Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55"

Transkript

1 Školní vzdělávací program - dodatek Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická M/01 Lesnictví

2 Tímto dodatkem se upravují některé části stávajícího dokumentu ŠVP M/01 Lesnictví platného od a projednaného Radou školy, který je zapsán pod č.j. PD /380/ LES Zapojením školy do projektu EU - peníze středním školám byly získány finanční prostředky na zavedení nových povinně volitelných předmětů a upravuje se tabulace učebního plánu. Vznikají povinně volitelné předměty a) Seminář z anglického jazyka 4. ročník b) Seminář z německého jazyka 4. ročník c) Matematický seminář 4. ročník 3. Upravuje se tabulace učebního plánu Dodatek ŠVP byl projednán Radou školy dne

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Lesnictví Předkladatel: název školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 IZO IČ adresa školy VOŠL a SLŠ, Lesnická 55, Písek ředitel Ing. Jiří Holický Kontakty: telefon www lespi.cz fax Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 3

4 3. Učební plán Dotace vyučovacích hodin Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem 1. povinné vyučovací předměty Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis 2 2 Občanská nauka Právní normy 1 1 Psychologie práce 1 1 Biologie 4 4 Fyzika 3 3 Chemie 4 4 Matematika Tělesná výchova Práce s počítačem Lesnická zoologie 4 4 Lesnická botanika 4 4 Nauka o les. prostředí Myslivost 3 3 Lesní těžba 3,5 3 6,5 Pěstování lesa 3,5 3 6,5 Ochrana lesa a ŽP Hospod. úprava lesa Stroje a zařízení Lesnická geodézie 1. pol. 2 Lesní stavby 2. pol. 2 2 Motorová vozidla 2 2 Ekonomika Praxe 4 týdny 6 týdnů 6 týdnů 2 týdny 2. povinně volitelné vyučovací předměty Lesní těžba II 2 Pěstování lesa II 2 Ochrana lesa a ŽP II 2 Myslivost II 2 2 Seminář z ANJ 1 Seminář z NEJ 1 Matematický seminář 1 1 4

5 3. nepovinné vyučovací předměty Cizí jazyk II Seminář společ. věd 1 1 Matematika II 1 1 Biologie II 1 1 Celkem

6 4. Učební osnovy SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název vyučovacího předmětu: Seminář z anglického jazyka škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku kód a název RVP: M/01 Lesnictví kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví počet hodin týdně forma vzdělávání: denní datum platnosti: od Obecný cíl předmětu naučit interakci a komunikaci s lidmi různých mateřských jazyků přes angličtinu naučit se jazykově zvládat potřeby každodenního života v cizí zemi a pomoci anglicky mluvícím cizincům v naší zemi vyměňovat si názory a informace s lidmi mluvícími anglicky osvojit si výstupní úroveň komunikativních jazykových kompetencí, která podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B2 dále rozšířit slovní zásobu až na cílových asi 1300 resp.1200 lexikálních jednotek za dobu studia (4 roky), z toho 15% obecně odborné a odborné terminologie Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jedná se o zefektivnění výuky anglického jazyka při práci s jazykově nadanými žáky a současně je kurz vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě. Obsahem předmětu jsou rovněž konverzační témata z anglického jazyka na úrovni B2 dle stanov evropského referenčního rámce. Cílem výuky je seznámit žáky s jednotlivými konverzačními tématy, procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu a zautomatizovat používání gramatických jevů. Výuka je koncipována do podoby pracovních listů, které vycházejí z úvodních prezentací. Úvodní prezentace seznamuje žáka s tématem a motivuje ho k aktivnímu používání anglického jazyka. V rámci výuky se zaměříme na rozvíjení konverzačních schopností za účelem osvojení plynulého a gramaticky správného slovního projevu, a rovněž aktivního používání nové slovní zásoby včetně odborné lesnické terminologie. 2. Charakteristika učiva vychází z RVP pro obor Lesnictví je rozděleno do čtyř přirozeně propojených kategorií: 1. řečové dovednosti receptivní ( poslech s porozuměním, čtení a práce s textem), 6

