Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015"

Transkript

1 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013

2 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období je prováděcím dokumentem Místního plánu protidrogové politiky města Kyjova na období Detailněji popisuje a rozpracovává jednotlivá opatření vedoucí k naplnění čtyř základních cílů místní protidrogové strategie. Jeho součástí jsou plánované aktivity, termíny, subjekty zodpovídající za jejich realizaci včetně předpokládaných finančních nákladů pro město Kyjov. Město Kyjov se s ohledem na závažnost drogové problematiky v regionu zavázalo dlouhodobě a systematicky podporovat protidrogovou politiku na místní úrovni, zejména specifickou primární prevenci. Základní myšlenka zní - vždy je lepší předcházet sociálně patologickým jevům, než řešit jejich následky. Preventivní programy jsou rozděleny do dvou fází, v roce 2014 budou tyto programy zaměřeny na kyjovskou předškolní a školní mládež a v roce 2015 také na předškolní a školní mládež v regionu Kyjovska a na středoškolskou mládež včetně vzdělávání pedagogů a dospělých. Cíle protidrogové politiky města Kyjova: 1. Stabilizovat nebo snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mladými lidmi 2. Stabilizovat nebo snížit míru problémového a intenzivního užívání drog 3. Snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost 4. Stabilizovat nebo snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi Předpokladem pro naplnění stanovených cílů je vzájemná informovanost a mezioborová spolupráce všech zainteresovaných, efektivní financování (podporovat programy, které jsou potřebné a realizují je kvalifikovaní odborníci), průběžné hodnocení aktivit a dobrá koordinace protidrogové politiky. Město Kyjov má k tomuto účelu zřízenu pozici protidrogového koordinátora, který řídí a kontroluje naplňování jednotlivých opatření a zajišťuje společná jednání subjektů zapojených do protidrogové politiky s cílem zefektivnit jak preventivní činnost, tak boj proti šíření a užívání omamných a psychotropních látek. V polovině r proběhne monitoring míry naplnění jednotlivých opatření a v návaznosti na to bude tvořen Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na další období. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období schválilo Zastupitelstvo města Kyjova dne 10. března 2014 Usnesením I/10.

3 1. PRIMÁRNÍ PREVENCE Cíl 1 Opatření 1.1 Stabilizovat nebo snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog mladými lidmi Systematická realizace programů prevence pro děti a mládež od 0 do 19 let s cílem snížit poptávku po drogách ,- Kč Finanční zdroje Město Kyjov 1. Informování ředitelů kyjovských škol a školních preventistů o Místním plánu protidrogové strategie/ nabídce preventivních programů ( Katalog preventivních programů ). Zdůraznit jejich roli v oblasti protidrogové prevence nutnost aktivního přístupu/spolupráce/vyčlenění hodin pro prevenci. O nabídce preventivních programů informovat také školy na Kyjovsku (formou dopisu). T 1 : Únor 2014 Z 2 : Město Kyjov/protidrogový koordinátor 2. Realizace prevence v kyjovských školkách (0 6 let) 17 tříd (13 600,-) 3. Realizace programu UNPLUGGET (11 12 let) 2 třídy (5 000,-) 4. Realizace programu RACEK (12 15 let) 20 tříd (16 000,-) 5. Realizace programu TŘI PÉ (12 15 let) 20 tříd (16 000,-) 6. Realizace programů pro děti od II. stupně ZŠ a střední školy Terénní forma (út. + čt. od 15:00 do 18:00) Ambulantní forma - preventivní nabídka v dopoledních hodinách formou besed v prostorách klubu, využití volnočasového zázemí klubu, součástí programu je i metodická hra Cesta Labyrintem Města, která otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol) a posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí. Program nabízí dvouhodinové bloky podle potřeb jednotlivých škol nebo tříd. Jednotlivé bloky jsou zdarma. 7. Exkurze v K-centru Charity Kyjov (15 19 let) 8 tříd (3 200,-) Z: J. Švábová, R. Šváb Z: Mgr. Z. Hrbotická, Bc. I. Lesová Z: NZDM Wu-Wej Z: J. Švábová, Bc. E. Rubášová 1 T termín splnění 2 Z zodpovědná osoba/organizace

