Dřínovský občasník. Číslo II/7/2008 Obecní noviny zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník. Číslo II/7/2008 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo II/7/2008 Obecní noviny zdarma První letošní vydání Dřínovského občasníku vychází se zpožděním, za které se celá redakce omlouvá. Díky proběhlé chřipkové epidemii a jarním prázdninám se příspěvky do tohoto čísla scházely velmi obtížně a dlouho. Věříme, že zpoždění vynahradíme čtenářům množstvím zajímavých článků. > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Obecní zastupitelstvo na 16. zasedání schválilo: stanovisko zastupitelstva obce Dřínov k aktivitám DSO Mikroregion Veltrusdominio směřujícím k území obce Dřínov vyjádření Obce Dřínov k oznámení záměru Bioplynová stanice Červená Lhota podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí účetní směrnici č. 3/2008, kterou se současně ruší účetní směrnice č. 2/2006 dodatky ke smlouvám o dopravní obslužnosti linkami PID 372, 413 a 470 na rok 2008 záměr prodeje společného dvora st.p. 36/1 a st.p. 36/3 spoluvlastníkům bytovky č.p. 40 záměr směny obecních pozemků p.pk 347/1 a 347/2 za p.pk 639 s p. Čermákem a p.bečvářovou za účelem scelení vlastnictví pozemku pod fotbalovým hřištěm záměr koupě jedné třetiny p.p. 717 od p. Vernera za účelem scelení vlastnictví pozemku záměr koupě p.pk 516/2 od p.kroupy, p.pk 516/3 od p.kymplové a p.šulcové, p.pk 516/4 od p.klímové a p.pk 516/5 od p.švehlové, p.tatouškové a p. Kunerta za účelem získání pozemku pro výsadbu izolačního pásu zeleně kolem Červené Lhoty změnu využití objektu bývalé truhlárny na obecní sklad a odkoupení buňky zabudované pod přístřeškem budovy OÚ vybudování vodovodní přípojky do objektu čp. 18 hasičská zbrojnice oprávnění starostky uzavírat darovací smlouvy na příjmy darů od soukromých a fyzických osob do výše Kč u jednotlivé smlouvy podání žádosti na Úřad práce Mělník o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací kroky vedoucí k podání žádosti o dotaci grantu na podporu dopravně bezpečnostní opatření vyhlášeného Středočeským krajem, včetně projektové přípravy zpracované Dopravním značením Mělník doplnění položky do Ceníku zboží plastová popelnice o objemu 120 litrů za 750 Kč za 1 kus O čem se ještě jednalo. Zasedání zastupitelstva se jako hosté zúčastnili pan Babuněk, pan Kincl a pan Hora. Společně se zajímali o průběh výběrového řízení na nájem hostince. Vznesli dotaz na názor zastupitelstva na chování nového nájemce hostince k hostům, kdy údajně došlo k fyzickému napadení hostů ze strany nájemce, a vyjádřili své přesvědčení, že průběh výběrového řízení byl zmanipulován. Hostům byla předložena veškerá dokumentace k výběrovému řízení - zápis ze schůze komise pro výběrové řízení ze dne a smlouva na pronájem hostince uzavřená s novým nájemcem. Dále bylo hostům doporučeno, aby se účastníci konfliktu, kteří se cítí být poškozeni, obrátili na Policii ČR, do jejíž kompetence řešení takových sporů spadá. Stejně jako na 11. zasedání zastupitelstva se pan Babuněk dotazoval, jaký byl hlavní důvod vypsání nového výběrového řízení na hostinec, a tak mu pan Myška zopakoval, že do hostince je třeba investovat, není možné vše financovat z rozpočtu obce, je nutné, aby se alespoň částečně na nákladech podílel i nájemce atd. 1

