6.6 Španělský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.6 Španělský jazyk. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 6.6 Španělský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z RVP G. Španělský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk na vyšším stupni osmiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu. Cílem výuky je dosáhnout znalostí na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a osvojit si poznatky mluvené i psané podoby jazyka potřebné, v případě zájmu, pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek. Žák si osvojuje jazykové prostředky a funkce, rozšiřuje slovní zásobu a rozvíjí své schopnosti dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Tento vyučovaní předmět chce také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se španělsky mluvících zemí a upevňovat vědomí existence rozličných kultur. V průběhu prvního až čtvrtého ročníku budou v předmětu španělský jazyk realizována následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Environmentální výchova Svůj rozvoj v těchto oblastech budou žáci prezentovat na ročníkových pracích, jejichž seznam je zde uveden: 1. ročník Můj španělsky hovořící kamarád/kamarádka zhotovení počítačové prezentace 2. ročník Školní poznávací zájezd do španělsky mluvící země zhotovení informační brožurky 3. ročník Mezinárodní nevládní organizace zhotovení propagačního a informačního plakátu na podporu vybrané ekologické či humanitární organizace 4. ročník Současná mládež očima mladých tvorba divadelního představení 192

2 Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: 1. ročník, kvinta 3 hodiny 2. ročník, sexta 3 hodiny 3. ročník, septima 3 hodiny 4. ročník, oktáva 3 hodiny Organizační vymezení předmětu: Španělský jazyk se vyučuje ve skupinách vytvářených podle zájmu žáků. Učitel doplňuje učebnici dalšími výukovými materiály dle potřeb skupiny tak, aby žáci co nejefektivněji dosáhli požadovaných výstupů. Při výuce využívá práce s učebnicí (součástí jsou pracovní sešity, zvukové nahrávky, hry, hudba) a autentické materiály (prospekty, letáčky, plánky, španělský tisk, fotografie, DVD nahrávky). Hodiny jsou doplněny soutěžemi ve španělštině, odběrem španělského tisku a účastí na mezinárodních projektech. Ve vyšších ročnících mohou žáci s hlubším zájmem o španělský jazyk pokračovat ve studiu též v rámci volitelných předmětů. V případě zájmu ze strany žáků může být zorganizován poznávací zájezd do Španělska. Výchovné a vzdělávací strategie: Jsou zaměřeny na rozvíjení těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení při práci s učebnicí a pracovním sešitem učitel nechává žákům prostor pro vlastní postup práce, k diskusi mezi sebou i s ním, k nalezení nejvhodnější strategie k osvojení si nové látky učitel vede žáky ke správné orientaci v učebnici a dalších výukových materiálech (slovníky, doplňkové texty, časopisy, reálie), k osvojování si pokynů a termínů souvisejících s jednotlivými typy cvičení a textů. Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Dle možností využívá srovnání i s jinými jazyky, které žáci znají, i s mateřštinou. v hodinách vedených v učebnách výpočetní techniky žáci dostávají úkoly, které vyžadují práci na počítači a s internetem. Jsou to především krátká cvičení na procvičení slovní zásoby a gramatiky, při nichž mají žáci možnost okamžité kontroly svých odpovědí a jejich následné analýzy. 193

3 učitel poukazuje na význam učení se cizím jazykům a motivuje žáky pro další učení pořádáním besed dle možností s rodilými mluvčími, cestovateli, lidmi dlouhodobě pobývajícími ve španělsky hovořících zemích. Při takovýchto příležitostech učitel žáky usměrňuje a vybízí je k aktivní komunikaci s mluvčími nebo sleduje, zda rozumí sdělenému a vybízí je k srozumitelné interpretaci pochopeného. Kompetence k řešení problémů při práci se zahraničními učebnicemi, ve kterých jsou pokyny psány pouze španělsky, vede učitel žáky pouze po omezenou dobu. Později žáci pracují bez vysvětlování, jen s individuální oporou učitele. Častým využíváním cizojazyčných materiálů jsou žáci vedeni k nutnosti uplatňovat dříve osvojenou slovní zásobu a logickými úvahami odvozovat neznámá slova z kontextu, učí se zacházet s nekompletními informacemi, domýšlet, hledat souvislosti a smysl sděleného. učitel zadává úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce simulující reálnou situaci při práci v učebně výpočetní techniky žáci plní i náročnější úkoly, při kterých využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem. Výsledky své práce předvádějí a obhajují v prezentaci vytvořené na počítači. učitel průběžně zařazuje do výuky zpracovávání miniprojektů, při kterých se žáci učí vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat je, graficky zpracovávat do písemné podoby a následně prezentovat před svými spolužáky. Kompetence komunikativní učitel obměňuje cvičení pro ústní komunikaci tak, aby si žáci procvičili různé druhy komunikace ve španělštině. Při práci ve dvojicích či menších skupinách žáci simulují možné situace praktického života, přičemž využívají nejen své zkušenosti, ale i fantazii. učitel dává prostor pro komunikativní využití internetu, kdy si žáci mohou dopisovat em nebo chatovat se španělsky hovořícími přáteli. Při takovýchto hodinách působí učitel jako odborný poradce ve věcech lexikálních a gramatických. učitel využívá didakticky rozpracovaných písniček, jejichž prostřednictvím si žáci osvojují lexikalizované gramatické jevy a učí se vyjadřovat emoce. učitel pravidelně zařazuje motivační úkoly s aktuálními a autentickými texty (reklamy, plakáty, oznámení, SMS, inzeráty, maily), při kterých žáci mohou projevit svou individualitu. 194

