Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55"

Transkript

1 Školní vzdělávací program - dodatek Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická M/01 Lesnictví

2 Tímto dodatkem se upravují některé části stávajícího dokumentu ŠVP M/01 Lesnictví platného od a projednaného Radou školy, který je zapsán pod č.j. PD /380/ LES Zapojením školy do projektu EU - peníze středním školám byly získány finanční prostředky na zavedení nových povinně volitelných předmětů a upravuje se tabulace učebního plánu. Vznikají povinně volitelné předměty a) Seminář z anglického jazyka 4. ročník b) Seminář z německého jazyka 4. ročník c) Matematický seminář 4. ročník 3. Upravuje se tabulace učebního plánu Dodatek ŠVP byl projednán Radou školy dne

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Lesnictví Předkladatel: název školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 IZO IČ adresa školy VOŠL a SLŠ, Lesnická 55, Písek ředitel Ing. Jiří Holický Kontakty: telefon www lespi.cz fax Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 3

4 3. Učební plán Dotace vyučovacích hodin Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem 1. povinné vyučovací předměty Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis 2 2 Občanská nauka Právní normy 1 1 Psychologie práce 1 1 Biologie 4 4 Fyzika 3 3 Chemie 4 4 Matematika Tělesná výchova Práce s počítačem Lesnická zoologie 4 4 Lesnická botanika 4 4 Nauka o les. prostředí Myslivost 3 3 Lesní těžba 3,5 3 6,5 Pěstování lesa 3,5 3 6,5 Ochrana lesa a ŽP Hospod. úprava lesa Stroje a zařízení Lesnická geodézie 1. pol. 2 Lesní stavby 2. pol. 2 2 Motorová vozidla 2 2 Ekonomika Praxe 4 týdny 6 týdnů 6 týdnů 2 týdny 2. povinně volitelné vyučovací předměty Lesní těžba II 2 Pěstování lesa II 2 Ochrana lesa a ŽP II 2 Myslivost II 2 2 Seminář z ANJ 1 Seminář z NEJ 1 Matematický seminář 1 1 4

5 3. nepovinné vyučovací předměty Cizí jazyk II Seminář společ. věd 1 1 Matematika II 1 1 Biologie II 1 1 Celkem

6 4. Učební osnovy SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název vyučovacího předmětu: Seminář z anglického jazyka škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku kód a název RVP: M/01 Lesnictví kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví počet hodin týdně forma vzdělávání: denní datum platnosti: od Obecný cíl předmětu naučit interakci a komunikaci s lidmi různých mateřských jazyků přes angličtinu naučit se jazykově zvládat potřeby každodenního života v cizí zemi a pomoci anglicky mluvícím cizincům v naší zemi vyměňovat si názory a informace s lidmi mluvícími anglicky osvojit si výstupní úroveň komunikativních jazykových kompetencí, která podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B2 dále rozšířit slovní zásobu až na cílových asi 1300 resp.1200 lexikálních jednotek za dobu studia (4 roky), z toho 15% obecně odborné a odborné terminologie Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jedná se o zefektivnění výuky anglického jazyka při práci s jazykově nadanými žáky a současně je kurz vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě. Obsahem předmětu jsou rovněž konverzační témata z anglického jazyka na úrovni B2 dle stanov evropského referenčního rámce. Cílem výuky je seznámit žáky s jednotlivými konverzačními tématy, procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu a zautomatizovat používání gramatických jevů. Výuka je koncipována do podoby pracovních listů, které vycházejí z úvodních prezentací. Úvodní prezentace seznamuje žáka s tématem a motivuje ho k aktivnímu používání anglického jazyka. V rámci výuky se zaměříme na rozvíjení konverzačních schopností za účelem osvojení plynulého a gramaticky správného slovního projevu, a rovněž aktivního používání nové slovní zásoby včetně odborné lesnické terminologie. 2. Charakteristika učiva vychází z RVP pro obor Lesnictví je rozděleno do čtyř přirozeně propojených kategorií: 1. řečové dovednosti receptivní ( poslech s porozuměním, čtení a práce s textem), 6

