Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově

2 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov 3, Okres: Mělník Kraj: Středočeský Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán ředitelka: Mgr. Marcela Mlejnková, ve funkci od Zřizovatel: Obec Cítov, Cítov 203 IČO organizace: REDIZO: Telefon: www: zscitov.4fan.cz Školská rada: Romana Vlková - předsedkyně Ing. Jindřich Svoboda Mgr. Pavlína Šimandlová Součásti školy: základní škola školní druţina mateřská škola školní jídelna kapacita 100 ţáků kapacita 25 ţáků kapacita 55 dětí kapacita 130 jídel 2. Charakteristika školy Naše malotřídní škola se nachází uprostřed obce nedaleko města Mělníka. Zřizovatelem školy je Obec Cítov, se zřizovatelem velmi dobře spolupracujeme. Naši školu navštěvují ţáci ročníku. Vyučovali jsme ve čtyřech třídách, v 1., 2. a 3.ročníku samostatně, ve 4. a 5. ročníku spojeně. Školu navštěvovalo 47 ţáků. Zřizovatel udělil škole na školní rok 2012/2013 výjimku z počtu ţáků. Naši ţáci odcházejí po ukončení 5. ročníku do okolních základních škol, spádovou školou je Základní škola Dolní Beřkovice. Do ZŠ Dolní Beřkovice odešli 4 ţáci, do ZŠ Horní Beřkovice odešel 1 ţák, jedna ţákyně se odstěhovala do Neratovic. Školní druţinu navštěvovalo 25 ţáků. Povinným cizím jazykem od 3. ročníku byl anglický jazyk. Organizace vyučování a rozvrhy hodin byly v souladu s hygienickými potřebami ţáků i vyučujících. Vyučování začínalo v 7.50 hodin. Přestávky byly desetiminutové, jedna pětiminutová, velká přestávka dvacetiminutová. Za příznivého počasí jsme vyuţívali o velké přestávce školní zahradu. Dohled nad ţáky zajišťovaly pedagogické pracovnice dle rozvrhu 2

3 dohledů. Ranní provoz ŠD začínal v 6.50 hod., odpolední byl od do hodin. Stravování probíhalo ve školní jídelně, která je součástí školy. Ve škole je zřízena rada školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 167 a 168. Rada byla ustanovena v počtu 3 členů. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo 1 jednání školské rady. Členka rady paní Alena Vlková s funkcí v radě skončila, neboť její dcera přechází na druhý stupeň. Novou členkou byla na třídní schůzce 10. června 2013 jednomyslně zvolena paní Růţena Hrstková. Materiálně technické podmínky: Budova školy je 115 let stará. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2004, škola je ve velmi dobrém technickém stavu. Základní škola má čtyři třídy, jednu učebnu pro školní druţinu, výtvarnou učebnu, zasedací místnost, školní jídelnu, dvě třídy a loţnici pro MŠ. Všechny prostory odpovídají současným hygienickým předpisům. V budově se nachází prostorná tělocvična. Na tělesnou výchovu vyuţíváme i hřiště. Za školní budovou máme zahradu, kterou ţáci vyuţívají o velké přestávce k odpočinku a školní druţina k rekreačním činnostem. Na malém záhonku pěstujeme zeleninu. Škola je dobře vybavena, kaţdým rokem se dokupují nové pomůcky a dle potřeby se obnovuje nábytek. Nyní máme v kaţdé třídě interaktivní tabuli. Byla provedena oprava hodin na budově školy, došlo k úpravě kotelny výměna zastaralých vodovodních částí a kohoutů, oprava zdiva v kotelně sanační maltou. O prázdninách byla provedena výměna další části odpadů v kuchyni, vymalovány některé prostory školy. Dále byly přistavěny kůlny pro potřeby základní školy i mateřské školy. Ve střeše byla vybudována okna pro snadnější čistění ţlábků. Dále jsme upravili školní zahradu, byly pouţity prostředky z projektu Zkvalitnění ţivotního prostředí. Proběhly předepsané revize a kontroly. 3. Přehled oborů vzdělávání, vzdělávací programy Škola poskytuje základní vzdělávání pro ţáky ročníku. Ve všech ročnících jsme vyučovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 100/2007. Kaţdá vyučující pracovala dle měsíčních tematických plánů. Plány i osnovy byly dodrţovány. Pouţívali jsme učebnice z různých nakladatelství, převáţně však z nakladatelství Alter. Všechny učebnice měly platnou schvalovací doloţku MŠMT. 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Škola měla celkem 14 pracovníků. 3

