Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci"

Transkript

1 Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci (materiál pro hodnotitele PP z ČJL samostudium)

2 ÚVOD Tento metodický materiál je určen pro hodnotitele písemné maturitní práce z ČJL. V současné době vzniká příručka zabývající se slohovými útvary se zřetelem ke komunikační situaci. Příručka bude určena pro středoškolské učitele a studenty jako opora při výuce a přípravě k písemné části maturitní zkoušky. Bude obsahovat: a/ charakteristiku jednotlivých slohových útvarů, které jsou v rámci MZ zadávány, b/ konkrétní zadání k příslušným útvarům, c/ příklady konkrétních písemných prací z hlediska naplněnosti, resp. nenaplněnosti podstatných znaků slohového útvaru, d/ kritéria hodnocení písemné práce, e/ zadání a funkci výchozího textu, f/ příklady konkrétních písemných prací s revizemi, hodnocením a komentářem. Tento metodický materiál je výtahem z připravované příručky a slouží pouze k účelům projektu HOPP. Cílem tohoto materiálu není podat úplnou a výstižnou definici zadávaných slohových útvarů, ale poskytnout o nich základní informace tak, aby zjednodušily přípravu jednotlivých hodnotitelů na posuzování písemných prací z ČJL, a tak se částečně začal sjednocovat pohled právě na slohové útvary.

3 ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený popis, popis pracovního postupu) charakteristika (může být oborově zaměřená nebo zasazená do jisté komunikační situace, nebo v kombinaci s jiným útvarem) referát článek (s bližší specifikací komunikační situace, příp. typu periodika) libovolný text publicistického stylu (jedná se o text, který má splnit komunikační situaci a zároveň vykazovat typické rysy publicistického stylu) útvary administrativního stylu, v rámci oficiální komunikační situace (motivační dopis, oficiální dopis, doprovodný dopis k petici, úřední žádost, odvolání proti úřednímu rozhodnutí) zpráva Uvedené slohové útvary lze v zadání upřesnit specifikováním komunikační situace.

4 VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ je založeno na vyprávěcím slohovém postupu, adresátovi je nastiňován nějaký děj. Cílem je prezentovat nějaký konkrétní příběh jako uzavřený celek s napínavým průběhem směřující k jasnému závěru. Autor zachycuje nejen událost, ale i prostředí, charaktery osob, jejich duševní vlastnosti, motivy jednání i jejich řeč. Proto může být vypravování prostoupeno jinými slohovými postupy než pouze vyprávěcím (popisný např. charakteristika postav, úvahový). Slovní zásoba vychází ze všech vrstev národního jazyka, vypravování nemusí být založeno na spisovném jazyce, pokud je zvolena jednotná stylová linka a jazykové prostředky jsou voleny funkčně a záměrně v jednotném stylu, ať už se jedná o vypravování jako celek, nebo o řeč postav, která je zachycena v přímé řeči. Na základní úrovni obtížnosti očekáváme, že práce splňuje znaky vypravování (dynamičnost, zápletka vedoucí k pointě, převládá vyprávěcí postup). Pokud v textu převládá popisný postup a jedná se spíše než o vypravování o dějový popis, hodnotíme na základní úrovni obtížnosti práci jedním bodem v kritériu 1B. ÚVAHA / ÚVAHOVÝ TEXT ÚVAHA je slohový útvar, v němž se autor zamýšlí nad určitým problémem či jevem. Zabývá se podmínkami vzniku jevů, jejich podstatou, vztahy mezi nimi, na základě svých úvah pak pisatel vyvozuje závěry. Důležitá je přesnost a logičnost úvahového procesu. Na rozdíl od výkladu vychází úvaha pouze ze zkušenosti autora. Typické pro úvahu jsou řečnické otázky, ale jejich přítomnost nemusí být známkou kvalitního úvahového procesu. Jazykové prostředky úvahy jsou spisovné, s převahou neutrálních výrazů, expresivní výrazy se objevují spíše ojediněle. Při hodnocení vyváženosti / nevyváženosti kladů a záporů z hlediska obsahu v písemné práci, např. u tématu Rub a líc používání mobilních telefonů vycházíme z toho, že z logiky věci bude vždy

