Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2013 2011 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, situace s naším novým společenským domem není jednoduchá. Jak jsem již uváděla dříve, zhotovitel odstoupil (dle obce neoprávněně) od smlouvy. Odstěhoval se úplně ze stavby. Stavba není dokončena a chybí základní podmínky pro připojení plynu a elektrické energie a pro kolaudaci stavby. Za této situace obec připravuje dokončení vlastními silami. Aby bylo i pro případný soudní spor zřejmé, co je a není provedeno, objednala obec znalce, který celou situaci mapuje a vyhodnotí. Poté již bude možné do stavby zasahovat. Majetkově je objekt dle smlouvy o dílo ve vlastnictví obce a to bez ohledu na to, zda byl sepsán předávací protokol či nikoliv. Záležitost je také průběžně konzultována s poskytovatelem dotace. Současně obec připravuje společně s právní kanceláří podklady pro možný soud. Zhotovitel se po téměř dvou měsících ozval a navrhuje uzavření nové dohody o narovnání, zpětvzetí svého odstoupení a dokončení díla. O možných podmínkách této dohody jedná za obec zatím pouze právní kancelář. Především z časových důvodů pokračuje obec v dokončení stavby, nezávisle na jednáních o případné dohodě. Regionální rada Střední Morava vyhlásila novou výzvu na revitalizaci území. Obec podala opětovně žádost o dotaci na realizaci návsi. V současné době je vydáno na náves územní rozhodnutí a dopracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, která se přizpůsobila vyhlášeným dotačním podmínkám. Následně bude vyřízeno stavební povolení. Realizační dokumentaci zpracovává firma Cad-Pro Valašské Meziříčí. V průběhu zimních měsíců by mělo být provedeno výběrové řízení na zhotovitele návsi a v průběhu příštího roku by měla být náves zrealizována. Zprávy z obce ze zápisu ze 79. schůze Rady obce Zašová, konané dne 24. června Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila změnu pojistné smlouvy č uzavřené s Českou pojišťovnou a.s. změna souboru staveb. - Rada obce neschválila finanční příspěvek pro SDH Veselá ve výši ,- Kč. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila žádost SDH Veselá na zapůjčení ozvučovací techniky na Rada obce schválila žádost SDH Veselá na zapůjčení ozvučovací techniky na Rada obce schválila žádost Místní skupiny rybářů Zašová na konání tradičního rybářského plesu v termínu v budově KICu. - Rada obce neschválila žádost Moravské národní obce na vyvěšení Moravské vlajky dne Rada obce schválila dohodu o provedení díla s Lukášem Jaškem alias kouzelníkem Šeklinem na kouzelnické vystoupení v termínu (Zašovské slavnosti). - Rada obce schválila smlouvu o pronájmu letního kina pro uspořádání dvou filmových projekcí. - Rada obce Zašová schválila darovací smlouvu od firmy HaCase s.r.o. Zašová na podporu kulturní akce IX. Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila žádost ZO ČSCH Zašová na konání Místní výstavy drobného zvířectva ve dnech července Rada obce schválila Smlouvu o převodu majetku č. 2733/13 uzavřenou mezi Česká republika Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a obec Zašová převod drapáku. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně a obcí Zašová na umístění zemního kabelového vedení VN, nadzemního vedení VN a NN v rámci stavby Zašová, Veselá, Bezděková, stížnost, DTS. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 974 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila osazení značky Zákaz parkování v zimním období prostor pro popelnice v horní části Veselé. - Rada obce schválila odstranění sloupků na obecní cestě na pasekách. - Rada obce neschválila žádost občanů z Veselé o přeložení vodovodního řadu, který vede pod jejich domem. Důvodem je schválení převodu vodovodu Veselá do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - Rada obce schválila uzavření smlouvy o zajištění kolektivního plnění pro provozovatele solárních elektráren s firmou RETELA, s.r.o. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Ing. Arch. Miroslavem Dubinou a obcí Zašová na úpravu a dopracování změny č. 22 a č. 23 ÚPN SÚ Zašová. - Rada obce schválila cenovou nabídku p. Jaroslava Fabiána na provedení technického dozoru (TDI) na akci MŠ Veselá energeticky úsporná opatření. - Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci MŠ Veselá energeticky úsporná opatření uzavřenou mezi obcí Zašová a

2 2 Zašovské noviny 9/2013 firmou Sichr Interier s.r.o. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 80. schůze Rady obce Zašová, konané dne 8. července Rada obce schválila termín a program 17. zasedání Zastupitelstva obce Zašová. - Rada obce neschválila žádost SDH Veselá o příspěvek na dovybavení zásahového automobilu Ford Transit. - Rada obce neschválila žádost pana Pflégra o pronájem veřejného prostranství v centru obce pro umístění kolotočů v době Zašovské pouti v roce Rada obce rozhodla, že 50 % nákladů spojených s opravou obecního automobilu Citroën Berlingo uhradí viník nehody. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 81. schůze Rady obce Zašová, konané dne 15. července Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 553 v Zašové. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 3 v domě č. p. 553 v Zašové. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 4 v domě č. p. 419 Zašová. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 3 v domě č. p. 419 Zašová. -Rada obce neschválila finanční příspěvek firmě DECARO RMG s.r.o. - Rada obce schválila dodatek č. 2 přílohy č. 2 kupní smlouvy č. 12/2005 a dodatek č. 6 smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 12/2005 uzavřený s firmou VAE THERM, spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm. - Rada obce schválila p. Jaroslava Fabiána provedením technického dozoru (TDI) na akci KIC Zašová divadelní technika. - Rada obce schválila cenovou nabídku p. Jana Kučery na zpracování žádosti o dotaci a další úkony spojené s dotačním titulem na akci Revitalizace centra obce náves v rámci vypsané výzvy z ROP. - Rada obce neschválila dodatek smlouvy k akci Mobilní kompostovací zařízení pro obec Zašová a partnerské obce od firmy IWWA, s.r.o., administraci si bude provádět dále obec sama. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 82. schůze Rady obce Zašová, konané dne 22. července Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecního pozemku parc. č. 1512/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložené plynárenské zařízení v obecních pozemcích parc. č. 755, 756 a 758/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecních pozemků parc. č. 1407/5 a č. 1506/9 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila mandátní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru investora na akci MŠ Zašová zateplení objektu uzavřenou mezi obcí Zašová a Ing. Radovanem Zainerem Arting sdružení, Valašské Meziříčí. - Rada obce schválila dodatek smlouvy uzavřený mezi obcí Zašová a firmou Myland s.r.o., Praha 4, na realizaci Administrace monitoringu projektu Čistá Zašová. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 83. schůze Rady obce Zašová, konané dne 24. července Rada obce předala panu Liboru Koláčkovi, Veselá 126 osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Zašová dnem Rada obce vybrala jako dodavatele na zakázku KIC scénické osvětlení firmu TS Technik s.r.o., Újezd u Brna, kdy byla vybrána varianta b) LED a po vypršení termínu na odvolání a doložení požadovaných dokumentů byl odsouhlasen podpis smlouvy s touto firmou. - Rada obce vybrala jako dodavatele na zakázku KIC elektroakustika firmu SONING Praha a. s., Praha 5 a po vypršení termínu na odvolání a doložení požadovaných dokumentů byl odsouhlasen podpis smlouvy s touto firmou. - Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci KD Veselá energeticky úsporná opatření uzavřený mezi obcí Zašová a firmou E.P.I. s.r.o., Rožnov p. R. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 84. schůze Rady obce Zašová, konané dne 31. července Rada obce shledala nabídkovou cenu ve výši ,-Kč mimořádně nízkou, proto vyzvala firmu VAST TERCIA, spol. s r. o., Valašské Meziříčí, ke zdůvodnění této mimořádně nízké ceny po jednotlivých položkách rozpočtu. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na akci Rekonstrukce lesní cesty Za Pavelky z dotace SZIF firmu VAST TERCIA, spol. s. r. o., Valašské Meziříčí a následně byl schválen podpis smlouvy mezi obcí Zašová a touto firmou. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na opravu místní komunikace Horák-Kremlovi firmu Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Valašské Meziříčí a následně byl schválen podpis smlouvy mezi obcí Zašová a touto firmou. Jako zhotovitele na opravu místních komunikací Petřek-Martinek a Princ rada obce vybrala firmu NOSTA, s.r.o., Nový Jičín a následně byl schválen podpis smlouvy mezi obcí Zašová a touto firmou.

