Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora."

Transkript

1 USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. usnesením č. 2012/2356 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/2357 1) provedla rozpočtová opatření č. 66 s - 68 s ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2358 uzavřít příkazní smlouvu č. 2012/02/199/No na organizační zajištění průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku za účelem výběru zhotovitele stavebních prací Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna" mezi městem Třinec a příspěvkovou organizací Sociální sluţby města Třinec, se sídlem ve městě Třinec, Habrová 302, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu revokovat usnesení č. 2012/2337 projednávané na 63. schůzi rady města konané dne , ve věci vyhlášení veřejné zakázky na akci Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna 3) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Likvidace zásobníků LTO Domov Sosna Strana 1 (celkem 22)

2 4) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 5) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, a to nejniţší nabídková cena 6) schválila sloţení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna Komise PhDr. Milada Hejmejová Mgr. Pavel Pezda Mgr. Ellen Raszková Ing. Daniel Fojcik Ing. arch. Boris Petrov Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Lukáš Pydych Mgr. Iveta Hučíková Alexandra Lipowská Mgr. Rafał Zawadzki 7) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 8) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 odst. 3 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2012/2359 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec takto: 1. APB servisní realitní, s. r. o., Švabinského 2223/9, Ostrava IČ Třinecké gastrosluţby, s. r. o., Průmyslová 1035, Třinec IČ Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Třinec IČ v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít mandátní smlouvu č. 2012/12/016/Ja na Zajištění přípravy a dovozu obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec mezi městem Třinec a firmou APB servis realitní, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava-Moravská Ostrava, Švabinského 2223/9, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2360 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/200/No na vypracování projektové dokumentace Sanace podloží pod stávajícím parkovištěm u hřbitova v Třinci, Dolní Líštná mezi městem Třinec a projekční firmou Projekt 2010, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava-Vítkovice, Ruská 43, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 22)

3 usnesením č. 2012/2361 uzavřít Rámcovou smlouvu č. 2012/12/026/Ja na Poskytnutí hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora pro Městský úřad Třinec mezi městem Třinec a společností T-mobile Czech Republic, a. s., se sídlem ve městě Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2362 uzavřít Smlouvu o poskytování veřejně dostupné sluţby elektronických komunikací č. 2012/12/027/Ja na Poskytnutí hlasových služeb pro Městský úřad Třinec mezi městem Třinec a společností GTS Czech, s. r. o., se sídlem ve městě Praha 3, Přemyslovská 285/43, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2363 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu KČOV Kojkovice - terénní úpravy takto: 1. Ing. Martin Závodný, Frýdek-Místek, Lískovecká 2867 IČ ZAHRADNICTVÍ ŠIMKOVÁ, s. r. o., Bystřice 1139 IČ TALPA, s. r. o. zahradnické sluţby, Orlová-Lutyně, U Hájenky 325 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/203/No na stavbu KČOV Kojkovice - terénní úpravy mezi městem Třinec a Ing. Martinem Závodným, se sídlem ve městě Frýdek-Místek, Lískovecká 2867, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2364 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci takto: 1. DOMASTER, spol. s r. o., Třinec, Nebory 467 IČ AK plus Novostav, s. r. o., Třinec, Jablunkovská 410 IČ Nehlsen Třinec, s. r. o., Třinec, Jablunkovská 392 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/12/201/No na akci Rekonstrukce chodníků na ulici SNP v Třinci mezi městem Třinec a firmou DOMASTER, spol. s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 22)

4 usnesením č. 2012/2365 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce chodníku na ulici 1. máje v Třinci takto: 1. Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec IČ L. GREKO, s. r. o., Konská 468, Třinec IČ T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/12/202/No na akci Rekonstrukce chodníku na ulici 1. máje v Třinci mezi městem Třinec a firmou Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 392, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2366 v rámci stavby Víceúčelový objekt Karpentná uzavřít smlouvu č. 2012/02/198/Še o budoucí smlouvě o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za předpokládanou úhradu ,46 Kč, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2367 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace III. etapa spočívajícího v oprávnění uţívání, vstupu, chůze a jízdy, provádění správy, údrţby, opravy a úpravy stavby a povinnosti uvést po provedených činnostech na své náklady pozemky parc. č. 3387/3 a 3449 v obci Třinec, v k. ú. Oldřichovice u Třince do původního stavu, a to za jednorázovou úhradu Kč bez DPH, mezi městem Třinec a Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ uzavřít v rámci stavby Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor, vč. veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace III. etapa smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2012/02/182/Še mezi městem Třinec a Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem ve městě Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2368 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Parkovací plochy v lokalitě - ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová - provedení geologického průzkumu o navýšení ceny projektové dokumentace stavby Parkovací plochy v lokalitě - ul. Čapkova, ul. Palackého a ul. Sosnová - provedení geologického průzkumu o Kč (včetně DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/102/No mezi městem Třinec a projekční společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraţí 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 22)

