ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/7281/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/7281/2015"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 191/7281/2015 Pozemky čís. parcel St. 1656, 367/2, 541, rodinný dům č.p. 710 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Libiš, v ulici Za Váhou, v obci Libiš, okres Mělník, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 191/7281/2015 LV no.: 4041 Name of subject / Předmět ocenění Pozemky čís. parcel St. 1656, 367/2, 541, rodinný dům č.p. 710 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Libiš, v ulici Za Váhou, v obci Libiš, okres Mělník, Středočeský kraj Address of subject / Adresa majetku: Za Váhou č.p. 710, Libiš Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Yield value: Výnosová hodnota: Comparative value: Porovnávací hodnota: Number of properties: Počet objektů: Main building: Hlavní stavba: Appurtenances: Příslušenství: Kč nebyla stanovena Kč Kč Market value Tržní hodnota Common price Obvyklá cena Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): 1 LAND / POZEMEK rodinný dům další stavby: přípojky IS (elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace), provizorní oplocení Čísla parcel Parcel of land nr. Size: Velikost St. 1656, 367/2, Kč Kč nestanoveno Kč 2223 m 2 Location in the town: Poloha v obci: jižní okraj obce Libiš, v zástavbě obdobných rodinných domů Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří, orná půda Infrastructure: Infrastruktura v obci Libiš dostatečná, rozšířená ve městě Neratovice, úplná ve městě Mělník a v Hl. městě Praha MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT Construction system: Konstrukční systém: Built-up area: Zastavěná plocha: Floor area: Podlahová plocha (obytná): Built-up space: Obestavěný prostor: Unit price: Jednotková cena: Building finished in year Rok pořízení: Wear (average): Znehodnocení: zděný Unit price: Jednotková cena LEASE / PRONÁJEM Whole property: Celá nemovitost: 317,00 m 2 Resident area: Bytové plochy: 387,65 m 2 Storage area: Skladové a ostatní plochy: 2173,50 m 3 Other and manufacturing: Ostatní nestanovena Kč/m (kolaudace části stavby) Dokončenost: cca 70% 15 % Income: Příjem: Cost: Náklady: Capitalization rate: Kapitalizační míra: Kč/m 2 458,45 m 2 387,65 m 2 garáž 36,30 terasa 34,50 m 2 m 2 Kč Kč % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č ze dne jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví pí. Jitky Šimonové, bytem Za Váhou č.p. 710, Libiš. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č ze dne jsou oceňované nemovité věci omezeny: - 3x zástavní právo smluvní (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). - 1x věcné břemeno (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná v části C listu vlastnictví č. 4041, vyjma věcného břemene. Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k pozemku čís. parcely 541 omezeno věcným břemenem (podle listiny) právo zřizovat a provozovat zařízení distribuční elektrizační soustavy, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s. (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Vyhodnocení věcného břemene: Jedná se o věcné břemeno, které je běžné u novostaveb rodinných domů a je jím zajištěno pro distributora elektrické energie umístění a provozování pojistkové skříně elektro. Uvedené věcné břemeno svým rozsahem a charakterem zásadně neomezuje užívání pozemku a nemá prakticky žádný vliv na jeho obvyklou cenu. Mortgages: / zástavní práva: Podle části C listu vlastnictví č. ze dne je vlastnické právo k oceňovaným nemovitým věcem omezeno následujícími zástavními právy: - 3x zástavní právo smluvní (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Legal and structural state / stavebně právní stav: Podle evidence v katastru nemovitostí je objekt č.p. 710 evidován se způsobem využití jako rodinný dům. Stavba splňuje zákonné parametry rodinného domu, tzn. skutečný stav je v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Podle předloženého kolaudačního rozhodnutí č.j. SO-15954/09/Mel ze dne (právní moc ke dni ) je povoleno užívání pouze části rodinného domu, a to část 1.NP a 2.NP. Weak points / slabé stránky: - dlouhodobě nedokončený rodinný dům (vlivem nedokončenosti patrné poškození zejména detailů části instalovaných prvků a konstrukcí) - kapacitně velkorysý a předimenzovaný objekt užší skupina potencionálních zájemců - neudržovaný pozemek - neudržovaný současný stav rodinného domu - pro dokončení v předpokládaném a projektově navrženém standardu je nutné uvažovat s poměrně nákladnou investicí Strong points / silné stránky: - dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku - dostatečná obytná plocha, s dispozičním řešením pro náročnější klientelu - příprava pro nadstandardní vnitřní vybavení (vnitřní bazén, sauna) - dobré dopravní spojení s okolními městy, zejména městy Neratovice, Mělník a s Hlavním městem Praha Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č pro k.ú. Libiš, obec Libiš, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální a ortofoto mapa pro část k.ú. Libiš vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ studie RD poskytnutá vlastníkem d/ kolaudační rozhodnutí č.j. SO-15954/09/Mel ze dne (právní moc ke dni ) e/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka nemovitých věcí byla provedena dne za přítomnosti vlastníka nemovité věci pí. Jitky Šimonové