7 produktivní (ústní projev, písemný projev), interaktivní a mediační ( ústní a písemná komunikace) 2. jazykové prostředky - výslovnost, slovní zásoba, gramatika (tvarosloví a větná stavba), pravopis a grafická podoba jazyka 3. tematické okruhy - komunikační situace a jim odpovídající jazykové funkce (konverzace, interakce) podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) včetně témat lesnických a ekologických 4. reálie - poznatky o anglicky mluvících zemích všeobecného i odborného charakteru Seminář z anglického jazyka v rámci projektu EU peníze středním školám trvá 2 roky s 64- hodinovou dotací. Tento povinně volitelný předmět je určen pro čtvrté ročníky a je vhodný především pro jazykově nadanější žáky. Výuka probíhá ve třídách s multimediální technikou, která přispívá k zefektivnění probíraného učiva. Při výuce se vychází ze 2 sad vzdělávacích materiálů. Každá sada obsahuje celkem 32 výukových materiálů, které garantují aktivní přístup žáků a aktivizaci zpětné vazby. Výukové materiály mají podobu pracovních listů a výchozích tematicky zaměřených prezentací, což vede k osvojení si jazykových znalostí a k aktivnímu využití komunikačních prostředků v anglickém jazyce. 3. Strategie výuky individuální výuka skupinová výuka práce ve dvojicích práce se slovníkem (v knižní i elektronické podobě) práce s internetem práce s odborným textem 4. Hodnocení výsledků žáků ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce hodnocení aktivity shrnující písemné práce - v rozsahu minimálně 1 vyučovací jednotky - shrnuje za dané období - (pololetí) Žák je hodnocen dle různých kritérií. Nedílnou součástí předmětu je ústní zkoušení, písemné zkoušení a samostatné práce. Ústní zkoušení ověřuje osvojení si anglického jazyka a jeho správnost použití. Žák dokáže plynule hovořit na dané téma a jeho ústní projev koresponduje s úrovní B2 Písemné zkoušení ověřuje správné používání gramatiky a ortografie anglického jazyka. Žák je schopen napsat souvislý písemný projev na daná témata. Samostatná práce v podobě pracovních listů umožňuje ověření žákových nabytých schopností a dovedností. Žák samostatně vykonává jednotlivé úkoly dle zadání pracovního listu. Vypracování je následně korigováno a nejasné jevy jsou opětovně vysvětleny a znovu procvičeny. 7

8 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, aplikace průřezových témat 1. Kompetence k učení A/ klíčové kompetence vedou k tomu, že žák: - ovládá různé techniky k učení - uplatňuje různé způsoby práce s textem (studijní a analytické čtení) - s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky - využívá různé informační zdroje 2. Komunikativní kompetence - se přiměřeně vyjadřuje v komunikační situaci - formuluje srozumitelně své myšlenky, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - formuluje a obhajuje v diskusích své názory a postoje v anglickém jazyce - zpracovává administrativní písemnosti i anglické souvislé středně obtížné texty na běžná i odborná témata - dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - zaznamenává písemně podstatné myšlenky 3. Personální a sociální kompetence - provádí sebehodnocení, stanovuje si cíle podle svých schopností a zájmů - pracuje v týmu, podílí se na realizaci společných projektů - přijímá a plní úkoly - přijímá radu a kritiku a reaguje na ně 4. Kompetence k řešení problémů - promyslí způsob řešení problému - vyhledá informace vhodné k řešení problému - samostatně řeší problém, ověřuje správnost řešení 5. Kompetence občanské - respektuje, chrání a oceňuje tradice a kulturní a historické dědictví - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 6. Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi - vyhledává potřebné informace - pracuje s e-slovníkem a dalšími praktickými programy B/ Přínos AJ k aplikaci průřezových témat: Občan v demokratické společnosti - ve třídě vytvářet prostředí založené na vzájemném respektu a spolupráci - podporovat multikulturní výchovu 8