5 usnesením č. 2012/2369 o rozšíření rozsahu díla projektové dokumentace stavby Statické a dopravní řešení ul. Štefánikovy v Třinci o změně termínu plnění projektové dokumentace Statické a dopravní řešení ul. Štefánikovy v Třinci, a to dokumentace pro územní rozhodnutí do , dokumentace pro stavební povolení do 05/2013 a prováděcí dokumentace do 07/2013 3) rozhodla o navýšení ceny projektové dokumentace Statické a dopravní řešení ul. Štefánikovy v Třinci o Kč (včetně DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2011/02/020/No ze dne na vypracování projektové dokumentace Statické a dopravní řešení ul. Štefánikovy v Třinci mezi městem Třinec a zpracovatelem projektové dokumentace VIAPROJEKT, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava Vítkovice, Na obvodu 1098/41, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2370 o rozšíření rozsahu díla stavby Oprava kanalizace Třinec Oldřichovice - Závist o prodlouţení termínu plnění do ) rozhodla o navýšení díla stavby Oprava kanalizace Oldřichovice - Závist o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru ţivotního prostředí a zemědělství 4) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/191/No na stavbu Oprava kanalizace Oldřichovice - Závist mezi městem Třinec a firmou WOMBAT, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Březinova 759/23, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2371 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce takto: 1. DELTA Třinec, s. r. o., Třinec, Autobusové nádraţí 534 IČ UDI MORAVA, s. r. o., Ostrava, Havlíčkovo nábřeţí 38 IČ JACKO, projekty & vozovky, s. r. o., Ostrava, Ţeníškova 2313/1 IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/196/Ku na vypracování projektové dokumentace Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce mezi městem Třinec a firmou DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraţí 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 22)

6 usnesením č. 2012/2372 1) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběţné oznámení veřejných zakázek: a) Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci b) Financování akce Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím příloh č. 1 a č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2373 uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 2012/01/23/Sz mezi městem Třinec a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, PSČ Praha 4, IČ , a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2374 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/01/024/Hl na provedení Bezpečnostní kácení dřevin - podzim 2012 mezi městem Třinec a firmou Karel Turoň, Oldřichovice 164, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2375 1) schválila vnitřní směrnici č. 14/ Zásady pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro drţitele průkazu ZTP a ZTP/P s účinností od , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2376 uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění stability stožárů veřejného osvětlení podél silnice I/11 v Třinci čj. 2012/10/006/Gr mezi městem Třinec a fyzickou osobou podnikající Františkem Galaczem, se sídlem Řeka 155, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2377 a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za společnými nájemci sestrami M. K., bytem Bocanovice, a K. K., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v uţívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojených s uţíváním bytu, vše včetně příslušenství pohledávek, dále dluhu na nákladech soudního řízení, a to za úplatu sestávající z Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s uţíváním bytu za r. 2012, který bude znám do dne , manţ. A. P. a J. P., oba bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/517/Ul ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 6 (celkem 22)

7 usnesením č. 2012/2378 a) přidělit přednostně mimo uţší pořadí byt o velikosti 1+2 v domě v Třinci postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, na pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manţ. L. Š. a M. Š., oba bytem Třinec, za podmínky odevzdání stávajícího bytu v témţe domě b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/516/Ul ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2379 přeřadit ţádost paní A. P., bytem Třinec, z uţšího pořadí na velikost bytů 1+2, příp. větší, do uţšího pořadí na velikost bytů max. 1+1, a to na poslední místo přeřadit ţádost pana M. C., bytem Třinec, z uţšího pořadí na velikost bytů 1+2, příp. větší, do uţšího pořadí na velikost bytů max. 1+1, a to na poslední místo za paní A. P. usnesením č. 2012/2380 a) změnit dobu nájmu v nájemním vztahu zaloţeném nájemní smlouvou č. 2001/05/625/Sz ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci postaveného na pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, z doby určité na dobu neurčitou b) uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 2001/05/625/Sz ze dne ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2381 a) ukončit dohodu o kontrole č. 2011/05/547/Do ze dne mezi městem Třinec a Soukromou třineckou obchodní akademií a hotelovou školou, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Beskydská 1140, PSČ , IČ , jejímţ obsahem je provádění pravidelné kontroly volných nebytových prostorů ve 3. nadzemním podlaţí objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít dohodu o ukončení dohody o kontrole č. 2012/05/547/Do ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 7 (celkem 22)

