Vrchotojanovický měsíčník 01/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 01/2014"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 01/2014 Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. J.NIETZSCHE ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE sisisisisisis Rada městyse na svých zasedáních v uplynulém období mimo jiné: stanovila závazné ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice na rok 2014, souhlasila s návrhem položkového rozpisu rozpočtu městyse na rok 2014, souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na obsluhu vodohospodářského zařízení městyse Vrchotovy Janovice včetně ustanovení hodnotící komise pro posuzování došlých nabídek a výběr pracovníka, souhlasila s poskytnutím finančních příspěvků OS zdravotně postižených Olbramovice, Ochraně fauny ČR ve Voticích a Okresnímu sdružení hasičů ČMS v Benešově a doporučila Zastupitelstvu souhlasit s poskytnutím fiančního příspěvku TJ Sokol Vrchotovy Janovice, byla informována vedením ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice o změně vedoucí učitelky v mateřské škole od do této funkce byla jmenována paní Helena Plechatá, KŽP informovala Radu o plánované činnosti v prvním čtvrtletí roku star. Příští veřejné zasedání zastupitelstva městyse - v úterý 18. února od 18 hodin. Intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV) Na základě zjištěného nedobrého technického stavu ČOV se uskutečnilo v roce 2012 několik důležitých jednání s vedením Středočeského kraje s cílem získat dotační finanční prostředky na její intenzifikaci a výsledek se dostavil. Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č /2012/2K rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočekého kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura. Účelem tohoto díla je intenzifikace a rozšíření kapacity ČOV ze stávajících na ekvivalentních obyvatel včetně možnosti přivážet na ČOV odpadní vody i z jiných částí katastru městyse. Městysi, jako příjemci dotace, na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem ze

2 dne bude poskytnuta dotace v maximální výši ,- Kč. Celkové finanční náklady na realizování akce budou činit ,- Kč bez DPH, tzn., že městys vynaloží ze svých zdrojů finanční prostředky, které přesáhnou částku 4 milionů korun. Zhotovitelem díla je firma ASIO, s.r.o., Brno, dílčím dodavatelem stavebních prací je firma JAKA, spol. s r.o. Vrchotovy Janovice. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 5. října 2013, stavební práce byly zahájeny 16. října 2013 přípravnými zemními pracemi, 21. října 2013 firma ASIO, s.r.o. zahájila vlastní výrobu dvou velkokapacitních nádrží pro čistící šachtu a jímku, 30. října 2013 byly nádrže dodány na místo a byly zahájeny práce na jejich osazení. Osazení v terénu však provázely velké problémy se spodní vodou a bylo třeba ji neustále odčerpávat velkokapacitními čerpadly a při těchto pracích nastalo určité zdržení. V současné době končí osazení technologie v první sekci ČOV a nastane demontáž stávajícího zařízení druhé sekce. Je třeba uvést, že ČOV neustále pracuje v 50% provozu a organizačně je tomuto uzpůsobeno postupné přepínání z jedné sekce do druhé tak, aby ČOV nebyla mimo provoz. Dokončení akce se předpokládá v případě příznivého počasí v měsíci březnu V této souvislosti bych chtěl apelovat na všechny občany, aby nevhazovali a nevylévali do kanalizace to, co tam nepatří, protože tím by přispívali ke snižování kapacity výkonu ČOV a ohrožovali by její celkový chod, nehledě ke zvýšeným nákladům na její provoz. Pro informaci ještě uvádím, že v současné době se provádí čištění nejproblematičtějších úseků kanalizace tak, aby mohla intenzifikovaná ČOV pracovat pokud možno bez problémů. Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali těmto řádkům. JUDr. Miroslav Synek, starosta městyse Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * K datu 31. ledna 2014 všichni kdo požadují čtvrtletní vyúčtování vodného a stočného provedou odečet vodoměru (vodoměrů) a stav nahlásí na úřad městyse obvyklým způsobem. * 2 * Místní poplatky - za komunální odpad, psy - jsou splatné do v pokladně úřadu městyse nebo na účet městyse u Komerční banky, č.ú /0100. * 3 * Platby za pronájem hrobových míst mohou být uhrazeny ve výši podle jednotlivých smluv buď v hotovosti v pokladě úřadu městyse nebo bezhotovostně na účet městyse č /0100, jako variabilní symbol je třeba uvádět číslo smlouvy na pronájem místa. Smlouvy podepsané stranou nájemce by už měly být zařazeny v evidenci na úřadu městyse. * 4 * Nápad - mohl by být naplňován? Záleží na spolupráci s úřadem městyse : Na novém webu městyse připravujeme kulturní kalendář - přehled plánovaných akcí. Všichni by tak mohli a měli mít přehled o tom, co a kdy a kdo plánuje, aby nedocházelo ke zdvojování / kumulování akcí (dvě a více akcí v jednom týdnu nebo podobné akce v blízkém termínu). Žádáme o Váš názor a předem za něj děkujeme. Redakční rada

