Acer Liquid E Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acer Liquid E Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acer Liquid E Uživatelská příručka

2 2010 Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka pro smartphone Acer Liquid E Druhé vydání: 01/2010 Smartphone Acer Liquid E Číslo modelu: Výrobní číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

3 Licenční smlouva s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( SMLOUVA ) JE SMLOUVOU MEZI VÁMI (FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ( ACER ) VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU (OD SPOLEČNOSTI ACER A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NEBO DODAVATELŮ), KE KTERÉMU JE TATO SMLOUVA PŘILOŽENA A KTERÝ ZAHRNUJE JAKÁKOLIV PŘÍSLUŠNÁ MÉDIA, TIŠTĚNÉ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKOU DOKUMENTACI V ELEKTRONICKÉ FORMĚ PATŘÍCÍ POD ZNAČKU ACER ( SOFTWARE ). SMLOUVY VZTAHUJÍCÍ SE NA JAKÉKOLIV JINÉ PRODUKTY NEBO TÉMATA NEJSOU UPLATNĚNY A ANI BY JEJICH UPLATNĚNÍ NEMĚLO BÝT PŘEDPOKLÁDÁNO. INSTALACÍ DOPROVODNÉHO SOFTWARU NEBO JAKÉKOLIV JEHO ČÁSTI POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, UKONČETE INSTALACI A IHNED VYMAŽTE VŠECHNY NAINSTALOVANÉ SOUBORY (POKUD EXISTUJÍ) VZTAHUJÍCÍ SE K DOPROVODNÉMU SOFTWARU Z VAŠEHO TELEFONU. POKUD NEJSTE VLASTNÍKEM KOPIE SOFTWARU S PLATNOU LICENCÍ, NEMÁTE OPRÁVNĚNÍ INSTALOVAT, KOPÍROVAT NEBO JINAK POUŽÍVAT SOFTWARE A TATO SMLOUVA VÁM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PRÁVA. Software je chráněn americkými a mezinárodními zákony a úmluvami na ochranu autorských práv a rovněž dalšími zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví. Software je licencován, nikoliv prodáván. UDĚLENÍ LICENCE Společnost Acer vám uděluje následující nevýhradní a nepřenosná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy smíte: 1. Instalovat a používat Software pouze na jednom určeném telefonu. Pro každý telefon, na kterém bude Software používán, je vyžadována samostatná licence. 2. Vytvořit jednu kopii Softwaru výhradně pro účely zálohy nebo archivace. 3. Vytvořit jednu tištěnou kopii jakékoliv elektronické dokumentace obsažené v Softwaru za předpokladu, že jste dokumentaci obdrželi elektronicky. OMEZENÍ Nesmíte: 1. Používat Software za jiným účelem nebo jej kopírovat jiným způsobem, než je uvedeno v této Smlouvě. 2. Pronajímat ani půjčovat Software třetí straně. 3. Měnit, upravovat nebo překládat Software jako celek nebo jeho části. 4. Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo dekódování Softwaru nebo vytvářet odvozená díla na základě Softwaru. 5. Používat Software v jakémkoliv jiném programu nebo upravovat Software kromě případu osobního použití. 6. Poskytovat licence nebo jiným způsobem zpřístupňovat Software třetím stranám kromě případu předání Softwaru jako celku třetí straně po předchozím písemném oznámení společnosti Acer, pokud si nezachováte žádné kopie Softwaru a třetí strana bude souhlasit s podmínkami této Smlouvy. 7. Převádět vaše práva poskytnutá v rámci této Smlouvy třetím stranám. 8. Vyvážet Software v rozporu s vývozními zákony a nařízeními nebo (i) prodávat, exportovat, reexportovat, odtajňovat, převádět, zveřejňovat technické údaje nebo likvidovat Software tak, aby k němu měla přístup neoprávněná osoba, společnost nebo země včetně, avšak nikoliv výhradně, Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie; nebo (ii) používat Software pro jakékoliv účely, které jsou zakázány zákony nebo nařízeními USA. PODPŮRNÉ SLUŽBY Společnost Acer není zavázána poskytovat technickou ani jinou podporu k Softwaru. ACER LIVE UPDATE Software obsahuje prvky, které umožňují použití služby Acer Live Update, jež provádí automatické stahování aktualizací softwaru a jejich instalaci do vašeho telefonu. Instalací softwaru souhlasíte, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) může automaticky zkontrolovat verzi softwaru, kterou váš telefon používá a poskytnout aktualizace softwaru, které mohou být automaticky staženy do vašeho telefonu. VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA Právní nároky, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví vztahující se k Softwaru a jeho veškerým kopiím náleží společnosti Acer nebo poskytovatelům licencí a dodavatelům společnosti Acer (podle dohody). Nedisponujete ani byste neměli získat jakýkoliv vlastnický podíl vztahující se k Softwaru (včetně jakýchkoli vámi nebo pro vás provedených úprav nebo kopií) ani žádná jiná práva duševního vlastnictví. Právní nároky a související práva týkající se obsahu zpřístupněného prostřednictvím Softwaru jsou majetkem vlastníka příslušného obsahu a mohou být chráněny zákony. Tato licence vám nedává žádná práva k takovému obsahu. Tímto souhlasíte, že: 1. Nebudete ze Softwaru odstraňovat žádná oznámení týkající se autorských práv nebo vlastnictví. 2. Uvedete tato oznámení ve všech legálních kopiích, které vytvoříte. 3. Uděláte maximum pro zabránění vytvoření jakékoliv neoprávněné kopie Softwaru. OCHRANNÉ ZNÁMKY Tato Smlouva vám nezaručuje žádná práva v souvislosti s jakýmikoliv ochrannými známkami nebo servisními známkami společnosti Acer nebo poskytovatelů licencí a dodavatelů společnosti Acer. VYLOUČENÍ ZÁRUK V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM POSKYTUJÍ SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SOFTWARE V DANÉ PODOBĚ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL POUŽITÍ, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ODPOVĚDÍ, VÝSLEDKŮ, NEDOSTATEČNÉHO ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ZANEDBÁNÍ; TO VŠE S OHLEDEM NA SOFTWARE A POSKYTNUTÍ NEBO NEMOŽNOST POSKYTNUTÍ ODBORNÉ POMOCI. V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKA TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍCH NÁROKŮ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. 1

