LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Naše Kopečková se vydařila, hezké počasí, tisíce návštěvníků pouti, Letohrad jako každoročně o květnovém víkendu naplno ožil. Chvíli nám teď potrvá dostat se do normálních kolejí. Podle ohlasu přihlížejících se tradiční ohňostroj líbil, po mnoha letech došlo ke změně firmy, která nám jej zajišťuje. Nyní je za stejných finančních podmínek odpalován na hudbu elektronicky. Před námi je 20. ročník hudebního festivalu, rád bych pozval všechny příznivce dobré kultury na operní galapředstavení na zámecké terase (6. 6. ve 20 hod.), Prodaná nevěsta by měla být dobrou pozvánkou. Kromě kultury pokračují investiční akce, dokončili jsme zásadní rekonstrukce místních komunikací (Na Rozmezí, Ovčín, Jiráskova ulice. Pokračuje výstavba přednádraží, finišuje dlouhodobá rekonstrukce mostu u Vondrova mlýna. Dopadne-li dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pustíme se do rekonstrukce chodníků v ulicích Komenského a Šedivské, nový chodník by měl vést do Jankovic. A na podzim bychom rádi zahájili rekonstrukci Panského domu na náměstí. Vyjmenované akce mají přispět k tomu, aby se nám v Letohradě lépe žilo. A já jsem přesvědčen, že tomu tak je a bude. To je jistě našim společným přáním. Úspěšné dny plné sluníčka přeje Petr Fiala, starosta města pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání s Ing. Vlčkem (předseda KB OEZ); jednání se zástupci spol. Unitip; jednání s p. Zientkem (Keramizol); diamantová svatba jednání se zástupci KB OEZ rozvoj areálu; účast na ustavující valné hromadě turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (SCND) RM; účast na jednání Finančního výboru ZPk (KrÚ Pk) účast na zahájení kontroly Domova pod hradem Žampach člen kontrolní skupiny Pk mimořádná RM; účast na semináři ke zpracování rozvojové strategie cestovního ruchu pro Pardubický kraj (Jablonné n. O.) účast na zahájení 2. ročníku soutěže HZS (Andrlův chlum) návštěva Kunčického drtikolu (areál Pod Umbulí) účast na společenské akci Enteria a.s. (Praha) jednání s p. Laňkovou restaurace KD; jednání na Správě bytového a nebytového fondu města; Jablonné n. O.; jednání s ředitelem Kartografie Brno účast na ředitelském dni elektrizace tratě Letohrad Lichkov; jednání s Ing. Tomanem (OEZ); účast na vyhlášení a předání cen krajského kola soutěže Hokejbal proti Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA drogám (hokejbalové hřiště); ZM jednání s p. Laňkovou restaurace KD; účast na zasedání Zastupitelstva Pk (Pardubice) pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; slavnostní zahájení výstavby cyklostezky Letohrad Žamberk (Lukavice); jednání starostů PO III Žamberk s hejtmanem Pk (Žamberk); jednání s p. Jarošem (rádio Černá Hora); jednání lídrů uskupení zastoupených v ZM účast na jednání pouťové komise; jednání správní rady organizace Orlické hory a Podorlicko (Česká Třebová); jednání s RNDr. Fialou (SOM Orlicko) jednání s RNDr. Šedovou (OHGS Ústí n. O.); jednání s Ing. Švábem, Ing. Motyčkou a Ing. Mlynářem (Konzum o.d.); účast na jednání komise pro rozdělení prostředků na program Podpora obnovy kulturních památek (Žamberk); jednání s Ing. Buryškou (FÚ Žamberk) jednání s Ing. Stejskalem (Bocus); jednání s p. Bernardem sociologický výzkum komunitní plánování (AV ČR); pracovní oběd s Ing. Kohoutem (Alberon); účast na setkání důchodců (DK); pietní akt k výročí ukončení 2. světové války (památník u stadionu); účast na SeláJAMu LSG účast na zahájení okrskové soutěže hasičů Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA příprava dokumentace s pracovníky úřadu Ing. Francem a H. Koblížkovou pro výběrové řízení na provozovatele nového sběrného dvora a kompostárny konzultace zpracované studie proveditelnosti pro podchod z Jilemnického ulice na Václavské náměstí s vlastníky nemovitostí, mimořádné zasedání zastupitelstva města stavební řízení k vydání povolení stavby II. sběrného dvora pro Letohrad město s Ing. Mlynářem a J. Nožkovou, následovat bude příprava dokumentace pro podání žádosti o finanční prostředky EU prostřednictvím OP ŽP jednání s p. Kunčíkem (COMA s.r.o.); mimořádné ZM jednání řídícího týmu projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (Ústí n. O.) jednání s p. Havelkou (obchodní ředitel spol. Chládek a Tintěra); RM; setkání s provozovateli poutě (zámecká restaurace) Kopečková pouť doprovod dětí z MŠ, dětských domovů a klientů Domova pod hradem Žampach bezplatné atrakce; tisková konference MAS Orlicko (Helvíkovice) přivítání delegace učitelů z partnerského města Niemcza (ZŠ U Dvora); jednání s Ing. Pejchou (BW stavitelství Holice) jednání pouťové komise vyhodnocení Kopečkové poutě; jednání s RNDr. Fialou (manažer SOM Orlicko) cyklostezky; jednání s řediteli příspěvkových organizací města dopady finanční krize na daňovou výtěžnost; s Ing. Mlynářem a J. Adamcem prohlídka stavu místních komunikací; účast na společenské akci Viamont a.s. každé pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany každé úterý pracovní porada s velitelem MP valná hromada společníků fy EKOLA České Libchavy s.r.o. / hodnocení činnosti za rok 2008, výroční zpráva, jednání s ředitelem společnosti Ing. Černým o parametrech nových výběrových řízeních a zkušenostech z provozu podobných zařízení v kraji zasedání rady města Martin Hatka, 1. místostarosta 3