8 usnesením č. 2012/2382 zveřejnit záměr města odprodat nebo pronajmout nemovitosti v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, tj. - objekt č. p. 12 postavený na pozemku parc. č. 356 zast. plocha a nádvoří (Bratrství) - objekt bez čp/če obč. vyb. postavený na pozemku parc. č. 357/2 - objekt bez čp/če obč. vyb. postavený na pozemku parc. č. 357/3 - pozemek parc. č. 356 zast. plocha a nádvoří - pozemek parc. č. 357/1 ostatní plocha - pozemek parc. č. 357/2 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc. č. 357/3 zastavěná plocha a nádvoří vč. vedlejší stavby, venkovních úprav, příslušenství a trvalých porostů ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu prodlouţit záměr města odprodat nebo pronajmout nemovitosti dle bodu 1) usnesení vţdy o dva měsíce, a to za stejných podmínek v případě, ţe ve stanoveném termínu nebude doručena ţádná nabídka. usnesením č. 2012/2383 a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout smluvní pokutu Kč manţelům J. F. a M. F., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodlouţit nájemní smlouvu č. 2009/05/079/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, manţelům J. F. a M. F., bytem Třinec, do usnesením č. 2012/2384 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního energetického zařízení na části pozemku parc. č v k. ú. Tyra a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/540/By ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemního energetického zařízení na části pozemku parc. č v k. ú. Tyra a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/541/By ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 8 (celkem 22)

9 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní elektropřípojky na části pozemku parc. č. 1380/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/548/Bu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2385 1) doporučila zastupitelstvu města a) vykoupit dle obecných podmínek pro výkup zbytkových pozemků v rámci stavby přeloţky silnice I/11 schválených na 30. zasedání Zastupitelstva města Třince dne , usnesením č. 30/820/2010, pozemek parc. č. 888, orná půda, o výměře 57 m 2, parc. č. 889/1, trvalý travní porost, o výměře 442 m 2 a parc. č. 889/4, trvalý travní porost, o výměře 221 m 2, výměra celkem 720 m 2, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví pana R. N., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/542/By ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2386 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1457/39, zahrada, o výměře 181 m 2 a spoluvlastnický podíl města Třince ve výši id. 1/120 pozemků parc. č. 1457/66, zahrada, o výměře 845 m 2, 1457/67, zahrada, o výměře 162 m 2 a 1460, vodní plocha, vodní nádrţ přírodní, o výměře 841 m 2, vše v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, výběrem zájemce obálkovou metodou za minimální nabídkovou cenu ve výši 200 Kč/m 2 ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/120 pozemků parc. č. 1457/66, zahrada, o výměře 845 m 2, 1457/67, zahrada, o výměře 162 m 2 a 1460, vodní plocha, vodní nádrţ přírodní, o výměře 841 m 2, vše v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, vlastníkovi zahrádky na pozemku parc. č. 1457/13 v k. ú. Lyţbice, paní L. J., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 200 Kč/m 2. usnesením č. 2012/2387 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout o převodu stavby parkoviště na části pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, od pana S. T., bytem Třinec, do vlastnictví města Třince za symbolickou 1 Kč b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/549/By ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 9 (celkem 22)

