VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 Obsah Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 1. zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, str. 4 údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 2. školském rejstříku str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 25 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 4. následném přijetí do školy str. 28 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 5. vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání str Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 45 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 9. inspekcí str Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů str. 66 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 11. učení str. 70 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 12. financovaných z cizích zdrojů str. 71 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 13. zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str Základní údaje o hospodaření školy str. 79 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 15. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím str Výroční zpráva školní družiny za školní rok 2013/2014 str Příloha č. 1 Výsledky vzdělávání žáků školy - škola 18. Příloha č. 2 Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky 19. Příloha č. 3 Výsledky testování Kalibro - žáci 5. a 9. ročníků 20. Příloha č. 4 Výsledky dotazníkového šetření - zákonní zástupci 21. Příloha č. 5 Výsledky dotazníkového šetření - žáci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 2

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne a školskou radou schválena dne Lysá nad Labem 25. září 2014 PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě: 27. srpna 2014 Předloženo Školské radě: 2. září 2014 Schváleno Školskou radou: 22 září 2014 Předáno zřizovateli: 29. září 2014 za školskou radu paní Marcela Chloupková (předseda ŠR): za zřizovatele paní PaedDr. Věra Bodnárová (vedoucí odboru školství): za pedagogickou radu Ing. Pavla Strnadová (zástupce statutárního orgánu): Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 3

4 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Název a sídlo školy Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Sídlo: nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Kontakty pro dálkový přístup: Zřizovatel školy Město Lysá nad Labem Adresa: Husovo nám. 23, Lysá nad Labem IČO: DIČ: CZ Vedení školy Ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová Do funkce ředitelky školy jmenována zřizovatelem ke dni Zástupci ředitelky školy Mgr. Jana Chalupová, zástupce ředitelky pro I. stupeň Do funkce zástupce ředitelky byla jmenována k ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou. Z funkce zástupce ředitelky byla odvolána k PaedDr. Jana Jílková, zástupce ředitelky pro I. stupeň Do funkce zástupce ředitelky byla jmenována k ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4

5 Ing. Pavla Strnadová, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň Do funkce zástupkyně ředitelky (a též zástupce statutárního orgánu v době nepřítomnosti ř. š.) jmenována k ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou. Školská rada Školská rada při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk pokračovala v činnosti, kterou jí vymezuje 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na svá jednání zvala ředitelku školy PaedDr. Irenu Jarešovou. Školská rada (dále též ŠR ) se ve školním roce 2013/2014 sešla dvakrát: ředitelka školy informovala ŠR o Plánu práce na školní rok 2013/2014 (počty tříd, personální změny, výuka jazyků, nabídka nepovinných předmětů, nabídka kroužků, ověřování ŠVP ZV Bedříšek v průběhu školního roku, projekty školy, akce školy, dotazníková šetření, testování žáků školy, realizace projektů OP VK: EU peníze do škol (výběrové řízení = další modernizace vybavení školy, Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol (realizace DVPP v rámci Středočeského kraje), nabídka otevřených hodin, aktivní činnost školy v oblasti propojování čtenářské a matematické gramotnosti, pedagog = lektor ve výuce Ma budování schémat ve výuce (spolupráce s Institutem pro Další Vzdělávání - IDV), www stránky školy - byla projednána Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013, kterou ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová předložila všem členům ŠR dne ; ŠR kvitovala zklidnění personální situace ve škole, což se odrazilo v činnosti školy během celého školního roku a v její prezentaci v rámci předložené výroční zprávy; Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena bez připomínek; výroční zpráva včetně příloh bude zveřejněna na - ředitelka školy informovala o zahájení vzdělávání dle ŠVP ZV,,Bedříšek od (ŠR vyjádřila souhlas s návrhem ŠVP ZV Bedříšek na jednání ) s účinností od ; ŠVP ZV,,Bedříšek je zveřejněn na - projednání naléhavé žádosti ředitelky školy o pomoc s řešením záležitosti týkajicí se bezpečnosti žáků a osob vstupujících do budovy BH zabezpečení vstupních schodů stříškou z důvodu stékající vody přímo na schody - vstup je velkým nebezpečím úrazu v sychravém a chladném počasí (stříška: materiál sklo - ocel (?) bez většího narušení vzhledu budovy); schody jsou již ochozené a uhlazené, tudíž jako vlhké ještě více nebezpečné - vhodná by byla též úprava povrchu schodů (hrubý povrch bez nebezpečí uklouznutí); ŠR podpořila žádost paní ředitelky a bude spolupracovat na řešení záležitosti - ředitelka školy seznámila ŠR s návrhem investičních akcí na rok 2014, který předkládala zřizovateli; ŠR navrhuje přednostně řešit zastínění učeben BH nákupem rolet do oken (31 ks), aby mohlo být využíváno technického vybavení učeben (interaktivní dataprojektory + keramické tabule); ŠR se shodla na tom, že mezi nejzávažnější nedostatky patří stav ústředního topení na obou budovách školy a stav střechy na budově BH - ŠR diskutovala o využití domu č. p bylo navrženo využít budovu pro potřeby školy (učebny); bylo konstatováno, že je (z hlediska bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy) velmi nutná demolice zdi a přilehlých objektů, které jsou nyní v havarijním stavu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 5

6 ŘŠ informovala ŠR o uskutečnění inspekční činnosti ČŠI Středočeský inspektorát (U Staré sladovny Nymburk) ve dnech , výstupem bude Inspekční zpráva a Protokol; ŠR obdrží kopii Inspekční zprávy do cca 1 měsíce - projednání Dodatku č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013; který ředitelka školy předložila všem členům ŠR dne ; Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byl schválen bez připomínek; výroční zpráva včetně příloh a dodatku bude zveřejněna na v sekci Ke stažení. Členové školské rady: Zástupci rodičů: paní Zdeňka Kubálková, paní Monika Hejňáková (od října 2012) Zástupci města: paní Marcela Chloupková, pan Miroslav Lang Zástupci školy: paní Jana Tovarová, pan Petr Tesař do (ukončení pracovního poměru dohodou), od srpna 2014 paní Olga Gruhnová (2. náhradník) Charakteristika školy Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem IZO: Škola byla založena Současná budova na náměstí Bedřicha Hrozného č. p. 12 byla otevřena: boční, starší křídlo , novější, hlavní část budovy směrem do náměstí, byla otevřena Součástí školy je i budova na Školním náměstí 1318/14. Tato budova byla otevřena dne Dne byl ministrem školství P. Vopěnkou škole navrácen titul Masarykova škola - jedná se o budovu prvního stupně na Školním náměstí 1318/14. Dne byl škole udělen čestný titul Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Dnem je Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována pod IČO Mottem práce školy je: Škola dílna lidskosti. Hlavním cílem činnosti školy je poskytovat základní vzdělání. Škola se snaží vytvářet pozitivní klima, ovlivňující formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Připravuje žáky pro další studium a profesní praxi, zabezpečuje základní vzdělání, mravní, estetickou, tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu a základy finanční gramotnosti. Vštěpuje žákům zásady vlastenectví, humanity a demokracie. Cílem jejího působení je vychovat vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně utváření vlastních názorů, se zájmem o celoživotní vzdělávání. Škola se věnuje žákům nadaným a péče je věnována i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Trendy školy v souladu se stanovenými cíli: - Vytvářet pohodové školní prostředí. - Porozumět potřebě vzdělávání se. - Vychovávat osobnosti. Integrovat porozumět inkluzivnímu vzdělávání. - Učit cizí jazyk. - Vytvářet informační prostředí, porozumět práci s informacemi. - Rozvíjet demokracii každý má své místo mezi lidmi. - Mít preventivní program porozumět nebezpečí, které na nás číhá. - Komunikovat s veřejností porozumět partnerství. - Vytvářet podmínky pro využívání volného času žáků. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 6

7 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) Bedříšek, č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne ), verze 2013/2014 (účinnost od ) Součásti Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 600 žáků Školní družina IZO kapacita 150 účastníků Úplnost a velikost školy: plně organizovaná škola s I. stupněm ZŠ ( ročník) a II. stupněm ZŠ ( ročník). Počet tříd, oddělení a žáků dle statistických výkazů: školní rok 2012/2013 školní rok 2013/2014 základní škola k k počet tříd: počet ročníků: 9 9 počet žáků celkem: z toho: I. stupeň počet tříd: počet žáků II. stupeň počet tříd: počet žáků školní družina k k počet oddělení: 4 5 počet žáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 0 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 7

8 Přehled tříd a třídních učitelů ve školním roce 2013/2014: I.A Mgr. Alena Koňaříková I.B Mgr. Soňa Votavová II.A Mgr. Lenka Kremlíková II.B Mgr. Věra Kindlová III.A Mgr. Jana Chalupová III.B PaedDr. Jana Jílková III.C Mgr. Jindra Kleinová IV.A Bc. Petra Kuželová IV.B Mgr. Šárka Špačková V.A Mgr. Miluše Mrázová V.B PaedDr. Lenka Müllerová VI.A Mgr. Jana Borecká (od července 2014 Píchová) VI.B Mgr. Jitka Tomášová VI.C Mgr. Petr Bäumelt VII.A Mgr. Olga Gruhnová VII.B Mgr. Pavel Špringr VIII.A Mgr. Jana Krausová VIII.B Mgr. Jana Tovarová VIII.C Mgr. Petra Kubalová IX.A Ing. Pavla Strnadová IX.B Mgr. Dana Tvrdá IX.C Ing. Blažena Sedlářová, CSc. Organizace vzdělávání a jeho podmínky: věnujeme se podle možností jak žákům nadaným a se zájmem o výuku cizích jazyků, tak i žákům s vývojovými poruchami učení a chování. Cílem je rozvíjet kompetence žáka a tím plně rozvinout jeho osobnost. Prostředkem k tomu může být i výuka cizího jazyka od 3. ročníku, s možností docházky do kroužku anglického jazyka již od prvního ročníku. Základní prioritou při vzdělávání na naší škole ale zůstává rozvoj mateřského jazyka před cizojazyčnými kompetencemi, neboť výuka cizímu jazyku nemůže být efektivní, nejsou-li vyjadřovací schopnosti v českém jazyce na potřebné úrovni. Snažíme se o vytváření podmínek pro práci se žáky s vývojovými poruchami učení vytváření IVP, pomoc asistenta pedagoga ve třídách s žáky se SVP. Od 6. ročníku mají žáci povinný další cizí jazyk - ruský jazyk, nebo německý jazyk. Pro všechny žáky školy je připravena nabídka nepovinných předmětů a kroužků, zaměřených především na výuku cizích jazyků, tělesnou a estetickou výchovu, přírodní vědy, informatiku. Pro využití volného času žáků a jako součást preventivního programu rizikového chování funguje Centrum volného času. Je organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Nymburce. Centrum nabízí kroužky keramiky a pohybové výchovy pro dívky mažoretky a kroužky anglického jazyka na I. stupni. Škola nabízí řadu kroužků, které realizuje sama prostřednictvím pedagogů nebo externích vedoucích kroužků. Činnost školy vychází z dlouhodobé koncepce školy, je řízena ročním plánem, který je pravidelně rozpracováván do plánů měsíčních a týdenních. Na přípravě celoročního plánu školy se podílejí především metodické orgány školy, tedy metodické sdružení (MS) I. stupně školy a předmětové komise (PK) II. stupně školy. Všichni učitelé prostřednictvím těchto metodických orgánů mohou uplatňovat svoji pedagogickou tvořivost a nápaditost, navrhovat společné projekty, vyměňovat si zkušenosti ze seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. MS a PK se podílejí taktéž na ročním plánu školy. Pedagogická rada se vyjadřuje k plánu činnosti školy a hodnotí pravidelně její výsledky. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 8

9 Jméno pedagoga PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Jana Chalupová Ing. Pavla Strnadová PaedDr. Jana Jílková Mgr. Jana Tovarová Mgr. Petr Bäumelt Mgr. Olga Gruhnová Mgr. Jana Krausová Mgr. Eva Poborská Úkol, hlavní činnosti Ředitelka školy Výchovná poradkyně pro I. stupeň Manažer projektu OP VK EU Peníze do škol Manažer projektu OP VK Sfumato čtenářská gramotnost žáků ZŠ Koordinátor projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem na škole (partnerská škola EKO Gymnázia Poděbrady) ZŘ pro I. stupeň, organizace a vedení I. stupně školy Preventista nežádoucích jevů na I. stupni Organizace projektů na I. stupni ZŘ pro II. stupeň, statutární zástupkyně ředitelky školy Organizace a vedení II. stupně školy Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Zapojení do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Koordinátor environmentální výchovy na škole Vedoucí metodického sdružení I. stupně, vedoucí školy v přírodě Koordinace projektů na I. stupni Výchovná poradkyně pro II. stupeň, výchovná komise Kariérový poradce, přijímací řízení na střední školy Koordinátor prevence nežádoucích jevů Vedoucí PK pracovních činností a výchov (VkZ, Vv, Hv) Organizace soutěží VkZ a primární prevence Mažoretky (kroužek DDM) Vedení BOZP a PO na škole Vedoucí PK M - Fy - Inf Organizace a zajišťování matematických a sportovních soutěží Nepovinný předmět Sportovní hry II. stupeň Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Kroužek florbalu pro žáky II. stupně Hlavní koordinátor ŠVP ZV Bedříšek na škole Spolupráce s Polabským muzeem Organizace výstav a projektů Olympiády a soutěže dějepis Vedoucí PK Čj + humanitní vědy (D, Ov) Organizování a zajišťování soutěží a olympiád v Čj a Vv Zapojení do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy ; projekt Stonožka Vedoucí PK Nj Organizace zahraničních exkurzí SRN, Rakousko Povinně volitelný předmět další jazyk Nj Organizace soutěží a olympiád Nj, projektu Radioprojekt Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 9

10 Mgr. Petra Kubalová Mgr. Jana Borecká (Píchová) Mgr. Lenka Kremlíková Vojtěch Šenkýř Ing. Blažena Sedlářová, CSc. Mgr. Jindra Kleinová Mgr. Soňa Votavová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Věra Kindlová Bc. Petra Kuželová Mgr. Šárka Špačková Vedoucí PK Př, Ch, Ze Projekty environmentální výchovy Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Zapojení do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Vedení dramatického kroužku Vedoucí PK Aj, organizace zahraničních exkurzí Anglie Zeměpisné soutěže a olympiády Zapojení do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Aplikace metody prvopočátečního čtení Sfumato Splývavé čtení Ověřování metody výuky matematiky prof. Hejného a učebnic Fraus, spolupráce s EduBase a Microsoft Vedení otevřených hodin s výukou Ma dle metody prof. Hejného a metody prvopočátečního čtení Sfumato Asistent manažera projektu OP VK Sfumato čtenářská gramotnost žáků ZŠ Kroužek pěveckého sboru Fontána Správce sítě a PC učebny, vzdělávání pedagogů v oblasti ICT Metodik ICT Technická pomoc při zpracování statistických dat, rozvrhů apod. Výuka Ma, Fy na II. stupni ZŠ Fyzikální soutěže a olympiády Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Výuka na I. stupni ZŠ Logopedické nápravy žáků Aplikace metody prvopočátečního čtení Sfumato Splývavé čtení Vedení ambulantních náprav Dramatická výchova a recitace na I. stupni Žákovská knihovna na I. stupni Výuka na I. stupni ZŠ Aplikace metody prvopočátečního čtení Sfumato Splývavé čtení Organizace projektů na I. stupni Organizace sběru pomerančové kůry a sběru na I. stupni Výuka na I. stupni ZŠ Organizace projektů na I. stupni, projekt Zdravé zuby Učitelská knihovna na I. stupni Výuka na I. stupni Vedoucí plavání žáků I. stupně Výuka na I. stupni ZŠ Vedení ambulantních náprav Organizace projektů na I. stupni Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

11 Mgr. Miluše Mrázová Mgr. Dana Tvrdá PaedDr. Lenka Müllerová Bc. Helena Burcalová Mgr. Petra Houžvičková Jan Papáček Petr Tesař Mgr. Jiří Vostrovský Mgr. Taťána Anderšová Mgr. Pavel Špringr Mgr. Věra Daňhelková Mgr. Iveta Brčáková Výuka na I. stupni ZŠ Organizace projektů na I. stupni, dopravní výchova Vedení přírodovědného kroužku Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Výuka Hv, Tv, dalšího cizího jazyka Nj na II. stupni ZŠ Vedoucí PK Tv Organizace lyžařského výcvikového kurzu Organizování a zajišťování sportovních soutěží Výuka na I. stupni ZŠ Organizace projektů na I. stupni Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Výuka Aj na II. stupni ZŠ, Nepovinný předmět Konverzace v Aj Zapojení do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Výuka na I. stupni ZŠ Vedení kroužku Šikulkové Správce kabinetu Tv, správce tělocvičny Zapojení do projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy Organizace dne V terénu (OČBRMU) Vedení kroužku florbalu pro žáky I. stupně na škole Výuka Aj, Hv na II. stupni ZŠ Organizace soutěží a olympiád AJ Výuka Tv, Ze na II. stupni ZŠ Organizace dne V terénu (OČBRMU) Výuka na II. stupni ZŠ - další cizí jazyk Rj, Vv Výuka Čj, D, Ov na II. stupni ZŠ Žákovská knihovna II. stupeň Výuka Ma, Fy, Vv na II. stupni ZŠ Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Výuka Čj, D na II. stupni ZŠ Výuka - další cizí jazyk Nj Výuka Ma, Fy, If, Ov na II. stupni ZŠ Mgr. Jitka Tomášová Zapojení do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Výuka Aj na I. stupni ZŠ Yveta Sovová Organizace projektů Aj na I. stupni Mgr. Jitka Pencová Výuka ve III. A, ukončení PP ve zkušební době (září 2013) Asistent pedagoga (III. A), ukončení PP ve zkušební době (září 2013) Mgr. Daniela Škodová Asistent pedagoga (IV. A) Světluše Serbusová Asistent pedagoga (III. B) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