3 Zašovské noviny 9/ Rada obce schválila zrušení výběrového řízení na akci Revitalizace centra obce náves - projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky. Vlastimil Těhan člen rady obce ze Zápisu z 85. schůze Rady obce Zašová, konané dne 1. srpna Rada obce schválila překop místní komunikace na parcele číslo 1539/1 a 1539/2 v k. ú. Zašová z důvodu vybudování přípojky vody a plynu k novostavbě RD na parcele číslo 166/2. Vlastimil Těhan člen rady obce ze Zápisu z 86. schůze Rady obce Zašová, konané dne 7. srpna Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 325/4 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení plynovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1539/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1506/9 v k. ú. Zašová. - Rada obce vybrala na výkon TDI k akci Rekonstrukce lesní cesty K Hambálkům pana Jaroslava Fabiána, Krhová 606 a následně byl schválen podpis smlouvy s touto osobou. - Rada obce vybrala na výkon TDI k akci Rekonstrukce lesní cesty Za Pavelky pana Jaroslava Fabiána, Krhová 606 a následně byl schválen podpis smlouvy s touto osobou. - Rada obce vybrala na výkon TDI k akci KD Veselá energeticky úsporná opatření pana Jaroslava Fabiána, Krhová 606 a následně byl schválen podpis smlouvy s touto osobou. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na akci Rekonstrukce lesní cesty K Hambálkům firmu NOSTA, s.r.o., Nový Jičín a následně byl radou schválen podpis smlouvy s touto firmou. ng. Anna Mikošková Vážení spoluobčané, Vlastimil Těhan člen rady obce jistě jste už slyšeli o možnosti snížení výdajů za energie prostřednictvím elektronických aukcí. Protože je o tento druh nákupu energií zájem i v naší obci, máte teď možnost se elektronické aukce zúčastnit. Všechny informace je možné získat na stránkách zprostředkovatelské firmy: nebo v níže uvedené dny na obecním úřadě v Zašové osobně. V jiných obcích dokázala firma E CENTRE naprosté většině svých klientů ušetřit nemalé finanční prostředky, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, proto věřím, že tomu bude tak i v naší obci. S přáním přiměřených cen energií Jiljí Kubrický Ušetřete za energie - vydražte je! Chcete ušetřit na výdajích za elektřinu a plyn? Mikroregion Valašsko-Meziříčsko Kelečsko a společnost ecentre pro vás chystají dražby energií! Přihlásit se do nich mohou jednotlivé domácnosti, bytová sdružení či společenství vlastníků bytových jednotek (včetně jednotlivých vchodů) a majitelé firem. V městech, kde tyto dražby zavedli už dříve, klienti dosáhli až 20procentního snížení cen. Kontaktní místo bude v sídle obecního úřadu Zašová v zasedací místnosti v prvním patře, číslo dveří 23. Zde budou zástupci společnosti ecentre odpovídat na dotazy zájemců a sbírat podklady potřebné k účasti v dražbě. Celá tato služba, včetně dražby, je pro občany BEZPLATNÁ, aukční poplatek zaplatí firmě dodavatel, který dražbu vyhraje. K účasti v dražbě je zapotřebí: 1. Předat pořadatelské firmě kopii smlouvy s nynějším dodavatelem elektřiny nebo zemního plynu, včetně všech dodatků a všeobecných podmínek, kopii ročního vyúčtování od současného dodavatele, všechny listy zúčtování, způsob úhrady záloh (SIPO, bankovní převod, inkaso). 2. Podepsat smlouvou s pořadatelskou firmou ecentre je bezúplatná, definuje pouze práva a povinnosti obou stran. Provoz kontaktního centra na OU Zašová: pondělí 23. září, čtvrtek 26. září, pondělí 30. září, čtvrtek 3. října vždy od 10 do 16 hod. Kontakt na zástupce společnosti ecentre: Vladimír Výchopeň, Tel.: , VYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve VESELÉ, že v pátek 27. září 2013 a v sobotu 28. září 2013 se bude zapisovat a vybírat vodné ve VESELÉ a zároveň bude provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů. Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům. Cena za 1 m3 vody činí 25,- Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín.