7 produktivní (ústní projev, písemný projev), interaktivní a mediační ( ústní a písemná komunikace) 2. jazykové prostředky - výslovnost, slovní zásoba, gramatika (tvarosloví a větná stavba), pravopis a grafická podoba jazyka 3. tematické okruhy - komunikační situace a jim odpovídající jazykové funkce (konverzace, interakce) podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) včetně témat lesnických a ekologických 4. reálie - poznatky o anglicky mluvících zemích všeobecného i odborného charakteru Seminář z anglického jazyka v rámci projektu EU peníze středním školám trvá 2 roky s 64- hodinovou dotací. Tento povinně volitelný předmět je určen pro čtvrté ročníky a je vhodný především pro jazykově nadanější žáky. Výuka probíhá ve třídách s multimediální technikou, která přispívá k zefektivnění probíraného učiva. Při výuce se vychází ze 2 sad vzdělávacích materiálů. Každá sada obsahuje celkem 32 výukových materiálů, které garantují aktivní přístup žáků a aktivizaci zpětné vazby. Výukové materiály mají podobu pracovních listů a výchozích tematicky zaměřených prezentací, což vede k osvojení si jazykových znalostí a k aktivnímu využití komunikačních prostředků v anglickém jazyce. 3. Strategie výuky individuální výuka skupinová výuka práce ve dvojicích práce se slovníkem (v knižní i elektronické podobě) práce s internetem práce s odborným textem 4. Hodnocení výsledků žáků ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce hodnocení aktivity shrnující písemné práce - v rozsahu minimálně 1 vyučovací jednotky - shrnuje za dané období - (pololetí) Žák je hodnocen dle různých kritérií. Nedílnou součástí předmětu je ústní zkoušení, písemné zkoušení a samostatné práce. Ústní zkoušení ověřuje osvojení si anglického jazyka a jeho správnost použití. Žák dokáže plynule hovořit na dané téma a jeho ústní projev koresponduje s úrovní B2 Písemné zkoušení ověřuje správné používání gramatiky a ortografie anglického jazyka. Žák je schopen napsat souvislý písemný projev na daná témata. Samostatná práce v podobě pracovních listů umožňuje ověření žákových nabytých schopností a dovedností. Žák samostatně vykonává jednotlivé úkoly dle zadání pracovního listu. Vypracování je následně korigováno a nejasné jevy jsou opětovně vysvětleny a znovu procvičeny. 7

8 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, aplikace průřezových témat 1. Kompetence k učení A/ klíčové kompetence vedou k tomu, že žák: - ovládá různé techniky k učení - uplatňuje různé způsoby práce s textem (studijní a analytické čtení) - s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky - využívá různé informační zdroje 2. Komunikativní kompetence - se přiměřeně vyjadřuje v komunikační situaci - formuluje srozumitelně své myšlenky, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - formuluje a obhajuje v diskusích své názory a postoje v anglickém jazyce - zpracovává administrativní písemnosti i anglické souvislé středně obtížné texty na běžná i odborná témata - dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - zaznamenává písemně podstatné myšlenky 3. Personální a sociální kompetence - provádí sebehodnocení, stanovuje si cíle podle svých schopností a zájmů - pracuje v týmu, podílí se na realizaci společných projektů - přijímá a plní úkoly - přijímá radu a kritiku a reaguje na ně 4. Kompetence k řešení problémů - promyslí způsob řešení problému - vyhledá informace vhodné k řešení problému - samostatně řeší problém, ověřuje správnost řešení 5. Kompetence občanské - respektuje, chrání a oceňuje tradice a kulturní a historické dědictví - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 6. Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi - vyhledává potřebné informace - pracuje s e-slovníkem a dalšími praktickými programy B/ Přínos AJ k aplikaci průřezových témat: Občan v demokratické společnosti - ve třídě vytvářet prostředí založené na vzájemném respektu a spolupráci - podporovat multikulturní výchovu 8