4 VYLOUČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH JINÝCH TYPŮ ŠKOD V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER ANI JEJÍ DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, ŠKOD VZTAHUJÍCÍCH SE KE ZTRÁTĚ ZISKU, ZTRÁTĚ TAJNÝCH NEBO JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ, ZTRÁTĚ SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI SPLNIT POVINNOST (I PŘI DOBRÉ VŮLI NEBO DOSTATEČNÉ PÉČI), ZANEDBÁNÍ NEBO JAKÉKOLI FINANČNÍ NEBO JINÉ ZTRÁTĚ) VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWARU, POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ ODBORNÉ POMOCI, NEBO JAKKOLI ZAHRNUTÉ V PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ, A TO I V PŘÍPADĚ ZÁVADY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PLNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTÍ ACER NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCÍ, A TO I POKUD BYLI SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ODŠKODNÉHO BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV ŠKODY, KTERÉ JSTE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU UTRPĚLI (VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, VŠECH ŠKOD ZMÍNĚNÝCH VÝŠE A VŠECH PŘÍMÝCH NEBO OBECNÝCH ŠKOD), BUDE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER A JEJÍCH DODAVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ PODLE USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE VÝHRADNÍ PRÁVO NA ODŠKODNÉ ZA VŠECHNY ZMÍNĚNÉ ŠKODY OMEZENO NA SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ČÁSTKU ZA SOFTWARE. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ZŘEKNUTÍ (VČETNĚ VYLOUČENÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH JINÝCH TYPŮ ŠKOD) PLATÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÁKOLI NÁPRAVA NENAPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ JURISDIKCE VŠAK NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT. UKONČENÍ Pokud nedodržíte jakoukoliv podmínku této Smlouvy, může společnost Acer bez ohledu na jakákoliv jiná práva tuto Smlouvu ihned ukončit bez předchozího upozornění. V takovém případě jste povinni: 1. Ukončit veškeré používání Softwaru. 2. Zničit nebo vrátit společnosti Acer originální verzi a všechny kopie Softwaru. 3. Vymazat Software ze všech telefonů, na kterých byl nainstalován. Veškerá vyloučení záruk a omezení odpovědnosti uvedená v této Smlouvě budou platná i po ukončení této Smlouvy. OBECNÁ USTANOVENÍ Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Acer týkající se této licence na Software a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a ujednání mezi stranami. V případě jakýchkoliv sporných nebo dodatečných podmínek vzniklých na základě provedeného oznámení, příkazu, potvrzení nebo podobné komunikace bude uplatněna tato Smlouva. Tuto Smlouvu lze upravovat pouze na základě písemného dokumentu podepsaného oběma stranami. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako nevynutitelnou, bude tato část vynucena do maximálního možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném rozsahu. DODATEČNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN Tato Smlouva vám poskytuje právo používat software od dodavatelů nebo poskytovatelů licencí společnosti Acer ( Software třetích stran ) pouze pro vaše osobní a nekomerční použití. Software třetích stran nesmíte používat jakýmkoliv způsobem, který by mohl poškodit, ukončit, přetížit nebo narušit služby poskytnuté dodavateli nebo poskytovateli licencí společnosti Acer ( Služby třetích stran ) v rámci podmínek této Smlouvy. Rovněž nesmíte používat Software třetích stran jakýmkoliv způsobem, který by mohl mít negativní vliv na nerušené užívání jinou stranou a na Služby třetích stran nebo služby a výrobky poskytovatelů licencí třetích stran, které poskytují licence dodavatelům a poskytovatelům licencí společnosti Acer. Vaše používání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran rovněž podléhá dalším podmínkám a politikám, které lze vyhledat prostřednictvím našich globálních webových stránek. Politika soukromí Při registraci budete požádáni o sdělení určitých informací společnosti Acer. Přečtěte si prosím informace týkající se politiky soukromí na webových stránkách nebo na vašich místních webových stránkách společnosti Acer. 2

