Učivo Bezpečnost při pohybových činnostech Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Hygiena při TV. Základní pojmy a názvy cviků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učivo Bezpečnost při pohybových činnostech Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Hygiena při TV. Základní pojmy a názvy cviků"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstupy - Kompetence - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků - dbá na správné dýchání - zná kompenzační a relaxační cviky - zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu - zná a užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná pojmy z pravidel sportů a soutěží - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti - zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením - upozorní samostatně na činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením - zařazuje pravidelně do svého režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv - spolupracuje při jednoduchých týmových a Bezpečnost při pohybových činnostech Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Hygiena při TV Základní pojmy a názvy cviků Zdravotně zaměřené činnosti Speciální běžecká cvičení a jednoduchá posilování Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti jednoduché tanečky, základy estetického pohybu Základy sportovních her - pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěží, zásady jednání a chování VDO občanská září - červen společnost a škola - rozvíjíme smysl pro spravedlnost a odpovědnost - angažovaný přístup k druhým, zásady tolerance, odpovědného chování EV - vztah člověka k přírodě - vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních OSV sociální rozvoj - komunikace OSV kreativita seberegulace a sebeorganizace

2 pohybových činnostech a soutěžích - jedná v duchu fair - play - zvládne přihrávku jednoruč, obouruč - zná a dodržuje základní pravidla her - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo Základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná nízký start - zná princip štafetového běhu - nacvičí skok do dálky - účastní se atletických závodů - zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. - jednoduchá cvičení na žebřinách - umí skákat přes švihadlo - dokáže podbíhat dlouhé lano - provádí cvičení na lavičkách - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti - učí se respektovat zdravotní handicap - zná význam sportování pro zdraví Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Průpravná cvičení a úpoly Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play

3 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 2. Výstupy - Kompetence - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou - zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků - dbá na správné dýchání - zná kompenzační a relaxační cviky - zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu - zná a užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná pojmy z pravidel sportů a soutěží - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv jedná v duchu fair-play - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích - jedná v duchu fair play - zvládne přihrávku jednoruč, obouruč - zná a dodržuje základní pravidla her Bezpečnost při pohybových činnostech Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti jednoduché tanečky, základy estetického pohybu Tělocvičné pojmy - komunikace v TV Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace Základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry,pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěží, zásady jednání a chování Základy atletiky - rychlý běh, do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace VDO občanská společnost a škola (dodržování pravidel, smysl pro čistou a bezkonfliktní hru) MKV - lidské vztahy, schopnost zapojovat se do diskuze EV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí září - červen

4 - spolupracuje při jednoduchých pohybových činnostech a soutěžích - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná nízký start - zná princip štafetového běhu - nacvičí skok do dálky - účastní se atletických závodů - zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. jednoduchá cvičení na žebřinách - umí skákat přes švihadlo - dokáže podbíhat dlouhé lano - provádí cvičení na lavičkách - provádí přetahy a přetlaky - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové - dovednosti - učí se respektovat zdravotní handicap - zná význam sportování pro zdraví pohybu Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly Vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play

5 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 3. Výstupy - Kompetence - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou - zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků - dbá na správné dýchání - zná kompenzační a relaxační cviky - uplatňuje zásady pohybové hygieny - zná a užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná pojmy z pravidel sportů a soutěží - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv jedná v duchu fair-play - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích - umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink - rozlišují míč na basketbal a volejbal - učí se ovládat hru s basketbalovým míčem nacvičuje střelbu na koš - nacvičuje přehazovanou - zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti jednoduché tanečky, základy estetického pohybu Tělocvičné pojmy - komunikace v TV Bezpečnost při sportování Základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěží, zásady jednání a chování Základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu VDO občanská společnost a škola MKV - lidské vztahy září - červen

6 - zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce a je schopen soutěžit v družstvu - umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo - pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná princip štafetového běhu - uběhne 60 m - zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s překážkami - umí skákat do dálky - nacvičí správnou techniku skoku z místa - účastní se atletických závodů - umí šplhat na tyči - zvládne cvičení na žíněnce napojované kotouly, stoj na hlavě apod. - provádí přitahování do výše čela na hrazdě - naučí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové - dovednosti - respektuje zdravotní handicap - zná význam sportování pro zdraví - zvládne základní kroky některých lidových tanců - seznámí se s dětských aerobikem -seznámí se s kondičním cvičení s hudbou - zvládne techniku jednoho plaveckého stylu Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Průpravná cvičení a úpoly Vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play Základní plavecká výuka - základní plavecké dovednosti,jeden plavecký způsob, hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí

7 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 4. Výstupy - Kompetence - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou - zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením - zvládne základní kroky lidových tanců,seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou - dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - dbá na správné dýchání - zná kompenzační a relaxační cviky - uplatňuje zásady pohybové hygieny - zná a užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná pojmy z pravidel sportů a soutěží - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě - adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Tělocvičné pojmy - komunikace v TV Bezpečnost při sportování Základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her a soutěží, zásady jednání a chování MKV - lidské vztahy EV vztah člověka k přírodě MV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - práce v realizačním týmu OSV morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti - sociální rozvoj poznávání lidí - kooperace a kompetice září - červen

8 -jedná v duchu fair-play - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových her,zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - umí přihrávky jednoruč a obouruč,drilink - rozlišují míč na basketbal a volejbal. - učí se ovládat hru s basketbalovým míčem - nacvičuje střelbu na koš - nacvičuje přehazovanou - zná pravidla přehazované,malé kopané,florbalu a řídí se jimi - zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti - je schopen soutěžit v družstvu - umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo - pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná princip štafetového běhu - uběhne 300 m - zná taktiku při běhu k metě, sprintu,vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překážkami - umí skákat do dálky - nacvičí správnou techniku skoku z místa - účastní se atletických závodů - umí šplhat na tyči - zvládne cvičení na žíněnce napojované kotouly, stoj na hlavě apod. - provádí přitahování do výše čela na hrazdě - umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení Základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti Průpravná cvičení a úpoly Vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play Základní plavecká výuka - základní plavecké dovednosti, 2 plavecké styly, hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí Lyžování, bruslení základy techniky běžeckého lyžování a bruslení Další pohybové činnosti - výchova cyklisty - dopravní hřiště

9 na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu - provádí cvičení na švédské bedně - zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti - respektuje zdravotní handicap - zná význam sportování pro zdraví - dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště - dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky - zvládne techniku 2 plaveckých stylů prsa a kraul, osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu - provádí skoky do vody - zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná jednoduchá pravidla silničního provozu

10 Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 5. Výstupy - Kompetence - zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou - zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením - zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou - dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků,projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - dbá na správné dýchání - zná kompenzační a relaxační cviky - uplatňuje zásady pohybové hygieny - zná a užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná pojmy z pravidel sportů a soutěží - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje - cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě - adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu,zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Tělocvičné pojmy - komunikace v TV Bezpečnost při sportování Základy sportovních her - míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových Základy atletiky - rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem,rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu Základy gymnastiky - cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly činností her a soutěží, zásady jednání a chování MKV - lidské vztahy - multikulturalita EV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí MV práce v realizačním týmu (utkání ve vybíjené) - tvorba mediálního sdělení (článek do novin) září - červen

11 jedná v duchu fair-play - respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích,vytváří varianty osvojených pohybových her, zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - umí přihrávky jednoruč a obouruč,drilink - rozlišují míč na basketbal a volejbal - učí se ovládat hru s basketbalovým míčem - nacvičuje střelbu na koš - nacvičuje přehazovanou - zná pravidla přehazované,malé kopané,florbalu a řídí se jimi - zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti je schopen soutěžit v družstvu - umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo - pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje - zná techniku hodu kriketovým míčkem - zná princip štafetového běhu - uběhne 400 m a 800 m - zná taktiku při běhu k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překážkami - umí skákat do dálky - nacvičí správnou techniku skoku z místa - účastní se atletických závodů. Turistika a pobyt v přírodě Vztah ke sportu zásady jednání a chování fair play - umí šplhat na tyči - zvládne cvičení na žíněnce napojované

12 kotouly,kotouly vpřed a vzad s různým zakončením, stoj na hlavě apod. - provádí přitahování do výše čela na hrazdě, výmyk - umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu, provádí cvičení na švédské bedně - zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí kruhy, žebřiny,lavičky apod. - provádí kondiční cvičení s plnými míči - projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti - respektuje zdravotní handicap - zná význam sportování pro zdraví - dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště - dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

