dokládají, že městská policie v žádném případě nezahálí. Přeji vám, aby nadcházející měsíc květen byl prosluněn pouze hezkými dny a příjemnými zážitky. n Patrik Kolbábek, velitel MěP Odolena Voda 4 Odolen 5/2013

5 zprávy z radnice Ze života mladých hasičů Po delší odmlce se opět hlásí mladí hasiči. Máme za sebou první soutěž, která se uskutečnila v Mukařově. Šlo o tradiční Mukařovský uzel a my si v jeho průběhu uvědomili, že se máme ještě hodně co učit. Některým z nás to šlo lépe, některým hůře, ale určitě jsme dolínským hasičům neudělali ostudu. Čekají nás další závody v požárním sportu, a také oblíbené braňáky ve hře Plamen. Pilně se na ně připravujeme. Rádi bychom poděkovali společnosti AERO Vodochody za sponzorství, které nám bylo nabídnuto. Díky AERU máme nová soutěžní trička a byla nám přislíbena i další podpora v budoucnu. Ještě jednou děkujeme. A abyste si nemysleli, že si jenom hrajeme a jezdíme na soutěže, tak bychom vás chtěli také informovat o tom, že za velké pomoci dospělých hasičů a dalších Dolíňáků bylo započato s obnovou hřiště za hasičárnou v Dolínku. Z dobových fotek jsme se seznámili s prostory, kde naši předchůdci trénovali a také si hráli. Potom slovo dalo slovo a od nápadu nebylo daleko k činům. Díky obrovské ochotě a vstřícnosti pana Otty Dvorského, který nám prostor dlouhodobě propůjčil, se jedno sobotní dopoledne sešli příznivci této myšlenky a celý prostor za zbrojnicí byl za pomoci těžké techniky vyklizen. Během jedné ze schůzek jsme místo vyčistili a uhrabali. Víme, že je na hřišti ještě mnoho práce, ale věříme, že s dosavadním nadšením bude brzy provozuschopné a bude sloužit nejenom malým hasičům, ale i ostatním dětem z Dolínku. Protože jak se říká, kdo si hraje, nezlobí. Těšíme se zase příště na shledanou. n Za malé hasiče Dolínek Patrik Kolbábek Fota: Archiv hasičů Jste držitelem/držitelkou ZTP nebo ZTP/P? Máte zájem o BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ? Víte, že ve městě Odolena Voda máte možnost takové bydlení získat? Město Odolena Voda vlastní 16 bytů zvláštního určení o velikosti 1 + KK a L, všechny v domech na novém sídlišti Cukrovar v dolní části města. Žádosti o přidělení těchto bytů je možné podat na předepsaném formuláři Odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda. Podmínky pro přidělení bytu: Uchazeč i ostatní členové domácnosti mají vypořádané finanční závazky z předcházejících i stávajících nájemních vztahů. Uchazeč ani žádný člen společné domácnosti nemají byt v osobním vlastnictví, nevlastní dům určený k bydlení nebo podíl v takovém domě, nejsou členem bytového družstva. Uchazeč předloží potvrzení ZTP či ZTP/P a lékařskou zprávu o zdravotním stavu (eventuelně doporučení ošetřujícího lékaře). Je-li zájemce nájemcem bytu ve vlastnictví města, je povinen městu tento byt ke dni sepsání nájemní smlouvy na byt zvláštního určení předat. Bližší informace na webových stránkách města Odolena Voda a na odboru správy majetku u paní Ivany Pirné, tel Odolen 5/2013 5