3 * 5 * O vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Vyhláškou č. 189/2013 Sb. stanovilo podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák.č. 349/2009 Sb. podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení. Podle uvedené vyhlášky není třeba povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí: a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 2, c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, d) pro dřeviny rostoucí v zahradách. Pro účely vyhlášky se. a) zahradou rozumí pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, b) zapojeným porostem dřevin rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednohopatra vzájemně dotýkají nebo překrývají (kromě stromořadí) pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina. Povolování kácení dřevin a oznamování o kácení dřevin bude v ostatních případech probíhat obdobně jako v předchozím období na podkladě žádosti a doložených podkladů stanovených (vyjmenovaných) v 4 výše uvedené vyhlášky. Tiskopisy žádosti o povolení kácení budou dále k dispozici na úřadu městyse, event. ke stažení a webových stránkách městyse. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, od listopadu do konce března. ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Mateřská škola Vánoční svátky jsou již za námi. I ve školce proběhly se vším, co k nim patří cukroví (za které děkujeme rodičům), čekání na Ježíška, zpívání koled a vánočních písní, radost v očích dětí při objevení dárků. Díky sponzorům, především z řad rodičů, našly děti pod stromečkem řadu krásných dárků, například velký dům pro panenky Barbie, domečky pro panenky, dřevěnou formu, garáže, vláčkodráhu, velká auta a bagry a řadu dalších hraček. Poděkování patří rodičům Čechovým, Drábovým, Dvořáčkovým, Dvořákovým, Kněnickým, Kohoutkovým, Krausovým, Kubalovým, Marvanovým, Mrkosovým, Strmiskovým, Šičkovým a Tyslovým a Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice. Děkujeme a těšíme se na příští spolupráci se všemi. MŠ Exkurze za poznáváním našeho hlavního města Mnoho zážitků, ale především hodně nových poznatků si přivezli žáci 6. a 9. třídy z exkurze za poznáváním našeho hlavního města. Začali jsme na Malé Straně v kostele Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli proslulé Pražské Jezulátko. Prošli jsme se kolem Čertovky, nahlédli do hotelu Lundborg, kde je ve vstupní hale zachovaná dlažba z Juditina mostu. Zajímavou atrakcí je i nejužší