13 Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Výstupy - Kompetence - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje při úrazu spolužáka - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti - užívá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu - při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - zařazuje do pohybového režimu korektivní činnosti, především v souvislosti s jednostrannou zátěží - zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích - dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický fond - zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví - používá správnou techniku - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - jedná v duchu fair play a adekvátně reaguje na přestupky Atletika Běh vytrvalostní na 3000m běh přes nízké překážky (76 cm) Skok daleký - další techniky Skok vysoký - zlepšování techniky flopu Hod granátem - jen na dálku Vrh koulí - zlepšování techniky Gymnastika Akrobacie - přemet vpřed Hrazda - toč vzad Kruhy - překot vzad Trampolínka - salto vzad s dopomocí Švédská bedna nadél - kotoul, roznožka Šplh - bez přírazu, s obměnami Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem-polkový krok Úpoly - střehové postoje, pády stranou, vzad Sportovní hry - házená, ringo (freesbee) Turistika a pobyt v přírodě - uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu Bruslení - jednoduchý skok, LH hra VDO občanská společnost a škola angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování MKV lidské vztahy, kulturní diference MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu OSV osobnostní rozvoj sebepoznání - kreativita září - červen

14 - uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km - zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích Plavání technika kraulu Význam pohybu pro zdraví

15 Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 7. Výstupy - Kompetence - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti jednostrannou zátěží - při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli - zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích - užívá osvojené tělocvičné názvosloví - dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický fond - zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a adekvátně reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - používá správnou techniku - uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků - zvládá v souvislosti s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i Atletika Běh vytrvalostní na 3000m běh přes nízké překážky (76 cm) Skok daleký - další techniky Skok vysoký - zlepšování techniky flopu Hod granátem - jen na dálku Vrh koulí - zlepšování techniky Gymnastika Akrobacie - přemet vpřed Hrazda - toč vzad Kruhy - překot vzad Trampolínka-salto vzad s dopomocí Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka Šplh- bez přírazu, s obměnami Rytmická a kondiční gymnastika - polkový krok Úpoly - střehové postoje, pády stranou, vzad Sportovní hry - házená, ringo (freesbee) Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu Bruslení - jednoduchý skok, LH hra Lyžování a snowboarding základní výcvikový kurz VDO občanská společnost a škola angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování MKV lidské vztahy, kulturní diference - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí září - červení

16 dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km - jedná v duchu fair play - zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - orientuje se v informačních zdrojích a sportovních akcí Význam pohybu pro zdraví Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

17 Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 8. Výstupy - Kompetence - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování - zařazuje do svého pohybového režimu korektivní cvičení - při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích - dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický fond - zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví - užívá osvojené tělocvičné názvosloví - používá správnou techniku - uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km - zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH Atletika Běh vytrvalostní na 3000m běh přes nízké překážky (76 cm) Skok daleký - další techniky Skok vysoký - zlepšování techniky flopu Hod granátem-jen na dálku Vrh koulí -zlepšování techniky Gymnastika Akrobacie-přemet vpřed Hrazda - toč vzad Kruhy - překot vzad Trampolínka - salto vzad s dopomocí Švédská bedna nadél - kotoul, roznožka Šplh - bez přírazu, s obměnami Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok Úpoly - střehové postoje, pády stranou, vzad Sportovní hry - házená, ringo (freesbee) Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu Bruslení - jednoduchý skok, LH hra Další pohybové činnosti - cyklistika Význam pohybu pro zdraví MKV lidské vztahy, kulturní diference EV vztah člověka k přírodě VDO sociální rozvoj - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování OSV komunikace - kooperace a kompetice - hodnoty, postoje, praktická etika EV vztah člověka k přírodě červen - září

18 - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového Režimu - jedná v duchu fair play - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu - předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže - změří základní pohybové výkony a porovná je - orientuje se v informačních zdrojích a sportovních akcích Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

19 Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 9. Výstupy - Kompetence - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování - užívá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví speciální vyrovnávací cvičení - zařazuje do svého pohybového režimu - aktivně se vyhýbá kontraindikacím spojenými s jeho oslabením při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli - zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější techniky - získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy - zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích - dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický fond - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení - zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného pohlaví - používá správnou techniku - uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků - jedná v duchu fair play - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém Atletika Běh vytrvalostní na 3000m běh přes nízké překážky (76 cm) Skok daleký - další techniky Skok vysoký - zlepšování techniky flopu Hod granátem - jen na dálku Vrh koulí - zlepšování techniky Gymnastika Akrobacie - přemet vpřed Hrazda - toč vzad Kruhy - překot vzad Trampolínka - salto vzad s dopomocí Švédská bedna nadél - kotoul, roznožka Šplh - bez přírazu, s obměnami Rytmická a kondiční gymnastika - polkový krok Úpoly - střehové postoje, pády stranou, vzad Sportovní hry - házená, ringo (freesbee) Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na turisticko branném kurzu Bruslení - jednoduchý skok,lh hra VDO občanská společnost a škola zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým projevovat se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně MV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - práce v realizačním týmu EV vztah člověka k přírodě vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí OSV morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika září - červen