9 - získat znalosti, vztahující se k podmínkám, vzájemným vztahům, společenským konvencím a obyčejům v anglicky mluvících zemích Člověk a životní prostředí - využít zejména následující témata: Příroda - rostliny, živočichové, myslivost Ekologie - environmentální ochrana, alternativní zdroje energie, člověk a jeho vliv na Okolí Informační a komunikační technologie - vyhledávání novinek v oboru lesnictví - používat u - používat e-slovníky a encyklopedie Člověk a svět práce - studovat odbornou literaturu - využívat témata: Lesnictví a práce v lese Dřevo - využití a zpracování a) Kompetence k učení - Učitel motivuje studenty svým aktivním přístupem a využíváním inovativních výukových prostředků. Dále upřednostňuje tvůrčí metody, které napomáhají při upevňování a zautomatizování slovní zásoby. Vytváří prezentace zaměřené na procvičování konverzačních témat pomocí názorné slovní zásoby a gramatických jevů. Učitel využívá mezipředmětových vztahů. Navazuje na znalosti z předmětů nejen všeobecných, ale i odborných jako např. botanika, zoologie, těžba, atd. Učitel respektuje studenta jako individualitu. Zaměřuje se na jeho nedostatky a nejvhodnějším způsobem provádí korekturu jeho písemného a ústního projevu. b) Kompetence k řešení problémů - Učitel v průběhu prvních vyučovacích hodin zjistí úroveň ústního a písemného projevu jednotlivých studentů. Na základě rozboru vědomostí a dovedností studentů učitel stanovuje co nejefektivnější postup k docílení sebejistého a bezchybného vystupování v cizím jazyce. c) Komunikativní kompetence - Učitel dává třídě prostor ke komunikaci, rozebírá jednotlivá témata a poskytuje dostatek slovní zásoby. Žáci jsou nabádáni, aby se zapojovali do cizojazyčné diskuze, ztratili ostych a pěstovali sebedůvěru při ústním projevu. Vyučující naslouchá jejich cizojazyčnému vyjadřování a navrhuje korekturu a fixaci správných formulací. d) Personální a sociální kompetence Učitel vede studenty k týmové spolupráci. Studenti hovoří společně v anglickém jazyce na daná témata. Poslouchají jeden druhého a navzájem si upevňují komunikativní návyky. Žák je schopen sledovat svoje individuální schopnosti a vyvíjet snahu pro sebezdokonalení. 9

10 e) Kompetence pracovní - Učitel volí různé pracovní postupy. Využívá klasických osvědčených postupů, které kloubí s inovativními metodami. Multimediální prostředky, média, obrazové předlohy a interaktivní gramatická cvičení tvoří základ k úspěšné realizaci vyučovací hodiny. Učitel sleduje výsledky a pokroky studentů. Na základě zpětné vazby pokračuje v probírané tématice popř. modifikuje svůj tematický plán dle potřeb studentů 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný 4 tematické oblasti Hodinová dotace Konverzační témata 1 1. Family 1 2. Housing 1 3. Sport 1 4. Culture General Topics 1 5. Hobbies and Leisure Time 1 6. Food 1 7. Holidays 1 8. Future Job 1 9. Travelling Festivals, Celebrations Forestry School in Písek My School School Forest Ground Hůrky Practice The Town of Písek Forest and Its Role Tree species, Parts of a Tree Forest Management Forestry in the Czech Republic Timber Harvesting National Parks in Europe Game Management, the Wild Game 10

11 1 21. Forest Protection Ecology and Environmental Problems National Parks in the USA The United Kingdom English Speaking Countries The USA 26. Canada 27. Australia and New Zealand 28. Other English Speaking Countries. Commonwealth 29. Culture in the UK (literature,films, music) 30. Culture in the USA, What the US Brought to the Rest of the World 31. Culture in Other English Speaking Countries 32. What English Means to Me 4. ročník, 1 hod týdně, povinně volitelný ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 12 rozumí pokynům a sdělením reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny čte středně obtížné texty, návody a nápisy a orientuje se v textu 11 Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní =

12 čte nahlas s porozuměním a se správnou výslovností používá překladové slovníky v tištěné i elektronické podobě sdělí ústně základní osobní údaje a běžné informace pracovního charakteru poznamená si základní body uslyšeného sdělení a zprostředkuje předání informací e- mailem nebo ústně vyplní formulář, předá telefonický vzkaz, apod. dokáže si zakoupit jízdenku, letenku, doptat se na dopravní spojení, ubytovat se, objednat si jídlo v restauraci požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či sdělení, o zpomalení tempa řeči zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo zajímavé téma mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. středně obtížný překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná slovní zásoba - obecná - záměry a plány do budoucna, sjednání si schůzky - činnosti ve volném čase, koníčky,sport - cestování - vlastnosti člověka - zážitky - média,poslední události - nábytek, vybavení místnosti a bytu - stravování, názvy, potravin, surovin - odborná - les, strom a jeho části - názvy základních jehličnanů a listnáčů - názvy našich divokých zvířat - výrazy z oblasti myslivosti - výrazy z oblasti ochrany lesa - výrazy z oblasti pěstování lesa a těžby pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 8 rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru 12 Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření grafická podoba jazyka a pravopis gramatika (tvarosloví a větná skladba): trpný rod vztažné věty časové věty podmínková souvětí 1.,2. a 3.typu časová souslednost

13 uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné normy používá i složitější souvětí, dodržuje větnou stavbu předložky slovesná rekce will, vazba going to... pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE 5 zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo zajímavé téma používá běžnou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru používá i složitější souvětí, dodržuje větnou stavbu vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným tématům Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce - obavy, projev radosti apod.) - domluvení si schůzky - návrh na společnou činnost (sportovní aktivita, cestování, návštěva kulturní akce) - vyprávění příběhu, zážitku z cestování - předpoklady a záměry - popis charakteru člověka - srovnání výhod a nevýhod - vyjmenování pro a proti - popis sledu událostí - odhad významu - nabídky - popis obrázku - přijímací pohovor při hledání zaměstnání - písemné pozvání na akci - základní informace o lese, jeho ekonomické a sociální roli, druhy lesa - popis stromu, jeho jednotlivých částí, jehličnany/listnáče, zástupci a převažující druhy - využití kvalitního a méně kvalitního dřeva - lesnictví v ČR, Británii, Kanadě, USA - péče o zvěř, myslivost, lov - ochrana životního prostředí - národní parky v Evropě a v USA - kulturní život v anglicky mluvících zemích (literatura, film, hudba, festivaly,...) 13

14 - základní informace o naší škole - základní informace o ČR, našem kraji, památkách, kultuře, dějinách,zvycích, tradicích pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie POZNATKY O ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH 7 prokazuje základní znalosti zeměpisné i demografické, hospodářské i politické o zemích dané jazykové oblasti uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka při komunikaci vhodně uplatňuje základní společenské zvyklosti a respektuje kulturní specifika a tradice zemí daného jazyka Poznatky o anglicky mluvících zemích (-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její(jejich) kultury (včetně umění a literatury), tradic a společenských a environmentálních zvyklostí, -informace ze sociokulturního prostředí příslušných jazykových oblastí v kontextu znalostí o České republice pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 14

15 Seminář z německého jazyka Název vyučovacího předmětu: Seminář z německého jazyka Škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku Kód a název RVP: M/01 Lesnictví Kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví Počet hodin týdně: Forma vzdělávání: denní Datum platnosti: od Obecný cíl předmětu Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jedná se o zefektivnění výuky anglického jazyka při práci s jazykově nadanými žáky a současně je kurz vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě. Obsahem předmětu jsou konverzační témata z německého jazyka na úrovni B2 dle stanov evropského referenčního rámce. Cílem výuky je seznámit studenty s jednotlivými konverzačními tématy, procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu a zautomatizovat používání gramatických jevů. Výuka je koncipována do podoby pracovních listů, které vycházejí z úvodních prezentací. Úvodní prezentace seznamuje žáka s tématem a motivuje ho k aktivnímu používání německého jazyka. V rámci výuky se zaměříme na rozvíjení konverzačních schopností za účelem osvojení plynulého slovního projevu, aktivního používání nové slovní zásoby a odstranění chybných gramatických jevů. 2 Charakteristika učiva Seminář z německého jazyka v rámci projektu EU peníze středním školám trvá 2 roky s 64 hodinovou dotací. Tento povinně volitelný předmět je určen pro čtvrté ročníky a je vhodný především pro žáky, kteří budou z německého jazyka maturovat. Výuka probíhá ve třídách s multimediální technickou, která přispívá k zefektivnění probíraného učiva. Při výuce se vychází ze 2 sad vzdělávacích materiálů. Každá sada obsahuje celkem 32 výukových materiálů, které garantují aktivní přístup žáků a aktivizaci zpětné vazby. Výukové materiály mají podobu pracovních listů a výchozích tematicky zaměřených prezentací, což vede k osvojení jazykových znalostí a k aktivnímu využití komunikačních prostředků v německém jazyce. 3. Strategie výuky V rámci výuky se kloubí jednotlivé strategie. Vychází se z momentální situace s ohledem na potřeby žáků. individuální výuka skupinová výuka práce ve dvojicích práce se slovníkem (v knižní i elektronické podobě) práce s internetem 15

