Projekt Janička VideoCLIL. metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Janička http://janicka.scio.cz/ VideoCLIL. metodika"

Transkript

1 Projekt: Ianua Linguarum Reserata (Janička ILR) Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/ Projekt Janička VideoCLIL metodika PhDr. Jitka Tůmová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Metodika CLIL a VIDEO Úvod Součástí projektu Janička je využití metody CLIL ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Zapojením videonahrávek do výuky se otevírají nové možnosti integrované výuky na prvním stupni základního vzdělávání. V metodice k využití metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaného vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí a pro využití videonahrávek. Metodika obsahuje následující dvě základní části: metoda CLIL (principy a cíle metody CLIL, plánování a realizace CLIL ve vyučovací hodině) a práce s videem a videonahrávkami (práce s videem, video v CLIL hodinách). Součástí metodiky jsou praktické příklady, metodické návody a doporučení. CLIL s využitím videonahrávek má pro žáky výrazný motivační potenciál. Didaktický potenciál tkví v metodě samotné, jelikož užití cizího jazyka je prostředkem k osvojení obsahu, nikoli cílem v procesu učení. Metodika obsahuje také odkazy na některé vhodné materiály pro české školy. Podrobnější informace lze nalézt např. v příručce Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s podtitulem Implementace CLIL do české školy 1. 1 Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií: Implementace CLILu do české školy [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2000 [cit ]. ISBN Dostupné z: 2

3 1. CLIL Metoda CLIL neznamená překlad z českého jazyka do jazyka cizího. CLIL aktivizuje učitele i žáky a zavádí do výuky i jiné metody. Proto je zařazení videa a videonahrávek v rámci projektu Janička vhodnou a motivační aktivitou. Výhody zavádění na 1. stupni Žáci na 1. stupni snadno pochopí, že výuka je jiná a jejich přirozená zvědavost je motivuje. Proto nemají zpravidla s cizím jazykem v jiných než jazykových předmětech potíže. Další z výhod na 1. stupni je, že učitelé často učí ve třídě většinu předmětů, a tím znají aktuální situaci ve třídě a mohou flexibilně metodu CLIL zařazovat. Jaké CLIL přináší výhody? Pro žáky by zavedení metody CLIL mělo znamenat přirozené vnímání cizího jazyka jako součásti výuky, pro učitele je CLIL motivací ke zlepšení vlastních jazykových schopností (zejména u nejazykářů) a pro školu to znamená zvýšení prestiže a zájmu o vzdělávání i ze strany rodičů žáků. Žáci přirozenou cestou používají cizí jazyk a učí se v něm vyjadřovat své názory a znalosti. Jak metodu CLIL zavádět do výuky? CLIL v současné době patří mezi jednu z nejčastěji zaváděných metod v souvislosti s cizím jazykem. CLIL je zkratkou pro Content and Language Integrated Learning, obsahově a jazykově integrovanou výuku cizího jazyka a nejazykového (odborného) předmětu. Co si pod tím představit? Jedná se o výuku založenou na využití cizího jazyka jako prostředku komunikace v nejazykovém předmětu (v projektu Janička je nejazykovým předmětem Člověk a jeho svět a prostředkem komunikace anglický jazyk). Jedná se o poměrně novou metodu, která byla poprvé zavedena do výuky koncem minulého století ve Finsku (David Marsh, University of Jyväskylä, Finland, 1994). Vzhledem k efektivnosti a motivačním prvkům se v poslední době stává trendem ve všech evropských zemích (podrobnosti lze nalézt v publikaci Content and Language Integrated Learning at School in Europe 2 ). 2 Content and language integrated learning (CLIL) at school in Europe [online]. Brussels: Eurydice, c2006, 78 s.[cit ]. ISBN Dostupné z: 3