5 převažovat buď klad, nebo zápor, podstatný je ale rys srovnání, to, že pisatel bere v úvahu obě strany problému. Problém kompoziční nevyváženosti ve výstavbě úvahy penalizujeme v kritériu 3B, nikoli v 1B. Nežádoucí jsou neopodstatněné generalizace a argumenty v podobě obsahově vyprázdněných obecných pravd a klišé (např. Já si myslím něco, ale je to jen můj subjektivní názor, někdo si může myslet něco jiného. Když si položíme tuto otázku, tak se snad každý zamyslí, jestli ano, či ne.). POPIS PROSTÝ Cílem POPISU je, aby adresát na základě textu získal celistvou představu popisovaného předmětu, krajiny, děje apod. Popis uvádí nápadné a podstatné znaky a vlastnosti, a to ve vhodném pořadí. Popis je vždy komponován odněkud někam. Při popisu využíváme neutrální jazykové prostředky, základem je spisovný jazyk. V dobrém popisu není nadužíváno sloveso být, ale je vhodně nahrazováno synonymy. Na základní úrovni obtížnosti jsou zadání koncipována spíše tak, aby byl subjektivně zabarvený popis považován za nadstandard. Např. v zadání pro základní úroveň obtížnosti: Zákoutí, kam se rád vracím (popis oblíbené části města nebo vesnice) se očekává popis prostý, ale s vyjádřením určité emoce (určení oblíbené, rád vracím), pokud žák vypracuje líčení, hodnotíme to pozitivně, pokud však pouze popis prostý, nelze jej penalizovat. POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU je slohový útvar, který má přiblížit adresátovi určitou činnost tak, aby si mohl učinit co nejnázornější a nejpřesnější představu o tom, z jakých úkonů je složena, v jakém probíhají pořadí, jak se mají dělat a jak spolu souvisejí. Součástí zadání jsou často obrázky nebo nákresy, na základě kterých má být popis pracovního postupu vypracován. Tato vizuální forma má být převedena do formy textové.

6 Činnosti se uvádějí v takovém pořadí, v jakém probíhají ve skutečnosti, protože popis pracovního postupu je obvykle i návodem, jak se má daná věc dělat. Jakákoli nejasnost a nepřesnost narušuje funkci textu, proto je důležitá přesná kompozice (číslování může zdůrazňovat závaznost pořadí úkonů). Některé popisy pracovního postupu vyžadují použití odborné terminologie. Lexikální prostředky jsou spisovné. Pro hodnocení je přijatelný i popis, jehož součástí je i bodový (nevětný) výčet. Součástí textu může být i náčrtek, graf, obrázek, pokud je jejich zařazení funkční (např. obrázek krmítka), nepenalizujeme, naopak vnímáme jako přidanou hodnotu. Zároveň však nelze započítávat popisky u těchto nevětných komponentů do celkového rozsahu práce. ODBORNÝ POPIS ODBORNÝ POPIS musí být přesný a vzhledem ke svému komunikačnímu záměru úplný, soustředí se na podstatné znaky popisovaného objektu. Důležitý je zřetel k adresátovi ve smyslu jeho předpokládaných odborných znalostí (odborný, populárně-naučný). Kompozice odpovídá celkovému cíli popisu, musí mít logiku, řád a systém, je možné používat výčty, částečné výčty nebo číslování jednotlivých částí. Odborný styl obecně je spisovný, precizní v kompoziční i syntaktické výstavbě a používá odbornou terminologii. Jazyk odborného popisu musí být přesný. V praxi může docházet k částečné záměně popisu za výklad. Je nutné, aby adresát získal přesnou představu o popisovaném objektu a zároveň byla zohledněna odbornost textu. CHARAKTERISTIKA CHARAKTERISTIKU vymezujeme jako útvar, který zahrnuje vnější charakteristiku (popis vzhledu osoby) i vnitřní charakteristiku (popisuje a hodnotí psychické vlastnosti, vlohy nebo zvyky člověka, které se projevují v jeho chování a jednání i v jeho postojích a názorech).