6 zprávy z radnice Technické služby po dlouhé zimě Foto: Archiv MěÚ Vážení občané, je to pár dní, kdy nám přestalo mrznout. Letošní zima byla opravdu nekonečná. Jistě jste si všimli, že 2. dubna naši pracovníci započali s úklidem komunikací po zimě, který bychom měli dokončit 26. dubna a to ve spodní části města. Vzápětí dojde k vyspravení vozovek tryskací metodou, což bude pro město zajišťovat externí firma. Na vozovkách jste zřejmě zaznamenali oranžové a růžové čárance označující výtluky určené k vyspravení. Od 2. května nám začíná letní údržba městské zeleně. Technika, kterou máme k dispozici, je již připravená díky pracovníkům dílny TS. Od 27. února letošního roku realizujeme přestavbu bytového domu v ul. Lidická 224 na dvě třídy mateřské školky. Stavba v současné době probíhá dle harmonogramu. Druhé patro již máme z poloviny na čisto vyštukované, jsou zde i obklady a namontované radiátory topení, umyvadla i záchodky. Též podlahy jsou připravené pro samonivelační potěr. Možná vám neuniklo, že zde byly provedeny i výkopy pro základy únikového schodiště a současně jsme tyto patky odbetonovali, takže by umístění kovového schodiště nyní nemělo nic bránit. Dne 17. dubna jsme do našeho vozového parku zařadili zbrusu nový úzkorozchodný traktůrek TYM určený pro letní i zimní údržbu, úklid chodníků. Aby mohl vyjet na komunikace, je třeba vozidlo přihlásit a pojistit. Pevně věřím, že nám bude dlouho sloužit. V letošním roce nás čeká ještě mnoho práce zbudování nových tříd v základní škole, nové parkoviště u služebny městské policie, oplocení MŠ v ul. Lidická včetně parkoviště, dokončení drenáže kolem hasičské zbrojnice, v neposlední řadě vybudování chodníku v ul. Seifertova a další a další. n Tomáš Špička, vedoucí TS Vedení města Odolena Voda zve všechny občany na pietní akt uctění památky obětem II. světové války, který se koná ve středu 8. května 2013 v hodin u pomníku padlých na Dolním náměstí a v hodin na městském hřbitově v Odoleně Vodě. n Dita Výborová, starostka n Karel Philipp, místostarosta Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje: HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letní, zimní oblečení (pánské, dámské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1m 2 ne odřezky, zbytky) domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky vše nepoškozené řádně zabalené vatované přikrývky, polštáře, deky obuv nepoškozenou hračky nepoškozené, kompletní Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. Sbírka se uskuteční: , hod. Místo: Garáž u zadního vchodu do mateřské školy n Pavlína Špičková, předsedkyně komise Blahopřejeme jubilea V dubnu oslavili významná životní jubilea: Jedenaosmdesátiny Marie Brennová Odolena Voda Třiaosmdesátiny MUDr. Olga Mikulová Odolena Voda Pětaosmdesátiny Františka Kopecká Odolena Voda František Šárek Odolena Voda Šestaosmdesátiny Jaroslav Kmošek Odolena Voda Anna Šimková Odolena Voda Osmaosmdesátiny Helena Tůmová Odolena Voda Devětaosmdesátiny Blanka Müllerová Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) 6 Odolen 5/2013

7 Zprávičky z naší školičky školství Jaro je tady a do konce školního roku zbývají dva měsíce. V každé třídě paní učitelky připravují výlet na celý den, nebo jen na dopoledne. V květnu pojedou předškolní třídy do Prahy, kde je čeká seznámení s prací říční policie. Některé třídy absolvují spaní v mateřské školce a budou se vyrábět dárečky pro naše drahé maminky. Navštíví nás Jiří Helekal se zábavným programem plným písniček a děti se podívají na divadelní představení Na kole přes pole. Ani v dubnu se děti v mateřské školce nenudily. Zhlédly několik divadelních představení a některé třídy navštívily Divadlo u Hasičů. Děti z třídy Kuřátek a Koťátek uspořádaly Vodnický den a vydaly se do Mořského světa. Na závěr měsíce jsme si společně užili Čarodějnický rej plný soutěží a čarování. Štěpánka Barcalová Fota: Archiv MŠ Talentové zkoušky do základní umělecké školy Talentové zkoušky do Základní umělecké školy v Odoleně Vodě proběhnou v úterý 21. května od 16 do 19 hodin v Základní škole Odolena Voda (vchod ze hřiště): 1/ Talentová zkouška do výtvarného oboru (hlavní předmět plošná tvorba tzn. kresba, malba): Na talentovou zkoušku si děti přinesou ukázky domácích výtvarných prací. Talentová zkouška se bude dále skládat z praktické části, kdy dítě samostatně nakreslí obrázek (téma obrázku si samo určí). 2/ Talentová zkouška do hudebního oboru (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, housle, zpěv, kytara): Na talentové zkoušce dítě zazpívá lidovou písničku, dále budeme zjišťovat jeho hudební rytmus a hudební cítění. Do všech oborů přijímáme žáky školního věku (od 6-7 let). Žádáme rodiče žáků, aby si vzali s sebou rodné číslo svého dítěte kvůli vyplnění přihlášky. Pokud udělá žák talentovou zkoušku, budou rodiče o přijetí písemně informováni. Žáci budou na talentových zkouškách bodováni. Škola má omezenou kapacitu, proto nemůžeme přijmout všechny zájemce. Žáci, kteří udělají talentovou zkoušku a nebudou přijati, budou evidováni jako náhradníci. Upozorňujeme rodiče, že výuka v základní umělecké škole je systematická, dlouhodobá a výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu. Je tedy nutné, aby žáci chodili do výuky pravidelně, na hodiny se doma připravovali a zúčastňovali se akcí organizovaných školou. Další informace najdete na webových stánkách školy (zus. klecany.cz). Případné dotazy vám zodpoví ředitelka ZUŠ Bc. Dana Snížková (mobil: ) nebo zástupkyně ZUŠ MgA. Ludmila Štětinová (mobil: ). Náhradní termín bude v úterý 18. června v hlavním sídle ZUŠ v Klecanech. Těšíme se na všechny nové zájemce. Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Klecany OdOlen 5/2013 7

