Vrchotojanovický měsíčník 01/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 01/2014"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 01/2014 Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. J.NIETZSCHE ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE sisisisisisis Rada městyse na svých zasedáních v uplynulém období mimo jiné: stanovila závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice na rok 2014, souhlasila s návrhem položkového rozpisu rozpočtu městyse na rok 2014, souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na obsluhu vodohospodářského zařízení městyse Vrchotovy Janovice včetně ustanovení hodnotící komise pro posuzování došlých nabídek a výběr pracovníka, souhlasila s poskytnutím finančních příspěvků OS zdravotně postižených Olbramovice, Ochraně fauny ČR ve Voticích a Okresnímu sdružení hasičů ČMS v Benešově a doporučila Zastupitelstvu souhlasit s poskytnutím fiančního příspěvku TJ Sokol Vrchotovy Janovice, byla informována vedením ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice o změně vedoucí učitelky v mateřské škole od do této funkce byla jmenována paní Helena Plechatá, KŽP informovala Radu o plánované činnosti v prvním čtvrtletí roku star. Příští veřejné zasedání zastupitelstva městyse - v úterý 18. února od 18 hodin. Intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV) Na základě zjištěného nedobrého technického stavu ČOV se uskutečnilo v roce 2012 několik důležitých jednání s vedením Středočeského kraje s cílem získat dotační finanční prostředky na její intenzifikaci a výsledek se dostavil. Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č /2012/2K rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočekého kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura. Účelem tohoto díla je intenzifikace a rozšíření kapacity ČOV ze stávajících na ekvivalentních obyvatel včetně možnosti přivážet na ČOV odpadní vody i z jiných částí katastru městyse. Městysi, jako příjemci dotace, na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem ze

2 dne bude poskytnuta dotace v maximální výši ,- Kč. Celkové finanční náklady na realizování akce budou činit ,- Kč bez DPH, tzn., že městys vynaloží ze svých zdrojů finanční prostředky, které přesáhnou částku 4 milionů korun. Zhotovitelem díla je firma ASIO, s.r.o., Brno, dílčím dodavatelem stavebních prací je firma JAKA, spol. s r.o. Vrchotovy Janovice. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 5. října 2013, stavební práce byly zahájeny 16. října 2013 přípravnými zemními pracemi, 21. října 2013 firma ASIO, s.r.o. zahájila vlastní výrobu dvou velkokapacitních nádrží pro čistící šachtu a jímku, 30. října 2013 byly nádrže dodány na místo a byly zahájeny práce na jejich osazení. Osazení v terénu však provázely velké problémy se spodní vodou a bylo třeba ji neustále odčerpávat velkokapacitními čerpadly a při těchto pracích nastalo určité zdržení. V současné době končí osazení technologie v první sekci ČOV a nastane demontáž stávajícího zařízení druhé sekce. Je třeba uvést, že ČOV neustále pracuje v 50% provozu a organizačně je tomuto uzpůsobeno postupné přepínání z jedné sekce do druhé tak, aby ČOV nebyla mimo provoz. Dokončení akce se předpokládá v případě příznivého počasí v měsíci březnu V této souvislosti bych chtěl apelovat na všechny občany, aby nevhazovali a nevylévali do kanalizace to, co tam nepatří, protože tím by přispívali ke snižování kapacity výkonu ČOV a ohrožovali by její celkový chod, nehledě ke zvýšeným nákladům na její provoz. Pro informaci ještě uvádím, že v současné době se provádí čištění nejproblematičtějších úseků kanalizace tak, aby mohla intenzifikovaná ČOV pracovat pokud možno bez problémů. Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali těmto řádkům. JUDr. Miroslav Synek, starosta městyse Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * K datu 31. ledna 2014 všichni kdo požadují čtvrtletní vyúčtování vodného a stočného provedou odečet vodoměru (vodoměrů) a stav nahlásí na úřad městyse obvyklým způsobem. * 2 * Místní poplatky - za komunální odpad, psy - jsou splatné do v pokladně úřadu městyse nebo na účet městyse u Komerční banky, č.ú /0100. * 3 * Platby za pronájem hrobových míst mohou být uhrazeny ve výši podle jednotlivých smluv buď v hotovosti v pokladě úřadu městyse nebo bezhotovostně na účet městyse č /0100, jako variabilní symbol je třeba uvádět číslo smlouvy na pronájem místa. Smlouvy podepsané stranou nájemce by už měly být zařazeny v evidenci na úřadu městyse. * 4 * Nápad - mohl by být naplňován? Záleží na spolupráci s úřadem městyse : Na novém webu městyse připravujeme kulturní kalendář - přehled plánovaných akcí. Všichni by tak mohli a měli mít přehled o tom, co a kdy a kdo plánuje, aby nedocházelo ke zdvojování / kumulování akcí (dvě a více akcí v jednom týdnu nebo podobné akce v blízkém termínu). Žádáme o Váš názor a předem za něj děkujeme. Redakční rada