7 Kompozice by měla být logická a systematická, tzn. je zvolen způsob, jakým se postupuje, např. od vnější charakteristiky k vnitřní, nebo naopak. Základním jazykovým kódem je spisovný jazyk. Dobrá charakteristika se vyhýbá opakovanému použití sloves být a mít a nahrazuje je plnovýznamovými slovesy nebo přirovnáními. Ačkoli je charakteristika útvarem, který hodnotí popisovaný subjekt a často působí emocionálně, měla by, pokud zadání neurčí jinak, primárně přinášet informace o kladech i záporech popisované osoby. REFERÁT REFERÁT pojímáme jako text, který předkládá informace o problematice uvedené v zadání, autor při psaní bere v úvahu cílového adresáta svého referátu (komu je referát určen), podle toho volí i jazykové prostředky a referát koncipuje. Měl by být jasný, přehledně členěný a pro adresáta přijatelný. Referát lze pojímat jako mluvený nebo jako psaný, pokud v zadání není konkrétně uvedeno, o jakou formu referátu se jedná, lze akceptovat formy obě. Primární jazykový kód je spisovný jazyk. V praxi se často objevují práce, které přímo nezohledňují adresáta, neobracejí se na nikoho konkrétního, chybí kontaktové prostředky. Tento fakt řada hodnotitelů vnímá jako nesplnění požadavků 1. kritéria. Pokud je možné si představit výsledný text tak, že bude přednesen cílové skupině a ona porozumí hlavnímu komunikačnímu záměru, pak absenci kontaktových prostředků pouze v 1. kritériu zohledníme. LIBOVOLNÝ TEXT PUBLICISTICKÉHO STYLU pro základní úroveň obtížnosti V rámci publicistiky lze mluvit o třech základních komunikačních funkcích (informační, přesvědčovací a zábavné), které v různé míře ovlivňují jednotlivé texty. Významným stavebním prvkem libovolného textu publicistického stylu je titulek. Žák může použít titulek daný zadáním písemné práce nebo si může vymyslet na základě komunikační situace titulek svůj vlastní.

8 Jazykové prostředky jsou charakteristické dvěma tendencemi automatizací a aktualizací výrazových prostředků. Běžné je používání obrazných pojmenování, módních výrazů nebo frazeologie. Výběr jazykových prostředků (spisovnost, nespisovnost, obecná čeština, hovorové jazykové prostředky, dialekt apod.) závisí na stanovené komunikační situaci, např. do jakého typu periodika by měl být text určen a jaký je jeho předpokládaný adresát. Text musí vykazovat postupy publicistického stylu a/nebo být některým z konkrétních útvarů publicistického stylu, který splní dané zadání. Pokud je zadán i adresát nebo typ periodika, je nutné s těmito charakteristikami pracovat. Není nutné, aby text vykazoval všechny prvky publicistického stylu (připouštíme např. i texty spíše úvahového charakteru), autor však musí prokázat, že zná základní strategie publicistického stylu a orientuje se na adresáta textu. ZPRÁVA ZPRÁVA informuje čtenáře o události, která se stala. Měla by být aktuální, věcně správná a podávat všechny podstatné informace. Zpráva může událost také hodnotit. Primární jazykový kód je spisovný jazyk, v publicistickém stylu možnost použití automatizací a aktualizací. Zpráva je vždy o události, která již proběhla, na rozdíl od oznámení, které se vztahuje k události budoucí. Pokud má student napsat zprávu o události a zároveň událost zhodnotit, není přípustné, aby napsal pozvánku nebo oznámení. Žák by měl prokázat schopnost konstruovat text tak, aby obsahoval všechny náležité informace. MOTIVAČNÍ DOPIS MOTIVAČNÍ DOPIS je první vizitkou uchazeče o zaměstnání. Text by měl být stručný, ale obsahově přesný. Jeho součástí jsou i běžné náležitosti oficiálního dopisu (adresa zaměstnavatele nebo personální agentury, datum, oslovení, podpis, adresa uchazeče), pokud jsou uvedeny v zadání a je možné je při psaní motivačního dopisu v rámci maturitní písemné práce využít.

9 Motivační dopis prezentuje uchazeče, je součástí oficiální komunikační situace a podle toho by měly být voleny i jednotlivé jazykové prostředky. Jazykovým kódem je psán spisovný jazyk, neutrální jazykové prostředky, použití expresivních výrazů není žádoucí. V případě tohoto útvaru je minimální možný rozsah (150 slov) považován za dostačující, pokud je stručnost funkční a není na úkor kompozičních prvků a/nebo informací. Pokud ale pisatel nevyčerpá všechny možnosti, které mu zadání nabízí, pak nelze stručnost považovat za funkční. Jinak není nutné, aby si žák vymýšlel fiktivní adresu zaměstnavatele apod. OFICIÁLNÍ TEXT V RÁMCI ADMINISTRATIVNÍHO STYLU (úřední dopis, žádost, stížnost, reklamace, průvodní dopis k petici, otevřený dopis) Pro administrativní texty je typické objektivní vyjadřování. Důležitým faktorem je zřetel k funkci projevu, zdůraznění hlavního účelu textu a dodržování formálních pravidel (není nutné naprosto přesně dodržovat normu ČSN, ale text musí akceptovat formální a oficiální ráz tohoto druhu komunikace i jeho úzus/zvyklosti). Text by měl být stručný, ale obsahově přesný. Jeho součástí jsou i běžné náležitosti oficiálního dopisu (adresa adresáta nebo dané instituce, datum, oslovení, podpis, adresa příjemce), pokud jsou uvedeny v zadání a je možné je při psaní oficiálního dopisu v rámci maturitní písemné práce využít. Jazykové prostředky oficiálních dopisů administrativního stylu jsou charakteristické využíváním ustálených frází nebo syntaktických konstrukcí, formální zdvořilostí. Samozřejmostí jsou spisovné neutrální jazykové prostředky. Žák by měl ve svém textu využít informace dané zadáním. Pokud text nebude obsahovat hlavičku, např. adresu, která v zadání uvedena není a žák by si ji musel vymyslet, není to tak zásadní nedostatek jako nedodržení oficiálního rázu komunikační situace.