8 školství Odpoledne s Andersenem V pátek jsme pro žáky 2. B, 3. a 4. O L E tříd ve škole a rodném domku Vítězslava D N Hálka uspořádali Odpoledne s Andersenem. Zúčastnilo se 50 dětí. Ve škole jsme O A ZÁKLADNÍ ŠKOLA si povídali o tomto spisovateli a četli jeho pohádky. V Hálkově domku se nás ujal pan Straka a vyprávěl o výrobě papíru a pergamenu, vývoji písma a výrobě knih v dřívějších dobách. Panu Strakovi bychom chtěli zvláště poděkovat za velice pěknou a názornou přednášku, která všechny děti zaujala. Chtěli jsme vysazovat také 2 keře pohádkovníky, ale z důvodu nepříznivého počasí jsme sázení museli přesunout na Keře porostou na pozemku ZŠ. n Hana Kněžová Jak odpoledne viděli žáci a žákyně? Dočtete se v následujících reakcích: Hans Christian Andersen pochází z Dánska. Procestoval celou Evropu. Měl velký talent pro zpěv, malování a psaní. První pohádka, kterou sám napsal, se jmenovala Křesadlo. Neměl žádnou ženu ani děti. Narodil se před 208 lety. Po povídání o Hansi Christianovi Andersenovi jsme šli do Hálkova domku v Dolínku. Když jsme tam přišli, tak jsme tam viděli pána, který nám povídal o Hálkově době. Tam jsme se dozvěděli, jak a z čeho se vyráběl papír. Viděli jsme tam také svázané knížky. Viděli jsme pergameny, které se vyráběly např. z králičí nebo z kozí kůže. Viděli jsme malou knihovnu s různými knihami většinou o zvířatech. Ukazovali jsme si také pečetě. Viděli jsme nástroje, kterými se knihy přitiskávaly k sobě, aby lépe držely. n Dominika Maršíková, Denisa Pavelková, Kristýna Teplá a Nikol Weidemannová ze 4. A V pátek 5. dubna 2013 u nás ve škole proběhlo odpoledne s Andersenem, nejslavnějším světovým pohádkářem. Narodil se v chudé rodině ševce a pradleny. Paní učitelka Švarcová a Skýpalová nám četly z jeho knihy, například Křesadlo, Slavíka, Císařovy nové šaty a Sněhovou královnu. Dozvěděl jsem se, že napsal 156 pohádek. Ve 14 letech odešel studovat do Kodaně, kde se chtěl proslavit jako zpěvák a herec loutkového divadla. To se mu nepovedlo, a tak začal psát romány, básně, divadelní hry a hlavně pohádky. Potom jsme se všichni vydali do Hálkova domku, kde nám pan Straka vyprávěl o básníkovi, kterému by 5. dubna bylo 178 let a jmenoval se VÍTĚZSLAV HÁLEK. Toto odpoledne se mi moc líbilo, dozvěděl jsem se spoustu nového. n Jiří Hlaváč, 4. B Fota: Archiv ZŠ 8 Odolen 5/2013

