KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ Komunikační motivy Aktivní naslouchání Ocenění ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA Komunikační fauly Transakční prostředí

2 Proč spolu mluvíme Lidé spolu komunikují z různých důvodů. Je nám ale vždy jasný záměr našeho komunikačního partnera? Představme si následující situaci: Eva přichází do třídy s novým účesem. Všimne si jí Jana a hned spustí: Teda Evo, to je účes! Kde tě stříhali? Eva znejistí nečekala, že si z ní Jana bude utahovat. Beze slova si jde sednout. Jana její reakci nechápe, přijde k Evě a říká: Co blbneš, Evo? Moc ti to sluší. Chtěla jsem vědět, kde tě tak bezvadně ostříhali. Šla bych tam taky. Víte, co se zde odehrálo? Proč podle vás došlo k nedorozumění? Lidé spolu komunikují neustále. Co je k tomu vlastně vede? Už víme, že do komunikace vstupujeme s určitým více či méně uvědomovaným komunikačním záměrem. Ať už je náš KOMUNIKAČNÍ MOTIVY konkrétní záměr v dané situaci jakýkoli, vychází z některého ze základních komunikačních motivů. V odborné literatuře se jich rozlišuje více, zde se však zaměříme na tři základní: Informační motiv komunikací chceme zjistit nějakou informaci. Chceme Komunikační motiv je hlavní důvod, pohnutka, se kterou produktor vstupuje do komunikace. Příjemce přitom nemusí vědět, o co produktorovi jde. se lépe orientovat, něco se naučit či dozvědět. V úvodním textu byl takový motiv Jany, jejímž záměrem bylo zjistit, kde se Eva nechala ostříhat. Kontrolně-mocenský motiv komunikací chceme působit na druhého člověka, ovlivnit ho, přimět k něčemu, či ho dokonce ovládat. V úvodní situaci Eva pochopila Janin motiv jako kontrolně-mocenský, tedy že jejím záměrem bylo dát Evě najevo, jak má nemožný účes, příp. že by měla změnit kadeřníka. Vztahový motiv cílem komunikace je v tomto případě navázání, udržení nebo posílení kontaktu s druhým. Tento motiv souvisí s lidskou potřebou cítit sounáležitost a blízkost s druhými lidmi. Patří sem např. běžná konverzace o tom, jakou kdo poslouchá hudbu nebo jak bylo o víkendu, kdy vlastně nejde pouze o samotný obsah sdělení, ale také o to, aby si lidé příjemně popovídali. Pokud by se Eva s Janou den předtím pohádaly a Jana by měla záměr se svým sdělením s Evou udobřit, šlo by z její strany o vztahový motiv. V jedné komunikační situaci se však může prolínat i více komunikačních motivů. Někdy dokonce ani nevíme, s jakým motivem do komunikace vstupujeme. Co tedy bylo v úvodním textu příčinou nedorozumění mezi Evou a Janou? Větu, kterou proneseme, může příjemce NEDOROZUMĚNÍ V MOTIVECH dekódovat různě, věta může mít řadu významů. Vždy záleží na tom, v jakém kontextu je sdělována. Důležité je také to, kdo a komu ji adresuje. Velmi podstatná je rovněž neverbální složka komunikace tedy to, jakým tónem člověk větu pronese, jak se přitom tváří, jaká používá gesta, jaké má tempo řeči apod. Pokud se např. otec zeptá syna Už sis uklidil?, měl by použít vlídný tón, úsměv a tišší hlas, je-li jeho komunikační motiv informační. Kdyby mluvil hodně nahlas a mračil se, syn by si to mohl vyložit jako motiv kontrolně-mocenský. Jasná signalizace komunikačního motivu vyžaduje Gesta a mimika jsou v komunikaci důležité především dobrou práci s neverbální složkou našeho projevu, můžeme se tak vyhnout mnohým nedorozuměním. Nejde však pouze o jasnou signalizaci komunikačního motivu. Problém nastává, i když nekomunikujeme zcela otevřeně, např. ptáme-li se někoho, zda umyl nádobí, i když vidíme, že umyté není. Příjemce si náš motiv může vyložit jako kontrolně-mocenský (např. že mu chceme vytknout, že nádobí ještě neumyl). Takové matení může být spouštěčem konfliktů. Vhodnější a čestnější by bylo otevřeně říci např. Vidím, že jsi ještě neumyl/a nádobí. 1. Jak mohla Jana sdělení Teda Evo, to je účes! Kde tě stříhali? neverbálně doprovodit, aby její sdělení Eva správně pochopila? Zkuste to předvést. 2. Jak se vy sami snažíte dosáhnout toho, aby druhý člověk vnímal, že s ním mluvíte s motivem posílit váš vzájemný vztah? Reklama jako kontrolní prostředek Příkladem komunikace s kontrolně-mocenským motivem jsou reklamy. Přestože se často tváří, že je jejich motiv pouze informační, snaží se nás přesvědčit o kvalitách konkrétních výrobků či služeb a přimět nás k jejich koupi. První reklamní plakáty vznikaly kolem roku Od té doby se na reklamě mnoho změnilo. Řada současných reklam využívá nátlak abychom si něco koupili, a předešli tak újmě (např. nebyli out, neonemocněli nebo nezůstali bez peněz). Také politické strany využívají v rámci své předvolební kampaně reklamu. V lepším případě Za otce reklamních poutačů je považován francouzský secesní umělec Jules Chéret je jejich cílem představit voličům kvality a dobré záměry kandidátů či stran. V horším případě pak očernit konkurenci. Dokázali byste si vzpomenut na výrobek, který jste si na základě reklamy koupili? Až budete doma, pozorně se rozhlédněte po svém pokoji. Kolik jste našli věcí, které jsou propagovány v reklamách? Jak se daří televizním moderátorům? A jak je to s komunikací moderátorů televizních diskusních pořadů? V pořadech jako např. Otázky Václava Moravce by měl moderátor vstupovat do komunikace výlučně s informačním motivem, tj. jeho záměrem by mělo být, aby se diváci dozvěděli důležité informace. Představte si, co může nastat ve chvíli, kdy se nějakému moderátorovi nepodaří jasně informační motiv vyjádřit. Politik pak přečte jeho motiv jako Redaktor a moderátor Václav Moravec kontrolně-mocenský a bude mít pocit, že se ho moderátor snaží dostat, usvědčit ze lži nebo prokázat jeho neschopnost. Jak taková diskuse nakonec asi dopadne? Václavu Moravcovi se obvykle daří pokládat otázky tak, aby vyjadřovaly jeho motiv zjistit informace. Podívejte se na nějaký diskusní pořad a posuďte, jak jsou v tomto úspěšní jiní moderátoři. 22 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ KOMUNIKAČNÍ MOTIVY

