MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA LOMOUC. Janečka Tomáš. Řízení obalového hospodářství v Mubea HZP s.r.o. Management of Packaging Economy in Mubea HZP s.r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA LOMOUC. Janečka Tomáš. Řízení obalového hospodářství v Mubea HZP s.r.o. Management of Packaging Economy in Mubea HZP s.r."

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA LOMOUC Ústav managementu a marketingu Janečka Tomáš Řízení obalového hospodářství v Mubea HZP s.r.o. Management of Packaging Economy in Mubea HZP s.r.o Vedoucí práce : Ing. Anežka Machátová Olomouc 2010

2 OBSAH ÚVOD..3 I. Teoretická část Reverzní logistika Definice pojmu reverzní logistika Význam reverzní logistiky Příčiny rozvoje reverzní logistiky Reverzní logistika a její začlenění do systému logistiky Aktivity reverzní logistiky Procesy reverzní logistiky Vstupní inspekce Sběr Intervaly sběru Třídění pasivních prvků reverzní logistiky Zpracování Různé úhly pohledu na reverzní logistiku Legislativa odpadového a obalového hospodářství Zpětný odběr Reklamace Vratné obaly Definice vratných a přepravních obalů Systém vratných obalů Typy přepravních obalů Manipulační a přepravní jednotka...31 II. Praktická část Mubea HZP.r.o Popis společnosti Mubea HZP s.r.o Historie firmy Mubea HZP s.r.o SWOT Analýza Mubea HZP s.r.o Produkty Stabilizátory Pružiny Logistika ve firmě Mubea HZP s.r.o Řízení a plánování výroby Logistika obalového materiálu MHZP

3 5.5.3 Druhy obalových prostředků Manipulační prostředky Vratné obaly Likvidace obalů v MHZP...48 NÁVRH ŘEŠENÍ Řešení zjištěných nedostatků Návrh správy obalového materiálu Návrh hospodaření s bednami...52 ZÁVĚR...53 ANOTACE...54 Seznam použité literatury

4 Úvod : Součástí obalového hospodářství každé firmy je tzv. Reverzní logistika. Rostoucí nátlak legislativy a životního prostředí stále čím dál více tlačí na hospodaření a ekologické likvidování obalových materiálů a hlavně jejich opětovné využití. Tématu reverzní logistiky se literatura začala věnovat intenzivněji od 90. let dvacátého století. Počátky zájmu se směrují do USA. Někteří autoři se spíš věnovali problematice odpadů, ale někteří problém řešili spíše směrem od zákazníka k obchodníkovi a obchodníka k dodavateli v rámci reklamace. Dnešní literatura však již pohlíží na reverzní logistiku komplexněji. Česká odborná literatura se zatím problémem zpětných materiálových toků moc nezabývá, vyjma odpadového hospodářství. Proto při sestavování této diplomové práce je čerpáno převážně ze zahraniční literatury, která se touto problematikou zabývá intenzivněji. I dnešní zákony se tímto problémem již intenzivněji zaobírají, například zákon o zpětném odběru některých použitých a nefunkčních zařízení zpět k výrobci k ekologické likvidaci (zákon č.185/2001 sb.) Tato myšlenka vznikla někdy v 80. letech na půdě EU a jejím hlavním cílem bylo převést zodpovědnost za recyklaci odpadu přímo na původce, čili na výrobce produktu, ale jeho hlavním cílem není jen jeho odstranění, ale hlavně jeho následné využití. 3

5 Cíl práce : Cílem této diplomové práce je nahlédnout podrobněji a analyzovat řízení zpětných toků ve firmě Mubea HZP s.r.o. Analýza zpětných toků je zaměřena hlavně na oblast vratných přepravních obalů a nalezení slabých míst těchto toků. Na základě zjištěných zkušeností jsem se pokusil o optimalizaci tohoto průběhu zpětného odběru obalů, která by vedla ke snížení nákladů. Hlavní úkol, který jsem si pro mou práci vybral : - Obaly, nakládání s obaly - Analýza stávajícího systému nakládání s obaly - Vypracování návrhu postupu vedoucího ke splnění podmínek daných novou legislativní úpravou oblasti nakládání s obaly 4