4 Principy a cíle metody CLIL Metoda CLIL je označována jako typ bilingvního vzdělávání, ale není nezbytné (mnohdy ani žádoucí), aby byla celá hodina vedena v cizím jazyce. Výraznější vliv na výuku má používání cizího jazyka minimálně ve 25 % objemu výuky. Přesný poměr stanoven není, daný učitel resp. škola se řídí potřebami třídy a náročností učiva. Zpočátku lze využívat tzv. CLIL showers (jazykové sprchy ) krátké herní aktivity zařazované do výuky dle potřeb dané skupiny dětí. Jak může vypadat CLIL shower na 1. stupni? Pravidelné používání tzv. classroom English, zadávání instrukcí, učitel používá ustálené obraty a fráze; vytvoření plakátu k probírané látce v cizím jazyce, např. tematický okruh; krátké básničky a říkanky. Na 2. stupni nebo u pokročilejších žáků se pod CLIL shower může rozumět např. vícedenní projekt na určité téma. Dále se rozlišuje Soft CLIL (vybrané části učiva v cizím jazyce se podřizují jazykovým cílům) a Hard CLIL (systematicky zavedený téměř celý až celý obsah učiva v cizím jazyce, primární je cíl obsahový). Při zavádění metody CLIL sledujeme a nastavujeme dva cíle jazykový a obsahový. CLIL hodina by neměla nahrazovat hodinu cizího jazyka, výuka by neměla být nastavena na zvládnutí gramatiky. Tímto cílem se zpravidla rozumí rozšíření slovní zásoby a porozumění čtenému (slyšenému) textu a vyvozování souvislostí. Na 1. stupni se výuka jazyka pohybuje v rozsahu úrovně A1 dle Společného evropské referenčního rámce 3. Spolu s těmito cíli žáci dosahují i třetího cíle, který se vztahuje k dovednostem a strategiím. Příklad nastavení cílů: tematický okruh Výživa. Jazykový cíl: pochopit instrukce a pojmenovat potraviny v cizím jazyce Obsahový cíl: roztřídit potraviny do skupin, sestavit potravinovou pyramidu a zvládnout základy zdravé výživy Příklady, jak si k učivu nastavit cíle lze nalézt např. zde: 3 Vice o Společném evropském referenčním rámci na 4

5 Co má umět učitel, který používá CLIL? V prvé řadě by měl dobře ovládat cizí jazyk. Není nutné, aby ovládal jazyk dokonale, ale měl by se při jeho používání cítit bezpečně, umět reagovat flexibilně a pohotově. Rizikem se mohou stát žáci, kteří ovládají jazyk lépe než učitel, proto by měl volit aktivity, které dobře ovládá. Dále by měl být odborníkem na daný vyučovací předmět, znát potřeby žáků, umět nastavit efektivní strategie, upravit zvolené aktivity dle potřeb a jazykové úrovně žáků, volit vhodné způsoby hodnocení. Důležité! CLIL není vhodný pro jednoho učitele. Ideální je týmová práce celé školy nebo alespoň dvou učitelů (učitele cizího jazyka a učitele nejazykového předmětu), kteří spolupracují a vzájemně si vypomáhají. Příprava na výuku metodou CLIL Plánování Při plánování je nezbytné zaměřit pozornost na tzv. čtyři C, která CLIL tvoří. Jedná se o Content neboli obsah, Communication neboli komunikaci, Cognition neboli poznávání a Culture neboli kulturu. Společně tyto oblasti vytváří rámec, který určuje, jakým způsobem bude využit jazyk a zprostředkovány dovednosti a znalosti. Příprava Jak z výše uvedeného vyplývá, příprava je náročnější než na běžnou hodinu. Učitel musí dbát na zajímavost hodiny, názornost a zároveň musí být splněna podmínka, že žák si osvojí učivo v cizím jazyce, ale zná ho i v jazyce mateřském (týká se např. odborné terminologie). Učitel si každou hodinu musí vytvářet, nelze přenášet ze třídy do třídy, protože situace je v každé třídě jiná. Smysluplná výuka metodou CLIL je možná pouze v příznivé a tvořivé atmosféře ve třídě. Předem by učitel měl mít rozmyšleno: - způsob monitorování (sleduje, co se ve třídě děje, jak pracují skupinky, zda nemají problém); 5