10 usnesením č. 2012/2388 1) vzala na vědomí přijatou nabídku sdruţení Bunkr, o. s., se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 36,61 m² ve 2. nadzemním podlaţí objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok jako nabídku jedinou - viz příloha č. 2 přednesu 2) vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu zaloţeného nájemní smlouvou č ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Třineckou společností W&W, s. r. o., se sídlem Třinec, ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , vztahujícího se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce ke dni ) rozhodla v nájemním vztahu zaloţeném nájemní smlouvou 2595 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Třineckou společností W&W, s. r. o., se sídlem Třinec, ul. Svornosti 1051, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec a) zúţit předmět nájmu o nebytový prostor místnost č ve výměře 28,79 m², ve 2. nadzemním podlaţí ke dni b) uzavřít dodatek č. 16 k nájemní smlouvě č ze dne ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaţí v celkové výměře 33,79 m² a ve 2. nadzemním podlaţí v celkové výměře 82,60 m² v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) rozhodla o prodlouţení záměru pronájmu dle bodu 4) usnesení vţdy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, ţe ve stanoveném termínu nebude doručena ţádná nabídka. usnesením č. 2012/2389 1) vzala na vědomí informaci o umístění fóliového polepu paní Moniky Hótové, místem podnikání Třinec, Beskydská 724, PSČ , IČ , na ploše o rozměrech 112 cm x 37 cm v horní plechové části prosklené stěny oddělující čekárnu od cukrárny uvnitř objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, postaveného na pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, v souvislosti s pronájmem nebytových prostorů v daném objektu. usnesením č. 2012/2390 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince, spočívající v právu vedení a provozování kanalizačního řadu na části pozemku parc. č. 1944/14 ve vlastnictví pana P. S., bytem Třinec, a části pozemku parc. č. 1931/3 ve vlastnictví paní I. N., bytem Třinec, vše v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2012 ze dne za jednorázovou finanční úhradu 1 Kč b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/550/Př ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 22)

11 usnesením č. 2012/2391 1) vzala na vědomí oznámení změny smluvní strany na straně nájemce v nájemním vztahu zaloţeném nájemní smlouvou č. 533 ze dne , a to z paní V. T., bytem Třinec, na nového nájemce paní Noemi Olszarovou, místem podnikání Třinec, Oldřichovice 713, PSČ , IČ , na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku s účinností ode dne , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec a) rozšířit v nájemním vztahu zaloţeném nájemní smlouvou č. 533 ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní Noemi Olszarovou, místem podnikání Třinec, Oldřichovice 713, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec, stávající účel uţívání o nehtovou modeláţ, manikúru a pedikúru b) uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 533 ze dne v souvislosti se změnou smluvní strany ve vztahu k pronajatým nebytovým prostorům v objektu č. p. 604 na ul. Poštovní v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 800 v k. ú. a obci Třinec dle bodu 1 a 2a) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2392 a) v nájemním vztahu zaloţeném nájemní smlouvou č. 2012/05/287/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a Charitou Třinec, se sídlem Třinec, Lidická 1272, PSČ , IČ , vztahujícího se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 412 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, rozšířit stávající účel uţívání o sběrné místo jízdních kol v rámci akce KOLA PRO AFRIKU b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/05/287/Do ze dne ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2393 zmocnit Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , k zastupování města Třince ve věci - podávat a projednávat návrhy smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s vlastníky překládkou dotčených pozemků - podávat návrhy na vklady smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí a brát tyto návrhy zpět, proti rozhodnutím podávat opravné prostředky a vzdávat se opravných prostředků - podávat návrhy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitostem vyvlastněním podle příslušného zákona, tyto návrhy brát zpět, proti rozhodnutím podávat opravné prostředky a vzdávat se opravných prostředků a ke všem úkonům přijímat doručované písemnosti v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice pro stavební objekty SO 441 Přeloţka venkovního vedení VO v km 5,500 SO 442 Přeloţka venkovního vedení VO v km 5,800-6,000 SO 443 Přeloţka venkovního vedení VO v km 6,400 SO 444 Přeloţka venkovního vedení VO v km 6,900-7,200 SO 445 Přeloţka venkovního vedení VO v km 7,200 SO 446 Přeloţka venkovního vedení VO v km 8,200 Strana 11 (celkem 22)