4 ulička v Praze, kterou se prochází do restaurace Čertovka a provoz řídí semafor, neboť do uličky se vejde opravdu pouze jeden člověk. Dalším navštíveným místem bylo nedávno otevřené muzeum Karla Zemana. Dá se říci, že nás přímo nadchlo. Přes Karlův most jsme přešli na Staré Město, zastavili jsme se v galerii Pastelka, kde jsme měli možnost sledovat při práci malířku Marii Brožovou, někteří si na památku koupili reprodukovaný obrázek a nechali si jej podepsat. Pokračovali jsme ke Staroměstskému náměstí, kde jsme nasáli vánoční atmosféru a především již tradičně navštívili výstavu Czech Press Photo. Fotografie z naší exkurze si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Mgr. Yvona Kohoutková Zápis žáků pro nový školní rok Dne 15. ledna 2014 proběhl zápis do 1. třídy ZŠ Vrchotovy Janovice a pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 14 předškoláků. Z čísla přijatých dětí jednoznačně vyplývá, že škola se pomalu začíná naplňovat a tudíž úkolem nás všech bude, abychom společným úsilím školu modernizovali a žákům tak připravili příjemné prostředí pro vzdělávání. Základní škola opět připravuje pro předškoláky projekt MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, který bude probíhat každou středu od 19. února 2014 /10 lekcí/. PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky vystěhování V roce 2013 si obce v Zabraném připomínaly smutné výročí 70 let od násilného vystěhování obyvatel velkého prostoru mezi Vltavou a Sázavou, na kterém mělo být vybudováno cvičiště SS. Také naše obec se stala součástí tohoto prostoru a také obyvatelé Vrchotových Janovic byli násilně vystěhováni. Toto období podle vzpomínek a vyprávění pamětníků v obecní kronice zaznamenal kronikář, pan učitel Ladislav Červ: Vrchotovy Janovice byly zařazeny do poslední páté etapy vystěhování, která měla být ukončena do Stěhování bylo obtížné zvlášť v zimě. Podle vyhlášky přesídlovací kanceláře se nesmělo ke stěhování používat aut a hospodáři majitelé potahů tady už nebyli, museli předat hospodářství už na podzim. Činnost obecního zastupitelstva se skončila v roce Konalo v tom roce jedinou schůzi (10.7.), aby schválilo obecní účty za rok Škola byla organizována jako jednotřídní a přeložena do Velké Lhoty, kde se vyučovalo u Litošů, v bývalé hostinské místnosti. Po vydání vyhlášky o vystěhování 5. etapy byla ve V.Janovicích zřízena pobočka německé četnické stanice v Benešově. Němečtí četníci dohlíželi na přípravy i samotné stěhování. Vystěhovalci si nesměli odvážet kamna ani jiné součásti vybavení domu. Museli všechny prostory domu vyčistit, i třeba pavučiny na krovech a trámech. Před vystěhováním byla zastavena činnost obecního zsatupitelstva v Janovicích a písemnosti převzal německý komisař pro vyklizené území. Obecní úřad byl přemístěn do Velké Lhoty a jeho působnost se vztahovala jen na Velkou Lhotu. Majitelka zámku vystěhovala jeho zařízení do svého dvora ve Voračicích, tam také bylo uloženo zařízení zámecké kaple. Fara v Janovicích byla zrušena a farář se přestěhoval na uprázdněnou faru ve Vrcholtovicích. Před odchodem zařídil uložení písemností a zařízení. Nedokázal jsem zjistit, kolik osob se z Vrchotových Janovic vystěhovalo. Záznamy uvádějí, kdo se nevystěhoval. Bylo to 34 osob, z nichž někteří byli sami, ostatní tu zůstali i s rodinami. Některé další úryvky z kroniky zase příště. Podle zápisu v kronice Pamětní kniha III M.Čedíková