3 * 5 * O vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Vyhláškou č. 189/2013 Sb. stanovilo podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák.č. 349/2009 Sb. podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení. Podle uvedené vyhlášky není třeba povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí: a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 2, c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, d) pro dřeviny rostoucí v zahradách. Pro účely vyhlášky se. a) zahradou rozumí pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, b) zapojeným porostem dřevin rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednohopatra vzájemně dotýkají nebo překrývají (kromě stromořadí) pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina. Povolování kácení dřevin a oznamování o kácení dřevin bude v ostatních případech probíhat obdobně jako v předchozím období na podkladě žádosti a doložených podkladů stanovených (vyjmenovaných) v 4 výše uvedené vyhlášky. Tiskopisy žádosti o povolení kácení budou dále k dispozici na úřadu městyse, event. ke stažení a webových stránkách městyse. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, od listopadu do konce března. ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Mateřská škola Vánoční svátky jsou již za námi. I ve školce proběhly se vším, co k nim patří cukroví (za které děkujeme rodičům), čekání na Ježíška, zpívání koled a vánočních písní, radost v očích dětí při objevení dárků. Díky sponzorům, především z řad rodičů, našly děti pod stromečkem řadu krásných dárků, například velký dům pro panenky Barbie, domečky pro panenky, dřevěnou formu, garáže, vláčkodráhu, velká auta a bagry a řadu dalších hraček. Poděkování patří rodičům Čechovým, Drábovým, Dvořáčkovým, Dvořákovým, Kněnickým, Kohoutkovým, Krausovým, Kubalovým, Marvanovým, Mrkosovým, Strmiskovým, Šičkovým a Tyslovým a Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice. Děkujeme a těšíme se na příští spolupráci se všemi. MŠ Exkurze za poznáváním našeho hlavního města Mnoho zážitků, ale především hodně nových poznatků si přivezli žáci 6. a 9. třídy z exkurze za poznáváním našeho hlavního města. Začali jsme na Malé Straně v kostele Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli proslulé Pražské Jezulátko. Prošli jsme se kolem Čertovky, nahlédli do hotelu Lundborg, kde je ve vstupní hale zachovaná dlažba z Juditina mostu. Zajímavou atrakcí je i nejužší