6 - průběžné hodnocení (otázka hodnocení je náročná, žáci by neměli být hodnoceni za cizí jazyk, nebo klasicky známkováni; žáci by měli vědět, že učitel je hodnotí za aktivitu, zájem, spolupráci atd.); - zpětnou vazbu žákům (jazykové chyby, ke kterým dochází, by neměly narušovat plynulost činnosti v hodině, ale učitel by si měl nastavit, jak hodinu shrne, vysvětlí, opraví chyby a převede žáky přes možná úskalí). Scaffolding podpora výuky Žáci by se měli aktivně podílet na výuce a hodina s CLILem by měla upřednostňovat práci ve dvojicích a ve skupinách. Učitel by měl pomáhat žákům vytvářet si vlastní závěry a vést je k aktivitě v hledání souvislostí v daném tématu. I přes aktivitu žáků musí mít učitel připravené podpůrné strategie a metody, které žákům pomáhají překonat bariéry v učení, techniky, které rozvíjejí různé styly učení, a postupně žákům umožní osvojovat si znalosti a dovednosti samostatně a nezávisle pomocí scaffoldingu (v překladu doslova stavění lešení ). Tato metoda není nic nového, většinou je přirozenou součástí výuky. Tvoří ji soubor podpůrných strategií, které pomáhají žáky dovést k novým znalostem a dovednostem v CLIL hodině. Příkladem strategie ve scaffoldingu je např. brainstorming, vytváření myšlenkových map, práce s obrázky nebo tabulkami. Scaffolding by měl vycházet z toho, co žák umí a informace by mu měly být zprostředkovány takovou formou, která je pro něho přijatelná. Žák neporozuměl zadání v cizím jazyce učitel zadání přeformuluje, nechá jiného žáka zopakovat, uvede příklad, pantomimicky předvede, rozdělí do postupných kroků. Žák nedokáže vyjádřit odpověď v cizím jazyce učitel umožní odpověď v mateřském jazyce, nabídne začátek nebo část věty, přeformuluje otázku tak, aby odpověď byla ano/ne. Žák nemá dostatečné předchozí znalosti učitel využije obrázky, audiovizuální prostředky, zařadí skupinovou práci, nechá žáky vyhledávat pomocí internetu. Žák neumí vyřešit úlohu učitel předvede ukázkovou úlohu, upozorní na klíčová slova, formuluje jasné otázky a popřípadě nabídne odpovědi. Podrobné informace o scaffolding lze nalézt v kapitole 11.6 zmiňované příručky 4 anebo v článku Co je to scaffolding v CLILu? 5. 4 Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií: Implementace CLILu do české školy [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2000 [cit. 6

7 Pro výuku za použití metody CLIL je kromě kooperativních forem výuky a využívání scaffoldingu doporučováno také využívání multisensoriálního přístupu (tedy adresování více smyslů žáků), což úzce souvisí s problematikou stylu učení, respektive strategií učení/učebních strategií. Co se v hodinách CLIL v praxi nejvíce osvědčuje? V průběhu CLIL hodin by se měly rozvíjet všechny čtyři dovednosti, tato výuka je ideální pro vnímání cizího jazyka jako celku, nikoli pouze jako zvládnutí slovíček, gramatiky a reálií. Uplatnění aktivizujících metod Uplatnění široké škály neverbálních prostředků; Práce se slovní zásobou: kartičky, klíčová slova napsaná na tabuli (po osvojení se postupně odstraňují); Kartotéka klíčové slovní zásoby: žáci se podílejí na její tvorbě, je dostupná kdykoli v průběhu hodiny, rozdělená do 3 částí: slova, která jsou osvojená; slova, která jsou nová; a slova, která žáci považují za zajímavá); Gradované otázky: zprvu jednoduché z hlediska jazyka i obsahu, postupně dle úrovně třídy zvyšovaná náročnost. Je možné zprvu používat otázky, které používají formulaci z textu nebo videa. Při dobré úrovni jazyka a znalosti učiva lze v poslední části jako poslední krok používat otázky, které vedou žáka k formulaci vlastního názoru; Výběr z možností: žáci volí možnost a), b), c). Jako jednodušší podoba se používají odpovědi s výběrem ano/ne/nevím (yes/no/i don t know); Spojování částí vět: běžné cvičení, které ověřuje pochopení učiva i zvládnutí stavby vět; Doplňování do vět: text, do kterého žáci doplňují správná slova (podle úrovně je možná nabídka slov nebo prázdné mezery); Práce s textem: krátký text související s probíraným učivem rozdělený na několik částí. Žáci text seřazují dle logického sledu nebo časového postupu (ověřuje pochopení učiva i stavbu textu); - Obrázky: žáci nemusí tvořit slovní odpověď (nejsou vystaveni stresu), ale prokáží tak znalost učiva a porozumění instrukcím (nakresli, vybarvi, vyznač, vypočítej) ]. ISBN Dostupné z: planovani-a-struktura-clil-hodin/12-6-strategie-zvana-scaffolding.html 5 SLADKOVSKÁ, Kamila. Co je to scaffolding v CLILu?. RVP Metodický portál [online] [cit ]. Dostupné z: CLILU.html/ 7

