3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti"

Transkript

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání a prezentovat se jako osobnost. Dovednosti získané ve výuce českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Jazykové vyučování vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Osvojení a užívání českého jazyka v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních a společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek apod. a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzděláváíní stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 29

2 30 V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy, zařazené v RVP jako neobligatorní obor vzdělávací oblasti Umění a kultura, který škola využije podle svých podmínek (vhodná učebna, aprobovaný pedagog). Vedle rozvoje komunikativních dovedností podporuje dramatická výchova významně i osobnostní a sociální rozvoj žáků. Využívá jejich schopností jednat v navozených situacích obdobně jako ve skutečných. Učí žáky orientovat se v nich, hledat vhodná řešení, lépe projevovat své city a chápat myšlenky a názory jiných lidí. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice a prohlubuje uvědomění si závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizím jazyce formulované v RVP (ŠVP) vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro výuku, studium a hodnocení cizích jazyků. Tento dokument popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka a spolu s tím vymezuje i cílové kompetence jazykové výuky, a to jak kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické), tak kompetence všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří). Úspěšnost jazykové výchovy jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 30

3 31 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané oblasti směřuje k: vnímání a postupném osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb i prožitků a sdělování postojů a názorů; zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí; chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa; vytváření prostoru pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce a jazykovými a literárními prameny a texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací. Očekávané kompetence vzdělávací oblasti (OKVO) Na konci základního vzdělávání žák: 1. porozumí čtenému i slyšenému textu, orientuje se v jeho struktuře a vhodně na text reaguje; 2. vytváří v mluvené i písemné formě srozumitelné a souvislé projevy odpovídající dané komunikační situaci; 3. komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných komunikačních situacích, které umí sám i vyvolat, respektuje základní pravidla společenského styku dané jazykové a kulturní oblasti; 4. vyhledá a ověří potřebné informace v literatuře, slovnících, encyklopediích, v katalogu knihoven, na CD-Romu a internetu; dovede je zpracovat a využít k dalšímu sebevzdělávání; 5. vnímá slyšené nebo čtené texty jako zdroje estetických prožitků; 6. chápe jazyk jako důležitý sjednocující činitel národního společenství a kontinuity kultury národa a uvědomuje si potřebu péče o něj. 31

4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Cílové zaměření oboru vzdělávací oblasti Vzdělávání v oboru český jazyk a literatura směřuje k : ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě; osvojování a rozvíjení čtenářských schopností; rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu; osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování podle komunikačního záměru mluvčího a typu komunikační situace; osvojení pravidel pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a jejich využívání v praxi ; porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky; porozumění různým druhům textů věcné i odborné povahy, včetně orientace v tabulkách, grafech apod.; posuzování vhodnosti a působivosti stylistických prostředků v uměleckém textu; vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků; využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. Očekávané kompetence oboru vzdělávací oblasti (OKO) Na konci 1. a 2. období základního vzdělávání žák : 1. čte plynule, s porozuměním, nahlas a potichu přiměřeně náročné texty ; 2. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova; 3. rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho smysl a podstatná fakta reprodukuje; 4. zvládá vyjadřování v běžných komunikačních situacích, účinně a kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu; 5. v mluveném projevu používá podle komunikačního záměru náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo; uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu; 6. odliší v textu podstatné a okrajové informace, posoudí úplnost a neúplnost sdělení; 32

5 7. osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu; 8. rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace; 9. postupně zvládá základní principy lexikálního pravopisu slov českých a nejfrekventovanějších slov přejatých a základy syntaktického pravopisu (shoda přísudku s podmětem); 10. porovnává významy slov, hledá a poznává slova příbuzná; 11. třídí plnovýznamová slova podle zobecněného významu a podle slovních druhů ; 12. rozlišuje věty jednoduché i souvětí, určuje věty podle funkce (postoje mluvčího); 13. odliší literární text od věcného; rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších; 14. přednáší zpaměti literární texty přiměřeného věku; 15. využívá literární text jako zdroj informací a prožitků; 16. jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry dětské literatury; 17. při jednoduché analýze literárních textů používá elementární literární pojmy; 18. vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm; 19. podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma. 33 Učivo (U) 1 Komunikační a slohová výchova 1.1 čtení praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, uvědomělé, znalost orientačních prvků v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), prožitkové (součástí literární výchovy) 1.2 naslouchání praktické (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem, výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (pozorné, soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a prostředky mimojazykové), zážitkové 1.3 mluvený projev zásady dorozumívání (komunikační normy, role mluvčího a posluchače, základní mluvené žánry podle komunikační situace), pěstování kultivovaného projevu (základy techniky mluveného projevu, vyjadřování závislé na komunikační situaci) 1.4 písemný projev dovednost psát čitelně, přehledně a úpravně, rozvíjení kultivovaného písemného projevu na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech a žánrech směřující k vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, uspořádání informací v textu s ohledem na jeho účel 33

6 34 2 Jazyková výchova 2.1 zvuková stránka jazyka sluchová diskriminace hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, spisovná a nespisovná výslovnost, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, tempo řeči, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) 2.2 slovní zásoba a tvoření slov slovní zásoba a její jednotky, slova a pojmenování, slohové rozvrstvení slovní zásoby, význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov 2.3 tvarosloví slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 2.4 skladba výpověď a věta, věta jednoduchá a souvětí, stavba věty, pořádek slov ve větě, podmět a přísudek, rozvíjející větné členy a jejich druhy, přímá a nepřímá řeč, stavba textu 2.5 pravopis lexikální, morfologický, syntaktický 2.6 obecné poučení o jazyce čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky) 3 Literární výchova 3.1 poslech literárních textů 3.2 zážitkové čtení a naslouchání 3.3 tvořivé činnosti s literárním textem přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům 3.4 základy literární teorie a historie struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 34

7 umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry), literární druhy a žánry (poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické), literatura v proměnách času (hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé) 3.5 literárněvýchovné aktivity besedy o knihách, návštěva knihoven, návštěva divadelních a filmových představení a výstav 35 35

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny

6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny 5. Učební osnovy - II. stupeň 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura Hodinová dotace: 6. r. 5 hodin, 7.r 4 hodin a 8. r. 5 hodin, 9. r. 4 hodiny Vzdělávací

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více