Dětská řeč ve školském dialogu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská řeč ve školském dialogu."

Transkript

1 ODKAZ 30 HÖFLEROVÁ, E. (2000): Dětská řeč ve školském dialogu. In: Mrózek, R. (Ed.): Język w przestrzeni edukacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr Katowice: Uniwersytet Śląski, s ISBN ISSN Dětská řeč ve školském dialogu. (Hledání cest ke zdokonalení dětského řečového projevu.) 1. Všechny druhy komunikace, tedy i námi sledovaná komunikace verbální, se mohou realizovat novými, dosud neužívanými způsoby. Úroveň technických (a materiálních) možností komunikantů je však stále častěji poměru nepřímo úměrném ke kvalitě komunikace. Neuspokojení z průběhu a účinku verbálních kontaktů vede mnohé a učitele především k hledání způsobů nápravy stavu. 2. Je známo, že na výsledné podobě řečového projevu každého jedince se podílejí tři skupiny vlivů: vrozené intelektové a senzomotorické vlastnosti, výchozí sociokulturní podmínky a soubor faktorů, jenž bývá shrnován pod tři nejvýznamnějšími pojmy zaměření, vůle, motivace Úsilí školy je nasměrováno především na třetí skupinu vlivů, ta může vyrovnat handicapy plynoucí z vlastností složek druhé a první skupiny. Školské komunikační prostředí je pro takové působení prostředím více než vhodným, protože se zde zcela přirozeně odehrává hra na komunikaci Školskou komunikaci chápeme jako řízenou institucionální komunikaci, jejímž jádrem je dialog učitel žák. 2 Jejich interakce je determinována nestejnou úrovní komunikační kompetence a rozdílností komunikačních rolí. Výše jmenované determinanty nepovažujeme za jevy negativní, brzdící. Na prvky konstituující dialog nahlížíme jako na faktory budující bezpečné prostředí pro řečovou aktivitu dítěte. Dobrá znalost těchto prvků, schopnost rozlišit jejich funkce a projevy může být pak podnětem k variabilitě dialogů v postupech i výrazových prostředcích Rozlišujeme faktory vnější společenská situace (1), charakter společné činnosti (2), cíl komunikace tj. verbalizace myšlenkově zvládnutého tématu cestou hry na komunikaci 1 Holasová, Pracujeme s termínem školská komunikace a rozumíme jí nejen pedagogickou (výukovou) komunikaci,

2 (3) a faktory vnitřní. Sem řadíme počet komunikantů (4), jejich sociální role (5) a předměty v komunikaci (6). Rozlišení faktorů na vnější a vnitřní nechce vyvolat představu jejich významové hiearchizace, odráží jen ten fakt, že vnitřní faktory jsou častěji obměňovány (učitelem) v zájmu snazšího zvládání komunikační situace (dítětem). V analýze dialogu pracujeme i s faktorem zvláštním zařazením do kontextu. Vyrovnáváme se tak s problematickou kategorií času v procesu výuky a výchovy V prvcích (faktorech) konstituujících školský dialog učitelé častěji vidí brzdící determinanty, nehodnotí je jako složky uspořádávající prostor vhodný k promyšlené řečové kreativitě (především jich samých), prostor k rozvinutí účinné a nejednotvárné řečové strategie. Často bývají změněny charakteristiky většiny faktorů s cílem školský dialog ozvláštnit, zvýšit jeho výchovný a výukový účinek. Komunikační situace se však stává pro dítě nepřehlednou jsou totiž porušena všemi komunikanty už přijatá pravidla hry na komunikaci, daná charakteristikami uvedenými zde v odstavci Uvádíme příklad takové situace: Sedmileté děti se učí rozvíjet dialog. Pedagog usiluje o vytvoření přirozené atmosféry uvolněním (nenaplněním) prvků komunikační situaci vytvářejících. Komunikace probíhá ve školním prostředí, děti i dospělá osoba sedí v kroužku na koberci. Charakteristika prvků konstituujících komunikační situaci: Vnější faktory: Za stabilní lze považovat prvky s označením 1 a 2. Cíl komunikace (3) není oznámen, měla být vzbuzena atmosféra volného rozhovoru. Skutečným cílem je nácvik řečového chování v dialogu, zvláště kladení otázek a tvoření vhodných odpovědí. Vnitřní faktory: Počet komunikantů (4) není velký - devět dětí a učitel. Není však nijak (časově ani prostorově) uspořádáno (5), jak mají do dialogu vstupovat, komunikační vstup je vázán na ochotu uskutečnit nabízený komunikační záměr. Naplnění komunikační role je povinně vázáno na použití předmětu (6) - maňáska. Komunikační role učitele (5) není v původním záměru uvažována jako relevantní. Zařazení do kontextu: Děti nejsou zběhlé v rozvíjení tématu v dialogu, odporuje to i fázi jejich psychického vývoje. Období decentrace a s ní schopnost kooperace teprve nastoupí. ale veškeré rozhovory a mluvní projevy učitelů a žáků ve škole. (Svobodová, 1995, s. 293.) 2