10 VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis útvarů pro zadání písemné práce vypravování s uměleckými prvky / mikropovídka esej úvaha fejeton výklad recenze polemika s výchozím textem publicistický nebo odborný článek (jinak specifikovaný než na základní úrovni obtížnosti, např. článek populárně-naučného charakteru) líčení reportáž Uvedené slohové útvary lze v zadání upřesnit specifikováním komunikační situace.

11 VYPRAVOVÁNÍ S UMĚLECKÝMI PRVKY / MIKROPOVÍDKA MIKROPOVÍDKA nebo VYPRAVOVÁNÍ S UMĚLECKÝMI PRVKY je zadáváno pro vyšší úroveň obtížnosti se záměrem poskytnout co nejširší prostor pro volnost vyjádření, autorský styl, fikci, fantazii a uplatnění uměleckých prostředků v maturitní písemné práci. Stylistická nebo literárněteoretická terminologie běžně nerozlišuje vypravování a vypravování s uměleckými prvky, z označení vypravování vyplývá implicitně, že takový útvar prvky uměleckého stylu obsahuje. Pro účely písemné práce v rámci maturitní zkoušky však s tímto pojmem pracujeme, abychom dokázali postihnout rozdíl mezi základní a vyšší úrovní obtížnosti. Je možné využít široký rejstřík různorodých jazykových prostředků, vypravování s uměleckými prvky nemusí být založeno na spisovném jazyce, pokud je zvolena jednotná stylová linka a jazykové prostředky jsou voleny funkčně a záměrně v jednotném stylu, ať už se jedná o vypravování jako celek nebo o řeč postav, která je zachycena v přímé řeči. Hodnotitel přistupuje na pravidla fikčního světa i na to, jaký jazyk si pro své umělecké vyprávění žák zvolí. Hodnotitel by měl také přistoupit na kompoziční postup, který si žák zvolí, tj. není nutné, aby vyprávění kopírovalo standardní chronologický kompoziční postup nebo aby končilo zápletkou. Některá vyprávění naopak začínají rozuzlením příběhu, které je pak vysvětlováno apod. Podstatný je především umělecký účinek a estetická funkce textu. ESEJ Pro maturitní písemnou práci z českého jazyka a literatury pojímáme ESEJ jako specifický útvar, v němž se mísí prvky stylu uměleckého i odborného a v němž je dostatek prostoru pro autorský styl. Cílem eseje je zamyslet se do hloubky a osobitě nad problémem uvedeným v zadání. Autor ukazuje problém z mnoha stran, zabývá se i předpokládanými protiargumenty. Výstavba eseje se do jisté míry podobá úvaze, autor si ale při vyjádření skutečností může dovolit značnou subjektivitu, větší, než je tomu u úvahy. Je možné využít široké spektrum jazykových prostředků, nemusejí být pouze neutrální, je zde prostor pro uplatnění autorského stylu, a tedy i specifickou volbu jazykových prostředků.