2 Plán veřejných zasedání na rok 2008 Veřejná zasedání zastupitelstva obce Dřínov se konají vždy v pondělí od hodin v budově obecního úřadu v termínech 14.dubna, 9. června, 8. září, 13. října a 8. prosince. Program je vždy uveřejněn v týdenním předstihu na úřední desce a internetu. V případě neodkladných záležitostí vyžadujících veřejné projednání může být svoláno zasedání i v jiném termínu s dodržením týdenní lhůty pro zveřejnění pozvánky na zasedání. Uvádíme na správnou míru Dostala se k nám opět zaručená informace, že zvonění umíráčku, které již dlouhá léta velmi zodpovědně provádí paní Kozubovská, patří mezi činnosti placené obecním úřadem. Tato činnost je paní Kozubovskou prováděna dobrovolně a nedostává od úřadu žádný finanční ani jiný příspěvek. Od nepaměti bývalo zvykem, že pozůstalí za symbolickou úplatu nechali umíráček zazvonit a dosud tato tradice opravdu nedostála žádné změny. Většina občanů je ráda, že je mezi námi člověk, který je kdykoliv připraven tuto poslední úctu zemřelému poskytnout. Upozornění občanům Jaro je za dveřmi a mnoho lidí se dalo do úklidu. Protože i veřejná prostranství je potřeba uklidit, upozorňujeme občany, že do konce března mají čas na odstranění svého majetku odloženého na veřejném prostranství, aniž by k tomu měli povolení. Vyhnou se tak správnímu řízení, které bude v následujícím období zahájeno ve věci přestupků proti veřejnému pořádku. Krátké zprávičky Složenky na zaplacení daně z nemovitosti budou předány finančním úřadem v polovině dubna a následně rozneseny do Vašich schránek. Výše daní se u nemovitostí v katastrálním území obce Dřínov nemění. OÚ Dřínov rozšířil služby občanům: Provádíme legalizaci a vidimaci, tj. ověřujeme shodu opisů či kopií listin i podpisy. Dále je zažádáno o provozování systému CzechPoint, který umožní občanům požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Pokud bude žádost schválena, zveřejníme informaci obvyklým způsobem. Obecní úřad Hostín u Vojkovic zve naše občany na kosmetiku, masáže, pedikúru a ke kadeřnici. Termíny všech služeb jsou stanovovány podle zájmu občanů. Pokud máte o služby zájem, informujte se na obecním úřadu. Základní škola v Hostíni u Vojkovic nabízí občanům obědy za cenu 50 Kč, bližší informace na telefonu nebo na obecním úřadě Dřínov. Kdo ještě neuhradil poplatek za popelnici nebo za svého psa, učiňte tak bezodkladně. Dlužníci budou zveřejněni v příštím vydání Občasníku a bude s nimi zahájeno správní řízení ve věci vymáhání poplatku. Kdo má zájem o zasílání krátkých informačních zpráv o dění v obci, pozvánky na kulturní a sportovní akce, výpadky elektřiny a podobně, může na adresu zaslat s předmětem registrace k info. Služba bude poskytována zdarma a časem bude v případě zájmu rozšířena o zasílání krátkých textových zpráv na Vaše mobilní telefony. 2

3 Informační centrum MěÚ Kralupy nad Vltavou O dnešní době se často říká, že je velmi dynamická, tj. život plyne rychle, a s častými změnami. Platí to i o oblasti veřejné správy, kde změny zákonů, vyhlášek a úředních postupů jsou na denním pořádku. Lidé, hlavně starší, pak mají problémy se v nich vyznat a zorientovat. Dnešní doba klade také velké nároky na čas, hodně lidí musí být v zaměstnání až do pozdních hodin. V tom všem by mělo občanům pomoci informační centrum Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, které bylo otevřeno Občané zde obdrží informace, jak se vyřizují jednotlivé úřední záležitosti, mohou dostat kontakt na příslušného referenta a bude -li to možné, tak i tiskopis příslušné žádosti. Kromě toho, mohou v informačním centru zaplatit místní či správní poplatky, nechat si ověřit podpis nebo kopii listiny, požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů pomocí systému Czechpoint. Také zde mohou podat dokument pro úřad mimo provozní dobu podatelny. Informační centrum bude mít rozšířenou provozní dobu oproti ostatním pracovištím úřadu PO - ČT od 8 do 18 hodin, PÁ 8-14 h. Je umístěno v přízemí budovy MěÚ, U Cukrovaru 1087, v prostorách bývalé obřadní místnosti hned vedle hlavního vchodu do úřadu. Skládá se ze 2 místností, předsíně (čekárny) a vlastního infocentra, kde jsou umístěny 3 přepážky informátorů a odděleně také hlavní pokladna úřadu. Těšíme se na Vaši návštěvu Eva Bartošová MěÚ Kralupy nad Vltavou Užitečné rady Jak na daňové přiznání Vám poradí v termínu od 3. do 31. března na telefonní informační lince Finančního ředitelství Praha č , a to v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin, dále v úterý a ve čtvrtek id 8,00 do 14,30 hodin a v pátek od 8,00 do 14,00 hodin. SPOLANA a.s., NERATOVICE Na základě Darovací smlouvy č. 17/2008 zaslala Spolana a.s., Neratovice, na bankovní účet obce Dřínov částku Kč. Částka bude použita na pořízení laviček a odpadkových košů pro zlepšení vzhledu obce a zajištění pohodlí našich občanů. Smlouva byla podepsána 29.ledna 2008 na zámku v Brandýse nad Labem. V letošním roce připravuje Spolana a.s. oslavy u příležitosti 110. výročí chemie na Neratovicku, o naplánovaných akcích budeme průběžně informovat obvyklými sdělovacími prostředky. České sběrné surovniny, a.s. věnovaly také finanční dar ve výši Kč, který bude použit na pořízení materiálu a cen na dětské akce. Dřínovští rybáři touto cestou děkují všem dobrovolníkům za odvedenou práci na úklidu a údržbě hráze rybníka při brigádě, která proběhla v sobotu 9. března. 3