4 Změna ve složení Zastupitelstva obce Zašová V měsíci srpnu došlo ke změně ve složení zastupitelstva obce. Mgr. Svatava Trčková a Mgr. Iveta Pavlicová rezignovaly na mandát člena zastupitelstva. Uvolni-li se mandát v ZO, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. Za paní Trčkovou nastoupil pan Libor Koláček z Veselé a za paní Pavlicovou Ing. Libor Vančura ze Zašové, který je také členem finančního výboru. Pan Vančura byl až pátý náhradník. Na místo prvního náhradníka postoupil poté, co pan Miroslav Vrabec, Mgr. Dana Gajdová, pan Jiří Palacký a Ing. Jaroslav Bernkopf rezignovali na mandát člena zastupitelstva z důvodu pracovního vytížení. Noví zastupitelé složili slib člena ZO na 18. zasedání ZO Zašová, které se konalo dne 3. září Na tomto zastupitelstvu byl volen také nový předseda kontrolního výboru, kterým se stal pan Libor Koláček. Do své rezignace tuto funkci zastávala Mgr. Trčková. Bývalým členkám zastupitelstva obec děkuje za činnost v ZO a novým členům zastupitelstva obce přeje, aby se rychle zorientovali a měli hodně elánu do této náročné práce pro obec. Ing. Eva Krčmářová Zateplení budov V letošním roce realizujeme několik oprav fasád se zateplením a výměnou oken a dveří u obecních objektů. Přes prázdniny se podařilo zrealizovat rekonstrukci mateřské školy v Zašové i Veselé, v současné době se provádí zateplení kulturního domu ve Veselé a ještě připravujeme zateplení domu služeb a hasičské zbrojnice v Zašové. Všechny tyto akce jsou podpořeny dotací z SFŽP. Otevření rehabilitačního centra Obec Zašová Vás zve do rehabilitačního zařízení ve Sportcentru, a to od října/listopad Nabízíme Vám: - finskou saunu - whirlpool - rekondiční a regenerační masáže - místnost pro odpočinek a regeneraci těla Ceník vstupného sauna whirlpool sauna + whirlpool masáže od Provozní doba středa - ženy pátek - muži sobota - společná 120Kč l40kč 150Kč 100Kč Přesné časy a bližší informace, kdy přesně bude rehabilitační centrum otevřeno, budou specifikovány na Bc. Kristýna Dobiášová Zašovské noviny 9/2013 Z naší MŠ Nový školní rok v mateřských školách Naši malí kamarádi mají za sebou první dny pobytu v našich mateřských školách. Postupně se seznámili s novými kamarády, p. učitelkami a pracovnicemi, prostředím, hračkami Slziček bylo opravdu jen malinko. V obou mateřských školách je zapsáno 108 dětí. Po rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka Martina Hajdová, která bude učit ve 2. třídě. V jednotlivých třídách učí tyto paní učitelky : 1. třída - Motýlci Ivana Špůrková, Lenka Indráková 2. třída - Berušky Alena Jurajdová, Martina Hajdová 3. třída Sluníčka Eliška Štěpánová, Vlasta Mikulenková MŠ Veselá Hana Urbanová, Milena Repperová U provozních zaměstnanců nedošlo ke změnám. Vedoucí školní jídelny pro obě mateřské školy je Jana Šišková, účetní školy je Miroslava Krupová. Celé prázdniny se v obou školkách usilovně pracovalo a následně uklízelo. V obou budovách bylo provedeno zateplení, výměna oken a dveří. Dále v Mateřské škole v Zašové byly zrekonstruovány terasy a chodník, ve Veselé opraven plot a staví se nové parkoviště. Přeji dětem, rodičům, zaměstnancům a našim partnerům úspěšný školní rok a těším se na další spolupráci. Milena Repperová ředitelka mateřské školy Mateřská škola Zašová a Obecní úřad Zašová Vás zvou v sobotu ve 14:00 hod na Černý kopeček, kde proběhne již tradiční PODZIMNÍ DRAKIÁDA Pro děti jsou připraveny doprovodné soutěže, odměny, občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v neděli ve 14:00 hod. SPORT SDH Veselá SDH Veselá na Mistrovství České republiky v požárním sportu Čtvrtý srpnový víkend, přesněji , se nesl ve znamení požárního sportu. V Mladé Boleslavi totiž probíhalo Mistrovství České republiky v požárním sportu, kde Zlínský kraj reprezentovalo družstvo mužů SDH Veselá. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek večer, samotné soutěžní disciplíny pak byly rozděleny do zbylých dvou víkendových dní. V sobotu ráno se začalo během na 100 metrů překážek. Veselští kluci druhým místem z této disciplíny ukázali, že něco naběháno opravdu mají.

5 Zašovské noviny 9/2013 Po stovkách přišla na řadu štafeta 4x100 m, která nedopadla úplně podle představ, ale i tak se dá říct, že sobota byla celkově úspěšným dnem. Čekalo se jen na neděli, na kterou byla naplánovaná královská disciplína požární útok. Všichni byli nervózní, protože bylo jisté, že útok pořadím zamíchá, a tak se taky stalo. Všechna družstva zde soutěžila s jednotnou mašinou, která byla jiná, než se běžně na závody používá, a to byl také jeden z faktorů, který ovlivnil výkony družstev. Ale i tak si po sečtení výsledků ze všech disciplín SDH Veselá vybojovala krásné 5. místo z celkového počtu 17 nejlepších družstev z celé ČR. Na takto skvělém umístění má jistě zásluhu i hojná účast fanoušků, která domácímu týmu fandila až do konce. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám svou podporou vyjádřili důvěru v dobrý výsledek. Věříme, že jsme náš sbor, obec i celý Zlínský kraj reprezentovali úspěšně. 5 Petra Piskláková Fotbal ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ - podzim 2013 Datum Den Muži Žáci starší Žáci mladší Základna A Základna B SO Choryně - Zašová NE Hutisko - Zašová SO volno NE Zašová - Lhota u Vs Zašová - Kateřinice SO NE Val. Příkazy - Zašová Poličná - Zašová Krhová - Zašová turnaj Hrachovec turnaj Val.Meziříčí SO NE Zašová - Lidečko Zašová - Val. Bystřice turnaj Police turnaj Juřinka SO turnaj Zašová turnaj Zašová NE Ratiboř - Zašová Hrachovec - Zašová Hrachovec - Zašová ÚT Zašová - Vigantice SO Zašová - Jarcová turnaj Zašová turnaj Zašová NE Zašová - Horní Lideč Zašová - Dolní Bečva SO NE Hovězí - Zašová Kelč - Zašová Kelč - Zašová turnaj Hrachovec turnaj Val.Meziříčí SO Vidče - Zašová NE Zašová - Hrachovec Podlesí - Zašová turnaj Police turnaj Juřinka PÁ Kateřinice - Zašová SO Jablůnka - Zašová turnaj Zašová turnaj Zašová NE volno SO Zašová - Poličná turnaj Zašová turnaj Zašová NE Zašová - Janová Zašová - Krhová SO Vigantice - Zašová NE Franc. Lhota - Zašová Val. Bystřice - Zašová NE Zašová - Val. Polanka NE Zašová - Choryně Tučně označené zápasy DOMA Kurzívou označené zápasy NEPOTVRZENÉ ZÁPASY Zbývající zápasy - VENKU