5 NAPSALI NÁM Každoročně se žáci 9. třídy zdejší základní školy zapojují do vědomostní soutěže Olympiáda z českého jazyka. Soutěž má dvě části, mluvnickou a slohovou. Ve slohové části bylo úkolem žáků napsat dokončení příběhu, který začíná slovy: Možná se vám už také stalo, že Na vypracování slohové práce měli žáci 60 minut a psali ji samozřejmě bez možnosti předchozí přípravy. Posuďte sami, jak si s tímto úkolem poradily Lucie Brdková a Izabela Hošková. Mgr. Yvona Kohoutková Možná se vám už také stalo, že. Možná se vám už také stalo, že jste se ztratili na nějakém místě. Třeba v nákupním centru, v ZOO, na nějaké výstavě nebo v nějakém městě. Určitě se to stalo každému, i mně se to stalo, ale byl to docela úžasný zážitek a já vám ho budu vyprávět. Jednoho dne, pár dní po mých patnáctých narozeninách, jsem jela se svou mamkou do Prahy na módní přehlídku, protože jsem naprostý blázen do světa módy. To jsem ještě nevěděla, že to dopadne naprostým trapasem. Ale to zjistíte až za pár hodin, tak budu pokračovat. Rychle jsem utíkala do svého pokoje a začala jsem se připravovat, a protože byl 20.červen, bylo krásně. Slunce svítilo a bylo příjemné teplo, tak jsem si vzala nové vínové šaty bez ramínek s černým páskem, černé boty, drobné stříbrné náušnice s kamínky, stříbrný řetízek, který perfektně ladil k náušnicím a stylu oblečení. To vše jsem doladila malou černou kabelkou a lehkými stíny. Pak už jsme vyrážely na nejlepší odpoledne mého života. Na místo jsme dorazily moc brzo, takže jsme se šly podívat po obchodech. A když už jsme měly jen třicet minut do zahájení přehlídky, tak jsem musela nutně na záchod. Došla jsem do nejbližší restaurace a mamka šla napřed. Na záchodech byla hrozná fronta a mně zbývalo tak patnáct minut, abych si došla na záchod a stihla přehlídku. Bohužel restaurace byla patnáct minut cesty k místu, kde se konala přehlídka. A tak jsem si zula boty a rychle jsem běžela. Když jsem dorazila, nikde nikdo nebyl a hlavní dveře byly zavřené, a tak jsem se snažila najít jiný vchod. Obešla jsem celou budovu a našla dveře, které byly malé a nevýrazné, ale doufala jsem, že vedou dovnitř. Vešla jsem, prošla tmavou chodbou, všude byla tma a já utíkala. Najednou přede mnou byly závěsy, a tak jsem je prudce odhrnula a vběhla jsem. Přede mnou byly modelky a okolo mě lidé, kteří se začali smát. Byla jsem rozcuchaná a umazaná a STYDĚLA JSEM SE. A tak jsem s pláčem utekla a vyběhla ven. To už tam stála mamka a utěšovala mě. Mrzelo mě, že jsem neviděla přehlídku, ale místo toho jsem si užila super den se super mamkou. Takže, když se vám stane nějaký trapas, nebojte se! Za pár týdnů si na to ani nevzpomenete a lidé taky zapomenou. Lucie Brdková, 9. třída Možná se vám už také stalo, že Možná se vám už také stalo, že jste si připadali, jako byste nikam nemohli zapadnout, jako by vás lidé odsuzovali za to, jací jste a jak vypadáte. Takhle jsem se cítila i já. Nepatřičná. Zdálo se mi, že se mi celý svět posmívá. Jeden den se to ale změnilo. Jeden osudný den. Bylo 5. dubna. Jako každý den jsem ráno vstala, oblékla na sebe nevýrazné oblečení, nasadila si brýle, nasnídala se a vyrazila do školy. V šatně na mě už čekala moje nejlepší a jediná kamarádka Nikola. Měly jsme toho hodně společného, rovnátka, brýle, ale hlavně jsme obě měly něco, kvůli čemu nás ostatní nebrali, fotografickou paměť. Byly jsme prostě chytré, jak ostatní říkají, ŠPRTI. Už podle mého vyprávění je jasné, že nás všichni pomlouvali a uráželi. Tento den se to ale změnilo. Když jsem se usadila do své lavice, přišly ke mně tři holky. Myslela jsem si, že si chtějí pouze opsat úkol, ale ony se se mnou začaly normálně vybavovat o holčičích věcech. Pozvaly mě k nim na přespání. Okamžitě jsem souhlasila a úplně jsem zapomněla, že už jsem byla domluvená s Nikolou. Po týdnu jsem se začala oblékat jako ostatní holky, sundala jsem si rovnátka a vyměnila brýle za čočky. Začala jsem flákat učení a úplně jsem zapomněla na svoji nejlepší kamarádku Nikolu. Takhle to trvalo celý měsíc až do chvíle, než jsem dostala ředitelskou důtku za chození za školu. Moje matka s otcem mi za to udělili domácí vězení. Ještě ten večer jsem se chtěla dostat na diskotéku, a tak jsem se rozhodla, že vylezu oknem. Pod oknem rostla jabloň. Šlápla jsem na jednu z jejích větví a ona pod mojí vahou