12 SO 447 Přeloţka venkovního vedení VO v km 8,900 SO 448 Přeloţka venkovního vedení VO v km 9,500-9,600 SO 449 Přeloţka venkovního vedení VO v km 9,700-9,800 SO 450 Přeloţka venkovního vedení VO v km 9,800-10,200 SO 451 Přeloţka venkovního vedení VO v km 10,100 ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2394 a) ukončit smluvní vztah zaloţený nájemní smlouvou č. 2009/05/098/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností BRAINTRAST, s. r. o., se sídlem Třinec, Frýdecká 488, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu nebytových prostorů v objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, dohodou ke dni b) uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu č. 2012/05/545/Do ve znění přílohy č. 2 přednesu zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v 1. nadzemním podlaţí v celkové výměře 56,11 m² objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2395 1) doporučila zastupitelstvu města a) odprodat část pozemku parc. č. 1470/1, zahrada, o výměře 129 m², nově označ. jako parc. č. 1470/6 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince dle geometrického plánu č /2012 ze dne , manţelům L. J. a L. J., bytem Vendryně, za cenu 45 Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2012/05/551/Bu ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2396 1) vzala na vědomí přijaté nabídky na pronájem nebytových prostorů v celkové výměře 79,82 m² v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec - společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břeţany 182, PSČ , IČ , za účelem zřízení nekuřácké restaurace se specializovanou kuchyní vč. dětského koutku, za nabídnuté nájemné ve výši Kč/rok - pana Marka Křevkého, místem podnikání Petrovice u Karviné 22, PSČ , IČ , za účelem zřízení prodejny mobilních telefonů, příslušenství a s ní související činností, skladu, centrály a výdejního místa pro eshop, za nabídnuté nájemné ve výši Kč/rok Strana 12 (celkem 22)

13 a) pronajmout nebytové prostory v souhrnné výměře 79,82 m², tj. místnosti č ve výměře 55,00 m², č ve výměře 8,13 m², č ve výměře 10,60 m², č ve výměře 0,83 m², č ve výměře 1,63 m², č ve výměře 3,63 m² + vnitřní dřevěné schodiště v 1. nadzemním podlaţí objektu č. p. 408 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyţbice a obci Třinec, na dobu neurčitou ode dne , uchazečům v tomto pořadí: 1. panu Markovi Křevkému, místem podnikání Petrovice u Karviné č. p. 22, PSČ , IČ , za účelem zřízení prodejny mobilních telefonů, příslušenství a s ní související činností, skladu, centrály a výdejního místo pro eshop, za nabídnuté nájemné ve výši Kč/rok 2. společnosti STEBLOVÁ, s. r. o., se sídlem Praha západ, Dolní Břeţany 182, PSČ , IČ , za účelem zřízení nekuřácké restaurace se specializovanou kuchyní vč. dětského koutku, za nabídnuté nájemné ve výši Kč/rok b) uzavřít nájemní smlouvu 2012/05/546/Do ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2397 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch Polského kulturně - osvětového svazu v Oldřichovicích, se sídlem Třinec, Oldřichovice 565, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 3422/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a v obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/552/By, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2398 1) vzala na vědomí informaci v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí objektu č. p. 541 na ul. Lidické v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 2492/3 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec a) o přerušení uţívání veškerých nebytových prostorů Městskou knihovnou Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , v daném objektu s účinností ode dne b) o poskytnutí náhradních prostorů Městské knihovně Třinec, příspěvkové organizaci, se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , v objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveném na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec s účinností ode dne c) o úpravě předmětu uţívání svěřených nebytových prostorů Základní škole, Třinec, Slezská 773, příspěvkové organizaci, se sídlem Slezská 773, Třinec, IČ , v objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyţbice a obci Třinec s účinností ode dne v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení a) zúţit předmět uţívání ve smluvním vztahu zaloţeném dohodou o svěření nebytových prostorů do uţívání uzavřené mezi městem Třinec a Základní školou, Třinec, Slezská 773, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Slezská 773, PSČ , IČ , v souvislosti s uţíváním nebytových prostorů ve 3. nadzemním podlaţí objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci ke dni o tyto nebytové prostory: Strana 13 (celkem 22)