4 Trocha čísel ještě za rok 2007 > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < V roce 2007 se v naší obci narodily 3 děti: Filip Korbel, Švehlová Anežka a Jakub Huľo, rodičům ještě jednou gratulujeme. Smutnou událostí loňského roku je úmrtí pana Josefa Bobka, pozůstalým vyslovujeme ještě jednou upřímnou soustrast. Přistěhovalo se 25 občanů, odstěhovalo se 10 občanů. K bylo v obci hlášeno 397 občanů k trvalému pobytu, z toho 4 cizinci. A už je tu rok 2008 Oslavenci v měsících leden, únor a březen 2008 Kulatá narozeninová jubilea v prvních třech měsících roku 2008 se týkají spoluobčanů Dolejšové Karolíny, Havelkové Markéty, Šrola Pavla, Maierové Dagmar, Maříkové Danuše, Turkové Evy, Plickové Věry, Plickové Ireny, Bohuňkové Marie, nejstarší občankou naší obce je paní Božena Tylová, která v letošním roce oslavila 90 let. Paní Berta Hradcová, pan Antonín Ševic, pan Vojtěch Machota slaví krásné 75. narozeniny. Oslavenci staršími 75. let jsou Václav Rosenkranc, Jarošová Jarmila, Říhová Jiřina, Štěpánek Josef, Štěpánková Vlasta, Vojířová Eliška, Uhrová Vlasta, Formánková Anna a Kymplová Blažena. Všem oslavencům přejeme do dalších let zdraví, lásku a přátele. Smutnou událostí je úmrtí paní Heleny Šrolové ve věku nedožitých 66 let pozůstalým vyslovujeme ještě jednou upřímnou soustrast. Nejstarší spoluobčanka Dřínova Doufáme, že se paní Tylová nebude zlobit (slíbila, že nebude), když na ni prozradíme, že je nejstarší občankou Dřínova a oslavila krásných 90 let. Prozradila nám, že pochází z Dolní Vinice u Mělníka, kde vyrůstala společně s deseti sourozenci, tři ještě žijí a její osmdesátiletý bratr dodnes pracuje na poli! A jaký má tato vitální žena recept na dlouhověkost? Asi se to mnohým nebude líbit, ale nejspíš je to práce, práce a zase práce. Za svůj život prošla vícero zaměstnání krmila a dojila krávy, pracovala v hospodářství, v Uhelných skladech v Neratovicích nebo třeba v hostinci na Mělníku. Dodnes je schopná si nejen sama uvařit, ale i jet autobusem do Kralup. Ve Dřínově bydlí asi 50 let a my jí přejeme, aby si i další roky užívala v pohodě a ve zdraví. 4

5 Jaké jsou naplánované akce? V sobotu 15.března od hod zdobení velikonočních perníčků s paní Smolíkovou. Budete se moci pokochat ukázkami tohoto voňavého umění, případně si je zakoupit. Můžete si ozdobit perníčky vlastní, pokud jste je výjimečně nestihli napéct, přijďte rovněž, náčiní, materiál ke zdobení včetně perníčků budou pro Vás připraveny. Pro šikovné ruce je připraveno na úterý od 18 hodin v budově OÚ již tradiční Velikonoční zdobení s paní Ratajovou. Pod dohledem květinářky si budete moci připravit výzdobu na velikonoce z přineseného nebo přímo na místě zakoupeného materiálu. Pro vlastní výrobu je třeba donést nůž, nůžky, nůžky zahradní, nádobu lze koupit na místě (miska, košík), lepící pistoli (stačí jedna do dvojice-trojice), drátky špulka i volně. V pondělí 17.března zveme zájemce na posezení nad kronikou obce Dřínov, které se koná v budově obecního úřadu od 16,00 hodin. V neděli se koná v restauraci Na staré Josefská zábava od 20 hodin, které předchází Dětský maškarní karneval se začátkem ve 14 hodin. Nově zavádíme službu BLAHOPŘÁNÍ OBČANŮM K JUBILEU - můžete nechat zveřejnit přání svým blízkým k životnímu jubileu v novinách, nebo na webových stránkách, či nechat zahrát v obecním rozhlasu. S ohledem na autorské poplatky je výběr repertoáru omezený a vhodný spíše pro starší občany naší obce. Zájemcům o muzikál Kleopatra v divadle Broadway zajistíme vstupenky za 150 Kč do řady. Představení se koná ve středu dne 10. září, autobus zajištěn nebude. Objednávky současně s výběrem hotovosti zajišťuje obecní úřad Dřínov. O všech pořádaných akcích získáte podrobnější informace z plakátů vylepených v obci. Cvičíme Zveme zájemkyně o zdravý pohyb, přijďte mezi nás. Cvičíme každé úterý od 19,00 hodin v herně v budově OÚ, případný zájem o cvičení i v pátek od 19,00 hodin nahlaste na telefonu nebo osobně na obecním úřadu. Předcvičujeme si samy, druh pohybu dle vzájemné domluvy, zdarma. S sebou vlastní podložky a pití, halovou obuv se světlou podrážkou a pohodlný oděv. Rodinné centrum Neználek při Kulturním a společenském středisku VLTAVA Kralupy n/vlt. pořádá každé pondělí od hodin Dopolední cvičení pro maminky hlídání dětí zajištěno. Letošní proběhlé akce Letošní rok jsme zahájili zájezdem do divadla Kalich na muzikál Galileo. Tentokrát autobus hradila obec Chlumín. Další hezkou akcí bylo loutkové divadlo Jiskra z Prahy 8 Kobylis s představením Hloupá Barka pro malé děti. Ačkoliv bylo představení velmi pěkné, bylo nečekaně krátké. Oznámení Oznamujeme, že dne 15.března 2008 v časných ranních hodinách (cca od 10:00 hodin) vypuknou na Dřínově v hostinci Na Staré a okolí Vepřové hody. Všichni jsou zváni. 5