6 křupla. Probudila jsem se v nemocnici s nohou v sádře. Za celý týden,co jsem tam ležela, za mnou nepřišla jediná holka z party. Ale někdo přece jenom přišel, Nikola. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem ji celou dobu přehlížela. Omluvila jsem se jí se slzami v očích a ona mi to odpustila. Když mi sundali sádru, nandala jsem si svoje rovnátka a brýle a byla jsem zase tou holkou jako dřív. Z tohoto příběhu plyne ponaučení. Buďte pouze sám sebou a neměňte se kvůli někomu jinému. Na světě se vždy najde člověk, který vás má rád takového, jaký jste. Izabela Hošková, 9. třída ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM Začal ježkem, končí kání Tisková zpráva ze dne Leden je měsícem statistik a vyhodnocování událostí uplynulého roku. A jinak tomu není ani v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, kde ošetřovatelé využívají tohoto, co do počtu nově přijímaných zvířecích pacientů, klidnějšího období a zpracovávají závěrečnou zprávu. Prvním pacientem roku 2013 byl ježek západní předčasně probuzený ze zimního spánku a v den Silvestra jsme přijali přiotrávenou káni lesní. Té naše evidence přidělila číslo 573. Tolik zvířat jsme v roce 2013 do naší stanice celkem přijali, počítá Lucie Bohatá, ošetřovatelka vlašimské Záchranné stanice pro živočichy, kde v uplynulém roce ošetřovali zástupce celkem 74 druhů zvířat, především ze skupiny ptáků a savců. Navíc vlašimští ochranáři při realizaci projektu ochrany obojživelníků v průběhu jarního tahu přenesli přes silnice v osmi zabezpečovaných lokalitách obojživelníků, z veřejností nahlášené vysychající tůně transferovali téměř pulců a dále přenesli stovky škeblí z vypouštěných rybníků. Rok 2013 byl vskutku nabytý. Jako téměř každoročně jsme se ve stanici starali především o osiřelá mláďata a o pozdní ježčí mláďata s nedostatečnou hmotností pro úspěšné přežití zimy. Dále jsme ošetřovali zvířata zraněná proudem elektrického vedení, dopravou, napadená psy a kočkami, otřesená po nárazu do prosklené plochy a bohužel také například zvířata poraněná od lidských odpadů, především pak utržených rybářských háčků a vlasců, uvádí Lucie Bohatá. Z méně častých případů připomíná například pomoc jezevci uvězněnému v nezabezpečené betonové skruži, příjem celkem čtyř vydřích mláďat, zajímavého krkavcovitého pěvce ořešníka kropenatého, a v neposlední řadě také mladého rasa ostrovida sraženého na u dálnice D1 nedaleko Koberovic. Ten už byl ale v době nálezu bohužel mrtvý. Celkem 163 živočichů se podařilo úspěšně vyléčit a vypustit zpět do přírody. 86 zvířat zatím zůstává v péči stanice. Jedná se především o zimující ježky. Rok 2014 bude ve vlašimské stanici patřit významnému jubileu. Letos tomu uplyne 20 let od jejího založení. Přejme jí tedy do nového roku jen samé případy s dobrým koncem. Ing. Michala Jakubův, Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim PODBLANICKÉ EKOCENTRUM Ekorada na leden: Topte málo, ušetříte hodně V běžné domácnosti se více než polovina energie spotřebuje na vytápění, téměř čtvrtina na přípravu teplé vody. To je hodně a přijde nás to na slušnou útratu. Je sice běžné, ale celkem zbytečné stěžovat si na vysoké ceny energie, vždyť největší vliv na výši platby máme právě my sami. Energie ve 20. století, kdy se počet lidí na Zemi zčtyřnásobil a spotřeba jednotlivců zdvojnásobila, byla levná z důvodu dobré dostupnosti fosilních paliv a zvykli jsme si díky tomu na vysokou spotřebu a plýtvání. Dnes jsme nuceni šetřit nejen s energií, ale i vodou, půdou, prostorem aj. Země uživí jen takové množství lidí, které je odvislé od toho kolik budou spotřebovávat. Vysoká spotřeba tepla se dá výrazně snížit pokud budete věnovat pozornost několika klíčovým věcem. Snížení tepelných úniků. Izolace střechy, podlahy, zdí. Už dávno neplatí, že by okna a dveře nemohly být současně elegantní, energeticky úsporné a cenově dostupné. Udržování nižší teploty v místnostech. Vnitřní teplota v místnostech dle hygienické normy ČSN : obývací místnosti 20 C, kuchyně 20 C, koupelny 24 C. Chodby a schodiště mohou mít teplotu vzduchu 15 C i méně. Např. ve školní třídě má být teplota okolo 20 C. Je to zdravé, ekonomické a ekologické. Zima? Oblečte se. Teplo? Odložte si. Snížení výkonu topné soustavy přináší úsporu 7 % energie (a financí) za každý 1 C.