9 - získat znalosti, vztahující se k podmínkám, vzájemným vztahům, společenským konvencím a obyčejům v anglicky mluvících zemích Člověk a životní prostředí - využít zejména následující témata: Příroda - rostliny, živočichové, myslivost Ekologie - environmentální ochrana, alternativní zdroje energie, člověk a jeho vliv na Okolí Informační a komunikační technologie - vyhledávání novinek v oboru lesnictví - používat u - používat e-slovníky a encyklopedie Člověk a svět práce - studovat odbornou literaturu - využívat témata: Lesnictví a práce v lese Dřevo - využití a zpracování a) Kompetence k učení - Učitel motivuje studenty svým aktivním přístupem a využíváním inovativních výukových prostředků. Dále upřednostňuje tvůrčí metody, které napomáhají při upevňování a zautomatizování slovní zásoby. Vytváří prezentace zaměřené na procvičování konverzačních témat pomocí názorné slovní zásoby a gramatických jevů. Učitel využívá mezipředmětových vztahů. Navazuje na znalosti z předmětů nejen všeobecných, ale i odborných jako např. botanika, zoologie, těžba, atd. Učitel respektuje studenta jako individualitu. Zaměřuje se na jeho nedostatky a nejvhodnějším způsobem provádí korekturu jeho písemného a ústního projevu. b) Kompetence k řešení problémů - Učitel v průběhu prvních vyučovacích hodin zjistí úroveň ústního a písemného projevu jednotlivých studentů. Na základě rozboru vědomostí a dovedností studentů učitel stanovuje co nejefektivnější postup k docílení sebejistého a bezchybného vystupování v cizím jazyce. c) Komunikativní kompetence - Učitel dává třídě prostor ke komunikaci, rozebírá jednotlivá témata a poskytuje dostatek slovní zásoby. Žáci jsou nabádáni, aby se zapojovali do cizojazyčné diskuze, ztratili ostych a pěstovali sebedůvěru při ústním projevu. Vyučující naslouchá jejich cizojazyčnému vyjadřování a navrhuje korekturu a fixaci správných formulací. d) Personální a sociální kompetence Učitel vede studenty k týmové spolupráci. Studenti hovoří společně v anglickém jazyce na daná témata. Poslouchají jeden druhého a navzájem si upevňují komunikativní návyky. Žák je schopen sledovat svoje individuální schopnosti a vyvíjet snahu pro sebezdokonalení. 9

10 e) Kompetence pracovní - Učitel volí různé pracovní postupy. Využívá klasických osvědčených postupů, které kloubí s inovativními metodami. Multimediální prostředky, média, obrazové předlohy a interaktivní gramatická cvičení tvoří základ k úspěšné realizaci vyučovací hodiny. Učitel sleduje výsledky a pokroky studentů. Na základě zpětné vazby pokračuje v probírané tématice popř. modifikuje svůj tematický plán dle potřeb studentů 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný 4 tematické oblasti Hodinová dotace Konverzační témata 1 1. Family 1 2. Housing 1 3. Sport 1 4. Culture General Topics 1 5. Hobbies and Leisure Time 1 6. Food 1 7. Holidays 1 8. Future Job 1 9. Travelling Festivals, Celebrations Forestry School in Písek My School School Forest Ground Hůrky Practice The Town of Písek Forest and Its Role Tree species, Parts of a Tree Forest Management Forestry in the Czech Republic Timber Harvesting National Parks in Europe Game Management, the Wild Game 10

11 1 21. Forest Protection Ecology and Environmental Problems National Parks in the USA The United Kingdom English Speaking Countries The USA 26. Canada 27. Australia and New Zealand 28. Other English Speaking Countries. Commonwealth 29. Culture in the UK (literature,films, music) 30. Culture in the USA, What the US Brought to the Rest of the World 31. Culture in Other English Speaking Countries 32. What English Means to Me 4. ročník, 1 hod týdně, povinně volitelný ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 12 rozumí pokynům a sdělením reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny čte středně obtížné texty, návody a nápisy a orientuje se v textu 11 Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní =

12 čte nahlas s porozuměním a se správnou výslovností používá překladové slovníky v tištěné i elektronické podobě sdělí ústně základní osobní údaje a běžné informace pracovního charakteru poznamená si základní body uslyšeného sdělení a zprostředkuje předání informací e- mailem nebo ústně vyplní formulář, předá telefonický vzkaz, apod. dokáže si zakoupit jízdenku, letenku, doptat se na dopravní spojení, ubytovat se, objednat si jídlo v restauraci požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či sdělení, o zpomalení tempa řeči zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo zajímavé téma mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. středně obtížný překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná slovní zásoba - obecná - záměry a plány do budoucna, sjednání si schůzky - činnosti ve volném čase, koníčky,sport - cestování - vlastnosti člověka - zážitky - média,poslední události - nábytek, vybavení místnosti a bytu - stravování, názvy, potravin, surovin - odborná - les, strom a jeho části - názvy základních jehličnanů a listnáčů - názvy našich divokých zvířat - výrazy z oblasti myslivosti - výrazy z oblasti ochrany lesa - výrazy z oblasti pěstování lesa a těžby pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 8 rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru 12 Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření grafická podoba jazyka a pravopis gramatika (tvarosloví a větná skladba): trpný rod vztažné věty časové věty podmínková souvětí 1.,2. a 3.typu časová souslednost

13 uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné normy používá i složitější souvětí, dodržuje větnou stavbu předložky slovesná rekce will, vazba going to... pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE 5 zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo zajímavé téma používá běžnou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru používá i složitější souvětí, dodržuje větnou stavbu vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným tématům Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce - obavy, projev radosti apod.) - domluvení si schůzky - návrh na společnou činnost (sportovní aktivita, cestování, návštěva kulturní akce) - vyprávění příběhu, zážitku z cestování - předpoklady a záměry - popis charakteru člověka - srovnání výhod a nevýhod - vyjmenování pro a proti - popis sledu událostí - odhad významu - nabídky - popis obrázku - přijímací pohovor při hledání zaměstnání - písemné pozvání na akci - základní informace o lese, jeho ekonomické a sociální roli, druhy lesa - popis stromu, jeho jednotlivých částí, jehličnany/listnáče, zástupci a převažující druhy - využití kvalitního a méně kvalitního dřeva - lesnictví v ČR, Británii, Kanadě, USA - péče o zvěř, myslivost, lov - ochrana životního prostředí - národní parky v Evropě a v USA - kulturní život v anglicky mluvících zemích (literatura, film, hudba, festivaly,...) 13

14 - základní informace o naší škole - základní informace o ČR, našem kraji, památkách, kultuře, dějinách,zvycích, tradicích pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie POZNATKY O ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH 7 prokazuje základní znalosti zeměpisné i demografické, hospodářské i politické o zemích dané jazykové oblasti uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka při komunikaci vhodně uplatňuje základní společenské zvyklosti a respektuje kulturní specifika a tradice zemí daného jazyka Poznatky o anglicky mluvících zemích (-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její(jejich) kultury (včetně umění a literatury), tradic a společenských a environmentálních zvyklostí, -informace ze sociokulturního prostředí příslušných jazykových oblastí v kontextu znalostí o České republice pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 14

15 Seminář z německého jazyka Název vyučovacího předmětu: Seminář z německého jazyka Škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku Kód a název RVP: M/01 Lesnictví Kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví Počet hodin týdně: Forma vzdělávání: denní Datum platnosti: od Obecný cíl předmětu Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jedná se o zefektivnění výuky anglického jazyka při práci s jazykově nadanými žáky a současně je kurz vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě. Obsahem předmětu jsou konverzační témata z německého jazyka na úrovni B2 dle stanov evropského referenčního rámce. Cílem výuky je seznámit studenty s jednotlivými konverzačními tématy, procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu a zautomatizovat používání gramatických jevů. Výuka je koncipována do podoby pracovních listů, které vycházejí z úvodních prezentací. Úvodní prezentace seznamuje žáka s tématem a motivuje ho k aktivnímu používání německého jazyka. V rámci výuky se zaměříme na rozvíjení konverzačních schopností za účelem osvojení plynulého slovního projevu, aktivního používání nové slovní zásoby a odstranění chybných gramatických jevů. 2 Charakteristika učiva Seminář z německého jazyka v rámci projektu EU peníze středním školám trvá 2 roky s 64 hodinovou dotací. Tento povinně volitelný předmět je určen pro čtvrté ročníky a je vhodný především pro žáky, kteří budou z německého jazyka maturovat. Výuka probíhá ve třídách s multimediální technickou, která přispívá k zefektivnění probíraného učiva. Při výuce se vychází ze 2 sad vzdělávacích materiálů. Každá sada obsahuje celkem 32 výukových materiálů, které garantují aktivní přístup žáků a aktivizaci zpětné vazby. Výukové materiály mají podobu pracovních listů a výchozích tematicky zaměřených prezentací, což vede k osvojení jazykových znalostí a k aktivnímu využití komunikačních prostředků v německém jazyce. 3. Strategie výuky V rámci výuky se kloubí jednotlivé strategie. Vychází se z momentální situace s ohledem na potřeby žáků. individuální výuka skupinová výuka práce ve dvojicích práce se slovníkem (v knižní i elektronické podobě) práce s internetem 15