5 Obsah Licenční smlouva s koncovým uživatelem Přednosti a funkce Registrace výrobku Nastavení Vybalení vašeho smartphonu Představení vašeho smartphonu Vložení nebo vyjmutí baterie Vložení SIM karty nebo microsd karty Používání smartphonu První zapnutí Uzamčení vašeho smartphonu Používání dotykové obrazovky Klávesnice na obrazovce Výchozí obrazovka Správa kontaktů Správa kontaktů Uskutečnění hovorů Před uskutečněním hovoru Uskutečnění hovoru Obrazovka hovoru Možnosti hovoru zobrazené na obrazovce Posílání zpráv Vytvoření nové zprávy Odpověď na zprávu Zprávy MMS Online připojení Surfování na internetu Nastavení u Online aplikace Používání kamery Ikony a indikátory kamery Pořízení fotografie

6 Záznam videosekvence Prohlížení fotografií a videosekvencí Pokročilá nastavení Nastavení smartphonu do režimu pro použití v letadle Aktivace nebo deaktivace připojení Provedení síťových nastavení Nastavení telefonu urfooz Připojení k počítači Přehrávání multimédií Reset vašeho smartphonu Doplňkové příslušenství a rady Používání sluchátek Používání Bluetooth sluchátek Použití smartphonu jako modemu Vložení microsd karty Příloha Často kladené otázky a řešení problémů Ostatní zdroje, které vám mohou pomoci Varování a bezpečnostní upozornění Tísňová volání Informace o likvidaci a recyklaci Péče o váš smartphone Technické údaje Informace o předpisech

7 Představení vašeho smartphonu Přednosti a funkce Váš nový smartphone nabízí moderní, snadno přístupné multimediální a zábavní funkce. Můžete: Přijímat a odesílat y během cest. Používat vysokorychlostní připojení k internetu přes HSDPA (7,2 Mb/s), HSUPA (2 Mb/s) nebo Wi-Fi. Uložit kontakty na vaše přátele nebo používat aplikace sociálních sítí, abyste mohli být s přáteli neustále ve spojení. Registrace výrobku Při prvním použití výrobku jej doporučujeme ihned zaregistrovat. Budete tak moci využívat některých výhod, jako například: Rychlejší služby zákazníkům od našich školených zástupců. Členství v komunitě společnosti Acer: získejte různé bonusy a zúčastněte se zákaznických průzkumů. Aktuální informace od společnosti Acer. Neváhejte a zaregistrujte váš výrobek. Další výhody na vás již čekají! Způsob registrace Pro provedení registrace vašeho výrobku Acer navštivte prosím webové stránky mobile.acer.com/. Klepněte na položku PRODUCT REGISTRATION (Registrace výrobku) a postupujte podle jednoduchých pokynů. Výrobek můžete rovněž zaregistrovat přímo z vašeho smartphonu klepnutím na ikonu Registration (Registrace). Jakmile obdržíme vaši registraci výrobku, bude vám zaslán potvrzovací s důležitými údaji, které byste si měli uschovat na bezpečném místě. Přednosti a funkce 5