8 2. Video ve výuce Při užívání videa ve výuce cizích jazyků je nezbytné zamyslet se nad třemi základními otázkami: Jaký je důvod použít video ve výuce? Co by mělo být obsahem videonahrávek? Jakým způsobem s videonahrávkami pracovat? Učitel by si před vlastní hodinou měl odpovědět na otázky: Proč mám použít videonahrávku? Co přinese do výuky jiného, zajímavého? Odpovídá nahrávka po stránce jazyka úrovni mých žáků? Jak souvisí s probíraným učivem? Učitel by však především měl mít na paměti, že flexibilita a přiměřenost dané situaci ve třídě je základem úspěchu. Jak využít video Současná společnost založená na práci s informacemi dává možnost využívat moderní technologie a tím výuku proměnit a přiblížit žákům. Pohled na zařazení videa do výuky je různý. Pro některé uživatele je video jen lepším poslechem, který je doplněný o obrázky. Ve skutečnosti pro zařazení videa do výuky existuje mnoho důvodů. Jazyk v reálném použití žáci zároveň vidí a slyší text. Sledují tak, jak se intonace odráží ve vyjadřování a vidí jazyk v reálných situacích. Mezikulturní vztahy video umožňuje žákům ocitnout se mimo třídu a vidět komunikační situace v reálných situacích (při pozdravech, při jídle, při návštěvách atd.). Motivace mnohé žáky motivuje a zaujme, když vidí spojení jazyka a situací, vidí a slyší, konkretizují si situace a to posiluje jejich zájem o zapojení do práce. Problémy, které mohou ve výuce při užívání videa nastat Užití videa nemusí přinášet jen pozitiva, je třeba zvážit a vyvarovat se některých problémů, na které lze snadno narazit. Příkladem může být přerušované sledování (tzv. stop a start). Mnohým žákům nevyhovuje a ruší je, pokud je narušena plynulost sledování, učitel dávkuje video po velmi krátkých sekvencích a je tím narušeno vnímání celkového kontextu. Nevhodné podmínky pro sledování úkolem učitele je nastavit vhodné podmínky sledování, všichni žáci musí dobře vidět a slyšet videonahrávku. 8

9 Tento problém se může odvíjet od vlastního technického nastavení videotechniky i podmínek ve třídě (přiměřené světlo, zvuk atd.). Přiměřenost sekvencí a úrovně žáků učitel by měl dobře znát své žáky a jejich vnímání videa. Pro některé žáky mohou dvouminutové ukázky být dlouhé a uspávající, jiní žáci naopak vyžadují delší sekvence. Technické dovednosti učitele narušení výuky a užití videa, a zároveň demotivace žáků může nastat, pokud se učiteli nedaří nastavit správnou stopu, opakovaně pouští již přehrané sekvence atd. Učitel by měl být předem s obsluhou přístroje dobře obeznámen. Kvalita nahrávky špatná kvalita působí na žáky, rozptyluje je od sledování a vnímání obsahu. Obsah nahrávky pro výuku musí být dostatečně atraktivní a zajímavý, zvláště v současné přetechnizované době, kdy žáci jsou obklopeni mnoha podněty nebo si snadno vyhledají podobné materiály prostřednictvím internetu a na sociálních sítích atd. Videoaktivity Před vlastní prací s videem a volbou vhodných aktivit je důležité provést přípravu ke sledování a práci s videem. Jedná se o aktivity, které učitel zařazuje před sledováním. Tyto činnosti (aktivity) jsou důležité pro pochopení obsahu nahrávky. Tím rozumíme seznámení s klíčovou slovní zásobou, tématem, mezikulturními vazbami a mezipředmětovými vztahy. Příklady vhodných aktivit pro práci s videem: Obraz nikoli zvuk Tato aktivita je založena na přehrávání videa bez zvuku. Žáci vidí co se děje na obrazovce. Následně zkouší uhodnout nebo popsat, co se děje a co si myslí, že postavy říkají (práce ve dvojicích, skupinách nebo individuálně s učitelem). Zvuk nikoli obraz Aktivita je podobná předchozí, ale žáci mohou slyšet, co se děje na obrazovce, ale nevidí postavy, situaci. Žáci pak mohou říkat, co slyšeli, co si myslí, že se děje na obrazovce, kde se situace odehrává, kdo jsou postavy. Žáci si touto aktivitou upevňují sluchové vnímání. Učitel se může ptát na vybraná konkrétní slova, zda je zaznamenali, kdo je říkal atd. (práce ve dvojicích, skupinách nebo individuálně s učitelem). 9