7 Akumulace tepla v akumulační nádrži zlepšuje jeho využití, zejména pokud i tepelné ztráty při akumulaci jdou ve prospěch obytných místností. Teplo akumuluje rovněž zdivo aj. Únik tepla z bojleru, akumul. nádrže, vaření, žehlení, počítače aj. využijte v obytných místnostech. Využití tepelných zisků ze slunce velkými okny a dalšími prvky orientovanými na jih. Vhodný zdroj tepla. Starý kotel má asi 60% účinnost (jen 60 % energie z paliva se účinně využije). U moderních kotlů je to více než 90 % a k tomu ještě automatický provoz a regulaci teploty v budově. Nemusíte chodit přikládat a teplo máte tam a tehdy, když je opravdu třeba. Vyřazení starých kotlů na pevná paliva bývá skoro vždy dobrým krokem. Novým zdrojem však už vůbec nemusí být klasický kotel. Existuje mnoho možností - využijte poradenství uvedené níže. Regulace vytápění. Netopte, kdy není třeba a kde není třeba. Používejte správně termoregulační ventily. Na noc a v době nepřítomnosti snižujte výkon topení. Využijte automatické regulátory. Při budování i provozu budovy se vždy držte se zásady topit a utrácet málo, izolovat a šetřit hodně. Požádejte o bezplatné poradenství některou z ekoporaden nebo energetických poraden. Ušetří vám náklady, práci, čas i životní prostředí: Příklad eko-logicky správného a hospodárného přístupu k využívání tepla v provozu domácnosti 1. Dům je dostatečně tepelně izolován. Má velká kvalitní okna obrácená k jihu a izolační dveře. 2. Zdroj vytápění užívá energii z obnovitelných zdrojů (pelety, obilí, dřevo, štěpka, tepelné čerpadlo, solární ohřev) či zemní plyn. Má vysokou účinnost a je používán i na přípravu teplé užitkové vody 3. Systém má automatickou regulaci s nastavením podle denního vytížení domácnosti. Radiátory mají termoregulační ventily a reflexní folie. 4. Větrání probíhá krátce a intenzívně nebo s pomocí rekuperačního zařízení. 5. V místnostech je nastavena teplota podle ČSN, ev. nižší. 6. Bojler, akumulační nádrž a většina spotřebičů produkujících teplo se nachází v obytných místnostech. Příklad škodlivého a nehospodárného přístupu k využívání tepla v provozu domácnosti 1. Dům má významné tepelné ztráty. Okna netěsní, dveře, strop i podlahy nedostatečně izolují. 2. Zdroj vytápění je kotel na uhlí s ruční obsluhou. Je umístěný ve sklepě. 3. V místnostech je přetopeno nebo zima. Radiátory mají jen základní nebo nefunkční ventily. 4. Větrá se průběžně (např. v noci) při zapnutém topení. 5. Bojler a další spotřebiče produkující teplo nejsou v obytných místnostech. PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce TŘÍDĚNÍ ODPADU - PLOŠNÁ AKCE - SOUTĚŽ Závěrečná zpráva : Pilotní projekt U nás doma třídíme! v domácnostech zabodoval. V prosinci 2013 byl úspěšně zakončen sedmi měsíční projekt autorizované obalové společnosti EKO- KOM, a.s. a Středočeského kraje na podporu třídění recyklovatelného odpadu z domácností. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit počet domácností, které se aktivně zapojují do třídění odpadu a rovněž zvýšit informovanost obyvatel v oblasti nakládání s tříděným odpadem. Pro pilotní fázi projektu bylo vybráno 5 oblastí kraje Voticko, Benešovsko, města Rakovník, Slaný a Neratovice, ve kterých v květnu 2013 obdržely všechny domácnosti zdarma sadu barevných plastových pytlů na tříděný odpad a informační leták s výzvou k zapojení do projektu. Zájem ze strany domácností byl překvapivě vysoký a veselá samolepka s Kontíky a nápisem U nás doma třídíme! tak nakonec zdobila přes poštovních schránek zapojených domácností. Ten, kdo si takto označil svoji schránkou, pak každý měsíc obdržel novou sadu pytlů a letáky se zajímavostmi k jednotlivým druhům odpadů. Největší zájem byl o projekt ve městech Rakovník a Slaný, kde se zapojilo 13,3 % všech domácností. Vzhledem k úspěchu projektu lze v budoucnu předpokládat jeho pokračování i v dalších městech Středočeského kraje, jejichž domácnosti se na svých schránkách tak budou moci pyšnit samolepkou U nás doma třídíme!. Úřad městyse Vrchotovy Janovice dodává: Pokud jste se zapojili a podíleli se na pilotním projektu U nás doma třídíme i Vy, děkujeme za spolupráci. Škoda jen, že nikdo z janovických občanů neměl to štěstí a nebyl vylosován. Snad někdy příště.