6 > > > ODPADY < < < Svoz objemného komunálního odpadu se uskuteční ve dnech 15. a 16. března. Kontejnery budou přistaveny na obvyklém místě. Co sem patří: Starý nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla), koberce, linolea, matrace apod., elektrotechnika - pračky, myčky, videa, počítače, rádia apod., zdravotní keramika - umývadla, záchody. Co sem nepatří: Do velkobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě! Dále nelze ukládat do kontejneru nebezpečný odpad: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry (včetně obalů), použité fritovací oleje, barvy a laky (včetně obalů), kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky, ledničky, televize a pneumatiky. Nebezpečný odpad bude o tomto víkendu ukládán mimo kontejnery vedle ohrady se železným odpadem a v pondělí 17. března bude odvezen svozovou firmou. Pro připomenutí informujeme o pravidlech svozů kontejnerů separovaného odpadu: plasty jsou sváženy týdně každou středu papír a kartony poslední čtvrtek v měsíci sklo vždy poslední čtvrtek každý druhý měsíc odvoz železného šrotu si zajišťují sportovci dle potřeby objemný a nebezpečný odpad nejméně 2x do roka ostatní odpady, které nepatří do kontejnerů ani popelnic musí občané likvidovat na své náklady v nejbližších sběrnách (České sběrné suroviny a.s., Kralupy nad Vltavou, Technické služby Města Kralup nad Vltavou) Jak příliš neběhat s nápojovými kartony? Pokud cesta ke kontejneru na nápojové kartony (krabice od mléka, smetany, pitíček či jiných nápojů) je příliš dlouhá, neboť v obci je jen jeden na sběrném místě u železného šrotu, můžete si na OÚ vyzvednout pytel. Když je pytel plný, můžete jej umístit poslední středu v měsíci na kterémkoliv kontejnerovém sběrném místě v obci. Pytle by měly být oranžové, aby byly svozovou firmou správně vytříděny. Jak naložit s nepojízdným vozidlem? Vlastník vozidla je povinen umístit vozidlo autovrak na místo, kde nemůže dojít k ohrožení nebo poškození životního prostředí, ale není ani narušený estetický vzhled obce, přírody, nebo krajiny. Pokud je vozidlo umístěno v rozporu s tímto ustanovením, příslušný obecní úřad přemístí za dva měsíce od okamžiku, kdy se o odstaveném vozidle dozvěděl, vozidlo na vybrané parkoviště, na náklady vlastníka. Vlastníka obecní úřad informuje o přemístění opuštěného vozidla zveřejněním na své úřadní desce. Uplyne-li lhůta 2 měsíců od vyvěšení informace a vlastník si opuštěné vozidlo nepřevezme, má se za to, že vozidlo je autovrak. Dále obecní úřad naloží s autovrakem podle platné legislativy, tj. předá jej oprávněné osobě k využití/odstranění. Náklady hradí poslední vlastník vozidla uvedený v registru motorových vozidel. Oprávněné osoby jsou povinné od 1. ledna 2007 převzít úplný autovrak od jeho majitele (původce) bezplatně. Nejbližší takovou oprávněnou osobou jsou České sběrné suroviny a.s., Kralupy nad Vltavou Co s obnošeným šactvem? V Kralupech nad Vltavou u Teska je umístěn kontejner na obnošené šactvo firmy Potex. Především je důležité zdůraznit, že kontejnery neslouží občanům pouze jako nádoby na třídění odpadu. Jsou též určeny pro charitativní účely, tzn, Vaše oděvy budou ještě nošeny. Do kontejneru můžete odevzdat veškeré textilie, boty, kabelky, oděvní doplňky, bytové textilie, hračky (veškeré materiály, které mohou být ještě k užitku). PROSÍME OBČANY, ABY DO KONTEJNERU VHAZOVALI ZBOŽÍ V IGELITOVÝCH (NEBO JINÝCH) OBALECH!!! Další možností je využít každoroční humanitární sbírky Diakonie Broumov, nejbližší se uskuteční počátkem měsíce června Bližší informace ke sbírce jsou na straně 9. 6