8 Kapitola 1: Nastavení Vybalení vašeho smartphonu Váš nový smartphone je dodáván v krabicovém balení. Při rozbalování obsahu zkontrolujte úplnost sady. Pokud zjistíte, že jakákoliv z následujících položek chybí nebo je poškozena, neprodleně se obraťte na vašeho prodejce: Smartphone Acer Liquid E Baterie Stručný průvodce USB kabel Síťový adaptér Sluchátka Doprovodné CD Představení vašeho smartphonu Přehled Číslo Položka Popis 1 Tlačítko napájení Stiskněte pro zapnutí/vypnutí obrazovky nebo přepnutí do režimu spánku. Stiskněte a podržte pro vypnutí smartphonu. 2 Dotyková obrazovka 3 Tlačítko výchozí obrazovky 4 Tlačítko vyhledávání 5 Tlačítko pro návrat zpět Kapacitní dotyková obrazovka s úhlopříčkou 3,5 a rozlišením 800 x 480 pixelů pro zobrazování údajů, různého obsahu a zadávání informací. Návrat do výchozí obrazovky. Stisknutím a podržením tlačítka můžete zobrazit naposledy použité aplikace a klepnutím na ikonu otevřít příslušný program. Otevření vyhledávače Google. Návrat do předchozí úrovně nabídky. Zavření klávesnice. 6

9 Číslo Položka Popis 6 Tlačítko nabídky Zobrazení nabídky možností. Stisknutím a podržením tlačítka můžete zobrazit klávesnici. 7 Mini USB konektor Pro připojení USB kabelu/nabíječky. 8 Mikrofon Interní mikrofon. 9 Reproduktor 10 Tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti 11 Tlačítko kamery 12 Kamera 13 Handsfree reproduktor Výstup zvuku z vašeho smartphonu. Doporučujeme držet smartphone tak, aby byl reproduktor u vašeho ucha. Zvýšení nebo snížení hlasitosti smartphonu. Aktivace kamery nebo pořízení fotografie. Pro automatické zaostření stiskněte tlačítko do poloviny. Kamera s rozlišením 5 Mpx pro pořízení snímků ve vysokém rozlišení. Výstup zvuku z vašeho smartphonu. Vhodný pro handsfree použití. 14 Indikátor hovoru Indikace příchozího nebo zmeškaného hovoru. 15 Indikátor u/ zprávy Indikace nepřečteného u nebo jiných zpráv. 16 Indikátor nabíjení Indikace stavu nabití baterie. 17 Konektor 3,5 mm pro sluchátka LED indikátory Indikátor hovoru: Pro připojení stereo sluchátek. Stav LED indikátoru Nesvítí Rychle bliká Pomalu bliká Popis Žádný příchozí nebo zmeškaný hovor. Příchozí hovor. Zmeškaný hovor. Indikátor u/zprávy: Stav LED indikátoru Nesvítí Pomalu bliká Popis Žádný nepřečtený nebo zpráva. Nepřečtený nebo zpráva. Indikátor nabíjení: Stav LED indikátoru Nesvítí Svítí Pomalu bliká Rychle bliká Popis Normální stav. Baterie je plně nabita a zařízení je připojeno. Zařízení připojeno: Baterie se nabíjí. Zařízení odpojeno: Kapacita baterie je nízká a baterie by měla být nabita. Kapacita baterie je velmi nízká a je třeba baterii ihned nabít. Představení vašeho smartphonu 7

10 Vložení nebo vyjmutí baterie Váš smartphone používá k napájení vyměnitelnou baterii. Tato baterie je dodávána samostatně a před použitím smartphonu je třeba ji vložit a nabít. Vložení baterie Vložte nehet do výřezu mezi krytem baterie a smartphonem. Nadzvedněte kryt baterie a sundejte jej. Umístěte baterii do bateriového prostoru tak, aby byly konektory baterie vyrovnány s konektory ve spodní části bateriového prostoru. Vložte západky ve spodní části krytu baterie do výřezů na smartphonu. Opatrně zatlačte na horní část krytu tak, aby zarážky na boční straně krytu zacvakly na místo. UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY. Nabíjení baterie Před prvním použitím smartphonu je třeba nejdříve nabít baterii, což trvá asi 8 hodin. Potom lze baterii dobíjet každý den pro dosažení maximální kapacity. Připojte kabel síťového adaptéru do mini USB konektoru na smartphonu. Vyjmutí baterie Sejměte kryt bateriového prostoru podle postupu uvedeného v části Vložení baterie na straně 8. Pomocí západky na horní straně baterie zvedněte baterii z bateriového prostoru. Nasaďte kryt baterie výše popsaným způsobem