2 VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE /2009 RM schvaluje pronájem části p.č. 455/15 v k.ú. Letohrad bez třímetrového pruhu podél p.p.č. 455/13 a 452/1 v k.ú. Letohrad na dobu jednoho roku za smluvní cenu 2 Kč/m² manželům Ing. K. a V.K., L. 133/2009 RM schvaluje pronájem plochy cca 75 m 2 z p.p.č. 26/13 v k.ú. Letohrad panu B.H. ml., L., vlastníkovi sousední nemovitosti, za účelem složení stavebního materiálu v období květen až září 2009, za úhrnné nájemné 157 Kč. Přístup na pronajatou plochu bude pouze z nemovitosti ve vlastnictví nájemce. 139/2009 RM souhlasí s ukončením nájemních smluv na nebytové prostory v objektu č.p. 10 Letohrad, Václavské náměstí, z důvodu plánované rekonstrukce s F.L., M.P., R.T., J.V. a R.H. A.S.C., a to ke dni /2009 RM bere na vědomí předložený přehled nájemného v nebytových prostorech v majetku města Letohrad. 144/2009 RM schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele díla Zeď pod zámeckou terasou takto: 1. místo PROFISTAV s.r.o., Tyršova 231, Litomyšl 2. místo Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto 3. místo GRANO Skuteč spol. s r.o., Tyršova 389, Skuteč 145/2009 RM schvaluje výpůjčku prostor náměstí dne z důvodu konání kulturní akce (freestyle, produkce hudebních skupin) od hodin do hod. na náměstí a od hodin do hodin na Bečvárně za podmínky předání uklizeného náměstí do hodin /2009 RM projednala variantní řešení odkanalizování lokality Horní Kunčice a souhlasí s výhradně celotlakovým systémem za podmínky součinnosti při přípravě akce s předpokládaným provozovatelem. 150/2009 RM schvaluje změnu závazných ukazatelů podle předložené žádosti. 153/2009 RM projednala a bere na vědomí zprávu o nakládání s odpady v roce /2009 RM schvaluje uzavřít dodatek č. 5 mandátní smlouvy uzavřené dne s panem Tomášem Uchytilem, Letohrad, Krátká 688, IČ , kterým se mění výše odměny stanovená v čl. 1 bodě 2 mandátní smlouvy z Kč bez DPH na Kč bez DPH. Dále se doplňuje přehled alejí k údržbě uvedený v příloze č. 4 1 mandátní smlouvy o bod č. 11 alej 10 ks javoru podél chodníku (směr Kunčice) na Bečvárně, a o bod č. 11 alej 43 ks hlohu na Bečvárně podél železniční trati. 155/2009 RM schvaluje umístění plakátnice a mapy do prostoru autobusového nádrží vedle přístřešku ve směru náměstí 1. přístřešek vpravo od nádraží ČD, instalaci 36 ks jednomístných parkovacích automatů, a to: 15 ks před budovou nádraží (čelní pohled vlevo), 9 ks v prostoru před prodejnami (Fogl a spol.), 12 ks v prostoru před restaurací Forche (v těchto prostorách neplatí parkovací karta) a ostatní parkovací místa ponechat vyhrazená pro parkování s parkovacími kartami (9 parkovacích míst). 156/2009 RM schvaluje uzavřít Smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem s SDH Letohrad-Kunčice, s SDH Letohrad-Červená a s Mysliveckým sdružením na Tiché Orlici a za služby sjednané ve smlouvách schvaluje cenu ve výši 500 Kč/objekt/rok. 157/2009 RM schvaluje seznam zájemců v rámci výzvy k podání nabídky na dodavatele technologie pro upgrade stávajícího pracoviště CZECHPOINT a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení Petr Fiala, Vojtěch Křečan, Ing. Josef Franc. (úplné znění na USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE DNE /2009 ZM schvaluje program svého jednání dle upraveného návrhu (vypuštění bodu 5). 358/2009 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Stanislav Beneš, Mgr. Hana Kotlářová. 359/2009 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Dolečka, Jiřího Adamce. 360/2009 ZM schvaluje: a) Poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2009 paní P.S., L., na titul č. 1 obnova střešní krytiny ve výši Kč. b) Poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2009 paní M.P., L., na tituly: č. 1 obnova střechy ve výši Kč, č. 5 obnova fasády domu vč. oplechování ve výši Kč, č. 6 zateplení obvodového pláště domu ve výši Kč. 361/2009 ZM schvaluje zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 5 v čp. 89 se spoluvlastnickým podílem 70/1191 na společných částech budovy a spoluvlastnickým podílem 70/1191 ke st.p.č. 133/2 v k.ú. Letohrad, vedené na LV 2975, ve prospěch peněžního ústavu na dobu do vkladu vlastnického práva do KN ve prospěch kupujících. 362/2009 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 742, 805/10 a části dle situace (cca 740 m2) z p.p.č. 805/2 v k.ú. Orlice. 363/2009 ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 577/11, 577/42 a 577/19 v k.ú. Letohrad v lokalitě Spořilov, které jsou v kultuře ostatní plocha ostatní komunikace a jsou zaměřeny GP č /2008 ze dne , z vlastnictví ČR PF ČR do vlastnictví města. 364/2009 ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Letohrad u Bažantnického potoka p.č. 513/2, 513/3, 513/4, 513/9, 513/10, 516/1, 516/5, 517/3, 517/20 a části p.p.č. 509/1, 512/1, 513/1 a 513/11, jak jsou vyznačeny červenou čarou v kat. mapě. 365/2009 ZM schvaluje záměr prodeje pozemků příslušejících k budovám pro bydlení čp. 659, 658, 684 a 685 v ul. Pražského povstání, a to st.p.č. 756, 757, 1057, 1058 a p.p.č. 482/5 a 482/6 v k.ú. Letohrad. 366/2009 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 339/16 v k.ú. Letohrad. 367/2009 ZM schvaluje uzavření smlouvy darovací ve věci převodu majetku TJ Spartak OEZ Letohrad, sídlem Jilemnického 341, Letohrad, IČ , nacházejícího se na pozemcích TJ Sokol Letohrad, a to budovy šaten na st.p.č a kurtů na p.p.č. 371/12 v k.ú. Letohrad do vlastnictví města. Veškeré náklady související s převody ponese obdarované město. 368/2009 ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ve zjednodušené evidenci st.p.č. 19 a p.p.č. 65/2 dle PK v k.ú. Červená z vlastnictví ČR ÚZS- VM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Města Letohradu. 369/2009 ZM schvaluje prodej části (cca m 2 ) pozemku p.č.199/1 v k.ú. Letohrad vyznačené v přiložené situaci, a to pruhu v šíři 5 m o výměře 75 m 2 podél p.p.č. 199/2 manželům P. a T.M., L. pro rozšíření zahrádky u rodin. domku čp. 440, a plochy výměry cca m 2 manželům Mgr. D.Š., bytem L., a Ing. P. Š., bytem L. Po vyhotovení oddělovacího GP budou vyhotoveny smlouvy, při prodeji pozemku pro výstavbu RD manželům Š. bude použito smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle níž bude uhrazena záloha ve výši jedné poloviny kupní ceny do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Kupní cena pozemků bude odvozena z jednotkové ceny 500 Kč/m /2009 ZM schvaluje podání žádosti Města Letohrad na Ministerstvo kultury o státní finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezer-