9 školství / organizace a spolky Letní příměstský tábor 2013 Základní škola Odolena Voda pořádá letní příměstský tábor. Tábor je určen pro děti 1. až 5. třídy v termínech: Základní škola Odolena Voda pořádá letní příměstský tábor. Tábor je určen 1) 22. pro 7. děti až třídy 2013v termínech: 2) 1) Bližší 2) informace se 8. dozvíte 2013 na Pozvánka na květnové akce základní umělecké školy 22. května proběhne v pražském sále v Atriu koncert absolventů a vybraných žáků hudebního oboru. Začátek koncertu je v 19 hodin. 27. května vystoupí na malém třídním koncertě žáci dechového oddělení za třídy pana učitele Martina Roušara. Začátek koncertu je v hodin v budově ZŠ Odolena Voda. 29. května jsme připravili Koncert učitelů, na který zveme všechny milovníky nejen klasické hudby. Bližší informace se dozvíte na n Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Klecany Ochránce přírody v každém z nás? Jste místní rodáci, nebo jak někteří říkají naplavenina? Vyrostli jste zde, nebo jste do Odoleny Vody přišli najít svůj nový domov? Domnívám se, že je to úplně jedno. To na čem záleží je, jak se ke svému rodnému místu, nebo novému domovu dokážeme chovat. Můžeme stále naříkat, že zde nic není, je tady nepořádek, nikdo se o nic nestará, vždyť přece platím státu daně a tak má stát všechno zařídit. Anebo sami hledíme na to, abychom si pořádek ohlídali a vytvářeli kolem sebe pěkné prostředí. Takové, aby se nám, našim dětem, vnoučatům, ale i našim domácím mazlíčkům tady u nás dobře žilo. Věřím, že takových je nás většina. Ale Jsou tací, ať páníček nebo panička, kteří venčí svého psíka, nebo dokonce Maxipsa Fíka před cizím domem a neuklidí po něm. Nechá ho kálet na cizí auta, domy, vrata. Je to tak v pořádku? Opravňuje tyto páníčky ničit majetek druhých pouhý fakt, že si v obci zaplatili poplatek ze psů? Nejspíš je těmto lidem jedno, že si na stejný trávník půjdou hrát děti. Anebo V obci třídíme odpady. Čím více budeme třídit, tím spíše budou náklady na odpady pomaleji růst. Také se vám nelíbí, že nám zvedli poplatky za odpady? Věřte, že mně taky ne. Proč tedy nevhodit plastový obal z nápojů do popelnice před domem. Je přeci tak blízko! Sklo, papír, nápojové kartony to všechno se do speciálních kontejnerů přece odnést dá, je to pár kroků navíc. Jsou lidé, kteří by neodhodili jen tak na ulici ani sebemenší papírek od bonbonu. Jsou ale také jiní, kterým dokáže od ruky odpadnout cokoliv kdekoliv. Většinou oni nejvíc vykřikují, co by kdo měl a jak by měly být věci zařízené. Dokonce jsou mezi námi tací, co vyklopí kolečko s biologickým odpadem jen pár metrů od svého domu, po pravdě ale za plot souseda. Kompost na vlastní zahrádce by možná hyzdil jejich soukromý pěstěný prostor. Takhle se na to alespoň nemusí dívat. Najde se mezi námi naštěstí stále ještě mnoho lidí, kteří jsou ochotni zcela nezištně přiložit ruku k dílu, když jde o vylepšení prostředí, ve kterém žijeme. Stezku pro pěší od rybníku v Malém háji v dolní části obce směrem k Dolínku a k čenkovskému rybníku jsme vyklestili v loňském roce. Cílem bylo umožnit občanům naší obce projít se tam, kde je čerstvý vzduch, bez aut a dalšího nebezpečí. A jaký je výsledek? Stezka je podupána koňskými kopyty, děti si tam mohou vymknout nebo zlomit nohu, starší lidé, kteří chodí o holi, se sem vydat nemohou, protože jim hrozí zranění. Je to tak v pořádku? Skutečně jsme stezku upravovali pro vyjížďky na koních? A to nemluvím o koňském trusu. I když jako hnojivo na zahrádku je určitě vynikající, to připouštím. Ale pohled na kohokoliv, kdo se v něm nechtěně může ocitnout, by mě opravdu nepotěšil. Nemusíme být všichni členy svazu ochránců přírody. Ale určitě by stačilo, aby alespoň kousek toho ochránce bylo v každém z nás. Jsme schopni se na náš svět dívat lidskýma očima a chovat se jako lidé? To si tak nevážíme své práce a sami sebe, že si nedokážeme vážit ani těch druhých a toho, co pro nás udělali? To jsme tak bezohlední? Věřím, že tak hluboko jsme neklesli. n Libuše Martinková, ZO ČSOP Vodolensis Odolen 5/2013 9