14 id. ½ místnosti č WC chlapci z výměry 11,210 m² id. ½ místnosti č předsíň WC z výměry 4,190 m² místnost č kabinet ve výměře 11,680 m² id. ½ místnosti č úklidová míst. z výměry 1,300 m² id. ½ místnosti č předsíň WC z výměry 1,880 m² id. ½ místnosti č WC dívky z výměry 12,350 m² b) uzavřít dodatek č. 2 k dohodě o svěření nebytových prostorů do uţívání č. 2012/05/168/Do ze dne , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla v souvislosti s body 1) a 2) tohoto usnesení a) rozšířit předmět uţívání ve smluvním vztahu zaloţeném dohodou o svěření nebytových prostorů do správy a o úhradě sluţeb č. 2003/05/521/Do ze dne uzavřené mezi městem Třinec a Městskou knihovnou Třinec, příspěvkovou organizací, se sídlem Třinec, Lidická 541, PSČ , IČ , ve 3. nadzemním podlaţí objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci s účinností ode dne o tyto nebytové prostory: id. ½ místnosti č WC chlapci z výměry 11,210 m² id. ½ místnosti č předsíň WC z výměry 4,190 m² místnost č kabinet ve výměře 11,680 m² místnost č kabinet ve výměře 12,590 m² místnost č předsíň ve výměře 5,980 m² místnost č učebna ve výměře 37,580 m² místnost č učebna ve výměře 50,980 m² místnost č kabinet ve výměře 17,590 m² místnost č učebna ve výměře 56,180 m² id. ½ místnosti č úklidová míst. z výměry 1,300 m² id. ½ místnosti č předsíň WC z výměry 1,880 m² místnost č bezbar. WC ve výměře 2,800 m² id. ½ místnosti č WC dívky z výměry 12,350 m² místnost č učebna ve výměře 55,940 m² místnost č kabinet ve výměře 11,680 m² místnost č učebna ve výměře 57,700 m² b) uzavřít dodatek č. 7 k dohodě o svěření nebytových prostorů do správy a o úhradě sluţeb č. 2003/05/521 ze dne , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2399 zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku níţe uvedený majetek města Třince předem určenému zájemci Farnímu sboru Slezské církvi evangelické, a. v., v Třinci, se sídlem Revoluční 609, Třinec, PSČ , IČ , na dobu neurčitou od hřbitov Horní Líštná vodovodní přípojka vývěsní vitrína hřbitov Lyžbice vývěsní vitrína budova sociálního zařízení včetně venkovních úprav pozemek parc. č. 1424/1 trvalý travní porost o výměře 382 m 2 včetně venkovních úprav, oplocení, 2ks laviček, odpadkového koše a trvalých porostů (urnový háj) pozemek parc. č. 1427/1 ost. plocha, hřbitov o výměře 73 m 2 včetně oplocení pozemek parc. č. 1427/2 ost. plocha, hřbitov o výměře 50 m 2 včetně oplocení pozemek parc. č ost. plocha, hřbitov o výměře 465 m 2 část pozemku parc. č včetně oplocení. Strana 14 (celkem 22)

15 usnesením č. 2012/2400 vyhlásit dotační program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok ) schválila směrnici č. 13/2012 Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2013 ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) schválila termín uzávěrky na den usnesením č. 2012/2401 uzavřít nájemní smlouvu č. 13/2012 na pronájem 2 kusů dřevěných stánků mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , a HOCKEY CLUBEM OCELÁŘI TŘINEC, a. s., se sídlem v Třinci, ulice Lesní - Zimní stadion, č. p. 60, PSČ , IČ , na hokejovou sezonu 2012/2013 za cenu Kč bez DPH 2) pověřila ředitele příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb města Třinec (STaRS), uzavřít nájemní smlouvu č. 13/2012 s HOCKEY CLUBEM OCELÁŘI TŘINEC, a. s., se sídlem v Třinci, ulice Lesní - Zimní stadion, č. p. 60, PSČ , IČ , dle bodu 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2402 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce šaten stadionu na Borku takto: 1. T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ MORCINEK, s. r. o., Třinec, Staré Město, Poštovní 171 IČ HARD CONSTRUCTION, s. r. o., Na zbytkách 83, , Frýdek-Místek IČ D5, a. s., Třinec, Průmyslová 1026, Třinec IČ Cieslar, s. r. o., Bystřice 325, Bystřice IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 14/2012 na akci Rekonstrukce šaten stadionu na Borku mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , a firmou T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. 3) uložila viz ÚKOLY. Strana 15 (celkem 22)

