Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 9XVIII., č. 10 15. ZÁŘÍ října 2013 2011 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 9XVIII., č ZÁŘÍ října ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, situace s naším novým společenským domem není jednoduchá. Jak jsem již uváděla dříve, zhotovitel odstoupil (dle obce neoprávněně) od smlouvy. Odstěhoval se úplně ze stavby. Stavba není dokončena a chybí základní podmínky pro připojení plynu a elektrické energie a pro kolaudaci stavby. Za této situace obec připravuje dokončení vlastními silami. Aby bylo i pro případný soudní spor zřejmé, co je a není provedeno, objednala obec znalce, který celou situaci mapuje a vyhodnotí. Poté již bude možné do stavby zasahovat. Majetkově je objekt dle smlouvy o dílo ve vlastnictví obce a to bez ohledu na to, zda byl sepsán předávací protokol či nikoliv. Záležitost je také průběžně konzultována s poskytovatelem dotace. Současně obec připravuje společně s právní kanceláří podklady pro možný soud. Zhotovitel se po téměř dvou měsících ozval a navrhuje uzavření nové dohody o narovnání, zpětvzetí svého odstoupení a dokončení díla. O možných podmínkách této dohody jedná za obec zatím pouze právní kancelář. Především z časových důvodů pokračuje obec v dokončení stavby, nezávisle na jednáních o případné dohodě. Regionální rada Střední Morava vyhlásila novou výzvu na revitalizaci území. Obec podala opětovně žádost o dotaci na realizaci návsi. V současné době je vydáno na náves územní rozhodnutí a dopracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, která se přizpůsobila vyhlášeným dotačním podmínkám. Následně bude vyřízeno stavební povolení. Realizační dokumentaci zpracovává firma Cad-Pro Valašské Meziříčí. V průběhu zimních měsíců by mělo být provedeno výběrové řízení na zhotovitele návsi a v průběhu příštího roku by měla být náves zrealizována. Zprávy z obce ze zápisu ze 79. schůze Rady obce Zašová, konané dne 24. června Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila změnu pojistné smlouvy č uzavřené s Českou pojišťovnou a.s. změna souboru staveb. - Rada obce neschválila finanční příspěvek pro SDH Veselá ve výši ,- Kč. - Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila žádost SDH Veselá na zapůjčení ozvučovací techniky na Rada obce schválila žádost SDH Veselá na zapůjčení ozvučovací techniky na Rada obce schválila žádost Místní skupiny rybářů Zašová na konání tradičního rybářského plesu v termínu v budově KICu. - Rada obce neschválila žádost Moravské národní obce na vyvěšení Moravské vlajky dne Rada obce schválila dohodu o provedení díla s Lukášem Jaškem alias kouzelníkem Šeklinem na kouzelnické vystoupení v termínu (Zašovské slavnosti). - Rada obce schválila smlouvu o pronájmu letního kina pro uspořádání dvou filmových projekcí. - Rada obce Zašová schválila darovací smlouvu od firmy HaCase s.r.o. Zašová na podporu kulturní akce IX. Zašovské slavnosti. - Rada obce schválila žádost ZO ČSCH Zašová na konání Místní výstavy drobného zvířectva ve dnech července Rada obce schválila Smlouvu o převodu majetku č. 2733/13 uzavřenou mezi Česká republika Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a obec Zašová převod drapáku. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně a obcí Zašová na umístění zemního kabelového vedení VN, nadzemního vedení VN a NN v rámci stavby Zašová, Veselá, Bezděková, stížnost, DTS. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku parc. č. 974 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila osazení značky Zákaz parkování v zimním období prostor pro popelnice v horní části Veselé. - Rada obce schválila odstranění sloupků na obecní cestě na pasekách. - Rada obce neschválila žádost občanů z Veselé o přeložení vodovodního řadu, který vede pod jejich domem. Důvodem je schválení převodu vodovodu Veselá do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - Rada obce schválila uzavření smlouvy o zajištění kolektivního plnění pro provozovatele solárních elektráren s firmou RETELA, s.r.o. - Rada obce schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Ing. Arch. Miroslavem Dubinou a obcí Zašová na úpravu a dopracování změny č. 22 a č. 23 ÚPN SÚ Zašová. - Rada obce schválila cenovou nabídku p. Jaroslava Fabiána na provedení technického dozoru (TDI) na akci MŠ Veselá energeticky úsporná opatření. - Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci MŠ Veselá energeticky úsporná opatření uzavřenou mezi obcí Zašová a

2 2 Zašovské noviny 9/2013 firmou Sichr Interier s.r.o. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 80. schůze Rady obce Zašová, konané dne 8. července Rada obce schválila termín a program 17. zasedání Zastupitelstva obce Zašová. - Rada obce neschválila žádost SDH Veselá o příspěvek na dovybavení zásahového automobilu Ford Transit. - Rada obce neschválila žádost pana Pflégra o pronájem veřejného prostranství v centru obce pro umístění kolotočů v době Zašovské pouti v roce Rada obce rozhodla, že 50 % nákladů spojených s opravou obecního automobilu Citroën Berlingo uhradí viník nehody. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 81. schůze Rady obce Zašová, konané dne 15. července Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 553 v Zašové. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 3 v domě č. p. 553 v Zašové. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 4 v domě č. p. 419 Zašová. - Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy pro byt č. 3 v domě č. p. 419 Zašová. -Rada obce neschválila finanční příspěvek firmě DECARO RMG s.r.o. - Rada obce schválila dodatek č. 2 přílohy č. 2 kupní smlouvy č. 12/2005 a dodatek č. 6 smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 12/2005 uzavřený s firmou VAE THERM, spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm. - Rada obce schválila p. Jaroslava Fabiána provedením technického dozoru (TDI) na akci KIC Zašová divadelní technika. - Rada obce schválila cenovou nabídku p. Jana Kučery na zpracování žádosti o dotaci a další úkony spojené s dotačním titulem na akci Revitalizace centra obce náves v rámci vypsané výzvy z ROP. - Rada obce neschválila dodatek smlouvy k akci Mobilní kompostovací zařízení pro obec Zašová a partnerské obce od firmy IWWA, s.r.o., administraci si bude provádět dále obec sama. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 82. schůze Rady obce Zašová, konané dne 22. července Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecního pozemku parc. č. 1512/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložené plynárenské zařízení v obecních pozemcích parc. č. 755, 756 a 758/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecních pozemků parc. č. 1407/5 a č. 1506/9 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila mandátní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru investora na akci MŠ Zašová zateplení objektu uzavřenou mezi obcí Zašová a Ing. Radovanem Zainerem Arting sdružení, Valašské Meziříčí. - Rada obce schválila dodatek smlouvy uzavřený mezi obcí Zašová a firmou Myland s.r.o., Praha 4, na realizaci Administrace monitoringu projektu Čistá Zašová. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 83. schůze Rady obce Zašová, konané dne 24. července Rada obce předala panu Liboru Koláčkovi, Veselá 126 osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva obce Zašová dnem Rada obce vybrala jako dodavatele na zakázku KIC scénické osvětlení firmu TS Technik s.r.o., Újezd u Brna, kdy byla vybrána varianta b) LED a po vypršení termínu na odvolání a doložení požadovaných dokumentů byl odsouhlasen podpis smlouvy s touto firmou. - Rada obce vybrala jako dodavatele na zakázku KIC elektroakustika firmu SONING Praha a. s., Praha 5 a po vypršení termínu na odvolání a doložení požadovaných dokumentů byl odsouhlasen podpis smlouvy s touto firmou. - Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci KD Veselá energeticky úsporná opatření uzavřený mezi obcí Zašová a firmou E.P.I. s.r.o., Rožnov p. R. Jiljí Kubrický místostarosta obce ze Zápisu z 84. schůze Rady obce Zašová, konané dne 31. července Rada obce shledala nabídkovou cenu ve výši ,-Kč mimořádně nízkou, proto vyzvala firmu VAST TERCIA, spol. s r. o., Valašské Meziříčí, ke zdůvodnění této mimořádně nízké ceny po jednotlivých položkách rozpočtu. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na akci Rekonstrukce lesní cesty Za Pavelky z dotace SZIF firmu VAST TERCIA, spol. s. r. o., Valašské Meziříčí a následně byl schválen podpis smlouvy mezi obcí Zašová a touto firmou. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na opravu místní komunikace Horák-Kremlovi firmu Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Valašské Meziříčí a následně byl schválen podpis smlouvy mezi obcí Zašová a touto firmou. Jako zhotovitele na opravu místních komunikací Petřek-Martinek a Princ rada obce vybrala firmu NOSTA, s.r.o., Nový Jičín a následně byl schválen podpis smlouvy mezi obcí Zašová a touto firmou.