6 I. Teoretická část 1. Reverzní Logistika 1.1Definice pojmu reverzní logistika Definice reverzní logistiky mohou být od sebe odlišné, je to tím, že někteří autoři definují logistiku z jejího užšího pohledu. Podle Škapy (2005) lze najít v literatuře tři úzké pohledy na reverzní logistiku : 1. Reverzní logistika z pohledu obchodní a marketingové funkce, která sleduje hlavně ekonomické cíle. 2. Reverzní logistika z pohledu ekologického, jejímž účelem je dostát legislativním požadavkům státu. 3. Třetí úzké pojetí zahrnuje pod pojmem reverzní logistika zejména organizaci různých způsobů zhodnocování starých výrobků (Product Recovery Management) Podle Stocka (1998) je definice reverzní logistiky z pohledu její obchodní funkce jako vracení výrobků, recyklaci, likvidaci odpadů, omezení zdrojů (source reduction), nahrazování materiálů, znovupoužití materiálů, opravování výrobků za účelem jejich dalšího použití (refurbishing, repair a remanufacturing) Škapa (2005, str. 21) definuje reverzní logistiku obecně :,,Hlavní náplní reverzní logistiky (neboli zpětné logistiky) je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý. 1 Rogers a Tibben-Lembke (1998), vypracovali studii, kde definují, že aktivity u kterých nedochází ke zpětnému toku, by neměly být považovány za součást reverzní logistiky. Spadají spíše pod pojem zelená logistika (green logistics), pod tento pojem autoři zařazují spotřeby energie, snižování znečištěného prostředí dopravou, nebo navrhování obalů snižujících spotřebu materiálu. Zelená logistika se zabývá minimalizací odpadů logistiky na životní prostředí. Můžeme říci, že některé aktivity zelené logistiky jsou relevantní zároveň i pro reverzní logistiku. Jedná se například o recyklaci výrobků, obalů a odpadů nebo o vratné obaly. Podoba definice reverzní logistiky je také závislá na konkrétním hospodářském odvětví, v souvislosti s nímž je reverzní logistika spojována. Reverzní logistika má jinou úlohu v oblasti maloobchodu než například ve sféře výrobní. 1 citace ŠKAPA, R. Reverzní logistika.(2005) str.21 5

7 1.2 Význam reverzní logistiky Logistika hraje v ekonomice státu klíčovou úlohu a to ve dvou základních směrech. Po prvé, logistika představuje jednu z hlavních výdajových položek podniků, a tím ovlivňuje všechny další ekonomické aktivity a je nimi také sama ovlivňována. Například ve Spojených státech v roce 1996 se logistika podílela přibližně 10,5% na hrubém domácím produktu. Americký průmysl v tom roce vynaložil přibližně 451 milionů dolarů na přepravu nákladů a asi 311 miliónů dolarů na skladování a udržování zásob. V kombinaci s dalšími logistickými výdeji tato částka dosáhla zhruba 797 miliónů dolarů. 2 V roce 1980 představovali logistické náklady v USA cca 17,2% hrubého domácího produktu. Kdyby byly v roce 1996 logistické náklady stále tak vysoké, znamenalo by to, že by se v USA vydalo na logistické náklady o dalších 510 milionů dolarů víc. To by se promítlo buď do vyšších spotřebitelských cen, nebo do nižších zisků podniků. Výsledkem by bylo snížení všeobecné životní úrovně nebo snížení daňového základu. Zvýšením efektivnosti logistických operací logistika přispívá významně k zlepšení ekonomické situace společnosti jako celku. Škapa (2005) zastává názor, že se budou zvyšovat náklady na reverzní logistiku. Příčinou tohoto trendu je rozvoj e-commerce. Procento vráceného zboží prodaného přes internet je totiž mnohem vyšší než v kamenných obchodech, kde zákazníci vrátí asi 6% výrobků. Dekker (2002) ve své studii uvádí, že američtí zákazníci vrátí průběžně až 36% výrobků zakoupených přes internet. Oblast e-commerce bude tedy hlavním podnětem k dalšímu rozvoji reverzní logistiky. Podle Rogerse a Tibben-Lembke (1998) se význam reverzní logistiky liší dle odvětví. Obecně lze říci, že v odvětvích s vysokou hodnotou zboží nebo s vysokým podílem vrácených výrobků hraje reverzní logistika důležitější roli. Podniky v těchto odvětvích vyvíjejí úsilí na zlepšení procesu zpětných materiálových toků. Jako příklad odvětví s významnou úlohou reverzní logistiky uvádějí autoři trh s náhradními díly automobilů. V oblasti maloobchodu vrátí zákazníci asi 6% výrobků. Zásilkové obchody prodávající zboží prostřednictvím katalogů čelí mnohem vyššímu procentu vrácených výrobků, jedná se o až 25%. Tyto podniky se nutně musely zajímat o zlepšení procesu zpětných toků, aby minimalizovaly množství vrácených výrobků a náklady s tím spojené. Zpětná logistika, je v době, kterou stále citelněji ovlivňuje cena, ale i nedostatek surovinových zdrojů, sledovaným a perspektivním segmentem. 2 zdroj : MAZÁLKOVÁ,Helena. Řízení zpětných materiálových toků v dodavatelských řetězcích.[2008] 6