12 Aspekty hodnocení V případě hodnocení eseje (stejně tak úvahy) je třeba nehodnotit názor autora a nepenalizovat ho za to. Hodnotitel se nesmí nechat ovlivnit svým souhlasem/nesouhlasem. Hodnotí se kvality textu v souvislosti s kritérii hodnocení, nikoli osobní postoje. ÚVAHA ÚVAHA je slohový útvar, v němž se autor zamýšlí nad určitým problémem či jevem. Zabývá se podmínkami vzniku jevů, jejich rozvojem, podstatou, následky a vztahy mezi nimi. Zamýšlí se nad nimi a vyvozuje závěry. Důležitá je přesnost a logičnost úvahového procesu. Na rozdíl od výkladu vychází úvaha pouze ze zkušenosti autora. Projevuje se v ní úroveň autorova myšlení, míra životní zkušenosti, subjektivní názory a postoje. Autor svými argumenty vede adresáta k zamyšlení nad vytyčeným problémem. Typické pro úvahu jsou řečnické otázky, ale jejich přítomnost nemusí být známkou kvalitního úvahového procesu. Nezbytné je přesné vyjadřování vztahů (důvod, podmínka, účel, přípustka, příčina, důsledek) a logických souvislostí. Jazykové prostředky úvahy jsou spisovné, co se expresivnosti týče, spíše neutrální. Důležitá je volba hodnotících výrazů (především adjektiv a adverbií), výrazy dokumentující myšlenkový proces (domnívám se, myslím si, jsem přesvědčen, věřím, že). Vyšší úroveň obtížnosti Úvaha na rozdíl od úvahového textu představuje ucelený, završený text, který je postaven na jedné výrazné tezi, která je argumentována, žák na ní zakládá celý text, dovede ji obsáhnout, jedná se o obtočení, obkroužení základní teze. Viz Základní úroveň obtížnosti. FEJETON FEJETON je krátký, ale sevřený text, na velmi malém prostoru je vyjádřeno autorovo sdělení, které je podáno nově a neotřele. Text je založený na pointě, na vyústění, které je překvapivé. Forma

13 fejetonu poskytuje prostor pro výrazné uplatnění autorského stylu, tj. nové nápady, ironie, originalita apod. Očekáváme primárně vyprávěcí a úvahový postup. V útvaru, jakým je fejeton, je možné využít široký repertoár jazykových prostředků - od spisovných přes nespisovné, s možností využít prostředků ze všech vrstev jazyka. Aspekty hodnocení Problém při hodnocení fejetonů může být srovnávání fejetonu žákova s ideální představou o fejetonu, kterou má hodnotitel. Hodnotitel by měl porovnávat žákův text s vymezenými požadavky na fejeton (šíře jazykových prostředků, směřování k pointě). VÝKLAD Cílem VÝKLADU je nastínit a vysvětlit určitou problematiku, příp. osvětlit podstatu nějakého problému adresátovi. Výklad problematiku zdůvodňuje, ukazuje její příčiny a vývoj, vysvětluje její podstatu, předvídá důsledky. Může uvádět konstatování do souvislosti s aktuálním nebo historickým stavem vědeckého poznání, pokud to umožňuje zadané téma. V tomto útvaru používáme spisovný jazyk a se zřetelem k tématu a komunikační situaci i odbornou terminologii. Vzhledem k pravidlům maturitní písemné práce (časová dotace, absence sekundární literatury) je předpokládaným výstupem výklad populárně-naučný. Pokud je některý z žáků schopen napsat odborný výklad, hodnotíme to jako nadstandardní výkon, není-li v konkrétním zadání komunikační situace uvedeno jinak. RECENZE RECENZE je text, který posuzuje umělecké dílo. Autor shrne základní informace o díle a přiblíží je čtenáři. Popíše základní problémy či nedostatky díla, ale i pozitiva uměleckého díla. Předpokládá se samozřejmě subjektivní hodnocení a vyjádření vlastního stanoviska k danému uměleckému dílu, které by ale mělo být dostatečně zdůvodněno.

14 Základní slohový postup je úvahový, objevuje se ale také informační a výkladový. Funkční styl je publicistický, komunikační situace může být přesněji vymezena v zadání, tj. pro jakého adresáta a jaké periodikum má být recenze určena apod. V recenzi používáme spisovné jazykové prostředky, jejich volba je také ohraničena konkrétní komunikační situací, která může být uvedena v zadání, např. pokud se bude jednat o recenzi pro určitou cílovou skupinu, např. fanoušky filmu nebo počítačových her, může autor použít specifické vyjadřování této skupiny. Předpokládá se, že pokud se nejedná o recenzi na fiktivní dílo, uvádí autor údaje věcně správné a pravdivé, součástí recenze je totiž i uvedení základních informací o díle. Např. pokud je recenzován film Lidice, není možné v recenzi tvrdit, že v něm nehraje Karel Roden. Recenze vychází z analýzy jednoho díla, toto dílo však může srovnávat s díly jinými. Srovnání v recenzi může být žádoucí, mělo by být ale jasně vymezeno, které z děl je dílem recenzovaným, které tvoří jádro recenze. POLEMIKA POLEMIKA je nesouhlasná reakce na názor uvedený ve výchozím textu zadání písemné práce. Zadání písemné práce pro polemiku bývá záměrně pojímáno provokativně, tak, aby se vůči němu mohl žák vymezit, aby vyvolalo nesouhlasnou reakci. Ve svém textu by se měl žák/autor s předloženým názorem konfrontovat, je možné zvolit útočnější a vyhrocenější tón polemiky, což by ale nemělo být na úkor logicky vystavěné kompozice s jasnou argumentační strategií. V polemice lze použít satiru, jízlivý vtip, ironii, což by ale nemělo vést k útokům osobního rázu. Žák má útočit na předložený názor, nikoli na osobnost, která je autorem tohoto názoru. Polemika využívá spisovného jazyka, mohou se ale objevit i funkčně použité expresivní prostředky. Cílem hodnocení není posuzovat názor pisatele, ale jeho schopnost se názorově vymezit, názor vyjádřit a argumentačně opřít. Hodnotitel by měl být vstřícný, pokud žák výchozí text pochopí jinak, než by si hodnotitel představoval.