16 usnesením č. 2012/2403 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění sluţby Autobusová přeprava dětí pro plaveckou školu STaRS pro rok 2013 takto: 1. Veolia Transport Morava, a. s., Vítkovická 3133/5, Ostrava IČ Marian Laboj, Kaštanová 868, Návsí IČ uzavřít smlouvu č. 15/2012 na zajištění sluţby Autobusová přeprava dětí pro plaveckou školu STaRS pro rok 2013 mezi příspěvkovou organizací Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , a firmou Veolia Transport Morava, a. s., Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. 3) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2012/2404 1) souhlasila s uzavřením vnějšího oválu Městského stadionu v areálu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních sluţeb Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č. p. 275, PSČ , IČ , pro sezónu 2012/2013, v době konání domácích extraligových hokejových utkání, za účelem parkování osobních automobilů hostů a partnerů HOCKEY CLUBU OCELÁŘI TŘINEC, a. s., se sídlem v Třinci, ulice Lesní - Zimní stadion, č. p. 60, PSČ , IČ ) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2012/2405 1) schválila organizaci Dům dětí a mládeţe, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Bezručova, č. p. 66, PSČ , IČ , předloţení ţádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního programu Moravskoslezského kraje na projekt Buďme zdrávi s Domečkem. usnesením č. 2012/2406 1) vzala na vědomí zapojení Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, Máchova 1134, Třinec, IČ , do projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1, a to do veřejné zakázky na sluţby zadávaní v otevřeném řízení jako subdodavatel pro sluţby - Azylový dům pro matky a Dům na půl cesty. 2) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace paní Bc. Alenu Kostkovou k uzavření následujících smluv o subdodávce: a) Smlouvy č. CSPT/0230/2012 o poskytování sociálních sluţeb pro realizaci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 se Sdruţením azylových domů, se sídlem Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice, IČ/DIČ / CZ , zastoupeným Mgr. Dominikou Najvert, ředitelkou, na sluţbu sociální prevence Azylový dům pro matky Strana 16 (celkem 22)

17 b) Smlouvy č. CSPT/0231/2012 o poskytování sociálních sluţeb pro realizaci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 se Sdruţením azylových domů, se sídlem Tusarova 1271/60, Praha 7 - Holešovice, IČ/DIČ / CZ , zastoupeným Mgr. Dominikou Najvert, ředitelkou, na sluţbu sociální prevence Dům na půl cesty c) Smlouvy č. CSPT/0232/2012 o poskytování sociálních sluţeb pro realizaci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 s Potravinovou bankou v Ostravě, o. s., se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka, IČ/DIČ / CZ , zastoupenou Mgr. Ilonou Śniegoňovou, předsedkyní, na sluţbu sociální prevence Azylový dům pro matky d) Smlouvy č. CSPT/0233/2012 o poskytování sociálních sluţeb pro realizaci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 s Potravinovou bankou v Ostravě, o. s., se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka, IČ/DIČ / CZ , zastoupenou Mgr. Ilonou Śniegoňovou, předsedkyní, na sluţbu sociální prevence Dům na půl cesty a to ve znění smluv předloţených prostřednictvím příloh č. 2-5 přednesu. usnesením č. 2012/2407 o přijetí účelového finančního příspěvku ve výši Kč pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvkovou organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , z rozpočtu obce Vendryně na rok 2012, určeného na částečné zajištění provozu pro poskytování sociální a zdravotní péče dětem a mladým lidem s trvalým bydlištěm v obci Vendryně, kteří vyuţívají sluţby Denního stacionáře PAPRSEK a Denního stacionáře RADOST 2) pověřila ředitelku Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, paní Bc. Alenu Kostkovou k uzavření Smlouvy č. CSPT/0217/2012 o poskytnutí finančního příspěvku dle bodu 1) přednesu, s Obcí Vendryně, jednajícím Ing. Rudolfem Bilkem, starostou obce, se sídlem Vendryně 500, Vendryně, IČ , a to ve znění smlouvy předloţené předkladatelem prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2408 neposkytnout neinvestiční finanční příspěvek Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Komorní Lhotka 210, Hnojník, na dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka. usnesením č. 2012/2409 1) vzala na vědomí ţádost Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 o zařazení do komunitního plánování města Třinec z důvodu moţnosti poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí a vyuţívání jejich sluţeb občany města Třince 2) zamítla ţádost o zařazení Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 do střednědobého plánování rozvoje sociálních sluţeb (komunitního plánování) města Třinec. Strana 17 (celkem 22)