4 Opatření 1.2 Vzdělávání rodičů a pěstounů ,- Kč Finanční zdroje Město Kyjov 1. Realizace seminářů pro rodiče ( Rodičovské zručnosti ) 3 setkání (3 hodiny), max. 12 osob dále možnost individuálních konzultací a rodinné terapie 2. Vzdělávání pěstounů 5 tematických bloků Z: Mgr. H. Čamlíková, Bc. M. Čamlík Z: J. Švábová, Bc. E. Rubášová/protidrogový koordinátor Opatření 1.3 Zvýšení informovanosti o drogové problematice a možnostech pomoci u široké veřejnosti ,- Kč Finanční zdroje Město Kyjov 1. Realizace jednodenního přednáškového semináře v MKS Kyjov (pro odbornou i laickou veřejnost). 2. Před akcí proběhne propagace akce formou upoutávky v TV Slovácko a v Kyjovských novinách. T: Červen 2014 Z: Protidrogový koordinátor/zainteresované organizace Opatření 1.4 Další vzdělávání školních preventistů a učitelů na kyjovských školách ,- Kč Finanční zdroje Město Kyjov 1. Nabídka školení pro místní školní preventisty 2 x seminář (PhDr. L. Skácelová, Mgr. H. Čamlíková) 2. Nabídka metodického vedení školních preventistů 2 setkání (5 hodin, PhDr. L. Skácelová) 3. Nabídka přednášek pro učitele (základy drogové problematiky) 3x 1,5 hodiny (Bc. Eva Rubášová) 4. Možnosti zvýšení profesních dovedností u učitelů 3 setkání (Mgr. H. Čamlíková, J. Švábová)

5 2. LÉČBA A RESOCIALIZACE Cíl 2 Stabilizovat nebo snížit míru problémového a intenzivního užívání drog Opatření 2.1 Zajištění dostupné, kvalitní a provázané sítě léčby a následné péče pro uživatele legálních i nelegálních drog Nelze určit (dotační politika města Kyjova, fond solidarity) Finanční zdroje ESF, RVKPP, MPSV, MZ, Město Kyjov 1. Podpora (finanční i nefinanční) stávající sítě služeb v oblasti drogové problematiky ze strany města Kyjova (pro služby certifikované, registrované = kvalitní) Z: Město Kyjov 2. V případech hodných zvláštního zřetele může město Kyjov v rámci tzv. fondu solidarity přispět na léčbu kyjovského občana závislého na návykové látce motivovaného k léčbě. 3. Vzájemná spolupráce mezi stávající sítí služeb. Předávání si klientů, společná setkání (informace o aktuální situaci, statistická data, mapování potřeb, apod.) Z: Zainteresované organizace 4. Zvýšení obecného povědomí o jednotlivých službách a možnostech řešení různých situací v oblasti drogové problematiky vytvoření brožury Na koho se obrátit a jak se zachovat v určitých situacích a vyvěšení na webové stránky města Kyjova (zřízení sekce Protidrogová politika města Kyjova v rámci webových stránek města) medializace problematiky (místní tisk a TV) T: Prosinec 2014 Z: protidrogový koordinátor ve spolupráci s místními organizacemi 5. Rozšíření služeb následné péče v rámci o.s. Krok (tvorba projektu a vytvoření zázemí pro rozvoj rezidenčního strukturovaného programu) T: Průběžně v r a 2015 Z: o.s. Krok

6 3. SNIŽOVÁNÍ RIZIK Cíl 3 Snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost Opatření 3.1 Udržení a zkvalitňování stávajících programů Harm Reduction v Kyjově Nelze určit (dotační politika města Kyjova) Finanční zdroje ESF, RVKPP, MPSV, MZ, Město Kyjov 1. Finanční podpora stávajících služeb Harm Reduction (HR) v rámci dotačního řízení města Kyjova (plánovaný rozpočet K-centra Charity Kyjov v roce 2014 je ,- Kč, město Kyjov by chtěli žádat o 7% z rozpočtovaných nákladů = ,- Kč) 2. Rozšíření terénních programů (v závislosti na výši získaných dotací) T: Březen 2014, březen 2015 Z: Město Kyjov T: Průběžně v r Z: K-centrum Charity Kyjov 4. SNIŽOVÁNÍ DOSTUPNOSTI DROG Cíl 4 Opatření 4.1 Stabilizovat nebo snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi Spolupráce Policie ČR, Městské policie Kyjov a Městského úřadu Kyjov a maximální využívání jejich zákonných možností a pravomocí Městu nevzniknou nové náklady, všechny aktivity jsou již realizovány v rámci rozpočtů příslušných institucí Finanční zdroje 1. Zvýšení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi těmito subjekty k zefektivnění protidrogových opatření na různých úrovních. Schůzka minimálně 2x ročně. informace o aktuální drogové situaci v Kyjově a blízkém okolí z různých pohledů statistiky drogových trestných činů, apod., hledání možností řešení ke zlepšení situace (stanovení měřitelných ukazatelů) 2. Kontrola prodeje a distribuce legálních i nelegálních drog na území města Kyjova kontroly v barech, na diskotékách, v restauracích, na nádražích, apod. Město Kyjov, Policie ČR T: 4/2014, 10/2014 / zainteresované organizace Z: Městská policie Kyjov 3. Potlačování nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog Z: Policie ČR

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více