15 PUBLICISTICKÝ ČLÁNEK / ANALYTICKÝ ČLÁNEK šíře chápaný text publicistického stylu pro vyšší úroveň obtížnosti PUBLICISTICKÝ ČLÁNEK je velmi široce pojímaný útvar. Pro maturitní písemnou práci z českého jazyka charakterizujeme článek jako publicistický útvar, který představuje a popisuje nebo analyzuje určitý problém (problematiku, myšlenku) jasně, věcně, srozumitelně a spíše objektivně. Subjektivní náhled autora může být vyjádřen výběrem a řazením informací. Jazykové prostředky jsou charakteristické dvěma protichůdnými tendencemi automatizací a aktualizací výrazových prostředků. Běžné je používání obrazných pojmenování, módních výrazů nebo frazeologie. Publicistický článek jako útvar nemá pevně stanovenou charakteristiku, hodnotitel by v tomto ohledu měl být vstřícný, především proto, že dnešní tisk nabízí s označením článek širokou plejádu textů, které leckdy spíše odpovídají úvaze. Žák by měl ovšem závazně pracovat s prostředky publicistického stylu (např. funkce informační, vzdělávací, zábavná či směřování k automatizaci/aktualizaci ve vyjadřování) a důsledně brát v úvahu zadání komunikační situace a s ním spojeného adresáta. LÍČENÍ (SUBJEKTIVNĚ ZABARVENÝ POPIS) LÍČENÍ (nebo také subjektivně zabarvený popis) je založeno na uměleckém popisu a na záznamu subjektivního dojmu. Podstatným rysem líčení je popis emoce, atmosféry apod., kterou by měl autor ve svém textu postihnout. Adresát na základě textu získává představu o viděném a prožitém nebo o dojmu z nějakého prostoru, objektu, atmosféry apod. Vytvořená představa může být vizuální i auditivní, text útočí na adresátovy smysly. Líčení je založeno na uměleckém vyjádření, žádoucí je využití širokého spektra jazykových prostředků, zejména obrazných pojmenování (metafory, metonymie, přirovnání apod.).

16 Při hodnocení líčení se může projevit různá míra citlivosti/tolerance hodnotitelů k předkládanému světu v textu. Je nutné přijímat zadání i metaforicky, pokud žák vymyslí něco, co je v souladu se zadáním, i když by to hodnotitele nenapadlo, není to chyba. Součástí hodnocení by nemělo být posuzování zachycené emoce, ale naopak posouzení naplnění útvaru líčení a zadaného tématu. REPORTÁŽ REPORTÁŽ je útvar publicistického stylu, který je založen na přímém záznamu nějaké události (akci, cesty apod.). Konstitutivním prvkem reportáže je autorova osobní účast, autor je očitým svědkem události, na tomto základě vtahuje adresáta/čtenáře do děje. Cílem reportáže je vyvolat u čtenáře názornou představu o referovaném jevu, události, adresát má získávat pocit, že je stejně jako autor při tom. Ve volbě jazykových prostředků je důležitá volba sloves, která dodávají dynamiku zobrazované situaci. Převládá jednoznačně spisovný jazyk, v nastínění řeči účastníků sledované situace lze využít v přímé řeči i jiné vrstvy jazyka (obecná čeština, dialekty apod.) Vzhledem k reálné situaci maturitní písemné práce se předpokládá, že reportáž bude primárně psaná, ale pokud není jednoznačně uvedeno, že je reportáž pro tištěné periodikum, akceptujeme i reportáž zprostředkovanou médii (TV, rozhlas), pokud jsou přítomny markantní prvky reportáže. Určení typu periodika, např. bulvární/nebulvární deník a s ním spojená funkce textu a cílová skupina ovlivňuje volbu jazykových prostředků.