3 vací a městských památkových zón na rok 2009 na akci Zeď pod zámeckou terasou. Přidělení finančních prostředků dle následujícího přehledu: Dotace státu na stavební práce: Kč Dotace státu na restaurátorské práce: Kč Podíl města na stavební práce: ,20 Kč Podíl města na restaurátorské práce: 0 Kč Celkem: ,20 Kč 371/2009 ZM bere na vědomí rozpočtový výhled na rok dle předloženého návrhu. 372/2009 ZM schvaluje přijetí úvěru a podpis úvěrové smlouvy za účelem financování investiční akce Rekonstrukce přednádraží v Letohradě v celkové výši Kč se splatností 15 let, bez zajištění. 373/2009 ZM schvaluje změnu úvěrové smlouvy schválené usnesením ZM č. 256/2008 ze dne na financování investiční akce Systém nakládání s odpady. Celková výše úvěru se snižuje na částku Kč, ostatní ustanovení úvěrové smlouvy se nemění. 374/2009 ZM schvaluje přijetí úvěru a podpis úvěrové smlouvy za účelem financování investičních akcí v roce 2009 v celkové výši Kč, se splatností 15 let, bez zajištění. 375/2009 ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč pro SDH Kunčice se sídlem v Letohradě, IČ /2009 ZM schvaluje převzetí ručitelského závazku pro revolvingový úvěr u České spořitelny, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, poskytnutý MAS ORLICKO s limitem do Kč na období let (do ). Ručit se bude budoucími rozpočtovými prostředky. 377/2009 ZM schvaluje Směrnici č. 1/2009 ZM Letohrad, kterou se stanoví pravidla převodu nemovitostí z vlastnictví města Letohrad do vlastnictví jiných osob dle návrhu a současně v souladu s těmito pravidly změnu v částech týkajících se převodu vlastnictví již dříve ZM přijatých usnesení č. 208/97 ze dne , č. 300/98 ze dne a 162/2000 ze dne /2009 ZM schvaluje zařazení doplnění ploch schválené lokality č. 10 Na Mlynářce do změny č. 4 ÚP o p.p.č. 400/50, 400/54, část 400/1 a 400/55 v k.ú. Letohrad pro plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (fotovoltaická elektrárna). 379/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 12 U cyklostezky do změny č. 4 ÚP p.p.č. 5/173 a 5/141 v k.ú. Kunčice u Letohradu pro zřízení parkoviště pro uživatele cyklostezky dopravní vybavenost a dále prověření potřeby dalších pozemků pro stavbu objektu pro cyklisty, např. stánek s občerstvením nebo bufet, případně zázemí pro vodáky. 380/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 13 U Orlického dvora do změny č. 4 ÚP p.p.č. 805/1, část pozemků p.p.č. 805/7, 805/11, 805/2, 805/9 v k.ú. Orlice pro zřízení parkoviště a úpravy stávající komunikace dopravní vybavenost. 381/2009 ZM schvaluje zařazení lokality č. 15 Za rybníkem do změny č. 4 ÚP p.p.č. 744/21 v k.ú. Orlice pro sklad zahradnického nářadí, strojů a materiálu s možností služebního bytu živnosti. 382/2009 ZM zamítá žádost o zařazení lokality č. 16 Nad Jankovicemi do změny č. 4 ÚP část p.p.č. 447/2 v k.ú. Červená pro bydlení RD. 383/2009 ZM schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru pro rok /2009 ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne /2009 ZM schvaluje podání společného projektu BardoNALD-LETOHRÁTKY do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR společně s partnerem město Bardo (PR) ve výši EUR. UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU Upozorňujeme občany, že Městský úřad v Letohradě bude v pondělí 1. června 2009 z důvodu školení uzavřen. Děkujeme za pochopení. REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ VE 3. ETAPĚ Ve 3. etapě ( ) pokračují práce na výstavbě autobusového terminálu a probíhají práce na stavbě parkovišť a obslužné komunikace. Dále se pracuje na výstavbě parkoviště č. 4 (před obchody), výstavbě příjezdové komunikace a křižovatky s ulicí Na Kopečku. Dopravní omezení zahrnují uzavírku celé ulice Tyršovy (vyjma dopravní obsluhy) a vedení tranzitní objížďky ulicí Družstevní. Nově je také uzavřen vjezd a výjezd z ulice Na Kopečku. Ing. Vlastimil Mlynář, ved. OMaI Z PRÁCE KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENERGETIKY 20. dubna navštívili někteří členové komise životního prostředí a energetiky město Česká Kamenice. Setkání zástupců měst se uskutečnilo na základě dohody místostarostů zodpovědných za životní prostředí, především k tématu nakládání s odpady. Česká Kamenice je stejně velké město jako Letohrad a jeho vedení přistoupilo k nakládání s odpady velmi podobně jako Letohrad. S panem místostarostou Ing. Markem se shodujeme v názoru, že je třeba důsledně identifikovat původce jednotlivých druhů odpadů a celý proces nakládání s odpady spravedlivým způsobem zpoplatňovat. Obě města v tomto směru využívají čárový kód a v současné době Č. Kamenice provádí inventarizaci svozových nádob tak, aby bylo možné se změnou zákona o odpadech reagovat na nový způsob účtování poplatků podle svezeného množství. Identifikace nádob bude rovněž čárovým kódem. Významnou položkou v nákladech na likvidaci odpadů je částka odváděná obci, na jejímž území se skládka nachází, tj. u nás v loňském roce za tunu 500 Kč obci Č. Libchavy. Jelikož jsme za Letohrad uložili za rok 2008 na skládku tun směsného odpadu, přispěli jsme obci České Libchavy do jejich rozpočtu částkou Kč. V letošním roce to vzhledem ke zvýšení poplatku bude při stejném objemu odpadů částka Kč. Jediným řešením, jak tyto náklady nezvyšovat, je ukládané množství snižovat stále důslednějším tříděním a předáváním jiným zpracovatelům. K tomu budou sběrné dvory a kompostárna. Jak je však patrné z fotografie stanoviště kontejnerů u Qanta, někteří občané naopak parazitují na nás všech a odkládají na zem, co je napadne, včetně sklenic plných marmelád a kompotů. Rád bych jim touto cestou vzkázal, že na jejich odpad těžko budeme hledat odběratele. Za každou tunu jejich svinčíku takto ze společné kasičky zaplatíme Kč. Další významnou položkou jsou náklady na dopravu z místa jeho vzniku na skládku. Tady využíváme služeb fy Ekola s.r.o., jejíž skládka je poměrně blízko. Pokud budou všechny odpady rostlinného původu (tráva, štěpky, listí ) ukládány do hnědých nádob a sváženy na městskou kompostárnu na Orlici, evidentně budou náklady na jejich dopravu nižší než do Č. Libchav. Naše řešení s bezplatným půjčováním štěpkovačů občanům se Ing. Markovi v Č. Kamenici velmi líbilo. Snížení nákladů na dopravu by přineslo zavedení letních svozů po 14 dnech, což je jinde obvyklé, ale v Letohradě se to komisi nepodařilo prosadit, zde plýtváme zbytečně, neboť provozně náročný svozový vůz Ekoly objíždí a přebírá poloprázdné popelnice. Považuji výměnu zkušeností s těmi, kteří patří v daném oboru k nejlepším v ČR, za samozřejmou součást práce. Členové komise z Letohradu si v Č. Kamenici prohlédli sběrný dvůr, areál technických služeb, městské koupaliště a část městské památkové zóny s informačním centrem. Odjížděli jsme s pocitem, že do tak pěkného městečka, jako je Česká Kamenice a její okolí, je třeba se co nejdříve vrátit, alespoň jako turisté. 5