12 Mgr. Emanuel Vejnar Miloslava Solusová Andrea Grymová Bc. Alžběta Jarešová Jitka Obstová Jana Štěpánková Nepovinný předmět - náboženství Asistent pedagoga (III. A) Vedoucí vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Konání pedagogických rad a provozních porad ve školním roce 2013/2014 pedagogické rady jsou určeny k projednávání výchovně vzdělávací činnosti školy, provozní a ekonomické záležitosti byly projednávány na provozních poradách. Těchto porad se účastní i nepedagogičtí zaměstnanci školy. Zde jsou schvalovány vnitřní předpisy školy zaměřené na oblast BOZP a PO a ekonomiku, projednávána kritéria pro osobní ohodnocení pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců, poskytování příplatků za třídnictví a dalších příplatků apod. Termín Druh porady Hlavní obsah jednání čtvrtek :30 hod 101 BH Zahajovací pg rada všichni pedagogové a provozní zaměstnanci Zahajovací PR Organizační pokyny a informace související se zahájením nového školního roku, hlavní úkoly související se školním rokem, organizace školního roku 2013/2014 Přidělení funkcí Plány práce, plány kontrolní a hospitační činnosti Odměňování zaměstnanců - kritéria osobních příplatků, odměn, třídnictví Výroční zpráva ředitele školy Seznámení s harmonogramem a úkoly v rámci naplňování: 1) projektu OPVK: EU peníze do škol 4. monitorovací zpráva - informace o vyplývajících úkolech DUM a jejich archivace, 2) projektu OPVK: Sfumato čtenářská gramotnost žáků ZŠ Směrnice a řády školy pátek : BH Provozní porada správní zaměstnanci Porada ředitele školy se správními zaměstnanci, informace o činnosti zaměstnanců v období prázdnin, kdy probíhala výměna oken na BH Mimořádné úkoly v měsících září a říjen 2013 úterý : BH Provozní porada Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní zaměstnanci) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

13 čtvrtek : BH Provozní porada a pedagogická rada Čtvrtletní PR hodnocení prospěchu a chování úterý : BH Provozní porada Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní zaměstnanci) čtvrtek : BH Provozní porada a pedagogická rada Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní zaměstnanci) Pololetní PR, prospěch a chování žáků v 1. poletí školního roku, plnění plánu práce školy čtvrtek : BH Provozní porada a pedagogická rada Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní zaměstnanci) Čtvrtletní PR hodnocení prospěchu a chování čtvrtek : BH Provozní porada a pedagogická rada Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní zaměstnanci) Závěrečná PR zhodnocení práce za školní rok Prospěch a chování žáků ve 2. pololetí školního roku pondělí : BH Mimořádná pedagogická rada Projednání kázeňského opatření Pravidelně probíhají školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. - Vedení agendy bezpečnosti práce a PO bylo ve školním roce 2013/2014 koordinováno ve vzájemné spolupráci ředitelky školy a Mgr. Petra Bäumelta. - Kontrolní činnost v souvislosti s BOZP a BOZ provedly ČŠI, KHS Nymburk a Inspektorát práce ČMOSPŠ. Kontrolní orgán HZS ve školním roce žádnou kontrolní činnost na škole neprovedl. - Firma RED FIRE, s. r. o. z Nymburka provedla pravidelnou kontrolu obou budov z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany. Shledané závady byly odstraněny v požadovaných termínech. Vyhodnocení bezpečnostních rizik je obsaženo též v Roční prověrce BOZP a PO za uvedený školní rok. Některá nápravná opatření jsou však mimo finanční možnosti školy. S výsledky Roční prověrky BOZP byli seznámeni zaměstnanci na provozní poradě a pedagogické radě dne V červnu 2014 byly na obou budovách školy vyhlášeny cvičné požární poplachy, se zápisem a vyhodnocením nedostatků byli zaměstnanci seznámeni na provozní poradě a pedagogické radě dne Žáci jsou pravidelně poučováni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví a možných rizicích se záznamy v třídních knihách. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

14 Škola napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů pro žáky: - plavecký výcvik: školou byl organizován pro všechny zájemce z I. stupně (v důsledku úpravy ŠVP ZV bylo plavání zařazeno jako nabídka školy navíc); plavání bylo realizováno v plaveckém bazénu v Čelákovicích ve spolupráci s Plaveckou školou; termíny 2014: , , , , , , , 6. 6., , ; třídy: II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, V. A; celkem 98 žáků. - lyžařský kurz: , penzion Na Rychlově, Benecko, Krkonoše; celkem se účastnilo 36 žáků z 8. a 9. tříd; vedoucí kurzu Mgr. Dana Tvrdá, pedagogové instruktoři Mgr. Olga Gruhnová a Mgr. Jiří Vostrovský, další pedagog - zdravotník Jan Papáček - školy v přírodě (dále též ŠvP ), které se dle vnitřní směrnice mohou konat 1 x za dva roky, neproběhly v tomto školním roce; pouze ŠvP naplánovaná původně na termín pro třídy I. B, II. A, II. B, II. C, III. B, IV. A byla z důvodu velké nemocnosti žáků (plané neštovice) a nepříznivého počasí přesunuta a realizována v termínu v místě Plasy u Plzně Na škole je ověřována nová metoda výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného (rozvoj matematické gramotnosti žáků základních škol) pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kremlíkové. Výuka matematiky je organizována zážitkovými formami. U žáků, rodičů a pedagogů z jiných škol se setkala metoda s velkým ohlasem. Je využíváno odborných zkušeností Mgr. L. Kremlíkové - pořádá otevřené náslechové vyučovací hodiny na škole, vzdělává se po odborné stránce k proškolování všech zájemců z řad kolegů, spolupracuje metodicky na zavádění této progresivní výukové metody do školní praxe. Na škole je také ověřována metoda výuky počátečního čtení Sfumato (Splývavé čtení) PaedDr. M. Navrátilové (rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol) pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Kremlíkové. Naše škola přistoupila aktivně k řešení problematiky čtenářské gramotnosti žáků základních škol a od do realizovala grantový projekt OP VK Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol finančně podporoval především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO - SPLÝVAVÉ ČTENÍ a jejího know-how je společnost ABC Music v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou. Projekt byl úspěšně realizován více informací na v sekci Sfumato. Adaptační kurz pro žáky VI. ročníku, který má za úkol stmelit nově vzniklé kolektivy žáků přicházejících do školy ze ZŠ Litol a ZŠ Milovice, nebyl realizován, neboť do školy nenastoupilo více žáků z okolních škol a kolektivy tříd přecházely z V. tříd téměř nezměněny. Škola organizuje školní výlety, zahraniční exkurze, zeměpisné, dějepisné a přírodovědné exkurze. Školní výlety jsou většinou zaměřeny na turistiku spojenou s pěšími výlety. Z bezpečnostních důvodů pro ně platí zákaz koupání. Vícedenní výlety, spojené s tematicky zaměřenými exkurzemi, jsou organizovány u vycházejících ročníků. Žáci obou stupňů školy se účastní divadelních, filmových a ostatních vzdělávacích představení, pořadů a odborně zaměřených přednášek a besed, soutěží a olympiád. Během školního roku probíhá řada menších a větších projektů. Přehledné údaje o aktivitách školy, úspěších školy v soutěžích a olympiádách, projektech a prezentaci školy na veřejnosti jsou uvedeny v části 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

15 Materiálně - technické podmínky školy: - opravy a údržba budov jsou plánovány společně se zřizovatelem školy - Město Lysá nad Labem, který je majitelem budov a snaží se je podle možnosti na základě schváleného rozpočtu udržovat. V tomto školním roce byla realizována významná investiční akce 2. etapa výměny oken na budově Bedřicha Hrozného (červenec srpen 2014). Dále byly ukončeny práce na opravách a údržbě tělocvičny na budově BH a byly instalovány rolety do oken na budově BH. Budova TGM byla z velké části rekonstruována v průběhu července a srpna 2014 zateplení budovy, nová fasáda, výměna střešní krytiny. Práce na budově TGM budou pokračovat ještě v 1. polovině září 2014 (zateplení bytu, nová fasáda, chodníčky kolem budovy, úprava terénu školní zahrady a okolí školy do původního stavu). Před rekonstrukcí budovy byla vybudována nová přípojka vody od HUV. Na školní zahradě při budově TGM byl v květnu 2014 vybudován zahradní altán pro žáky školy (a v srpnu 2014 ještě vybaven 3 stolky), nové větší pískoviště (z finančních prostředků Rady školy) a kolem houpaček bylo z bezpečnostních důvodů vybudováno oplocení (srpen 2014). - Škola účelně hospodaří s finančními prostředky od zřizovatele a vynakládá je na drobné opravy a rekonstrukční práce v rámci údržby budov a především na vybavení učeben. - Podrobněji je zpracován přehled o finančních prostředcích v části 14. Základní údaje o hospodaření školy. - Škola získala i prostředky mimo rozpočet zřizovatele z dotací ESF v rámci projektů EU peníze školám a Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol je vynaložila na modernizaci vybavení školy a DVPP. Více o projektech v části 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a čerpání finančních prostředků v části 14. Základní údaje o hospodaření školy. - Další finanční prostředky poskytl Hlavní výbor rady rodičů (dále též HVRR) příspěvek je čerpán především na učební pomůcky, sportovní vybavení a akce školy, odměny v soutěžích pořádaných školou apod. Podrobněji je čerpání příspěvku RR uvedeno v části 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. - Hlavními problémy - zcela mimo finanční možnosti školy - nadále zůstávají: 1) nutná generální rekonstrukce střechy na budově BH 12; 2) oprava fasády zejména v přízemí bočního křídla a na dvoře BH; 3) rekonstrukce povrchu dvora při budově BH a oprava vrat; 4) rekonstrukce vodovodních stoupaček v budově TGM; 5) provést zabezpečení schodů hlavního vchodu do budovy BH z důvodu stékající vody na schody stříška nad schody; 6) rekonstrukce ústředního topení v budovách školy. - V rámci přidělovaných finančních prostředků z rozpočtu KÚ Středočeského kraje došlo k navýšení prostředků na nákup učebnic a učebních pomůcek škola realizuje nákup těch pomůcek a učebnic, které jsou ve výuce opravdu využívány. Pro potřeby vzdělávání byla zakoupena nová výuková DVD, mapy, nástěnné přehledy a částečně obnoven fond učebnic. Povinností školy je informovat nejen žáky, ale též zákonné zástupce žáků o prospěchu a chování jejich dětí. Snažíme se pomáhat radou, pokud jsou problémy s výchovou dětí, bezodkladně zprostředkováváme pomoc PPP, případně dalších odborníků, organizujeme výchovné komise a setkání se zákonnými zástupci žáků. U velmi problémových žáků se nám osvědčují jednání třídního učitele, vedení školy a rodičů za přítomnosti žáka. Všichni učitelé mají stanovené konzultační hodiny, ve kterých je mohou zákonní zástupci navštívit a projednat potřebné. Pokud dojde k závažnějším přestupkům - Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

16 neomluvené hodiny, šikanování a hrubé jednání žáků, jsou rodiče společně se žákem pozváni před výchovnou komisi. Tuto tvoří zpravidla třídní učitel, výchovný poradce, metodička školní prevence a zástupce vedení školy (ředitel nebo příslušný zástupce). O jednání komise je vyhotovován písemný záznam, který podepisují všechny strany a jeho kopii obdrží zákonný zástupce žáka. V komplikovaných případech jsou přizváni pracovníci OSPOD a kurátor péče o mládež pan Ing. Tomáš Najmon. Třídní schůzky (TS) proběhly v září 2013, následně 14. listopadu 2013 a 24. dubna 2014, přičemž listopadové a dubnové TS jsou pravidelně koncipovány jako konzultační hodiny, na nichž jsou zákonní zástupci žáků nejprve třídními učiteli informováni o aktuálních problémech a poté na základě předcházejících informací jednají s jednotlivými vyučujícími. V lednu a červnu mohou být individuálně pozváni zákonní zástupci na konzultační schůzku v případě zhoršeného prospěchu jejich dítěte. Třídní učitelé mají pravomoc svolat kdykoliv mimořádnou třídní schůzku a jsou pouze povinni informovat ředitele školy o datu konání a obsahové náplni. Tradicí se stal na škole Den otevřených dveří, kdy rodiče přicházejí přímo shlédnout jednotlivé vyučovací hodiny a mohou se seznámit se školním prostředím, neformálně promluvit s vedením školy, s pedagogy na témata, která by je mohla v souvislosti se vzděláváním a jeho koncepcí na škole zajímat. Letos byl Den otevřených dveří s Tvůrčí dílnou s vánoční tematikou uspořádán dne 12. prosince předcházel zápisu žáků do 1. ročníků (15. a ) a schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků ve Scolarestu ( ). Tradicí je také slavnostní předávání prvního školního vysvědčení, kterého se pravidelně zúčastňuje i zástupce zřizovatele. Tentokrát pan starosta Mgr. Jiří Havelka předal každému prvňáčkovi pamětní list a popřál mu mnoho úspěchů ve škole, paní učitelky předaly dětem hezkou knížku na památku (knížka byla zakoupena z finančních prostředků Rady rodičů) a od paní ředitelky dostaly děti za šikovnost trojboké pastelky s ořezávátkem, které škole daroval zřizovatel Město Lysá nad Labem. Žáci 5. a 9. ročníků se podrobili testování Kalibro (testování NIQES - celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků ve vzdělávacích oblastech český jazyk, matematika a anglický jazyk - se nekonalo). Výsledky testování Kalibro mají žáci k dispozici, stejně tak škola získala celkové vyhodnocení. Podrobnější výsledky testování jsou k nahlédnutí v části Příloha č. 3 Výsledky testování Kalibro - žáci 5. a 9. ročníků. Na preventivní protidrogovou činnost opět přispěl zřizovatel z rozpočtové kapitoly protidrogová prevence; v letošním roce škole přidělil částku ,00 Kč. Vlastní preventivní program na škole provádí Mgr. Jana Tovarová ve spolupráci s externími subjekty. Podrobnější zprávu lze nalézt v části 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Součástí školního programu primární prevence je i zapojení do projektu ŠIK, probíhající prostřednictvím monitoru na II. stupni školy. Více o projektu v části 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola opětovně realizovala vlastní dotazníkové šetření oslovila zákonné zástupce a žáky k vyplnění dotazníků s otázkami týkající se školy. Výsledky dotazníkového šetření byly zveřejněny na a nyní v Příloze č. 4 Výsledky dotazníkového šetření zákonní zástupci a v Příloze č. 5 Výsledky dotazníkového šetření žáci. Škola byla potěšena výsledky šetření a závěrů využije k dalšímu zlepšení činnosti školy. S velkým ohlasem se v rámci prezentace školy a zvyšování kvality výuky setkaly otevřené hodiny pod vedením Mgr. Lenky Kremlíkové: Naše škola realizuje ve Středočeském kraji projekt Sfumato (Splývavé čtení) čtenářská gramotnost žáků základních škol autorkou metody je dr. M. Navrátilová. Vzhledem k tomu, že máme několikaleté zkušenosti nejen s využíváním této metodiky, ale i metody výuky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

17 matematiky VOBS výuka matematiky orientovaná na budování schémat (podle p. prof. M. Hejného), rozšířili jsme obsah projektu i o téma ověřování vzájemné podpory a propojování metodiky SFUMATO a metody VOBS pro rozvoj a kvalitu čtenářské a matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ a současně i utváření pozitivního vztahu žáků k oběma těmto gramotnostem. Dosavadní dobré zkušenosti a příznivé vzdělávací výsledky ve školním roce loňském (třída I. A) a v letošním (třída II. A) a současně zájem učitelů z naší i dalších škol, a dokonce v některých případech i zájem z řad rodičů, vedly k nabídce tzv. otevřených hodin (1. a 3. středa v měsíci). Zájemci mají možnost zúčastnit se celé dopolední výuky a následně rozboru prožitého vzdělávacího procesu a diskuse o něm. Pro úplnost uvádím přehled realizovaných otevřených hodin a jejich účastníků: - Učitelé a ZŘŠ pro 1. stupeň ze ZŠ Barrandov II v Praze 5, - Učitelé ZŠ Liběchov, - Beseda pro rodiče a veřejnost v Městské knihovně ( ), - P. Mgr. Petr Roupec, bývalý ÚŠI a NMŠ, - P. Petr Slípek, ředitel fy DOSLI z Opavy (vývoj SW nástrojů pro tvorbu výukových pomůcek), - Pí RNDr. Bohumila Kysilková, ředitelka víceletého gymnázia J. S. Machara z Brandýsa nad Labem, - Opakovaná návštěva p. Petr Slípek společně s manažerkou fy MICROSOFT pí Janou Knesplovou ( ), - Firma STABILO (specializované psací potřeby pro školáky) - pí Ing. Petra Vachtová a pí Marcela Vodičková společně s pí PhDr. Heyrovskou (přední odbornicí na grafomotoriku), - Pí ZŘŠ a učitelka 1. st. ZŠ a ZUŠ Vltava z Českých Budějovic ( ), - Učitelé 1. st. některých ZŠ prostřednictvím AMV nakladatelství FRAUS ( ), - ŘŠ Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová, ZŘŠ Mgr. Milada Podolská a dalších 6 učitelů 1. st. ze ZŠ Česká Ves u Jeseníku a Mgr. Pravoslav Němeček, ŽŠ a ZUŠ Vltava Č. Budějovice a současný viceprezident AŘZŠ ČR - Učitelé 1. st. některých ZŠ prostřednictvím AMV nakladatelství FRAUS ( ). Závěrem mohu konstatovat, že vzhledem ke značnému zájmu o tyto hodiny, byly některé realizovány i mimo stanovené středy, např. v úterý, pátek či pondělí. Obecně byly otevřené hodiny účastníky velmi oceňovány - a to nejen z hlediska náročnosti tvořivé učitelské přípravy, ale zejména podle samostatnosti v projevu žáků, v jejich komunikaci, spolupráci i argumentaci a také jejich dosahovaných výsledků včetně rozvoje a upevňování klíčových kompetencí jako jednoho ze závazných výstupů RVP pro ZV. Dalším pozitivem byl i zvýšený zájem zúčastněných učitelů o vstupní seminář k metodě VOBS (Výuka matematiky orientovaná na budování schémat). ; Více informací o otevřených hodinách naleznete na v sekci Aktuality. Škola se stala Referenční školou v projektu Vzděláváme pro budoucnost - Microsoft pro školství - projekt Vzděláváme pro budoucnost nabízí komplexní podporu pro zavádění dotykových zařízení do výuky určenou pro učitele, IT správce a ředitele škol. To zahrnuje jednak širokou nabídku dotykových zařízení pro školy, kvalitní vzdělávací obsah, ale i školení pro učitele a ředitele ve Vzdělávacích centrech Microsoft zdarma a v neposlední řadě sdílení příkladů dobré praxe díky Referenčním školám Vzděláváme pro budoucnost. Je to právě rok, kdy Microsoft finančně podpořil tyto Referenční školy v nákupu tabletů s o. s. Windows pro účely výuky. Od té doby školy prošly velkou změnou ve stylu učení a o své zkušenosti se dělí s ostatními školami (např. na blogu Vzděláváme pro budoucnost na metodickém portále RVP). Scénář, který doposud v projektu Referenčních škol Microsoftu chyběl, je zavádění tabletů pro metodologii rozvoje dovedností 21. století. Právě proto jej nyní Microsoft ve spolupráci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

18 se společností Dosli, která stojí za výukovou platformou EduBase, podpořil na nové referenční škole - ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. - Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2. A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase. Vlastnímu předání tabletů žákům v den D předcházela celodenní příprava tabletů jejich základní nastavení, připojení k internetu, aktualizace systému, aktivace balíku programů Microsoft Office a vytvoření uživatelských přístupů do systému EduBase pro žáky, kteří tak dostali do rukou připravená zařízení a mohli se s nimi hned začít seznamovat. V rámci vyučování využila paní učitelka možnosti výukových aktivit programu EduBase. Nejprve žáky rozdělila do skupin A - F. Se skupinami již dále pracovala bez tabletů žáci se řadili podle pokynů učitelky (tréning pravolevé orientace a pamatování), řadili písmena podle abecedy, vytvářeli skupiny pomocí provázku a ve vzniklé pavučině pak hledali geometrické tvary. Po návratu do lavic si žáci zkusili několik úloh na porovnávání čísel s následným využitím jejich sčítání, odčítání a násobení. Paní učitelka sledovala na svém tabletu, jak to žáci zvládají. Ti si pak vyzkoušeli také aktivitu se slovy ve třech barevných skupinách náhodně rozeslaných z učitelského tabletu. Úkolem bylo zjistit, co mají slova jedné barvy společného, určit jejich slovní druh a nakonec slova seskupit do trojice tak, aby vytvořila větu. Ve třídě zavládl čilý ruch a žáci s tablety vymýšleli různé varianty spojení slov a diskutovali nad nimi. První seznámení žáků s tablety proběhlo v nadšeném duchu. Věříme, že tento přístup vydrží žákům a paní učitelce i do budoucna. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která přinese další zlepšení vzdělávacího systému EduBase - rozvoj didaktických metod podpory výuky prostřednictvím tabletů. Po domluvě je možné navštívit otevřené hodiny a stát se na jedno dopoledne účastníkem vyučovacích metod paní učitelky Kremlíkové, která se řadu let úspěšně věnuje rozvoji čtenářské (prvopočáteční čtení) a matematické (výuka matematiky orientovaná na budování schémat) gramotnosti a jejich vzájemnému propojování, a to s podporou tabletů jako prostředků umožňujících zvýšení efektivity vzdělávacího procesu. Kontakt pro zájemce o otevřené hodiny: - Více informací k Referenční škole naleznete na v sekci Aktuality. Na prezentaci školy se významně podílel i nově vzniklý dramatický kroužek - činnost kroužku byla zahájena z aktivity několika žáků II. stupně se snahou prezentovat sebe i školu na veřejnosti; vedení kroužku se s nadšením ujala paní učitelka Petra Kubalová; později realizované vystoupení Rebelové si žáci vybrali sami, napsali scénář a společně nastudovali pod vedením paní učitelky; celoroční zkoušení bylo završeno v květnu a červnu 2014 uskutečněním 9 představení Rebelové pro žáky naší školy, pro děti mateřské školy, pro žáky speciální školy, pro rodiče a veřejnost. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

19 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku C Základní vzdělání C/01 Základní škola - studium denní (s účinností od ) ŠVP ZV Bedříšek, č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne ), verze 2013/2014 (účinnost od ) Učební plán ŠVP - I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014) - A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vyučovací předměty I. stupeň ročník naše dotace minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata v jednotlivých předmětech a projektech P Disponibilní časová dotace celkem počet hodin v ročníku Český jazyk posílení xx xxx xx x a literatura minimální časové Matematika x x x dotace Prvouka x vyučovacích Vlastivěda x předmětů Přírodověda x Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

20 Učební plán ŠVP - 1. stupeň (od 1. ročníku ve školním roce 2013/2014) - B Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vyučovací předměty 1. stupeň ročník naše dotace minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický N Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata v jednotlivých předmětech a projektech P Disponibilní časová dotace celkem počet hodin v ročníku Český jazyk xx xx xx x posílení a literatura minimální Cizí jazyk - anglický x časové Matematika x x x dotace Prvouka x vyučovacích předmětů Vlastivěda x Přírodověda x Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace Cizí jazyk anglický v 1. ročníku jako nepovinný předmět (N) 1 VH týdně Cizí jazyk anglický zařazen jako povinný předmět od 2. ročníku Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

21 Učební plán ŠVP - II. stupeň (od školního roku 2013/2014) II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty ročník naše dotace Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický Další cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyka Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata v jednotlivých předmětech a projektech P Disponibilní časová dotace celkem počet hodin v ročníku Posílení minimální časové dotace vyučovacích předmětů Další cizí jazyk Český jazyk a lit. x x Matematika x x x Informatika x x x Občanská výchova Fyzika x x Přírodopis x x Výchova ke zdraví x x Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace Ruský jazyk xx xx xx xx Německý jazyk xx xx xx xx minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace x x Výchova ke zdraví (dříve Rodinná výchova) - pouze formální změna názvu vyučovacího předmětu, časová dotace i obsah zůstává stejný. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

22 ZPRÁVA KOORDINÁTORA ŠVP ZV ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (ŠVP ZV Školní vzdělávací program základního vzdělávání) 1. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚKOLU KORDINÁTORA ŠVP VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ vstoupil v platnost inovovaný ŠVP ZV Bedříšek a tím po předchozím roce úprav započalo období jeho ověřování v každodenní školní práci. ŠVP ZV byl pro letošní školní rok v pilotním režimu, který měl prokázat jeho účelnost a soulad s praxí, stejně jako se počítalo s možným projevením případných dílčích nedostatků. Koordinátorka ŠVP si pro školní rok 2013/2014 stanovila tyto cíle a úkoly: uvést ŠVP ZV do praxe, tzn.: - zajistit dostupnost dokumentu pro všechny pedagogy - vytvořit si plán instruktáží, které pomohou pedagogům při orientaci v dokumentu a které dají konkrétní rady, jak se ŠVP ZV pracovat - shromažďovat podněty pro případné potřebné zásahy do ŠVP ZV - průběžně sledovat formální a obsahovou správnost zápisů v dokumentaci v souladu s ŠVP ZV - dbát na celkový soulad ŠVP ZV s každodenním životem školy a vyučovacím procesem - celkově pečovat o ŠVP ZV, průběžně sledovat metodické portály /www.rvp.cz, a včas porozumět potřebným pokynům - podle potřeby se účastnit pracovních schůzek s ŘŠ vzájemné předávání informací o stavu ŠVP ZV 2. NAPLŇOVÁNÍ STANOVENÝCH ÚKOLŮ A CÍLŮ Dostupnost dokumentu: - Tištěná verze (na každém stupni školy je 1 výtisk), www stránky, CD, školní úložiště (disk S) Informovanost pedagogů: - V prvních dvou zářijových týdnech proběhly instruktáže pro metodické sdružení I. stupně a pro všechny PK na 2. stupni (celkem 6 setkání). Byly zaměřeny na práci s dokumentem, orientaci v dokumentu (členění a obsah jednotlivých kapitol), základní názvosloví (výstupy, učivo). Zvláštní pozornost byla věnována zařazení nových témat do výuky (od DV, FG, OČBRMU, K, ObV, RSV), školním projektům, Standardům ZV, DVO Etická výchova, formě zápisů do TK. - Další instruktáž se uskutečnila v průběhu čtvrtletní pedagogické rady v listopadu Byly opětovně vysvětleny některé záležitosti: povinně-volitelné/nepovinné předměty/zájmové útvary, zápis nových témat do dokumentace, průřezová témata, struktura zpracování každého vyučovacího předmětu, problematika hodnocení. - Všechna setkání proběhla osobně, souběžně byly instruktáže uloženy a zpřístupněny na disku S, podle potřeby poskytovala koordinátorka ŠVP individuální konzultaci. Shromažďování podnětů pro případné potřebné zásahy v ŠVP ZV (neměnící charakter ŠVP ZV): - Koordinátorka ŠVP po dohodě s ŘŠ navrhla termín k připomínkování obsahu ŠVP ZV v první fázi do , v další do konce 3. čtvrtletí. K těmto termínům byly zaznamenány jen drobné podněty od vyučujících AJ, If, D. Ve všech případech se Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

23 jednalo o doladění podle praxe, nikoliv o výrazný zásah do struktury a obsahu vyučovacích předmětů. Rovněž byl upřesněn učební plán pro 1. stupeň. - V květnu a červnu 2014 probíhá na naší škole zhodnocení projektu Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti environmentální výchovy, do kterého naše škola vstoupila ve spolupráci s EKO Gymnáziem Poděbrady. S realizací projektu vyvstala i povinnost zapracovat jej do ŠVP ZV Bedříšek. V jaké podobě a v jakém rozsahu - to je nyní aktuální otázka, jež by měla být zodpovězena EKO Gymnáziem v nejbližších dnech. Předpokládá se zapracování formou dodatku k ŠVP ZV Bedříšek. Projekt se především zaměřuje na rozvíjení PT Environmentální výchova a podporuje mezipředmětové vztahy: Př, Z, Aj, Vv. Sledování formální a obsahové správnosti záznamů v dokumentaci vzhledem k ŠVP ZV: - Koordinátorka ŠVP průběžně kontrolovala úplnost a formu zápisů v TK projekty a akce školy, nová témata, DVO Etická výchova. Všichni pedagogové vzali důsledné zapisování požadovaných údajů za své, za což jim patří poděkování. Soulad ŠVP ZV s každodenním životem školy a vyučovacím procesem: - Dokument v současné době zcela odpovídá praxi. Sebevzdělávání koordinátorky ŠVP, sledování metodických portálů: - Ve školním roce 2013/2014 koordinátorka ŠVP neabsolvovala žádný kurz DVPP k problematice ŠVP, průběžně však sledovala metodické portály (zejména nejednoznačnou diskusi nad začleněním Standardů ZV), periodika pro učitele a rovněž využila kontaktů s koordinátory-kolegy ze specializačního kurzu (2011). Pracovní schůzky s ŘŠ: - Setkání probíhala dle aktuální potřeby, zpravidla 1-2x měsíčně, s cílem průběžně posuzovat efektivitu dokumentu, odhalit a odstranit případná slabá místa. Informace a instrukce pro pedagogy školy byly zařazovány do plánů práce, rozšiřovány (elektronicky) prostřednictvím ZŘŠ nebo přímo koordinátorkou ŠVP (osobně i elektronickou poštou). 3. KONTROLNÍ ČINNOST ČŠI Ve dnech školu navštívila ČŠI. Součástí inspekční činnosti byla i kontrola ŠVP ZV. Všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny koordinátorkou ŠVP s pomocí ŘŠ ještě v průběhu inspekce. Nešlo o zásadní výtky, spíše o výzvu odstranit drobná formální pochybení, která neměla na faktickou funkčnost dokumentu vliv. Veškeré chyby byly napraveny a opravené části byly opět postoupeny inspektorce ČŠI. Úpravy požadované ČŠI: - rozdělení konkretizovaných výstupů a učiva do jednotlivých ročníků pro předmět TV na 2. stupni, úprava konkretizovaného výstupu a příslušného učiva v předmětu PČ v souladu s RVP ZV, vyjasnění názvosloví (vzdělávací oblast vzdělávací obor vyučovací předmět), formální upřesnění učebního plánu (odstranění pochybení v součtu vyučovacích hodin, nikoliv v jejich rozdělení v předmětech a ročnících). - Lze tedy s jistým pocitem úlevy konstatovat, že ŠVP ZV ve své první zatěžkávací zkoušce při kontrole ČŠI (až na drobné výše zmíněné výhrady) celkově obstál a jsme v podstatě rádi, že náš dokument hned v počátcích své platnosti prošel zevrubnou kontrolou. Máme tak nadřízeným kontrolním orgánem potvrzeno, že je ŠVP ZV Bedříšek jako stěžejní dokument školy v souladu s RVP ZV i s praxí. 4. VÝHLED DO BUDOUCNA Koordinátorka ŠVP bude i v dalším školním roce sledovat veškeré změny, které se budou dotýkat ŠVP ZV (nezbývá než věřit, že se konečně vyjasní otázka Standardů ZV a že Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

24 nenastanou další nepřehledné a zbytečné zásahy v RVP), stejně jako bude pokračovat v práci podle náplně práce koordinátora ŠVP. Ráda by svou další činnost opírala o poměrně osvědčený plán z tohoto školního roku. Mgr. Olga Gruhnová koordinátor ŠVP Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

25 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (stav k ) Jméno, příjmení kvalifikace odbornost praxe úvazek útvar (počet let) PaedDr. Irena Jarešová VŠ speciální pg Učitel pro I. stupeň 25 1,0 I. st. Ing. Pavla Strnadová VŠ + pg vzděl. Chemicko-technolog. VŠ 22 1,0 II. st. Učitel pro II. stupeň Mgr. Jana Chalupová VŠ Učitel pro I. stupeň, studující metodik 17 1,0 I. st. prevence Mgr. Taťána Anderšová VŠ Učitel pro SŠ 13 0,86 II. st. Mgr. Petr Bäumelt VŠ Učitel pro SŠ 18 1,0 II. st. Mgr. Jana Borecká (Píchová) VŠ Učitel pro II. stupeň 9 1,0 I., II. st. Mgr. Iveta Brčáková VŠ Učitel pro II. stupeň 3 1,0 II. st. Bc. Helena Burcalová VŠ bakalářský Učitel praktického studijní program vyučování 20 1,0 II..st. Mgr. Věra Daňhelková VŠ MFF - Numerická matematika 28 1,0 II..st. Mgr. Olga Gruhnová VŠ Učitel pro II. stupeň 9 1,0 II. st. Mgr. Petra Houžvičková VŠ Učitel pro II. stupeň 4 0,68 I. st. PaedDr. Jana Jílková VŠ Učitel pro I. stupeň 28 1,0 I. st. Mgr. Věra Kindlová VŠ Učitel pro I. stupeň 18 1,0 I. st. Mgr. Jindra Kleinová* VŠ Učitel pro I. stupeň 35 1,0 I. st. Mgr. Alena Koňaříková* VŠ Učitel pro I. stupeň 23 1,0 I. st. Mgr. Jana Krausová VŠ Učitel pro II. stupeň 29 1,0 II. st. Mgr. Lenka Kremlíková VŠ Učitel pro I. stupeň 29 1,0 I. st. Mgr. Petra Kubalová VŠ Učitel pro II. stupeň 20 1,0 II. st. Vychovatelství, VŠ bakalářský Bc. Petra Kuželová studující VŠ pg 8 0,86 I.st. studijní program učitelství I. stupeň Mgr. Miluše Mrázová VŠ Učitel pro I. stupeň 33 1,0 I. st. PaedDr. Lenka Müllerová VŠ Učitel pro I. stupeň 28 1,0 I. st. Jan Papáček VŠ - bakalářský Studující VŠ - pg studijní program učitelství II. stupeň 3 1,0 II. st Mgr. Eva Poborská VŠ speciální pg Vychovatelství 27 0,27 II. st. Ing. Blažena Sedlářová, Strojní a elektr.vš VŠ + pg vzděl. CSc. Učitel pro II. stupeň 31 1,0 II. st. Yveta Sovová Úplné SŠ Nekvalifikována 15 0,41 I. st. Vojtěch Šenkýř Úplné SŠ Nekvalifikován 15 0,77 II.,I. st. Mgr. Šárka Špačková VŠ Speciální pedagogika 7 1,0 I.st. Mgr. Pavel Špringr VŠ Učitel pro SŠ 16 1,0 II. st. Petr Tesař* Úplné SŠ Studující VŠ pg učitelství I. stupeň 6 1,0 I., II. st. Mgr. Jitka Tomášová VŠ Učitel pro II.stupeň 24 1,0 II.st. Mgr. Jana Tovarová VŠ Učitel pro II. stupeň 26 1,0 II. st. Mgr. Dana Tvrdá VŠ Učitel pro II. stupeň 17 1,0 II. st. Mgr. Jiří Vostrovský VŠ Učitel pro II.stupeň 21 1,0 II.st. Mgr. Soňa Votavová* VŠ Učitel pro I. stupeň 31 1,0 I. st. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

26 Světluše Serbusová* Miloslava Solusová* SOU s maturitou Čtyřsemestrové studium pro absolventy SŠ+VOŠ Kurz - pečovatelka o děti od 3 do 15 let; studující AP Speciální pedagogika pro absolventy SŠ + Předškolní a mimoškolní pedagogika 12 0,24 Asistent pg 23 0,22 Asistent pg Mgr. Daniela Škodová VŠ Učitel pro I. stupeň 46 0,21 Asistent pg Miloslava Solusová Čtyřsemestrové studium pro Speciální pedagogika pro absolventy SŠ + Předškolní a 23 0,90 ŠD absolventy SŠ+VOŠ mimoškolní pedagogika Andrea Grymová Úplné SŠ Vychovatelství 15 0,88 ŠD Bc. Alžběta Jarešová* A Úplné SŠ Podnikání a služby, studující VŠ 0 0,59 ŠD sociologie, Bc. Jana Štěpánková* Úplné SŠ Vychovatelství 14 0,90 ŠD Jitka Obstová Úplné SŠ Studující VŠ - speciální pg a vych. 10 0,46 ŠD Údaje o zaměstnancích v souhrnu: Souhrn údajů k celkem ženy muži přepočtené os. fyzické os. přepočtené os. fyzické os. přepočtené os. fyzické os. Zaměstnanců celkem 44, , ,25 6 Pedagogové - učitelé 32, , ,00 5 Pedagogové - vychovatelé 3,73 5 3,73 5 0,00 0 Pedagogové asistenti pg 0,67 3 0,67 3 0,00 0 Nepedagogové - THP 2,00 2 0,25 1 8,25 9 Nepedagogové - dělník 5,00 5 1,00 1 Počet nekvalifikovaných pg dle zák. o pg prac. - učitelé 6,31 8 3,54 5 2,77 3 Počet nekvalifikovaných pg dle zák. o pg prac. - vychovatelé Počet nekvalifikovaných pg dle zák. o pg prac. asistenti pg Počet pg z počtu nekvalifikovaných, kteří si doplňují či rozšiřují vzdělání 1,05 2 1,05 2 0,00 0 0,24 1 0,24 1 0,00 0 3,56 5 1,56 3 2,00 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