7 Jak jsou zapsána v kronice obce Dřínov léta Rok Podle nového zákona jest zavedeno na MNV matriční oddělení. Matrikářem jest ustanoven Klobouček Jaroslav čp. 141 a jeho zástupce Pedlík Oldřich čp První sňatek byl zde proveden 22. ledna. Oženil se Formánek Frant. bytem v č.10 berouc si za ženu Hazlbachovou Annu z Újezdce. Oddávající akt provedl předseda MNV Junek Josef. Dne 4. května byla svolána do hostince k Peškovům schůze zemědělců a občanstva k založení JZD. Po přednášce, kterou přednesl člen okresní družstevní rady, byl ustanoven a schválen osmičlenný přípravný výbor JZD. Rok Dne 28. března byl zahájen provoz v mateřské školce, která byla zřízena v domě pana Herouta čp Jako první učitelka byla zde ustanovena paní Pilecká z Kralup. Jako první pěstounka slečna Nováková z hájovny Zlosyň. Rok Od ledna začalo JZD hospodařit jako III. typ. V dubnu bylo započato vystěhovávání vesnických boháčů. Dne 1. června byla provedena výměna starých peněz za nové peníze. Bylo prováděno úředníky státní banky v hostinci u Vinšů a bylo k výměně odevzdáno přes 3000 starých Kčs. Rok Dne 6. února byl uzavřen jediný hostinec a řeznictví v obci. Bylo tak učiněno prodejním družstvem Jednota, protože hostinský a řezník měl značné manko (nedostatek peněz). Dřínov jest bez piva a masa. Znovu k otevření došlo 15. srpna, kdy nastoupil v hostinci jako zaměstnanec Jednoty pan Václav Tůma z čp.111 jako hostinský a řezník. Tento rok po stránce hospodářské JZD neplní řádně úkoly, což jest důsledek špatné organizace práce a špatného vedení. Tisková zpráva Spolana, akciová společnost, Neratovice Podpis darovacích smluv na rok 2008 Každým rokem (od povodní v roce 2002) Spolana podepisuje s partnerskými městy a obcemi darovací smlouvy. Pro letošní rok přijala do tohoto svazku osmnáctou v pořadí - obec Ovčáry. Od roku 2002 Spolana plní své závazky vůči okolí, informuje o aktuálním dění v průmyslovém areálu i o mimořádných událostech v podniku, podporuje různé projekty na podporu sportu, kultury, školství a dalších oblastí. Pro rok ledna - podepsal v Zámku v Brandýse na Labem generální ředitel Spolany Petr Lipták darovací smlouvy se starosty 18 měst a obcí. Příspěvek Spolany, který obsahuje každá darovací smlouva v podobě symbolického daru, má letos hodnotu přesahující 1 milion korun, ale jak je již z minulých let známo, Spolana svůj účet vůči okolí zpravidla těmito dohodami na rok dopředu neuzavírá. Některé další projekty bude Spolana realizovat až v průběhu roku v oblastech kultury, školství, společenského života, sportu a charity. Celková finanční částka představující jak finanční dar, tak akce organizované Spolanou pro obyvatele okolí podniku, letos přesáhne hodnotu 3 milionů korun. Vedle finanční oblasti Spolana již několik let nabízí i materiální pomoc. Tradičně v minulosti to byly pytle s pískem v případě hrozících jarních povodní, hnojivo síran amonný zahrádkářům v Libiši 7