3 Silou (mírou přerušení) oblých linií naznačujeme stabilitu/labilitu jednotlivých faktorů. Dětský řečový projev (šipka) je v nestabilním prostředí znejisťován, až ustane docela. Rozhovor vede studentka s dětmi ve věku mezi sedmým a osmým rokem. Všichni sedí v kroužku na koberci v zadní části školní třídy. U: kdo bude mít míšu může se ho na cokoliv zeptat položím ho doprostřed a kdo bude chtít se kohokoli na cokoli zeptat tak si ho vezme Ž Ž:.. U: (mluví místo prvního komunikujícího dítěte) proč máš evo to tričko E: to mám být asi nahatá vendulo E: simono na co máš sukni V dalších replikách kladly děti otázky typu: proč máš jirko vlasy, proč máš oči U: nemusíte se ptát jenom na to co na první pohled vidíte ŽŽ: mě mě mě (hlasitě se překřikují) U: zkuste se zeptat co kdo dělá jak se má cokoliv byste doopravdy chtěli vědět Ž : proč máš tak velké papuče gabko G: já až sem to mohla až sem to vynosila U: jak si to říkala gabko G: já až sem to vynosila U: já ti nerozumím G: až sem by to vynosila U: aby sem to vynosila ne 1 G: hmm U: dobře Hra na komunikaci bývá někdy nesprávně pochopena, nelze ji, podle našeho názoru, ztotožňovat s komunikačními postupy, které uplatňuje dramatická výchova. Zavádění 3

4 dramatické výchovy do českých škol se datuje zhruba od r a je spojeno s mnoha koncepčními problémy, jež se dosud nepodařilo vyřešit. Drama, dramatika, dramatická výchova je ve školském prostředí chápána jako činnost, kdy se člověk sám rozhodne k činu a volí způsob svého chování. Stoupenci této metody předpokládají, že školské situace nejsou přirozené, a usilují tedy o vytvoření situací náhradních. Své snažení vyjadřují slovy: je třeba navodit přirozenou komunikační situaci 2. Navození přirozené komunikační situace se děje vytvořením situace fiktivní. E. Machková píše: Pokud chybí dramatický element, tj. mezilidský vztah, role, jednání a samostatné rozhodování, pokud chybí fiktivní situace ( jako nebo kdyby ), nejde o dramatickou improvizaci, ani o zavádění výchovné dramatiky do školy Tento postup však svědčí o ne zcela přesném pochopení komunikačního procesu, jeho přirozenosti. Dítě prožívá fiktivní situaci uvnitř přirozené situace školské, která sama je už svou podstatou hrou na komunikaci. společenská situace společná činnost (interakce komunikací) komunikační situace komunikanti a jejich přirozené role komunikanti v jiných rolích cíl komunikace vyplývající z tématu cíl vyplývající z fikce předměty reálného světa předměty reálného světa ve službě fikci situace školská vklínění situace dramatické Komunikaci takto, v umělých podmínkách, vzniklou, obvykle vnímáme opravdu jako hru. Slovesné umění konstruuje fiktivní situace, tvoří prostředí pro předání estetické hodnoty. Dramatické výchově však nejde o umělecké hodnoty, vytvářením fiktivních situací chce dopřát dítěti možnost prožít některé životní situace nanečisto. Pozorujeme však, že 1 Jazyková nesprávnost v učitelově projevu podtrhla vystoupení z role. 2 Machková, 1995, s. 7. 4