4 ulička v Praze, kterou se prochází do restaurace Čertovka a provoz řídí semafor, neboť do uličky se vejde opravdu pouze jeden člověk. Dalším navštíveným místem bylo nedávno otevřené muzeum Karla Zemana. Dá se říci, že nás přímo nadchlo. Přes Karlův most jsme přešli na Staré Město, zastavili jsme se v galerii Pastelka, kde jsme měli možnost sledovat při práci malířku Marii Brožovou, někteří si na památku koupili reprodukovaný obrázek a nechali si jej podepsat. Pokračovali jsme ke Staroměstskému náměstí, kde jsme nasáli vánoční atmosféru a především již tradičně navštívili výstavu Czech Press Photo. Fotografie z naší exkurze si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Mgr. Yvona Kohoutková Zápis žáků pro nový školní rok Dne 15. ledna 2014 proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Vrchotovy Janovice a pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 14 předškoláků. Z čísla přijatých dětí jednoznačně vyplývá, že škola se pomalu začíná naplňovat a tudíž úkolem nás všech bude, abychom společným úsilím školu modernizovali a žákům tak připravili příjemné prostředí pro vzdělávání. Základní škola opět připravuje pro předškoláky projekt MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, který bude probíhat každou středu od 19. února 2014 /10 lekcí/. PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky vystěhování V roce 2013 si obce v Zabraném připomínaly smutné výročí 70 let od násilného vystěhování obyvatel velkého prostoru mezi Vltavou a Sázavou, na kterém mělo být vybudováno cvičiště SS. Také naše obec se stala součástí tohoto prostoru a také obyvatelé Vrchotových Janovic byli násilně vystěhováni. Toto období podle vzpomínek a vyprávění pamětníků v obecní kronice zaznamenal kronikář, pan učitel Ladislav Červ: Vrchotovy Janovice byly zařazeny do poslední páté etapy vystěhování, která měla být ukončena do Stěhování bylo obtížné zvlášť v zimě. Podle vyhlášky přesídlovací kanceláře se nesmělo ke stěhování používat aut a hospodáři majitelé potahů tady už nebyli, museli předat hospodářství už na podzim. Činnost obecního zastupitelstva se skončila v roce Konalo v tom roce jedinou schůzi (10.7.), aby schválilo obecní účty za rok Škola byla organizována jako jednotřídní a přeložena do Velké Lhoty, kde se vyučovalo u Litošů, v bývalé hostinské místnosti. Po vydání vyhlášky o vystěhování 5. etapy byla ve V.Janovicích zřízena pobočka německé četnické stanice v Benešově. Němečtí četníci dohlíželi na přípravy i samotné stěhování. Vystěhovalci si nesměli odvážet kamna ani jiné součásti vybavení domu. Museli všechny prostory domu vyčistit, i třeba pavučiny na krovech a trámech. Před vystěhováním byla zastavena činnost obecního zsatupitelstva v Janovicích a písemnosti převzal německý komisař pro vyklizené území. Obecní úřad byl přemístěn do Velké Lhoty a jeho působnost se vztahovala jen na Velkou Lhotu. Majitelka zámku vystěhovala jeho zařízení do svého dvora ve Voračicích, tam také bylo uloženo zařízení zámecké kaple. Fara v Janovicích byla zrušena a farář se přestěhoval na uprázdněnou faru ve Vrcholtovicích. Před odchodem zařídil uložení písemností a zařízení. Nedokázal jsem zjistit, kolik osob se z Vrchotových Janovic vystěhovalo. Záznamy uvádějí, kdo se nevystěhoval. Bylo to 34 osob, z nichž někteří byli sami, ostatní tu zůstali i s rodinami. Některé další úryvky z kroniky zase příště. Podle zápisu v kronice Pamětní kniha III M.Čedíková