4 V loňském roce jsme zorganizovali ve střední části Kunčic anketu k ověření zájmu občanů o plynofikaci rodinných domků. Zájem byl dostatečný k tomu, abychom zajistili dokumentaci k územnímu řízení na protažení středotlakého potrubí od Orlice a jeho přiblížení ke konkrétním zřizovatelům přípojek. Pokud by byla stavba financována s využitím prostředků EU, stojí celá dotace na snížení emisí do ovzduší v dané lokalitě. Pokud by následně všichni zájemci nezrušili svá původní topeniště na pevná paliva, muselo by město dotaci v řádu miliónů korun vrátit. Do podobné situace se nechceme dostat. Druhou variantou je financování z prostředků, respektive úvěru města. Vzhledem k tomu, že společnost EYWAN s.r.o. připravuje rekonstrukci Orlické tvrze a v souvislosti s tím protažení plynovodu v další části města, probíhá nyní také anketa ke stejnému tématu, tedy k zájmu občanů v této lokalitě o případné připojení rodinných domků a změnu vytápění z pevných paliv na plyn. Následně znovu posoudíme možnosti dalšího rozšíření středotlakých rozvodů a plynofikace dalších domácností. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve 22 hod. bylo na služebnu MP nahlášeno, že se mezi garážemi na Spořilově pohybují dvě vozidla, která poté zaparkovala u zahrádek. Lustrováním bylo zjištěno, že se jedná o místní obyvatele. Strážníci děkují občanům za jejich všímavost, protože v této lokalitě dochází ke krádežím. Dne v hod. vyjížděla hlídka MP na sídliště U Dvora k případu narušení občanského soužití mezi rodinnými příslušníky. Celá věc bude řešena ve správním řízení na městském úřadu. MP Letohrad 6 OHLÉDNUTÍ ZA KOPEČKOVOU POUTÍ Kopečková pouť proběhla ve dnech Jako v předchozích letech měla MP na starost organizaci veškerého stánkového prodeje, a to již od pondělí pouťového týdne. V době příjezdu a odjezdu atrakcí strážníci zajišťovali dopravní obslužnost a prováděli kontroly dodržování smluvních podmínek mezi městem Letohrad a nájemci Bečvárny a Václavského náměstí. V zámeckém parku ve spolupráci s hasiči dohlíželi na bezpečnost diváků při tradičním ohňostroji. Městská policie dále řešila úkoly vyplývající přímo ze zákona o obecní policii, tedy zejména zajišťování veřejného pořádku, kontroly dodržování dopravního značení a podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Došlo k několika případům poškozování osobních automobilů a prodejních stánků, rušení nočního klidu a drobným krádežím. Díky velmi dobré spolupráci mezi městskou policií a Policií České republiky a stálé pochůzkové činnosti ve městě se v převážné podařilo předcházet protiprávnímu jednání. Většina případů narušování veřejného pořádku byla objasněna. Poděkování patří také Technickým službám Letohrad za vzorný úklid města při celé akci. Městská policie také děkuje občanům bydlícím na náměstí a v přilehlých ulicích za toleranci a respektování stížených podmínek v době příprav a konání Kopečkové poutě. Jaromír Hrubý, velitel MP Letohrad CYKLOSTEZKA BY MĚLA BÝT DO ZPROVOZNĚNA V pondělí 4. května 2009 bylo za účasti hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, poslance Jiřího Čepelky, starostů obcí ležících na cyklostezce, které jsou investory této akce (Letohrad Petr Fiala, Lukavice v Čechách Ilona Severová, Žamberk Jiří Dytrt), zástupců dobrovolného svazku obcí a měst Orlicko a zhotovitele (Eurovia CS, a.s.) slavnostně poklepáno na základní kámen stavby