Dřínovský občasník. Číslo II/7/2008 Obecní noviny zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník. Číslo II/7/2008 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo II/7/2008 Obecní noviny zdarma První letošní vydání Dřínovského občasníku vychází se zpožděním, za které se celá redakce omlouvá. Díky proběhlé chřipkové epidemii a jarním prázdninám se příspěvky do tohoto čísla scházely velmi obtížně a dlouho. Věříme, že zpoždění vynahradíme čtenářům množstvím zajímavých článků. > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Obecní zastupitelstvo na 16. zasedání schválilo: stanovisko zastupitelstva obce Dřínov k aktivitám DSO Mikroregion Veltrusdominio směřujícím k území obce Dřínov vyjádření Obce Dřínov k oznámení záměru Bioplynová stanice Červená Lhota podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí účetní směrnici č. 3/2008, kterou se současně ruší účetní směrnice č. 2/2006 dodatky ke smlouvám o dopravní obslužnosti linkami PID 372, 413 a 470 na rok 2008 záměr prodeje společného dvora st.p. 36/1 a st.p. 36/3 spoluvlastníkům bytovky č.p. 40 záměr směny obecních pozemků p.pk 347/1 a 347/2 za p.pk 639 s p. Čermákem a p.bečvářovou za účelem scelení vlastnictví pozemku pod fotbalovým hřištěm záměr koupě jedné třetiny p.p. 717 od p. Vernera za účelem scelení vlastnictví pozemku záměr koupě p.pk 516/2 od p.kroupy, p.pk 516/3 od p.kymplové a p.šulcové, p.pk 516/4 od p.klímové a p.pk 516/5 od p.švehlové, p.tatouškové a p. Kunerta za účelem získání pozemku pro výsadbu izolačního pásu zeleně kolem Červené Lhoty změnu využití objektu bývalé truhlárny na obecní sklad a odkoupení buňky zabudované pod přístřeškem budovy OÚ vybudování vodovodní přípojky do objektu čp. 18 hasičská zbrojnice oprávnění starostky uzavírat darovací smlouvy na příjmy darů od soukromých a fyzických osob do výše Kč u jednotlivé smlouvy podání žádosti na Úřad práce Mělník o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací kroky vedoucí k podání žádosti o dotaci grantu na podporu dopravně bezpečnostní opatření vyhlášeného Středočeským krajem, včetně projektové přípravy zpracované Dopravním značením Mělník doplnění položky do Ceníku zboží plastová popelnice o objemu 120 litrů za 750 Kč za 1 kus O čem se ještě jednalo. Zasedání zastupitelstva se jako hosté zúčastnili pan Babuněk, pan Kincl a pan Hora. Společně se zajímali o průběh výběrového řízení na nájem hostince. Vznesli dotaz na názor zastupitelstva na chování nového nájemce hostince k hostům, kdy údajně došlo k fyzickému napadení hostů ze strany nájemce, a vyjádřili své přesvědčení, že průběh výběrového řízení byl zmanipulován. Hostům byla předložena veškerá dokumentace k výběrovému řízení - zápis ze schůze komise pro výběrové řízení ze dne a smlouva na pronájem hostince uzavřená s novým nájemcem. Dále bylo hostům doporučeno, aby se účastníci konfliktu, kteří se cítí být poškozeni, obrátili na Policii ČR, do jejíž kompetence řešení takových sporů spadá. Stejně jako na 11. zasedání zastupitelstva se pan Babuněk dotazoval, jaký byl hlavní důvod vypsání nového výběrového řízení na hostinec, a tak mu pan Myška zopakoval, že do hostince je třeba investovat, není možné vše financovat z rozpočtu obce, je nutné, aby se alespoň částečně na nákladech podílel i nájemce atd. 1

2 Plán veřejných zasedání na rok 2008 Veřejná zasedání zastupitelstva obce Dřínov se konají vždy v pondělí od hodin v budově obecního úřadu v termínech 14.dubna, 9. června, 8. září, 13. října a 8. prosince. Program je vždy uveřejněn v týdenním předstihu na úřední desce a internetu. V případě neodkladných záležitostí vyžadujících veřejné projednání může být svoláno zasedání i v jiném termínu s dodržením týdenní lhůty pro zveřejnění pozvánky na zasedání. Uvádíme na správnou míru Dostala se k nám opět zaručená informace, že zvonění umíráčku, které již dlouhá léta velmi zodpovědně provádí paní Kozubovská, patří mezi činnosti placené obecním úřadem. Tato