5 NAPSALI NÁM Každoročně se žáci 9. třídy zdejší základní školy zapojují do vědomostní soutěže Olympiáda z českého jazyka. Soutěž má dvě části, mluvnickou a slohovou. Ve slohové části bylo úkolem žáků napsat dokončení příběhu, který začíná slovy: Možná se vám už také stalo, že Na vypracování slohové práce měli žáci 60 minut a psali ji samozřejmě bez možnosti předchozí přípravy. Posuďte sami, jak si s tímto úkolem poradily Lucie Brdková a Izabela Hošková. Mgr. Yvona Kohoutková Možná se vám už také stalo, že. Možná se vám už také stalo, že jste se ztratili na nějakém místě. Třeba v nákupním centru, v ZOO, na nějaké výstavě nebo v nějakém městě. Určitě se to stalo každému, i mně se to stalo, ale byl to docela úžasný zážitek a já vám ho budu vyprávět. Jednoho dne, pár dní po mých patnáctých narozeninách, jsem jela se svou mamkou do Prahy na módní přehlídku, protože jsem naprostý blázen do světa módy. To jsem ještě nevěděla, že to dopadne naprostým trapasem. Ale to zjistíte až za pár hodin, tak budu pokračovat. Rychle jsem utíkala do svého pokoje a začala jsem se připravovat, a protože byl 20.červen, bylo krásně. Slunce svítilo a bylo příjemné teplo, tak jsem si vzala nové vínové šaty bez ramínek s černým páskem, černé boty, drobné stříbrné náušnice s kamínky, stříbrný řetízek, který perfektně ladil k náušnicím a stylu oblečení. To vše jsem doladila malou černou kabelkou a lehkými stíny. Pak už jsme vyrážely na nejlepší odpoledne mého života. Na místo jsme dorazily moc brzo, takže jsme se šly podívat po obchodech. A když už jsme měly jen třicet minut do zahájení přehlídky, tak jsem musela nutně na záchod. Došla jsem do nejbližší restaurace a mamka šla napřed. Na záchodech byla hrozná fronta a mně zbývalo tak patnáct minut, abych si došla na záchod a stihla přehlídku. Bohužel restaurace byla patnáct minut cesty k místu, kde se konala přehlídka. A tak jsem si zula boty a rychle jsem běžela. Když jsem dorazila, nikde nikdo nebyl a hlavní dveře byly zavřené, a tak jsem se snažila najít jiný vchod. Obešla jsem celou budovu a našla dveře, které byly malé a nevýrazné, ale doufala jsem, že vedou dovnitř. Vešla jsem, prošla tmavou chodbou, všude byla tma a já utíkala. Najednou přede mnou byly závěsy, a tak jsem je prudce odhrnula a vběhla jsem. Přede mnou byly modelky a okolo mě lidé, kteří se začali smát. Byla jsem rozcuchaná a umazaná a STYDĚLA JSEM SE. A tak jsem s pláčem utekla a vyběhla ven. To už tam stála mamka a utěšovala mě. Mrzelo mě, že jsem neviděla přehlídku, ale místo toho jsem si užila super den se super mamkou. Takže, když se vám stane nějaký trapas, nebojte se! Za pár týdnů si na to ani nevzpomenete a lidé taky zapomenou. Lucie Brdková, 9. třída Možná se vám už také stalo, že Možná se vám už také stalo, že jste si připadali, jako byste nikam nemohli zapadnout, jako by vás lidé odsuzovali za to, jací jste a jak vypadáte. Takhle jsem se cítila i já. Nepatřičná. Zdálo se mi, že se mi celý svět posmívá. Jeden den se to ale změnilo. Jeden osudný den. Bylo 5. dubna. Jako každý den jsem ráno vstala, oblékla na sebe nevýrazné oblečení, nasadila si brýle, nasnídala se a vyrazila do školy. V šatně na mě už čekala moje nejlepší a jediná kamarádka Nikola. Měly jsme toho hodně společného, rovnátka, brýle, ale hlavně jsme obě měly něco, kvůli čemu nás ostatní nebrali, fotografickou paměť. Byly jsme prostě chytré, jak ostatní říkají, ŠPRTI. Už podle mého vyprávění je jasné, že nás všichni pomlouvali a uráželi. Tento den se to ale změnilo. Když jsem se usadila do své lavice, přišly ke mně tři holky. Myslela jsem si, že si chtějí pouze opsat úkol, ale ony se se mnou začaly normálně vybavovat o holčičích věcech. Pozvaly mě k nim na přespání. Okamžitě jsem souhlasila a úplně jsem zapomněla, že už jsem byla domluvená s Nikolou. Po týdnu jsem se začala oblékat jako ostatní holky, sundala jsem si rovnátka a vyměnila brýle za čočky. Začala jsem flákat učení a úplně jsem zapomněla na svoji nejlepší kamarádku Nikolu. Takhle to trvalo celý měsíc až do chvíle, než jsem dostala ředitelskou důtku za chození za školu. Moje matka s otcem mi za to udělili domácí vězení. Ještě ten večer jsem se chtěla dostat na diskotéku, a tak jsem se rozhodla, že vylezu oknem. Pod oknem rostla jabloň. Šlápla jsem na jednu z jejích větví a ona pod mojí vahou