cyklostezky Letohrad Lukavice v Čechách Žamberk. Investice za cca 32 mil. Kč byla podpořena dotací z evropských fondů (ROP 3.1. dopravní infrastruktura cca 22 mil. Kč) a Státním fondem dopravní infrastruktury (9 mil. Kč). Souběh dotací tak značně ulevil obcím, které dofinancovávají potřebný zbytek. Realizace stavby je smluvně ošetřena do Cyklostezka poté napomůže větší bezpečnosti samotných cyklistů, ale také dopravně ulehčí motoristům na silnici II/360 mezi Letohradem a Žamberkem. Starosta Letohradu Petr Fiala při slavnosti uvedl: Smysluplnou akci zvyšující bezpečnost na silnicích je nutné podpořit. Letohrad má prozatím jako jediný ze současných investorů zkušenost s cyklostezkou. Snad zde budou cyklisté a bruslaři k sobě ohleduplnější, než tomu prozatím je na cyklostezce do Ústí nad Orlicí. Věřím, že se ohleduplnosti a správnému používání cyklostezek brzy naučíme. 7. KVĚTEN 2009 Kolem dvaceti občanů se sešlo u památníku v Šedivské ulici, aby v předvečer svátku 8. května připomněli události průběhu a hlavně ukončení 2. světové války. U památníku drželi čestnou stráž členové historických klubů, úvodní řeč pronesl starosta města Petr Fiala, všichni účastníci zazpívali společně hymnu poté, co čestná stráž zavelela k poctě zbraň. Byl položen věnec s trikolórou a kytice, kterou přinesli občané. Následně představitelé města za doprovodu vojáků navštívili hřbitov, aby u hrobů obětí světových válek položili červenomodrobílou kytici Na pódiu před městským muzeem začalo v 17 hodin studentské veselí Letohradského soukromého gymnázia Selájam. Dlouho dopředu připravovaná akce znamenala úspěšné vykročení k založení tradice. Splnila to, co organizátoři očekávali. Pobavila diváky (na začátku kolem 300), studenty i účinkující. Ti si pro sebe, své blízké a veřejnost připravili program podle vlastního vkusu. Scénky, humor, recese a zpěv, to byly hlavní atributy programu. Když deset minut před desátou večerní končil program, asi třiceti tančícím před pódiem a dalším desítkám těch, kteří vydrželi až do konce, se nechtělo domů. Pěkné počasí, občerstvení (skauti), dobrá muzika a překvapení ve formě vystoupení profesorů. Děkujeme a příští rok se, doufám, budeme těšit opět Legendární film Nebeští jezdci působil na mladou generaci. Přestože nepřišlo mnoho návštěvníků (vstupné zdarma), promítání mělo svůj smysl. Představení navštívili žáci základních škol. Při příchodu hrdinové, kteří si snad ani přesně neuvědomovali, na jaký film jdou a o čem to bude. Kino následně opouštěli studenti se sklopenými, skelnými pohledy. Odcházeli s pokorou, o kousek dospělejší. Jaroslav Moravec, KCL VÍCE JAK 250 ÚČASTNÍKŮ POUŤOVALO V LETOHRADĚ ZDARMA Jako tradičně pozval na čtvrteční předpouťové dopoledne starosta města Petr Fiala ve spolupráci s provozovateli poutě, pány Františkem Langronem a Jiřím Zvárou, do Letohradu svézt se zdarma na atrakcích obyvatele Domova pod hradem Žampach, děti z obou letohradských mateřských školek a prvně se zúčastnily také děti z Dětského domova v Horní Čermné. Všichni si čtvrteční dopoledne provázené sluníčkem a dětským smíchem náramně užívali. Na bezpečnost všech dohlížela městská a státní policie. Petr Fiala k akci uvedl: Musím poděkovat pánům Lagronovi a Zvárovi za ochotu a dohodu s městem, která umožňuje návštěvu zdarma celé řady atrakcí pro děti z našich školek, dětského domova v Horní Čermné a Domova pod hradem