3 Zašovské noviny 9/ Rada obce schválila zrušení výběrového řízení na akci Revitalizace centra obce náves - projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) z důvodu neobdržení žádné cenové nabídky. Vlastimil Těhan člen rady obce ze Zápisu z 85. schůze Rady obce Zašová, konané dne 1. srpna Rada obce schválila překop místní komunikace na parcele číslo 1539/1 a 1539/2 v k. ú. Zašová z důvodu vybudování přípojky vody a plynu k novostavbě RD na parcele číslo 166/2. Vlastimil Těhan člen rady obce ze Zápisu z 86. schůze Rady obce Zašová, konané dne 7. srpna Rada obce schválila rozpočtovou změnu č Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 325/4 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení plynovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1539/1 v k. ú. Zašová. - Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku parc. č. 1506/9 v k. ú. Zašová. - Rada obce vybrala na výkon TDI k akci Rekonstrukce lesní cesty K Hambálkům pana Jaroslava Fabiána, Krhová 606 a následně byl schválen podpis smlouvy s touto osobou. - Rada obce vybrala na výkon TDI k akci Rekonstrukce lesní cesty Za Pavelky pana Jaroslava Fabiána, Krhová 606 a následně byl schválen podpis smlouvy s touto osobou. - Rada obce vybrala na výkon TDI k akci KD Veselá energeticky úsporná opatření pana Jaroslava Fabiána, Krhová 606 a následně byl schválen podpis smlouvy s touto osobou. - Rada obce vybrala jako zhotovitele na akci Rekonstrukce lesní cesty K Hambálkům firmu NOSTA, s.r.o., Nový Jičín a následně byl radou schválen podpis smlouvy s touto firmou. ng. Anna Mikošková Vážení spoluobčané, Vlastimil Těhan člen rady obce jistě jste už slyšeli o možnosti snížení výdajů za energie prostřednictvím elektronických aukcí. Protože je o tento druh nákupu energií zájem i v naší obci, máte teď možnost se elektronické aukce zúčastnit. Všechny informace je možné získat na stránkách zprostředkovatelské firmy: nebo v níže uvedené dny na obecním úřadě v Zašové osobně. V jiných obcích dokázala firma E CENTRE naprosté většině svých klientů ušetřit nemalé finanční prostředky, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, proto věřím, že tomu bude tak i v naší obci. S přáním přiměřených cen energií Jiljí Kubrický Ušetřete za energie - vydražte je! Chcete ušetřit na výdajích za elektřinu a plyn? Mikroregion Valašsko-Meziříčsko Kelečsko a společnost ecentre pro vás chystají dražby energií! Přihlásit se do nich mohou jednotlivé domácnosti, bytová sdružení či společenství vlastníků bytových jednotek (včetně jednotlivých vchodů) a majitelé firem. V městech, kde tyto dražby zavedli už dříve, klienti dosáhli až 20procentního snížení cen. Kontaktní místo bude v sídle obecního úřadu Zašová v zasedací místnosti v prvním patře, číslo dveří 23. Zde budou zástupci společnosti ecentre odpovídat na dotazy zájemců a sbírat podklady potřebné k účasti v dražbě. Celá tato služba, včetně dražby, je pro občany BEZPLATNÁ, aukční poplatek zaplatí firmě dodavatel, který dražbu vyhraje. K účasti v dražbě je zapotřebí: 1. Předat pořadatelské firmě kopii smlouvy s nynějším dodavatelem elektřiny nebo zemního plynu, včetně všech dodatků a všeobecných podmínek, kopii ročního vyúčtování od současného dodavatele, všechny listy zúčtování, způsob úhrady záloh (SIPO, bankovní převod, inkaso). 2. Podepsat smlouvou s pořadatelskou firmou ecentre je bezúplatná, definuje pouze práva a povinnosti obou stran. Provoz kontaktního centra na OU Zašová: pondělí 23. září, čtvrtek 26. září, pondělí 30. září, čtvrtek 3. října vždy od 10 do 16 hod. Kontakt na zástupce společnosti ecentre: Vladimír Výchopeň, Tel.: , VYBÍRÁNÍ VODNÉHO VE VESELÉ Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům ve VESELÉ, že v pátek 27. září 2013 a v sobotu 28. září 2013 se bude zapisovat a vybírat vodné ve VESELÉ a zároveň bude provedena kontrola neporušenosti plomb u vodoměrů. Prosíme občany, aby umožnili volný přístup k vodoměrům. Cena za 1 m3 vody činí 25,- Kč. Stočné si i nadále vybírá a fakturuje VaK a.s. Vsetín.