4 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 4 učitelky a 1 vychovatelka MŠ 4 učitelky Údaje o nepedagogických pracovnících 5 provozních zaměstnanců pracovalo v tomto zařazení: vedoucí školní jídelny, kuchařka, pomocná kuchařka, školník, topič, uklízečka, uklízeč. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Do prvního ročníku ZŠ bylo zapsáno 19 ţáků, u jednoho z nich zákonní zástupci poţádali o odklad školní docházky, ţádosti bylo vyhověno. 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí/2. pololetí 1. pol./2. pol. 1. pol./2. pol /12 10/ 12 2/0 0/0 2. 9/8 8/ 8 1/0 0/0 3. 9/9 8/ 8 1/1 0/ /10 6/ 5 4/5 0/0 5. 7/6 2/2 4/4 0/0 Dle zahajovacího výkazu jsme měli 47 ţáků, z toho 17 dívek. Během roku se 2 ţáci odstěhovali 1 ţák z 5. ročníku v prvním pololetí, 1 ţák z 2. ročníku ve druhém pololetí.. Všichni ţáci měli z chování stupeň 1, nikomu nebyla udělena důtka. Údaje o zameškaných hodinách Ročník Omluvené hodiny Průměr na ţáka Neomluvené Průměr na ţáka 1. pol./2. pol. 1.pol./2.pol. 1.pol./2.pol. 1.pol./2.pol /457 34,9/38,1 0/0 0/ /366 41,0/45,8 0/0 0/ /475 34,0/52,8 0/0 0/ /748 37,0/74,8 0/0 0/ /409 36,6/68,2 0/0 0/0 4

5 Údaje o integrovaných žácích V tomto školním roce navštěvovali naši školu 2 integrovaní ţáci. Zapojili jsme se do 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků ţáků 5. ročníků český jazyk, matematika, anglický jazyk a testování 3. roč.: obecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika, anglický jazyk Společnost pro kvalitu školy. 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů I v letošním školním roce jsme pracovali podle minimálního preventivního programu a školní směrnice prevence šikany, která je součástí organizačního řádu školy. Všichni pracovníci dbali na dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků. Program je zaměřen na zdravý ţivotní styl a hygienu, na vhodné trávení volného času školní a mimoškolní zájmové krouţky. Všichni ţáci byli opakovaně seznamováni s pravidly silničního provozu, ţáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili výcviku na dopravním hřišti a ţáci 4. roč. získali průkaz mladého cyklisty. V rámci preventivního školního programu se uskutečnil poţární poplach spojený s evakuací školy. Ţáci se mohli zapojit do šesti zájmových útvarů organizovaných školou. Zájmové útvary ve škole a počty zapojených žáků: Anglický jazyk 15 Písmenkohraní 8 Počítačový 22 Sportovní 11 Výtvarný 12 Zdravotní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické pracovnice se zúčastnily těchto seminářů: Změny ve školských předpisech Rozvíjíme přírodovědnou a čtenářskou gramotnost v prvouce Ekoateliér - Voda kolem nás - praktický kurz tvořivé recyklace - Šablon dost pro radost Pedagogická podpora nápravy dyslálie v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ Cesty k literatuře a ke čtenářství/ Slovo jako lodička pro obrazy Základy keramiky Paměť a hry na rozvoj paměti Plánování v kaţdodenní práci učitelky 5