8 3 Dle ředitele logistiky u firmy MBA Polymers, Inc. v Rakousku Chrise Slijkhuise, byl vynalezen nový způsob na recyklaci odpadu z elektrotechnických produktů, který používá nejmodernější technologie. Zpracování odpadu není jen likvidace odpadů, aby nehyzdily ulice, zákoutí, netvořily odporné skládky a neškodily našemu zdraví a životnímu prostředí. Je to nejen ekologický, ale i efektivní ekonomický proces. K výrobě tuny plastu je potřeba 900 litrů ropy a 14 tis. kwh elektrické energie. Technologie, o níž Chris Slijkhuis hovořil, stejnou tunu vyrobí ze dvou tun odpadu s pouhými 950 kwh. Naši představu významu zlatých dolů a nalezišť vzácných kovů pro potřeby průmyslu asi vážně nabourá sdělení, že nejefektivnějšími zlatými doly současnosti jsou města s vyhozenými počítači, televizory, mobily a ostatní spotřební a veškerou elektrotechnikou. To vše poskytuje dostatek důvodů proto, aby se tyto výrobky poté, co doslouží sbíraly, třídily, zpracovaly a recyklovaly. Přežívají některé postupy, při nichž se část výrobků vrací a některé repasované součástky znovu používají, ale trend je dosáhnout cílového stavu, kdy se nic neskladuje, všechny výrobky se vrátí a projdou odpadním řetězcem. Elektrotechnického odpadu přibývá 3x rychleji než komunálního, proto již čtyři roky platí směrnice ukládající recyklovat ročně na osobu 4 kg elektrotechnického odpadu. V EU se tak ročně recykluje 9 mil. tun - a míří se k 12 milionům. K tomu se platí při nákupu zboží recyklační poplatek, obchody odebírají použité přístroje, fungují sběrné dvory nebo pověřené firmy. Složitý technologický proces lze jednoduše popsat: Šrot se mechanicky rozmlátí, elektrotechnika se rozemele, třídiče využívající fyzikální vlastnosti (magnetizmus, hmotnost) protřesou, vyplaví či jinak separují kovy, sklo, plasty. Kovy se recyklují už 100 let, plasty se dříve pálily či skladovaly. Dnes se po rozemletí smíšeného elektronického odpadu mixují a taví na hmotu, která má ve finále vlastnosti tak standardní, že je vhodná pro novou výrobu. Rogers a Tibben Lembke (1998) zkoumali bariéry reverzní logistiky pomocí dotazníkového šetření mezi manažery logistiky. Podle tohoto výzkumu jsou bariérami reverzní logistiky : Relativní nevýznamnost reverzní logistiky v porovnání s ostatními podnikovými funkcemi (39,2%) Jedná se o nejvýznamnější bariéru, i když některé podniky již svůj přístup přehodnotily a věnují reverzní logistice větší pozornost. Firemní politika (35%) Nesystémový přístup (34,3%) Konkurenční problémy (33,7%) Nezájem managementu (26,8%) Finance (19%) Lidské zdroje (19%) 3 zdroj :http://logistika.ihned.cz/c nebudme-tak-pysni-na-svoji-logistiku-neni-nac 7