4 Změna ve složení Zastupitelstva obce Zašová V měsíci srpnu došlo ke změně ve složení zastupitelstva obce. Mgr. Svatava Trčková a Mgr. Iveta Pavlicová rezignovaly na mandát člena zastupitelstva. Uvolni-li se mandát v ZO, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. Za paní Trčkovou nastoupil pan Libor Koláček z Veselé a za paní Pavlicovou Ing. Libor Vančura ze Zašové, který je také členem finančního výboru. Pan Vančura byl až pátý náhradník. Na místo prvního náhradníka postoupil poté, co pan Miroslav Vrabec, Mgr. Dana Gajdová, pan Jiří Palacký a Ing. Jaroslav Bernkopf rezignovali na mandát člena zastupitelstva z důvodu pracovního vytížení. Noví zastupitelé složili slib člena ZO na 18. zasedání ZO Zašová, které se konalo dne 3. září Na tomto zastupitelstvu byl volen také nový předseda kontrolního výboru, kterým se stal pan Libor Koláček. Do své rezignace tuto funkci zastávala Mgr. Trčková. Bývalým členkám zastupitelstva obec děkuje za činnost v ZO a novým členům zastupitelstva obce přeje, aby se rychle zorientovali a měli hodně elánu do této náročné práce pro obec. Ing. Eva Krčmářová Zateplení budov V letošním roce realizujeme několik oprav fasád se zateplením a výměnou oken a dveří u obecních objektů. Přes prázdniny se podařilo zrealizovat rekonstrukci mateřské školy v Zašové i Veselé, v současné době se provádí zateplení kulturního domu ve Veselé a ještě připravujeme zateplení domu služeb a hasičské zbrojnice v Zašové. Všechny tyto akce jsou podpořeny dotací z SFŽP. Otevření rehabilitačního centra Obec Zašová Vás zve do rehabilitačního zařízení ve Sportcentru, a to od října/listopad Nabízíme Vám: - finskou saunu - whirlpool - rekondiční a regenerační masáže - místnost pro odpočinek a regeneraci těla Ceník vstupného sauna whirlpool sauna + whirlpool masáže od Provozní doba středa - ženy pátek - muži sobota - společná 120Kč l40kč 150Kč 100Kč Přesné časy a bližší informace, kdy přesně bude rehabilitační centrum otevřeno, budou specifikovány na Bc. Kristýna Dobiášová Zašovské noviny 9/2013 Z naší MŠ Nový školní rok v mateřských školách Naši malí kamarádi mají za sebou první dny pobytu v našich mateřských školách. Postupně se seznámili s novými kamarády, p. učitelkami a pracovnicemi, prostředím, hračkami Slziček bylo opravdu jen malinko. V obou mateřských školách je zapsáno 108 dětí. Po rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka Martina Hajdová, která bude učit ve 2. třídě. V jednotlivých třídách učí tyto paní učitelky : 1. třída - Motýlci Ivana Špůrková, Lenka Indráková 2. třída - Berušky Alena Jurajdová, Martina Hajdová 3. třída Sluníčka Eliška Štěpánová, Vlasta Mikulenková MŠ Veselá Hana Urbanová, Milena Repperová U provozních zaměstnanců nedošlo ke změnám. Vedoucí školní jídelny pro obě mateřské školy je Jana Šišková, účetní školy je Miroslava Krupová. Celé prázdniny se v obou školkách usilovně pracovalo a následně uklízelo. V obou budovách bylo provedeno zateplení, výměna oken a dveří. Dále v Mateřské škole v Zašové byly zrekonstruovány terasy a chodník, ve Veselé opraven plot a staví se nové parkoviště. Přeji dětem, rodičům, zaměstnancům a našim partnerům úspěšný školní rok a těším se na další spolupráci. Milena Repperová ředitelka mateřské školy Mateřská škola Zašová a Obecní úřad Zašová Vás zvou v sobotu ve 14:00 hod na Černý kopeček, kde proběhne již tradiční PODZIMNÍ DRAKIÁDA Pro děti jsou připraveny doprovodné soutěže, odměny, občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v neděli ve 14:00 hod. SPORT SDH Veselá SDH Veselá na Mistrovství České republiky v požárním sportu Čtvrtý srpnový víkend, přesněji , se nesl ve znamení požárního sportu. V Mladé Boleslavi totiž probíhalo Mistrovství České republiky v požárním sportu, kde Zlínský kraj reprezentovalo družstvo mužů SDH Veselá. Slavnostní zahájení proběhlo v pátek večer, samotné soutěžní disciplíny pak byly rozděleny do zbylých dvou víkendových dní. V sobotu ráno se začalo během na 100 metrů překážek. Veselští kluci druhým místem z této disciplíny ukázali, že něco naběháno opravdu mají.

5 Zašovské noviny 9/2013 Po stovkách přišla na řadu štafeta 4x100 m, která nedopadla úplně podle představ, ale i tak se dá říct, že sobota byla celkově úspěšným dnem. Čekalo se jen na neděli, na kterou byla naplánovaná královská disciplína požární útok. Všichni byli nervózní, protože bylo jisté, že útok pořadím zamíchá, a tak se taky stalo. Všechna družstva zde soutěžila s jednotnou mašinou, která byla jiná, než se běžně na závody používá, a to byl také jeden z faktorů, který ovlivnil výkony družstev. Ale i tak si po sečtení výsledků ze všech disciplín SDH Veselá vybojovala krásné 5. místo z celkového počtu 17 nejlepších družstev z celé ČR. Na takto skvělém umístění má jistě zásluhu i hojná účast fanoušků, která domácímu týmu fandila až do konce. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám svou podporou vyjádřili důvěru v dobrý výsledek. Věříme, že jsme náš sbor, obec i celý Zlínský kraj reprezentovali úspěšně. 5 Petra Piskláková Fotbal ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ - podzim 2013 Datum Den Muži Žáci starší Žáci mladší Základna A Základna B SO Choryně - Zašová NE Hutisko - Zašová SO volno NE Zašová - Lhota u Vs Zašová - Kateřinice SO NE Val. Příkazy - Zašová Poličná - Zašová Krhová - Zašová turnaj Hrachovec turnaj Val.Meziříčí SO NE Zašová - Lidečko Zašová - Val. Bystřice turnaj Police turnaj Juřinka SO turnaj Zašová turnaj Zašová NE Ratiboř - Zašová Hrachovec - Zašová Hrachovec - Zašová ÚT Zašová - Vigantice SO Zašová - Jarcová turnaj Zašová turnaj Zašová NE Zašová - Horní Lideč Zašová - Dolní Bečva SO NE Hovězí - Zašová Kelč - Zašová Kelč - Zašová turnaj Hrachovec turnaj Val.Meziříčí SO Vidče - Zašová NE Zašová - Hrachovec Podlesí - Zašová turnaj Police turnaj Juřinka PÁ Kateřinice - Zašová SO Jablůnka - Zašová turnaj Zašová turnaj Zašová NE volno SO Zašová - Poličná turnaj Zašová turnaj Zašová NE Zašová - Janová Zašová - Krhová SO Vigantice - Zašová NE Franc. Lhota - Zašová Val. Bystřice - Zašová NE Zašová - Val. Polanka NE Zašová - Choryně Tučně označené zápasy DOMA Kurzívou označené zápasy NEPOTVRZENÉ ZÁPASY Zbývající zápasy - VENKU