8 a Neratovicích, letos v lednu přibyla průmyslová sůl na posyp chodníků (již bylo rozvezeno více jak 1,5 tuny). Další materiální pomoc bude vycházet ze vzájemné dohody mezi podnikem a radnicemi. Spolana bude pokračovat v politice spolupráce s regionem, protože se v minulosti osvědčila. Ukázali jsme regionu, že jsme solidním partnerem, naše chování je otevřené a nevytváříme hodnoty pouze pro vlastníka chemičky, ale i pro její okolí, řekl generální ředitel Petr Lipták. Zahájení roku 110. výročí chemie na Neratovicku Spolana je sice mnohem mladší, byla založena až v roce 1950, ale - jako současně největší představitel chemické výroby v tomto regionu se před deseti lety přihlásila ke 100. výročí a chce si spolu s okolím připomenout začátky chemie na Neratovicku i letos, o deset let později. Oficiálně zahajovat 110. výročí se Spolana rozhodla na 5. Reprezentačním plese, v pátek 1. února v Neratovicích. Na celý rok jsou pak naplánovány nejrůznější kulturní, společenské či sportovní akce určené pro zaměstnance Spolany, podniků v průmyslovém areálu Spolany, pro školáky, pro obyvatele okolí. Ke stěžejním patří již zmíněný 5. Reprezentační ples Spolany 1. února, třetí reprezentační ples města Neratovice 13. března, Den Spolany ve stylu červnové letní veselice v centru Neratovic a podzimní koncert ve Společenském domě v Neratovicích. Stručná historie chemie na Neratovicku První, ne typicky chemický podnik, jak ho známe z dneška, byl založen již v roce V. B. Goldberg se svým zetěm zde začali vyrábět olej, stearin, mýdlo a svíčky. V roce 1905 Gustav Šebor v areálu otevřel chemickou provozovnu na zpracování čisticí plynárenské hmoty a čpavkové vody. Pak byla chemie až do 40. let z areálu vytlačena potravinářstvím. V roce 1917, tři roky po zániku Šeborovy provozovny, získala prostory rakouská společnost GEC (Grosseinkaufsgessellschaft Österreichischer Konsumverreine), která se zabývala potravinářskou výrobou. V nové továrně se vyráběla marmeláda, kávové náhražky, sladkosti, čokoláda, hořčice, polévkové koření, rybí konzervy, ocet a další sortiment. Během druhé světové války se však vývoj v Neratovicích obrátil zpět k chemii. Z obsazeného severočeského pohraničí přesunul v roce 1938 do Středních Čech a do Rybitví u Pardubic svoji činnost ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Do Neratovic elektrolýzu a anorganickou chemii, do Rybitví chemii organickou. Plány na přebudování dosavadní výrobní struktury bývalého závodu firmy GEC však znamenaly ukončení potravinářské výroby. Spolek si ponechal výroby potravinářského zaměření, které měly nejblíže k chemii, tzn. výrobu škrobu, glukózového sirupu a octa, a přikročil k jejich modernizaci. Začátkem roku 1941 byla uvedena do provozu výroba jodové a rtuťové čisté soli, později i výroba soli vizmutu, železa aj. Základním výrobním programem neratovického závodu měla být výroba louhu sodného a chlóru elektrolýzou kuchyňské soli a výroba střiže. Louh sodný, jako základní surovina mnoha chemických produktů, je i základní surovinou pro výrobu střiže. Během druhé světové války se však závod nepodařilo dostavět. 8

9 Po skončení války areál ožil. V listopadu 1948 začaly provozní zkoušky elektrolýzy, v lednu 1949 byla uvedena do provozu výrobna kyseliny solné. Rok nato - 1. ledna byl Spolek rozdělen na několik závodů, mezi nimi byla i nová Spolana Neratovice nový název, nová budoucnost, nové plány, které se postupně začaly uskutečňovat. V padesátých letech byla uvedena do provozu výrobna kyseliny sírové, viskózové střiže, v roce 1960 byly zahájeny stavební práce na nové výrobně kaprolaktamu, který byl spuštěn přesně před 40 lety, v roce 1968, a slaví se Spolanou také kulaté výročí. Ostatně to si připomínají letos i hasiči Spolany. Počátky současného záchranného sboru sahají do roku 1948, slaví tedy letos 60 let. Od roku 1972 se začal ve Spolaně připravovat petrochemický komplex (VCM a PVC). Jeho vybudováním v první polovině sedmdesátých let se rozsah podniku více než zdvojnásobil. Výchozí surovinou pro chemické výrobky je ve Spolaně etylén dodávaný potrubím z Litvínova od 27. dubna K historickým datům patří noční směna z 10. na 11. června 1975, kdy se ve Spolaně vyrobilo prvních pět tun suspenzního PVC. V roce 1987 bylo rozhodnuto o další modernizaci průmyslového areálu o výstavbě jednotky lineárních alfa olefinů, která byla zprovozněna 14. srpna Z důvodů dlouhodobých problémů s odbytem výrobků však byla jednotka koncem srpna roku 2003 zastavena. V roce 2001 se Spolana stala součástí skupiny Unipetrol, který v roce 2004 koupila polská petrochemická společnost PKN ORLEN. V roce 2006 byla podepsána smlouva o prodeji 81,78% podílu akcií Unipetrolu ve Spolaně společnosti ANWIL S. A, dceřiné společnosti PKN ORLEN. Mgr. Jan Martínek vedoucí útvaru Public relations Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Dřínov vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především kabátů a bund, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční, peří, péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy), hraček a školních potřeb, novin, časopisů a knih, nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) kabelek, tašek, batohů a peněženek. Sbírka bude probíhat v době od 10. do 20. června 2008 v budově obecního úřadu. 9