27 počet pg, kteří ukončili prac. poměr k * 5,95* 8* 4,95* 7* 1,00* 1* nově přijatí absolventi učit. studia, kteří nastoupili ve školním roce 2013/2014 nově přijatí absolventi studia vych., kteří nastoupili ve školním roce 2013/2014 nově přijatí absolventi neučit. studia, kteří nastoupili ve školním roce 2013/2014 nově přijatí pg bez požadované kvalifikace, kteří nastoupili ve školním roce 2013/2014 a nezahájili studium k získání kvalifikace A ,59 A 1 A 0,59 A 1 A 0,00 A 0 A Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

28 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis žáků do 1. ročníku základní školy (podle stavu k ) počet dětí celkem: Přítomno u zápisu - zapsaní 65 Přicházející po odkladu z r Žádost o odklad povinné školní docházky 6 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2013/2014: 69 Zápis žáků do 1. ročníku se konal 15. a 16. ledna 2014 zákonní zástupci a jejich děti byli pozváni na Bedříškovo putování pohádkou k plnění zajímavých úkolů. Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole Tabulka výsledky přijímacího řízení na střední školy. Celkem ukončilo povinnou školní docházku 59 žáků ze tří 9. ročníků. střední vzdělávání v osmiletém gymnáziu z 5. ročníku přijato z toho dívek z V. A 2 1 z V. B 1 1 z 9. ročníku SOŠ s maturitou SOU s výuč. listem Celkem vycházejících žáků IX. A 18 (7 ch + 11 d) IX. B 19 (12 ch + 7 d) IX. C 22 (12 ch + 10 d) SOŠ Umělecké OA 3leté gymnázia školy 7 (6 ch + 1 d) G: 1 ch 4 d 0 6 d 10 (5 ch + 5 d) G: 1 ch 0 1 d 7 (6 ch + 1 d) 15 (9 ch + 6 d) G: 5 (2 ch + 3 d) (1 ch + 1 d) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

29 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Cíle základního vzdělávání stanovené naším školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Bedříšek : 1) Maximálně rozvíjet osobnost každého žáka respektovat individualitu každého jedince. 2) Poskytovat všem žákům kvalitní základní vzdělávání zaměřené na životní praxi a na další studium. 3) Poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným takové základní vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. 4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. 5) Podporovat rozvíjení estetického cítění a dovedností ve školních a mimoškolních aktivitách. 6) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: - v mateřském jazyce, - v cizím jazyce, - v informačních a komunikačních technologiích, - v sociálních vztazích. 7) Podporovat začlenění osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně vzdělávacího procesu. Podporovat a cíleně působit na utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci. 8) Vést žáky k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně. Profil absolventa naší školy: - je aktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými informacemi, - rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, - umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci s okolím, vytváří, udržuje a vyhledává sociální vazby, - snaží se překonávat překážky, s nimiž se setkává, pracuje na psychické odolnosti vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu, - uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě pečovat o zdraví, - aktivně se účastní ochrany a utváření životního prostředí, - je empatický, jedná eticky, přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí. V jednotlivých vyučovacích předmětech jsou u žáků utvářeny a postupně rozvíjeny všechny klíčové kompetence a v celku pak naplňovány stanovené cíle vzdělávání. V níže uvedených přehledech jsou zaznamenány výsledky vzdělávání žáků s charakteristikou hodnocení vztahující se ke klíčovým kompetencím. Z počtu žáků, kteří získali dané hodnocení z celkového počtu žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech, a z průměrné známky v jednotlivých vyučovacích předmětech je ve spojení s charakteristikou hodnocení patrné, v jaké dílčí míře se nám daří naplňovat cíle vzdělávání. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

30 Hodnocení chování Stupeň 1 (velmi dobré) Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná slušnost, respektování ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští drobných přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. počet žáků s hodnocením z celkového počtu 503 žáků 501 Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes předcházející udělení napomenutí nebo důtky dopouští dalších přestupků a tím narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Žák je přístupný výchovnému působení jen částečně, náprava chyb je liknavá. Stupeň 3 (méně uspokojivé) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a obecně respektovanými etickými normami. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně nebo opakovaně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, a tím negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Snaha své chyby napravit se u něho neprojevuje. 1 1 počet žáků s hodnocením z celkového počtu žáků Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Ov Vv VkZ Tv Pč Hv průměrná známka 1,74 1,13 1,71 1,002 1,13 1,10 Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech málo aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc pedagogického pracovníka. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech velmi málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami a s minimální zodpovědností. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí pedagogického pracovníka. Projevuje velmi malý zájem a snahu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

31 Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Má minimální osvojené vědomosti, dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci, píli ani snahu počet žáků s hodnocením z celkového počtu žáků Hodnocení v předmětech s převahou teoretického zaměření Čj M Aj Nj Rj Z D Fy Ch If Př Pv Vla Přv průměrná známka 2,08 2,01 1,87 2,19 1,47 1,77 2,01 2,01 1,86 1,16 1,79 1,25 1,72 1,42 Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty dokáže se učit Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

32 Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

33 Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s informacemi, a to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu Počty žáků V letošním školním roce 2013/2014 má škola celkem: - tříd: 22 ( ) - žáků k : 505, z toho 260 dívek - průměrný počet žáků na třídu: 22,95 - zvláštní plnění školní docházky docházka v zahraničí: 6 ( 38 školského zákona) Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách - Přehled o třídách stav k (dle statistických výkazů) chlapci děvčata celkem /třída celkem/ročníky I. A I. B (20 ch + 25 d) II. A II. B (25 ch + 32 d) III. A III. B (39 ch +36 d) III. C IV. A IV. B (23 ch + 19 d) V. A V. B (23 ch + 23 d) VI. A VI. B (25 ch + 40 d) VI. C VII. A VII. B (24 ch + 30 d) VIII. A VIII. B (34 ch + 27 d) VIII. C Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

34 IX. A IX. B IX. C celkem I. stupeň II. stupeň (32 ch + 28 d) - Přehled o třídách stav k (všichni žáci školy) chlapci děvčata celkem /třída celkem/ročníky I. A I. B (20 ch + 29 d) II. A II. B (25 ch + 31 d) III. A III. B (38 ch +34 d) III. C IV. A IV. B (24 ch + 19 d) V. A V. B (22 ch + 25 d) VI. A VI. B (25 ch + 40 d) VI. C VII. A VII. B (24 ch + 30 d) VIII. A VIII. B (32 ch + 26 d) VIII. C IX. A IX. B (31 ch + 28 d) IX. C celkem I. stupeň II. stupeň Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 byly ve všech ročnících a vzdělávacích oborech splněny učební osnovy. Jejich plnění bylo průběžně během školního roku sledováno MS, PK, ředitelkou školy a jejími zástupci. V průměru bylo dosaženo velmi dobrých výsledků celkový průměrný prospěch žáků školy byl 1,559. S vyznamenáním prospělo 289 žáků, prospělo 208 žáků a neprospělo 6 žáků. Souhrnné přehledy o výsledcích vzdělávání žáků (prospěch, chování, absence) za školu a jednotlivé ročníky jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 Výsledky vzdělávání žáků. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito žáci měli také možnost docházet na pravidelné ambulantní nápravy ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami I. stupně Mgr. Soňou Votavovou a Mgr. Šárkou Špačkovou. Práci učitelek provádějících ambulantní nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně pro I. stupeň PaedDr. Irena Jarešová. Logopedické nápravy na naší škole kvalifikovaně Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

35 zajišťovala Mgr. Jindra Kleinová. Výchovným poradcem pro II. stupeň školy a kariérovým poradcem byla Mgr. Jana Tovarová. Žádný zákonný zástupce nepožádal o slovní hodnocení žáka na vysvědčení. Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili pouze do testování žáků Kalibro, neboť celoplošné testování NIQES z předchozích dvou let nebylo realizováno. Výsledky testování jsou uvedeny v části Příloha č. 3 Výsledky testování Kalibro - žáci 5. a 9. ročníků. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

36 6. Údaje o prevenci rizikového chování Hlavním školním metodikem prevence je paní učitelka Mgr. Jana Tovarová. Každoročně zpracovává Školní program prevence rizikového chování, který obsahuje aktivity pro žáky školy ve vzdělávacím procesu i volném čase, a následně též vyhodnocení programu za školní rok. Mgr. Jana Tovarová výborně vede komunitní programy primární prevence - cílem komunitních bloků je odhalit příčiny problémů v sociálních vazbách žáků. Tento proces je nezbytné pojmout jako komplexní posouzení všech faktorů dotýkajících se kolektivního života třídy za využití vhodných pedagogicko - psychologických metod práce (rozhovory, diskuze, interaktivní aktivita, pozorování, posouzení výkonů/výtvorů žáka, standardizované dotazníky). K prevenci rizikového chování přistupuje škola velmi aktivně, a to především obsahovou náplní činností a aktivit, atmosférou důvěry a spravedlivého prostředí, včasným zabýváním se problémy (ideálně ihned v počátcích, nejpozději při zjištění problému), odborným řešením situací, komplexním přístupem a následnou zpětnou vazbou a kontrolou vyřešení problému. V letošním školním roce tvořili poradenský tým začínající školní metodik prevence pro I. stupeň, hlavní školní metodik prevence, výchovná poradkyně pro I. stupeň, výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérový poradce, vedení školy a externí psycholog. Udržení poradenského týmu alespoň v tomto zastoupení se jeví jako nutné vzhledem k narůstajícímu počtu žáků školy a různým problémům. Ze zprávy školního metodika prevence Mgr. Jany Tovarové: - Rodiče a škola jako celek zprostředkovávají dětem morální hodnoty, říkají, co je správné a co nikoliv, učí je, že za své jednání je nutné nést plnou odpovědnost. Učení a chování žáků není ovlivněno jen jejich individuálním rozpoložením a okolnostmi, ale také i sociálním klimatem třídního kolektivu. - Prevence by měla být v první řadě adresná, komplexní, včasná, měla by mít dlouhodobý charakter a být živým organismem a otevřeným systémem. Aktivity pro žáky realizované v rámci prevence rizikového chování prolínají výchovně vzdělávacím procesem během celého školního roku a jsou tak uvedeny v části 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Významnou součástí prevence je i nabídka různých kroužků a nepovinných předmětů. Nabídka je vždy aktualizována především na začátku školního roku a přehledně uvedena na Vedení školy podporuje žáky, kteří přijdou s požadavkem na otevření dalšího kroužku dle jejich zájmu (např. dramatický kroužek). Vyhodnocení projektu ŠIK - v rámci programu primární prevence je škola zapojena do projektu ŠIK, který probíhá prozatím pouze na II. stupni školy; je primárně určen k podpoře prevence rizikového chování dětí a podpoře výchovného poradenství na školách; má zabezpečit přísun informací, které se týkají těchto oblastí: možnosti dalšího vzdělávání žáků, mimoškolní činnosti a trávení volného času, odpovědnost za sebe, své zdraví, aktuality ze světa dění, kultury; jedná se o metodu komunikace nahrazující letáky; projekt je provázán i s dalšími vzdělávacími aktivitami školy, například s budováním právního povědomí, informacemi o volbě povolání, poskytováním rad co mám dělat, nastane-li nějaká pro mne neřešitelná situace, první pomocí, finanční gramotností, chováním za mimořádných situací, kyberšikaně atd.; nabízí ale také další možnosti, například vytváření vlastních spotů, informačních smyček atd., ale těchto možností škola využívá bohužel jen velmi omezeně - je totiž nezbytné, aby byl touto činností pověřen jiný pedagog, než správce ICT, popřípadě ředitelka školy, kteří jsou vázáni plněním jiných úkolů; vhodné by bylo aktivně zapojit žáky např. v rámci kroužku či nepovinného předmětu - pak by se tento projekt stal pro školu opravdu přínosným a nemohl by být Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

37 hodnocen jako spíše neefektivní a finančně náročný; škola se pokusila tento projekt efektivněji využít a nabídla kroužek mediální výchovy - o kroužek však nebyl ze strany žáků zájem. Zpráva za prevenci rizikového chování za školní rok 2013/2014 metodik prevence: Mgr. Jana Tovarová, Mgr. Jana Chalupová členové: třídní učitelé, ostatní pedagogové a pracovníci školy Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 Největší přínos vzešel z nastavení pravidel chování ve školním řádu Mnohem více si uvědomujeme význam osobních setkání při předávání informací mezi kolegy, ale také při komunikaci s rodiči se umocní radost nad pozitivním hodnocením dítěte, případně zmírní podráždění nad zprávou negativní. Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) , Cukrovar Dobrovice volba povolání, 9. ročníky + TU Sklárny Poděbrady volba povolání, 9. ročníky + TU SOŠ + Gymnázium Čelákovice volba povolání, 9. ročníky + TU TOS Čelákovice volba povolání, 9. ročníky + TU Řemesla 2014 veletrh učňovských oborů, 8. a 9. ročníky + TU Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) říjen 2013, Volba povolání IPS Nymburk, 9. ročníky + TU duben 2014, Volba povolání IPS Nymburk, 8. ročníky + TU únor červen 2014, projekt Stonožka - výtvarná soutěž k 670. výročí položení základního kamene Katedrály sv.víta, vybraní žáci II. stupně + Krausová, Tovarová Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) , beseda s MěP, ZS (1. pomoc, návykové látky, legislativa), 8. a 9. ročníky + TU , beseda o návykových látkách spojená s předvedením interaktivní pomůcky brýle Fatal Vision, vybraní žáci 7., 8., 9. ročníků, J. Tovarová , program o kouření, 3.A, 4.B, 5.B, J. Chalupová , dopravní výchova, 1., 2., 3., 5. ročníky, TU , Hasiči, I. stupeň ZŠ , besedy s MěP na téma osobní bezpečí, 3., 4., 5. ročníky, TU , besedy s MěP na téma osobní bezpečí, 1. a 2. ročníky, TU , cyklus přednášek Na startu mužnosti, Holky z Venuše, Kluci z Marsu, 6., 8. ročníky, J. Tovarová , edukační zábavný program Hravě žij zdravě, 4., 5. ročníky + TU , pohádkový koncert Z pohádky do pohádky, I. stupeň, TU , S hudbou proti drogám, program pro žáky 7., 8. ročníků, TU Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Vystoupení mažoretek Praha, Lysá n. L., Nymburk, San Menaio (Gargano) Itálie Výstava Historie trochu jinak renesance, červen 2014 prezentace školy Květinová slavnost Lysá n. L. (prezentace školy vystoupení, výrobky...) , Cena Ď Národní divadlo Praha - humanitární sbírka pro africké děti, vybraní žáci Celoroční činnost dramatického kroužku (pod vedením P. Kubalové) příprava a realizace představení Rebelové pro rodiče, žáky školy, okolní školy a mateřské školy, pro zástupce Města Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

38 Další (nezařazené aktivity) diskuzní kroužky (termín, místo, třídy, pedagogové) říjen, listopad, prosinec 2013 diskuzní kroužky 5., 6., 8. ročníky, J. Tovarová únor 2014 diskuzní kroužky 1. ročníky, J. Tovarová červen 2014 diskuzní kroužky 4., 9. ročníky, J. Tovarová , schůzka metodiků prevence v PPP Nymburk, J. Tovarová, J. Chalupová , supervize metodiků prevence v PPP Nymburk, J. Tovarová , komise SPO, MěÚ Lysá n. L., J. Tovarová , komise SPO, MěÚ Lysá n. L., J. Tovarová , schůzka metodiků prevence Nymburk, J.Tovarová, J. Chalupová , supervize metodiků prevence v PPP Nymburk, J. Tovarová, J. Chalupová , komise prevence kriminality, MěÚ Lysá n. L., J. Tovarová DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Kolín, Kdy a jak pro žáky vytvářet prostor a kdy jim ho brát..., I. Jarešová, J. Tovarová Praha, Práce se sociálně patologickými jevy na škole, J. Tovarová Praha, Právo ve škole 2014, J. Tovarová Praha, Mobil uživatel: kdo je chytřejší? A co na to právo?, J. Tovarová Hradec Králové, Konflikty a právo ve škole, I. Jarešová, J. Tovarová , Milovice, Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany Lysá n. L., p. T. Najmon; P. Strnadová, J. Chalupová Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období neustále pracovat na prevenci, pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo, účelněji využívat metod předmětů OSV, využívat moderní informační zdroje ( držet s žáky krok, např. YouTube), neustále se vzdělávat (DVPP), spravedlivě a uváženě užívat sankce a tresty zapojovat děti a mládež do nejrůznějších zajímavých projektů, a to i v náplni odpoledního volného času posílit roli pedagogů a školy lépe dětem porozumět, aby naše preventivní i nápravná opatření mohla být efektivnější Zpráva výchovného poradenství za školní rok 2013/2014 Výchovní poradci: I. stupeň ZŠ PaedDr. Irena Jarešová, II. stupeň ZŠ Mgr. Jana Tovarová Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 V prvním pololetí proběhly akce podle plánu: návštěva IPS ÚP Nymburk, volba povolání 9. ročníky s cílem vyhledávat konkrétní informace říjen 2013 kontrola výchovného poradenství ČŠI říjen 2013 vypracování, úpravy a schválení IVP žáků se spec. vzdělávacími potřebami září 2014, kontrola I. Jarešová, J. Tovarová celoroční průběžná kontrola vyšetření z PPP žáků se SPUCH, odesílání ke kontrolnímu vyšetření, spolupráce se všemi TU, aktualizace údajů v Bakalářích dále proběhly celkem 3 výchovné komise a jednání s žákyní/žákem a jejím/jeho zákonným zástupcem, bylo zaměřeno na rizikové chování žáka, které svou závažností narušuje proces vzdělávání daného žáka výchovné poradkyně se zúčastnily 2 schůzek VP na regionální úrovni (IPS ÚP Nymburk a PPP Nymburk ) a dále několika setkání se sociálními pracovníky OSPOD MěÚ Lysá n. L.; OSPOD MěÚ Nymburk, výchovné poradkyně se vzájemně informovaly o průběhu a obsahu schůzek či jednání probíhala úzká spolupráce s pracovníky PPP ohledně práce AP (AP pro žáky: D. Krutil - 4. roč., J. Kučera, D. Paškrta, T. Dolejší 3. roč.; AP: Mgr. D. Škodová, S. Serbusová, M. Solusová) proběhla kontrola docházky na AN žáků na I. i II. stupni Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