činnost je paní Kozubovskou prováděna dobrovolně a nedostává od úřadu žádný finanční ani jiný příspěvek. Od nepaměti bývalo zvykem, že pozůstalí za symbolickou úplatu nechali umíráček zazvonit a dosud tato tradice opravdu nedostála žádné změny. Většina občanů je ráda, že je mezi námi člověk, který je kdykoliv připraven tuto poslední úctu zemřelému poskytnout. Upozornění občanům Jaro je za dveřmi a mnoho lidí se dalo do úklidu. Protože i veřejná prostranství je potřeba uklidit, upozorňujeme občany, že do konce března mají čas na odstranění svého majetku odloženého na veřejném prostranství, aniž by k tomu měli povolení. Vyhnou se tak správnímu řízení, které bude v následujícím období zahájeno ve věci přestupků proti veřejnému pořádku. Krátké zprávičky Složenky na zaplacení daně z nemovitosti budou předány finančním úřadem v polovině dubna a následně rozneseny do Vašich schránek. Výše daní se u nemovitostí v katastrálním území obce Dřínov nemění. OÚ Dřínov rozšířil služby občanům: Provádíme legalizaci a vidimaci, tj. ověřujeme shodu opisů či kopií listin i podpisy. Dále je zažádáno o provozování systému CzechPoint, který umožní občanům požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Pokud bude žádost schválena, zveřejníme informaci obvyklým způsobem. Obecní úřad Hostín u Vojkovic zve naše občany na kosmetiku, masáže, pedikúru a ke kadeřnici. Termíny všech služeb jsou stanovovány podle zájmu občanů. Pokud máte o služby zájem, informujte se na obecním úřadu. Základní škola v Hostíni u Vojkovic nabízí občanům obědy za cenu 50 Kč, bližší informace na telefonu nebo na obecním úřadě Dřínov. Kdo ještě neuhradil poplatek za popelnici nebo za svého psa, učiňte tak bezodkladně. Dlužníci budou zveřejněni v příštím vydání Občasníku a bude s nimi zahájeno správní řízení ve věci vymáhání poplatku. Kdo má zájem o zasílání krátkých informačních zpráv o dění v obci, pozvánky na kulturní a sportovní akce, výpadky elektřiny a podobně, může na adresu zaslat s předmětem registrace k info. Služba bude poskytována zdarma a časem bude v případě zájmu rozšířena o zasílání krátkých textových zpráv na Vaše mobilní telefony. 2

3 Informační centrum MěÚ Kralupy nad Vltavou O dnešní době se často říká, že je velmi dynamická, tj. život plyne rychle, a s častými změnami. Platí to i o oblasti veřejné správy, kde změny zákonů, vyhlášek a úředních postupů jsou na denním pořádku. Lidé, hlavně starší, pak mají problémy se v nich vyznat a zorientovat. Dnešní doba klade také velké nároky na čas, hodně lidí musí být v zaměstnání až do pozdních hodin. V tom všem by mělo občanům pomoci informační centrum Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, které bylo otevřeno Občané zde obdrží informace, jak se vyřizují jednotlivé úřední záležitosti, mohou dostat kontakt na příslušného referenta a bude -li to možné, tak i tiskopis příslušné žádosti. Kromě toho, mohou v informačním centru zaplatit místní či správní poplatky, nechat si ověřit podpis nebo kopii listiny, požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů pomocí systému Czechpoint. Také zde mohou podat dokument pro úřad mimo provozní dobu podatelny. Informační centrum bude mít rozšířenou provozní dobu oproti ostatním pracovištím úřadu PO - ČT od 8 do 18 hodin, PÁ 8-14 h. Je umístěno v přízemí budovy MěÚ, U Cukrovaru 1087, v prostorách bývalé obřadní místnosti hned vedle hlavního vchodu do úřadu. Skládá se ze 2 místností, předsíně (čekárny) a vlastního infocentra, kde jsou umístěny 3 přepážky informátorů a odděleně také hlavní pokladna úřadu. Těšíme se na Vaši návštěvu Eva Bartošová MěÚ Kralupy nad Vltavou Užitečné rady Jak na daňové přiznání Vám poradí v termínu od 3. do 31. března na telefonní informační lince Finančního ředitelství Praha č , a to v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin, dále v úterý a ve čtvrtek id 8,00 do 14,30 hodin a v pátek od 8,00 do 14,00 hodin. SPOLANA a.s., NERATOVICE Na základě