ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 METODICKÝ BALÍČEK PRO HODNOTITELE PÍSEMNÝCH PRACÍ VE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CJMZP15C0T01 Maturitní zkouška 2015 Jarní zkušební termín 1

2 CO OBSAHUJE METODICKÝ BALÍČEK PRO HODNOTITELE PÍSEMNÝCH PRACÍ: 1. Kritéria hodnocení PP ČJL 2. Bodová škála pro hodnocení písemných prací 3. Zadání písemných prací pro jarní zkušební termín Detailnější informace k hodnocení PP z ČJL jsou uvedeny v metodickém manuálu pro hodnotitele PP, který mají hodnotitelé také k dispozici v Certisu. 2

3 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 Vytvoření textu podle zadaných kritérií A Korespondence: text zadání, obsah, téma B Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/ útvar) 2 Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu A Pravopis a tvarosloví B Lexikum: adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu/textu stylová zabarvenost slov přiměřenost pojmenování dané skutečnos- ti přesnost označení, věcná stránka označení, význam 3 Kompoziční výstavba textu A Koheze (formální prostředky textové návaznosti) syntax (výstavba věty a souvětí) konexe (např. vazby mezi větami) odkazování v textu prostředky textové návaznosti B Výsledná koherence textu (výsledná soudržnost textu, věcná souvislost textu) vnitřní strukturování na odstavce vnější úvod, stať a závěr způsob argumentace, souvislost/nesouvislost uváděných informací 3

4 2. BODOVÁ ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ 1A 1B 2A 2B 3A 3B Text se nevztahuje k zadanému tématu. Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného anéh útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace. se vyskytují ytuj ve vysoké míře (10 a více chyb) 1. Chyby mají zásadní vliv na Slovní zásoba je nemotivovaně chudá až primitivní. V textu se vyskytují ve vysoké míře výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. zásadně narušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá až primitivní, nebo je ve vysoké míře přetížená. vyskytují ve vysoké míře. Nedostatky mají zásadní vliv na Text je nesoudržný a chaotický. Členění ní textu je nelogické. Text je argumentačně nezvládnutý. Adresát musí vynaložit velké úsilí, aby se v textu tu zorientoval, nebo se v textu neorientuje vůbec. Text se od zadaného tématu podstatně odklání a/nebo je téma zpracováno povrchně. Text vykazuje značné nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. se vyskytují ve větší míře (8 9 chyb). Chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je nemotivovaně chudá. V textu se ve větší míře vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. narušuje porozumění textu. Ne vi vy Výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá, nebo je ve větší míře přetížená. vyskytují ve větší míře. Nedostatky mají vliv na čtenářský komfort adresáta. Kompozice textu je nepřehledná. V členění textu se ve větší míře vyskytují nedostatky. Argumentace je ve větší míře nesrozumitelná. ra tu Adresát musí vynaložit úsilí, aby se v textu zorientoval. Text se od zadaného tématu v některých pasážích odklání a/nebo jsou některé textové pasáže povrchní. Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. y se vyskytují často (6 7 chyb). Některé chyby mají vliv na Slovní zásoba je spíše chudá. V textu se často vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. občas narušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je spíše jednoduchá, nebo přetížená. vyskytují občas. Nedostatky mají občas vliv na Kompozice textu je spíše nahodilá. V členění textu se často vyskytují nedostatky. Argumentace je občas nesrozumitelná. Organizace textu má vliv na Text v zásadě odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno v zásadě funkčně. Text v zásadě odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. se objevují místy (4 5 chyb). Chyby v zásadě nemají vliv na čtenářský komfort ort adresáta. Slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá. V textu se místy vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. v zásadě nenarušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je v zásadě promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci v zásadě funkční. Místy se objevují nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby. Nedostatky mají místy vliv na Kompozice textu je v zásadě vyvážená. Text je až na malé nedostatky vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je v zásadě srozumitelná. Organizace textu v zásadě nemá vliv na Text odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno funkčně. Text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. se objevují jen ojediněle (2 3 chyby). Chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta. Slovní zásoba je spíše bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou téměř vždy funkční. V textu se jen ojediněle vyskytne výraz, který je nevhodně volený vzhledem k označované skutečnosti. nenarušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke ní situaci téměř vždy funkční. komunikač- vyskytují jen ojediněle. Nedostatky nemají vliv na čtenářský komfort adresáta. Kompozice textu je promyšlená a vyvážená. Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. án Argumentace je srozumitelná. Organizace textu nemá vliv na Text plně odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno plně funkčně. Text plně odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru. se téměř nevyskytují ytu (0 1 chyba). Případné chyby nemají vliv na Slovní zásoba je motivovaně va bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou plně funkční. V textu se nevyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. nenarušuje porozumění textu. Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci plně funkční. nevyskytují. Čtenářský komfort adresáta není narušován. Kompozice textu je precizní. Text je vhodně členěn a logicky uspořádán. Argumentace je velmi vyspělá. Organizace textu nemá vliv na 1 Kvantifikace chyb se vztahuje pouze ke kritériu 2A. Určený interval uvádí počet tzv. hrubých chyb, dvě malé chyby odpovídají jedné hrubé. Případné chyby v bodovém pásmu 4 a 5 bodů nemají závažný charakter, viz metodický materiál. 4 í