6 Zašovské noviny 9/2013 Společenská kronika našich občanů Těžko se s Vámi loučilo, těžké je bez Vás žít, láska však smrtí nekončí, v srdcích Vás stále budeme mít Dne 6. srpna jsme vzpomněli 2. výročí, kdy nás opustila naše maminka, dcera, babička, sestra, paní Jaroslava Hrachovcová. S láskou vzpomíná rodina. Blahopřání Oznamujeme našim přátelům a známým, že se naše maminka, paní Svatava Přibylová roz. Čapková, narozená v Podivíně ve zdraví dne dožila 89 let. Dne 11. září si připomeneme 7. výročí od úmrtí manžela, tatínka, dědečka, pana Vojtěcha Frňky. S láskou vzpomíná rodina. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel, ale v našich srdcích žije dál. Dne jsme si připomněli první smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní Anna Bechná. S láskou vzpomíná celá rodina. Dne uplyne 33 let, co nás opustila paní Jaroslava Křenková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. Kamarádka Jarka Opustili nás Dne 20. června jsme doprovodili na poslední cestě naši drahou maminku paní Ludmilu Hubovou. Všem přátelům a známým patří naše poděkování za účast na pohřbu, květinové dary a slova útěchy. Děkujeme také zpěvákům chrámového sboru a otci Jiřímu Poláškovi za důstojný obřad. Děkuje rodina Poděkování Na radu paní Danušky Trtíkové jsem si objednala obědy z Luhů. Chci jim moc poděkovat. Obědy jsou velmi chutné, dostatečně velké a stojí 62 Kč. Vozí mi je až domů, což je při mém zdravotním stavu (nemohu chodit, mám ZTP-P průkaz) nutné. Děkuji tímto celému kolektivu kuchařů/kuchařek z jídlny na Luhách. Hilda Kuběnová Paní Svatava Čapková je nejmladší dítě Adély Čapkové roz. Bechné /z Veselé/ a Františka Čapky /z Lanštorfu /, vnučka Fridolíny a posledního dědičného fojta Františka Bechného z obce Veselá na Valašsku, pravnučka Anny a fojta Michala Bechného, otce Františka z obce Veselá na Valašsku a vnučka Kateřiny a Matúše Čapka z obce Lanštorf, pravnučka Doroty a Michala Čapky z obce Lanštorf. Za rodinu děti Antoš, Juraj a Katka FARNOST ZAŠOVÁ Pouť do Itálie V neděli odpoledne 18. srpna 2013 jsme s našimi poutníky ze Zašové, z Brna, z Rožnova a okolí vyrazili na zajímavou pouť do Itálie. Skupina padesáti mladších i starších účastníků zájezdu se těšila na nové zážitky. Nejprve jsme navštívili staré historické město Florencii, kde jsme obdivovali mnohé památky. Pak jsme jeli do zeleného srdce Itálie, do Umbrie, kde se v horách nachází město Cascia - město sv. Rity. Tato žena žila v 15. stol., v době kdy platila vendeta - krevní msta mezi znepřátelenými rody. I do jejího manželství krutě zasálo zavraždění jejího manžela. Ale ona, namísto nenávisti vůči vrahům, která byla tehdy povinností, dokázala odpustit a šířit křesťanské poselství lásky. Dokázala téměř nemožné - smířila na smrt znepřátelené rody. Pak vstoupila do kláštera sv. Augustína, kde žila 40 let v modlitbě a odříkání. Posledních 15 let života nosila na čele Kristovu ránu z trnové koruny - stigma. Po její smrti se na jejím hrobě začalo dít mnoho zázraků. Je přímluvkyní v beznadějných záležitostech. Naším hlavním cílem však bylo San Giovannio Rotondo, místo na jihu Itálie, kde působil a odpočívá P. Pio. Bůh dal v minulém století světu tento dar - duchovního syna sv. Františka z Assisi, kapucína, který půlku svého života nosil na sobě stigmata - rány Kristovy. Celý život P. Pia byl prostý a skládal se ze dvou kněžských úkonů: sloužení mše svaté a udělování svátosti smíření. To jsou také dva základní zdroje neustálé obnovy křesťanů. Mše sv., jako nejvyšší modlitba Krista a Církve, kdy Svatý sestupuje na oltář, aby nás posvětil. Nebeský a pozemský svět je okolo oltáře. P. Pio mnoho hodin denně zpovídal a osvobozoval tak druhé od jakéhokoliv zla. Byl jakýmsi hromosvodem - rány, které mu působily bolest, obětoval za hříšníky. Zpověď u něho byla silným zážitkem: vzbuzovala smysl pro hřích, otřásla duší člově-

7 Zašovské noviny 9/2013 ka, aby se změnil. P. Pio vyžadoval upřímnou lítost a opravdové předsevzetí vyhýbat se hříchu. Pokud někomu odmítl rozhřešení, tak jen proto, že tyto podstatné prvky zpovědi chyběly, a po čase se lidé vrátili a znovu pokorně zaklekli u jeho zpovědnice. Jedinou cestou ke spáse je totiž život v Boží milosti. Měl dar od Boha, že četl v lidském srdci jako v knize: dokázal odhalit i zapomenuté nebo zatajené hříchy. Měl i dar bilokace - současně byl přítomen na dvou místech. Sám řekl, že nikdy fyzicky neopustil klášter, ale přitom ve dne v noci cestoval po celém světě. Prostě pomáhal a dodnes se tak děje. Byl také prorokem: předpověděl budoucnost Itálie, ale také polskému biskupovi z Krakova Karolu Wojtylovi, že bude papežem. Byl zázrakem, který dělal zázraky. Jeho tělo vystavené v kryptě (zemřel 1968) jsme viděli bez známek rozkladu! Protože měl soucit s trpícími, založil po válce vedle kláštera nemocnici, která je dnes nejmodernější nemocnicí v Itálii, a nazval ji Dům úlevy v utrpení. Z celé pouti to byl pro mne jeden z nejsilnějších zážitků. kopie sochy sv. Felixe do průčelí kostela v Zašové koncem srpna 2013 zemřel? Sochu sice dokončil sochař Jan Ševčík, ale většina práce na díle patřila panu Dlabajovi. Zádušní mše sv. za spásu jeho duše bude sloužena v kostele v Zašové ve středu v 18 hodin. Vzpomeňme v modlitbě. R. I. P.... obraz sv. Cyrila a Metoděje z poutního kostela je na výstavě? Už od března t. r. trvá v tzv. Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě výstava Tři století cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku. Výstava je uspořádána k výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a stojí za zhlédnutí. Potrvá do Obraz se vrátí do presbytáře kostela v Zašové v listopadu jako nový, neboť pracovníci muzea jej krásně vyčistili. KULTURA Uplynulé akce Kultura u nás o letních prázdninách Léto už je sice za námi, ale proč si na něj v krátkosti nezavzpomínat. A co že jsme to mohli navšítvit? Dny 25. července a 23. spna patřily letnímu kinu, kdy jsme v Zašové viděli skvělou komedii o vesnickém fotbalu - Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka. Návštěvnost byla vysoká, což můžete vidět na fotografii níže. Na zpáteční cestě jsme na Gargánu vysoko v horách navštívili Monte S. Angelo, jeskyni, kde se v 5. st. zjevil sám Archanděl Michael. Také jsme si nenechali ujít město Lanciano. Čím je mimořádné toto místo? V 8. st. se tam přihodilo, že jeden kněz sloužil mši svatou a zapochyboval, zda je skutečně na oltáři přítomen Pán Ježíš. Najednou se hostie a víno v kalichu ukázaly jako krvavý kousek těla a v kalichu zůstala zaschlá krev. Tento Eucharistický zázrak je dodnes ukazován v kostele v Lancianu. Na závěr naší pouti jsme na jadranském pobřeží navštívili město Loreto - město vavřínů (laurentum = vavřín). Mnoho poutníků z celého světa přichází do domku Panny Marie (Santa Casa). Skutečně je zde dům z Nazareta, kde žili Ježíš, Josef a Maria desítky let, kde se Slovo stalo Tělem. Po dobytí Svaté Země muslimy na konci 13. století, vzali křižáci tento dům s sebou a postavili ho na vavřínovém poli blízko jaderského moře. Na pouti nechyběly ani dny u moře na slunci ani dobrá nálada. Nakonec jsme všichni šťastně dorazili domů obohaceni množstvím zážitků a novými poznatky. otec Jiří Polášek Ve Veselé byl program určen spíše pro děti, které prožily napínavé dobrodružství s růžovým méďou Kuky ve filmu Kuky se vrací. 10. srpna se konal ve Veselé dětský den. Mohli jsme se setkat s klauny, zaskákat si na skákacím hradě, projet se na čtyřkolce, nechat si na obličej namalovat třeba květinku nebo se podívat na představení dogdancingu. Víte, že na kostele v Zašové už nehnízdí holubi? Letos v létě totiž byla dokončena úprava fasády poutního kostela (např. nová socha sv. Felixe v loňském roce), která vyvrcholila instalací ZABEZPEČENÍ PROTI HOLUBŮM. A náletům holubů je konec! Zabezpečení tvoří nerez hroty a sítě od firmy CHRISTO- PHORUS z Olomouce. Cena: celkem ,- Kč. Příspěvek obce činil ,- Kč. Farnost Zašová děkuje obci Zašová za tuto podporu.... akademický sochař Milan Dlabaja, který je autorem Bc. Kristýna Dobiášová