10 Tyto dvě aktivity lze kombinovat a ve dvojici pracuje žák, který videonahrávku viděl a druhý ji slyšel. Vzájemně si doplňují informace, srovnávají, diskutují. Role-playing Po zhlédnutí videonahrávky mohou žáci znovu hrát to, co se ve videu odehrávalo, mohou použít vlastní slova a výrazy. Aktivita je zaměřená především na rozvoj kreativity. K úspěšnému využití platí zásady, že hrát by měli pouze ti žáci, kteří chtějí a nikdo by neměl být nucen (práce ve dvojicích, skupinách). Bližší informace o roleplaying lze nalézt v článku Hraní rolí (Role play) 6. Titulky Tuto aktivitu lze používat flexibilně podle jazykové úrovně žáků a náročnosti obsahu. Žáci tvoří titulky k videonahrávce, mohou tvořit jen hesla nebo převádět do mateřského jazyka celý text (práce ve dvojicích nebo individuálně s učitelem). Zastavené sledování Při této aktivitě lze zastavit sledování videonahrávky na vhodném (učitelem předem vybraném) místě. Po zastavení žáci odhadují pokračování, nebo co bude postava říkat. Příklad aktivity: Jednou z oblíbených aktivit je tzv. svědek situace. Cílem je pozorné sledování, cvičení zrakového a sluchového vnímání, pozorovacích schopností a podpora rozvoje slovní zásoby. Aktivita vede žáky k tomu, aby pochopili a našli více detailů a informací, než je přímo ve videu vyvodí si souvislosti. Aktivita je založena na principu známé hry Pane strážníku, neviděl jste tady kamaráda, který umí, hraje si rád, baví ho, kamarádí se s. Žáci tvoří otázky např.: How many different buildings were there? What colour was the boy s T-shirt? Who said what to whom? Žáci pracují ve dvojicích, porovnávají si informace, soutěží o to, kdo byl nejpozornější svědek. V závěru znovu shlédnou video nahrávku, je možné se u důležitých informací zastavit. Hra je podrobně popsána na Metodickém portálu RVP 7. 6 TŮMOVÁ, Jitka. Hraní rolí (Role-play). RVP Metodický portál [online] [cit ]. Dostupné z: 7 SPLAVCOVÁ, Hana. Pane strážníku, neviděl jste mého kamaráda?. RVP Metodický portál [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 Aktivity by měly být voleny tak, aby odpovídaly předem nastoleným cílům. Pokud je cílem tzv. globální porozumění nahrávce žáci sledují video tak, aby pochopili podstatu a pak se vraceli k jednotlivým detailům a aktivitám. Důležitá je zpětná vazba po sledování, rozlišuje se zpětná vazba pro žáky (po zhlédnutí pracuje celá třída společně, diskutují se názory, tvoří pokračování návrhy, doplnění, co chybělo, jaký je konec atd.). Zpětnou vazbu učiteli přináší možnost pozorování práce třídy, skupin, jednotlivců. Na základě zpětné vazby si učitel rozmýšlí závěrečné činnosti (opakování sekvencí, doplnění komentářů, zařazení pracovních listů a hodnocení). Video a CLIL Video je vhodným médiem pro hodiny s CLILem. Pomocí videa se dají prezentovat nová témata a učivo. Z videonahrávek lze vyčlenit část a použít ji motivačně jako reklamu. Příklad: Je možné ukázat část z videa Praha a pak s žáky hovořit o hlavních městech obecně, o České republice, o státních symbolech nebo ukázku použít k učivu kde se probírají rozdíly života ve městě a na venkově apod. Takto uchopený začátek je dobrým startem osvojování nejazykového předmětu prostřednictvím jazyka. V dalším kroku už se pracuje se slovní zásobou a jejím využitím v praxi, pomocí videa žáci vidí text vizualizovaný a dochází ke stimulaci produktivních i receptivních dovedností. Doplňující aktivity a pracovní listy k práci s videem v projektu Janička Součástí video nahrávek jsou pracovní listy a metodická doporučení pro práci a využití ve výuce. Metodické listy jsou konkretizované pro jednotlivá témata. Videa jsou v souladu s RVP ZV. Cílem videonahrávek je seznámit žáky prvního stupně (4. ročníku) základní školy s vybranými tématy v anglickém jazyce a motivovat je tak k aktivnímu používání angličtiny i mimo hodiny cizího jazyka. Metodická doporučení k pracovním listům obsahují klíčovou slovní zásobu, kterou by si žáci měli osvojit. Nepředpokládá se aktivní osvojení celé slovní zásoby, ale její pasivní znalost, což žáky vede k vyvozování souvislostí z kontextu. Vlastní pracovní listy se skládají z řady aktivit, které jsou vhodné pro danou věkovou skupinu. Tyto aktivity jsou aktivitami doporučenými. Učitel může s materiálem volně pracovat i jinými způsoby dle potřeb a úrovně jazyka ve třídě. 11