4 Kompetence sociální a personální cvičení pro písemnou komunikaci učitel využívá k zadávání úkolů, ve kterých žáci pracují samostatně, a mohou tak uplatnit své individuální schopnosti, nebo ve dvojicích či menších skupinách, kde si pomáhají a doplňuji se navzájem, podílejí se na společné práci. v hodinách s prací na internetu učitel zařazuje úkoly, při kterých žáci sledují na španělsky psaných stránkách aktuální dění ve světě. Mají tak možnost pochopit měnící se životní podmínky a nutnost přizpůsobování se jim. učitel zadává žákům úkoly, ve kterých jednotlivě, ve dvojici či ve skupině simulují španělsky mluvící prostředí a různé životní situace (ptaní se na cestu, nakupování, seznamování), při kterých žáci projevují nejen svoje schopnosti komunikovat ve španělském jazyce, ale také spolupracovat s ostatními, přijímat a sdělovat informace apod. žáci dostávají příležitost vystupovat s prezentací svých prací a názorů před svými spolužáky. Učitel podporuje u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o věcná fakta, rozvíjí u nich umění naslouchat názorům druhých. Vybízí žáky k aktivní diskusi, konstruktivní kritice práce druhých a adekvátnímu hájení si svého stanoviska. Kompetence občanská učitel při komunikačních úkolech vybízí žáky k otevřenosti, aby se nebáli se zeptat a nestyděli se za své případné chyby, aby tolerovali postupy jiných a získali tak k sobě vzájemnou úctu k individualitě každého z nich. v hodinách vedených v učebně IVT dostávají žáci příležitost na základě informací nalezených na webových stránkách vyjádřit se k aktuálním problémům sociálním, kulturním či ekologickým. učitel vybízí žáky k vlastní tvořivosti a nápadům, při kterých se projeví jejich schopnost komunikovat ve španělském jazyce, jejich fantazie a potřeby. Žáci referují o událostech, přečtených knížkách, o své umělecké tvorbě, sportovních výkonech a jiných. při poznávacích zájezdech, besedách, sledování zahraničních filmů, čtení literatury významných autorů učitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních a etických hodnot lidí žijících v odlišném jazykovém prostředí. Kompetence k podnikavosti učitel poskytne žákovi přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení. Žákům je tak umožněno rozhodovat podle vlastní potřeby o svém dalším vzdělávání, jsou informováni o možnostech studia ve španělsky hovořících zemích, v nabídce pracovních příležitostí využívají znalosti španělštiny. 195