8 Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé VII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá ve fotografii V období od do vyhlašuje obec Zašová VII. ročník fotosoutěže Zašová a Veselá ve fotografii. Do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 fotografie, jež zobrazují život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a společenské aktivity či kladné a negativní postřehy. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií, a to třemi možnými způsoby: 1. doručením vytištěných fotografií ve formátu minimálně 10 x 15cm na OÚ Zašová 2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 3. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600x1200px)na V případě prvního způsobu je nutné obálku opatřit heslem FOTOSOUTĚŽ a na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, e- mail nebo telefon, příp. adresa autora. Stejný popis musí obsahovat i fotografie zaslané druhým a třetím způsobem, tj. zasláním fotografií na či dodáním fotografií na vypáleném CD. V soutěžním období může účastník zaslat maximálně 3 fotografie s požadovaným tématem, které budou zařazeny do soutěže. Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie: DOSPĚLÍ (nad 18 let) JUNIOR ( od 10 do 18 let) JUNIOR MINI (do 10 let) Soutěžící, jež spadají do kategorie JUNIOR nebo JUNI- OR MINI, nechť obálku či předmět u označí jako FOTO- SOUTĚŽ JUNIOR či FOTOSOUTĚŽ JUNIOR MINI. Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího formátu, neobsahující kontaktní údaje o odesílatelovi nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. Kompletní znění podmínek soutěže jsou uveřejněny na stránkách obce (www.zasova.cz/fotosoutez/) Výherci získají finanční a věcné ceny v hodnotě: 1. místo: 2.000Kč 2. místo: 1.500Kč 3. místo: 1.000Kč Ocenění kategorie JUNIOR a JUNIOR MINI: věcné ceny Kulturní komise při OÚ KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (září - říjen) podzimní tvoření výročí založení našeho Klubu... vystoupí Rajek Veselá o zpestření odpoledne se postará naše paní Marta pěkné písničky i zpěv... v 17:00 hod. výbor Klubu podzimní Klub poezie jak se někteří dostali do Zašové... společné posezení... Zašovské noviny 9/2013 Pozvání od Klubu důchodců Klub důchodců Zašová zve naše spoluobčany 19. září 2013 na společný výlet do Štramberku. Navštívíme muzea loutek, prohlédneme si Aqua Terru živočíchů... rybiček, hadů, veverka aj. Navštívíme taky výrobnu štramberských uší, podíváme se do soukromého pivovaru na výrobu piva Trubač a posedíme u kávičky v medovníkové kavárně. Odjezd je v 8 hodin od obecního úřadu, cena 100,-Kč. Informace - paní Zdenka Kotrlová, tel.: Pozvání od Klubu důchodců Klub důchodců Zašová zve své spoluobčany důchodce dne 30. září 2013 na koupání do Wellnes Hotel Horal Velké Karlovice. Odjezd je v 9 hodin od Klubu důchodců, cena 300,-Kč. V ceně je zahrnut vstup do bazénu na 2 hodiny, doprava a posezení u kávičky Varesino v přilehlém baru. Výlet je určen pouze pro osoby nad 55 let. Přidejte se k nám, zaplaveme si a odpočineme v léčive vodě. Informace - paní Zdenka Kotrlová, tel.: Těšíme se na Vás, Klub důchodců ORGANIZACE Farní společenství dětí a mládeže Dětský tábor Dne nastal všemi očekávaný den. Ráno jsme se sešli u kostela a připravenými auty odjeli na letní tábor v Dřevohosticích u Přerova. Asi o půl jedenácté jsme přijeli na faru do Dřevohostic, vyložili kufry z aut a ubytovali jsme se. Vedoucí nás potom svolali na oběd a rozdělili do skupinek. Každá skupinka si vymyslela jméno a vyrobila svoji vlajku. Každý den probíhaly soutěže a hry, soutěžili jsme vždy za svou skupinku. Po večeři nám vedoucí vždy připravili noční hru. Jedna se například jmenovala Sněhurka a čtyři trpaslíci. Nejvíc se mi líbila večerní hra čtení příběhu, která se hrála takhle: nejdřív se skupinky rozdělily do rohu hřiště a paní katechetka Borovičková začala číst příběh a my jsme se měli za úkol k ní připlížit a odposlouchat část příběhu. Odposlouchanou část jsme museli říct našemu vedoucímu, který to zapsal. Když ale paní katechetka něco uslyšela, tak na nás posvítila baterkou, a my jsme se museli schovat. Pokud někoho poznala, tak mu odebrala