12 Videa a doplňující materiály (pracovní a metodické listy) umožňují učiteli nastavit si následující kategorie: obsahový cíl téma nebo jeho část: např. rozmanitost přírody nebo zúženo na kontinenty a jejich charakteristika; jazykový cíl rozšíření slovní zásoby, tvorba vět (otázek a odpovědí), pasivní porozumění 2. a 3. stupni přídavných jmen; klíčovou slovní zásobu umět aktivní či pasivní používání, aktivity a cvičení výběr aktivit, které budou použity před videonahrávkou (např. warm-up), aktivity, s kterými se bude pracovat v průběhu hodiny a aktivity, které mohou být využity pro evaluaci žáků. 12

13 Informační zdroje a doporučené odkazy: BALADOVÁ, Gabriela. Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ. V Praze: VÚP, 2007, 235 s. ISBN HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. 3. ed., completely rev. and updated. Harlow: Longman, ISBN European Framework for CLIL Teacher Education: A framework for the professional development of CLIL teachers [online]. [cit ]. Dostupné z: 2014/european_framework_for_clil_teacher_education.pdf HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL v české školní praxi [online] [cit ]. ISBN Dostupné z: One Stop English. One stop CLIL [online]. c [cit ]. Dostupné z: RVP Metodický portál. CLIL - integrace obsahu a jazyka [online] [cit ]. Dostupné z: 13

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Interaktivní CLIL video písničky

Interaktivní CLIL video písničky Interaktivní CLIL video písničky Obsah Úvod... 2 Cíl a cílová skupina... 2 Struktura materiálu... 2 Práce s materiálem... 3 Kombinace video písniček s dalšími výukovými prostředky... 3 Zařazení interaktivních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

CLIL a integrace technologií ve výuce matematiky

CLIL a integrace technologií ve výuce matematiky CLIL a integrace technologií ve výuce matematiky Jitka Kunčarová Permanentní dostupnost mezinárodní komunikace a mobilních zařízení přináší nový digitální životní styl a nové možnosti pracovního uplatnění.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Určeno pro Obsah Počet vyučovacích hodin (1VH = 45 min) ZŠ, SŠ, SOU, G

Určeno pro Obsah Počet vyučovacích hodin (1VH = 45 min) ZŠ, SŠ, SOU, G Název akce, Číslo akreditace MŠMT Spice Your English Lessons I Jak na jazykové dovednosti v angličtině I (mluvení a poslech) Jak na angličtinu pro nejmenší Big C or small c culture? Cizí jazyk Určeno pro

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více