3 Když druhému naslouchám Možná jste se již setkali s těmito citáty: Každý chce mluvit, málokdo chce přemýšlet a nikdo nechce poslouchat. Velkou výhodou mluvení sám k sobě je vědomí, že vás alespoň někdo poslouchá. O čem oba citáty hovoří? Co je podle vás příčinou toho, že málokdo chce druhým naslouchat? V komunikaci je naslouchání důležité proto, aby příjemce porozuměl, co a proč produktor říká, a pochopil jeho prožívání (jeho hod- SLYŠET NEZNAMENÁ VŽDY NASLOUCHAT noty, východiska, přání, obavy apod.). Naslouchání není pasivní stav jako např. poslouchání rozhlasu či sledování televize. Když druhému skutečně nasloucháme, musíme mu věnovat plnou pozornost, tj. být aktivní. Aktivní naslouchání se vyznačuje zájmem, pozorností a účastí příjemce. To, že posloucháme a zajímá nás, co druhý říká, můžeme projevit jednak neverbálně (např. přikyvováním, pohledem do očí), jednak verbálně (např. slovy aha, hm, ano). Svůj zájem můžeme vyjádřit i pomocí parafrázování, kdy vlastními slovy zopakujeme to, co jsme od druhého slyšeli, a dáváme mu tak najevo, jak rozumíme tomu, co říká. Parafrázování usnadňuje vzájemné porozumění, obzvlášť v situacích, kdy druhý člověk mluvil delší dobu nebo třeba popisoval něco složitějšího. Když druhému aktivně nasloucháme, vyvolává to v něm pozitivní pocity cítí, že jsme ochotni ho vyslechnout, věnovat mu čas a pozornost, máme o něj zájem, respektujeme ho a přijímáme. Jednou z forem aktivního naslouchání je zúčastněné naslouchání, při kterém se naslouchající snaží vcítit do prožívání vyprávějícího. Své Nasloucháním dáváme najevo zájem vcítění může projevit kromě neverbálního emočního výrazu i tím, že se snaží slovně vyjádřit emoce toho druhého, a tak mu vyjádřit porozumění (např. to tě asi mrzí, asi jsi zklamaný, asi máš obavy). Zúčastněné naslouchání je namístě, když se nám druhý člověk svěřuje s nějakou tíživou situací, příp. se svými pocity. Do zúčastněného naslouchání nepatří hodnocení toho, co druhý člověk říká. Nepatří sem chlácholení ani nevyžádané rady, názory či zkušenosti. Naslouchání patří k základním komunikačním dovednostem. Přesto ho většina lidí neovládá, protože při komunikaci sleduje především své vlastní NASLOUCHÁNÍ VYŽADUJE SNAHU zájmy. Poslouchají komunikačního partnera jen tehdy, pokud to, co říká, je pro ně zajímavé, užitečné nebo v souladu s tím, co chtějí slyšet. V dialogu místo naslouchání jen čekají, až druhý skončí, aby mohli pokračovat. Někteří lidé dokonce hovořícího ujišťují, že ho poslouchají, avšak zároveň věnují pozornost i něčemu jinému (časopisu, televizi, počítači apod.). Bez očního kontaktu a plné pozornosti však nejde o plnohodnotné naslouchání. Schopnost naslouchat souvisí s ochotou chovat se k druhým citlivě Aktivní naslouchání je soustředěné naslouchání, které je provázeno zjevnými projevy zájmu, pozornosti a účasti. Naslouchání vyžaduje vědomé úsilí soustřeďovat svou pozornost na komunikačního partnera se snahou pochopit ho, porozumět jeho situaci, jeho úvahám, pocitům a očekáváním. To může být obtížné zejména tehdy, kdy se snažíme prosadit svůj názor, který je odlišný od názoru druhého člověka. 1. Podle čeho poznáte, že vám někdo nenaslouchá? Jak se přitom cítíte? 2. Zkuste říci, v jakých situacích se vám nedaří druhým naslouchat. Čím to může být způsobeno? 3. Popřemýšlejte o tom, kdo z lidí ve vašem okolí je podle vás dobrým naslouchajícím. Jaký to má vliv na to, jak rádi si s ním povídáte? Co nám brání v naslouchání Jak již bylo řečeno, velkou překážkou je, když člověk obecně pociťuje malý zájem o druhé lidi. I když však patříte k lidem, kteří se o druhé zajímají, nemáte automaticky vyhráno. Existuje totiž řada dalších překážek, které komplikují schopnost naslouchat. Patří sem např. nesoustředěnost. Někteří lidé jsou méně odolní vůči rušivým vlivům, jejich pozornost odvádějí věci kolem nich i jejich vlastní myšlenky. Pokud k takovým lidem patříte, snažte se omezit vliv rušení (např. zvolte k rozhovoru klidné místo nebo při telefonickém hovoru zavřete oči). Další překážkou bývá únava když je člověk unavený, nenaslouchá dobře. Proto je dobré mít na mysli, že když se cítíte unaveni, nebudete dobrými posluchači. Také hovoříte-li s unaveným člověkem, pravděpodobně vám nebude dobře naslouchat. Velkou překážkou bývají také netrpělivost a spěch, které mohou vést k tendenci skákat lidem do řeči nebo dokončovat jejich sdělení vlastními slovy. Je citlivější říci komunikačnímu partnerovi, že jej rádi vyslechnete jindy, až budete mít více času, než se pokoušet stihnout to ve spěchu. Vnímáte u sebe některé ze zmíněných překážek v naslouchání? Co vám pomáhá je překonat? Kdo naslouchá, má vliv Naslouchání není jen dovedností, která slouží k lepším pocitům na straně hovořícího, příp. k posílení vzájemných vztahů. Prostřednictvím naslouchání také upevňujete svůj vliv lidé spíše respektují a následují ty, o nichž mají dojem, že jim naslouchají a rozumějí. To se promítá do mnoha oblastí života. Rodiče, kteří naslouchají svým dětem, mají také větší šanci, že děti budou naslouchat jim. Nadřízení, kteří upřímně naslouchají svým spolupracovníkům a podřízeným, tím posilují svou neformální autoritu lidé si jich váží nejen pro jejich pozici, ale kvůli Naslouchání je základ úspěchu obchodníka tomu, jací jsou. Respektují je a nechají se od nich vést, jelikož vnímají, že jim na nich záleží. Podobně to funguje i v tržním prostředí. Úspěšní obchodníci jsou ti, kteří při obchodním jednání nechávají klientům prostor a naslouchají jim spíše než ti, kteří klienty unavují dlouhým povídáním plným argumentů. Také firmy dokážou nabídnout takové výrobky a služby, které zákazník pro své cíle potřebuje, především díky tomu, že se zajímají o potřeby svých zákazníků. Zkuste se zamyslet nad dalšími povoláními, pro něž je schopnost aktivního naslouchání zásadní. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 23