Darovací smlouvy č. 17/2008 zaslala Spolana a.s., Neratovice, na bankovní účet obce Dřínov částku Kč. Částka bude použita na pořízení laviček a odpadkových košů pro zlepšení vzhledu obce a zajištění pohodlí našich občanů. Smlouva byla podepsána 29.ledna 2008 na zámku v Brandýse nad Labem. V letošním roce připravuje Spolana a.s. oslavy u příležitosti 110. výročí chemie na Neratovicku, o naplánovaných akcích budeme průběžně informovat obvyklými sdělovacími prostředky. České sběrné surovniny, a.s. věnovaly také finanční dar ve výši Kč, který bude použit na pořízení materiálu a cen na dětské akce. Dřínovští rybáři touto cestou děkují všem dobrovolníkům za odvedenou práci na úklidu a údržbě hráze rybníka při brigádě, která proběhla v sobotu 9. března. 3

4 Trocha čísel ještě za rok 2007 > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < V roce 2007 se v naší obci narodily 3 děti: Filip Korbel, Švehlová Anežka a Jakub Huľo, rodičům ještě jednou gratulujeme. Smutnou událostí loňského roku je úmrtí pana Josefa Bobka, pozůstalým vyslovujeme ještě jednou upřímnou soustrast. Přistěhovalo se 25 občanů, odstěhovalo se 10 občanů. K bylo v obci hlášeno 397 občanů k trvalému pobytu, z toho 4 cizinci. A už je tu rok 2008 Oslavenci v měsících leden, únor a březen 2008 Kulatá narozeninová jubilea v prvních třech měsících roku 2008 se týkají spoluobčanů Dolejšové Karolíny, Havelkové Markéty, Šrola Pavla, Maierové Dagmar, Maříkové Danuše, Turkové Evy, Plickové Věry, Plickové Ireny, Bohuňkové Marie, nejstarší občankou naší obce je paní Božena Tylová, která v letošním roce oslavila 90 let. Paní Berta Hradcová, pan Antonín Ševic, pan Vojtěch Machota slaví krásné 75. narozeniny. Oslavenci staršími 75. let jsou Václav Rosenkranc, Jarošová Jarmila, Říhová Jiřina, Štěpánek Josef, Štěpánková Vlasta, Vojířová Eliška, Uhrová Vlasta, Formánková Anna a Kymplová Blažena. Všem oslavencům přejeme do dalších let zdraví, lásku a přátele. Smutnou událostí je úmrtí paní Heleny Šrolové ve věku nedožitých 66 let pozůstalým vyslovujeme ještě jednou upřímnou soustrast. Nejstarší spoluobčanka Dřínova Doufáme, že se paní Tylová nebude zlobit (slíbila, že nebude), když na ni prozradíme, že je nejstarší občankou Dřínova a oslavila krásných 90 let. Prozradila nám, že pochází z Dolní Vinice u Mělníka, kde vyrůstala společně s deseti sourozenci, tři ještě žijí a její osmdesátiletý bratr dodnes pracuje na poli! A jaký má tato vitální žena recept na dlouhověkost? Asi se to mnohým nebude líbit, ale nejspíš je to práce, práce a zase práce. Za svůj život prošla vícero zaměstnání krmila a dojila krávy, pracovala v hospodářství, v Uhelných skladech v Neratovicích nebo třeba v hostinci na Mělníku. Dodnes je schopná si nejen sama uvařit, ale i jet autobusem do Kralup. Ve Dřínově bydlí asi 50 let a my jí přejeme, aby si i další roky užívala v pohodě a ve zdraví. 4

5 Jaké jsou naplánované akce? V sobotu 15.března od hod zdobení velikonočních perníčků s paní Smolíkovou. Budete se moci pokochat ukázkami tohoto voňavého umění, případně si je zakoupit. Můžete si ozdobit perníčky vlastní, pokud jste je výjimečně nestihli napéct, přijďte rovněž, náčiní, materiál ke zdobení včetně perníčků budou pro Vás připraveny. Pro šikovné ruce je připraveno na úterý od 18 hodin v budově OÚ již tradiční Velikonoční zdobení s paní Ratajovou. Pod dohledem květinářky si budete moci připravit výzdobu na velikonoce z přineseného nebo přímo na místě zakoupeného materiálu. Pro vlastní výrobu je třeba donést nůž, nůžky, nůžky zahradní, nádobu lze koupit na místě (miska, košík), lepící pistoli (stačí jedna do dvojice-trojice), drátky špulka i volně. V pondělí 17.března zveme zájemce na posezení nad kronikou obce Dřínov, které se koná v budově obecního úřadu od 16,00 hodin. V neděli se koná v restauraci Na staré Josefská zábava od 20 hodin, které předchází Dětský maškarní karneval se začátkem ve 14 hodin. Nově zavádíme službu BLAHOPŘÁNÍ OBČANŮM K JUBILEU - můžete nechat zveřejnit přání svým blízkým k životnímu jubileu v novinách, nebo na webových stránkách, či nechat zahrát v obecním rozhlasu. S ohledem na autorské poplatky je výběr repertoáru omezený a vhodný spíše pro starší občany naší obce. Zájemcům o muzikál Kleopatra v divadle Broadway zajistíme vstupenky za 150 Kč do řady. Představení se koná ve středu dne 10. září, autobus zajištěn nebude. Objednávky současně s výběrem hotovosti zajišťuje obecní úřad Dřínov. O všech pořádaných akcích získáte podrobnější informace z plakátů vylepených v obci. Cvičíme Zveme zájemkyně o zdravý pohyb, přijďte mezi nás. Cvičíme každé úterý od 19,00 hodin v herně v budově OÚ, případný zájem o cvičení i v pátek od 19,00 hodin nahlaste na telefonu nebo osobně na obecním úřadu. Předcvičujeme si samy, druh pohybu dle vzájemné domluvy, zdarma. S sebou vlastní podložky a pití, halovou obuv se světlou podrážkou a pohodlný oděv. Rodinné centrum Neználek při Kulturním a společenském středisku VLTAVA Kralupy n/vlt. pořádá každé pondělí od hodin Dopolední cvičení pro maminky hlídání dětí zajištěno. Letošní proběhlé akce Letošní rok jsme zahájili zájezdem do divadla Kalich na muzikál Galileo. Tentokrát autobus hradila obec Chlumín. Další hezkou akcí bylo loutkové divadlo Jiskra z Prahy 8 Kobylis s představením Hloupá Barka pro malé děti. Ačkoliv bylo představení velmi pěkné, bylo nečekaně krátké. Oznámení Oznamujeme, že dne 15.března 2008 v časných ranních hodinách (cca od 10:00 hodin) vypuknou na Dřínově v hostinci Na Staré a okolí Vepřové hody. Všichni jsou zváni. 5

6 > > > ODPADY < < < Svoz objemného komunálního odpadu se uskuteční ve dnech 15. a 16. března. Kontejnery budou přistaveny na obvyklém místě. Co sem patří: Starý nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla), koberce, linolea, matrace apod., elektrotechnika - pračky, myčky, videa, počítače, rádia apod., zdravotní keramika - umývadla, záchody. Co sem nepatří: Do velkobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě! Dále nelze ukládat do kontejneru nebezpečný odpad: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry (včetně obalů), použité fritovací oleje, barvy a laky (včetně obalů), kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky, ledničky, televize a pneumatiky. Nebezpečný odpad bude o tomto víkendu ukládán mimo kontejnery vedle ohrady se železným odpadem a v pondělí 17. března bude odvezen svozovou firmou. Pro připomenutí informujeme o pravidlech svozů kontejnerů separovaného odpadu: plasty jsou sváženy týdně každou středu papír a kartony poslední čtvrtek v měsíci sklo vždy poslední čtvrtek každý druhý měsíc odvoz železného šrotu si zajišťují sportovci dle potřeby objemný a nebezpečný odpad nejméně 2x do roka ostatní odpady, které nepatří do kontejnerů ani popelnic musí občané likvidovat na své náklady v nejbližších sběrnách (České sběrné suroviny a.s., Kralupy nad Vltavou, Technické služby Města Kralup nad Vltavou) Jak příliš neběhat s nápojovými kartony? Pokud cesta ke kontejneru na nápojové kartony (krabice od mléka, smetany, pitíček či jiných nápojů) je příliš dlouhá, neboť v obci je jen jeden na sběrném místě u železného šrotu, můžete si na OÚ vyzvednout pytel. Když je pytel plný, můžete jej umístit poslední středu v měsíci na kterémkoliv kontejnerovém sběrném místě v obci. Pytle by měly být oranžové, aby byly svozovou firmou správně vytříděny. Jak naložit s nepojízdným vozidlem? Vlastník vozidla je povinen umístit vozidlo autovrak na místo, kde nemůže dojít k ohrožení nebo poškození životního prostředí, ale není ani narušený estetický vzhled obce, přírody, nebo krajiny. Pokud je vozidlo umístěno v rozporu s tímto ustanovením, příslušný obecní úřad přemístí za dva měsíce od okamžiku, kdy se o odstaveném vozidle dozvěděl, vozidlo na vybrané parkoviště, na náklady vlastníka. Vlastníka obecní úřad informuje o přemístění opuštěného vozidla zveřejněním na své úřadní