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Libiš Kód obce: Název obce: Libiš Počet obyvatel obce: 2089 Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0206 Název okresu: Mělník Název kraje: Středočeský Poloha v obci: jižní okraj obce, v zástavbě obdobných rodinných domů Infrastructure / Infrastruktura: Obec Libiš leží přibližně 12 km severně od hlavního města Prahy a necelých 7 km od města Mělník. Bezprostřední souvislost a provázanost má Libiš se svým sousedním městem Neratovice, jehož byla od r až do r administrativní součástí. Od 24. listopadu 1990 je Libiš opět samostatnou obcí. Obec Libiš disponuje dostatečnou občanskou vybaveností (obecní úřad, mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko, restaurace, obchodní středisko, sportoviště, služby, podací pošta, knihovna). Dominantní funkční plochou v Libiši je stávající areál chemické výroby podniku Spolana, a.s., nacházející se z větší části na území obce. S úplnou občanskou vybaveností jsou obyvatelé orientováni na město Neratovice (cca 2 km jižním směrem), město Mělník (7 km severním směrem) a Hl. město Praha (12 km jižním směrem). Obcí prochází silnice I/9 a silnice II/101 (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Neratovice - Libiš - Kralupy nad Vltavou Kladno). Mezi Libiší a mostem přes Labe jsou vedeny společně. V obci je zavedena autobusová doprava. Property location / Poloha nemovitostí: Oceňované nemovité věci jsou situovány na jižním okraji obce Libiš, v zástavbě obdobných rodinných domů, v ulici Za Váhou. Okolní zástavbu tvoří obdobné stavby rodinných domů. Lokalita je klidná, pro bydlení vhodná (poloha nemovitosti je patrná ze situace širších vztahů v příloze ocenění)

5 Short description property / stručný popis majetku: Rodinný dům č.p. 710: Rodinný dům č.p. 710 je stavba, která je součástí pozemku čís. parcely St. 1656, k.ú. Libiš. Dispoziční řešení: Rodinný dům je situován jako samostatně stojící, je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží (přízemí a 1. patro), zastřešení je pultovou střechou. Vnitřní dispozice je tvořena jedním bytem o velikosti 8+1 s příslušenstvím + vnitřní bazén se zázemím + garáž a terasa. Vzhled stavby je patrný z fotodokumentace v příloze ocenění. Podrobná vnitřní dispozice: 1.NP garáž (36,30 m2), vstupní hala (13,50 m2), chodba (22,25 m2), pracovna (13,60 m2), technická místnost (5,90 m2), koupelna (9,55 m2), WC (1,60 m2), pokoj hosta (14,05 m2), spíž (7,70 m2), kuchyně (14,45 m2), jídelna (18,80 m2), obytný prostor (46,60 m2), chodba (4,75 m2), WC (2,35 m2), sprcha (2,00 m2), sauna (6,25 m2), bazén (46,00 m2). 2.NP chodba a galerie (46,35 m2), ložnice (22,10 m2), koupelna a WC (8,85 m2), šatna (4,45 m2), šatna (4,45 m2), ložnice (16,95 m2), ložnice (16,95 m2), ložnice rodičů (21,70 m2), koupelna a WC (9,35 m2), šatna (7,15 m2), terasa (34,50 m2). Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné z keramických tvárnic, základy tvoří betonové pasy a deska s částečnou izolací proti zemní vlhkosti (pásy pod stěnami), stropní konstrukce je betonová a keramická, strop nad 2.NP je tvořen konstrukcí krovu a zavěšenými SDK podhledy se zateplením, schodiště je betonové, střešní konstrukce je dřevěná pultového tvaru s dvojím zalomením, nad jednopodlažní částí je zastřešení tvořeno konstrukcí stropu s krytinou z novodobé folie, střešní krytina na pultové střeše je plechová Rheinzink, klempířské prvky prakticky nejsou provedeny, podlahy v 1.NP nejsou provedeny, podlahy v 2.NP jsou betonové, podlahové krytiny jsou tvořeny keramickou dlažbou, plovoucí laminátovou podlahou a textilní krytinou. Okna a prosklené jsou hliníková. Vstupní dveře jsou hliníkové, vnitřní dveře jsou osazeny pouze v 2.NP a jsou masivní dřevěné do obložkových zárubní. Vrata garáže nejsou dokončena. Vnitřní omítky jsou strojní sádrové, v 1.NP nejsou provedeny SDK podhledy, v sociálním zázemí v 2.NP doplněné keramickým obkladem. Obklady v sociálním zázemí a kuchyni v 1.NP nejsou provedeny. Sociální zázemí (částečně v 1.NP a v 2.NP) jsou k datu místního šetření vybavena novodobými, částečně nadstandardními zařizovacími předměty. Vnější omítky nejsou provedeny. Rodinný dům má vnitřní rozvody elektrického proudu, vody a kanalizace. Rozvody vody jsou plastové, napojené na veřejný řad a rozvody kanalizace jsou plastové, napojené na veřejný řad. Vytápění je nedokončené, jsou provedeny částečně rozvody a a částečně jsou osazeny radiátory, podlahové vytápění není instalováno, dále je osazen zdroj, který tvoří teplené čerpadlo se zemními kolektory na pozemku zahrady (výkon 21 kw). Zdroj teplé užitkové vody je v kombinaci se systémem vytápění. Kuchyně není k datu místního šetření vybavena, pouze je osazena provizorní kuchyně v 2.NP. Dále je rodinný dům k datu místního šetření vybaven rozvody klimatizace (nedokončené) a centrálního vysavače (nedokončené). Vnitřní bazén včetně sauny a zázemí není dokončen. Ostatní prvky stavby nejsou dokončeny. Stáří a stavební stav: Rodinný dům byl do současného stavu postaven v roce 2008, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 7 let. V roce 2009 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na povolení užívání části stavby. Od roku 2009 je rodinný dům ve stadiu nedokončenosti, což se projevuje na zvýšeném opotřebení instalovaných prvků a konstrukcí. Celková rozestavěnost činí cca 70%. Na současném stavu není prováděna žádná údržba. Pro dokončení v předpokládaném a projektově navrženém standardu je nutné uvažovat s poměrně značnými náklady. Další stavby: Součástí oceňovaných pozemků jsou další stavby, tvořící součást a příslušenství pozemků. V řešeném případě se jedná zejména o přípojky IS (elektro, veřejný vodovod, veřejné kanalizace), provizorní oplocení. Poznámka: zemní kolektory pro tepelné čerpadlo jsou uvažovány jako součást systému vytápění. Další stavby a stavby v příslušenství nejsou samostatně oceněny a v celkové obvyklé ceně jsou zohledněny