11 Vložení SIM karty nebo microsd karty Pro úplné využití všech funkcí vašeho smartphonu je třeba vložit SIM kartu. Držák SIM karty se nachází ve spodní části bateriového prostoru. Kromě toho můžete zvýšit úložnou kapacitu vašeho smartphonu vložením microsd karty do příslušného slotu. Tento slot se nachází vedle slotu pro SIM kartu. 1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení vypněte smartphone. 2. Sejměte kryt a vyjměte baterii podle postupu popsaného v části Vyjmutí baterie na straně Vložte SIM kartu nebo microsd kartu uvedeným způsobem. 4. Vložte baterii a nasaďte kryt baterie. Poznámka: Ujistěte se, že je microsd karta zcela zasunuta do slotu. Zámek SIM karty Váš smartphone může být vybaven zámkem SIM karty, tzn., že budete moci používat pouze SIM kartu poskytnutou vaším mobilním operátorem. Pro zrušení zámku SIM karty se obraťte na vašeho mobilního operátora. Vložení SIM karty nebo microsd karty 9

12 Kapitola 2: Používání smartphonu První zapnutí Pro zapnutí smartphonu podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se neaktivuje obrazovka. Potom budete vyzváni ke konfiguraci některých nastavení. Postupujte podle zobrazených pokynů a dokončete nastavení. Přihlášení se k účtu nebo vytvoření účtu Google Pokud máte přístup k internetu, umožňuje vám smartphone synchronizovat informace s účtem Google. Během spouštění můžete vytvořit nebo se přihlásit k vašemu účtu, který bude použit pro synchronizaci vašeho seznamu kontaktů, u, kalendáře a dalších informací. V případě neúspěšného připojení klepněte na tlačítko Try Again (Zkusit znovu), avšak pokud není přístup k internetu k dispozici, klepněte na tlačítko Back (Zpět) a přeskočte pokus o připojení. Zadání vašeho PIN kódu Při prvním vložení SIM karty bude možná nutné zadat PIN kód pomocí numerické klávesnice na obrazovce. Důležité: V závislosti na vašem nastavení může být vyžadováno zadání PIN kódu při každém zapnutí funkce telefonu. Aktivace nové SIM karty Při prvním použití SIM karty může být vyžadována její aktivace. Se žádostí o podrobné informace o tomto postupu se obraťte na vašeho mobilního operátora. Uzamčení vašeho smartphonu Pokud nebudete smartphone delší dobu používat, krátce stiskněte tlačítko napájení pro uzamčení přístupu. Ušetříte tak energii a zajistíte, že smartphone nebude nechtěně používat žádné služby. Smartphone se uzamkne automaticky, pokud jej nebudete ovládat déle než jednu minutu. Aktivace smartphonu Pokud je obrazovka vypnutá a smartphone nereaguje na žádný dotyk obrazovky nebo stisknutí tlačítek na předním panelu, došlo k jeho uzamčení a nachází se v režimu spánku. 10

13 Pro aktivaci vašeho smartphonu stiskněte tlačítko napájení. Smartphone zobrazí uzamknutou obrazovku. Pro aktivaci výchozí obrazovky přetáhněte ikonu zámku doprava. Pro zajištění dodatečné bezpečnosti můžete nastavit vzor pro odemknutí, což je sada bodů, na které je třeba klepnout ve správném pořadí, aby byl umožněn přístup do telefonu. Otevřete záložku s aplikacemi a klepněte na ikonu Settings (Nastavení) > Location & security (Oblast a zabezpečení) > Set unlock pattern (Nastavení vzoru pro odemknutí). Používání dotykové obrazovky Váš smartphone je pro výběr položek a zadávání informací vybaven dotykovou obrazovkou. Pro její ovládání použijte prst. Klepnutí: Jedním dotykem obrazovky otevřete položku nebo vyberte možnost. Přetáhnutí: Dotkněte se obrazovky a pohybem prstu po obrazovce vyberte text a obrázky. Klepnutí a podržení: Klepnutím a podržením prstu na položce zobrazte seznam dostupných akcí pro vybranou položku. V rozbalovací nabídce, která se zobrazí, klepněte na operaci, kterou chcete provést. Procházení obsahu: Obsah můžete jednoduše procházet v požadovaném směru pohybem prstu po obrazovce nahoru nebo dolů. Klávesnice na obrazovce Pokud klepnete na textové pole pro zadání textu, automaticky se na obrazovce zobrazí klávesnice. Změna způsobu zadávání textu Pro změnu způsobu zadávání textu klepněte a podržte prst na textovém poli. Zobrazí se nabídka se seznamem dostupných způsobů zadávání textu. Klepněte na požadovaný způsob. Prediktivní text XT9 Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text s použitím funkce prediktivního textu X T9. Klepněte na písmena a prediktivní text XT9 zobrazí nad klávesnicí výběr slov, která odpovídají zadané posloupnosti písmen nebo sousedním písmenům. Seznam slov se mění při každém klepnutí na písmeno. Poznámka: XT9 a logo XT9 jsou registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA anebo jiných zemích. Používání dotykové obrazovky 11