6 Několik seminářů, na které se pedagogické pracovnice hlásily, se pro nedostatečný počet zájemců nekonalo. Všichni zaměstnanci se zúčastnili periodického školení BOZP a PO. Odebíráme tyto odborné časopisy: Učitelské noviny, Školství, Rodina a škola, Řízení školy, Informatorium 3-8, pro ţáky Mateřídoušku. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných aktivitách Ţáci se účastnili poznávacích výletů, exkurzí, divadel: Dendrologická zahrada v Praze Průhonicích výukový environmentální program Filmové představení Doba ledová Divadelní představení v Luţci nad Vltavou O princezně, Luciášovi a makových buchtách Výuka na dopravním hřišti v Mělníku Táboření v přírodě, opékání špekáčků Exkurze u chovatelů podzimní výstava králíků, drůbeţe a holubů Dýňobraní dlabání dýní, zdobení podzimních plodin, den se strašidýlky Exkurze ve svíčkárně RODAS v Šestajovicích ţáci si zdobili svíčky a vyráběli plovoucí svíčky Dům lidové tvorby Bechlín ţáci vyráběli ze slámy, z vizovického těsta, modrotisk Lampičkový průvod vesnicí, rozsvícení vánočního stromu Vánoční jarmark ve škole vystoupení ţáků, výtvarné dílny, prodej výrobků Beseda o třídění a recyklaci odpadu Tonda obal na cestách Maškarní karneval s programem a soutěţemi pro děti IQ park v Liberci výukové programy Lidské smysly, Voda Zpívej, čaruj, dováděj hudební pořad J. Helekala a J. Susy v Luţci nad Vltavou Divadelní představení v Divadle U Hasičů Labutí princezna Vítání Velikonoc v KD vystoupení ţáků, výtvarné dílny, prodej výrobků Beseda s časopisem Junior jak se tvoří časopis a které profese se na jeho vzniku podílejí Hvězdárna na Petříně výukový program, návštěva zrcadlového bludiště Školení hlídek mladých zdravotníků ČČK Mělník Výuka na dopravním hřišti testování ţáků Pracovní dílna s profesionální aranţérkou výroba dárku pro maminku Na kole dětem - ţáci se zapojili do 4. ročníku veřejné charitativní cyklo tour. V rámci projektu absolvoval Josef Zimovčák v naší škole zábavný a poučný program s promítáním a vyprávěním o svých cestách na vysokém kole po světě, přednáška byla zaměřena na důleţitost sportu a pohybu, ţáci byli upozorněni, ţe zdraví není úplná samozřejmost. Hrnčířská školička práce na hrnčířském kruhu s profesionálním hrnčířem ţáci si vyrobili a ozdobili hrneček nebo talířek Divadelní představení Pohádky z našeho statku 6

7 Pasování ţáků 1. ročníku na Rytíře řádu čtenářského, ţáky pasovala paní starostka a paní knihovnice v místní knihovně Pěnčín exkurze na kozí farmu a do výrobny perel, ţáci si vyráběli mozaikovou krabičku Rozhledna Černá Studnice poznávání historie starých českých rozhleden Nácvik evakuace Ţáci dostávali i dárky: Ţáci 1. ročníku dostali knihu od SPOZ - přivítání prvňáčků Ţáci 5. ročníku dostali na konci školního roku knihu od SPOZ loučení s páťáky Ţáci vystupovali s kulturními programy při těchto příleţitostech: - otevření kulturního domu po rekonstrukci - posezení s důchodci - vítání občánků - rozsvícení vánočního stromu - vánoční jarmark ve škole - vánoční besídka - velikonoční jarmark Při většině těchto akcí předávali ţáci všem přítomným různé dárečky, které ve škole zhotovili. Škola se zapojila do projektu EU a ČR Ovoce do škol. Všichni ţáci dostávali zdarma 2x za měsíc ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Dále jsme zapojeni do projektu Školní mléko ţáci mohou odebírat mléko nebo mléčné výrobky. Škola je zapojena do Kniţního klubu FRAGMENT a Kniţního klubu Mladé fronty. V těchto klubech si mohou ţáci objednávat knihy za výhodné ceny. Účast žáků školy v soutěžích Celostátní soutěţe: Hlídky mladých zdravotníků okresní kolo v Mělníku Matematický Klokan Výtvarná soutěţ Ekologická vlajka Školní soutěţe: Poznávání rostlin Zlatá tuţka Nejlepší čtenář Výtvarná soutěţ Moje představa dětského hřiště v Cítově Soutěţ ve sběru papíru, pomerančové kůry, plastových víček, PET lahví, vybitých baterií, vyřazených elektrospotřebičů, telefonů 7