16 práce s odborným textem 4. Hodnocení výsledků žáků Žák je hodnocen dle různých kritérií. Nedílnou součástí předmětu je ústní zkoušení, písemné zkoušení a samostatné práce. Ústní zkoušení ověřuje osvojení německého jazyka a jeho správnost použití. Žák dokáže plynule hovořit na dané téma a jeho ústní projev koresponduje se stanovy úrovně B2 Písemné zkoušení ověřuje uvědomění si správnosti používání gramatiky a ortografie německého jazyka. Žák je schopen souvislého písemného projevu na daná témata. Samostatná práce v podobě pracovních listů umožňuje ověření žákových nabytých schopností a dovedností. Žák samostatně vykonává jednotlivé úkoly dle zadání pracovního listu. Vypracování je následně korigováno a nejasné jevy jsou opětovně vysvětleny. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a) Kompetence k učení - Učitel motivuje studenty svým aktivním přístupem a využíváním inovativních výukových prostředků. Dále upřednostňuje tvůrčí metody, které napomáhají při upevňování a zautomatizování slovní zásoby. Vytváří prezentace zaměřené na procvičování konverzačních témat pomocí názorné slovní zásoby a gramatických jevů. Učitel využívá mezipředmětových vztahů. Navazuje na znalosti z předmětů nejen všeobecných, ale i odborných jako např. botaniku, zoologii, těžbu, atd. Učitel respektuje studenta jako individualitu. Zaměřuje se na jeho nedostatky a nejvhodnějším způsobem provádí korekturu jeho písemného a ústního projevu. b) Kompetence k řešení problémů - Učitel v průběhu prvních vyučovacích hodin zjistí úroveň ústního a písemného projevu jednotlivých studentů. Na základě rozboru vědomostí a dovedností studentů učitel stanovuje co nejefektivnější postup k docílení sebejistého a bezchybného vystupování v cizím jazyce. c) Komunikativní kompetence - Učitel dává třídě prostor ke komunikaci, rozebírá jednotlivá témata a poskytuje dostatek slovní zásoby. Žáci jsou nabádáni, aby se zapojovali do cizojazyčné diskuze, ztratili ostych a pěstovali sebedůvěru při ústním projevu. Vyučující naslouchá jejich cizojazyčnému vyjadřování a navrhuje korekturu a fixaci správných formulací. d) Personální a sociální kompetence Učitel vede studenty k týmové spolupráci. Studenti hovoří společně v německém jazyce na daná témata. Poslouchají jeden druhého a navzájem si upevňují komunikativní návyky. Žák je schopen sledovat svoje individuální schopnosti a vyvíjet snahu pro sebezdokonalení. e) Kompetence pracovní - Učitel volí různé pracovní postupy. Využívá klasických osvědčených postupů, které kloubí s inovativními metodami. Multimediální prostředky, média, obrazové předlohy a interaktivní gramatická cvičení tvoří základ k úspěšné realizaci vyučovací hodiny. Učitel sleduje výsledky a pokroky studentů. Na základě zpětné vazby pokračuje v probírané tématice popř. modifikuje svůj tematický plán dle potřeb studentů. 16