5 učitel zadává i časově nebo obsahově náročnější úkoly, při kterých žáci rozvíjejí dovednost realisticky odhadovat své znalosti a schopnosti, soustavně samostatně pracovat. Jsou vedeni k rozvržení své práce tak, aby dosáhli cíle úměrně času a vlastním silám. Při takovýchto úkolech žáci uplatňují aktivní přístup a tvořivost. důsledným vyžadováním plnění úkolů a dodržováním pracovních povinností vytváří učitel u žaků pocit zodpovědnosti. Žáci se automotivují k dosahování stanovených cílů a k dosažení úspěchu, dokončení zahájené aktivity, kritickému hodnocení a revizi svých výsledků. učitel oceněním samostatné i skupinové práce pěstuje v žácích pozitivní vztah k čestnému a úspěšnému podnikání Poznámka k obsahu učiva a k tematickým okruhům průřezových témat: Témata učiva nejsou specifikována pro jednotlivé ročníky, ale pro období směřujících k dosažení úrovní A2 a B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výběr učebnic a doplňkových materiálů je podřízen charakteru skupiny, podle níž volí vyučující konkrétní náplň i optimální úroveň gramatického a lexikálního učiva tak, aby bylo dosaženo zadaných výstupů. V předmětu španělský jazyk je možné využít mnoho předmětových vztahů (český jazyk a literatura, základy společenských věd, geografie, estetická výchova) v průběhu celého roku nejen systematicky a plánovitě, ale především v souvislosti s aktuálními událostmi, potřebami ve výuce a při konkrétních podnětech žáků. Obdobná situace je s tematickými okruhy průřezových témat. V osnovách jsou vždy uvedeny k celému roku, neboť pro předmět španělský jazyk je typické využití těchto tematických okruhů průběžně celý rok a záleží na učiteli, na žácích a na jejich reakcích na aktuální potřeby. 196

6 6.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Španělský jazyk Ročník: 1. období dosažení úrovně A2 (1. a 2. ročník) Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT 1. ročník - úroveň A1 Žák rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. oblast porozumění (receptivní dovednosti) Poslech: Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a bezprostředního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně. Čtení: Žák rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích. 197 Fonetika a pravopis Španělské souhlásky a samohlásky Přízvuk, přízvučná slabika, označení přízvuku Stoupavá a klesavá intonace Abeceda Základní pravidla pravopisu Interpunkce a interpunkční znaménka Gramatika Člen určitý a neurčitý Rod a číslo podstatných a přídavných jmen, shoda v rodě a čísle Stupňování přídavných jmen, srovnávání Zájmena osobní samostatná a nesamostatná, ukazovací, přivlastňovací a neurčitá, shoda v rodě a čísle, tykání a vykání Číslovky základní Předložky a příslovce místa, času a množství Gerundium Časování pravidelných a nepravidelných sloves Rozkazovací způsob 1. ročníková práce (integrující výše uvedená průřezová témata) Můj španělsky hovořící kamarád/kamarádka zhotovení počítačové prezentace

7 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT oblast mluvení (produktivní a interaktivní dovednosti) Konverzace: Žák může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že je jeho protějšek připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Může klást a zodpovídat jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech. Souvislý projev: Žák může používat jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná. oblast psaní (produktivní dovednosti) Žák umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolení na pohlednicích. Dokáže vyplnit formulář s osobními údaji, například při registraci v hotelu. Věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu Pořádek slov ve větě Podmínkové věty Slovní zásoba a tematické okruhy Pozdrav, představování, národnosti, osobní údaje, datum Restaurace, jídlo a pití, obchody, míry a váhy Orientace ve městě, bydlení Škola, školní předměty, vyučovací předměty Zaměstnání, běžné profese, běžné vybavení pracoviště Části těla, zdraví a nemoci, životní události Roční období, počasí, zábava a sport Ubytování, formuláře, rezervace v hotelu a v restauraci, jídelníček Popis osob, rodina, přátelé Oděvy a doplňky, barvy, materiály Každodenní činnosti, telefonování Auto, dopravní značky Dovolená, letecká doprava Vybavení domácnosti, počítače 198

8 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT 2. ročník - úroveň A2 Žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Žák umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední volby. oblast porozumění (receptivní dovednosti) Poslech: Žák rozumí větám a často používaným slovům z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní vztah (např. já sám, moje rodina, nakupování, blízké okolí, moje škola). Je schopen postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení. Čtení: Žák je schopen číst krátké, jednoduché texty. Najde určité očekávané informace v běžně používaných materiálech, například v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům. 199 Komunikativní funkce Oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, pozvání a reakce na pozvání, slušné odmítnutí, jednoduché instrukce, přivítání, představování, rozloučení, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas a nesouhlas, setkání, společenský program, vyjádření základních existenciálních, prostorových, časových, kvantitativních a kvalitativních vztahů v otázce a v odpovědi Komunikační situace Pozdravy a představování V rychlém občerstvení Na ulici Telefonování, zanechání vzkazu Přijímací pohovor, životopis Na návštěvě u známých Plány na víkend a na prázdniny V hotelu V restauraci V obchodě s oděvy U lékaře Na policii Na letišti 2. ročníková práce (integrující výše uvedená průřezová témata) Školní poznávací zájezd do španělsky mluvící země zhotovení informační brožurky