6 křupla. Probudila jsem se v nemocnici s nohou v sádře. Za celý týden,co jsem tam ležela, za mnou nepřišla jediná holka z party. Ale někdo přece jenom přišel, Nikola. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem ji celou dobu přehlížela. Omluvila jsem se jí se slzami v očích a ona mi to odpustila. Když mi sundali sádru, nandala jsem si svoje rovnátka a brýle a byla jsem zase tou holkou jako dřív. Z tohoto příběhu plyne ponaučení. Buďte pouze sám sebou a neměňte se kvůli někomu jinému. Na světě se vždy najde člověk, který vás má rád takového, jaký jste. Izabela Hošková, 9. třída ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM Začal ježkem, končí kání Tisková zpráva ze dne Leden je měsícem statistik a vyhodnocování událostí uplynulého roku. A jinak tomu není ani v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, kde ošetřovatelé využívají tohoto, co do počtu nově přijímaných zvířecích pacientů, klidnějšího období a zpracovávají závěrečnou zprávu. Prvním pacientem roku 2013 byl ježek západní předčasně probuzený ze zimního spánku a v den Silvestra jsme přijali přiotrávenou káni lesní. Té naše evidence přidělila číslo 573. Tolik zvířat jsme v roce 2013 do naší stanice celkem přijali, počítá Lucie Bohatá, ošetřovatelka vlašimské Záchranné stanice pro živočichy, kde v uplynulém roce ošetřovali zástupce celkem 74 druhů zvířat, především ze skupiny ptáků a savců. Navíc vlašimští ochranáři při realizaci projektu ochrany obojživelníků v průběhu jarního tahu přenesli přes silnice v osmi zabezpečovaných lokalitách obojživelníků, z veřejností nahlášené vysychající tůně transferovali téměř pulců a dále přenesli stovky škeblí z vypouštěných rybníků. Rok 2013 byl vskutku nabytý. Jako téměř každoročně jsme se ve stanici starali především o osiřelá mláďata a o pozdní ježčí mláďata s nedostatečnou hmotností pro úspěšné přežití zimy. Dále jsme ošetřovali zvířata zraněná proudem elektrického vedení, dopravou, napadená psy a kočkami, otřesená po nárazu do prosklené plochy a bohužel také například zvířata poraněná od lidských odpadů, především pak utržených rybářských háčků a vlasců, uvádí Lucie Bohatá. Z méně častých případů připomíná například pomoc jezevci uvězněnému v nezabezpečené betonové skruži, příjem celkem čtyř vydřích mláďat, zajímavého krkavcovitého pěvce ořešníka kropenatého, a v neposlední řadě také mladého rasa ostrovida sraženého na u dálnice D1 nedaleko Koberovic. Ten už byl ale v době nálezu bohužel mrtvý. Celkem 163 živočichů se podařilo úspěšně vyléčit a vypustit zpět do přírody. 86 zvířat zatím zůstává v péči stanice. Jedná se především o zimující ježky. Rok 2014 bude ve vlašimské stanici patřit významnému jubileu. Letos tomu uplyne 20 let od jejího založení. Přejme jí tedy do nového roku jen samé případy s dobrým koncem. Ing. Michala Jakubův, Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim PODBLANICKÉ EKOCENTRUM Ekorada na leden: Topte málo, ušetříte hodně V běžné domácnosti se více než polovina energie spotřebuje na vytápění, téměř čtvrtina na přípravu teplé vody. To je hodně a přijde nás to na slušnou útratu. Je sice běžné, ale celkem zbytečné stěžovat si na vysoké ceny energie, vždyť největší vliv na výši platby máme právě my sami. Energie ve 20. století, kdy se počet lidí na Zemi zčtyřnásobil a spotřeba jednotlivců zdvojnásobila, byla levná z důvodu dobré dostupnosti fosilních paliv a zvykli jsme si díky tomu na vysokou spotřebu a plýtvání. Dnes jsme nuceni šetřit nejen s energií, ale i vodou, půdou, prostorem aj. Země uživí jen takové množství lidí, které je odvislé od toho kolik budou spotřebovávat. Vysoká spotřeba tepla se dá výrazně snížit pokud budete věnovat pozornost několika klíčovým věcem. Snížení tepelných úniků. Izolace střechy, podlahy, zdí. Už dávno neplatí, že by okna a dveře nemohly být současně elegantní, energeticky úsporné a cenově dostupné. Udržování nižší teploty v místnostech. Vnitřní teplota v místnostech dle hygienické normy ČSN : obývací místnosti 20 C, kuchyně 20 C, koupelny 24 C. Chodby a schodiště mohou mít teplotu vzduchu 15 C i méně. Např. ve školní třídě má být teplota okolo 20 C. Je to zdravé, ekonomické a ekologické. Zima? Oblečte se. Teplo? Odložte si. Snížení výkonu topné soustavy přináší úsporu 7 % energie (a financí) za každý 1 C.