6 Pozemky: Předmětem ocenění jsou pozemky čís. parcel St. 1656, 367/2, 541, k.ú. a obec Libiš. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, téměř rovinné konfigurace. Pozemek čís. parcely St je zcela zastavěn rodinným domem č.p. 710, který je součástí pozemku. Pozemky čís. parcel 367/2, 541 tvoří zahradu okolo rodinného domu. Pozemky jsou napojeny na v místě dostupné inženýrské sítě, a to elektrický proud, veřejný vodovod, veřejné kanalizace. Přístup a příjezd k pozemkům je veden po nezpevněné komunikaci (ulice Za Váhou), pozemku čís. parcely 807/1 (ostatní komunikace, ostatní plocha, vlastník obec Libiš). Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Výměra pozemků je patrná z listu vlastnictví v příloze, tvar a vzájemné uspořádání je patrné z katastrální a ortofoto mapy v příloze ocenění

7 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemků čís. parcel St. 1656, 367/2, 541, rodinného domu č.p. 710 a dalších staveb tvořících součást a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Libiš, v ulici Za Váhou, v obci Libiš, okres Mělník, Středočeský kraj, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 3. července 2015 (po zaokrouhlení) ,- Kč Slovy: Čtyřimliónysedmsettisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č ze dne jsou oceňované nemovité věci omezeny: - 3x zástavní právo smluvní (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná v části C listu vlastnictví č Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k pozemku čís. parcely 541 omezeno věcným břemenem (podle listiny) právo zřizovat a provozovat zařízení distribuční elektrizační soustavy, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a.s. (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Vyhodnocení věcného břemene: Jedná se o věcné břemeno, které je běžné u novostaveb rodinných domů a je jím zajištěno pro distributora elektrické energie umístění a provozování pojistkové skříně elektro. Uvedené věcné břemeno svým rozsahem a charakterem zásadně neomezuje užívání pozemku a nemá prakticky žádný vliv na jeho obvyklou cenu. Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 191/7281/2015. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda Jednatel V Mostě, dne 21. července

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/7115/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku čís. parcely 69 a rodinného domu č.p. 2 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 169/7259/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 226/6 v bytovém domě č.p. 226 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 376/6456/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1131/69 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/5963/2012 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel 104/7, 545/27, 566/10, k.ú. Bříství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4560-100/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Rodinný dům č.p. 642 v KU Jablůnka s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.864/2 a parc.č.864/1 Účel ocenění Zjištění ceny pro

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 395 / 156 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Budova

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 7 jehož součástí je rodinný dům č.p. 36 a pozemky parc.č. 106, parc.č. 1659. Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více