5 Vnitřní podmínka pro hodnocení Pokud je 1. oblast Vytvoření textu podle zadaných kritérií hodnocena 0 body, text už se dále nehodnotí. Vysvětlení k vnitřní podmínce hodnocení: Závazně se hodnotí 0 body, pokud text nesplňuje tyto charakteristiky: obsah, téma (text nepojednává o zadaném tématu) tedy nesplňuje kritérium 1A útvar (text prokazatelně nevykazuje charakteristiky daného útvaru, resp. komunikační situace) tedy nesplňuje kritérium 1B 0 body se hodnotí vždy, i když nastane pouze jedna z uvedených možností. První bod popisuje situaci, kdy se text vyjadřuje k jinému tématu tu a nijak se nesnaží reflektovat téma uvedené v zadání písemné práce. Druhý bod se vztahuje k možnosti, kdy napsaný text ani vzdáleně nesplňuje požadavky na požadovaný útvar nebo komunikační situaci. 0 body se také hodnotí otí v případě, že není splněn minimální imální požadovaný rozsah: Minimální stanovený ný rozsah: 250 slov Stanovená tolerance rozsahu je 50 slov, lze tedy hodnotit otit texty, které obsahují 200 slov. Horní hranice rozsahu není vymezena. Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení. Stejný princip se uplatňuje i v případě, kdy žák doslova opíše výchozí text. 5

6 3. ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE CJMZP15C0T01 Zadání 1 Neopakovatelná krása Pomalu sestupuji níž a níž, snad až do samého nitra matky Země. Sem dolů paprsky slunce nedolétnou, s každým krokem je stále jasnější, že jeskynním vládcem je chlad. Můj dech se sráží v drobné stříbrné krystalky ledu. Temnota. Ticho. Tajemno. Strop je obsypaný drobnými i mohutnými krápníky, po nichž v pravidelných intervalech stéká kapka za kapkou. Jejich dutý hlas jako by měřil podzemní čas. Zní hyne zní a hyne zas. Zpracování: líčení jedinečné, dosud neobjevené přírodní scenérie (funkce výchozího textu inspirativní) (CZVV) Zadání 2 Žena v zajetí doby Jedna žena se mě ptala: Máte syna a dceru. Chcete, aby oba měli v životě stejné možnosti? os Odpověděla jsem: Samozřejmě! A ona na to: Pak jste feministka. Já osobně nesnáším kategorizace, zužují totiž obzory. (z rozhovoru s Hadar Galron, upraveno) Zpracování: úvahový text o feminismu a různých způsobech vnímání tohoto fenoménu (funkce výchozího h textu inspirativní) Zadání 3 Má veselá jitra Budík. Jeho nepříjemný zvuk mi proniká do celého těla, do poslední buňky prstů. Nezbývá nic jiného než vstát. Po celém bytě voní káva, měkoučké křeslo s čerstvými novinami svádí k lenošení. Zapomínám na své povinnosti a vábení křesílka podléhám. Ale jen na chvíli. V obýváku kukačka hlásí osmou. Vyděšeně na ni zírám. Mám jen deset minut na to, abych se rychle umyl a nasnídal Kde jsou klíče? Kam jsem položil tu zprávu pro šéfa? Proč jen jsem si vše nepřipravil už večer. No nic, hurá do práce Zpracování: článek s prvky fejetonu o každodenním boji pohodlnosti se zodpovědností (funkce výchozího textu inspirativní) (CZVV) 6