desce. Uplyne-li lhůta 2 měsíců od vyvěšení informace a vlastník si opuštěné vozidlo nepřevezme, má se za to, že vozidlo je autovrak. Dále obecní úřad naloží s autovrakem podle platné legislativy, tj. předá jej oprávněné osobě k využití/odstranění. Náklady hradí poslední vlastník vozidla uvedený v registru motorových vozidel. Oprávněné osoby jsou povinné od 1. ledna 2007 převzít úplný autovrak od jeho majitele (původce) bezplatně. Nejbližší takovou oprávněnou osobou jsou České sběrné suroviny a.s., Kralupy nad Vltavou Co s obnošeným šactvem? V Kralupech nad Vltavou u Teska je umístěn kontejner na obnošené šactvo firmy Potex. Především je důležité zdůraznit, že kontejnery neslouží občanům pouze jako nádoby na třídění odpadu. Jsou též určeny pro charitativní účely, tzn, Vaše oděvy budou ještě nošeny. Do kontejneru můžete odevzdat veškeré textilie, boty, kabelky, oděvní doplňky, bytové textilie, hračky (veškeré materiály, které mohou být ještě k užitku). PROSÍME OBČANY, ABY DO KONTEJNERU VHAZOVALI ZBOŽÍ V IGELITOVÝCH (NEBO JINÝCH) OBALECH!!! Další možností je využít každoroční humanitární sbírky Diakonie Broumov, nejbližší se uskuteční počátkem měsíce června Bližší informace ke sbírce jsou na straně 9. 6

7 Jak jsou zapsána v kronice obce Dřínov léta Rok Podle nového zákona jest zavedeno na MNV matriční oddělení. Matrikářem jest ustanoven Klobouček Jaroslav čp. 141 a jeho zástupce Pedlík Oldřich čp První sňatek byl zde proveden 22. ledna. Oženil se Formánek Frant. bytem v č.10 berouc si za ženu Hazlbachovou Annu z Újezdce. Oddávající akt provedl předseda MNV Junek Josef. Dne 4. května byla svolána do hostince k Peškovům schůze zemědělců a občanstva k založení JZD. Po přednášce, kterou přednesl člen okresní družstevní rady, byl ustanoven a schválen osmičlenný přípravný výbor JZD. Rok Dne 28. března byl zahájen provoz v mateřské školce, která byla zřízena v domě pana Herouta čp Jako první učitelka byla zde ustanovena paní Pilecká z Kralup. Jako první pěstounka slečna Nováková z hájovny Zlosyň. Rok Od ledna začalo JZD hospodařit jako III. typ. V dubnu bylo započato vystěhovávání vesnických boháčů. Dne 1. června byla provedena výměna starých peněz za nové peníze. Bylo prováděno úředníky státní banky v hostinci u Vinšů a bylo k výměně odevzdáno přes 3000 starých Kčs. Rok Dne 6. února byl uzavřen jediný hostinec a řeznictví v obci. Bylo tak učiněno prodejním družstvem Jednota, protože hostinský a řezník měl značné manko (nedostatek peněz). Dřínov jest bez piva a masa. Znovu k otevření došlo 15. srpna, kdy nastoupil v hostinci jako zaměstnanec Jednoty pan Václav Tůma z čp.111 jako hostinský a řezník. Tento rok po stránce hospodářské JZD neplní řádně úkoly, což jest důsledek špatné organizace práce a špatného vedení. Tisková zpráva Spolana, akciová společnost, Neratovice Podpis darovacích smluv na rok 2008 Každým rokem (od povodní v roce 2002) Spolana podepisuje s partnerskými městy a obcemi darovací smlouvy. Pro letošní rok přijala do tohoto svazku osmnáctou v pořadí - obec Ovčáry. Od roku 2002 Spolana plní své závazky vůči okolí, informuje o aktuálním dění v průmyslovém areálu i o mimořádných událostech v podniku, podporuje různé projekty na podporu sportu, kultury, školství a dalších oblastí. Pro rok ledna - podepsal v Zámku v Brandýse na Labem generální ředitel Spolany Petr Lipták darovací smlouvy se starosty 18 měst a obcí. Příspěvek Spolany, který obsahuje každá darovací smlouva v podobě symbolického daru, má letos hodnotu přesahující 1 milion korun, ale jak je již z minulých let známo, Spolana svůj účet vůči okolí zpravidla těmito dohodami na rok dopředu neuzavírá. Některé další projekty bude Spolana realizovat až v průběhu roku v oblastech kultury, školství, společenského života, sportu a charity. Celková finanční částka představující jak finanční dar, tak akce organizované Spolanou pro obyvatele okolí podniku, letos přesáhne hodnotu 3 milionů korun. Vedle finanční oblasti Spolana již několik let nabízí i materiální pomoc. Tradičně v minulosti to byly pytle s pískem v případě hrozících jarních povodní, hnojivo síran amonný zahrádkářům v Libiši 7