4 Ocenění není pochvala Představte si situaci, že k vám přijde školák a ukáže vám, jak vypočítal příklady: 20 : 5 = = = = 10 Čeho jste si všimli? Většina lidí odpoví: Je tam chyba. Jeden příklad je špatně. Málokdo řekne: Výborně, tři příklady jsou vypočítané správně. Kdybyste byli tím školákem, kterou reakci byste raději slyšeli? Proč? Napadá vás, jak jedna či druhá reakce může ovlivnit další průběh komunikace se školákem? Máme přirozený sklon všímat si hlavně toho, co není v pořádku. Málo se zaměřujeme na to, co je dobré a s čím jsme VÝZNAM OCENĚNÍ VE VZTAZÍCH spokojeni. Na to, co druzí dělají dobře, bychom však měli reagovat. Umíme-li druhé ocenit, navodíme příjemnou atmosféru v komunikaci, druhého to potěší, může ho to povzbudit, posílit jeho sebedůvěru. Oceněním dáváme najevo, že nám na druhém záleží, že si všímáme a vážíme toho, co dělá. Dalším efektem zdařilého oceňování je také to, že i on je pak všímavější a vstřícnější vůči nám. Posilujeme tím náš vzájemný vztah. Pokud druhého člověka často oceňujeme, snese od nás lépe i kritická slova. Za žádoucí a efektivní komunikační nástroj se často považuje pochvala. Pochvala je pozitivní vyjádření o druhé osobě, OCENĚNÍ NENÍ POCHVALA které obsahuje zobecněné hodnocení ve stylu Ty jsi takový Pochvala však má několik nevýhod. Jednou z nich je, že ten, kdo chválí, se staví vůči druhému do nadřazené pozice člověka s právem hodnotit jeho osobu, např. Ty jsi, Pavle, takový hodný, šikovný hoch! Další nevýhodou je, že je nekonkrétní chválený člověk neví, čeho si na něm druhý vlastně váží, s čím je spokojen. Proto pochvala nemusí vést k žádoucímu efektu (posílení Oceněním dáváme najevo respekt a uznání Ocenění je forma pozitivní zpětné vazby. Zaměřuje se na činnost nebo chování druhého člověka, nehodnotí však jeho osobu ani jeho klady či zápory. Nejčastěji se spojuje se vztahovým komunikačním motivem. pozitivního chování či vzájemného vztahu). Vhodnějším a efektivnějším typem pozitivního vyjádření o druhém je ocenění (např. Vážím si toho, že když potřebuji, tak mi pomůžeš.). Základem ocenění je popis toho, co konkrétně se nám na chování druhého líbí, s čím jsme spokojeni, čeho si vážíme. Je zároveň JAK SDĚLIT OCENĚNÍ vhodné ho formulovat jako osobní sdělení (nikoli obecné), a to tak, že mluvíme v 1. osobě jednotného čísla, příp. využíváme některý z tvarů zájmena já, např. Všiml/a jsem si, že jsi včera uklidil/a v dílně, nikoli obecně Fajn, že jsi včera uklidil/a v dílně. Efekt ocenění zvýšíme, pokud vyjádříme i své pozitivní pocity, např. Potěšilo mě, že Jsem rád/a, že jsi Jak vyplývá z úvodního textu, důležité je umět všímat si příležitostí k ocenění. Oceňovat nemusíme jenom výsledky to, KDY DRUHÉHO OCENIT? co se druhému podařilo, ale také jeho přístup jak se snažil, kolik tomu věnoval času nebo že přijal kritiku. Ocenit můžeme rovněž