8 Další aktivity: Výuka plavání všechny ročníky Zdravé zuby Školní projekt Můj pohádkový svět Celoroční projekt Ţijeme zdravě Účast žáků ve sportovních soutěžích Sportovní den září Atletický trojboj, desetiboj Soutěţ McDonalďs Cup soutěţ v malé kopané v Mělníku Dále se naše škola zapojila do celostátní soutěţe RECYKLOHRANÍ. Ţáci sbírali staré vyřazené telefony, drobné elektrospotřebiče, vybité baterie, plnili různé úkoly s ekologickou tematikou. Za to vše získávali body, které si na konci školního roku vyměnili za hodnotné ceny. Naše škola se aktivně zapojila při odstraňování následků povodní v červnu V tělocvičně jsme ubytovali občany ze zasaţených okolních obcí, kteří museli opustit svá obydlí. V zasedací místnosti pracovníky, kteří se podíleli na odstraňování následků povodní. Školní jídelna zajistila stravování. Provoz školy nebyl narušen. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce na naší škole inspekce neproběhla. Škola pravidelně vyplňovala elektronické dotazníky pro ČŠI: Výuka cizích jazyků PV Výuka cizích jazyků ZV Šetření v oblasti ICT Tělesná výchova na ZŠ Rozsah škod při povodních Výchova ke zdraví Výzkum, vývoj a vzdělávání pro léta PV Výzkum, vývoj a vzdělávání pro léta ZV 8

9 11. Základní údaje o hospodaření školy Příjmy Dotace od zřizovatele byla poskytnuta ve výši ,00 Kč. Školné ,00 Kč Přijaté úroky z běţného účtu ,82 Kč Ostatní příjmy 9 062,20 Kč Příjmy celkem ,02 Kč Výdaje činily ,52 Kč. Hospodářský výsledek: ,50 Kč. Finanční prostředky poskytnuté KÚ Středočeského kraje Poskytnuto na platy ,00 Kč odvody ,00 Kč ONIV ,00 Kč plat asistenta pedagoga v MŠ ,00 Kč odvody (asistent v MŠ) 3 668,00 Kč celkem ,00 Kč Celkem poskytnuto ,00 Kč. Celkem vyčerpáno ,00 Kč. Zůstatek (byl zúčtován a vrácen) ,00 Kč. Jednalo se o finanční prostředky na asistenta pedagoga. Rodiče dítě z MŠ odhlásili. Průběţně byly zpracovávány rozbory hospodaření, Krajskému úřadu Středočeského kraje byly zasílány čtvrtletní uzávěrky a výkazy dle poţadavků. Účetnictví zpracovává firma MarS. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola byla i v minulém školním roce zapojena do projektu EU peníze školám. Celková dotace činila ,00 Kč. Tento projekt byl rozvrţen na 30 měsíců. V rámci projektu vypracovávaly pedagogické pracovnice digitální učební materiály a pracovní listy. Byla odeslána čtvrtá monitorovací zpráva, ve které byly odeslány digitální učební materiály. Zpráva byla schválena. 9

10 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce se nikdo nezapojil. 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola pokračovala v projektu, který vyhlásil Středočeský kraj Středočeský Fond ţivotního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění ţivotního prostředí. S naším projektem Environmentální výchova v naší školní zahradě jsme uspěli jiţ v minulém školním roce a získali účelovou dotaci ve výši Kč. Tyto finanční zdroje jsme pouţili na zakoupení zahradnického nářadí, kompostérů a květin a keřů na školní zahradu. Projekt byl dokončen do konce kalendářního roku. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole není odborová organizace, se ţádnou organizací zaměstnanců nespolupracujeme. Úzce spolupracujeme s naším zřizovatelem, obec se o naši činnost velice zajímá a dle svých moţností nám vychází vstříc. Dále spolupracujeme se Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem sluţeb školám Středočeského kraje, se sídlem v Nymburku, pobočkou v Mladé Boleslavi. Spolupracujeme s těmito organizacemi: ZO ČSCH Cítov, TJ Sokol Cítov, SDH Cítov, SPOZ Cítov, Obecní knihovnou Cítov, ČČK Mělník. V Cítově Mgr. Marcela Mlejnková ředitelka ZŠ a MŠ Cítov 10

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov Lešany 42, 25744 Netvořice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov Lešany 42, 25744 Netvořice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov Lešany 42, 25744 Netvořice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Zřizovatel: Obec Lešany Statutární orgán: Bc. Libuše Filipová

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace školní rok 2012 /2013 1. Základní údaje o škole a/ Charakteristika školy b/ Součásti školy c/ Materiální zabezpečení 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice Obsah (struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005 ): 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více