18 usnesením č. 2012/2410 o výběru jediné nabídky, kterou stanovila a předloţila radě města hodnotící komise, z důvodu zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Pronájem fotozařízení za účelem zhotovování fotografií na doklady pro občany : 1. C.T.S. studio, a. s., Novákových 380/18, Praha 8 IČ uzavřít smlouvu o nájmu movité věci č. 2012/12/020/Kr na akci Pronájem fotozařízení za účelem zhotovování fotografií na doklady pro občany mezi městem Třinec a firmou C.T.S. studio, a. s., se sídlem ve městě Praha 8, Novákových 380/18, PSČ , IČ , zastoupenou Robertem Sklenaříkem, členem představenstva, ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2411 uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 1999/12/10 ze dne uzavřené mezi městem Třinec a panem Viliamem Cebem, místo podnikání Třinec-Tyra č. p. 103, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uzavřít Smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 2012/12/025/Ru uzavřené mezi městem Třinec a Miroslavem Raškou, bytem v Třinci-Tyře č. p. 42, IČ , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2412 uzavřít smlouvu č. 2010/23/010/Mo mezi městem Třinec a společností Software602, a. s., se sídlem Praha 4, Hornokrčská 15, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloţka 3044, zastoupenou Ing. Janem Petrem, místopředsedou představenstva, jejímţ předmětem je technická podpora na formulářové řešení, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2413 o udělení výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 10/ Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třinec při zpracování ţádosti o dotaci včetně povinných příloh projektu Cyklostezka Třinec Konská. uzavřít Smlouvu o dílo mezi městem Třinec a společností HRAT, s. r. o., Druţstevní 294, Třinec, IČ , jejímţ předmětem je zpracování ţádosti o dotaci včetně povinných příloh projektu Cyklostezka Třinec Konská, a to ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2414 1) schválila a) podání ţádosti o dotaci na realizaci projektu Přestupní terminál Třinec do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v rámci vyhlášené výzvy Strana 18 (celkem 22)

19 b) zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu Přestupní terminál Třinec, na který bude poţadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obsluţnosti. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti c) zajištění financování provozu projektu Přestupního terminálu Třinec přednádražní prostor, na který bude poţadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obsluţnosti. Město má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udrţitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP. usnesením č. 2012/2415 1) schválila a) podání ţádostí o dotaci na realizaci projektů Integrovaný projekt a Lokalita Pod Břehem do Operačního programu ţivotní prostředí b) zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu Integrovaný projekt a Lokalita pod Břehem. Realizace projektů je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu ţadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v ţádosti o dotaci. usnesením č. 2012/2416 1) pověřila v souvislosti s jiţ uzavřenou Dohodou o partnerství k realizaci projektu INFOTUR 4, která byla schválena na 57. schůzi Rady města Třince dne , usnesením č. 2012/2146, Regionální radu rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci k jednání při společné realizaci projektu INFOTUR 4 Modernizace cykloturistického značení systému Regiotur. usnesením č. 2012/2417 1) udělila v souladu s Čl. 3 odst. (1) Obecně závazné vyhlášky č. 7/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umoţnila společnosti TRISIA, a. s., IČ , se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, prodlouţit trvání závěrečných lekcí Kurzu tance a společenské výchovy, které se budou konat a ve společenském sále kulturního domu, a to do 23:00 hodin. usnesením č. 2012/2418 a) schválit nový Organizační řád Městského úřadu Třinec s účinností od ve znění přílohy č. 1 přednesu pozměněné radou města b) sníţit počet zaměstnanců Městského úřadu Třinec na 196 s účinností od Strana 19 (celkem 22)

20 usnesením č. 2012/2419 v rámci stavby Rekonstrukce knihovny v Třinci uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/02/204/Li mezi městem Třinec a společností AHOLD Czech Republic, a. s., se sídlem ve městě Brnosever-Lesná, Slavíčkova 827/1a, PSČ , IČ , za 100 Kč/m 2 /měsíc + DPH ve výši stanovené zákonem, na dobu určitou od do , ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2420 1) vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, IČ ) jmenovala navrţenou uchazečku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, IČ , Mgr. Pavlínu Cemerkovou Golovou, s platností od na dobu určitou 6 let 3) stanovila s účinností ke dni jmenování plat řediteli Základní školy a mateřské školy, Třinec, Míru 247, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2421 1) vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizace, IČ ) jmenovala navrţenou uchazečku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizace, IČ , Mgr. Ivetu Hudzietzovou, s platností od na dobu určitou 6 let 3) stanovila s účinností ke dni jmenování plat řediteli Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2422 1) vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvkové organizace, IČ ) jmenovala navrţenou uchazečku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Třinec, Slezská 778, příspěvkové organizace, IČ , Mgr. Bc. Janu Buzkovou, s platností od na dobu určitou 6 let. usnesením č. 2012/2423 schválit ředitelům příspěvkových organizací města Třince mimořádné odměny ve znění návrhu předloţeného prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 20 (celkem 22)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více