9 Zašovské noviny 9/2013 život. Když někdo neměl žádný život nesměl už hrát dál. Ve čtvrtek jsme jeli na sv. Hostýn. Z Bystřice až k bazilice jsme šli pěšky. Po cestě jsme hráli hry. Vedoucí skupinek se zapotili, protože pomáhali menším dětem. Na sv. Hostýně jsme se šli pomodlit do baziliky, potom byl dobrý oběd a pak jsme měli rozchod. V pátek k nám zavítal vojenský kaplan o. Kníchal. Povídal nám o vojenských hodnostech a o svém působení v Afghánistánu. O tom, jak je pro vojáky důležité mít v armádě kaplana. Jeden den s námi strávil i o. Roman Vlk a byl s námi i náš pan farář Polášek. Tenhle tábor se mi moc líbil a děkuji našim vedoucím, kteří vymysleli tak super hry a program. Už teď se těším na příští rok. Jirka Šimčík ml. Křesťanský tábor pro mládež Ve dnech srpna, jsme se vydali na křesťanský tábor pro mládež. Katechetka Eva Borovičková společně s Jiřím Šimčíkem pro nás připravili skvělých šest dní plných her a zábavy. Nechyběla ani duchovní část v podobě mší a modliteb. Tento tábor měl letos jakousi premiéru, tudíž nikdo nevěděl, co od tábora čekat. Byli jsme všichni mile překvapeni, když jsme zjistili, že tábor probíhá tak, jak jsme na něj byli jako děti zvyklí. Absolvovali jsme rozcvičky, vymýšleli jméno svému družstvu a bojovali o vítězství, které nám mohlo přinést nějaké ceny. Velmi zajímavou částí každého dne byly přednášky, které vedli pozvaní hosté. Mezi nimi byl indický misionář, rumunský kněz i pořadatel festivalu UNITED. Mohli jsme s nimi debatovat i dohadovat se, protože samozřejmě ne všichni mohou se vším souhlasit nebo vše pochopit. I přesto bylo vše velmi příjemné a pohodové. Mnoho z nás již čeká na nové přihlášky, abychom si mohli tyto skvělé dny zopakovat. Chtěla bych za všechny velmi poděkovat těm, kteří tento tábor připravili. Věřím, že to bylo náročné, ale opravdu to za to stálo! J.B. Vystoupení farního společenství dětí a mládeže na Velehradě Na jsme byli pozváni panem Náglem z arcibiskupství Olomouc na Dny lidí dobré vůle 2013 na Velehradě, kde jsme účinkovali v programu Velehrad dětem. Od dubna jsme připravovali divadelní scénu Bratři za Soluně. Předpremiéry byly uvedeny už v Zašové, Kladerubech a ve Vidči. Ráno se vydala kolona aut s logem Spolčo Zašová na dlouhou cestu na Velehrad. I s několika nutnými zastávkami jsme tam dojeli před obědem. Přes zmatky s parkováním jsme se dostali až na místo. Po obhlédnutí pódia jsme šli na oběd a poté proběhla zvuková zkouška. Po úvodním vystoupení vokální kapely a taneční skupiny jsme se dostali na řadu. Představení se nám snad povedlo a byli jsme oceněni dlouhým potleskem. Poté naši hlavní protagonisté (Cyril, Metoděj, Rostislav a Zeman) poskytli rozhovor do rádia Proglas. Po převlečení z kostýmů jsme dostali rozchod po areálu Velehradu mohli jsme si zkusit psát hlaholicí, soutěžit, jít do cukrárny nebo do velehradské baziliky a zrekonstruovaného areálu. Okolo 16. hodiny odjelo jedno naše auto s aparaturou a muzikanty připravit naše další vystoupení do Nedachlebic. Po příjezdu celého spolča bylo vše nachystáno. Zpívali jsme i na mši svaté a potom jsme odehráli naše další vystoupení tohoto dne. Nedachlebičtí nás odměnili nejen potleskem, ale i bohatým občerstvením. Na cestu domů jsme se vydali až při soumraku a doma jsme byli až za tmy. Byl to moc pěkný výlet, na který rádi vzpomínáme. Děti ze spolča ČSCH ZO ZAŠOVÁ Ve dnech července 2013 se konala v Zašové tradiční místní výstava králíků, holubů, drůbeže a prodejní expozice okrasného ptactva. Výstavu obeslalo 73 vystavovatelů, včetně 15 mladých chovatelů. Králíků bylo vystaveno 192 ks 23 plemen, holubů 144 ks 14 plemen, drůbeže 47 volier 22 plemen. Čestné ceny z naší ZO obdrželi tito naši chovatelé: Trávníček Antonín (králíči šampion - Novozélandský bílý), Mikulenka Stanislav (čestná cena - králík Vídeňský modrý), Trávníček Antonín (čestná cena - králík Novozélandský bílý). Melichaříková Kateřina (holubí šampion - Česká čejka červená kropenka), Kristek Petr (holubí šampion - King červený), Melichařík Milan (holubí šampion - Česká čejka rousná šupkatá), Ing. Jiří Jadrníček (holubí šampion - Rakovnický kotrlák černý sedlatý). Drůbež - Trtík Jiří (čestná cena - zdrobnělá Velsumka rezavě koroptví), Nejednlý Jiří (čestná cena - Wyandotka zdrobnělá žlutá Nejedlý Jiří). Výstavu doplnila prodejní expozice okrasného ptactva a ukázková voliera Kamerunských ovcí od Martina Špůrka. Pro návštěvníky byla připravená bohatá tombola a občerstvení. Po dobu konání výstavy nám přálo slunečné počasí, které přilákalo cca 900 návštěvníků. Zároveň Vás chci pozvat na Okresní výstavu, která se uskuteční ve dnech září. Trtík Jiří - jednatel ZO VAŠE PŘÍSPĚVKY Kic Co bude dál? V Zašovských novinách číslo 7-8/2013 mě zaujal článek paní starostky. Co bude s naším kulturákem? Píše v něm, že nebyla stavba absolutně schopná předání z důvodů velkého množství vad a nedodělků. Přitom termín dokončení byl únor Současně je nám sděleno, že právnička dodavatele zaslala obci odstoupení od smlouvy. Vše, co je uvedeno v písemném sdělení Odstoupení od smlouvy o dílo, je dle paní starostky snůškou lží a polopravd, které firma otáčí ve svůj prospěch. Během následujících dnů se mi dostal do rukou, a ne jenom mě, dopis, kterým ředitel společnosti OKDC dává na vědomí občanům stanovisko dodavatele k průběhu celé výstavby, a co vedlo stavební společnost k důvodu odstoupení od smlouvy. Jedno staré přísloví říká: Na každém šprochu pravdy trochu! Osobně jsem přesvědčen, že na tom šprochu od firmy OKDC je té pravdy víc než trochu. Je s podivem, jak může paní starostka dodavateli stavby, který vyhrál v souladu se zákonem výběrové řízení, určovat na část díla konkrétní subdodavatele, a to ještě za velmi nestandardních podmínek. Konkrétně (mimo vzduchotechniku, regulaci) se jedná o firmu EPI, s.r.o., jejímž jednatelem je manžel paní starostky. Pokud byla tato informace pravdivá, jedná se dle mého názoru o výrazný střet zájmu až zneužití funkce 9