7 Akumulace tepla v akumulační nádrži zlepšuje jeho využití, zejména pokud i tepelné ztráty při akumulaci jdou ve prospěch obytných místností. Teplo akumuluje rovněž zdivo aj. Únik tepla z bojleru, akumul. nádrže, vaření, žehlení, počítače aj. využijte v obytných místnostech. Využití tepelných zisků ze slunce velkými okny a dalšími prvky orientovanými na jih. Vhodný zdroj tepla. Starý kotel má asi 60% účinnost (jen 60 % energie z paliva se účinně využije). U moderních kotlů je to více než 90 % a k tomu ještě automatický provoz a regulaci teploty v budově. Nemusíte chodit přikládat a teplo máte tam a tehdy, když je opravdu třeba. Vyřazení starých kotlů na pevná paliva bývá skoro vždy dobrým krokem. Novým zdrojem však už vůbec nemusí být klasický kotel. Existuje mnoho možností - využijte poradenství uvedené níže. Regulace vytápění. Netopte, kdy není třeba a kde není třeba. Používejte správně termoregulační ventily. Na noc a v době nepřítomnosti snižujte výkon topení. Využijte automatické regulátory. Při budování i provozu budovy se vždy držte se zásady topit a utrácet málo, izolovat a šetřit hodně. Požádejte o bezplatné poradenství některou z ekoporaden nebo energetických poraden. Ušetří vám náklady, práci, čas i životní prostředí: Příklad eko-logicky správného a hospodárného přístupu k využívání tepla v provozu domácnosti 1. Dům je dostatečně tepelně izolován. Má velká kvalitní okna obrácená k jihu a izolační dveře. 2. Zdroj vytápění užívá energii z obnovitelných zdrojů (pelety, obilí, dřevo, štěpka, tepelné čerpadlo, solární ohřev) či zemní plyn. Má vysokou účinnost a je používán i na přípravu teplé užitkové vody 3. Systém má automatickou regulaci s nastavením podle denního vytížení domácnosti. Radiátory mají termoregulační ventily a reflexní folie. 4. Větrání probíhá krátce a intenzívně nebo s pomocí rekuperačního zařízení. 5. V místnostech je nastavena teplota podle ČSN, ev. nižší. 6. Bojler, akumulační nádrž a většina spotřebičů produkujících teplo se nachází v obytných místnostech. Příklad škodlivého a nehospodárného přístupu k využívání tepla v provozu domácnosti 1. Dům má významné tepelné ztráty. Okna netěsní, dveře, strop i podlahy nedostatečně izolují. 2. Zdroj vytápění je kotel na uhlí s ruční obsluhou. Je umístěný ve sklepě. 3. V místnostech je přetopeno nebo zima. Radiátory mají jen základní nebo nefunkční ventily. 4. Větrá se průběžně (např. v noci) při zapnutém topení. 5. Bojler a další spotřebiče produkující teplo nejsou v obytných místnostech. PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce TŘÍDĚNÍ ODPADU - PLOŠNÁ AKCE - SOUTĚŽ Závěrečná zpráva : Pilotní projekt U nás doma třídíme! v domácnostech zabodoval. V prosinci 2013 byl úspěšně zakončen sedmi měsíční projekt autorizované obalové společnosti EKO- KOM, a.s. a Středočeského kraje na podporu třídění recyklovatelného odpadu z domácností. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit počet domácností, které se aktivně zapojují do třídění odpadu a rovněž zvýšit informovanost obyvatel v oblasti nakládání s tříděným odpadem. Pro pilotní fázi projektu bylo vybráno 5 oblastí kraje Voticko, Benešovsko, města Rakovník, Slaný a Neratovice, ve kterých v květnu 2013 obdržely všechny domácnosti zdarma sadu barevných plastových pytlů na tříděný odpad a informační leták s výzvou k zapojení do projektu. Zájem ze strany domácností byl překvapivě vysoký a veselá samolepka s Kontíky a nápisem U nás doma třídíme! tak nakonec zdobila přes poštovních schránek zapojených domácností. Ten, kdo si takto označil svoji schránkou, pak každý měsíc obdržel novou sadu pytlů a letáky se zajímavostmi k jednotlivým druhům odpadů. Největší zájem byl o projekt ve městech Rakovník a Slaný, kde se zapojilo 13,3 % všech domácností. Vzhledem k úspěchu projektu lze v budoucnu předpokládat jeho pokračování i v dalších městech Středočeského kraje, jejichž domácnosti se na svých schránkách tak budou moci pyšnit samolepkou U nás doma třídíme!. Úřad městyse Vrchotovy Janovice dodává: Pokud jste se zapojili a podíleli se na pilotním projektu U nás doma třídíme i Vy, děkujeme za spolupráci. Škoda jen, že nikdo z janovických občanů neměl to štěstí a nebyl vylosován. Snad někdy příště.