7 Zadání 4 Čarodějnický rej Datum: Čas: od do Místo: Černá louka Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 6 do 15 let 40 Kč, děti do 6 let zdarma Program: malování na obličej soutěže s čarodějnickou tematikou (pozemní famfrpál, kuželky malé čarodějky, Potterův letecký trenažér a mnoho dalších) zapálení vatry ohňová a taneční show vyhlášení nejošklivější a nejstarší čarodějnice vystoupení rockové skupiny Ohniví jezdci promítání filmu Kladivo na čarodějnice (CZVV, inspirováno no informacemi na Zpracování: zpráva o akci popsané ve výchozím textu určená do regionálního zpravodaje Zadání 5 Jak jsem poznal vaši matku Zpracování: otcovo vypravování adresované dětem Zadání 6 Pryč s billboardy a neony na památkách! Jak by mělo vypadat naše město? Má být výlohou pro reklamy, nebo ukazovat svůj nezaměnitelný historický lesk? Jak chceme přilákat turisty? Svítícími neony, nebo romantickými starými lampami? Zpracování: otevřený dopis zastupitelstvu města (funkce výchozího textu inspirativní) (CZVV) V 7

8 Zadání 7 Avantgardní literární směry Nástup avantgardy v první třetině 20. století je spojen s rázným odmítnutím společenských i uměleckých konvencí. Ve středu zájmu stojí dosud neobvyklé náměty (např. život městského člověka v technické civilizaci), proměňuje se i poetika (tvůrčí hra s jazykem, kompozice asociací, polytematičnost). Zkušenost s 1. světovou válkou se nejen projevuje antimilitaristickou tematikou a oslavou života v jeho přírodní podstatě, ale odráží se i v poetice nonsensu. (L. Lederbuchová, Průvodce literárním dílem, upraveno) Zpracování: referát o jednom z avantgardních literárních směrů první poloviny 20. století (funkce výchozího textu informativní) Zadání 8 Sen o lidské nesmrtelnosti EMILIA: Nemá, nemá, nemá se tak dlouho žít! VÍTEK: Proč? EMILIA: Člověk to nesnese. Do sta, do sta třiceti let to vydrží, ale pak pak to pozná pozná, že A pak v něm umře duše Člověk nemůže milovat tři sta let. Ani doufat, ani tvořit, ani se dívat tři sta let. Nevydrží to. Všecko omrzí. Omrzí být dobrý a omrzí být špatný. Nebe i země tě omrzí. A pak vidíš, že to vlastně není. Není nic. Ani hřích, ani bolest, ani země, vůbec nic. Jen to je, co má nějakou cenu. Zpracování: úvahový text o myšlence nastíněné ve výchozím textu (K. Čapek, Věc Makropulos, zkráceno) Zadání 9 K čemu se hodí cizí jazyk Většina středoškoláků si výhody znalosti cizího jazyka vesměs uvědomuje jen při hraní počítačových her, poslechu hudby nebo sledování filmů. Pak ale přijdou do práce a nestačí se divit (Rytmus života 16/2012, upraveno) Zpracování: článek motivující ke studiu cizích jazyků určený pro časopis Jak získat práci snadno a rychle (funkce výchozího textu inspirativní) 8

9 Zadání 10 Nespravedlivé obvinění Pan Břicháček měl své rituály. Každé dopoledne obešel náměstí. Tu prohodil pár slůvek s paní poštmistrovou, tu se zastavil na kus řeči v řeznictví. Při cestě nazpátek uctivě pozdravil sousedy zvědavě vykukující z oken a ze schránky si vyzvedl novou poštu. Většinou ho různé banky přemlouvaly, aby si právě od nich půjčil peníze. Párkrát do roka si na něj také vzpomněl syn a poslal mu pohled odněkud z druhého konce světa. Dnes však jedna obálka byla jiná. Bez adresy, bez odesílatele. Na lístku uvnitř ho kdosi neúhledným písmem obviňoval, že (CZVV) Zpracování: vypravování, jehož úvodem je výchozí text 9

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů) INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ OBECNÝ RÁMEC V souvislosti se novelou školského zákona č. 47/0 Sb. zodpovědnost za hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky přechází

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2014 CZVV verze 5.0 Informace o modulu 3.1.6 Hodnocení

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. ze španělského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. ze španělského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA ze španělského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška ze španělského jazyka písemná práce Zpracoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů ruského jazyka Kolektiv autorů: PaedDr. Václava

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Přílohy

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA ČESKÝ JAZYK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více