16 práce s odborným textem 4. Hodnocení výsledků žáků Žák je hodnocen dle různých kritérií. Nedílnou součástí předmětu je ústní zkoušení, písemné zkoušení a samostatné práce. Ústní zkoušení ověřuje osvojení německého jazyka a jeho správnost použití. Žák dokáže plynule hovořit na dané téma a jeho ústní projev koresponduje se stanovy úrovně B2 Písemné zkoušení ověřuje uvědomění si správnosti používání gramatiky a ortografie německého jazyka. Žák je schopen souvislého písemného projevu na daná témata. Samostatná práce v podobě pracovních listů umožňuje ověření žákových nabytých schopností a dovedností. Žák samostatně vykonává jednotlivé úkoly dle zadání pracovního listu. Vypracování je následně korigováno a nejasné jevy jsou opětovně vysvětleny. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a) Kompetence k učení - Učitel motivuje studenty svým aktivním přístupem a využíváním inovativních výukových prostředků. Dále upřednostňuje tvůrčí metody, které napomáhají při upevňování a zautomatizování slovní zásoby. Vytváří prezentace zaměřené na procvičování konverzačních témat pomocí názorné slovní zásoby a gramatických jevů. Učitel využívá mezipředmětových vztahů. Navazuje na znalosti z předmětů nejen všeobecných, ale i odborných jako např. botaniku, zoologii, těžbu, atd. Učitel respektuje studenta jako individualitu. Zaměřuje se na jeho nedostatky a nejvhodnějším způsobem provádí korekturu jeho písemného a ústního projevu. b) Kompetence k řešení problémů - Učitel v průběhu prvních vyučovacích hodin zjistí úroveň ústního a písemného projevu jednotlivých studentů. Na základě rozboru vědomostí a dovedností studentů učitel stanovuje co nejefektivnější postup k docílení sebejistého a bezchybného vystupování v cizím jazyce. c) Komunikativní kompetence - Učitel dává třídě prostor ke komunikaci, rozebírá jednotlivá témata a poskytuje dostatek slovní zásoby. Žáci jsou nabádáni, aby se zapojovali do cizojazyčné diskuze, ztratili ostych a pěstovali sebedůvěru při ústním projevu. Vyučující naslouchá jejich cizojazyčnému vyjadřování a navrhuje korekturu a fixaci správných formulací. d) Personální a sociální kompetence Učitel vede studenty k týmové spolupráci. Studenti hovoří společně v německém jazyce na daná témata. Poslouchají jeden druhého a navzájem si upevňují komunikativní návyky. Žák je schopen sledovat svoje individuální schopnosti a vyvíjet snahu pro sebezdokonalení. e) Kompetence pracovní - Učitel volí různé pracovní postupy. Využívá klasických osvědčených postupů, které kloubí s inovativními metodami. Multimediální prostředky, média, obrazové předlohy a interaktivní gramatická cvičení tvoří základ k úspěšné realizaci vyučovací hodiny. Učitel sleduje výsledky a pokroky studentů. Na základě zpětné vazby pokračuje v probírané tématice popř. modifikuje svůj tematický plán dle potřeb studentů. 16