17 6. Vzdělávací obsah 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný Zvuková a grafická stránka jazyka, mluvnice, práce s textem a komunikační strategie jsou nedílnou součástí každé hodiny. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA žák zdokonaluje a upevňuje správnou výslovnost podle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci rozlišuje výslovnost českých a německých hlásek slovní přízvuk, větný rytmus, intonace, melodie, výslovnost jednotlivých hlásek GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA žák dodržuje základní pravopisné normy velká písmena, rozdílnost pravopisu a výslovnosti MLUVNICE žák uplatňuje slovotvorbu přeloží souvětí z jazyka do jazyka používá a čte všechny číselné údaje představí sám sebe a členy rodiny, popíše lidi a místa ve svém okolí používá oslovení a zdvořilostní fráze (pozdraví, poprosí, požádá) skloňování podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, čas přítomný pravidelných a nepravidelných sloves, způsobová slovesa, préteritum, perfektum předložky s A, D a A/D číslovky slovosled v souvětí podřadných i souřadných PRÁCE S TEXTEM žák čte texty s porozuměním v úrovní B1/B2 rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu čtení a práce s texty z pracovních listů, novinových článků, internetových zpráv poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů pořízených z masmedií 17

18 KOMUNIKAČNÍ SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE žák poskytne celistvé informace vede rozhovor na známé téma i nové témata používá stylisticky vhodné obraty umožňující zpětnou vazbu reaguje správně na pokyny učitele objednat službu, poskytnout informaci, domluvit setkání, zeptat se na konkrétní údaje vedení rozhovorů na probraná i nová témata, spontánní konverzace TÉMATICKÉ OKRUHY 15 žák jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše lidi a místa ve svém okolí pojmenuje své zájmy a činnosti vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života vypráví a popisuje své prázdninové a gurmánské zážitky popisuje vysněné povolání, služby hovoří o svém studiu, škole, školním prostředí, odborné praxi zná pamětihodnosti města Písek, důležité budovy a osobnosti Všeobecná témata: 1. Familie 2. Wohnen 3. Sport 4. Kultur 5. Hobbys und Freizeit 6. Essen 7. Ferien und Reisen 8. Traumberuf 9. Diensleistungen 10. Weihnachten und Silvester Moje škola: 1. Forstschule in Písek 2. Schulrevier Hůrky 3. Fachpraktikum 4. Stadt Písek REÁLIE 2 žák prokazuje faktické znalosti o německy mluvících zemí reálie Německa a Rakouska ODBORNÁ TÉMATA 15 žák aktivně užívá termíny a základní informace týkající se odborné terminologie: typologie lesů, lesnictví, těžba, stromy listnaté a jehličnaté, ochrana lesů, divoká zvěř, myslivost pojmy a odborné články z lesnictví: 1. Wald im Allgemein 2. Waldbau 3. Waldtypen in Europa 4. Forstnutzung 18

19 19 5. Baumarten 6. Jagdwesen 7. Forstwirtschaft in Tschechien 8. Waldtiere 9. Umweltschutz und Forstschutz

20 Matematický seminář Název vyučovacího předmětu: MATEMATICKÝ SEMINÁŘ Škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku Kód a název RVP: M/01 Lesnictví Kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví Počet hodin týdně: Forma vzdělávání: denní Datum platnosti: od Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích, naučí se vyrovnávat s problémy, pracovat v týmech a bude připraven řešit úkoly nutné pro výkon povolání, na něž je připravován. Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti matematického vzdělávání. Jedná se o zefektivnění výuky matematiky při práci s nadanými žáky a současně je předmět vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 2. Charakteristika učiva Učivo obsahově navazuje na matematiky střední školy, třídí a rozšiřuje poznatky žáků zejména v daných oblastech: - číselné obory - algebraické výrazy - nerovnice a jejich soustavy - základní poznatky a funkcích - funkce exponenciální a logaritmické - rovnice exponenciální a logaritmické - goniometrie - posloupnosti - geometrická zobrazení - kombinatorika a pravděpodobnost - statistika 3. Strategie výuky Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Snahou je využívat takové vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tím i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod, mezi které patří výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem učitele a učení pro zapamatování jsou využívány i další metody: - skupinová práce žáků - samostatná práce žáků - učení se z textu a vyhledávání informací - ústní a písemné opakování - využívání prostředků ICT 20