8 a Neratovicích, letos v lednu přibyla průmyslová sůl na posyp chodníků (již bylo rozvezeno více jak 1,5 tuny). Další materiální pomoc bude vycházet ze vzájemné dohody mezi podnikem a radnicemi. Spolana bude pokračovat v politice spolupráce s regionem, protože se v minulosti osvědčila. Ukázali jsme regionu, že jsme solidním partnerem, naše chování je otevřené a nevytváříme hodnoty pouze pro vlastníka chemičky, ale i pro její okolí, řekl generální ředitel Petr Lipták. Zahájení roku 110. výročí chemie na Neratovicku Spolana je sice mnohem mladší, byla založena až v roce 1950, ale - jako současně největší představitel chemické výroby v tomto regionu se před deseti lety přihlásila ke 100. výročí a chce si spolu s okolím připomenout začátky chemie na Neratovicku i letos, o deset let později. Oficiálně zahajovat 110. výročí se Spolana rozhodla na 5. Reprezentačním plese, v pátek 1. února v Neratovicích. Na celý rok jsou pak naplánovány nejrůznější kulturní, společenské či sportovní akce určené pro zaměstnance Spolany, podniků v průmyslovém areálu Spolany, pro školáky, pro obyvatele okolí. Ke stěžejním patří již zmíněný 5. Reprezentační ples Spolany 1. února, třetí reprezentační ples města Neratovice 13. března, Den Spolany ve stylu červnové letní veselice v centru Neratovic a podzimní koncert ve Společenském domě v Neratovicích. Stručná historie chemie na Neratovicku První, ne typicky chemický podnik, jak ho známe z dneška, byl založen již v roce V. B. Goldberg se svým zetěm zde začali vyrábět olej, stearin, mýdlo a svíčky. V roce 1905 Gustav Šebor v areálu otevřel chemickou provozovnu na zpracování čisticí plynárenské hmoty a čpavkové vody. Pak byla chemie až do 40. let z areálu vytlačena potravinářstvím. V roce 1917, tři roky po zániku Šeborovy provozovny, získala prostory rakouská společnost GEC (Grosseinkaufsgessellschaft Österreichischer Konsumverreine), která se zabývala potravinářskou výrobou. V nové továrně se vyráběla marmeláda, kávové náhražky, sladkosti, čokoláda, hořčice, polévkové koření, rybí konzervy, ocet a další sortiment. Během druhé světové války se však vývoj v Neratovicích obrátil zpět k chemii. Z obsazeného severočeského pohraničí přesunul v roce 1938 do Středních Čech a do Rybitví u Pardubic svoji činnost ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Do Neratovic elektrolýzu a anorganickou chemii, do Rybitví chemii organickou. Plány na přebudování dosavadní výrobní struktury bývalého závodu firmy GEC však znamenaly ukončení potravinářské výroby. Spolek si ponechal výroby potravinářského zaměření, které měly nejblíže k chemii, tzn. výrobu škrobu, glukózového sirupu a octa, a přikročil k jejich modernizaci. Začátkem roku 1941 byla uvedena do provozu výroba jodové a rtuťové čisté soli, později i výroba soli vizmutu, železa aj. Základním výrobním programem neratovického závodu měla být výroba louhu sodného a chlóru elektrolýzou kuchyňské soli a výroba střiže. Louh sodný, jako základní surovina mnoha chemických produktů, je i základní surovinou pro výrobu střiže. Během druhé světové války se však závod nepodařilo dostavět. 8

9 Po skončení války areál ožil. V listopadu 1948 začaly provozní zkoušky elektrolýzy, v lednu 1949 byla uvedena do provozu výrobna kyseliny solné. Rok nato - 1. ledna byl Spolek rozdělen na několik závodů, mezi nimi byla i nová Spolana Neratovice nový název, nová budoucnost, nové plány, které se postupně začaly uskutečňovat. V padesátých letech byla uvedena do provozu výrobna kyseliny sírové, viskózové střiže, v roce 1960 byly zahájeny stavební práce na nové výrobně kaprolaktamu, který byl spuštěn přesně před 40 lety, v roce 1968, a slaví se Spolanou také kulaté výročí. Ostatně to si připomínají letos i hasiči Spolany. Počátky