5 z výše popsaných komunikačních situací si dítě snad odnese komplexně prožitou zkušenost sociálního chování, úroveň verbalizace pocitů, názorů, postojů pak zcela závisí na podnětech v čase následujících, na podnětech komunikačních situací vnímaných jako reálné tedy v běžném školském dialogu Často se při vyučování dramatické výchovy (či metodami dramatické výchovy) děje dvojí chyba: Nejsou respektovány vývojové zvláštnosti dítěte. Cíl dramatické výchovy ověřit si způsoby sociálního reagování - je možno jen v situacích přirozených a za přirozené situace chápe dítě do určitého věku jen ty, jež je schopno prožít reálně. Jinak řečeno situace fiktivní buď nepochopí vůbec, pak se dostaví výrazný komunikační neúspěch, nebo je prožívá jako reálné, pak se často úsilí lektorů (učitelů) pohybuje na hranici hazardu s dětskou psychikou. 2 Není doceněna úloha jazykové komunikace jako jediného výrazového prostředku, jenž může sloužit k uchování poznatku, zkušenosti či jiného výsledku interpersonální aktivity tak, aby mohl být použit jako součást rozšiřující se předpokladové báze pro situace v čase následující. Řečová činnost je chápána pouze jako jedna z činností, či dokonce dovedností, nikoliv jako činnost zastřešující. V mluvní činnosti je výrazně oddělována rovina zvuková, děti cvičí náležitou výslovnost, učí se modulovat hlas. Zvuková rovina je často povyšována na hlavního nositele skutečného významu výpovědi. Chybí ochota k nastolení rovnováhy mezi všemi realizačními rovinami řečového projevu Hledá-li současná škola cesty k účinnému formování rozvíjející se komunikační kompetence, ke zdokonalování dětského řečového projevu, je třeba, domníváme se, využít fungujících typů komunikačních situací vnímaných jako stabilní a přehledné a poskytnout nejdříve základní stavební materiál řečové komunikace bohatství výrazových prostředků, a to jednak jazykovým vzděláváním s celým bohatstvím metod, jednak mluvenou (nikoliv psanou) interpersonální komunikací. Od jazykově dostatečně vybaveného žáka pak můžeme očekávat komunikační úspěšnost v situacích zcela nových ozvláštněných novým (a třeba i fiktivním) obsahem prvků komunikační situaci (dialog) konstituujících. Použité zkratky a znaky: 1 tamtéž, s Propagátoři dramatické výchovy ve škole si toto nebezpečí uvědomují, současná literatura je svědectvím o názorovém tříbení (Valenta, 1995, Macková, 1995) 3 Srov. Höflerová,

6 Ž, G, E označení komunikujícího žáka, ŽŽ více komunikujících žáků, U učitel, výpověď s klesavou koncovou intonací, výpověď se stoupavou koncovou intonací, pauza, výpověď s otázkovou platností Literatura: Holasová, T.: K možnostem výzkumu kultury řeči. Časopis pro moderní filologii 74, 1992, č. 1, s Höflerová, E.: Přínos dramatické výchovy k rozvoji verbální komunikace. Tvořivá dramatika VI, 1995a, č. 1, s Höflerová, E.: Kapitoly ze školské komunikace. Disertační práce. FF UP Olomouc Kořenský a kol.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice, PF Macková, S.: Dramatická výchova ve škole. Brno, DF JAMU Machková, E.: Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. (kapitola Úkoly a cíle dramatické výchovy). Praha, Divadelní fakulta AMU, Svobodová, J.: Komunikační funkce výpovědi a školská komunikace. In: Spisovná čeština a jazyková kultura FF UK, Praha 1995, s Valenta, J.: Metody a formy dramatické výchovy. Praha, Agentura Strom

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Význam dramatické výchovy na základních školách

Význam dramatické výchovy na základních školách Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Denisa Daňková Význam dramatické výchovy na základních školách Ročníková práce Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Čejková 2015 Prohlašuji,

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ

VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY VLIV DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA SOCIÁLNÍ KOMPETENCE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Radka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Bc. et Bc. Petra Vidnerová II. ročník navazující kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY S DIDAKTIKOU KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA NA ZŠ Radana Metelková Svobodová Ostrava 2006 Název: Autor: Komunikační

Více

Jaroslav Balvín. Praha 2004 HNUTÍ R

Jaroslav Balvín. Praha 2004 HNUTÍ R Jaroslav Balvín Praha 2004 HNUTÍ R Recenze: Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., 2004 Radix ISBN 80-86031-48-9 Hnutí R ISBN 80-86798-01-1 2 Obsah Úvod 5 I. kapitola: Výchova a vzdělávání

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE KOLNÍ T ÍDù

SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE KOLNÍ T ÍDù SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE KOLNÍ T ÍDù SOŇA HERMOCHOVÁ SKUPINOVÁ DYNAMIKA VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ Copyright So a Hermochová, 2005 Publishing AISIS o. s., 2005 ISBN 80-239-5612-4 Obsah Obsah 5 Úvodní slovo Úvodní

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence Diakonie Západ

Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence Diakonie Západ Autorský tým: Mgr. Václava Egermaierová - koordinátorka Prevence pro školy a veřejnost Diakonie Západ Bc. Veronika Kaletová - sociální pracovnice, projektová manažerka projektu Archa Vylodění Bc. Hana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Bc. Jana Lemperová

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Bc. Jana Lemperová Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách Bc. Jana Lemperová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na jazykové kompetence dětí v mateřských školách, především

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více