9 Legislativní problémy (14,1%) Gecker a Vigoroso (2006) se ve své studii zabývají zejména výrobními podniky a problémy s vracením zboží jejich zákazníky. Správné řízení zpětných materiálových toků v této oblasti napomáhá podle těchto autorů k zvyšování loajality a spokojenosti zákazníků. Nedostatečná řízení těchto toků naopak vede ke zvyšování nákladů na reverzní logistiku, a tím ke snižování zisku. Podle výsledků jejich výzkumu považuje až 61% společností řízení zpětných materiálových toků za velmi důležité, zároveň je ale 60% společností nespokojeno s jejich současným přístupem k reverzní logistice. Jako hlavní překážka v oblasti řízení zpětných toků zboží se jeví problémy ve spolupráci se servisními podniky. Je zřejmé, že význam reverzní logistiky se liší v jednotlivých hospodářských odvětvích. Významnou roli hraje i velikost trhu na kterém se podnik nachází. 1.3 Příčiny rozvoje reverzní logistiky 4 Podle Stocka (1998) má reverzní logistika ekonomické i ekologické dopady. Pozornost v minulosti soustředila spíše na ekologický pohled reverzní logistiky. Lambert et al. (2000) je toho názoru, že se v posledních letech ekologickým otázkám věnuje hodně pozornosti. Zvyšuje se rozsah legislativních opatření v této oblasti, zejména v Evropě, ale i v ostatních částech světa. Rosta také poptávka zákazníků po zboží a službách s minimálními dopady na životní prostředí. Výsledkem legislativních opatření je, že mnoho podniků bylo nuceno rozpracovat vlastní systém reverzní logistiky, tak aby vyhověly těmto zákonným požadavkům. Právě z výše uvedených důvodů by se podle Lamberta at al. Měla věnovat velká pozornost ve strategickém plánovacím procesu ekologickým faktorům. Dle Škapy (2005) jsou dvě základní komunikační strategie tlaku a tahu (push a pull), kterými lze donutit výrobce k ekologičtějšímu chování. Strategie Push například zahrnuje přijímání zákonů na ochranu životního prostředí, protesty občanských iniciativ nebo ekologické chování konkurence a zaměstnanců. Strategie Pull spočívá například v udělování eko-cen subvencích pro ekologické aktivity, můžeme sem zařadit i chování ekologicky uvědomělých spotřebitelů. Jak již bylo zmíněno v podkapitole o významu reverzní logistiky, další velkou příčinou rozvoje reverzní logistiky, je rozmach rozvoje e-commerce. Procento vrácených výrobků zakoupených v internetových obchodech je mnohem vyšší, než v klasických kamenných obchodech. 4 MAZÁLKOVÁ,Helena. Řízení zpětných materiálových toků v dodavatelských řetězcích.[2008] 8

10 Škapa (2005) se zabývá vlivem internetu a oblasti B2C (Bussines to consumer) na reverzní logistiku. Identifikuje tři oblasti invenčního chování internetových obchodníků : Proaktivní minimalizace vráceného zboží spočívá v předcházení chybné objednávky zákazníka prostřednictvím sofistikovaného softwaru. Omezuje se tak množství vrácených výrobků Minimalizace faktorů nejistoty zákazník, který chce vrátit nebo reklamovat výrobek o tom informuje výrobce prostřednictvím jeho webových stránek. Zákazník musí zadat výrobní číslo výrobku, tím dojde k identifikaci produktu a zákazníkovi jsou nabídnuty různé způsoby předání zboží. Zákazník je finančně motivován, aby postupoval tímto způsobem. Outsorcing reverzní logistiky. se nevyplatí podnikům, které v minulosti působily jako katalogoví prodejci a mají tak se zpětnými toky zkušenosti. 1.4 Reverzní logistika a její začlenění do systému logistiky 5 Podle Stehlíka (2003) se definuje institucionální členění logistiky na makrologistiku, mikro a mezologistiku. Makrologistické systémy mají národohospodářskou povahu, příkladem může být systém dopravy zboží v daném národním hospodářství. Systémy mikrologistiky se vztahují na logistické systémy jednotlivých podniků. Mezologistické systémy překračují hranice podniků. Škapa (2005) uvádí příklady činností reverzní logistiky na všech výše zmíněných úrovních. Na úrovni makrologistiky jsou činnosti reverzní logistiky určeny například legislativními požadavky požadavky v oblasti odpadového a obalového hospodářství. Příkladem činnosti zpětné logistiky na úrovni makrologistiky je třeba závazek státu vybudovat fungující systém recyklací autovraků nebo recyklační kvóty EU pro zpracování obalových odpadů. Na úrovni mikrologistiky se jedná o rozhodování jednotlivých podniků o hospodaření s obaly, o nakládání s vrácenými a reklamovanými výrobky apod. A nakonec na úrovni mezologistiky se podniky snaží o snížení nákladů spojených se zpětnými materiálovými toky formou kooperace se spolupracujícími organizacemi. Stehlík (2003) zahrnuje logistiku recyklace a likvidace odpadu jako poslední článek funkčně vymezených logistických systémů, ke kterým dále patří pořizovací logistika, výrobní logistika a distribuční logistika. Logistika recyklace a likvidace odpadu zahrnuje dle Stehlíka poškozené, nebo špatně vyexpedované zboží, které se vrací zpět k dodavateli, vratné obaly, odpady určené k likvidaci a zboží určené k znovupoužití nebo znovu zhodnocení. 5 MAZÁLKOVÁ,Helena. Řízení zpětných materiálových toků v dodavatelských řetězcích.[2008] 9