39 probíhala řada konzultací nad IVP s TU a ostatními vyučujícími průběžně byly podávány žádosti o IVP, nebo akceptaci IP a podpůrných opatření zákonnými zástupci a ř. š. rozhodla o vzdělávání dle IVP, nebo akceptaci podpůrných opatření pro období daného školního roku (dle zprávy PPP či SPC) poradenský tým na škole byl rozšířen o začínajícího metodika prevence pro I. stupeň Mgr. Jana Chalupová (ukončení studia pro metodiky prevence v červnu 2014); spolupráce s externím psychologem PhDr. Jitka Čmuhařová byla zachována (DPP dle potřeby školy) V druhém pololetí proběhly následující akce: byly podány 4 žádosti o asistenty pedagoga pro žáky: D. Krutil (budoucí 5. roč.), J. Kučera a D. Paškrta (budoucí 4. roč. AP v jedné třídě), T. Dolejší a M. Šmrha (budoucí 4. roč. AP v jedné třídě), L. Herclík (budoucí 1. roč.) duben 2014; žádostem bylo vyhověno a pozice AP budou v dalším školním roce zachovány schválení a kontrola IVP žáků se spec. vzdělávacími potřebami duben 2014 (Mgr. Hájková, kontrola bez závad) žáci 8. ročníků se účastnili skupinového poradenství zaměřené na poskytování informací ze světa práce v IPS ÚP Nymburk duben 2014 proběhlo setkání výchovných poradců v PPP Nymburk byla provedena kontrola efektivity IVP za 1. pololetí s výsledkem: většina žáků s IVP se mírně zlepšila, část stagnuje - většinou vázne spolupráce s rodinou; vše zaznamenáno v IVP průběžně byly kontrolovány IVP, odstraňovány nedostatky, prováděny úpravy spolu s TU, dále odesílány děti podle potřeby na vyšetření či kontrolu do PPP - ve spolupráci s TU, byly aktualizovány záznamy v Bakalářích; proběhla kontrola docházky AN žáků proběhlo celkem 6 setkání výchovné komise a jednání s žákyní/žákem a jejím/jeho zákonným zástupcem, které bylo zaměřeno na rizikové chování žáka všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání na SŠ - někteří bez přijímacích zkoušek, část s talentovými zkouškami a část s klasickými přijímacími zkouškami dle umístění podle oborů - viz tabulka uvedená ve 4. části této VZ během rozhodovacího období byla poskytnuta řada konzultací k volbě školy žákům i zákonným zástupcům, probíhala řada konzultací nad IVP s TU a ostatními vyučujícími průběžně byly podávány žádosti o IVP, nebo akceptaci IP a podpůrných opatření zákonnými zástupci a ř. š. rozhodla o vzdělávání dle IVP, nebo akceptaci podpůrných opatření pro období daného školního roku (dle zprávy PPP či SPC) Akce související s výchovným poradenství a kariérovým poradenstvím: Účast na veletrhu učňovských oborů Řemesla 2014 Burza škol, listopad 2014, Kolín, Nymburk Spolupráce se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Praze 2 Kariérové poradenství je k dispozici rodičům řešícím problémy dalšího studia dětí, pomáhá jim v postupech při hledání vhodné vzdělávací dráhy, v postupech motivování dětí k volbě povolání a při hledání vhodných informačních zdrojů DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Závěrem: Lysá n. L., seminář a beseda, PhDr. Jakub Švec: osobnostní a sociální výchova, Kdy a jak pro žáky vytvářet prostor a kdy jim ho brát... ; všichni pedagogičtí pracovníci kladně hodnotíme spolupráci s TU, metodiky prevence, psycholožkou a ostatními pedagogy při řešení výchovných i prospěchových problémů žáků - přibývající problémy nás nutí úzce spolupracovat záporným jevem jsou stále častější případy rizikového chování žáků (podvodné jednání, nevhodné chování ke spolužákům, k pracovníkům školy, pozdní příchody, agresivní chování, ničení majetku školy, užívání návykových látek ve škole a její blízkosti), velmi časté jsou také narůstající absence (záškoláctví a skryté záškoláctví), kdy řada žáků dosáhne i 250 zameškaných hodin za pololetí - tato čísla jsou varující, žák nemůže zvládnout učivo ročníku - navrhované opatření: % docházky je nutné splnit, jinak by žák musel na komisionální přezkoušení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

40 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou sledovány tři cíle: a) dlouhodobý - udržení profesních kvalit, informovanost o nových vzdělávacích strategiích, b) střednědobý - získání kvalifikačních předpokladů pro výkon práce učitele dle zákona o pedagogických pracovnících, c) krátkodobý - okamžitá metodická pomoc jednotlivým vyučujícím. Další vzdělávání pedagogů je chápáno jako jedna ze složek celoživotního učení v rámci plánu osobního rozvoje. Další vzdělávání učitelů je vedením školy plně podporováno, je-li v souladu s plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; je však také limitováno množstvím finančních prostředků v rámci rozpočtu, v němž jsou vyčleněny i finanční prostředky, z nichž jsou hrazeny další náklady související s DVPP, zejména cestovní náklady. Od 1. dubna 2013 (do ) se škola stala realizátorem projektu Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, jehož cílem je mj. právě další vzdělávání pedagogů v metodice Sfumato (Splývavé čtení). Vzdělávání je pro všechny přihlášené pedagogy, tzn. i pro pedagogy naší školy, bezplatné. Navíc pro naše pedagogy je výhodou realizace vzdělávání přímo v budově školy bez nutnosti cestování. Z vnitřních zdrojů jsme organizovali semináře, které vedl pan Vojtěch Šenkýř - připravil a vedl praktické semináře pro potřeby pedagogických zaměstnanců školy dle jejich aktuálních požadavků: především používání nově zakoupené výpočetní techniky (interaktivní dataprojektory) ve výuce, systém Bakaláři - evidenci a další moduly, užívané pedagogy. V rámci střednědobého plánování DVPP zahájili, nebo pokračovali ve vzdělávání k získání či rozšíření kvalifikace: VŠ studium učitelství pro I. stupeň Lenka Minaříková (nyní MD), Petr Tesař VŠ studium učitelství pro I. stupeň, Mgr. Jana Chalupová studium pro školní metodiky prevence, Mgr. Jana Tovarová VŠ studium ve vzdělávání pro II. stupeň, Bc. Petra Kuželová VŠ studium učitelství pro I. stupeň, Jan Papáček VŠ studium tělovýchovy a sportu, Světluše Serbusová a Yveta Sovová studium pro asistenty pedagoga, Jitka Obstová VŠ studium speciální pedagogiky a vychovatelství. Přehledná tabulka akcí DVPP ve školním roce 2013/2014 Příjmení a jméno pedagoga Název DVPP Místo Číslo akreditace Cena Mgr. Petr Bäumelt Školení preventisty PO ZŠ B.H.Lysá bez akreditace Kč z prostředků MěÚ Mgr. Jana Chalupová Mgr. Věra Kindlová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Lenka Kremlíková PaedDr.Lenka Müllerová Mgr. Šárka Špačková Mgr. Soňa Votavová Yveta Sovová Sfumato ZŠ B.H.Lysá Č. j / hrazeno v rámci projektu OP VK Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

41 Mgr. Jana Chalupová Mgr. Jana Chalupová Mgr. Věra Kindlová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Lenka Kremlíková PaedDr.Lenka Müllerová Mgr. Šárka Špačková Mgr. Soňa Votavová Yveta Sovová Mgr. Jana Chalupová PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Jana Tovarová Mgr. Jana Chalupová Mgr. Jitka Pencová Studium k výkonu specializovaných činností preventisty PH-KÚ Stč. kraje Č. j / Sfumato ZŠ B.H.Lysá Č. j / Studium k výkonu specializovaných činností preventisty Kdy a jak pro žáky vytvářet prostor a kdy a jak jim ho brát... Seminář pro výchovného poradce Třídnické kolektivypráce s třídním kolektivem Angličtina pro 2. stupeň ZŠ PH-KÚ Stč. kraje OSŠ podnikatelská Kolín PH-KÚ Stč. kraje Č. j / Č. j / Praha Č. j / z prostředků KÚ hrazeno v rámci projektu OP VK Kč z prostředků KÚ 2. splátka 0 Kč v rámci studia z prostředků KÚ 0 Kč PaedDr. Irena Jarešová Školská legislativaaktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech. PH - KÚ Stč. kraje Č. j / Kč z prostředků KÚ Mgr. Petr Bäumelt Mgr. Věra Daňhelková Mgr. Jana Chalupová PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Věra Kindlová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Jindra Kleinová Bc. Petra Kuželová Mgr. Miluše Mrázová Mgr. Jitka Pencová Ing. Blažena Sedlářová Csc. Mgr. Šárka Špačková Mgr. Jitka Tomášová Mgr. Dana Tvrdá Mgr. Eva Poborská Mgr. Jana Tovarová Všichni zaměstnanci viz. prezenční listiny Seminář matematiky VOBS Lektoři: Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. František Tomášek Youth-Radio-Project at Elbe River Práce se sociálně patologickými jevy ve škole ZŠ BH Lysá SRN Ped.fakulta Univerzita Karlova Praha Č. j Č. j / Kč z prostředků KÚ hrazeno v rámci projektu 850 Kč z prostředků KÚ Školení první pomoci ZŠ BH Lysá bez akreditace Kč z prostředků MěÚ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

42 Mgr. Jana Chalupová Rostlinné rogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény PH-KÚ Stč. kraje čj.12134/ v rámci studia z prostředků KÚ Mgr. Jitka Tomášová Heristická výuka fyzika prakticky IV UK Praha Č. j / ,00 Kč Mgr. Jana Chalupová Mgr. Jana Chalupová Mgr. Věra Kindlová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Lenka Kremlíková PaedDr.Lenka Müllerová Mgr. Šárka Špačková Mgr. Soňa Votavová Yveta Sovová Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže PH-KÚ Stč. kraje Č. j / Sfumato ZŠ B.H.Lysá Č. j / v rámci studia z prostředků KÚ hrazeno v rámci projektu OP VK Mgr. Petra Kubalová Ing. Blažena Sedlářová Odpady a obaly Praha Č. j. 5540/ ,00 Kč Mgr. Věra Kindlová Papírové chumelení Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ Mgr. Dana Tvrdá Jan Papáček Mgr. Lenka Kremlíková Bc. Petra Kuželová Mgr. Věra Kindlová Zdravotník zotavovacích akcí pro ped. pracovníky Výtvarná výchova tvořivě ve ZŠ Poděbrady bez akreditace Kč z prostředků MěÚ Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ PaedDr. Irena Jarešová Občanský zákoník ve školství Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ Mgr. Jana Tovarová Právo ve škole - dílna Praha čj / Kč z prostředků KÚ Mgr. Petra Houžvičková Objevujeme v matematice Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ Všichni pedagogové školy, viz. prezenční listina Jak na osobnostní a sociální výchovu ZŠ BH Lysá Č. j / Kč z prostředků KÚ PaedDr. Lenka Müllerová PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Lenka Kremlíková Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Soňa Votavová Rozvoj badatelských dovednosti žáků Praha Č. j / Sfumato ZŠ BH Lysá Č. j.34078/ hrazeno v rámci projektu Badatelé.cz hrazeno v rámci projektu OP VK Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

43 Mgr. Věra Kindlová Přechod přes desítku Praha Č. j.39449/ Kč z prostředků KÚ Mgr. Eva Poborská Mgr. Jitka Tomášová Vojtěch Šenkýř Mgr. Petr Bäumelt Mgr. Věra Daňhelková Mgr. Jana Chalupová PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Věra Kindlová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Jindra Kleinová Bc. Petra Kuželová Mgr. Miluše Mrázová Ing. Blažena Sedlářová Csc. Mgr. Šárka Špačková Mgr. Jitka Tomášová Mgr. Věra Kindlová Konference Dne učitelů němčiny iset - modul školní testování Seminář matematiky VOBS Lektoři: Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. František Tomášek Násobilka a dělení v oboru násobilek Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ Nymburk bez akreditace 0,00 Kč ZŠ BH Lysá Č. j Praha Č. j.39449/ Kč z prostředků KÚ 480 Kč z prostředků KÚ Miloslava Solusová RECYCLING - ze starého nové Praha Č. j. 5529/ Kč z prostředků ŠD Mgr. Jana Chalupová PaedDr. Irena Jarešová PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Lenka Kremlíková Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Soňa Votavová Mgr. Petra Houžvičková Studium k výkonu specializovaných činností preventisty Změny v zákoníku práce vyvolané novým občanským zákoníkem ve školské praxe PH-KÚ Stč. kraje Č. j / Praha Č. j. 1978/ Sfumato ZŠ B.H.Lysá Č. j.34078/ Didaktické hry v matematice ZŠ 1 Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ splátka Kč z prostředků KÚ hrazeno v rámci projektu OP VK Kč z prostředků KÚ PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Lenka Kremlíková Mgr. Jitka Tomášová Mgr. Alena Koňaříková Mgr. Soňa Votavová PaedDr. Jana Jílková Mgr. Šárka Špačková Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny Konference projektu Elixír do škol Matematická prostředí jako základ kvalitního porozumění Studenov 436 Rokytnice n. J. Hradec Králové Č. j / Č. j. 1471/ Neratovice Č. j. 1863/ Kč z prostředků KÚ 0,00 Kč Kč z prostředků ŠD Celostátní konference Praha bez akreditace 600 Kč z prostředků MěÚ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

44 PaedDr. Irena Jarešová Mgr. Jana Tovarová Právo ve škole Praha Č. j / Kč z prostředků KÚ , - Kč placeno z rozpočtu školy od zřizovatele , - Kč placeno z rozpočtu školy z KÚ 1 600, - Kč placeno z dotace zřizovatele na ŠD , - Kč celkem Řada vzdělávání v rámci DVPP byla pro pedagogy školy zdarma hrazeno z prostředků realizovaných projektů. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

45 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Níže uvedený přehled o činnosti metodického sdružení I. stupně a jednotlivých předmětových komisí II. stupně svědčí o aktivním přístupu všech pedagogů k výchovně vzdělávacímu procesu a prezentaci školy na veřejnosti a všem patří poděkování ředitelky školy za jejich práci. Informace o Základní škole B. Hrozného Lysá nad Labem jsou zveřejňovány na internetové adrese kde jsou uváděny průběžně všechny důležité zprávy a informace (rozvrh hodin, kontakty, termíny důležitých akcí, školní řád, plán prevence rizikového chování, zapojení do projektů, projekty ESF, akce školy s fotografiemi atd.), zveřejňovány důležité dokumenty a výsledky testování i dotazníkového šetření. Veškeré informace poskytne také vedení školy a sekretariát. Dále je možno nahlédnout do výroční zprávy školy, která je uložena na ředitelství školy a na MěÚ Lysá nad Labem, odbor školství a kultury. Výroční zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy. Zpráva metodického sdružení I. stupně za školní rok 2013/2014 vedoucí MS: PaedDr. Jana Jílková členové MS: Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. Věra Kindlová, Mgr. Jana Chalupová, Mgr. Alena Koňaříková, Mgr. Miluše Mrázová, Mgr. Soňa Votavová, Mgr. Jindra Kleinová, PaedDr. Lenka Müllerová, Bc. Petra Kuželová, Mgr. Petra Houžvičková, Mgr. Šárka Špačková, Yveta Sovová, Mgr. Daniela Škodová, Světluše Serbusová, Miloslava Solusová Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 Schůzky MS proběhly dle plánu (30. 8., , , , 5. 6., ). Zápisy z jednání jednotlivých schůzek byly předloženy ŘŠ i ZŘŠ pro I. stupeň. Byly na nich projednány body vyplývající z plánu MS. Přípravy projektů, tvořivých dílen a řešení aktuálně vzniklých problémů jsme i v tomto roce realizovali formou krátkých schůzek o velké přestávce. Pro tento školní rok jsme si vytyčili úkol maximálního zviditelnění před veřejností. O každé naší akci jsme se snažili veřejnost informovat, zejména krátkými zprávami v místním tisku a v sekci Akce školy na našich Všechny projekty byly velmi pečlivě připraveny a k jejich úspěchu přispěli nejen učitelé, ale i rodiče našich žáků, kteří svým dětem velmi vyšli vstříc, třeba nabídkou úžasných ovocných a zeleninových jídel v rámci Týdne zdravé svačinky. Naše činnost nejen v měsíci lednu se zaměřila na pečlivou přípravu a realizaci zápisu žáků do prvních tříd. Při samotné realizaci jsme úzce spolupracovali i s učiteli druhého stupně. Letos jsme zvolili téma,,bedříškovo putování pohádkovou říší". V návaznosti na zápis jsme připravovali již tradičně přípravné setkávání paní učitelek s budoucími prvňáčky Školičku, která začínala probíhala od března do června Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) Dopravní hřiště, IV.A,B, TU Cvičení v přírodě Hrabanovská Čer nava Praha, IV.A, TU, asist. pedagoga Planetárium Praha, IV.A,B. TU 6.3. Muzeum Lysá nad Labem Příběh archeologie, IV.A, P. Kuželová Planetárium Praha, II.A,B 3.4. Dopravní hřiště, IV.A, P. Kuželová 7.4. Dopravní hřiště, IV.B, Š. Špačková 2.5. Mobilní planetárium I.A,B a III.A,B,C Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