8 SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJEME - ZVEME - NABÍZÍME 5. února první středa v měsíci patří tradičně setkání seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse od 13 hodin přijďte také. - co nejsrdečnější POZVÁNÍ všem občanům a příznivcům sportu - na již 15. sportovní ples, který se koná v sobotu 15. února 2014 od 20 h. - v sokolovně k tanci a poslechu hraje MIDI (music band) - - jako obvykle bude připravena bohatá tombola - - vstupné 100 Kč - na vaši účast se těší pořadatelé TJ Sokol Vrchotovy Janovice Plánuje se dál: v sobotu 1. března dětský maškarní karneval a maškarní bál pro dospělé KULTURA U SOUSEDŮ např.: Votice února od 18 h. V sokolovně divadlo Když ty, tak já taky - ochotníci z Bystřice Bystřice 2. února od 15 h. v Divadle U Jelena loutkové divadlo 5. února od 19.3o h. V Divadle U Jelena Sedlčany 9. února v KDJS od 15 h. O medvědu Ondřejovi pohádka pro děti i rodiče 25. února v KDJS koncert Roman Horký a Kamelot od 7.2. výstava v knihovně fotografie známých osobností Miloše Fikejse od v KDJS výstava Toulání fografie Drahoslavy Šmídové Benešov 20. února Jak se Honza učil čarovat pohádkový muzikál v Divadle Na Poště od 17 h. 25. února Z louže pod okap komedie v Divadle Na Poště od 19.3o h. (Vladimír Kratina, Dana Homolová, Filip Tomsa, Michaela Dolinová) Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková - redaktor Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 01/2014 vychází 27. ledna Uzávěrka příspěvků pro číslo 02/ února 2014 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2009 3 Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Informace pro občany Kratochvilky................ 5 Výpis z usnesení rady, Řádková inzerce..............

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Vrchotojanovický měsíčník 11-12/2011

Vrchotojanovický měsíčník 11-12/2011 Vrchotojanovický měsíčník 11-12/2011 Vážení spoluobčané. Přichází čas vánočních svátků, čas, kdy se scházíme se svými nejbližšími, abychom společně oslavili nejkrásnější svátky v roce a současně zavzpomínali

Více

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol ÚNOR 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 24. ÚNORA 2012 Pořiďte si Opuscard, ušetříte Kartu opuscard si v České Lípě můžete zakoupit v Městském centru opuscard,

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 12/2013

Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal co chce, ale spíš v tom, aby nikdy nedělal co nechce. J. J. ROUSSEAU Vážení spoluobčané. Přichází

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy U svatého Jana Jan Kropáč O občanské společnosti Dodnes tu stojí socha svatého Jana Černý kvadrátek na hlavě kněžská kutna větrem rozevlátá s bílou rochetkou Ramena

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 Nově opravená mateřská škola v Ořechově Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, na této stránce Vás průběžně informuji o dění v naší obci. I tentokrát bych

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2009 cena: 9,-- Kč Nový způsob výplaty sociálních dávek více str. 5 Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 Zastupitelstvo města je plánováno 14. ledna v budově A

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více