10 10 veřejného činitele. Do dnešního dne není budova opatřena zábradlím. Projektová dokumentace, která byla zpracována na základě požadavků investora, to neřešila? Jsem přesvědčen, že ano. Ale? Paní starostka vymyslela jiné zábradlí, což je samozřejmě možné, změny lze provádět v průběhu výstavby, ale vždy po domluvě mezi investorem a dodavatelem stavby, aby to odpovídalo platným předpisům a normám. Pokud se týká velkého množství vad a nedodělků, kvůli kterým nemohla být stavba předána, tak nevím, jakou činnost vykazoval v průběhu celé výstavby tak dobře honorovaný stavební dozor. Z vlastní zkušenosti vím, že převážná část těchto nedodělků a vad se odstraňuje v průběhu výstavby. Spory mezi obcí a dodavatelskou firmou OKDC Ostrava určitě vypovězením smlouvy nekončí. Již byly a jistě budou zpracovány právní rozbory způsobu výstavby a následného dořešení celé akce. A tyto nemalé finanční prostředky zaplatí všichni občané ze svých daní, přičemž by se tyto finance mohly využít na něco potřebného. A jsem přesvědčen o tom, že pokud by byla paní starostka v určitých věcech více vstřícná vůči dodavateli a měla větší zodpovědnost při správě obecního majetku, nemuselo to takto skončit. Na dodávku vzduchotechniky a chlazení (prováděla fa SPETECH TECHNOLOGY s.r.o. / a dodávku měření regulace (prováděla firma WILKOP) / se mělo vypsat výběrové řízení. O dalším navýšení stavby ve výši 12 mil. Kč se zmiňovat nebudu, hlavně ať už svítíme a zvučíme, abychom mohli konečně pořádat velké akce. Jak se ale suchou nohou do tohoto stánku dostaneme, když kolem dokola je staveniště? Co a jak se dále děje v novém objektu a co je nyní náplní nového placeného správce KIC? Snad se dozvíme v jiném článku z pera odpovědných stavebních a kulturních pracovníků úřadu. Co říci závěrem? Mám pocit, že by se paní starostka měla zamyslet a vyvodit z této situace osobní odpovědnost ev. podat na fu OKDC trestní oznámení za nepravdivé osočení z vyjednávání o dokončení, kdy povýšila finanční vyrovnání pro EPI nad prospěch obce. Kolik obec asi ztratila, když za ni nikdo nebojoval? Jaroslav Krůpa Vážený pane Krůpo, Zašovské noviny 9/2013 redakční rada, tedy rada obce, má právo rozhodnout, zda otiskne, či neotiskne Vámi podaný článek. Je nanejvýš jasné, že neotisknutí tohoto článku by vyvolalo v obci podezření, že jsou Vaše obavy a domněnky pravdivé. Otisknutí tohoto článku bez komentáře, by u našich spoluobčanů mohlo vyvolávat různé pocity a celá situace by se tím značně zhoršovala. Proto jsem se rozhodl, že krátký komentář napíšu. Situace okolo KIC je asi největší prověrkou zastupitelstva, rady a důvěry občanů ve vedení obce v tomto volebním období. Je zřejmé, že stavební firma OKDC neodvedla svou práci tak, jak bychom si přáli, a že nesplnila rozsah ani termín dodávky. S metodami, které fa OKDC používá, ve snaze získat z obce finanční prostředky, jsem se ještě nesetkal. Snahou OKDC je vytvořit maximální nátlak na vedení obce za účelem dosáhnutí svého zájmu. To, že do celé věci zatahuje také občany obce prostřednictvím otevřeného dopisu, je velice neobvyklé. Obsah Vašeho obviňujícího dopisu je důkazem úspěšnosti jejich metod. Proto prosím občany naší obce o soudržnost a důvěru v zastupitelstvo, radu, starostku. V okamžiku, kdy vedení obce v čele se starostkou bojuje o zájmy a finance občanů, je zapotřebí maximální podpory a důvěry. Jakmile bude smluvní vztah s firmou OKDC vypořádán, rád Vám, pane Krůpo, odpovím na všechny vaše otázky. Nyní si to bohužel v zájmu obce ani já a ani ostatní zastupitelé nesmíme dovolit. S přátelským pozdravem Pavel Novák - zastupitel, radní Ke skutečnostem, které se týkají nepravdivých údajů uvedených OKDC v souvislosti s jednáním mě, jako starostky obce Zašová, ve prospěch firmy E.P.I., v níž je jednatelem můj manžel, jakožto subdodavatele firmy O.K.D.C. mont. při realizaci díla Kulturní a informační centrum Zašová, byly podniknuty kroky týkající se zjednání nápravy v důsledku neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti způsobem a postupem uvedeným v příslušné právní úpravě ( 13 a násl. občanského zákoníku), příp. s následným možným podáním orgánům činným v trestním řízení k prověření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu pomluvy podle 184 trestního zákoníku. Rada obce brání svobodě slova v Zašovských novinách Do červnových Zašovských novin jsem napsal článek ohledně souvislostí s pořízením nových autobusových zastávek. Bohužel článek nebyl zveřejněn. Namísto toho tam byl uveden jen internetový odkaz do diskuzního fóra (v historii ZN se toto nikdy neprovádělo). Šéfredaktorka a také nikdo z redakční rady mi o tom nic předem neřekl. Pouze jsem následně dostal zprávu, že se tak stalo. Ne/zveřejnění formou nějakého odkazu je velmi podivný způsob. Zašovské noviny mají cca 700 výtisků a kolik čtenářů má diskuzní fóŕum, to vlastně ani nikdo neví. Budou to řádově jen desítky lidí. Dále - součástí článku byla také fotografie, kterou DF neumožňuje vůbec zobrazit. Požádal jsem tedy opět redakci, aby článek vč. fotografie otiskla v následujících novinách. Redakční rada, kterou mimochodem tvoří rada obce, to zamítla. (Všichni s výjimkou jednoho byli proti zveřejnění). Proto jsem v červenci obrátil na zastupitelstvo, jako nadřízený orgán rady. Bohužel rozdíl v hlasování byl opět těsně proti zveřejnění. Za zmínku stojí, že rada obce v tomto případě použila diskuzní fórum, přestože většina z jejich členů původní fórum zrušila a vytvoření nového fóra se snažila všemožně zabránit. Jan Bolek Redakce novin má právo rozhodnout o otištění či neotištění článku. V případě zmiňovaného, rozhodla otisknout pouze odkaz na již dříve zveřejněné. Redakční rada Denní tábor pro děti v Zašové Centrum pro rodinu připravilo pro děti v Zašové týden plný her a dobrodružství. Děti přicházely každý den ráno v 8 hodin na faru v Zašové, kde byl pro ně připraven program. Celý tábor se nesl v duchu princezen a rytířů, děti měly získat dovednosti pro velkou bitvu s loupeživými rytíři a také vysoutěžit dostatečný obnos zlata k zaplacení výkupného za unesenou princeznu. První den probíhal výcvik rytířů v tělocvičně, odpoledne nám přišel zahrát divadlo Princ Bajaja Dan Taraba z Veselé. Druhý den se děti učily přežít v přírodě. Třetí den děti vyrazily na výlet vlakem do skanzenu v Rožnově, prohlédly si Valašskou dědinu a Mlýn-