21 4. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení žáků se vychází z klasifikačního řádu školy. Důraz je kladen zejména na přesnost, rychlost počítání, volbu správných metod, používání matematické terminologie a správný odhad výsledku. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, aplikace průřezových témat Matematická gramotnost zahrnuje nejen matematické znalosti a dovednosti, jak jsou definovány v tradičních osnovách, ale také matematické znalosti uvedené do funkčního užívání v mnoha různých situacích a kontextech. V hodinách jsou rozvíjeny stejné klíčové kompetence i průřezová témata jako v klasických hodinách matematiky. 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný ČÍSELNÉ OBORY 3 Rozlišuje prvočísla a čísla složená Určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek a aplikuje znalosti do úloh z praxe Znázorní racionální a reálná čísla na číselné ose Provádí operace se zlomky Chápe geometrický význam absolutní hodnoty Řeší jednoduché rovnice s absolutní hodnotou přirozená čísla racionální čísla reálná čísla absolutní hodnota reálného čísla lineární rovnice s absolutní hodnotou ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 3 Určí hodnotu výrazu Provádí operace s lomenými výrazy Určí definiční obor lomeného výrazu algebraické výrazy lomené výrazy NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY 3 řeší lineární a kvadratické nerovnice a jejich soustavy lineární nerovnice kvadratické nerovnice soustavy nerovnic 21

22 třídí úpravy nerovnic na ekvivalentní a neekvivalentní řeší nerovnice v součinovém a podílovém tvaru nerovnice v součinovém a podílovém tvaru ZÁKLADNÍ POZNATKY O FUNKCÍCH 2 rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti Určí definiční obory, obor hodnot, paritu, monotónnii funkce, hodnotu funkce v daném bodě, extrémy funkce, průsečíky grafu se souřadnicovými osami Rozezná základní druhy funkcí definiční obory funkcí základní vlastnosti funkcí FUNKCE EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÉ, JEDNODUCHÉ ROVNICE 5 rozlišuje funkce exponenciální a logaritmické, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti Vysvětlí význam základu a v předpisech obou funkcí Řeší jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice Použije poznatky o funkcích v jednoduchých praktických úlohách exponenciální funkce logaritmické funkce exponenciální rovnice logaritmické rovnice GONIOMETRIE 5 znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel, používá jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických rovnic i k řešení rovinných i prostorových útvarů goniometrické funkce goniometrické výrazy goniometrické rovnice 22

23 POSLOUPNOSTI 4 Určí aritmetickou posloupnost, chápe význam diference Určí geometrickou posloupnost, chápe význam kvocientu Využívá poznatky o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích Řeší úlohy finanční matematiky aritmetická posloupnost geometrická posloupnost finanční matematika GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ 2 Popíše a určí shodná zobrazení Využije vlastnosti shodných zobrazení v praktických úlohách osová souměrnost středová souměrnost posunutí otočení KOMBINATORIKA A PRAVDĚPODOBNOST 3 Rozpozná kombinatorické skupiny, určí jejich počty a užije je v reálných situacích Počítá s kombinačními čísly a faktoriály Vypočítá pravděpodobnost náhodného jevu permutace variace kombinace pravděpodobnost STATISTIKA 2 Vyhledá a vyhodnotí statistická data v grafech a tabulkách základní pojmy statistiky určí charakteristiky polohy a variability 23

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Laurinova 1049, Mladá Boleslav Rámcový vzdělávací program: 23-43-L/51 Provozní technika Školní vzdělávací program: Provozní technika OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 (charakteristika odloučeného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Podnikání Školní vzdělávací program

Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání Školní vzdělávací program Č.j. 327/2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Technické lyceum (78-42-M/01 Technické

Více

Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia PODNIKÁNÍ nám. Míru, Tišnov, 666 5 Školní vzdělávací program pro obor nástavbového studia podnikání IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Obsah. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obsah. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Obsah 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa... 4 Kompetence absolventa... 4 Způsob ukončení studia, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace... 6 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Informační technologie (18-20-M/01

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Elektrikář pro silnoproud 26-51-H/02 RVP: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

Veřejná správa. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Veřejná správa. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Obsah 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa... 4 Kompetence absolventa... 4 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace... 6 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Dálkové studium Identifikační údaje: Název instituce : Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru

Více