46 14.5. Olomouc, V.A, TU ND Praha, V.A, TU Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Evropský den jazyků, I. stupeň, I. Sovová,TU I. stupně Barevný podzim, I. stupeň, S.Votavová, A. Koňaříková a Hoblinka, I. stupeň, TU Čertí den I. stupeň, TU Běh E. Zátopka, I. stupeň, TU Den otevřených dveří, TU I. stupně Vánoční dílny pro rodiče s dětmi, TU I. stupně Zpívání u stromečku, I. stupeň, TU Hoblinkova dílnička, I. stupeň, TU 1.4. Den naruby, I. stupeň, J. Jílková, učitelé I. stupně 5.4. Zábavné odpoledne v maskách, J. Jílková, učitelé I. stupně Týden slušného chování, I.stupeň, Š. Špačková, P. Kuželová Den V terénu (OČMBRU), I. stupeň, TU Dětský den v ZOO Chleby, I. stupeň, L. Müllerová 3.6. Pasování na čtenáře, I. A,B, TU Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Výchovný koncert tenorista Ruggieri, I. stupeň, TU Přednáška o cukrovce, vybrané třídy I. stupně Hrabanovská Černava, I. stupeň, TU přednáška o Hrabanovské Černavě 3. a 4. ročníky Sporck persona baroque, I. stupeň, TU Pendolino dopravní prostředky, 3. a 4. ročníky Dopravní výchova - beseda s policistkou STOB zdravá výživa, IV. A,B, V. A,B, TU divadlo Nymburk - Kocour v botách, II. A, B, TU Přemyslovci - divadelní představení, III. A,C, IV. A,B, V. A,B, TU Marionety - loutkové vystoupení, ročníky, TU divadlo Nymburk, I. A,B, TU 4.4. Hudbou proti drogám, I. stupeň, TU 9.5. Ukázka výcviku psů, I. A,B, III. A,B,C, IV. B, TU Natura Viva, interaktivní program o lese, III. A,B, IV. B, TU a Zvířecí bál, vystoupení žáků ZUŠ, žáci I. stupně, TU Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) výlet na Říp, III. A,B,C, IV. B, TU Nasavrky - indiánské zastavení, II. A,B, TU cyklovýlet, V. A, TU Poděbrady, I. A,B, TU Dle počasí Botanicus Ostrá, IV. A, TU Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Celoroční, Taktik, I. stupeň, TU Recitační soutěž I. stupeň, S.Votavová, TU Recitační soutěž okresní kolo ( J. Bostl, III. C postup do krajského kola) Recitační soutěž krajské kolo (J. Bostl, III.C v pořadí sedmi nejlepších) Piškvorkiáda, I. stupeň, V. Kindlová, L. Müllerová Konverzační soutěž Aj, 4. a 5. ročníky, Y. Sovová Literární soutěž I. stupeň, J. Jílková Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

47 20.5. pěvecká soutěž Zlatý slavíček Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Září, CK Bedříšek tour, článek do Listů i na web, Y. Sovová Říjen, Barevný podzim, článek do Listů, A. Koňaříková, S. Votavová Prosinec, pěvecký sbor Fontána počátek Adventu, L. Kremlíková Prosinec, pěvecký sbor Fontána Výstaviště Lysá n. L., L. Kremlíková Prosinec, pěvecký sbor Fontána Domov na zámku, L. Kremlíková Prosinec, pěvecký sbor Fontána kostel Jana Křtitele, L. Kremlíková Prosinec, Zápis do prvních tříd, článek do Listů, J. Jílková Prosinec, Vánoční besídka, článek do Listů, A. Koňaříková, S. Votavová Leden, Předávání vysvědčení, článek do Listů, A. Koňaříková, S. Votavová Březen, Na návštěvě u lyských hasičů, článek do Listů, A. Koňaříková, S. Votavová Duben, Apríl na I.stupni, článek do Listů, A. Koňaříková, V. Binderová Duben, Zábavné odpoledne v maskách, článek do Listů, J. Jílková Duben, Den slušného chování, článek do Listů, Š. Špačková, P. Kuželová Květen, Besídka pro maminky I. A,B, TU Květen, Besídka pro maminky, článek do Listů, A. Końaříková, S. Votavová Květen, vystoupení mažoretek, žáci III. A. a IV. B Červen, vystoupení pro rodiče, III. A,C, TU Červen vystoupení pro rodiče SNOW WHITE, IV. A, TU Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) Škola v přírodě (ŠvP) Plasy, I. B, II. A, B, C, III. B, IV. A, TU; přesunuto z na z důvodu nemocnosti žáků a nepříznivého počasí. Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období dle možností upravit rozvrh vyučujících tak, aby alespoň jedno odpoledne bylo vyčleněno pro schůzky MS, provozní porady, pedagogické rady; na prvním stupni při vytížení pedagogů i úvazky v jiných organizacích je nemožné, abychom se v rozumném čase kterýkoli den v týdnu sešly všechny a společně řešily problémy Zpráva předmětové komise: ČJ, D, OV za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Jana Krausová členové PK: Mgr. Jana Krausová, Mgr. Olga Gruhnová, Mgr. Jana Borecká, Mgr. Pavel Špringr, Mgr. Jitka Tomášová, Mgr. Iveta Brčáková Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 schůzky členů PK se realizovaly dle potřeby (ŠVP, organizace a obsah výuky, písemné práce, plánování akcí) předávali jsme potřebné výukové i metodické materiály novým členům PK (Brč, ToJ), spolupráce napříč celou PK všichni členové PK se seznámili s inovovaným ŠVP Bedříšek, platným od se závaznými výstupy, učivem, novými tématy, projekty, etickou výchovou atd. spolupráce s koordinátorkou ŠVP, účast na pravidelných pracovních schůzkách a instruktážních poradách výuka probíhá dle inovovaného ŠVP ZV a všechny dosahované výstupy, učivo, projekty, akce, zařazení nových témat do výuky jsou průběžně a důsledně zapisovány do dokumentace (TK) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

48 PK organizovala školní kola soutěží a olympiád (ČJ, D) a připravovala úspěšné řešitele pro okresní kola olympiád využíváme novou techniku v učebnách ( různorodější formy a metody práce, aktivizace žáků) pravidelně zadáváme a vyhodnocujeme stanovené písemné práce (3x ročně: zahajovací, pololetní, závěrečné) a kontrolní slohové práce (1x v každém pololetí) diskutujeme nad výběrem nové řady učebnic pro další období, porovnáváme jednotlivé nabídky zajistili jsme nákup pracovních sešitů ČJ nakladatelství Nová škola pro školní rok 2014/2015 spolupracujeme s dalšími PK ( projekty, vedení dokumentace, sdílení zkušeností a postupů) ve spolupráci s metodikem primární prevence jsme vypracovali IVP pro žáky s SPU(CH), v pololetí proběhlo zhodnocení výuky dle IVP připravovali jsme podklady pro čtvrtletní a pololetní pedagogické rady a pro konzultace podílíme se na vytváření estetického školního prostředí (pravidelné obnovování výzdoby chodeb a učeben) snažíme se propagovat činnost školy a spolupracovat s našimi partnery, především s Muzeem Bedřicha Hrozného, Městskou knihovnou Lysá nad Labem, ZUŠ F. A. Šporka, SOkA Nymburk (se sídlem v Lysé nad Labem), Městským úřadem Lysá nad Labem, Policií ČR, Úřadem práce Nymburk, městskou policií, místními MŠ, hnutím Na vlastních nohou Stonožka spolupracujeme s 1. stupněm (výroba upomínkových dárečků pro zápis, administrativní pomoc při zápisu do 1. ročníku, výměna zkušeností s vyučujícími 5. tříd hladký přechod žáků na 2. stupeň) Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) září/říjen exkurze do Muzea Bedřicha Hrozného výstava Příběh archeologie a příslušný lektorský program; ročník (Gru + příslušní vyučující) 10/2013 návštěva výstavy Zemědělec - Výstaviště Lysá n. L. výchova k volbě povolání, prezentace středních škol a učilišť, prezentace firem 9.A, BoJ a exkurze do Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem historické prameny, depozitář, minulost města; 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C (Gru + příslušní vyučující) exkurze 8.AB Litoměřice Zahrada Čech výchova k volbě povolání Kra, Tov Procházky Prahou Pražský hrad 8.AB - Kra, Tov pomoc na Výstavišti v Lysé n. L při organizaci výstavy Chovatel 8.AB, 7.B (Kra, Tov, Špr) výchova k volbě povolání 11/2013 exkurze do Městské knihovny Lysá n. L. interaktivní seminář o možnostech elektronického vyhledávání v knihovní databázi, informace o využití databáze Mediasearch ( ročník, Kra + vyučující ČJ) exkurze Městský úřad v Lysé nad Labem (význam, funkce, činnost) 6.A - BoJ exkurze Městská policie v Lysé nad Labem (funkce, činnost) 6.A BoJ poděkování stonožkovým školám mše v katedrále sv. Víta v Praze + prohlídka vánoční Prahy (zájemci z řad žáků - Kra, Tov + tř. učitelé BoJ, Bau, Špri) exkurze Adventní Litoměřice předvánoční čas v centru středověkého města, návštěva výstavy malíře Zdeňka Buriana - 7.A, Gru, BoJ 2/2014 dozor: bruslení v Olympijském parku Soči Letná (5. B) - Müll, Brč 2/ Výstaviště Lysá n. L. - 9.A- Řemesla (volba povolání) - BoJ 3/ Zemědělec - Výstaviště Lysá nl (volba povolání, hospodářství ČR) 9.A - BoJ, 8.AB Kra, Tov exkurze Magické Litoměřice historické centrum, muzeum, podzemí, vyhlídka; 6. ročník, Brč + ToJ, Gru 3/2014 Řemesla Výstaviště Lysá nl výchova k volbě povolání, 8.AB - Kra, Tov 4-5/2014 návštěva výstavy Václav Hájek z Libočan ročník Kra, Gru, Špri, Městská knihovna v Lysé nad Labem exkurze Atlantis centrum -interaktivní výstava: Putování s faraonem Bor + 6.A exkurze na Městském úřadě p. Bodnárová 6.B + ToJ Regiony ČR 9.AB + BoJ, ToJ ( 13. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky ) 4/2014 návštěva školní výstavy Region, kde žijeme v Muzeu B. Hrozného napříč ročníky, (Čj, Ov, Vv) - Kra, Špri, Brč, Gru exkurze Národní památník Terezín téma 2. SV, Protektorátu Čechy a Morava, Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

49 holocaustu - 9. ročník, Gru + Brč) exkurze Mirakulum - 6.A BoJ, 6.B - ToJ Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) 3 4/2014 realizace P 2.4 Regionální projekt Region, kde žijeme témata: regionální historie, příběhy a pověsti, lidové písně, krajová kuchyně, významné osobnosti, fotografie zajímavých zákoutí, příprava stejnojmenné výstavy ve spolupráci s Muzeem Bedřicha Hrozného 7. A, Gru + spolupráce 5.B, 6. ročník, Mül, Brč, Kra, Tov Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) 9-10/2013 výstava a lektorský program Příběh archeologie v Muzeu Bedřicha Hrozného ročník, Gru, Brč, Kra, ŠgP Sporck persona baroque - představení ZUŠ F. A. Šporka v místním kině - 6. C, 7. a 8. ročník, Gru + příslušní vyučující Austrálie tajemství rudého kontinentu naučný výukový týden kino Sokol NBK 6. A,B,C - BoJ beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v Městské knihovně v Lysé nad Labem Holky (a kluci) na vodítku o nejčastějších problémech dospívajících; autorčina tvorba pro děti a mládež roč.: vybraní žáci, Kra, Gru 4/2014 návštěva besedy a výstavy Václav Hájek z Libočan v Městské knihovně v Lysé nad Labem; 8. a 9. ročník; Kra, Gru, ŠgP) 4-5/2014 návštěva výstavy Region, kde žijeme v MBH - 2. stupeň + 5. B beseda Lidice, příběh české vsi - připomenutí lidické tragédie, téma heydrichiády a Protektorátu Čechy a Morava - 9. ročník, Gru, Brč naučný výukový pořad Afrika- jiný svět (seznámení s přírodou, obyvatelstvem, kulturou a zvyky)- 6.a 7. roč.- BoJ 9. a návštěva školního představení Rebelové v nastudování členů dramatického kroužku pod vedením p. uč. Kubalové - všechny ročníky Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) 3/ spaní ve škole (5. B) Müll, Brč výlet Za krásami CHKO Kokořínsko Mšeno u Mělníka, hrad Kokořín, pískovcové skalní útvary; turisticko sportovní akce - 7.A, Gru, ToJ Spaní ve škole - zábavné zakončení školního roku a Regionálního projektu, tajemná stezka večerní školou, soutěže, kolektivní hry - 7. A, Gru, Brč a Polabský cyklovýlet - cyklistická vyjížďka nejbližším okolím (Byšičky, bývalá poustevna u sv. Václava, Čelákovice, Káraný, Lázně Toušeň, Zelená bouda, Kostelec nad Labem) - 9. A, Std + Gru; 7. A, Gru + p. Otrubová Spaní ve škole 8.A Kra, Tov 6/ cyklovýlet po okolí (2. pol. června) 7.B, Špri Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) školní kolo DěO k tématu Město v proměnách času pro 8. a 9. ročník; účast celkem 27 žáků; 1. místo Vít Vandas, 8. C, 2. místo Alžběta Rudolfová, 9. B; 3. místo Tomáš Rechtig, 9.C. Do okresního kola postoupil Vít Vandas, jenž splnil test na 62,5% (pro postup byla nutná úspěšnost 60%) 12/2013 školní kolo olympiády ČJ org. Kra, Špri postup do krajského kola Dalík Novotný, Ondřej Mikušek 9.C okresní kolo DěO v DDM Nymburk místo: Vít Vandas, 8. C. Řešitel splnil potřebný bodový limit pro postup do krajského kola DěO, ale nakonec byla dána přednost účastníkům s vyšším bodovým ziskem Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

50 Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) výroba vánočních a novoročních přání pro hnutí Na vlastních nohou Stonožka -Kra, Tov výroba keramických vánočních a novoročních pozorností pro partnery školy - Gru 2/2014 sbírka školních potřeb pro Afriku Kra, Tov + článek na web školy - Sbírka školních potřeb pro Afriku - Kra 3/ vznik výtvarných prací pro Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN Praha a jejich předání v březnu A, 7. B, Kra, manželé Kolářovi vernisáž a realizace výstavy Region, kde žijeme v Muzeu Bedřicha Hrozného, realizace z P 2.4, prezentace doprovodného kulturního programu - 7. A, Gru; Regionální projekt v souladu s ŠVP, spolupráce s Muzeem BH, témata: historie regionu, příběhy a pověsti, krajová kuchyně, lidové písně, příroda regionu, významné osobnosti atd. 4/ článek Děti dětem pro www stránky a měsíčník Listy o výtvarné spolupráci ZŠ BH a KDDL VFN Praha- Gru 4/2014 článek Setkání v městské knihovně pro www stránky a měsíčník Listy - o besedě se spisovatelkou Ivonou Březinovou- Gru 4/2014 článek Lyžák 2014 a Lyžák 2014 očima účastníků pro www stránky a měsíčník Listy - Gru + žákyně 8. C: Ternbachová, Hankeová 4/2014 pozvánka na školní výstavu pro www stránky Region, kde žijeme aneb Pozvání do našeho kraje - Gru 5/2014 článek pro www stránky Kulturní jaro v ZŠ Bedřicha Hrozného - o akcích za 3. čtvrtletí ŠR 2013/ Gru kulturní pásmo pro MŠ Stratov dramatizace regionální pověsti a lidové písně z Polabí 7.A + V. Binderová, organizátor: Gru 6/ pomoc Rodákům při organizování Květinové slavnosti v Zámeckém parku v Lysé n. L.- Kra, Tov 6/ Květinová slavnost malba na okna (prezentace školy) Kra, Tov, Gruh + vybraní žáci 7.A a 9.A Napsali o nás: Vlastivědný zpravodaj Polabí, 43 s , článek Ohlédnutí za Připomenutím profesora Bedřicha Hrozného Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) elektronizace písemných prací, výukových materiálů a podkladů pro práci v hodinách ČJ a D, vznik školní databáze KABINET ČJ a KABINET DĚ k dispozici na školním disku S/Učitelé/KABINET ČJ (DĚ) - Gru + Brč, ŠgP příležitostné doučování žáků z českého jazyka a literatury (6. ročníky) Brč 9.C/ČJ - alternativní výuka slohu - publicistických útvarů (dlouhodobá, skupinová, samostatná práce) - tvorba žánrových časopisů - Špri 9.C/OV - dramatizace soudního přelíčení s vlastní zápletkou Špri Nikola Adamcová- 7.B soustavná spolupráce s rodinou a ostatními vyučujícími, Špri 6/2014 objednávka a nákup pracovních sešitů pro ČJ ročník, zajišťuje Kra ve spolupráci s vyuč ČJ Spolupráce s Ekogymnáziem Poděbrady projekt e- learnigového vzdělávání EU vzdělávací modul Kulturní tradice Kra, 11/ / realizováno v 8.A DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) První pomoc instruktážní seminář p. Smejkalové ze Záchranné služby v Lysé nad Labem - všichni pedagogové seminář psychologa PhDr. Jakuba Švece Kdy a jak dávat dětem prostor a kdy a jak jim ho brát téma řízení a vedení ve školní praxi; přínosy, výhody i rizika obou přístupů - všichni pedagogové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