10 organizace a spolky Klub seniorů Dne jsme se opět sešli v Klubu seniorů v Odoleně Vodě. Paní učitelka Zdenka Křížová pozvala děti z místní základní školy, aby nám zazpívaly. Děti přišly v doprovodu paní učitelky Valentové, zpívaly a tancovaly a tak nám všem zpříjemnily tento den. Na závěr byly odměněny sladkostmi. Dne byla připravena soutěž, kterou nejdřív vedla p. Marie Malá, pak se ujala další soutěže p. Marie Heřmanová za spolupráce p. Zdenky Křížové. Soutěž tím byla zajímavá, neboť měla dvě části. Soutěžící mohu pochválit, všichni se snažili. Po ukončení soutěže byla sladká odměna. Čekaly nás Velikonoce a tak se rozdávali čokoládoví zajíčci. Soutěžili jsme také na odpoledním setkání 8. dubna. Soutěž vedla p. Marie Heřmanová ve spolupráci s p. Zdenkou Křížovou. Odměna čekala na každého člena Klubu seniorů. V soutěžích budeme pokračovat i nadále. Věřím, že se senioři na tato setkání těší. V pondělí jsme společně přivítali krásný a slunečný den. Tentokrát mezi nás zavítal pan farář. Vyslechli jsme zajímavé povídání nejen o jeho životě, neboť pochází z Polska, ale také o Svaté zemi, kterou navštívil. Přednáška byla velmi poučná, všichni pečlivě poslouchali, došlo i na do- tazy. Čekají nás další příjemná odpoledne. V pátek vycházky po Praze, v následujících týdnech soutěže. Všichni se moc těší. Nenudíme se a stále se snažíme vymýšlet nový, poutavý program. Chtěla bych připomenout všem pro tento rok přihlášeným seniorům, aby si vyzvedli, pokud ještě nemají, program zájezdů pro tento rok každé pondělí od 13 do 15 hodin v Klubu seniorů na Horním náměstí (dřívější prodejna galanterie a sídlo městské policie). První zájezd se koná Přihlášky přijímám na tel. čísle uvedeném na programu zájezdu již od n Marie Malá, předsedkyně Klubu seniorů Fota: Archiv Klubu seniorů 10 Odolen 5/2013

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 7-8 2014 Fota: Zdeněk Kocur Jarní roztančení, sportovní hala a diskotéka Santa Maria, 6. a 7. 6. Fotografie z

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 62015 Fota: Zdeněk Kocur Staročeské máje v Dolínku, Odolena Voda, 16. 5. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 12/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 12/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 12 2014 Fota: Zdeněk Kocur Sametový běh, Odolena Voda, 17. 11. Více fotografií na www.odolka2014.estranky.cz 1

Více

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda O D O L 5/2007 EN Den matek 13. květen Zpravodaj mûsta Odolena Voda FRANTIŠEK BRANISLAV ŽENÁM Okolik krásy víc, že vy jste s námi, když stesk a žal se o dny naše dělí, k vám jdeme ovocnými zahradamia kolik

Více

Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod

Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod 2/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí Barevné stránky Odolenu tentokrát zaplnila zasněžená reportáž Pavla Novotného z prvních dnů nového roku v našem městě. Pamětníci se shodují, že pod

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Čarodějnice Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen 2013 JUBILANTI V KVĚTNU Libuše Starostová

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Výstavba radnice - Očkování psů - Okénko knihovny - Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. 22. reprezentační ples města Petřvaldu. Březen 2015. Tento rok slaví naše město již 710 let!

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. 22. reprezentační ples města Petřvaldu. Březen 2015. Tento rok slaví naše město již 710 let! P Březen 2015 710 LET! Tento rok slaví naše město již 710 let! Z OBSAHU Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 Vystoupení tanečního souboru PS DANCE PETŘVALD na 22. reprezentačním plese města Petřvaldu.

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více