jeho schopnosti, popíšeme-li, jak se projevují (např. že umí zorganizovat večírek). Vždy je však třeba zvážit kontext. Ocenění se nehodí sdělovat třeba na úvod situace, kdy chceme někomu sdělit kritiku, např. Včera jsi pěkně vyluxoval/a. Podívej se teď na ten Poděkování je také formou ocenění nepořádek. Příště by náš komunikační partner mohl za oceněním hledat něco negativního. Je také třeba říci, že ocenění má smysl sdělovat jen tehdy, pokud to tak opravdu cítíme oceňujeme-li s pocitem, že není za co, sdělení vyzní nedůvěryhodně a může mít zcela opačný efekt. 1. Přibližte ostatním, za co jste byli naposledy oceněni a jakým způsobem. 2. Koho jste naposledy ocenili vy? Šlo o jeho skutek, přístup, či schopnosti? Lichotky a komplimenty Za ocenění nemůžeme považovat lichotky a komplimenty ty jsou totiž projevem zdvořilosti a zájmu. Při komplimentu je komunikačním záměrem produktora dát komunikačnímu partnerovi najevo, že ho rád vidí, udělat mu radost, zlepšit mu náladu. Patří sem sdělení jako Ty jsi zase vyrostl. Dneska ti to sluší. Máš pěkné tričko. Ne každý ale umí lichotky Na kompliment lidé často reagují rozpačitě přijímat. Často býváme nejistí a rozpačití, nevíme, jak se tvářit, co odpovědět. O komplimentech a lichotkách není namístě hloubavě přemýšlet ani se doptávat, co přesně tím druhý člověk myslel. Nejpřirozenější a plně postačující odpovědí je prosté poděkování, příp. reakce jako Díky, jsem rád/a, že se ti to líbí. Děkuji, je to od vás milé. Dále je možné (ale ne nutné) pokračovat nějakou konverzační otázkou, např. A jak ty se pořád máš? Jak je to ve světě? V mnoha kulturách se rodiče vyhýbají tomu, aby oceňovali a chválili své děti. Třeba v Číně rodiče své děti příliš nechválí z obavy, aby nebyly namyšlené a nepřerostly jim, jak se říká, přes hlavu. Na Západě to dříve bývalo podobné, ale to se výrazně změnilo. Zvlášť v americké kultuře je zvykem, že dospělí chválí děti (ale i jiné dospělé) neustále. Snaží se je tím motivovat a posílit jejich sebevědomí. Často se však jedná o pochvalu typu Ty jsi tak chytrý, šikovný, nejlepší, a nikoli o konkrétní ocenění. Zůstává tedy otázkou, zda jsou Američané i uvnitř stejně sebevědomí, jako vypadají navenek. Ve filmu Quentina Tarantina Kill Bill (2003) se hrdinka Beatrix podrobí tréninku kung-fu u čínského mistra Pai Meie. Drastický výcvik je ze strany mistra provázen projevy ponižování, nerespektu a neustálé kritiky bez jakéhokoli ocenění. Z filmu je patrné, jak se asi Beatrix v komunikaci s mistrem cítila. Jen díky své silné touze naplnit svůj cíl dokázala vydržet nepříjemnou spolupráci s mistrem až do konce. Jak asi jiný by byl jejich vztah a atmosféra v jejich komunikaci, kdyby Pai Mei svou žákyni alespoň jednou ocenil! Gordon Liu a Uma Thurman ve filmu Kill Bill 24 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ OCENĚNÍ