51 Zpráva předmětové komise: M, Fy, If za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Petr Bäumelt členové PK: Ing. Blažena Sedlářová, CSc., Mgr. Jitka Tomášová, Mgr. Věra Daňhelková, Vojtěch Šenkýř Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 učivo probráno ve všech třídách a ročnících dle plánu, laboratorní práce z fyziky provedeny a archivovány, kontrolní práce z matematiky rovněž žáci se účastnili oborových soutěží z M a Fy (výsledky níže) k dispozici jsou 2 řady učebnic M (Kadleček, Odvárko 6-9 x Coufalová 6-7), vyučující si vybere Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) exkurze CUKROVAR Dobrovice, 9.A,B,C, B. Sedlářová, P. Kubalová listopad 2013 exkurze Městský archiv Lysá nad Labem, 6.B, J. Tomášová exkurze SKLÁRNY Poděbrady, 9.A,B,C, B. Sedlářová, P. Strnadová exkurze VÝSTAVIŠTĚ Lysá n.l. - ŘEMESLA (výběr povolání, prezentace SŠ), 9.C, B. Sedlářová exkurze ATLANTIS CENTRUM Praha, 6.A,C, P. Bäumelt, J. Borecká exkurze MěÚ Lysá nad Labem, 6.B, J. Tomášová exkurze Městská policie Lysá nad Labem, 6.B, J. Tomášová exkurze Litoměřice, 6.A,B,C, J. Tomášová, I. Brčáková exkurze MIRAKULUM Milovice, 6.A,B,C, P. Bäumelt, J. Tomášová, J. Borecká exkurze INFOCENTRUM ČEZ Praha, 9.C, B. Sedlářová Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) --- Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) beseda v lyském kině, Afrika jiný svět, 6. a 7. ročník, P. Bäumelt,J. Tomášová kino IMAX 3D Praha, Habbleův teleskop, 9. ročníky, B. Sedlářová, H. Burcalová Zajímavá matematika a fyzika ukázka pokusů, 6.A,B,C, P. Bäumelt, V. Daňhelková, B. Sedlářová, J. Tomášová Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) školní výlet Josefův Důl - Karlov, Jizerské hory, 9.C, B. Sedlářová, J. Borecká Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) MaO okresní kolo 9. ročník: D. Hess (9.B) 1. místo úspěšný řešitel, D. Souček (9.B) 8. místo MaO krajské kolo 9. ročník: D. Hess (9.B) 30. místo úspěšný řešitel FyO okresní kolo 8. ročník: R. Trnková (8.C) 5. místo, F. Burian (8.A) 9. místo, S. Bednarčiková (8.B) 11. místo, M. Sova (8.A) 12. místo, D. Duška (8.B) 13. místo Soutěž trojic v luštění sudoku GJP Poděbrady; D. Mezuliánková, M. Blažková, A. Kommová (7.A) 2. místo; D. Duška, S. Bednarčiková, M. Šubrta (8.B) 8. místo; J. Hanzl, S. Hořelica, D. Mašek (9.A) 24. místo; R. Pelc, Š. Kluzáček, M. Hnilička (8.B) 26. místo Taktik - Československá soutěž v řešení matematických a logických úloh, naše škola podle zisku bodů skončila na 33. místě z 318 škol (započítávají se bodové zisky nejlepších 15 skupin); řešitelé za 2. stupeň: N. Novotná, A. Kolínková (6.C) 1. místo; K. Mikésková, K. Vávrová (6.C) 108. místo; M. Matušíková (6.C), T. Mičková (6.A) 199. místo; M. Houžvička, M. Zeman (6.C) 362. místo; Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

52 Z. Lambertová, A. Šoukalová, T. Studená (7.A) 194. místo; D. Dvořák (7.A) 233. místo; A. Dvořáková, L. Kloudová (7.A) 252. místo; J. Filip, T. Mráz, D. Novotný (7.B) 255. místo Padák matematická soutěž pořádaná Gymnáziem Nymburk pro žáky 9. ročníků ZŠ, uchazeče o studium na této škole; S. Hořelica (9.A) 3. místo Finanční gramotnost - školního kola se zúčastnilo 18 žáků ročníků; pro okresní kolo se vytvořil tým Veronika Binderová, Dalimil Novotný (oba 9.C) a Štěpán Kos (9.A), obsadili 2. místo. DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) VOBS (Matematika prof. Hejného), P. Bäumelt, V. Daňhelková, B. Sedlářová, J. Tomášová Odpady a jejich využití (Spalovna Malešice Praha), B. Sedlářová B. Sedlářová, P. Bäumelt, V. Daňhelková Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, EKO Gymnázium Poděbrady Elixír do škol (projekt nadace Depositum Bonum) Fy 1x měsíčně V. Daňhelková, J. Tomášová Heureka učitelská školka (ZŠ Červený Vrch) pod záštitou nadace Depositum Bonum a KDF MFF UK Fy, pravidelně v průběhu roku, J. Tomášová Pracovní dílny Hradec Králové, Fy, J. Tomášová Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Pořízení výukových programů na matematiku a fyziku, které lze využít v počítačové učebně i ve třídách s interaktivními tabulemi či projektory Zpráva předmětové komise: Přírodní vědy - Př, Ch, Z za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Petra Kubalová členové PK: Ing. Pavla Strnadová, Mgr. Jana Borecká, Mgr. Jiří Vostrovský, Mgr. Petra Kubalová, Jan Papáček Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 velmi dobrá spolupráce v naší komisi mezi členy a mezi ostatními komisemi (hlavně Pč,Tv) naplánované akce splněny velice pozitivní přístup k vyučování, hravost a kreativita, snaha o nové metody výuky např. e- learningové učení na základě proběhlého projektu ve spolupráci s EKO Gymnáziem Poděbrady, využívání v příštím roce jen zkušebně P. Kubalová, Př 7. ročník Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) Únor a 9. roč. exkurze Výstaviště Lysá nad Labem - Regiony ČR a cestovní ruch; Jana Borecká, Jan Papáček, Petra Kubalová Březen roč. exkurze Výstaviště Lysá nad Labem Jarní zemědělec ; J. Borecká-P Kubalová, J. Papáček, P. Strnadová, J. Vostrovský Duben červen a 2. stupeň exkurze a přednáška v Muzeu Bedřicha Hrozného Region ; spolupráce s Muzeem B. Hrozného soutěž Namaluj plaza nebo obojživelníka roku 2014, 70 účastníků a odevzdaných prací; Tomáš Němec 7. roč. a Zdeněk Urban 8. roč. oceněni jako nejlepší z naší školy (předání ceny a diplomů Český ráj, Prachov Muzeum) Květen 2014 Mirakulum Milovice; Jan Papáček, Petra Kubalová Př procházka přes Naučnou stezku - viděli jsme přírodu trochu jinak Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

53 Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) pomoc při projektech - B. Hrozný - Plaz roku, Renesance; J. Papáček, P. Kubalová, J. Borecká projekt EVVO s EKO Gymnáziem Poděbrady Ekologie do škol - P. Kubalová, J. Papáček, H. Burcalová, P. Strnadová, J. Borecká, J. Krausová Př, Ze,Vv, Aj; velká spolupráce mezi jmenovanými vyučujícími, velmi náročné, čeká nás ještě poslední fáze zapracování do ŠVP ZV jako nadstavbová nepovinná část výuky pomoc při projektovém dni školy V terénu 29. a 30. května 2014; organizátor: J. Papáček, P. Kubalová Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Květen 2014 přednáška Afrika, J. Borecká, J. Papáček Květen a červen 2014 představení dramatického kroužku Rebelové, žáci I. a II. stupně; realizováno pro veřejnost, žáky mateřských škol, žáky okolních základních škol včetně speciální Říjen 2014 Nymburk Austrálie ročníky J. Papáček, J. Borecká, J. Vostrovský Uskutečněné akce školní výlety (termín, název akce, třída, pedagog) Vycházky do okolí hlavně 9. roč., Skála, Hrabanovská Černava spolupráce mezi předměty, vzájemná pomoc - Př, Che, Ze, Pč - práce na zahradě, pomoc na vyklízení půdy Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Duben zeměpisná olympiáda kategorie A - 4. místo v okresním kole Daniel Dvořák Soutěž PP - Nymburk Zdravotní škola Chemická olympiáda - školní kolo - B. Rudolfová Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Příspěvky do místního tisku Listy Města Lysá nad Labem Vystoupení dramatického kroužku Rebelové Výrobky - herbáře, smýkačky, trojrozměrné výroby (zvířata, měkkýši...) Křížovky pro ostatní tříd Vycházky do okolí Hmyz - 6. roč. Vycházky Botanika - 7. roč. - tvorba Herbářů LP - zařazovány ve větší míře než vyžaduje běžná praxe-používání nového mikroskopu s využitím a propojením do počítače - motivace pro děti - získání vztahu k výzkumné práci! Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) Doplnění v červnu dodatek k ŠVP ZV Bedříšek EVVO, Projekt: Poděbrady, e-learningové vyučování DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Březen 2014 Jak jinak na žáky, beseda s psychologem ve škole Vzdělávání pg v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ (jméno pg, název studijního oboru) J. Papáček - dokončování studia se zaměřením na pg činnost Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Větší zapojení techniky možnost psaní si zápisů z hodin ve vyšších ročnících do notebooků Praktika v přírodě - školní zahrada Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

54 Výroba trojrozměrných předmětů Větší propojení přírodovědných předmětů Větší spolupráce s I. stupněm Zpráva předmětové komise: AJ za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Jana Borecká (Píchová) členové PK: Mgr. Jana Borecká (Píchová), Bc. Helena Burcalová, Petr Tesař Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 Předmětová komise se scházela dle potřeby, vzájemně jsme konzultovali některé gramatické jevy, dosažené výsledky, či problémy, které se vyskytly. Vzájemně jsme si vyměňovali vytvořené materiály, konzultovali jsme metody práce. Pracovali jsme na úpravách tematických plánů pro 9. ročník. Dle zájmu a potřeb žáků jsme poskytovali také doučování. Připravovali jsme žáky na účast v konverzační soutěži. Využíváme interaktivní tabule, seznamujeme se s možnostmi jejich využití. Pro žáky 8. a 9. roč. byl nabídnut nepovinný předmět Konverzace v AJ. Pracovali jsme na projektu Ekogymnázia Poděbrady. Byla nám zakoupena nová technika- cd přehrávače. Byly objednány pracovní sešity na příští školní rok. Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) proběhl Evropský den jazyků, tentokrát rozšířený o mimoevropské země, PK AJ + TU, všechny ročníky Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) divadelní představení v angličtině The Detectives pro zájemce z řad 8. a 9. ročníků (k příležitosti Evropského dne jazyků) Kanada - zeměpisná přednáška v angličtině pro žáky 9. ročníků Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Konverzační soutěž v AJ: proběhlo školní kolo, zúčastnilo se celkem 10 žáků, v kategorii roč. se na prvním místě umístila Julie Kárníková ze 7.A, v kategorii roč. se na prvním místě umístil Martin Bittner z 8.A; okresní kolo se konalo v únoru v Poděbradech, oba dva jsme na soutěž připravovali - Julie Kárníková obsadila v okresním kole 10. místo, Martin Bittner se kvůli lyžařskému výcviku nezúčastnil. Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Evropský den jazyků Vzdělávání pg v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ (jméno pg, název studijního oboru) Petr Tesař - učitelství pro 1.stupeň, UK Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

55 Zpráva předmětové komise: Nj, Rj za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Eva Poborská členové PK: Mgr. Taťána Anderšová, Mgr. Iveta Brčáková, Mgr. Eva Poborská, Mgr. Dana Tvrdá Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 Splnění všech vytyčených úkolů pro tento školní rok vyjma vícedenní zahraniční exkurze (Mnichov, Neuschwanstein,Dachau - z důvodu nenaplnění kapacity autobusu) Splnění tematických plánů v časovém harmonogramu s maximálně týdenním skluzem Tvorba a plnění IVP u vybraných žáků Využívání PC a interaktivních tabulí v hodinách Využívání rozšiřujících materiálů a posilování mezipředmětových vztahů Využívání DUMů Velmi dobrá a aktivní spolupráce všech členů PK Velmi dobrá a aktivní spolupráce s angažovanými žáky nad rámec jejich školních povinností Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) , Norimberk (Nürnberg)SRN: pamětihodnosti - císařský hrad, muzeum Albrechta Dürrera, chrám sv. Vavřince, středověká řemeslná ulička, historické jádro města, vánoční trh Christkindlmarkt, přihlášení zájemci (44) z ročníků, pg.doprovod: Poborská E.,Tovarová J.,Tvrdá D. Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Dokončení celoročního projektu německých a českých škol, říjen 2013,,Radioprojekt, přihlášení zájemci z 9.C, Poborská E., Tvrdá D. Přehled akcí ve školním roce 2013/14 v rámci Radioprojektu Říjen 2013 ( ) závěrečný workshop všech zúčastněných německých a českých škol, Nymburk, ČR Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Návštěva německého divadelního festivalu, přihlášení zájemci z ročníků, Poborská E., Tvrdá D. Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) , školní kolo konverzační soutěže v RJ v kategorii I.A a II.A, bez postupu do okresního kola , školní kolo konverzační soutěže v NJ v kategoriích I.A a II.A - tj. žáci 7. ročníku a ročníků - umístění v kategorii I.A: 1. Kolář Filip, 2. Vajdíková Nikol - umístění v kategorii II.A: 1. Mikušek Ondřej, 2. Binderová Veronika , okresní kolo konverzační soutěže, Nymburk, 3. místo v kat.i.a Kolář Filip, 8. místo Vajdíková Nikol, 5. místo v kat.ii.a Mikušek Ondřej, 6.místo Binderová Veronika , školní kolo Bücherwurm - soutěž v předčítání německých literárních textů, 1.místo s postupem v kategorii I. (základní školy) Binderová Veronika., 9.C; 2. místo bez postupu Ziegelheim Jindřich,8.B; 3.místo Sadílková Tereza,9.B , celostátní finále Bücherwurm, Pardubice, 2.místo v kategorii I. (ZŠ) Binderová Veronika, 9.C Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Radioprojekt, závěrečné setkání - článek, otištěno v Listech a na www stránkách školy Bücherwurm-zasláno do Listů,odkaz na www stránkách školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

56 Norimberk,zahraniční exkurze - odkaz na www stránkách školy DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Deutschlehrertag - Den učitelů němčiny SGUN, Goethe Institut Prag, celodenní, Poborská E. Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Motivovat žáky k větší aktivitě a participaci na školních aktivitách spojených s poznáváním kulturních a historických souvislostí v německy mluvících zemích Informace o soutěži Bücherwurm Soutěž spočívá v předčítání německých literárních textů a je určena žákům základních i středních škol, kteří jsou podle věku, ročníku a dosažené úrovně znalostí NJ rozděleni do několika kategorií. Soutěž každoročně vyhlašuje Goethe Zentrum Pardubice, což je pobočka pražského Goethe Institutu. Vždy v lednu organizátoři rozešlou přihlášeným školám 1 výtisk knihy vylosovaného německého autora v českém jazyce a současně vybrané kapitoly z knihy v německém jazyce. Do přelomu března-dubna mají žáci čas se svými vyučujícími opakovaně se správnou výslovností pročítat zvolené pasáže tak, aby je mohli počátkem dubna předčítat ve školním kole. Vítěz školního kola se v polovině dubna zúčastní celorepublikového finále, které se koná v Divadle29 v Pardubicích. První tři vítězná místa jsou odměněna věcnými cenami. Zpráva předmětové komise: VkZ, Pč, Vv, Hv za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Jana Tovarová členové PK: Mgr. Jana Krausová, Mgr. Petra Kubalová, Mgr. Dana Tvrdá, Jan Papáček Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 důležitým prvkem je školní a třídní prostředí, žáci si pod odborným vedením vylepšují okolí školy a pečují o pořádek zaměřili jsme se na praktické dovednosti a návyky, které jsou nezbytné pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti zjistili jsme, že každý projekt je pro školu velkým přínosem a díky nim se ve škole mohlo realizovat mnoho změn v ŠVP máme pracovní činnosti, ale sehnat materiál, s kterým by děti mohly pracovat, není snadné, služba škole dávno nefunguje Uskutečněné akce exkurze (termín, název akce, třída, pedagog) 09/2013 Zahrada Čech Litoměřice, 8. B., J. Tovarová 09/2013 Náš chov Lysá n. L., 8. B, J. Tovarová 09/2013 Vycházky Prahou, Pražský hrad s výkladem, 8. A,B, J. Tovarová, J. Krausová 10/2013 Výstava Zemědělec Lysá n. L., 6. A, J. Tovarová 11/2013 Výstava Chovatel Lysá n. L., 7. B, 8. A,B,C, TU 12/2013 Mše pro hnutí na vlastních nohou, chrám sv. Víta, celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, stonožkové děti II. st., J. Krausová, J. Tovarová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