současného záchranného sboru sahají do roku 1948, slaví tedy letos 60 let. Od roku 1972 se začal ve Spolaně připravovat petrochemický komplex (VCM a PVC). Jeho vybudováním v první polovině sedmdesátých let se rozsah podniku více než zdvojnásobil. Výchozí surovinou pro chemické výrobky je ve Spolaně etylén dodávaný potrubím z Litvínova od 27. dubna K historickým datům patří noční směna z 10. na 11. června 1975, kdy se ve Spolaně vyrobilo prvních pět tun suspenzního PVC. V roce 1987 bylo rozhodnuto o další modernizaci průmyslového areálu o výstavbě jednotky lineárních alfa olefinů, která byla zprovozněna 14. srpna Z důvodů dlouhodobých problémů s odbytem výrobků však byla jednotka koncem srpna roku 2003 zastavena. V roce 2001 se Spolana stala součástí skupiny Unipetrol, který v roce 2004 koupila polská petrochemická společnost PKN ORLEN. V roce 2006 byla podepsána smlouva o prodeji 81,78% podílu akcií Unipetrolu ve Spolaně společnosti ANWIL S. A, dceřiné společnosti PKN ORLEN. Mgr. Jan Martínek vedoucí útvaru Public relations Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Dřínov vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především kabátů a bund, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční, peří, péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy), hraček a školních potřeb, novin, časopisů a knih, nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) kabelek, tašek, batohů a peněženek. Sbírka bude probíhat v době od 10. do 20. června 2008 v budově obecního úřadu. 9

10 tu pravou oslaveneckou atmosféru. Dopoledne proběhl turnaj registrovaných členů. Přinesl pěkná utkání všech osmi účastníků. Dobojováno bylo po čtyřech hodinách nelítostivých bitev a pořadí vzešlo toto: 1. Lucie Poláková 2. Jan Kruml 3. Nikola Teplá 4. Jiří Polák 5. Klára Plocková 6. Zdeněk Tůma 7. Pavel Káš 8. Jiří Kapalín > > > SPORT < < < Oslavy k 30. výročí založení oddílu Kdyby náš hráč Zdeněk Tůma, navrátivší do sestavy po dlouhodobých zdravotních problémech, se nezmínil, že je tomu právě v letošní sezóně třicet let, kdy bylo v oddílu prvně oficiálně založeno družstvo dospělých a začalo nastupovat v soutěži RP II mužů, nikoho z nás by ani nenapadlo, že bychom mohli slavit významné kulatiny. Celkem narychlo uspořádané akce, jak jinak než pinčesové, jsme se snažili vtěsnat ještě do roku 2007, a povedlo se. Ačkoli program nebyl až tak bohatý a z plánované exhibice jedněch z našich nejlepších stolních tenistů (Karabec-Mada) nakonec sešlo, naši členi i nečleni se v sobotním bloku čtyřiadvacátého dne měsíce listopadu výborně bavilo a vytvořilo Odpoledne pak se o co nejlepší umístění poprala osmička hráčů v turnaji Open. Bývalí členové, děti a neregistrovaní se utkali každý s každým a opět se zrodila překvapení, jak už to tak u stolního tenisu bývá. Těsně pod stupni se umístili naši nejmladší, z čehož měli radost nejen oni. Pořadí Open: 1. Jiří Teplý 2. Oldřich Salač 3. Petr Hloušek 4. Jan Hloušek 5. Adéla Kášová 6. Robert Pleticha 7. Aleš Tůma 8. Olga Pletichová Jelikož byl nižší zájem o hru, než pořadatelé očekávali, zbyl prostor na původně neplánované čtyřhry, kde se již setkali registrovaní i ostatní příchozí. Ve čtyřech případech se utvořily dvojice z příbuzenských klanů, což dalo hře zvláštní nádech rodinné atmosféry. Pořadí čtyřhry: 1. Jan Kruml, Oldřich Salač 2. Adéla Kášová, Pavel Káš Klára Plocková, Jiří Teplý Jan Hloušek, Petr Hloušek Aleš Tůma, Zdeněk Tůma Robert Pleticha, Olga Pletichová Poslední soutěží tohoto povedeného dne byla Srandaobíhačka pro všechny ještě schopné pohybu. Běhalo se doleva, doprava, hrálo se pravou i levou rukou, nechyběly krkolomné "rybičky" při dobíhání nemožných míčků. Po hektolitrech tekutin ve formě potu z těla vypuzených a stejného množství (v různých formách) do sebe vpravených, se utvořila medailová formace: 1. Klára Plocková, získala titul Mistr obíhač 2. Pavel Káš 3. Jan Kruml 4. ostatní 10