17 KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Jednotlivá kritéria hodnocení písemné práce kopírují jednotlivé jazykové roviny textu. Pokud písemná práce nesplňuje stanovený rozsah, dále se nehodnotí (pro základní úroveň obtížnosti je stanoven minimální rozsah 200 slov, pro vyšší úroveň obtížnosti je minimální rozsah 250 slov, je také stanovena tolerance 50 slov pro obě úrovně obtížnosti.) V případě, že malý rozsah textu je na úkor textové kompozice, tedy v textové koherenci (návaznosti textu), je žák penalizován v 3B. Požadavky na jazykové jednotky, které jsou ve středu zájmu jednotlivých kritérií, jsou určeny následovně: 1. kritérium: Vytvoření textu podle zadaných kritérií V tomto kritériu se soustředíme na text jako celek, jeho téma, na slohový útvar a jeho funkčně stylové a obsahové charakteristiky. Do procesu hodnocení písemné práce je začleněna vnitřní podmínka hodnocení: Pokud text nesplňuje požadavky na 1. kritérium, tedy požadavky na zadání, a to jak z hlediska požadavků na útvar a charakter komunikační situace, tak i z hlediska splnění daného tématu, text už dále nehodnotíme. Jednalo by se pak totiž o úplně jiný text. Žák má k dispozici deset zadání a měl by se vyjadřovat k tomu zadání, které si zvolil. 1A: sledujeme téma, resp. naplněnost tématu Hodnotíme 0 body: - text zadané téma vůbec nereflektuje, např. proto, že žák nepochopil podstatnou myšlenku v zadání 1B: sledujeme orientaci v komunikační situaci (respektování stylových charakteristik) a naplnění zadaného slohového útvaru Hodnotíme 0 body: - text prokazatelně nesplňuje požadavky na slohový útvar (př. žák napíše úvahu, přičemž byla zadána reportáž, jejíž prvky jsou přítomny pouze v opsaném výchozím textu) - text prokazatelně nereflektuje zadanou komunikační situaci (př. Vyšší tresty pro opilé řidiče! / průvodní text k petici, určený poslancům, požadující zvýšení trestů pro řidiče pod vlivem

18 alkoholu: žák nerespektuje oficiální ráz dopisu, který byl určen specifikací adresáta, píše svému spolužákovi) 2. kritérium: Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu V tomto kritériu se soustředíme na slovo nebo slovní spojení. 2A: sledujeme soulad s jazykovou normou, hodnotíme pravopis a tvarosloví (v rámci pravopisu do tohoto kritéria zahrnujeme také interpunkci) Konkrétní příklady: Kina jsou drahé? morfologie (střední rod) Tedy do té doby než na to příjdou. interpunkce a morfologie (kvantita vokálu) Tak tady to nesu. Zavolal jsem na ní. chybný zápis přímé řeči, morfologie (chybný tvar zájmena) S mamkou sme žili sami. morfologie (nespisovný tvar) U nás v České Republice pravopis (psaní velkých písmen) někde z hlouby stromu pravopis (chybná koncovka) 2B: sledujeme volbu adekvátních jazykových prostředků dané komunikační situaci: a) z hlediska variet jazyka (spisovná čeština, obecná čeština, nářečí) b) z hlediska zabarvenosti (hovorové, neutrální a knižní jazykové prostředky) c) z hlediska expresivity pojmenování (eufemismy x dysfemismy, vulgarismy, pejorativa, familiární výrazy aj.) d) z hlediska volby přiměřených pojmenování dané skutečnosti e) z hlediska sémantického (slovo použité ve významu, který mu odpovídá) f) z hlediska rozmanitosti použitého lexika (pestrost slovní zásoby, práce se synonymií) V některých útvarech je žádoucí využití všech možností jazyka (fejeton, vypravování), v jiných jsou naopak odchylky od neutrálního spisovného jazyka nežádoucí (úvaha, útvary administrativního stylu). Pokud žák zvolí např. pro vypravování jako základ nespisovnou mluvu, která je funkční, a tuto linii sleduje v celé práci, pak ho nelze penalizovat (např. postavu člověka na okraji společnosti může charakterizovat obecný jazyk, argotismy, postavu staré ženy z vesnice zase dialektismy). Zároveň je nutné upozornit, že se v praxi v písemných pracích objevují nefunkčně používané vulgarismy, vyskytující se ojediněle, stejně jako výrazy z obecné češtiny. V případech, kdy nelze hovořit o autorském záměru, narušují takové výrazy výstavbu textu, je tedy nutné tyto jevy penalizovat.