17 6. Vzdělávací obsah 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný Zvuková a grafická stránka jazyka, mluvnice, práce s textem a komunikační strategie jsou nedílnou součástí každé hodiny. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA žák zdokonaluje a upevňuje správnou výslovnost podle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci rozlišuje výslovnost českých a německých hlásek slovní přízvuk, větný rytmus, intonace, melodie, výslovnost jednotlivých hlásek GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA žák dodržuje základní pravopisné normy velká písmena, rozdílnost pravopisu a výslovnosti MLUVNICE žák uplatňuje slovotvorbu přeloží souvětí z jazyka do jazyka používá a čte všechny číselné údaje představí sám sebe a členy rodiny, popíše lidi a místa ve svém okolí používá oslovení a zdvořilostní fráze (pozdraví, poprosí, požádá) skloňování podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, čas přítomný pravidelných a nepravidelných sloves, způsobová slovesa, préteritum, perfektum předložky s A, D a A/D číslovky slovosled v souvětí podřadných i souřadných PRÁCE S TEXTEM žák čte texty s porozuměním v úrovní B1/B2 rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu čtení a práce s texty z pracovních listů, novinových článků, internetových zpráv poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů pořízených z masmedií 17

18 KOMUNIKAČNÍ SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE žák poskytne celistvé informace vede rozhovor na známé téma i nové témata používá stylisticky vhodné obraty umožňující zpětnou vazbu reaguje správně na pokyny učitele objednat službu, poskytnout informaci, domluvit setkání, zeptat se na konkrétní údaje vedení rozhovorů na probraná i nová témata, spontánní konverzace TÉMATICKÉ OKRUHY 15 žák jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše lidi a místa ve svém okolí pojmenuje své zájmy a činnosti vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života vypráví a popisuje své prázdninové a gurmánské zážitky popisuje vysněné povolání, služby hovoří o svém studiu, škole, školním prostředí, odborné praxi zná pamětihodnosti města Písek, důležité budovy a osobnosti Všeobecná témata: 1. Familie 2. Wohnen 3. Sport 4. Kultur 5. Hobbys und Freizeit 6. Essen 7. Ferien und Reisen 8. Traumberuf 9. Diensleistungen 10. Weihnachten und Silvester Moje škola: 1. Forstschule in Písek 2. Schulrevier Hůrky 3. Fachpraktikum 4. Stadt Písek REÁLIE 2 žák prokazuje faktické znalosti o německy mluvících zemí reálie Německa a Rakouska ODBORNÁ TÉMATA 15 žák aktivně užívá termíny a základní informace týkající se odborné terminologie: typologie lesů, lesnictví, těžba, stromy listnaté a jehličnaté, ochrana lesů, divoká zvěř, myslivost pojmy a odborné články z lesnictví: 1. Wald im Allgemein 2. Waldbau 3. Waldtypen in Europa 4. Forstnutzung 18

19 19 5. Baumarten 6. Jagdwesen 7. Forstwirtschaft in Tschechien 8. Waldtiere 9. Umweltschutz und Forstschutz

20 Matematický seminář Název vyučovacího předmětu: MATEMATICKÝ SEMINÁŘ Škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku Kód a název RVP: M/01 Lesnictví Kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví Počet hodin týdně: Forma vzdělávání: denní Datum platnosti: od Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích, naučí se vyrovnávat s problémy, pracovat v týmech a bude připraven řešit úkoly nutné pro výkon povolání, na něž je připravován. Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti matematického vzdělávání. Jedná se o zefektivnění výuky matematiky při práci s nadanými žáky a současně je předmět vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 2. Charakteristika učiva Učivo obsahově navazuje na matematiky střední školy, třídí a rozšiřuje poznatky žáků zejména v daných oblastech: - číselné obory - algebraické výrazy - nerovnice a jejich soustavy - základní poznatky a funkcích - funkce exponenciální a logaritmické - rovnice exponenciální a logaritmické - goniometrie - posloupnosti - geometrická zobrazení - kombinatorika a pravděpodobnost - statistika 3. Strategie výuky Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Snahou je využívat takové vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tím i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod, mezi které patří výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem učitele a učení pro zapamatování jsou využívány i další metody: - skupinová práce žáků - samostatná práce žáků - učení se z textu a vyhledávání informací - ústní a písemné opakování - využívání prostředků ICT 20