14 Pomoc při psaní textu Standardní klávesnice Android má různé funkce, které vám mohou pomoci pro zadání správného textu. Klepněte na ikonu Settings (Nastavení) > Language & keyboard (Jazyk a klávesnice) > XT9 Text Input (Zadávání textu s použitím funkce XT9). Zde můžete nastavit následující možnosti: Funkce Languages (Jazyky) Keyboard layouts (Rozvržení klávesnice) Preferences (Preference) Popis Výběr dostupných jazyků. Výběr požadovaného rozvržení klávesnice. K dispozici jsou tři možnosti: Keyboard (Klávesnice): Úplná klávesnice QWERTY. Reduced keyboard (Omezená klávesnice): Na každé klávese jsou k dispozici dvě písmena. Klepnutím a podržením prstu na klávese vyberte písmeno, včetně speciálních znaků. Phone keypad (Telefonní klávesnice): Na každé klávese jsou k dispozici tři písmena. Klepnutím a podržením prstu na klávese vyberte písmeno, včetně speciálních znaků. Změna preferencí týkajících se zadávání textu. Klávesnice Android Toto je standardní klávesnice QWERTY, která vám umožňuje zadávat text. Pomoc při psaní textu Standardní klávesnice Android má různé funkce, které vám mohou pomoci pro zadání správného textu. Klepněte na ikonu Settings (Nastavení) > Language & keyboard (Jazyk a klávesnice) > Android keyboard (Klávesnice Android). Zde můžete nastavit následující možnosti: Funkce Quick fixes (Rychlé opravy) Show suggestions (Zobrazení návrhů) Auto-complete (Automatické dokončení) Popis Oprava obvyklých chyb. Zobrazení navrhovaných slov během zadávání textu. Vložení navrhovaného slova při každém klepnutí na symbol mezery nebo interpunkční znaménko. 12

15 Výchozí obrazovka Po zapnutí smartphonu se zobrazí výchozí obrazovka. Na této obrazovce máte pomocí ikon přístup k mnoha často používaným funkcím vašeho smartphonu. Při prvním zapnutí smartphonu uvidíte některé ikony na obrazovce. Ve spodní části obrazovky je záložka s aplikacemi, která zobrazuje všechny nainstalované aplikace. Jestliže chcete otevřít záložku s aplikacemi, klepněte na ni. Pro otevření požadované aplikace klepněte na příslušnou ikonu. Multitasking Můžete mít otevřených několik aplikací současně. Pro otevření nové aplikace stiskněte tlačítko výchozí obrazovky pro návrat do výchozí obrazovky a potom spusťte novou aplikaci. Pro zobrazení aktivních aplikací podržte stisknuté tlačítko výchozí obrazovky. Potom klepněte na ikonu aplikace, do které chcete přejít. Rada: Pro prodloužení životnosti baterie je lepší aplikaci po ukončení jejího používání zavřít. To můžete provést buď stisknutím tlačítka pro návrat zpět, nebo tlačítka nabídky a výběru možnosti Exit (Ukončení) (pokud je k dispozici). Rozšířená výchozí obrazovka Výchozí obrazovka umožňuje roztáhnutí do obou stran, takže budete mít k dispozici více prostoru pro přidání ikon, užitečných programů (widgets) nebo funkcí. Zobrazení rozšířené výchozí obrazovky provedete pohybem prstu po výchozí obrazovce doleva nebo doprava. Oblast s informačními ikonami Oblast s informačními ikonami se nachází v horní části obrazovky. Tato oblast obsahuje různé ikony, které vás informují o stavu vašeho smartphonu. Na levé straně jsou zobrazeny ikony událostí, které indikují novou událost (jako je například nová zpráva). Výchozí obrazovka 13