11 Je dobrým zvykem něco oslavenci přát do dalších let. Po čem by tak oddíl v produktivním věku mohl toužit? Snad po mladých talentech, kteří se s chutí vrhnou do tréninkového a zápasového kolotoče a nenechají listy kroniky nepopsané úspěchy. Snad po skvělé partě lidí, která nedychtí jen po titulech a vítězstvích za každou cenu a fair-play jim není jen obyčejnou Coubertinovskou frází, ale hlavně filozofií samé podstaty sportu. Snad po dávce sportovního štěstíčka, bez něhož nelze v tvrdé konkurenci nejen svých soupeřů, ale i jiných populárnějších odvětvích, zdařile uspět. Snad i trošku touží po občasné vybojované slávě, zapříčiněné snaživostí nejmenších špuntů i dospělých borců. Já, a doufám, že budu mluvit za všechny členy, přeji oddílu hlavně kamarádský kolektiv lidí v týmu působících, který se s jakoukoli nesnází dokáže hrdě vyrovnat a z každého podniku nechť dokáže vyjít se vztyčenou hlavou, s čistým svědomím a vypjatou hrudí. Vše ostatní už pak přijde samo... Vánoční turnaj dětí Dřínov Vánoční turnaj byl z hlediska účasti největším fiaskem od založení oddílu. O pěkné "Jéžíškovské" ceny se utkaly pouze dvě hráčky našeho týmu. Vánoční náladu nám to však nepokazilo a zařadili jsme i jiné dovednostní soutěže (levačky, žabky). Ve všech vyhrála Adéla Kášová, nicméně Denisa Hartová jí nenechala nic zadarmo a statečně bojovala o každý míček. Sváteční atmosféru podtrhovalo pouštění lodiček, zpívání koled (i při hře) a požívání vánočních mňamek přímo z pod stromečku. Pořadí: 1. Adéla Kášová 2. Denisa Hartová Zhodnocení jubilejního ročníku a celých třiceti let, jak se uchovaly v hlavách pamětníků a listech kronik, proběhne po dohrání všech soutěží v sezóně 2007/2008, tedy asi březen-duben Vánoční turnaj dospělých I pro dospělé byl připraven Vánoční turnaj. Opět se sešla silná konkurence čítající 11 pingpongářů, nejen z našeho týmu, nýbrž i ze spřátelených blízkých Libčic nad Vltavou a bývalých dřínovských dorostenců. Hráči byli rozděleni do dvou skupin po 6 a 5, kde se utkali každý s každým o postup do finále A, přičemž výsledky se započítávaly. Pořadí dvouhry: 1. Lucie Poláková, Dřínov 2. Jiří Polák, Dřínov 3. Nikola Teplá, Dřínov 4. Jan Kruml, Dřínov 5. Pavel Káš, Dřínov 6. Josef Telipský, Libčice n. Vlt. 7. Jan Špiegel, Libčice n. Vlt. 8. Zdeněk Tůma, Dřínov 9. Jan Svoboda, Libčice n. Vlt. 10. Lenka Mesterová, dříve Dřínov 11. Jiří Teplý, dříve Dřínov 11

12 Ostatním zbyla možnost hrát ne nekvalitní béčko. Pěkné zápasy doprovázela vánoční hudba z reproduktorů počítače. Zajímavou změnou byla soutěž čtyřher, kde se spoluhráči spolu vylosovali. V tomto ohledu měli největší štěstí Zdeněk Tůma a Jan Kruml, kteří spolu hrávají i soutěžní zápasy za RP mužů. Již po vyhlášení se opět hrála tradiční závěrečná obíhačka, která se tentokráte (spolu s pauzami na slivovičku a pivečko) protáhla do pozdních večerních hodin. Někdo tedy neměl potíže s koordinací jen kvůli jednostrannému kroužení kolem stolu... Pořadí čtyřhry: 1. Kruml, Tůma 2. Teplá, Káš 3. Polák, Telipský 4. Špiegel, Svoboda Adélka Kášová prvně zvítězila v turnaji do 10 let Adélka Kášová se zúčastnila jako jediná naše zástupkyně a jediná dívka Tříkrálového turnaje dětí do 10 let ve Veltrusích. Lehce si poradila se šesticí kluků z pořádajícího oddílu a Liběchova a suverénně zvítězila. V celém turnaji prohrála jen jediný set, a tak pohár pro absolutního vítěze mohl patřit právě jen jí. Pořadí: 1. A. Kášová, Dřínov 2. Procházka, Veltrusy 3. Žiačik, Liběchov 4. Veselý, Veltrusy 5. Macal, Veltrusy 6. Smolík, Veltrusy 7. Péťa (vietnamské národnosti, příjmení se nám nepodařilo zjistit), Veltrusy Sportovní rubriku připravila Lucie Poláková Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTYS CHOLTICE Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám první obecní zpravodaj v tomto roce, který si klade za cíl Vás informovat o aktuálním dění ve Hvozdci. Internetové stránky obce Webové

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více