6 Zašovské noviny 9/2013 Společenská kronika našich občanů Těžko se s Vámi loučilo, těžké je bez Vás žít, láska však smrtí nekončí, v srdcích Vás stále budeme mít Dne 6. srpna jsme vzpomněli 2. výročí, kdy nás opustila naše maminka, dcera, babička, sestra, paní Jaroslava Hrachovcová. S láskou vzpomíná rodina. Blahopřání Oznamujeme našim přátelům a známým, že se naše maminka, paní Svatava Přibylová roz. Čapková, narozená v Podivíně ve zdraví dne dožila 89 let. Dne 11. září si připomeneme 7. výročí od úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pana Vojtěcha Frňky. S láskou vzpomíná rodina. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne jsme si připomněli první smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní Anna Bechná. S láskou vzpomíná celá rodina. Dne uplyne 33 let, co nás opustila paní Jaroslava Křenková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Kamarádka Jarka Opustili nás Dne 20. června jsme doprovodili na poslední cestě naši drahou maminku paní Ludmilu Hubovou. Všem přátelům a známým patří naše poděkování za účast na pohřbu, květinové dary a slova útěchy. Děkujeme také zpěvákům chrámového sboru a otci Jiřímu Poláškovi za důstojný obřad. Děkuje rodina Poděkování Na radu paní Danušky Trtíkové jsem si objednala obědy z Luhů. Chci jim moc poděkovat. Obědy jsou velmi chutné, dostatečně velké a stojí 62 Kč. Vozí mi je až domů, což je při mém zdravotním stavu (nemohu chodit, mám ZTP-P průkaz) nutné. Děkuji tímto celému kolektivu kuchařů/kuchařek z jídlny na Luhách. Hilda Kuběnová Paní Svatava Čapková je nejmladší dítě Adély Čapkové roz. Bechné /z Veselé/ a Františka Čapky /z Lanštorfu /, vnučka Fridolíny a posledního dědičného fojta Františka Bechného z obce Veselá na Valašsku, pravnučka Anny a fojta Michala Bechného, otce Františka z obce Veselá na Valašsku a vnučka Kateřiny a Matúše Čapka z obce Lanštorf, pravnučka Doroty a Michala Čapky z obce Lanštorf. Za rodinu děti Antoš, Juraj a Katka FARNOST ZAŠOVÁ Pouť do Itálie V neděli odpoledne 18. srpna 2013 jsme s našimi poutníky ze Zašové, z Brna, z Rožnova a okolí vyrazili na zajímavou pouť do Itálie. Skupina padesáti mladších i starších účastníků zájezdu se těšila na nové zážitky. Nejprve jsme navštívili staré historické město Florencii, kde jsme obdivovali mnohé památky. Pak jsme jeli do zeleného srdce Itálie, do Umbrie, kde se v horách nachází město Cascia - město sv. Rity. Tato žena žila v 15. stol., v době kdy platila vendeta - krevní msta mezi znepřátelenými rody. I do jejího manželství krutě zasálo zavraždění jejího manžela. Ale ona, namísto nenávisti vůči vrahům, která byla tehdy povinností, dokázala odpustit a šířit křesťanské poselství lásky. Dokázala téměř nemožné - smířila na smrt znepřátelené rody. Pak vstoupila do kláštera sv. Augustína, kde žila 40 let v modlitbě a odříkání. Posledních 15 let života nosila na čele Kristovu ránu z trnové koruny - stigma. Po její smrti se na jejím hrobě začalo dít mnoho zázraků. Je přímluvkyní v beznadějných záležitostech. Naším hlavním cílem však bylo San Giovannio Rotondo, místo na jihu Itálie, kde působil a odpočívá P. Pio. Bůh dal v minulém století světu tento dar - duchovního syna sv. Františka z Assisi, kapucína, který půlku svého života nosil na sobě stigmata - rány Kristovy. Celý život P. Pia byl prostý a skládal se ze dvou kněžských úkonů: sloužení mše svaté a udělování svátosti smíření. To jsou také dva základní zdroje neustálé obnovy křesťanů. Mše sv., jako nejvyšší modlitba Krista a Církve, kdy Svatý sestupuje na oltář, aby nás posvětil. Nebeský a pozemský svět je okolo oltáře. P. Pio mnoho hodin denně zpovídal a osvobozoval tak druhé od jakéhokoliv zla. Byl jakýmsi hromosvodem - rány, které mu působily bolest, obětoval za hříšníky. Zpověď u něho byla silným zážitkem: vzbuzovala smysl pro hřích, otřásla duší člově-

7 Zašovské noviny 9/2013 ka, aby se změnil. P. Pio vyžadoval upřímnou lítost a opravdové předsevzetí vyhýbat se hříchu. Pokud někomu odmítl rozhřešení, tak jen proto, že tyto podstatné prvky zpovědi chyběly, a po čase se lidé vrátili a znovu pokorně zaklekli u jeho zpovědnice. Jedinou cestou ke spáse je totiž život v Boží milosti. Měl dar od Boha, že četl v lidském srdci jako v knize: dokázal odhalit i zapomenuté nebo zatajené hříchy. Měl i dar bilokace - současně byl přítomen na dvou místech. Sám řekl, že nikdy fyzicky neopustil klášter, ale přitom ve dne v noci cestoval po celém světě. Prostě pomáhal a dodnes se tak děje. Byl také prorokem: předpověděl budoucnost Itálie, ale také polskému biskupovi z Krakova Karolu Wojtylovi, že bude papežem. Byl zázrakem, který dělal zázraky. Jeho tělo vystavené v kryptě (zemřel 1968) jsme viděli bez známek rozkladu! Protože měl soucit s trpícími, založil po válce vedle kláštera nemocnici, která je dnes nejmodernější nemocnicí v Itálii, a nazval ji Dům úlevy v utrpení. Z celé pouti to byl pro mne jeden z nejsilnějších zážitků. kopie sochy sv. Felixe do průčelí kostela v Zašové koncem srpna 2013 zemřel? Sochu sice dokončil sochař Jan Ševčík, ale většina práce na díle patřila panu Dlabajovi. Zádušní mše sv. za spásu jeho duše bude sloužena v kostele v Zašové ve středu v 18 hodin. Vzpomeňme v modlitbě. R. I. P.... obraz sv. Cyrila a Metoděje z poutního kostela je na výstavě? Už od března t. r. trvá v tzv. Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě výstava Tři století cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku. Výstava je uspořádána k výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a stojí za zhlédnutí. Potrvá do Obraz se vrátí do presbytáře kostela v Zašové v listopadu jako nový, neboť pracovníci muzea jej krásně vyčistili. KULTURA Uplynulé akce Kultura u nás o letních prázdninách Léto už je sice za námi, ale proč si na něj v krátkosti nezavzpomínat. A co že jsme to mohli navšítvit? Dny 25. července a 23. spna patřily letnímu kinu, kdy jsme v Zašové viděli skvělou komedii o vesnickém fotbalu - Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka. Návštěvnost byla vysoká, což můžete vidět na fotografii níže. Na zpáteční cestě jsme na Gargánu vysoko v horách navštívili Monte S. Angelo, jeskyni, kde se v 5. st. zjevil sám Archanděl Michael. Také jsme si nenechali ujít město Lanciano. Čím je mimořádné toto místo? V 8. st. se tam přihodilo, že jeden kněz sloužil mši svatou a zapochyboval, zda je skutečně na oltáři přítomen Pán Ježíš. Najednou se hostie a víno v kalichu ukázaly jako krvavý kousek těla a v kalichu zůstala zaschlá krev. Tento Eucharistický zázrak je dodnes ukazován v kostele v Lancianu. Na závěr naší pouti jsme na jadranském pobřeží navštívili město Loreto - město vavřínů (laurentum = vavřín). Mnoho poutníků z celého světa přichází do domku Panny Marie (Santa Casa). Skutečně je zde dům z Nazareta, kde žili Ježíš, Josef a Maria desítky let, kde se Slovo stalo Tělem. Po dobytí Svaté Země muslimy na konci 13. století, vzali křižáci tento dům s sebou a postavili ho na vavřínovém poli blízko jaderského moře. Na pouti nechyběly ani dny u moře na slunci ani dobrá nálada. Nakonec jsme všichni šťastně dorazili domů obohaceni množstvím zážitků a novými poznatky. otec Jiří Polášek Ve Veselé byl program určen spíše pro děti, které prožily napínavé dobrodružství s růžovým méďou Kuky ve filmu Kuky se vrací. 10. srpna se konal ve Veselé dětský den. Mohli jsme se setkat s klauny, zaskákat si na skákacím hradě, projet se na čtyřkolce, nechat si na obličej namalovat třeba květinku nebo se podívat na představení dogdancingu. Víte, že na kostele v Zašové už nehnízdí holubi? Letos v létě totiž byla dokončena úprava fasády poutního kostela (např. nová socha sv. Felixe v loňském roce), která vyvrcholila instalací ZABEZPEČENÍ PROTI HOLUBŮM. A náletům holubů je konec! Zabezpečení tvoří nerez hroty a sítě od firmy CHRISTO- PHORUS z Olomouce. Cena: celkem ,- Kč. Příspěvek obce činil ,- Kč. Farnost Zašová děkuje obci Zašová za tuto podporu.... akademický sochař Milan Dlabaja, který je autorem Bc. Kristýna Dobiášová

8 Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé VII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá ve fotografii V období od do vyhlašuje obec Zašová VII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá ve fotografii. Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 fotografie, jež zobrazují život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity či kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to třemi možnými způsoby: 1. doručením vytištěných fotografií ve formátu minimálně 10 x 15cm na OÚ Zašová 2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 3. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600x1200px)na V případě prvního způsobu je nutné obálku opatřit heslem FOTOSOUTĚŽ a na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, e- mail nebo telefon, příp. adresa autora. Stejný popis musí obsahovat i fotografie zaslané druhým a třetím způsobem, tj. zasláním fotografií na či dodáním fotografií na vypáleném CD. V soutěžním období může účastník zaslat maximálně 3 fotografie s požadovaným tématem, které budou zařazeny do soutěže. Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie: DOSPĚLÍ (nad 18 let) JUNIOR ( od 10 do 18 let) JUNIOR MINI (do 10 let) Soutěžící, jež spadají do kategorie JUNIOR nebo JUNI- OR MINI, nechť obálku či předmět u označí jako FOTO- SOUTĚŽ JUNIOR či FOTOSOUTĚŽ JUNIOR MINI. Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje o odesílatelovi nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Kompletní znění podmínek soutěže jsou uveřejněny na stránkách obce (www.zasova.cz/fotosoutez/) Výherci získají finanční a věcné ceny v hodnotě: 1. místo: 2.000Kč 2. místo: 1.500Kč 3. místo: 1.000Kč Ocenění kategorie JUNIOR a JUNIOR MINI: věcné ceny Kulturní komise při OÚ KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (září - říjen) podzimní tvoření výročí založení našeho Klubu... vystoupí Rajek Veselá o zpestření odpoledne se postará naše paní Marta pěkné písničky i zpěv... v 17:00 hod. výbor Klubu podzimní Klub poezie jak se někteří dostali do Zašové... společné posezení... Zašovské noviny 9/2013 Pozvání od Klubu důchodců Klub důchodců Zašová zve naše spoluobčany 19. září 2013 na společný výlet do Štramberku. Navštívíme muzea loutek, prohlédneme si Aqua Terru živočíchů... rybiček, hadů, veverka aj. Navštívíme taky výrobnu štramberských uší, podíváme se do soukromého pivovaru na výrobu piva Trubač a posedíme u kávičky v medovníkové kavárně. Odjezd je v 8 hodin od obecního úřadu, cena 100,-Kč. Informace - paní Zdenka Kotrlová, tel.: Pozvání od Klubu důchodců Klub důchodců Zašová zve své spoluobčany důchodce dne 30. září 2013 na koupání do Wellnes Hotel Horal Velké Karlovice. Odjezd je v 9 hodin od Klubu důchodců, cena 300,-Kč. V ceně je zahrnut vstup do bazénu na 2 hodiny, doprava a posezení u kávičky Varesino v přilehlém baru. Výlet je určen pouze pro osoby nad 55 let. Přidejte se k nám, zaplaveme si a odpočineme v léčive vodě. Informace - paní Zdenka Kotrlová, tel.: Těšíme se na Vás, Klub důchodců ORGANIZACE Farní společenství dětí a mládeže Dětský tábor Dne nastal všemi očekávaný den. Ráno jsme se sešli u kostela a připravenými auty odjeli na letní tábor v Dřevohosticích u Přerova. Asi o půl jedenácté jsme přijeli na faru do Dřevohostic, vyložili kufry z aut a ubytovali jsme se. Vedoucí nás potom svolali na oběd a rozdělili do skupinek. Každá skupinka si vymyslela jméno a vyrobila svoji vlajku. Každý den probíhaly soutěže a hry, soutěžili jsme vždy za svou skupinku. Po večeři nám vedoucí vždy připravili noční hru. Jedna se například jmenovala Sněhurka a čtyři trpaslíci. Nejvíc se mi líbila večerní hra čtení příběhu, která se hrála takhle: nejdřív se skupinky rozdělily do rohu hřiště a paní katechetka Borovičková začala číst příběh a my jsme se měli za úkol k ní připlížit a odposlouchat část příběhu. Odposlouchanou část jsme museli říct našemu vedoucímu, který to zapsal. Když ale paní katechetka něco uslyšela, tak na nás posvítila baterkou, a my jsme se museli schovat. Pokud někoho poznala, tak mu odebrala