5 Žampach. Dnes se sešla doposud největší skupina lidí, kteří si společně krásné dopoledne bezvadně užili. Ve všem tom shonu jsou dvě takto strávené hodiny se všudypřítomným dětským smíchem opravdovým pohlazením po duši. I příští rok budou městem a provozovateli poutě mateřské školy, dětské domovy i Domov po hradem pozvány. Na viděnou v květnu 2010! Petr Fiala, starosta ZÁJEZD PRO DŮCHODCE MĚSTA Město Letohrad připravuje na úterý zájezd pro důchodce do Polska (Dušniky, lázeňské město Kudowa Zdrój, Vambeřice a přes Náchod zpět). Odjezd autobusu v 7.00 hodin z náměstí, cena zájezdu 150 Kč. K výletu do Polska není nutný cestovní pas, postačí platný občanský průkaz. Závazné přihlášky u paní Vlasty Stejskalové, Letohrad, Taušlova 264, tel OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starosta města Letohrad podle 32 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5. června 2009 od do hod. a dne 6. června 2009 od 8.00 do hod. Místa konání voleb do Evropského parlamentu: okrsek č. 1 ZŠ Komenského okrsek č. 2 zámek LSG bývalá učebna VV (změna!) okrsek č. 3 ZŠ U Dvora okrsek č. 4 ZŠ Orlice okrsek č. 5 ZŠ Kunčice okrsek č. 6 hasičská zbrojnice Červená Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do EP hlasovací lístky. Ve dnech voleb do EP volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Podrobnosti jsou zveřejněny rovněž na vývěsních tabulích. KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVEN 2009 OPERA ve hod., zámecká terasa Bedřich Smetana Prodaná nevěsta Na vesnici začíná pouť, lidé se scházejí a radují. Mařenka s Jeníkem však mají jiné starosti právě dnes má přijít na námluvy ženich, kterého Mařence rodiče vybrali. Mařenka ujišťuje Jeníka, že se ho přesto nevzdá, a stejné vyznání chce také od něj. Zdá se jí totiž, že bůhvíproč, váhá a dokonce myslí na jinou. Scénické provedení opery se sólisty, baletem, sborem a orchestrem Divadla F. X. Šaldy Liberec. Vstupné 160 Kč / slevy 80 Kč KINO v hod., DK Monstra vs. Vetřelci Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim můžou postavit. I když ti, které si vybrali animátoři ze studia DreamWorks, jsou opravdu výjimeční. Zcela mimořádná je i celá jejich novinka Monstra vs. Vetřelci. Nejenže v ní opustili důvěrně známý a bezpečný svět zvířat a zeleně roztomilých pohádkových postav, ale navíc jako první při natáčení použili revoluční technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i diváci. 94 minut, přístupné, animovaný, dobrodružný, vstupné 65 Kč v hod., DK Proměny Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Žena úspěšného muže, které chybí ke štěstí KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Červen 2009 program jediné dítě. Pro jeho získání je schopna udělat téměř cokoliv. Sportovní trenér zasvětil svůj život atletice, nyní je za zenitem a má čas zjistit, co všechno promeškal. Stará žena žije sama ve velkém prázdném domě, bez lidského kontaktu, který hledá ve vyšších sférách. A konečně mladá matka se dvěma dětmi. Malý plat a drsný život jí nehrají příliš do karet. Bojuje a zápasí, ale možná musí přijít moment, kdy všechno vzdá. 79 minut, přístupné od 12 let, drama, vstupné 65 Kč v hod., DK El paso Film El paso diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných Smradech už podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme El paso je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. 98 minut, přístupné, drama, vstupné 70 Kč v hod., DK Hotel pro psy Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi (Emma Roberts) a Bruce (Jake T. Austin) moc dobře uvědomují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Výchozí situace pro filmovou adaptaci slavné stejnojmenné knížky nemohla být vyhrocenější. Pro všechny děti bude za celoroční snažení ve škole připravena malá odměna!!! 100 minut, přístupné, animovaný, rodinný, komedie, vstupné 60 Kč PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN 2009: KINO: nepromítáme JINÉ: noční strašidelné prohlídky, Historické slavnosti města, Letohrátky, Arkády - Výstavy výtvarného umění spojené s koncerty country & rock Předprodej vstupenek v informačním centru JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK MHF LETOHRAD Je tady jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009, který nabízí celkem sedm festivalových koncertů a je pořádán pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Festival se uskuteční během prvních dvou červnových víkendů. Prvním koncertem bude již tradiční koncert v předvečer zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie v Letohradě Orlici. V pátek 5. června ve 20 hodin se zde představí slovenské Duo Cordefiato (složené z flétny a kytary) a vzácné barokní varhany rozezní přední nizozemský varhaník Rob Waltmans. 7