5 To je faul! Monika je naštvaná na Jirku, který se jí věnuje méně, než by si představovala. Jirka jí právě řekl, že tento týden bude každé odpoledne na tréninku. Na to mu řekla: To nemyslíš vážně! Já už toho mám dost! Snad bys měl taky trávit čas se mnou, ne? Ale ty dáš vždycky přednost tréninku a nikdy tě nezajímá, jestli se mi to líbí, nebo ne. Ale co taky můžu čekat od někoho, kdo hraje fotbal, že? Připadá vám takové sdělení čestné? Jakou byste čekali od Jirky reakci? Podobně jako v kterékoli kontaktní hře, i v komunikaci je ideální jednat ve stylu fair play. Ne vždy se nám to však daří, KDYŽ SE V KOMUNIKACI FAULUJE a tak se více či méně často dopouštíme faulů. Mnohdy se tak děje v emočně vypjatých chvílích anebo v okamžicích, kdy chceme nad svým komunikačním partnerem získat převahu. Komunikační fauly lidé používají obvykle tehdy, když se domnívají, že by otevřenou komunikací nedosáhli svého komunikačního záměru Komunikační faul je takové sdělení, které je nepravdivé či nečestné vůči příjemci. Komunikačních faulů se dopouštíme v různé míře všichni. Často si své fauly neuvědomujeme. (podobně se lidé dopouštějí faulů ve sportu, aby nedovoleným způsobem získali nějakou výhodu, když cítí, že regulérní cestou by se jim to asi nepodařilo). Prostřednictvím faulů se někdy lidé také brání vůči útoku ze strany druhých. Mnohdy se faulů dopouštějí nevědomě. Někdy také proto, že jinak komunikovat nedovedou. Fauly v komunikaci mají dva negativní dopady: Poškozují vzájemné vztahy a často vedou k tomu, že produktor svého komunikačního záměru nakonec nedosáhne. V komunikaci lze faulovat různě. Podle míry Fauly nejsou fér ve sportu ani v komunikaci útočnosti na příjemce můžeme rozlišovat fauly na červenou kartu (silnější útoky) a fauly na žlutou kartu (slabší útoky). Mezi silnější útoky patří mj. zobecňování, kdy své subjektivní pocity a dojmy prezentujeme jako obecně platné pravdy, FAULY NA ČERVENOU KARTU např. ty vždycky, já nikdy, všichni skejťáci jsou ; tato tvrzení jsou nepravdivá a nepřátelská. Zvlášť destruktivní účinek na vztahy s lidmi má ponižování, urážky či zesměšňování (např. Chudinko Promluvil génius!); to jsou velmi silné osobní útoky. Nepřátelské jednání je i tzv. připisování úmyslu, kdy např. druhý něco udělá a my soudíme, že to udělal schválně, aby nás nějak poškodil (např. Ty mě chceš naštvat. Máš mě za hlupáka.). Zjevným prohřeškem je také neupřímnost a lež. Mezi slabší útoky patří projevy vyjadřující malý respekt k druhému člověku, např. křik na druhého v hádce, vyhýbání se očnímu kontaktu nebo otočení se zády k druhému, FAULY NA ŽLUTOU KARTU když na nás mluví. Málo ohleduplné je také předpokládání, že druhý ví, co tím myslíme, přičemž nechceme otevřeně říci, o co nám jde. Dalším typem faulu je únik od tématu, kdy rozhovor převedeme jinam, příp. ho bez vysvětlení ukončíme. Patří sem také vydávání vlastních přání za objektivní prospěšnost, např. V kuchyni má být pořádek namísto Rád/a bych, abychom měli v kuchyni pořádek. Častým prohřeškem, který je vlastní