8 SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJEME - ZVEME - NABÍZÍME 5. února první středa v měsíci patří tradičně setkání seniorů v zasedací místnosti úřadu městyse od 13 hodin přijďte také. - co nejsrdečnější POZVÁNÍ všem občanům a příznivcům sportu - na již 15. sportovní ples, který se koná v sobotu 15. února 2014 od 20 h. - v sokolovně k tanci a poslechu hraje MIDI (music band) - - jako obvykle bude připravena bohatá tombola - - vstupné 100 Kč - na vaši účast se těší pořadatelé TJ Sokol Vrchotovy Janovice Plánuje se dál: v sobotu 1. března dětský maškarní karneval a maškarní bál pro dospělé KULTURA U SOUSEDŮ např.: Votice února od 18 h. V sokolovně divadlo Když ty, tak já taky - ochotníci z Bystřice Bystřice 2. února od 15 h. v Divadle U Jelena loutkové divadlo 5. února od 19.3o h. V Divadle U Jelena Sedlčany 9. února v KDJS od 15 h. O medvědu Ondřejovi pohádka pro děti i rodiče 25. února v KDJS koncert Roman Horký a Kamelot od 7.2. výstava v knihovně fotografie známých osobností Miloše Fikejse od v KDJS výstava Toulání fografie Drahoslavy Šmídové Benešov 20. února Jak se Honza učil čarovat pohádkový muzikál v Divadle Na Poště od 17 h. 25. února Z louže pod okap komedie v Divadle Na Poště od 19.3o h. (Vladimír Kratina, Dana Homolová, Filip Tomsa, Michaela Dolinová) Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková - redaktor Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 01/2014 vychází 27. ledna Uzávěrka příspěvků pro číslo 02/ února 2014 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH ERGIE Třída: Spotřeba energií představuje největší ekologickou zátěž provozu školy. Jak zjistíte, stojí také školu mnoho peněz. Nižší spotřeby energie můžete dosáhnout pomocí třech kroků, jejichž realizace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