16 Ikony na pravé straně indikují sílu signálu, připojení, stav baterie a čas. Pro zobrazení podrobných informací o nových událostech přetáhněte oblast s informačními ikonami dolů po obrazovce nebo se jí dotkněte. Ikona Popis Indikace nízké zbývající úložné kapacity. Pro zvýšení dostupné kapacity vymažte některé programy nebo soubory. SD karta je vyjmutá. Síla signálu WLAN. Vibrační režim je aktivní. SIM karta je neplatná nebo není vložena. Stav baterie. Zmeškaný hovor. Nová/nepřečtená zpráva. Nový/nepřečtený . Připojení HSPA aktivní: Stahování dat. Připojení 3G aktivní: Můžete uskutečnit hovor. Připojení k síti 2G aktivní: Můžete uskutečnit hovor. Režim pro použití v letadle: Bezdrátové připojení deaktivováno. Před uskutečněním hovoru zrušte prosím režim pro použití v letadle. Příchozí nebo aktivní hovor. Nabíjení bylo dočasně ukončeno, aby se zabránilo přehřátí/přebití. Osobní nastavení výchozí obrazovky Výchozí obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním ikon, zástupců nebo užitečných programů nebo změnou tapety. Přidání nebo odstranění ikon Můžete nastavit ikony pro nainstalované aplikace na výchozí obrazovce. Klepněte a podržte prst na ikoně na záložce s aplikacemi pro zkopírování ikony na výchozí obrazovku. Pro odstranění ikony z výchozí obrazovky přetáhněte ikonu z výchozí obrazovky do koše, který se zobrazí ve spodní části obrazovky. 14

17 Přidání nebo odstranění zástupů nebo užitečných programů Pro přidání zástupů nebo užitečných programů klepněte a podržte prst kdekoliv na výchozí obrazovce, aby se zobrazila nabídka Add to Home screen (Přidat na výchozí obrazovku). Klepněte na položku Shortcuts (Zástupci) pro zobrazení seznamu rychlých odkazů k aplikacím a nastavením, které lze přidat na výchozí obrazovku. Klepněte na položku Widgets (Užitečné programy) pro otevření seznamu malých aplikací, které lze přidat na výchozí obrazovku. Jedná se o užitečné aplikace, které můžete přidat na výchozí obrazovku a které umožňují zobrazování různých informací. Na výchozí obrazovku lze rovněž přidat složky. K dispozici jsou některé přednastavené složky nebo můžete klepnout na položku New folder (Nová složka). Tato nová složka s názvem Folder (Složka) bude umístěna na výchozí obrazovku. Pro změnu názvu složky ji klepnutím otevřete. Klepnutím a podržením prstu na liště s názvem v horní části okna složky zobrazte dialogové okno, které vám umožní přejmenovat složku. Výchozí obrazovka 15

18 Kapitola 3: Správa kontaktů Správa kontaktů Váš smartphone nabízí funkci telefonního seznamu pro správu kontaktů, která vám umožňuje ukládat kontakty buď do vnitřní paměti, nebo na SIM kartu. Klepnutím na ikonu Contacts (Kontakty) ve výchozí obrazovce nebo na záložku Contacts (Kontakty) v okně Dialer (Vytáčení čísel) zobrazte vaše kontakty. Pokud nejsou ve smartphonu uloženy žádné kontakty, můžete provést import kontaktů z vašeho účtu Google, přidat nový kontakt nebo importovat kontakty ze SIM karty. Stisknutím tlačítka nabídky zobrazte nabídku. Ikona Popis Přidání nového kontaktu. Vyhledání kontaktu. Přidání kontaktu Pro přidání nového kontaktu klepněte na tlačítko Add contact (Přidat kontakt). Zobrazí se dotaz, zda chcete uložit kontakt na SIM kartu, nebo do paměti smartphonu. Pro vytvoření kontaktu je třeba zadat následující údaje: Křestní jméno a příjmení. Telefonní čísla. ové adresy. IM adresy. Poštovní adresy. Můžete rovněž: Zadat informace, jako je například společnost, ve které daná osoba pracuje. Zadat jakékoliv osobní poznámky o dané osobě. Nastavit vyzváněcí tón. Přesměrovat všechny hovory od tohoto kontaktu přímo do hlasové schránky. 16