zejména netrpělivým lidem, je skákání do řeči na druhého totiž mnohdy působí tak, že nejsme ochotni věnovat mu pozornost a dát mu prostor k vyjádření. Zvláštním typem faulů jsou tzv. skryté motivy, kdy komunikačnímu partnerovi úmyslně sdělujeme něco jiného, než o co nám ve skutečnosti jde nesdělujeme svůj skutečný komunikační záměr (jako např. žena, která si stěžuje, jak je unavená z práce na zahradě, ve snaze přimět manžela k tomu, aby jí pomohl). Produktor tak většinou nedosáhne svého záměru a situace často vyústí v otevřený konflikt. 1. Kterých komunikačních faulů se dopustila Monika z úvodního textu? Přeformulujte její sdělení tak, aby se obešlo bez faulů. 2. Který z komunikačních faulů považujete za nejsilnější útok vy? Příklady táhnou Základním komunikačním návykům, tedy i komunikačním faulům, se učíme od rodičů (stejně tak jako oni od těch svých). Proto se nezřídka stává, že se dopouštíme stejných komunikačních faulů jako naši rodiče. Ze strany rodičů na ně býváme citliví (zejména pokud vnímáme, že jsou namířeny proti nám), ty své si však málokdy uvědomujeme či připouštíme. Je proto užitečné si uvědomit, jaké typy faulů se objevují v komunikaci našich rodičů, a vědět, že právě k těmto faulům máme zřejmě silnější sklony než k jiným. Komunikační dovednosti nejsou vrozené, nýbrž získané, proto je možné ovlivnit i to, nakolik se dopouštíme faulů anebo naopak komunikujeme otevřeně a ohleduplně vůči druhým. I když nás to bude stát více úsilí, tato energie se nám vrátí v podobě dobrých vztahů s lidmi. Máme takové politiky, jaké si zasloužíme? Komunikačních faulů se často dopouštějí i lidé, kteří by měli jít příkladem politici. V politických debatách se nezřídka objevuje nejen skákání do řeči nebo únik od tématu, ale i polopravdy či lži, zobecňování, nebo dokonce osobní útoky a urážky. Zejména časté je to v období před volbami. Abychom se však sami nedopouštěli zobecňování, je třeba říci, že i v politice jsou lidé, kteří se snaží komunikovat a jednat otevřeně, čestně a ohleduplně k druhým dokážou ustát fauly druhých vůči sobě, aniž by je opláceli. Úspěšnost takových politiků je však do značné míry vázána na to, nakolik veřejnost jejich otevřenost a čestnost v jednání oceňuje. Dokážete si vybavit politika, který podle vás v médiích komunikuje bez faulů? A který politik podle vás naopak fauluje o sto šest? Komunikačním prohřeškem je i zvýšení hlasu nikoli křik ve snaze zabránit nějakému neštěstí, ale hlasitý projev při výměně názorů, hlavně v konfliktní situaci. Prototypem člověka, který neumí konflikty řešit v klidu, je otec Jindřišky Krausové, kterého ztvárnil Jiří Kodet ve filmu Jiří Kodet ve filmu Pelíšky Pelíšky (1999). Pokud v konfliktu zvyšujeme hlas, není ani nutné, abychom křičeli tak silně jako otec Kraus druhý člověk může sílící intenzitu našeho hlasu vnímat jako projev neúcty. Pokud na základě toho rozhovor ukončí, je to naše vina. ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMA KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ KOMUNIKAČNÍ FAULY 25