9 Zašovské noviny 9/2013 život. Když někdo neměl žádný život nesměl už hrát dál. Ve čtvrtek jsme jeli na sv. Hostýn. Z Bystřice až k bazilice jsme šli pěšky. Po cestě jsme hráli hry. Vedoucí skupinek se zapotili, protože pomáhali menším dětem. Na sv. Hostýně jsme se šli pomodlit do baziliky, potom byl dobrý oběd a pak jsme měli rozchod. V pátek k nám zavítal vojenský kaplan o. Kníchal. Povídal nám o vojenských hodnostech a o svém působení v Afghánistánu. O tom, jak je pro vojáky důležité mít v armádě kaplana. Jeden den s námi strávil i o. Roman Vlk a byl s námi i náš pan farář Polášek. Tenhle tábor se mi moc líbil a děkuji našim vedoucím, kteří vymysleli tak super hry a program. Už teď se těším na příští rok. Jirka Šimčík ml. Křesťanský tábor pro mládež Ve dnech srpna, jsme se vydali na křesťanský tábor pro mládež. Katechetka Eva Borovičková společně s Jiřím Šimčíkem pro nás připravili skvělých šest dní plných her a zábavy. Nechyběla ani duchovní část v podobě mší a modliteb. Tento tábor měl letos jakousi premiéru, tudíž nikdo nevěděl, co od tábora čekat. Byli jsme všichni mile překvapeni, když jsme zjistili, že tábor probíhá tak, jak jsme na něj byli jako děti zvyklí. Absolvovali jsme rozcvičky, vymýšleli jméno svému družstvu a bojovali o vítězství, které nám mohlo přinést nějaké ceny. Velmi zajímavou částí každého dne byly přednášky, které vedli pozvaní hosté. Mezi nimi byl indický misionář, rumunský kněz i pořadatel festivalu UNITED. Mohli jsme s nimi debatovat i dohadovat se, protože samozřejmě ne všichni mohou se vším souhlasit nebo vše pochopit. I přesto bylo vše velmi příjemné a pohodové. Mnoho z nás již čeká na nové přihlášky, abychom si mohli tyto skvělé dny zopakovat. Chtěla bych za všechny velmi poděkovat těm, kteří tento tábor připravili. Věřím, že to bylo náročné, ale opravdu to za to stálo! J.B. Vystoupení farního společenství dětí a mládeže na Velehradě Na jsme byli pozváni panem Náglem z arcibiskupství Olomouc na Dny lidí dobré vůle 2013 na Velehradě, kde jsme účinkovali v programu Velehrad dětem. Od dubna jsme připravovali divadelní scénu Bratři za Soluně. Předpremiéry byly uvedeny už v Zašové, Kladerubech a ve Vidči. Ráno se vydala kolona aut s logem Spolčo Zašová na dlouhou cestu na Velehrad. I s několika nutnými zastávkami jsme tam dojeli před obědem. Přes zmatky s parkováním jsme se dostali až na místo. Po obhlédnutí pódia jsme šli na oběd a poté proběhla zvuková zkouška. Po úvodním vystoupení vokální kapely a taneční skupiny jsme se dostali na řadu. Představení se nám snad povedlo a byli jsme oceněni dlouhým potleskem. Poté naši hlavní protagonisté (Cyril, Metoděj, Rostislav a Zeman) poskytli rozhovor do rádia Proglas. Po převlečení z kostýmů jsme dostali rozchod po areálu Velehradu mohli jsme si zkusit psát hlaholicí, soutěžit, jít do cukrárny nebo do velehradské baziliky a zrekonstruovaného areálu. Okolo 16. hodiny odjelo jedno naše auto s aparaturou a muzikanty připravit naše další vystoupení do Nedachlebic. Po příjezdu celého spolča bylo vše nachystáno. Zpívali jsme i na mši svaté a potom jsme odehráli naše další vystoupení tohoto dne. Nedachlebičtí nás odměnili nejen potleskem, ale i bohatým občerstvením. Na cestu domů jsme se vydali až při soumraku a doma jsme byli až za tmy. Byl to moc pěkný výlet, na který rádi vzpomínáme. Děti ze spolča ČSCH ZO ZAŠOVÁ Ve dnech července 2013 se konala v Zašové tradiční místní výstava králíků, holubů, drůbeže a prodejní expozice okrasného ptactva. Výstavu obeslalo 73 vystavovatelů, včetně 15 mladých chovatelů. Králíků bylo vystaveno 192 ks 23 plemen, holubů 144 ks 14 plemen, drůbeže 47 volier 22 plemen. Čestné ceny z naší ZO obdrželi tito naši chovatelé: Trávníček Antonín (králíči šampion - Novozélandský bílý), Mikulenka Stanislav (čestná cena - králík Vídeňský modrý), Trávníček Antonín (čestná cena - králík Novozélandský bílý). Melichaříková Kateřina (holubí šampion - Česká čejka červená kropenka), Kristek Petr (holubí šampion - King červený), Melichařík Milan (holubí šampion - Česká čejka rousná šupkatá), Ing. Jiří Jadrníček (holubí šampion - Rakovnický kotrlák černý sedlatý). Drůbež - Trtík Jiří (čestná cena - zdrobnělá Velsumka rezavě koroptví), Nejednlý Jiří (čestná cena - Wyandotka zdrobnělá žlutá Nejedlý Jiří). Výstavu doplnila prodejní expozice okrasného ptactva a ukázková voliera Kamerunských ovcí od Martina Špůrka. Pro návštěvníky byla připravená bohatá tombola a občerstvení. Po dobu konání výstavy nám přálo slunečné počasí, které přilákalo cca 900 návštěvníků. Zároveň Vás chci pozvat na Okresní výstavu, která se uskuteční ve dnech září. Trtík Jiří - jednatel ZO VAŠE PŘÍSPĚVKY Kic Co bude dál? V Zašovských novinách číslo 7-8/2013 mě zaujal článek paní starostky. Co bude s naším kulturákem? Píše v něm, že nebyla stavba absolutně schopná předání z důvodů velkého množství vad a nedodělků. Přitom termín dokončení byl únor Současně je nám sděleno, že právnička dodavatele zaslala obci odstoupení od smlouvy. Vše, co je uvedeno v písemném sdělení Odstoupení od smlouvy o dílo, je dle paní starostky snůškou lží a polopravd, které firma otáčí ve svůj prospěch. Během následujících dnů se mi dostal do rukou, a ne jenom mě, dopis, kterým ředitel společnosti OKDC dává na vědomí občanům stanovisko dodavatele k průběhu celé výstavby, a co vedlo stavební společnost k důvodu odstoupení od smlouvy. Jedno staré přísloví říká: Na každém šprochu pravdy trochu! Osobně jsem přesvědčen, že na tom šprochu od firmy OKDC je té pravdy víc než trochu. Je s podivem, jak může paní starostka dodavateli stavby, který vyhrál v souladu se zákonem výběrové řízení, určovat na část díla konkrétní subdodavatele, a to ještě za velmi nestandardních podmínek. Konkrétně (mimo vzduchotechniku, regulaci) se jedná o firmu EPI, s.r.o., jejímž jednatelem je manžel paní starostky. Pokud byla tato informace pravdivá, jedná se dle mého názoru o výrazný střet zájmu až zneužití funkce 9