9 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT oblast mluvení (produktivní a interaktivní dovednosti) Konverzace: Žák může komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a činnosti. Zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, aby sám toto konverzaci udržoval. Souvislý projev: Žák dokáže používat řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky a své předcházející a současné vzdělání Reálie Španělština ve světě Španělsky mluvící země (Španělsko a země Latinské Ameriky) Vzdělávací systém ve Španělsku Hispánská kuchyně Tradiční svátky Významné osobnosti historie, kultury, vědy a sportu Významná místa ve Španělsku a v Latinské Americe oblast psaní (produktivní dovednosti) Žák je schopen psát krátké, jednoduché poznámky a vzkazy. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis. 200

10 Vyučovací předmět: Španělský jazyk Ročník: 2. období dosažení úrovně B1 (3. a 4. ročník) Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT 3. a 4. ročník úroveň B1+ Žák rozumí hlavním bodů jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Dovede si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, které ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. oblast porozumění (receptivní dovednosti) Poslech: Žák rozumí hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se pravidelně setkává ve škole, ve volném čase atd. Rozumí hlavnímu smyslu většiny rozhlasových a televizních programů, které se zabývají aktuálními záležitostmi nebo tím, co jej zajímá. Fonetika a pravopis Odlišnosti evropské a latinskoamerické španělštiny Gramatika Gerundium Podmínkové věty Časová souslednost Subjunktiv Nepřímá řeč Slovní zásoba a tematické kruhy Studium cizích jazyků Dovolená, přípravy na dovolenou Části těla, nemoci, zdravotnické pomůcky Kino, filmy Pracovní pohovor, brigády Byt, pronájem bytu Společenské události křtiny, svatba, pohřeb Televize, televizní noviny, pořady 3. ročníková práce (integrující výše uvedená průřezová témata) Mezinárodní nevládní organizace zhotovení propagačního a informačního plakátu na podporu vybrané ekologické či humanitární organizace 4. ročníková práce (integrující výše uvedená průřezová témata) Současná mládež očima mladých tvorba divadelního představení 201

11 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Čtení: Žák rozumí textům psaným běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru jeho zájmu. Rozumí popisům událostí, pocitů, přání apod. v osobních dopisech. oblast mluvení (produktivní a interaktivní řečové dovednosti) Konverzace: Žák si dokáže poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Může nepřipraven začít konverzovat o tématech, která mu jsou známá, osobně jej zajímají nebo souvisejí s každodenním životem (např. rodina, koníčky, práce, škola, cestování a současné události). Souvislý projev: Žák dovede jednoduchým způsobem spojit fráze tak, abych mohl popsat zážitky a události, své sny, naděje a ambice. Může stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo vylíčit děj knihy či filmu a popsat své reakce. oblast psaní (produktivní dovednosti) Žák zvládne napsat jednoduchý, souvislý text na téma, které dobře zná nebo které jej osobně zajímá. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Komunikativní funkce Oslovení, představení, přivítání, rozloučení, omluva, prosba, odmítnutí, rada, stížnost, prezentace názoru, hypotéza, zmírnění a důraz, varování, nabídnutí pomoci, žádost, srovnávání, preference Komunikační situace V jazykové škole V cestovní kanceláři V kině a u televize V pracovní agentuře Na společenské oslavě Reálie Významná místa ve Španělsku a v Latinské Americe Tradiční umění hudba, tanec Významné osobnosti historie, kultury, vědy a sportu Mládežnické a mezinárodní neziskové organizace Studijní, výměnné a pracovní pobyty v zahraničí 202

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 , Fr. Procházky 324 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324... 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 1 Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 6 Předkladatel...

Více

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 , Fr. Procházky 324 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324... 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 1 Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 6 Předkladatel...

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

1 Konverzace v anglickém jazyce

1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Konverzace v anglickém jazyce 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako dvouletý volitelný předmět v 7.-8. ročníku

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Charakteristika předmětu 5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Ruský jazyk je předmět, který vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, z oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žák si předmět volí z nabídky

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Školní vzdělávací program PRODAVAČ. ŠVP schválen dne 31.8.2010 Mgr. Marek Wandrol ředitel školy

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Školní vzdělávací program PRODAVAČ. ŠVP schválen dne 31.8.2010 Mgr. Marek Wandrol ředitel školy Školní vzdělávací program PRODAVAČ ŠVP schválen dne 31.8.2010 Mgr. Marek Wandrol ředitel školy Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více