VY_32_INOVACE 42. Ročník : domácnosti

VY_32_INOVACE 42. Ročník : domácnosti VY_32_INOVACE 42 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Ročník : Člověk a svět práce Provoz a údržba domácnosti 9. TEPELNÁ POHODA teplota vzduchu v místnosti průměrná teplota okolních ploch udržování tepelné

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

HAVRAŇSKÉ. číslo 25 NOVINY

HAVRAŇSKÉ. číslo 25 NOVINY HAVRAŇSKÉ číslo 25 NOVINY 6. říjen rok 2014 Vážení spoluobčané, do konce volebního období 2010-2014 zbývá pouze několik dnů, proto je na místě poohlédnout se a připomenout si investiční akce, které byly

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER EXPERT NA TEPLO Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER Návštěva v Podkrkonoší 3.10.2011 Typ objektu: novostavba roubeného rodinného domu Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou. Rodinný dům ve Zlíně Popis objektu: Jedná se o zděný cihelný dům, ve kterém jsou dvě samostatné bytové jednotky - tzv. Baťovský půldomek" - situovaný do historické zástavby ve Zlíně - část Letná. Stavba

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PRAHA-LIBUŠ 2010-2020

PRAHA-LIBUŠ 2010-2020 AKČNÍ PLÁN NA ROK 2010 K ENERGETICKÉMU PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ 2010-2020 kompletní verze pro veřejné projednání listpad 2009 Akční plán na rok 2010 k Energetickému plánu městské části Praha-Libuš

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti?

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? PROJEKT CHARVATCE CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? Bydlením, stavěním, navrhováním a kvalitou domů se zabývám celý

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období

Více

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra Povídání o genezi problému, motivaci a inspiraci Návrh pro standard pasivního domu vznikl mezi stavebními fyziky švédem prof.adamsonem a němcem Wolfgangem Feistem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

Obec Jindřichovice pod Smrkem

Obec Jindřichovice pod Smrkem Obec Jindřichovice pod Smrkem Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Obecního fondu životního prostředí (OFŽP) obce Jindřichovice pod Smrkem Zastupitelstvo Obce Jindřichovice pod Smrkem se

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Usnesení XXXV/779 ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Ladislava Hofschneidera a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 5

Usnesení XXXV/779 ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Ladislava Hofschneidera a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 5 Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 26. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Usnesení XXXV/779 ZO určilo ověřovatele

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Kotelna na biomasu a ph

Kotelna na biomasu a ph ZŠ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, NÁDRAŽNÍ 615 Kotelna na biomasu a ph Mgr. Dagmar Pivková Jolana Fajmonová, Renata Jarošová, Hana Homolková, Veronika Nosková Rok 2010 Biomasa obnovitelný zdroj, který při své

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 62. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. ledna 2014 čís. 889/62 909/62 1/6 889/62 Rada městského obvodu Martinov 27. ledna 2014

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více