10 10 veřejného činitele. Do dnešního dne není budova opatřena zábradlím. Projektová dokumentace, která byla zpracována na základě požadavků investora, to neřešila? Jsem přesvědčen, že ano. Ale? Paní starostka vymyslela jiné zábradlí, což je samozřejmě možné, změny lze provádět v průběhu výstavby, ale vždy po domluvě mezi investorem a dodavatelem stavby, aby to odpovídalo platným předpisům a normám. Pokud se týká velkého množství vad a nedodělků, kvůli kterým nemohla být stavba předána, tak nevím, jakou činnost vykazoval v průběhu celé výstavby tak dobře honorovaný stavební dozor. Z vlastní zkušenosti vím, že převážná část těchto nedodělků a vad se odstraňuje v průběhu výstavby. Spory mezi obcí a dodavatelskou firmou OKDC Ostrava určitě vypovězením smlouvy nekončí. Již byly a jistě budou zpracovány právní rozbory způsobu výstavby a následného dořešení celé akce. A tyto nemalé finanční prostředky zaplatí všichni občané ze svých daní, přičemž by se tyto finance mohly využít na něco potřebného. A jsem přesvědčen o tom, že pokud by byla paní starostka v určitých věcech více vstřícná vůči dodavateli a měla větší zodpovědnost při správě obecního majetku, nemuselo to takto skončit. Na dodávku vzduchotechniky a chlazení (prováděla fa SPETECH TECHNOLOGY s.r.o. / a dodávku měření regulace (prováděla firma WILKOP) / se mělo vypsat výběrové řízení. O dalším navýšení stavby ve výši 12 mil. Kč se zmiňovat nebudu, hlavně ať už svítíme a zvučíme, abychom mohli konečně pořádat velké akce. Jak se ale suchou nohou do tohoto stánku dostaneme, když kolem dokola je staveniště? Co a jak se dále děje v novém objektu a co je nyní náplní nového placeného správce KIC? Snad se dozvíme v jiném článku z pera odpovědných stavebních a kulturních pracovníků úřadu. Co říci závěrem? Mám pocit, že by se paní starostka měla zamyslet a vyvodit z této situace osobní odpovědnost ev. podat na fu OKDC trestní oznámení za nepravdivé osočení z vyjednávání o dokončení, kdy povýšila finanční vyrovnání pro EPI nad prospěch obce. Kolik obec asi ztratila, když za ni nikdo nebojoval? Jaroslav Krůpa Vážený pane Krůpo, Zašovské noviny 9/2013 redakční rada, tedy rada obce, má právo rozhodnout, zda otiskne, či neotiskne Vámi podaný článek. Je nanejvýš jasné, že neotisknutí tohoto článku by vyvolalo v obci podezření, že jsou Vaše obavy a domněnky pravdivé. Otisknutí tohoto článku bez komentáře, by u našich spoluobčanů mohlo vyvolávat různé pocity a celá situace by se tím značně zhoršovala. Proto jsem se rozhodl, že krátký komentář napíšu. Situace okolo KIC je asi největší prověrkou zastupitelstva, rady a důvěry občanů ve vedení obce v tomto volebním období. Je zřejmé, že stavební firma OKDC neodvedla svou práci tak, jak bychom si přáli, a že nesplnila rozsah ani termín dodávky. S metodami, které fa OKDC používá, ve snaze získat z obce finanční prostředky, jsem se ještě nesetkal. Snahou OKDC je vytvořit maximální nátlak na vedení obce za účelem dosáhnutí svého zájmu. To, že do celé věci zatahuje také občany obce prostřednictvím otevřeného dopisu, je velice neobvyklé. Obsah Vašeho obviňujícího dopisu je důkazem úspěšnosti jejich metod. Proto prosím občany naší obce o soudržnost a důvěru v zastupitelstvo, radu, starostku. V okamžiku, kdy vedení obce v čele se starostkou bojuje o zájmy a finance občanů, je zapotřebí maximální podpory a důvěry. Jakmile bude smluvní vztah s firmou OKDC vypořádán, rád Vám, pane Krůpo, odpovím na všechny vaše otázky. Nyní si to bohužel v zájmu obce ani já a ani ostatní zastupitelé nesmíme dovolit. S přátelským pozdravem Pavel Novák - zastupitel, radní Ke skutečnostem, které se týkají nepravdivých údajů uvedených OKDC v souvislosti s jednáním mě, jako starostky obce Zašová, ve prospěch firmy E.P.I., v níž je jednatelem můj manžel, jakožto subdodavatele firmy O.K.D.C. mont. při realizaci díla Kulturní a informační centrum Zašová, byly podniknuty kroky týkající se zjednání nápravy v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti způsobem a postupem uvedeným v příslušné právní úpravě ( 13 a násl. občanského zákoníku), příp. s následným možným podáním orgánům činným v trestním řízení k prověření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu pomluvy podle 184 trestního zákoníku. Rada obce brání svobodě slova v Zašovských novinách Do červnových Zašovských novin jsem napsal článek ohledně souvislostí s pořízením nových autobusových zastávek. Bohužel článek nebyl zveřejněn. Namísto toho tam byl uveden jen internetový odkaz do diskuzního fóra (v historii ZN se toto nikdy neprovádělo). Šéfredaktorka a také nikdo z redakční rady mi o tom nic předem neřekl. Pouze jsem následně dostal zprávu, že se tak stalo. Ne/zveřejnění formou nějakého odkazu je velmi podivný způsob. Zašovské noviny mají cca 700 výtisků a kolik čtenářů má diskuzní fóŕum, to vlastně ani nikdo neví. Budou to řádově jen desítky lidí. Dále - součástí článku byla také fotografie, kterou DF neumožňuje vůbec zobrazit. Požádal jsem tedy opět redakci, aby článek vč. fotografie otiskla v následujících novinách. Redakční rada, kterou mimochodem tvoří rada obce, to zamítla. (Všichni s výjimkou jednoho byli proti