57 01/2014 Muzeum gastronomie Praha, kroužek Vedení domácnosti a 8. B, J. Tovarová 03/2014 Zemědělec 2014 Lysá n. L., kroužek Vedení domácnosti a 8. B, J. Tovarová 04/2014 Narcis 2014 Lysá n. L., 7. B, J. Tovarová Uskutečněné akce projekty (termín, název akce, třída, pedagog) Projekt Stonožka, 09 11/2013, Pč, VV, žáci II. st., J. Krausová, J. Tovarová Projekt Tradice Adventu a Vánoc, 10 11/2013, žáci II. st., J. Tovarová, P. Kubalová, J. Papáček Projekt Svazek přátelství, 04 06/2014, žáci 7. A, B, J. Tovarová Projekt Historie trochu jinak renesance, 04 06/2014, žáci II. st, J. Tovarová, P. Kubalová, J. Papáček, D. Tvrdá, 1. místo hrad Eden (chlapci 9. B,C), 1. místo v šití kostýmů Šájer Peka (dívky z 9. C) Projektový den Velikonoce, 04/2014, historie, zvyky, obyčeje, žáci II. st., J. Tovarová Uskutečněné akce divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) Výživa ve Výchově ke zdraví, 11/2013, žáci 5. a 6. roč., J. Tovarová (výchovný program s pohybovou aktivitou) Čas proměn, 10/2013, 6. roč., J. Tovarová (výchovný program o dospívání) Prevence tabakismu a marihuany, 11/2013, 6. a 7.roč., J. Tovarová (preventivní program) Vývoj světové rockové hudby ve 20.století, 01/2014, žáci II. stupně, D. Tvrdá Soutěže, olympiády (termín, název, krátká charakteristika, umístění = pořadí, jméno) Stonožka Výtvarná soutěž k 670. výročí položení základního kamene Katedrály sv. Víta, 03 06/2014, J. Krausová, J. Tovarová Obojživelník a plaz roku 2014, Vv, 02 04/2014, J. Krausová, čestné uznání Z. Urban 8. A a T. Němec 7. B ( Soutěžíme s Albatrosem, 10 11/2013, J. Tovarová, čestné uznání D. Duška Š. Křenová 8. B, M. Hankeová, A. Ternbachová 8. A (recyklace papíru výroba interiérových dekorací) Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Stonožka humanitární sbírka pro africké děti školní potřeby, 09 11/2013, žáci I. a II. st., TU Vánoční ozdoba města Lysá n. L., 10 11/2013, J. Tovarová, čestné uznání pro vybrané žáky 8. B Výtvarné práce pro dětské nemocniční oddělení Na Karlově Pohádkové bytosti, Vv 7. A,B, J. Krausová Region, kde žijeme, Muzeum B. Hrozného, prostřený stůl a lidové tradice, 8. roč., J. Tovarová Prezentace naší školy v ZŠ Litol (pro budoucí žáky 6. roč.), vybraní žáci 9. C., B. Sedlářová Květinová slavnost Lysá n. L., vybraní žáci II. st., J. Krausová, J. Tovarová; výzdoba oken, aranžování květin, vystoupení mažoretek Cena Ď - Národní divadlo Praha, , ocenění stonožkového hnutí, J. Krausová, J. Tovarová Další (nezařazené aktivity) - (termín, místo, třídy, pedagogové) Aprílová škola naruby, 04/2014, vybraní žáci 9. roč., TU, akce na I. st. Zápis do 1. tříd, 02/2014, vybraní žáci 9. roč., pomoc s organizací + vystoupení mažoretek, TU Maškarní karneval, 04/2014, vybraní žáci 8. B, pomoc s organizací, J. Tovarová Školní soutěže palačinkiáda a bramborákiáda, Pč, 8. roč., J. Tovarová, P. Kubalová Vzdělávání pg v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ (jméno pg, název studijního oboru Tovarová Jana, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ, UK v Praze Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období Přesvědčit žáky, pedagogy a rodiče pro nové aktivity nikoho nenutit, každý se může zapojit do toho, co mu sedne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

58 Zpráva předmětové komise: Tv za školní rok 2013/2014 vedoucí PK: Mgr. Dana Tvrdá členové PK: Jan Papáček, Mgr. Jiří Vostrovský, Mgr. Petr Bäumelt Zhodnocení činnosti za školní rok 2013/2014 Žáci školy se zúčastnili mnoha sportovních soutěží v rámci školy, města i okresu Od března 2014 je opět možné využívat zrekonstruované školní hřiště u ZŠ JAK Lysá n. L. - je možné plnit všechny atletické disciplíny kromě hodu granátem; dále je možno využívat vnitřní hřiště na míčové hry; hřiště bylo vybaveno šatnou a sociálním zařízením. Uskutečněné akce soutěže pořádané naší školou Vzpomínka na Emila Zátopka, termín: ročník přespolního běhu jednotlivců. Organizátoři: Dana Tvrdá, Jana Tovarová, Petr Bäumelt, Jan Papáček, Jiří Vostrovský Závodu se zúčastnili závodníci ze 7 škol ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ pomocná a speciální Lysá nad Labem, ZŠ Kounice, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, ZŠ Milovice, ZŠ Kostomlaty nad Labem a pořádající ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem. V chladném dopoledni se na tratě závodu vydalo přes 180 závodníků. Podruhé změřili síly také handicapovaní sportovci v kategorii Bez hranic. Nejúspěšnější byli běžci z Kounic s celkem 16 medailemi, na druhém místě v počtu medailí byla ZŠ TGM Milovice - 6 medailí. Pro pořádající školu získali zlaté medaile sourozenci Kateřina a Lukáš Kleinerovi, bronz Radek Štrobl. Uskutečněné akce - školní soutěže Jarní švihadlo, termín: , zajišťuje: Petr Bäumelt Soutěž tříd ve skoku přes švihadlo. Výsledky jednotlivců: 1. Vavřičková Jana Hammerová Leona Kleinerová Kateřina Vaněčková Lucie Lerchová Simona 100, Šircová Adéla 100, Bäumeltová Aneta Pudilová Sabina 98, Košťálová Karolína Houžvička Matěj 94 Výsledky tříd: Kategorie A pořadí třída průměrný výkon 1. 1.A 36, B 25,14 Kategorie B pořadí třída průměrný výkon 1. 3.C 47, A 45, B 40,52 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

59 4. 3.A 34, B 28,03 Kategorie C pořadí třída průměrný výkon 1. 5.B 63, A 54, B 35,87 Třída 5. A nebyla v kategorii tříd hodnocena, neboť se do soutěže nezapojilo potřebných 70% žáků třídy. Kategorie D pořadí třída průměrný výkon 1. 6.C 61, A 51, B 50,52 Třídy 6. A a 7. B nebyly v kategorii tříd hodnoceny, neboť se do soutěže nezapojilo potřebných 70% žáků třídy. Kategorie E pořadí třída průměrný výkon 1. 9.C 67, B 63, C 60, A 58, B 52,53 Třída 9. A nebyla v kategorii tříd hodnocena, neboť se do soutěže nezapojilo potřebných 70% žáků třídy. Projektový den V terénu, termín: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ Příprava: Jiří Vostrovský, Jan Papáček; spolupráce na realizaci: Dana Tvrdá, Petr Bäumelt, Daniela Škodová, Helena Burcalová, Petra Kubalová, Taťána Anderšová, Věra Daňhelková, Iveta Brčáková. Akce byla zařazena v rámci tématu OČBRMU Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Probíhala současně v zámeckém parku a na školním hřišti. Žáci ve 3 4 členných skupinách procházeli připraveným programem a plnili úkoly na stanovištích orientace v terénu, práce s plánem parku, první pomoc, hod na cíl, střelba, poznávání přírodnin apod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

60 Sportovec školy, termín: školní rok 2013/2014 Soutěž jednotlivců II. stupně Zajištění: vyučující TV Zpracování výsledků: Dana Tvrdá Výsledky: Kategorie dívek: 1. místo Hankeová Michaela 2. místo Kleinerová Kateřina 3. místo Marešová Radka Kategorie chlapců: 1. místo Ciryn Martin 2. místo Dráb Jakub 3. místo Kleiner Lukáš Soutěže organizované v rámci města, okresu, kraje Okresní kolo v přespolním běhu, termín: Pořadatel: ZŠ JAK Lysá nad Labem Pg doprovod: Jan Papáček Výsledky družstev: Dívky 6.-7.třída Chlapci třída Dívky třída Chlapci třída 11. místo 1. místo - postup do krajského kola 1. místo - postup do krajského kola 6. místo Stolní tenis, termín: Pořadatel: DDM Poděbrady Pg doprovod: Jiří Vostrovský Výsledky: 7. místo chlapci mladší místo dívky starší Vánoční laťka, termín: Pořadatel: ZŠ JAK Lysá nad Labem Pg doprovod: Dana Tvrdá Výsledky: mladší žákyně 2. místo Kloudová Lucie 3. místo Klímová Timea mladší žáci 1. místo Dráb Jakub 3. místo Kleiner Lukáš starší žákyně 1. místo Hankeová Michaela 2. místo Kleinerová Kateřina Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

61 3. místo Hendrichová Sára starší žáci 2. místo Kadeřábek Jakub 3. místo Tržický Ondřej Novoroční pohár ZŠ a MŠ Milovice, termín: Pořadatel: ZŠ a MŠ Milovice Pg doprovod: Jan Papáček, Jiří Vostrovský Zúčastnila se družstva ze ZŠ Milovice a ZŠ BH Lysá nad Labem. Smíšená družstva soutěžila ve vybíjené (5. tř.), přehazované (6. a 7. tř.) a volejbalu (8. a 9. tř.). Výsledky: 1. místo ZŠ a MŠ Milovice 2. místo ZŠ BH Lysá nad Labem Coca cola cup, termín: podzimní předkolo a jarní kolo Soutěž fotbalových týmů 2. stupně ZŠ, Lysá nad Labem Pg doprovod: Petr Bäumelt Výsledky: 2. místo v předkole 2. místo v 1. kole Pohár rozhlasu - soutěž v atletice družstev, okresní kolo, termín: (mladší žactvo) a (starší žactvo) Pořadatel: DDM Poděbrady Pg doprovod: Bäumelt, Papáček - mladší žactvo; Tvrdá, Vostrovský - starší žactvo Výsledky okresního kola: Družstva: mladší žákyně mladší žáci starší žákyně starší žáci 12. místo 6. místo 3. místo 9. místo Jednotlivci: Mladší žákyně 60 metrů Blažková Marie, Lambertová Zuzana 9, Kommová Andrea 9,9 Míček 4. Dvořáková Andrea 43, Tomanová Michaela 31,28 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

62 18. Kommová Andrea 30,49 Skok daleký 8. Smejkalová Valentýna Blažková Marie Svobodová Jana 285 Skok vysoký Šoukalová Anna, Klímová Timea Tomanová Michaela metrů 21. Horváthová Monika 2:15,4 30. Lambertová Zuzana 2:26,1 31. Šoukalová Anna 2:31,0 Mladší žáci 60 metrů 3. Dráb Jakub 7,9 10. Ciryn Martin 8,4 36. Křenek Oliver 9,9 Míček 8. Kleiner Lukáš 47, Voříšek Ondřej 36, Houžvička Matěj 34,00 Skok daleký 2. Kovařík Jaroslav Houžvička Matěj Kovařík Adam 333 Skok vysoký 2. Dráb Jakub Kovařík Jaroslav, Kovařík Adam metrů 9. Ciryn Martin 3:31,6 18. Kleiner Lukáš 3:39,8 26. Křenek Oliver 3:46,6 Starší žákyně 60 metrů 4. Hankeová Michaela 8, Hendrichová Sára 9,3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

63 31. Marešová Radka 9,7 Koule 2. Kleinerová Kateřina 8,42 5. Hájková Petra 8, Binderová Veronika 6,82 Skok daleký 2. Hankeová Michaela Reková Kateřina 396 Skok vysoký Reková Kateřina Hendrichová Sára, Marešová Radka metrů 1. Kleinerová Kateřina 2:39,3 15. Vorlíčková Aneta 3:01,6 Starší žáci 60 metrů Jančík Michal 8, Kovář Matěj 8, Čemus Daniel 8,5 Koule Kučera Tomáš, Poborský Roman 10, Holeš Patrik 8,46 Skok daleký 14. Tržický Ondřej Kovář Matěj 456 Skok vysoký Širc Matěj, Halda Lukáš, Kovář Matěj metrů 10. Širc Matěj 5:15,6 19. Tržický Ondřej 5:27,9 Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) Článek v Listech o úspěchu našich závodníků v okresním kole přespolního běhu Článek v Listech o běhu Vzpomínka na E. Zátopka Článek v Listech o LVK Další (nezařazené aktivity) např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) Lyžařský výcvikový kurz - Benecko, penzion Na Rychlově, termín: Pg zajištění: vedoucí kurzu - Dana Tvrdá, Olga Gruhnová, Jiří Vostrovský, zdravotník - Jan Papáček Počet žáků: 36 (osmý a devátý ročník) LVK konaný v prostorách penzionu proběhl bez problémů. Stravování 5x denně + celodenní pitný režim (čaj). Úklid sociálních zařízení probíhal denně, společné prostory byly drženy v čistotě. Lyžařský vlek u penzionu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

64 v délce 400 m nemohl být kvůli nedostatku sněhu využíván v celé délce, ze dvou sjezdovek byla v provozu jedna. Sklon sjezdovek je vhodný pro výuku lyžování začátečníků i pro zdokonalování lyžařské techniky pokročilejších lyžařů. Pokročilým lyžařům byla nabídnuta možnost návštěvy Ski areálu Benecko, tuto možnost využilo 25 žáků. Cena dopolední permanentky 370 Kč. Nelyžařské aktivity: přednáška o první pomoci Jan Papáček přednáška o výzbroji a výstroji lyžaře, běžkaře Olga Gruhnová přednáška o pohybu na horách a jeho rizicích člen Horské služby Objekt je vhodný pro pořádání skupinových školních akcí. Bližší informace k LVK v samostatné zprávě o LVK uložené v sekretariátu školy. DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) Kurz zdravotníka zotavovacích akcí - D. Tvrdá, J. Papáček - leden, únor 2014 Vzdělávání pg v rámci celoživotního vzdělávání na VŠ (jméno pg, název studijního oboru) Jan Papáček VŠ studium (Palestra, Praha) Sportovní a kondiční specialista Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období V nejbližším období bude třeba zaměřit se na možnosti provedení rekonstrukce tělocvičny v budově BH - stav obložení stěn a podlahy v některých místech je nevyhovující (realizace v červnu červenci 2014). Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

65 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce vykonala inspekční činnost na škole v termínu Inspekční zpráva je zpřístupněna na v sekci Ke stažení (Veřejně přístupné dokumenty školy ke stažení, zpřístupněno dne ). Výňatek z Inspekční zprávy: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

66 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt EU peníze školám, registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ Naše škola pokračovala v zapojení do projektu EU peníze školám operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. - Cílem projektu bylo zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami byli žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjela od velikosti školy a počtu žáků. Celková výše dotace, přiznaná škole, činila ,- Kč. - Náš projekt byl zahájen k a ukončen byl k Podporovanými oblastmi byly: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání informačních a komunikačních technologií, matematika, finanční gramotnost. Výstupy projektu a zároveň podmínka čerpání finančních prostředků byla tvorba digitálních učebních materiálů zapojenými pedagogy a DVPP v podporovaných oblastech. - V rámci tohoto projektu došlo tedy mj. i k modernizaci zařízení a vybavení naší školy. V I. etapě v roce 2012 (školní rok 2011/2012) byly ve výběrovém řízení nakoupeny notebooky, tiskárny a PC pro přípravu učitelů na výuku a vytváření digitálních učebních materiálů, vybaveny 4 učebny projektorem, plátnem a PC, dvě učebny stanicemi pro žáky, pořízen byl nový výkonnější server a obě budovy školy byly pokryty bezdrátovou WiFi sítí. Ve II. etapě, která proběhla v dubnu 2013 (školní rok 2012/2013), byly na základě uskutečněného výběrového řízení nakoupeny interaktivní dataprojektory, keramické tabule a notebooky do 10 tříd školy. Ve III. etapě, která proběhla v září 2013 (školní rok 2013/2014), byly na základě uskutečněného zadávacího řízení nakoupeny interaktivní dataprojektory, keramické tabule a notebooky do 3 tříd školy, dataprojektor, projekční plátno a notebook do 1 třídy, 13 ks tabletů se základnou pro uložení a nabíjení a s mobilní základnou pro transport. - Hlavní změnou, kterou se realizací projektu dosáhlo, byla modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Využití moderního vybavení ve výuce přispěje ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole. - Škola splnila všechny výstupy projektu tj. absolvování DVPP a vytvoření digitálních učebních materiálů (986 ks). - Bližší informace o projektu (včetně informací o výběrových řízeních) lze najít na v sekci EU peníze školám. - Přehled o čerpání finančních prostředků je uveden v části 16. Základní údaje o hospodaření školy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

67 Grantový projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/ V poslední době se sdělovací prostředky, odborná, rodičovská i laická veřejnost stále více zabývají problémem nízké úrovně našich žáků především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, což dokládají výsledky mezinárodních srovnávacích testů PISA, PIRLS a TIMSS. - Naše škola přistoupila aktivně k řešení této problematiky, v loňském roce požádala o projekt a od do realizovala grantový projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory Další vzdělávání pedagogických pracovníků, název výzvy - Středočeský kraj Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.3, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Celková výše dotace činila ,- Kč. - Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol finančně podporovalo především vzdělávání pedagogů základních škol Středočeského kraje v nové metodice výuky prvopočátečního čtení SFUMATO tak, aby její úspěšnou implementací bylo dosaženo zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol Středočeského kraje. Nositelem této metody SFUMATO - SPLÝVAVÉ ČTENÍ a jejího know-how je společnost ABC Music v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou. - Záměrem projektu bylo vytvořit novou síť pedagogů (min. 75 osob), kteří za výrazné podpory a metodického vedení zkušených lektorů dodavatele vzdělávání budou metodiku aplikovat na žácích ZŠ a žácích speciálních ZŠ. Součástí projektu bylo i vytvoření nové sítě lektorů (min. 10 osob z cíl. skupiny) metody Sfumato. Skutečnost = podpořeno 194 pedagogů, úspěšně podpořeno 147 pedagogů s osvědčením Sfumato (Splývavé čtení ) s hudebně dramatickým aspektem I. (za úspěšné absolvování vzdělávání v KA 1 a KA 2) a úspěšně podpořeno 52 pedagogů s osvědčením Sfumato (Splývavé čtení ) s hudebně dramatickým aspektem II. (za úspěšné absolvování vzdělávání v KA3 = výchova aktivního učitele). - Cílem projektu byla implementace komplexního systému výuky pracovníků škol a školských zařízení a systematické rozšíření nové, dosud běžně a plošně nepoužívané, metodiky výuky prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení) v různých podmínkách vzdělávání s různými přístupy pedagoga. Výsledkem úspěšné implementace bude zvýšení čtenářské gramotnosti žáků ZŠ Středočeského kraje. - Cílem vzdělávání pedagogů (a následně i žáků) nebylo jen základní představení metody, ale také zaměření výuky na dramatickou a hudebně dramatickou výchovu, což přispívá k hlubšímu porozumění a pochopení textu u žáků, kteří mají problémy se čtením, psaním a vyjadřováním. V současné době je metoda Sfumato vnímána jako inovativní, ale především velmi účinná metoda výuky počátečního čtení na I. stupni ZŠ. Je vhodná pro vytváření bezchybného dynamického stereotypu čtení u žáků i jako minimalizace projevu dyslexie. Umožňuje i efektivnější individuální práci se žáky. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Více

Plán práce na školní rok 2015/2016

Plán práce na školní rok 2015/2016 7. srpna 2015 Č. j.: 12/2015 Jar Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 5 C) Organizace školního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK / Plán práce na školní rok / strana Obsah: Hlavní úkoly práce školy Plán schůzí, pedagogických a provozních porad a třídních schůzek 6 Organizace školního roku, termíny prázdnin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více