6 V hlavní roli atmosféra Petr by rád jel studovat do Kanady. Zažádal o vízum a dostal pozvánku na rozhovor na ambasádě. Když tam přijel, ocitl se v malé místnosti plné stojících žadatelů, kteří si neměli kam sednout. Po dvou hodinách čekání na něj přišla řada u okénka. Zatímco on stál, úředník seděl v pohodlném křesle. Aby ho úředník slyšel, musel se Petr sklánět k nízko umístěnému okénku. Vízum nakonec získal, ale říkal si bylo záměrem přimět žadatele, aby se cítili poníženě? Vybavíte si vy sami prostředí nějakého úřadu či instituce? Jaké pocity ve vás vyvolává a proč? Atmosféra, ve které se komunikace odehrává, významně ovlivňuje průběh i výsledek naší komunikace. K dosažení komunikačního záměru nám tedy může pomoci, když se zamě- NA ATMOSFÉŘE ZÁLEŽÍ říme nejen na své sdělení, ale také na další prvky ovlivňující atmosféru komunikace. Tyto prvky souhrnně označujeme jako transakční prostředí. Důležitým prvkem transakčního prostředí je prostor, v němž se komunikace odehrává, a proto by měl komunikačnímu záměru odpovídat. Vyznání lásky vyzní zcela jinak při společné večeři ve dvou a jinak na čerpací stanici při tankování benzinu. Při rozhovoru v místnosti proto můžeme uvažovat i o rozmístění židlí (např. jinak působí, když ve dvojici Transakční prostředí je prostor, v němž dochází ke komunikaci. Tvoří jej také lidé a neživé předměty. Transakční prostředí ovlivňuje průběh komunikace. Jeho vhodným uspořádáním můžeme ovlivnit výsledek komunikace. Prostředí louky vybízí k příjemnému popovídání sedíme naproti sobě, a jinak, sedíme-li vedle sebe; kulatý stůl je zase symbolem rovnocenného postavení účastníků), typu dekorací, hlučnosti prostoru, hudbě v pozadí, intenzitě osvětlení apod. Význam má také role účastníků komunikace (např. hovoříme-li se strýcem, je to jiná situace, než když mluvíme s ředitelem školy) a rovněž jejich vzhled. Do vzhledu patří úprava zevnějšku (např. pro různé příležitosti se hodí různé účesy nebo styl oblečení) nebo tělesná výška (např. při rozhovoru s malým dítětem, se sedícím člověkem nebo s vozíčkářem je vhodné svou výšku snížit na jeho úroveň třeba tím, že si dřepneme). Roli hraje i vzájemná pozice komunikujících (např. chceme-li konverzovat s člověkem sedícím na lavičce, je vhodné si přisednout, zůstaneme-li stát, vysíláme mu tím signál žádné dlouhé povídání ). Na tom, jak se náš komunikační partner v kontaktu s námi cítí, se podílí i naše vzájemná vzdálenost, kterou při komunikaci volíme. OSOBNÍ ZÓNA Proto je součástí transakčního prostředí i tzv. osobní zóna. Jedná se o osobní prostor (osobní bublinu), který má každý z nás kolem sebe a do kterého pouštíme jen blízké osoby (např. partnera, děti, rodiče). Narušení své osobní zóny jinými lidmi vnímáme jako nepříjemné a snažíme si ji různými způsoby uhájit. Tam, kde to není možné (např. ve výtahu), využíváme zpravidla jiné taktiky, např. stojíme co nejdále od sebe, na ostatní Ve výtahu je osobní prostor narušen se nedíváme. Pokud nám druhý člověk úmyslně zasahuje do naší osobní zóny, zvýšíme hlas nebo se jinak verbálně či neverbálně bráníme. Většinu těchto věcí děláme, aniž bychom si je uvědomovali. Důležité je vědět, že každý má svou osobní zónu jinak velkou a při komunikaci je třeba vnímat reakce druhého člověka, abychom věděli, zda mu do té jeho příliš nezasahujeme. 1. Navrhněte změny pro zlepšení transakčního prostředí ambasády z úvodního textu. 2. Kdybyste chtěli rodiče o něčem přesvědčit, kterou místnost doma byste zvolili? A který okamžik? Mluvili byste s oběma, nebo jen s jedním? Ordinace, poradny Zvlášť důležité je uspořádání prostoru, jeho barvy či výzdoba tam, kde dochází ke komunikaci o citlivých a osobních tématech. Platí to obecně pro všechna místa, kde se má návštěvník cítit dobře, např. pro ordinace lékařů Zubní ordinace či psychologické poradny. Útulné prostředí vede děti i dospělé k tomu, aby se uvolnili, svěřili se se svým trápením a komunikovali otevřeněji, s menšími obavami a větší důvěrou. Trůnní křeslo v audienční síni hradu Karlštejn Důmyslný taktik Karel IV. Navštívili jste někdy hrad Karlštejn? Pokud ano, možná jste si všimli krásného trůnu v audienční síni, kde Karel IV. přijímal návštěvy. Trůnní křeslo nechal vládce záměrně umístit mezi dvě velká okna. Získal tak psychologickou výhodu vůči návštěvníkům světlo dopadalo přímo do tváře příchozím, takže si na ně král a císař pěkně posvítil, zatímco sám zůstal v šeru. Návštěvníci oslnění světlem mu pořádně neviděli do obličeje, a zůstávali tak v určité nejistotě. Trůn navíc stojí na vyvýšeném místě, aby návštěvníci na sedícího císaře neshlíželi z výšky. Je vidět, že císař pracoval s transakčním prostředím, i když tento termín asi ještě neznal. Legendární král Artuš, kterého ve známém filmu První rytíř (1995) ztvárnil Sean Connery, vládl své zemi od kulatého stolu. Tento stůl symbolizoval rovnost mezi všemi, kdo u něj sedí a jednají. Král ho dal postavit proto, aby bylo zřejmé, že neupřednostňuje žádného ze svých rytířů. Ve filmu můžete sledovat, jak přístup krále k rytířům korespon- Z filmu První rytíř duje se symbolikou kulatého stolu. Kulatý jednací stůl se dodnes objevuje v jednacích sálech různých společností i při mezinárodních jednáních. 26 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ TRANSAKČNÍ PROSTŘEDÍ ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMA

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Komunikace a efektivní sdělování informací

Komunikace a efektivní sdělování informací Komunikace a efektivní sdělování informací Poslouchání reagovat rozumově a emocionálně X slyšení Poslouchání 4 fáze třídící selekce, udržení pozornosti, setřídění myšlenek, pamatování si Posloucháme

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Jazyk poskytování služeb

Jazyk poskytování služeb Jazyk poskytování služeb Principy poskytování služeb Nezapomenutelné příjemné zážitky vznikají, pokud pacienti/zákazníci cítí: že jsou vítaní je jim projevováno uznání, cítí se důležití mohou důvěřovat

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Efektivní komunikace II.

Efektivní komunikace II. Efektivní komunikace II. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Co musíme vědět ještě předtím, než budeme začínat komunikaci? Co nám říká řeč těla - nonverbální komunikace Komunikační asertivita Efektivní komunikace uvnitř

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová ASERTIVITA, řešení konfliktů Jitka Dobešová Cílem tohoto tréninku je Uvědomit si komunikační stereotypy Nastavit zdravě sebeprosazující komunikaci pomocí asertivních technik 2 Asertivita je životní filozofie!!!

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA 2. LEKCE STABA JÁ, AUTORREGULACE, DOMIIUM ČLOĚKA Úvod ycházejme z definice autoregulace jako souboru procesů a psychických mechanismů, které umožňují osobnosti řídit samostatně své chování, tzn. řídit

Více

Obohacení zážitku/zkušenosti pacienta

Obohacení zážitku/zkušenosti pacienta Obohacení zážitku/zkušenosti pacienta 1 OBOHACENÍ ZÁŽITKU PACIENTA - Obsah prezentace - Co pacienti očekávají od poskytovatelů péče o oči Racionální versus emocionální hodnocení zážitku/zkušenosti pacienta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/11 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Komunikační

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval Datum zpracování Karviná

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě.

Zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Zpětná vazba: A) Co je to zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Upozorňující informace: ZP má vždy informativní charakter a využívá

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Příručka pro rodiče a děti s ADHD

Příručka pro rodiče a děti s ADHD Pavla Šňupárková Příručka pro rodiče a děti s ADHD Příručka obsahuje praktická cvičení pro rodiče i jejich děti. Cvičení vycházejí z metod kognitivně behaviorální terapie a jejich cílem je nácvik lepších

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více