zveřejnění). Proto jsem v červenci obrátil na zastupitelstvo, jako nadřízený orgán rady. Bohužel rozdíl v hlasování byl opět těsně proti zveřejnění. Za zmínku stojí, že rada obce v tomto případě použila diskuzní fórum, přestože většina z jejich členů původní fórum zrušila a vytvoření nového fóra se snažila všemožně zabránit. Jan Bolek Redakce novin má právo rozhodnout o otištění či neotištění článku. V případě zmiňovaného, rozhodla otisknout pouze odkaz na již dříve zveřejněné. Redakční rada Denní tábor pro děti v Zašové Centrum pro rodinu připravilo pro děti v Zašové týden plný her a dobrodružství. Děti přicházely každý den ráno v 8 hodin na faru v Zašové, kde byl pro ně připraven program. Celý tábor se nesl v duchu princezen a rytířů, děti měly získat dovednosti pro velkou bitvu s loupeživými rytíři a také vysoutěžit dostatečný obnos zlata k zaplacení výkupného za unesenou princeznu. První den probíhal výcvik rytířů v tělocvičně, odpoledne nám přišel zahrát divadlo Princ Bajaja Dan Taraba z Veselé. Druhý den se děti učily přežít v přírodě. Třetí den děti vyrazily na výlet vlakem do skanzenu v Rožnově, prohlédly si Valašskou dědinu a Mlýn-

11 Zašovské noviny 9/ do skanzenu v Rožnově, prohlédly si Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Pro všechny unavené dlouhou cestou bylo velkou radostí a povzbuzením zastavit se na zmrzlinu. Čtvrtý den se děti učily bojovat se zbraněmi: s meči, řemdichy, vyzkoušely si střelbu z kuše a hod oštěpem... Pátý den byl vyvrcholením celého tábora, děti šly velkým okruhem kolem Zašové, aby našly a vysvobodily princeznu. V lesích nad Stračkou se udála velká bitva s loupeživými rytíři (maskovanými tatínky), které děti přemohly, zajaly a princeznu zachránily. Odpoledne jsme na faře byli svědky pasování kluků na rytíře a děvčat na dvorní dámy. Otec Jiří všem dětem udělil požehnání. Poté následovala velká hostina se šampaňským a zmrzlinou. Na závěr se všechny děti, spolupracovníci i rodiče sešli v kostele ke krátké adoraci a závěrečnému požehnání. Děkujeme všem spolupracovníkům a dobrovolníkům za velkou pomoc při organizaci tábora a obci Zašová za finanční podporu. Marie Sedlářová a Iva Hrubá RŮZNÉ POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ CVIČENÍ Pondělí: 18:30 19:30 Bodystyling (cvičení se bude konat každý týden) Pátek: 16:30 17:30 Power jóga (cvičení se bude konat každý týden) Cvičení od hlavy až k patě... změnou životního stylu přibývá stále víc a víc poruch pohybového ústrojí. Pozor! Nemluvíme o dospělých, ale o našich nejmenších, o našich dětech. Proto nabízíme zapojení do projektu Cvičení od hlavy až k patě. Cvičení bude probíhat v prostorách Fittsportu na ulici Meziříčská v Rožnově p. R. (u hotelu Bečva) vždy v úterý v čase 17:00-18:00. Začínáme První cyklus cvičení potrvá 20 týdnů a cena je 1200 Kč za celý cyklus. V hodinách cvičení se zaměříme na pohyblivost, sílu, obratnost a pohodu. Vašim dětem se budou věnovat trenéři a terapeuti s mnohaletými zkušenostmi v práci s mládeží. V tomto projektu se nejedná jen o cvičení, ale rádi s rodiči formou konzultace vyřešíme tělesné nedostatky, které dítěti znepříjemňují radost z pohybu. Odbornou radu najdete u paní doktorky, která optimalizuje pohybový aparát u dětí i dospělých již několik let. Kontaktní údaje: MVDr. Zuzana Neřádová Telefon: , Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie! S sebou pouze ručník, pití a v případě návštěvy power jógy podložku. Cena cvičení je 30Kč za jednu hodinu. Bližší info na: INZERCE Prodám cirkulárku 380V na kolečkách s kolébkou a výkonem 5 HP. V zachovalém stavu. Cena 4.500Kč. Tel. kontakt Prodám rodinný dům se zahradou v Zašové. Cena dohodou. Tel.:

12 12 Zašovské noviny 9/2013 Nabízíme dlouhodobý pronájem 3+1, první patro panelového domu ve Valašském Meziříčí. Bližší informace na tel Koupím les (případně dřevo), louky, pole, pastviny nad 1ha. Platba v hotovosti. Náklady na smlouvy, odhad, atd. uhradím. Solidní jednání. Tel: Provádíme nátěry a opravy plochých střech, včetně umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení. Osvědčené technologie. Tel.: DŮM SLUŽEB Dietologická poradna - Bechná Iveta - tel Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel Kosmetika - Davidová Dana - tel Pedikůra - Dianová Marcela - tel Hledám šikovnou paní na výpomoc s hlídáním malého dítěte, a to od listopadu, 3x týdně na 5 hodin denně. Bližší informace na tel. čísle: SLEVA 10% Z NÁKUPU NA ESHOP.VYROBKYSPRIBEHEM.CZ HESLO: ZÁŘÍ 2013 Péče o zdraví může být zábavná a hlavně chutná. Úterý pátek 10:00 17:00 Meziříčská 1710, Rožnov p. R. Otevřeli jsme pro vás novou prodejnu s podporou internetového prodeje. Najdete u nás přírodní potravinové doplňky, mrazem sušené ovoce, kvalitní musli směsi, tradiční i netradiční kandované ovoce. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá jujube, dračí ovoce nebo semínko chia, jak vypadá musli medvěda Púkance nebo jak chutná mrazem sušená jahoda. LUŠTĚNÍ Redakce ZN děkuje všem zúčastněným a gratuluje vítězům, paní Anně Rudolfové a paní Aleně Vaculíkové. Tento měsíc si redakce ZN připravila osmisměrku a podmínky zůstávají stejné, tj. buď vhodit vyluštěnou křížovku do předem připravené a označené krabice na obecním úřadě anebo poslat na a to do Podmínkou v obou případech je uvést u tajenky své jméno a telefonní kontakt. Hodně štěstí při luštění! AGRESOR AMPULA ANINA BRÁNA BRATR CIHELNY DIVÁK DOBRO DOZOR HODNĚ CHALOUPKY IDIOM INTERNA ISOTON JANTAR KADETI KATEDRÁL KNIHA KNUTA KORDY KORSO LENOCH LEVÁK MEANDRY MEZEK NÁDOR NÁHON NAJMĚ OKURKA OMAKAT ORÁLA PANTY PENZION PLESY PLOTNA POROBY PŘEDEM RADIACE ROLBA RYSKA SKYTH SRPEN STŘEDY TAROT TELEFON TORNA TOUHA TURNÉ ÚPLATEK VELMI ZNUDIT Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Kristýna Dobiášová, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40 KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více