11 2. Aktivity reverzní logistiky 6 Aktivity související s tokem výrobků : Vrácení zboží dodavateli (Return to suppliers) Opětovný prodej (Resell) Prodej zboží ve speciálních obchodech (Seel via outlet) Oprava (Recondition) Upgrade (Refurbish) Přepracování (Remanufacture) Recyklace (Recycle) Sběr odpadových surovin (salvage) Likvidace (Landfill) Aktivity související s tokem odpadů : Opětovné použití obalů (reuse) Upgrade (Refurbish) Sběr odpadových surovin (Salvage) Dle rozdělení je vidět, že Rogers a Timbben-Lembke se dívají na logistiku z užšího pohledu, nezahrnují sem například vůbec zpracování odpadu vznikajícího při výrobě. Škapa (2005) rozděluje hlavní aktivity reverzní logistiky obecněji : Použité výrobky od spotřebitelů jedná se o vadné výrobky v záruční lhůtě, opotřebované výrobky nebo zakoupené výrobky, které nesplnily očekávání zákazníků. Odpad a materiálové ztráty v souvislosti s výrobou Zboží vrácené obchodem, včetně obalů do této kategorie patří neprodané výrobky, které se dodavatel nebo výrobce zavázal odebrat zpět (sezónní zboží, nadbytečné zásoby, výměna staršího typu za novější), dále sem patří výrobky poškozené při přepravě, s prošlou záruční lhůtou a obaly. 6 ŠKAPA, R. Reverzní logistika.(2005) 10

12 2.1 Procesy reverzní logistiky Cílem podniků by mělo být vytěžit z prvků, které se vrací logistickým řetězcem co nejvyšší hodnotu s přihlédnutím k legislativním omezením. Aby tohoto cíle podniky dosáhly, musí být systém reverzní logistiky postaven na těchto procesech : 1. Vstupní inspekce (Initial inspection) 2. Sběr (Sortation) shromažďování pasivních prvků reverzní logistiky. 3. Třídění (Sortation) rozhodování o tom jakým způsobem bude naloženo s jednotlivými prvky reverzní logistiky. 4. Zpracování (Processing) na základě rozhodnutí podle č.3 jsou výrobky, materiál atd. zpracovávány Vstupní inspekce Vstupní inspekce slouží pro rozhodování, zda do systému reverzní logistiky vpustit vrácený výrobek, nebo jiný pasivní prvek zpětné logistiky. Cílem je hlídat náklady za zpětné materiáloví toky. Do zpětného materiálového toku by tak například neměl být vpuštěn výrobek, který je natolik poškozený, že už jej nelze opravit a je tedy efektivnější tento výrobek ekologicky zlikvidovat, než jej například převážet na opravu do specializovaného servisu. 7 Dle Škapy (2005) kvalitní vstupní inspekce je prvním kritickým faktorem pro efektivní řízení zpětných toků a tím i pro ziskovost podniku. Do procesu vstupní inspekce patří i autorizace zboží, tedy prověření výrobku, který chce zákazník vrátit, zda byl opravdu prodán u tohoto zákazníka, zda se na něj vztahuje reklamační lhůta, nebo jiná směrnice reklamační politiky. Zákazníci vracejí výrobky z důvodů : Výrobek nesplňuje jejich potřeby Zákazník neví, jak má výrobek správně používat Výrobek byl vadný Zákazník zneužívá reklamační politiku obchodníka 7 ŠKAPA, R. Reverzní logistika.(2005) 11