19 Kapitola 4: Uskutečnění hovorů Tato kapitola popisuje způsob uskutečnění telefonních hovorů a různé možnosti dostupné během hovoru. Před uskutečněním hovoru Ujistěte se, že je funkce telefonu zapnutá. Stav telefonu můžete ověřit pomocí ikony na pravé straně oblasti s informačními ikonami. Ikona Popis Připojení 3G aktivní: Můžete uskutečnit hovor. Připojení k síti 2G aktivní: Můžete uskutečnit hovor. Režim pro použití v letadle: Bezdrátové připojení deaktivováno. Před uskutečněním hovoru zrušte prosím režim pro použití v letadle. Uskutečnění hovoru Poznámka: Před uskutečněním hovoru musí být aktivována funkce telefonu. 1. Ve výchozí obrazovce klepněte na ikonu Phone (Telefon) nebo otevřete okno Phone (Telefon) z nabídky. Zobrazí se numerická klávesnice. 2. Zadejte požadované číslo. 3. Klepněte na tlačítko pro uskutečnění hovoru. 4. Pro ukončení hovoru klepněte na tlačítko. Vytočení čísla ze seznamu Call Log (Historie hovorů) Vaši historii hovorů lze zobrazit klepnutím na záložku Call Log (Historie hovorů). Zobrazí se poslední příchozí, odchozí a zmeškané hovory. Pokud chcete zobrazit podrobné informace o hovoru, klepněte na požadované číslo. Pro opětovné vytočení libovolného čísla z historie hovorů vyberte požadované číslo a klepněte na tlačítko. Při klepnutí a podržení prstu na daném čísle se zobrazí nabídka s dalšími možnostmi: Call (Vytočit) <číslo>, Edit number before call (Upravit číslo před vytočením), Send text message (Poslat textovou zprávu), Add to contacts (Přidat do kontaktů) nebo Remove from call log (Odstranit z historie hovorů). Zmeškané hovory budou indikovány rozsvícením LED indikátoru v horní části smartphonu a zobrazením ikony v oblasti s informačními ikonami. Zmeškané hovory lze rovněž prohlížet prostřednictvím oblasti s informačními ikonami. 1. Pro zobrazení podrobných informací o zmeškaných hovorech přetáhněte oblast s informačními ikonami dolů po obrazovce. Zobrazí se informační seznam. 2. Vyberte hovor ze seznamu a klepněte na tlačítko Return call (Zpětný hovor) pro vytočení čísla zmeškaného hovoru. Před uskutečněním hovoru 17

20 Telefonní čísla ze seznamu Call Log (Historie hovorů) můžete uložit mezi kontakty. Podrobné informace - viz část Přidání kontaktu na straně 16. Uskutečnění hovoru na některé z uložených čísel 1. Klepnutím na záložku Contacts (Kontakty) v okně Dialer (Vytáčení čísel) nebo na ikonu Contacts (Kontakty) ve výchozí obrazovce zobrazte vaše kontakty. 2. Klepněte na požadovaný kontakt. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete vytočit dané číslo nebo poslat zprávu SMS. Vytočení mezinárodního čísla Při vytáčení mezinárodních čísel není třeba zadávat mezinárodní předvolbu ( 00 atd.) před kód země. Jednoduše klepněte a podržte prst na číslici 0+ na numerické klávesnici na obrazovce, dokud se nezobrazí symbol +. Varování: Ceny za mezinárodní hovory se mohou značně lišit podle země, do které voláte, a podle vašeho mobilního operátora. Abyste předešli vysokým účtům za telefon, doporučujeme vám ověřit si veškeré ceny u vašeho mobilního operátora. Pokud používáte váš smartphone v zahraničí, budou účtovány poplatky za roaming. Před odjezdem do zahraničí se obraťte na vašeho mobilního operátora a zjistěte si poplatky za roaming pro zemi, kterou se chystáte navštívit. Obrazovka hovoru Po vytočení čísla se zobrazí obrazovka hovoru s číslem/jménem osoby, se kterou hovoříte, dobou hovoru a záložkou s klávesnicí pro vytáčení čísel. Možnosti hovoru zobrazené na obrazovce Přijetí nebo odmítnutí hovoru Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce číslo. Pro přijetí nebo odmítnutí hovoru přetáhněte příslušná tlačítka po obrazovce. 18

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

1. Základní nastavení Vložení SIM karty První zapnutí. 2. Internet a e-mail. 3. Zabezpečení

1. Základní nastavení Vložení SIM karty První zapnutí. 2. Internet a e-mail. 3. Zabezpečení 1 z 11 Základní nastavení Vložení SIM karty První zapnutí Internet a e-mail Zap./Vyp. internetu v ČR Zap./Vyp. internetu v zahraničí Přístupový bod (APN) Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. přístupového

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více