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO MÍSTOSTAROSTY Závěr školního roku se kvapem blíží. Školáci si vyzvednou svá vysvědčení, a sklidí tak ovoce za druhé pololetí školního roku. Někdo bude úspěšný více, někdo trochu

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč 300. KOPEČKOVÁ POUŤ 11. - 12. 5. 2013 SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Foto: Petr Šilar jr. NIEMCZA DARUVAR V květnu bude

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Letohrad se koná 10. listopadu 2010 v 17.00 hod. v zasedacím sále městského úřadu.

Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Letohrad se koná 10. listopadu 2010 v 17.00 hod. v zasedacím sále městského úřadu. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, je po volbách, výsledky jsou známy. Chci poděkovat všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, a dali tak najevo, že se o dění ve svém městě zajímají.

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE 20. 10. účast na jednání správní rady TO OHP (Dobruška); jednání na KrÚ územní plán kraje (Pardubice) 21. 10. jednání s managementem spol. Golem Group; jednání s Ing. Priknerem (PSŠ);

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 4 2015 ročník XXV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Petr Pulc V pátek 27. února 2015 navštívil Letohrad hejtman Pardubického

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Foto: J. Vyčítal NIEMCZA DARUVAR Nejstarší občan města, pan Josef Štěpánek, oslavil 103.

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 1 2015 ročník XXV., cena 15,- Kč PF 2015 SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody do roku

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 11 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA Foto: J. Vyčítal DARUVAR Foto: J. Vyčítal Hosty jubilejního letohradského setkání

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.9. viz palec - Den dětí Titulní strana

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.9. viz palec - Den dětí Titulní strana Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.9 viz palec - Den dětí Titulní strana ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. května 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Vážení nájemci a pronajímatelé bytů,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 17 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 14. ŘÍJNA 2005 Působení této významné jednotky v Žamberku nemělo dlouhého trvání. Již k 1.7. 1997

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více