13 Maloobchodníci vracejí výrobky svým dodavatelům : Prošlá záruční lhůta Sezónní výrobek Výrobek je nahrazen novější verzí Výrobek je stažen dodavatelem z důvodu zastavení prodeje Příliš vysoké zásoby výrobku Ukončení činnosti obchodníka Jestliže je výrobce zodpovědný za ekologickou likvidaci jeho výrobků, tak naopak bude podporovat činnosti, které budou stimulovat ke vstupu výrobků do zpětného toku. Ekonomické stimuly vrácení výrobků : Zálohy na vratné obaly jako např. láhve,palety. Odkoupení prodaných výrobků obchodník nabídne zákazníkovi odkoupení používaného výrobku, pokud výrobek splňuje určité požadavky. Cena odkoupeného výrobku závisí na možnosti jeho dalšího prodeje. Odměna za dodání výrobku obchodník zaplatí zákazníkovi odměnu za dodání výrobku určeného k recyklaci nebo dalšímu prodeji na určité místo (např. secon hand obchody) Zpětný odběr výrobků v tomto způsobu se jedná o výrobky, které zákazník potřebuje zlikvidovat. Likvidace je zpoplatněna u specializovaných společností. Firmy, které tyto výrobky potřebují pro jejich recyklaci tak nabízejí zákazníkům jejich bezplatný, nebo levnější odběr. Další faktory podporující zpětný odběr výrobků : Výměna nového výrobku za starý Zapůjčení, nebo pronájem zákazníkům, namísto samotného prodeje Způsoby vracení výrobků pro vracení výrobků od zákazníků se v praxi užívají dva rozdílné způsoby. První systém se nazývá pickup a systém bring. Pickup je systém, kde výrobky určené pro vrácení zpět jsou sbírány v místě využití. Systém Bring je pro prodejce jednodušší, zákazník přinese výrobek sám do určeného místa odběru. Nejběžnější je využití kombinace obou systémů. Aktuální a přesná informace informace o tom, za jaké podmínky, jaké zboží a kde se může vracet Legislativa Moc zákazníků možnost ovlivnit zákazníkem určité chování obchodníků. Zdůraznění ochrany životního prostředí pomocí značek a reklamy apelovat na zákazníky, kteří se zajímají o životní prostředí Charita za každý vrácený výrobek zákazník nepřímo přispěje na charitu. 12

14 2.1.2 Sběr 8 Podle Škapy (2005) je druhým stádiem proces shromažďování (collection) výrobků, přebytků, vedlejších produktů, materiálu a jejich přesun do místa, kde dochází k další kontrole a zpracování. Veškeré aktivity spadající pod proces sběru jsou definovány jako : vyhledání žádoucích vstupů, jejich nákup, bezúplatný odběr, přemístění na místo uskladnění atd. Tyto procesy do jisté míry zabezpečuje a vyžaduje legislativa, samozřejmě na typu produkce. Zjednodušeně Škapa (2005) charakterizuje sběr starých výrobků na tři základní způsoby : Zákazník zasílá zboží přímo výrobci Nejčastěji toto můžeme sledovat v případě kopírovací techniky, kde při koupi nového spotřebního materiálu výrobce zanechá v obalu vrácenku pro starý spotřební materiál. Nebo poukázku na nový spotřební materiál při prokázání a předání použitého toneru na prodejně. Výrobky jsou odebírány u obchodníka od obchodníka si pak výrobek odkoupí výrobce. Výrobky jsou sbírány třetí nezávislou stranou ta si pak sama domluví odprodej výrobci, nebo přímo zpracovatelům. Pod tuto třetí stranu spadají i sběrné dvory, které jsou v obcích i městech, kam občané mohou bezplatně své použité výrobky odložit. obr. č.1. Část sítě pro přepracování kopírek. 8 ŠKAPA, R. Reverzní logistika.(2005) 13

15 obr. č.2. Graf způsobu zpětného odběru. 9 Dle Škapy (2005) je hlavním problémem nejistota místa, odkud by se měly výrobky sbírat, jejich objemu a časem sběru. Toto způsobuje komplikace v plánování a řízení sběru. Faktory nejistoty právě nejvíce ovlivňují integraci klasických (dopředných) a zpětných toků. Nesoulad těchto dvou toků je příčinou zbytečné přepravě vráceného zboží. To má negativní dopad logistických aktivit na životní prostředí. Škapa (2005) uvádí, že jsou velmi populární centralizované místa vrácení zboží (centralized return centres). V systému s centrálním místem jsou všechny relevantní produkty dováženy do jednoho bodu, kde jsou tříděny, zpracovávány a zasílány na místa dalšího určení. Tento systém užívá výhod economy of scale a většinou vede k vyšším příjmům ze zpracovaného zboží. Centralizovaný model je pro výrobce zajímavější tím, že se zvyšuje úroveň služeb pro zákazníky. Urychlují se tím totiž technické záležitosti, jako je autorizace a kontrola vraceného zboží. Z hlediska managementu informací je přínosný tím, že výrobce může snáze pozorovat důvody vrácených výrobků a poučit se z nich. 9 ŠKAPA, R. Reverzní logistika.(2005) 14