10 tu pravou oslaveneckou atmosféru. Dopoledne proběhl turnaj registrovaných členů. Přinesl pěkná utkání všech osmi účastníků. Dobojováno bylo po čtyřech hodinách nelítostivých bitev a pořadí vzešlo toto: 1. Lucie Poláková 2. Jan Kruml 3. Nikola Teplá 4. Jiří Polák 5. Klára Plocková 6. Zdeněk Tůma 7. Pavel Káš 8. Jiří Kapalín > > > SPORT < < < Oslavy k 30. výročí založení oddílu Kdyby náš hráč Zdeněk Tůma, navrátivší do sestavy po dlouhodobých zdravotních problémech, se nezmínil, že je tomu právě v letošní sezóně třicet let, kdy bylo v oddílu prvně oficiálně založeno družstvo dospělých a začalo nastupovat v soutěži RP II mužů, nikoho z nás by ani nenapadlo, že bychom mohli slavit významné kulatiny. Celkem narychlo uspořádané akce, jak jinak než pinčesové, jsme se snažili vtěsnat ještě do roku 2007, a povedlo se. Ačkoli program nebyl až tak bohatý a z plánované exhibice jedněch z našich nejlepších stolních tenistů (Karabec-Mada) nakonec sešlo, naši členi i nečleni se v sobotním bloku čtyřiadvacátého dne měsíce listopadu výborně bavilo a vytvořilo Odpoledne pak se o co nejlepší umístění poprala osmička hráčů v turnaji Open. Bývalí členové, děti a neregistrovaní se utkali každý s každým a opět se zrodila překvapení, jak už to tak u stolního tenisu bývá. Těsně pod stupni se umístili naši nejmladší, z čehož měli radost nejen oni. Pořadí Open: 1. Jiří Teplý 2. Oldřich Salač 3. Petr Hloušek 4. Jan Hloušek 5. Adéla Kášová 6. Robert Pleticha 7. Aleš Tůma 8. Olga Pletichová Jelikož byl nižší zájem o hru, než pořadatelé očekávali, zbyl prostor na původně neplánované čtyřhry, kde se již setkali registrovaní i ostatní příchozí. Ve čtyřech případech se utvořily dvojice z příbuzenských klanů, což dalo hře zvláštní nádech rodinné atmosféry. Pořadí čtyřhry: 1. Jan Kruml, Oldřich Salač 2. Adéla Kášová, Pavel Káš Klára Plocková, Jiří Teplý Jan Hloušek, Petr Hloušek Aleš Tůma, Zdeněk Tůma Robert Pleticha, Olga Pletichová Poslední soutěží tohoto povedeného dne byla Srandaobíhačka pro všechny ještě schopné pohybu. Běhalo se doleva, doprava, hrálo se pravou i levou rukou, nechyběly krkolomné "rybičky" při dobíhání nemožných míčků. Po hektolitrech tekutin ve formě potu z těla vypuzených a stejného množství (v různých formách) do sebe vpravených, se utvořila medailová formace: 1. Klára Plocková, získala titul Mistr obíhač 2. Pavel Káš 3. Jan Kruml 4. ostatní 10