19 Konkrétní příklady: Jeho oči vyzařovaly pestrou barvu, která byla situována do modra. nevhodná pojmenování že to byl jen planý výjezd, který stojí město nemalé peníze nevhodné slovní spojení, zároveň nevhodné střídání slovesných časů (3A) Je usměvavá. Neustále nosí úsměv na rtech. opakování slov se stejným kořenem, práce se synonymií Na internetu je hodně individuálních lidí. nevhodné pojmenování 3. kritérium: Kompoziční výstavba textu V tomto kritériu se soustředíme na větu, odstavec a návazně celý text. 3A: sledujeme větnou syntax: a) slovosled, aktuální větné členění b) valence sloves c) výstavba větných celků a návaznost jednotlivých vět v souvětí d) užití adekvátních spojovacích výrazů e) způsoby odkazování v textu f) nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby (zeugma, anakolut, kontaminace, atrakce) Konkrétní příklady: To, jak dokázala lidi ve svém okolí doslova nakazit svým optimismem, mě přesvědčila, že - anakolut Je 29 let stará. anglicismus, nevhodná výstavba věty Když jsme přišli, tak jsme ho uviděli. Když se na nás podíval, tak nám bylo jasné opakovaná stejná výstavba po sobě jdoucích větných celků, neadekvátní výběr spojovacích prostředků Ihned druhý den po městě jsem začal roznášet zprávu, že žebrák svoji chudobu předstírá. chybné aktuální členění větné 3B: sledujeme nadvětnou syntax/hypersyntax: a) kompozice textu b) strukturovanost a členění textu (např. funkčnost odstavců)

20 c) způsob vedení argumentace logika textu, souvislost, nebo nesouvislost uváděných informací d) srozumitelnost a přijatelnost pro adresáta e) čitelnost textu Konkrétní příklady: Mým názorem je, že by se měly lišit zločiny, jako právě například nelegální stahování a vražda. chybný způsob argumentace, zapříčiněný zčásti i chybnou výstavbou věty a nevhodným užitím slovesa lišit Jako téma mé maturitní práce jsem si vybrala Počítačové pirátství je zločin. nevhodný úvod písemné práce Počítačové pirátství je zločin, každý tu větu zná, ale bere to opravdu někdo jako zločin nebo obyčejnou každodenní věc? zcela nevhodná výstavba závěru, pouhé konstatování, prázdné zaplňování textu, souvisí i s kritériem 3A, přetížené souvětí Co je to ale čest? A co je sláva? Jsou to důležité věci? Nebo nejsou? snaha o řečnické otázky, prázdné zaplňování textu

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů) INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ OBECNÝ RÁMEC V souvislosti se novelou školského zákona č. 47/0 Sb. zodpovědnost za hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky přechází

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI PRÁCE Č. 4 (autentická maturitní písemná práce, zdroj: MZ 2011) Naše generace bude jednoho dne litovat nejen zlých slov a skutků špatných lidí, ale také strašlivého mlčení dobrých.

Více

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

1.Prosté vypravování probíhá v časové posloupnosti, to znamená, že děj vypravujeme tak, jak se skutečně stal.

1.Prosté vypravování probíhá v časové posloupnosti, to znamená, že děj vypravujeme tak, jak se skutečně stal. Doplnění učiva pro nástavbové studium český jazyk a literatura Vypravování: patří k běžné denní lidské komunikaci. Základem vypravování je děj vypravujeme, co se nám přihodilo, co jsme viděli, chceme vystihnout

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti PÍSEMNÁ PRÁCE CJMZP11C0T02 Maximální bodové hodnocení: 15 bodů Hranice úspěšnosti: 40 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Z nabízených 10 zadání

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

CISKOM 3. KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CISKOM 3. KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CISKOM 3. KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2014 CERMAT verze 5.0 Informace o modulu Kód modulu: 3.1.2 Cíl modulu: Získání potřebných dovedností (včetně jejich prověření) pro hodnocení

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

22. Stylistika - obecně Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

22. Stylistika - obecně Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 22. Stylistika - obecně Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA RED IZO: 600079 KÓD ŽÁKA: 276702 Kamila Adámková Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) PÍSEMNÁ PRÁCE Jaro 20 ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:... ZÁZNAM O HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Číslo zadání písemné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková PUBLICISTICKÝ STYL ZNAKY, PUBLICISTICKÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PUBLICISTICKÝ

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková VYPRAVOVÁNÍ VY_32_INOVACE_CJ_2_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Vypravování Vypravování, zápletka, slohový postup

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný SV: Vypravování Žák: posuzuje vhodnost či nevhodnost nespisovného vyjádření zdůvodní užití nespisovných jazykových prostředků Vypravování - vypravování v běžné komunikaci - vypravování

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více