20 prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu do 25 km - zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže - změří základní pohybové výkony a porovná je - orientuje se v informačních zdrojích a sportovních akcích - rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, organizátora, diváka Význam pohybu pro zdraví Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODATEK číslo 1 ze dne 7. července 2017 Č. j. ŘZŠ/83/2017 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. ŘZŠ/41/2016 Datum 12. 7. 2016 Název

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1. Oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Období: 1. Očekávané výstupy: Učivo Ročník Průřezová témata Spojuje každodenní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v Dodatek č. 1, účinnost od 1. 9. 2017, tímto dodatkem se zrušuje učební osnova předmětu tělesná výchova 1. stupeň ze dne 1. 9. 2016 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Ročník: 1. 3. Výstupy spojuje pravidelnou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Ořechov zpracovaný dle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV, OKRES BRNO - VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO 2, OŘECHOV Dodatek

Více

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě.

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě. 7.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 7.8.1 Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.,4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku bylo použito po 0,5 disponibilní

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

DODATEK Č. 1 ZAŘAZENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ DO ŠVP 11. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova

DODATEK Č. 1 ZAŘAZENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ DO ŠVP 11. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova DODATEK Č. 1 ZAŘAZENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ DO ŠVP 11. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je oblastí, kde vzdělání směřuje především k tomu, aby žáci poznávali

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení Tv na 2. stupni Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV)

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové

Více

7. ročník. Tělesná výchova

7. ročník. Tělesná výchova list 1 / 5 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 7. ročník (TV 9 1 01) (TV 9 1 01.2) (TV 9 1 01.3) (TV 9 1 02) (TV 9 1 03) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

6. ročník. Tělesná výchova

6. ročník. Tělesná výchova list 1 / 5 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 6. ročník (TV 9 1 01) (TV 9 1 01.1) (TV 9 1 01.2) (TV 9 1 02) (TV 9 1 03) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové

Více

Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3

Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3 Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3 Ministryně školství vydala opatření č. j.: MŠMT-7019/2017, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Tělesná výchova je vyučována jako samostatný vyučovací předmět. V 1. 5. ročníku jsou 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v 1. - 5. ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: Obsahové vymezení: Organizační

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: TV1 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.5. Člověk a zdraví 5.5.1. Tělesná výchova Vzdělávání v předmětu Tělesná výchova směřuje: k vytvoření zdravého stylu života a k pochopení hodnoty zdraví, k získání potřebné míry zodpovědnosti za zdraví

Více

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností Vyučovací předmět: Tělesná výchova (Tv) Ročník ředmět ůřezová témata Mezipředmět. vazby 1 Tv 1 Tv Hv, 1 Tv Školní výstupy Učivo (pojmy) oznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Tělesná výchova Ročník: 1. - 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Žák: - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

9. ročník. Tělesná výchova

9. ročník. Tělesná výchova list 1 / 7 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 9. ročník TV 9 1 01 TV 9 1 01.1 TV 9 1 01.2 TV 9 1 01.3 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

DODATEK č.1 k ŠVP Veselá škola šance pro všechny

DODATEK č.1 k ŠVP Veselá škola šance pro všechny DODATEK č.1 k ŠVP Veselá škola šance pro všechny Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Dodatek k ŠVP je veden pod číslem jednacím: V379 - ZŠ 557

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP ZV Dodatek k ŠVP ZV č. 5 - aktualizace k 1. 9. 2017 Školní vzdělávací program CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.:

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.: 7. 1. I.stupeň Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ 517 93 IČO 70979723 tel.:494 664 109 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 7. 1. 8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Moravské Bránice 74, Dolní Kounice

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Moravské Bránice 74, Dolní Kounice Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Moravské Bránice 74, 664 64 Dolní Kounice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 astika Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

DODATEK ZE DNE KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU. Cesta za poznáním

DODATEK ZE DNE KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU. Cesta za poznáním DODATEK ZE DNE 1.9.2017 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Cesta za poznáním Č.j.: ZSMS-243/2017 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOTIVAČNÍ

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, 666 25 Tišnov Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Dodatek č. 15 - Výuka plavání jako součástí vzdělávání v základní škole, platnost od 1. 9. 2017 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10. Dodatek č. 5

Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10. Dodatek č. 5 Čj. 476/2016-ZŠ Část 7 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10 (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 5 5.8.2. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA zkratka: Tv Charakteristika předmětu:

Více