11 Je dobrým zvykem něco oslavenci přát do dalších let. Po čem by tak oddíl v produktivním věku mohl toužit? Snad po mladých talentech, kteří se s chutí vrhnou do tréninkového a zápasového kolotoče a nenechají listy kroniky nepopsané úspěchy. Snad po skvělé partě lidí, která nedychtí jen po titulech a vítězstvích za každou cenu a fair-play jim není jen obyčejnou Coubertinovskou frází, ale hlavně filozofií samé podstaty sportu. Snad po dávce sportovního štěstíčka, bez něhož nelze v tvrdé konkurenci nejen svých soupeřů, ale i jiných populárnějších odvětvích, zdařile uspět. Snad i trošku touží po občasné vybojované slávě, zapříčiněné snaživostí nejmenších špuntů i dospělých borců. Já, a doufám, že budu mluvit za všechny členy, přeji oddílu hlavně kamarádský kolektiv lidí v týmu působících, který se s jakoukoli nesnází dokáže hrdě vyrovnat a z každého podniku nechť dokáže vyjít se vztyčenou hlavou, s čistým svědomím a vypjatou hrudí. Vše ostatní už pak přijde samo... Vánoční turnaj dětí Dřínov Vánoční turnaj byl z hlediska účasti největším fiaskem od založení oddílu. O pěkné "Jéžíškovské" ceny se utkaly pouze dvě hráčky našeho týmu. Vánoční náladu nám to však nepokazilo a zařadili jsme i jiné dovednostní soutěže (levačky, žabky). Ve všech vyhrála Adéla Kášová, nicméně Denisa Hartová jí nenechala nic zadarmo a statečně bojovala o každý míček. Sváteční atmosféru podtrhovalo pouštění lodiček, zpívání koled (i při hře) a požívání vánočních mňamek přímo z pod stromečku. Pořadí: 1. Adéla Kášová 2. Denisa Hartová Zhodnocení jubilejního ročníku a celých třiceti let, jak se uchovaly v hlavách pamětníků a listech kronik, proběhne po dohrání všech soutěží v sezóně 2007/2008, tedy asi březen-duben Vánoční turnaj dospělých I pro dospělé byl připraven Vánoční turnaj. Opět se sešla silná konkurence čítající 11 pingpongářů, nejen z našeho týmu, nýbrž i ze spřátelených blízkých Libčic nad Vltavou a bývalých dřínovských dorostenců. Hráči byli rozděleni do dvou skupin po 6 a 5, kde se utkali každý s každým o postup do finále A, přičemž výsledky se započítávaly. Pořadí dvouhry: 1. Lucie Poláková, Dřínov 2. Jiří Polák, Dřínov 3. Nikola Teplá, Dřínov 4. Jan Kruml, Dřínov 5. Pavel Káš, Dřínov 6. Josef Telipský, Libčice n. Vlt. 7. Jan Špiegel, Libčice n. Vlt. 8. Zdeněk Tůma, Dřínov 9. Jan Svoboda, Libčice n. Vlt. 10. Lenka Mesterová, dříve Dřínov 11. Jiří Teplý, dříve Dřínov 11

12 Ostatním zbyla možnost hrát ne nekvalitní béčko. Pěkné zápasy doprovázela vánoční hudba z reproduktorů počítače. Zajímavou změnou byla soutěž čtyřher, kde se spoluhráči spolu vylosovali. V tomto ohledu měli největší štěstí Zdeněk Tůma a Jan Kruml, kteří spolu hrávají i soutěžní zápasy za RP mužů. Již po vyhlášení se opět hrála tradiční závěrečná obíhačka, která se tentokráte (spolu s pauzami na slivovičku a pivečko) protáhla do pozdních večerních hodin. Někdo tedy neměl potíže s koordinací jen kvůli jednostrannému kroužení kolem stolu... Pořadí čtyřhry: 1. Kruml, Tůma 2. Teplá, Káš 3. Polák, Telipský 4. Špiegel, Svoboda Adélka Kášová prvně zvítězila v turnaji do 10 let Adélka Kášová se zúčastnila jako jediná naše zástupkyně a jediná dívka Tříkrálového turnaje dětí do 10 let ve Veltrusích. Lehce si poradila se šesticí kluků z pořádajícího oddílu a Liběchova a suverénně zvítězila. V celém turnaji prohrála jen jediný set, a tak pohár pro absolutního vítěze mohl patřit právě jen jí. Pořadí: 1. A. Kášová, Dřínov 2. Procházka, Veltrusy 3. Žiačik, Liběchov 4. Veselý, Veltrusy 5. Macal, Veltrusy 6. Smolík, Veltrusy 7. Péťa (vietnamské národnosti, příjmení se nám nepodařilo zjistit), Veltrusy Sportovní rubriku připravila Lucie Poláková Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Letošní rok nás čeká zase spousta starostí a práce, jak tomu bylo v letech předešlých. Máme před sebou dokončení příprav plánovaných rekonstrukcí

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK

HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov Pravidelně nepravidelný HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Vážení sousedé, dostáváte do rukou další číslo vašeho občasníku. A jaké informace

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2012 VYROBENO V ADAMOVĚ Kalendář Města Adamova na rok 2013 Město Adamov nabízí k prodeji stolní kalendář na rok 2013 s názvem Vyrobeno v Adamově. Ukazuje zajímavé výrobky

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007

Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007 1) 2007 Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007 Letošní leden je nebývale teplý i v Třebechovicích. Svědčí o tom desítky rozkvetlých sedmikrásek na zahradě u Rytířů. Foto VD Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo IV/19/2010 Obecní noviny zdarma Společenský ţivot v naší obci v loňském roce výrazně ovlivnili sponzoři z řad podnikatelů, firem i soukromých osob. Bez nich by nebylo moţné tolik

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více