16 graf č.1. Subjekty podílející se na zpětném sběru komodit, u kterých zpětný odběr přikazuje česká legislativa : Intervaly sběru Sběr druhotných odpadů a surovin lze sbírat při jejich vzniku (produkcí) a to synchronně, kdy není potřeba vytvářet žádné mezisklady těchto surovin. Tento synchronní sběr je vhodný zvláště v případě, pokud není dostatek místa pro skladování a pokud je potřeba druhotné suroviny okamžitě použít pro další produkci, nebo z hlediska bezpečnosti, pokud by se jejich včasným odvozem bezpečnost snížila. Další možností sběru je pravidelný sběr, ten je používán při dostatku skladovacího místa, popřípadě z technologických důvodů. Nesynchronní sběr je uskutečňován v nepravidelných intervalech, například na zavolání. Výhodný je například při vyzvednutí vrácených výrobků u obchodníků. 15

17 obr.č.3. Typy sběrných cyklů Zdroj : Škapa (2005) Třídění pasivních prvků reverzní logistiky Po sběru je třeba určit, jak s daným produktem naložit. Podle Rogerse a Tibben- Lemkeho (1998) je tato fáze jedna z nejdůležitějších v rámci procesu reverzní logistiky. Tato fáze se nazývá fáze sortation. Zjednodušeně lze říci, zda a kolik ekonomické hodnoty obsahují, do kterého místa zpracování (processing centre) poputuje. Zároveň dochází k větvení toku výrobků a jejich dílů, protože součástí tohoto procesu je i demontáž. Obecným pravidlem je, že rozhodnutí před začátkem zpracování je vždy nákladově výhodnější. Proto důležitou roli hraje kvalita produktu, na té závisí rozhodnutí, je li možno výrobek opětovně použít, nebo je nutné jej recyklovat, popřípadě zlikvidovat. Škapa (2005) uvádí další možnosti užití výrobků : Vrácení dodavateli Opětovný odprodej Prodej ve speciálních obchodech (Outlet) Zásadní oprava Přepracování Rozebrání na součástky 16

18 Recyklace Skladování Způsoby dalšího užití obalů : Opětovné použití Rozebrání na použitelné díly Recyklace Skladování obr.č.4 Procesní model zpracování vrácené elektroniky 17

19 2.1.5 Zpracování Kromě způsobů uvedených v podkapitole mohou být ještě další varianty, jak s vrácenými obaly a produkty naložit. Jak s výrobkem naložit je charakterizováno vlastní podstatou výrobku, jeho konstrukcí, stupněm poškození a hlavně ekonomickými kritérii. Dle Thierryho in Škapa (2005) lze kategorizaci určit na : Direct use přímé použití bez předchozích oprav, zpravidla po vyčištění (například vratné láhve) a přebalení Oprava (repair) pokažené výrobky jsou opraveny do funkčního stavu. Jde o opravy či výměnu pokažené součásti. Na takovéto výrobky se obvykle stanovují nižší požadované kritéria kvality. Oprava je méně náročná na montáž a demontáž jako u ostatních způsobů zhodnocení výrobku. Zjistíme, že na příklad u spotřební elektroniky se rozsah oprav v budoucnu bude snižovat, kvůli ekonomickým důvodům. Cena oprav se dále zvyšuje a v porovnání s cenou nového výrobku ji kolikrát i převyšují. Role nezávislých (licencovaných) opraven se bude do budoucna rozšiřovat, předpokládá se, že budou cenným a důležitým zdrojem informací pro oddělení vývoje a marketingu. Stanou se nezávislými posuzovateli legitimnosti reklamace atd. Recyklace výrobek, nebo jeho část je rozebrána na své základní materiály, které se po zpracování dají opět použít. Látky, které by jinak skončili na skládkách jako odpad se použijí jako další surovina. Bohužel, ale recyklované materiály vykazují horší fyzikální vlastnosti, a to je zapříčiněno snížením látkové čistoty. Přepracování (remanufakturing) Při přepracování opotřebených výrobků je zapotřebí velkého množství práce. Většinou je výrobek zapotřebí rozebrat na jednotlivé součásti, které jsou důkladně překontrolovány. Vadné a opotřebované díly se nahrazují novými. Konečný výrobek se tedy skládá ze starých i nových dílů a po stránce kvality je plně srovnatelný s novým výrobkem.proto je možné tento renovovaný výrobek prodávat za stejných podmínek jako originál. V některých případech je renovování spojeno i s upgradem výrobku. Upgrade (refurbishing) stejně jako oprava, s tím rozdílem, že na upgrade výrobku je zapotřebí vynaložit více práce, ale výsledný výrobek je pak více kvalitnější a má větší hodnotu, než pouze opravený výrobek. U rozebraného výrobku jsou některé moduly prověřeny, opraveny a některé části jsou vyměněny za dokonalejší. V konečném výsledku je ale upgradovaný výrobek nedosahuje takové kvality, jako nově vyrobený kus. Typickým produktem procházejícím tímto procesem jsou letadla vojenská i civilní, částečně do jisté míry i počítače. Kanibalizace jedná se o postup, kdy jedna, nebo více částí z jednoho, nebo více výrobků je použita na opravu jiného výrobku. Na rozdíl od předchozích postupů se při tomto procesu zhodnotí pouze menší část výrobku. 18