21 4. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení žáků se vychází z klasifikačního řádu školy. Důraz je kladen zejména na přesnost, rychlost počítání, volbu správných metod, používání matematické terminologie a správný odhad výsledku. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, aplikace průřezových témat Matematická gramotnost zahrnuje nejen matematické znalosti a dovednosti, jak jsou definovány v tradičních osnovách, ale také matematické znalosti uvedené do funkčního užívání v mnoha různých situacích a kontextech. V hodinách jsou rozvíjeny stejné klíčové kompetence i průřezová témata jako v klasických hodinách matematiky. 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný ČÍSELNÉ OBORY 3 Rozlišuje prvočísla a čísla složená Určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek a aplikuje znalosti do úloh z praxe Znázorní racionální a reálná čísla na číselné ose Provádí operace se zlomky Chápe geometrický význam absolutní hodnoty Řeší jednoduché rovnice s absolutní hodnotou přirozená čísla racionální čísla reálná čísla absolutní hodnota reálného čísla lineární rovnice s absolutní hodnotou ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 3 Určí hodnotu výrazu Provádí operace s lomenými výrazy Určí definiční obor lomeného výrazu algebraické výrazy lomené výrazy NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY 3 řeší lineární a kvadratické nerovnice a jejich soustavy lineární nerovnice kvadratické nerovnice soustavy nerovnic 21

22 třídí úpravy nerovnic na ekvivalentní a neekvivalentní řeší nerovnice v součinovém a podílovém tvaru nerovnice v součinovém a podílovém tvaru ZÁKLADNÍ POZNATKY O FUNKCÍCH 2 rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti Určí definiční obory, obor hodnot, paritu, monotónnii funkce, hodnotu funkce v daném bodě, extrémy funkce, průsečíky grafu se souřadnicovými osami Rozezná základní druhy funkcí definiční obory funkcí základní vlastnosti funkcí FUNKCE EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÉ, JEDNODUCHÉ ROVNICE 5 rozlišuje funkce exponenciální a logaritmické, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti Vysvětlí význam základu a v předpisech obou funkcí Řeší jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice Použije poznatky o funkcích v jednoduchých praktických úlohách exponenciální funkce logaritmické funkce exponenciální rovnice logaritmické rovnice GONIOMETRIE 5 znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel, používá jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických rovnic i k řešení rovinných i prostorových útvarů goniometrické funkce goniometrické výrazy goniometrické rovnice 22

23 POSLOUPNOSTI 4 Určí aritmetickou posloupnost, chápe význam diference Určí geometrickou posloupnost, chápe význam kvocientu Využívá poznatky o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích Řeší úlohy finanční matematiky aritmetická posloupnost geometrická posloupnost finanční matematika GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ 2 Popíše a určí shodná zobrazení Využije vlastnosti shodných zobrazení v praktických úlohách osová souměrnost středová souměrnost posunutí otočení KOMBINATORIKA A PRAVDĚPODOBNOST 3 Rozpozná kombinatorické skupiny, určí jejich počty a užije je v reálných situacích Počítá s kombinačními čísly a faktoriály Vypočítá pravděpodobnost náhodného jevu permutace variace kombinace pravděpodobnost STATISTIKA 2 Vyhledá a vyhodnotí statistická data v grafech a tabulkách základní pojmy statistiky určí charakteristiky polohy a variability 23

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 Školní vzdělávací program - dodatek Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 41 46 M/01 Lesnictví Tímto dodatkem se upravují některé části stávajícího

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK NEPOVINNÝ zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK NEPOVINNÝ zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE ANGLICKÝ JAZYK NEPOVINNÝ (AJN) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK NEPOVINNÝ zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE Předmět AJN je vyučován v 1.-

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací obory (oblasti) 8. ROČ. 9. ROČ. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4 3+1 Anglický jazyk 3 3+1 Cvičení z českého

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Anglický jazyk je připravit žáky na aktivní život v multikulturní společnosti prostřednictvím získání jak obecných,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více