11 Zašovské noviny 9/ do skanzenu v Rožnově, prohlédly si Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Pro všechny unavené dlouhou cestou bylo velkou radostí a povzbuzením zastavit se na zmrzlinu. Čtvrtý den se děti učily bojovat se zbraněmi: s meči, řemdichy, vyzkoušely si střelbu z kuše a hod oštěpem... Pátý den byl vyvrcholením celého tábora, děti šly velkým okruhem kolem Zašové, aby našly a vysvobodily princeznu. V lesích nad Stračkou se udála velká bitva s loupeživými rytíři (maskovanými tatínky), které děti přemohly, zajaly a princeznu zachránily. Odpoledne jsme na faře byli svědky pasování kluků na rytíře a děvčat na dvorní dámy. Otec Jiří všem dětem udělil požehnání. Poté následovala velká hostina se šampaňským a zmrzlinou. Na závěr se všechny děti, spolupracovníci i rodiče sešli v kostele ke krátké adoraci a závěrečnému požehnání. Děkujeme všem spolupracovníkům a dobrovolníkům za velkou pomoc při organizaci tábora a obci Zašová za finanční podporu. Marie Sedlářová a Iva Hrubá RŮZNÉ POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ CVIČENÍ Pondělí: 18:30 19:30 Bodystyling (cvičení se bude konat každý týden) Pátek: 16:30 17:30 Power jóga (cvičení se bude konat každý týden) Cvičení od hlavy až k patě... změnou životního stylu přibývá stále víc a víc poruch pohybového ústrojí. Pozor! Nemluvíme o dospělých, ale o našich nejmenších, o našich dětech. Proto nabízíme zapojení do projektu Cvičení od hlavy až k patě. Cvičení bude probíhat v prostorách Fittsportu na ulici Meziříčská v Rožnově p. R. (u hotelu Bečva) vždy v úterý v čase 17:00-18:00. Začínáme První cyklus cvičení potrvá 20 týdnů a cena je 1200 Kč za celý cyklus. V hodinách cvičení se zaměříme na pohyblivost, sílu, obratnost a pohodu. Vašim dětem se budou věnovat trenéři a terapeuti s mnohaletými zkušenostmi v práci s mládeží. V tomto projektu se nejedná jen o cvičení, ale rádi s rodiči formou konzultace vyřešíme tělesné nedostatky, které dítěti znepříjemňují radost z pohybu. Odbornou radu najdete u paní doktorky, která optimalizuje pohybový aparát u dětí i dospělých již několik let. Kontaktní údaje: MVDr. Zuzana Neřádová Telefon: , Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie! S sebou pouze ručník, pití a v případě návštěvy power jógy podložku. Cena cvičení je 30Kč za jednu hodinu. Bližší info na: INZERCE Prodám cirkulárku 380V na kolečkách s kolébkou a výkonem 5 HP. V zachovalém stavu. Cena 4.500Kč. Tel. kontakt Prodám rodinný dům se zahradou v Zašové. Cena dohodou. Tel.:

12 12 Zašovské noviny 9/2013 Nabízíme dlouhodobý pronájem 3+1, první patro panelového domu ve Valašském Meziříčí. Bližší informace na tel Koupím les (případně dřevo), louky, pole, pastviny nad 1ha. Platba v hotovosti. Náklady na smlouvy, odhad, atd. uhradím. Solidní jednání. Tel: Provádíme nátěry a opravy plochých střech, včetně umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení. Osvědčené technologie. Tel.: DŮM SLUŽEB Dietologická poradna - Bechná Iveta - tel Kadeřnictví - Schwarzová Pavla - tel Kosmetika - Davidová Dana - tel Pedikůra - Dianová Marcela - tel Hledám šikovnou paní na výpomoc s hlídáním malého dítěte, a to od listopadu, 3x týdně na 5 hodin denně. Bližší informace na tel. čísle: SLEVA 10% Z NÁKUPU NA ESHOP.VYROBKYSPRIBEHEM.CZ HESLO: ZÁŘÍ 2013 Péče o zdraví může být zábavná a hlavně chutná. Úterý pátek 10:00 17:00 Meziříčská 1710, Rožnov p. R. Otevřeli jsme pro vás novou prodejnu s podporou internetového prodeje. Najdete u nás přírodní potravinové doplňky, mrazem sušené ovoce, kvalitní musli směsi, tradiční i netradiční kandované ovoce. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá jujube, dračí ovoce nebo semínko chia, jak vypadá musli medvěda Púkance nebo jak chutná mrazem sušená jahoda. LUŠTĚNÍ Redakce ZN děkuje všem zúčastněným a gratuluje vítězům, paní Anně Rudolfové a paní Aleně Vaculíkové. Tento měsíc si redakce ZN připravila osmisměrku a podmínky zůstávají stejné, tj. buď vhodit vyluštěnou křížovku do předem připravené a označené krabice na obecním úřadě anebo poslat na a to do Podmínkou v obou případech je uvést u tajenky své jméno a telefonní kontakt. Hodně štěstí při luštění! AGRESOR AMPULA ANINA BRÁNA BRATR CIHELNY DIVÁK DOBRO DOZOR HODNĚ CHALOUPKY IDIOM INTERNA ISOTON JANTAR KADETI KATEDRÁL KNIHA KNUTA KORDY KORSO LENOCH LEVÁK MEANDRY MEZEK NÁDOR NÁHON NAJMĚ OKURKA OMAKAT ORÁLA PANTY PENZION PLESY PLOTNA POROBY PŘEDEM RADIACE ROLBA RYSKA SKYTH SRPEN STŘEDY TAROT TELEFON TORNA TOUHA TURNÉ ÚPLATEK VELMI ZNUDIT Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Kristýna Dobiášová, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 4. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané,

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč. ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 10XVIII., č. 10 15. ŘÍJEN října 2012 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, obec opětovně spustila provoz relaxační části u nové tělocvičny ZŠ Zašová. Budeme rádi, když se

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

související rekonstrukce fasády na kulturním

související rekonstrukce fasády na kulturním Bludovan ZDARMA 6/2013 Datum vydání 30. cervna ˇ 2013 Zvelebujeme naši obec Nastalo období prázdnin, dovolených a rok 2013 nakročil do své druhé poloviny. V naší obci však teprve začíná čilý pracovní ruch.

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři, určitě jste si odpočinuli od starostí všedních dnů na svých dovolených a načerpali jste síly na nastávající podzimní chmury. Ať jste dovolenou strávili v zahraničí, v krásných

Více

DUBEN 2011. 15. dubna 2011 5,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku

DUBEN 2011. 15. dubna 2011 5,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku DUBEN 2011 Ročník XVIII., č. 4 15. dubna 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem přichází i Velikonoce a květnové svátky. Věřím, že si každý prožije tyto dny podle svých představ.

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH ČERVENEC LEDEN 2012 2012 Zdarma pro všechny občany Střelic u Brna www.streliceubrna.cz Úvodník Vážení spoluobčané, měsíc červen byl zpočátku deštivý, ale od poloviny měsíce nastalo opravdu pravé letní

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Zpráva o činnosti KČT, odbor Hodslavice za rok 2014 O l e g J a n s k ý, p ř e d s e d a o d b o r u KČ T H o d s l a v i c e V roce 2014 bylo v našem odboru zaregistrováno

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Výstavba radnice - Očkování psů - Okénko knihovny - Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

Více

Sad Míru revitalizace zahájena

Sad Míru revitalizace zahájena www.svinov.ostrava.cz V roce 2009 podal Městský obvod Svinov žádost o dotaci na projekt Revitalizace Sadu Míru ve Svinově v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Po velmi vleklých a složitých

Více