20 Dalšími způsoby mohou také být : Vrácení dodavateli z důvodu například příliš velkých zásob je možné zboží opět vrátit dodavateli, to ale musí být vždy předem stanoveno, nebo dohodnuto s dodavatelem. Vrátit zboží lze také v případě, že je zboží poškozené (defectives) nebo pokud bylo předem dohodnuto, že z důvodu například marketingové akce bylo dodáno více kusů a po ukončení se neprodané kusy vrátí opět zpět k dodavateli. Opětovný prodej v některých případech je možné vrácené zboží opět prodat jako nové a to v takovém případě, pokud je zboží nepoškozené a nepoužité, často je ale zapotřebí zboží znovu přebalit do originálního obalu. Sem lze zahrnout i vratné obaly, které je možné po očištění opět znovu použít. Prodej ve speciálních obchodech (outletech) Například pro prodejce módního značkového oblečení je prodej zboží v outletu často jediná možnost, jak naložit s vráceným zbožím. Tento druh obchodů je u zákazníků velice oblíben. Dle Rogerse a Tibben-Lembkeho, američtí zákazníci jsou ochotni někdy cestovat i 200 mil. Za nákupy v outletech. Odprodej na second market pokud je zboží neprodejné v obchodě, nebo v outletu, nebo není možnost jej vrátit dodavateli, je možnost zboží prodat firmám, které takovéto zboží vyhledávají a skupují, pak je prodávají ve svých obchodech, které jsou známé jako dolar shopy. U nás je známe jako Vše za 49,- Kč atd. Darování charitě Při darování na charitu může ze zákona obchodník získat daňovou úlevu a vylepšit si tak zisk. Skládkování (Landfill) je poslední z možností jak se dá naložit s produktem. Tato varianta je většinou obchodníkem volena, na přání distributora zboží, který se nechce zabývat vrácenými produkty a zároveň nedovoluje obchodníkovi naložit se zbožím jiným libovolným způsobem. tabulka.č.1 Porovnání způsobů zhodnocení starých výrobků 19

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o.

APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Certifikát pro internetové obchody APEK Certifikovaný obchod GAS-TM s.r.o. Obsah 1. Úvodní část... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Průběh certifikace... 2 1.3 Přehled dosažených výsledků... 3 Legislativní

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství

OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Informace o činnosti ČIŽP Kontrolní orgán v oblasti ŽP Celkem pět složek (odpady,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE

PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Přestaňte společně s odpady vyhazovat i své peníze! PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU OPTIWASTE Optiwaste vlastní unikátní systém v oblasti odpadového hospodářství. Podrobnou analýzou a následným efektivním využitím

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů.

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů. Projekt ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů Autor projektu : CDV služby, s.r.o. AndělCity Radlická 3185/1c Praha 5 Smíchov Zastoupená

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI SAMSUNG Popis postupů pro řešení reklamací vadných nebo nesprávně dodaných produktů značky Samsung, dodávaných na trh společností Samsung Electronics Zrt., česká organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1481/4,

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky 641/2004 Sb.

Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky 641/2004 Sb. Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky 641/2004 Sb. Mgr. Ing. Ladislav Trylč Hradec Králové, 26. listopadu 2013 Obsah přednášky Výkaz o obalech v kontextu zákona o obalech Hlášení prostřednictvím

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B A 2-6 4-8

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více