Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55"

Transkript

1 Školní vzdělávací program - dodatek Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická M/01 Lesnictví

2 Tímto dodatkem se upravují některé části stávajícího dokumentu ŠVP M/01 Lesnictví platného od a projednaného Radou školy, který je zapsán pod č.j. PD /380/ LES Zapojením školy do projektu EU - peníze středním školám byly získány finanční prostředky na zavedení nových povinně volitelných předmětů a upravuje se tabulace učebního plánu. Vznikají povinně volitelné předměty a) Seminář z anglického jazyka 4. ročník b) Seminář z německého jazyka 4. ročník c) Matematický seminář 4. ročník 3. Upravuje se tabulace učebního plánu Dodatek ŠVP byl projednán Radou školy dne

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Lesnictví Předkladatel: název školy Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 IZO IČ adresa školy VOŠL a SLŠ, Lesnická 55, Písek ředitel Ing. Jiří Holický Kontakty: telefon www lespi.cz fax Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 3

4 3. Učební plán Dotace vyučovacích hodin Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem 1. povinné vyučovací předměty Český jazyk a lit Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějepis 2 2 Občanská nauka Právní normy 1 1 Psychologie práce 1 1 Biologie 4 4 Fyzika 3 3 Chemie 4 4 Matematika Tělesná výchova Práce s počítačem Lesnická zoologie 4 4 Lesnická botanika 4 4 Nauka o les. prostředí Myslivost 3 3 Lesní těžba 3,5 3 6,5 Pěstování lesa 3,5 3 6,5 Ochrana lesa a ŽP Hospod. úprava lesa Stroje a zařízení Lesnická geodézie 1. pol. 2 Lesní stavby 2. pol. 2 2 Motorová vozidla 2 2 Ekonomika Praxe 4 týdny 6 týdnů 6 týdnů 2 týdny 2. povinně volitelné vyučovací předměty Lesní těžba II 2 Pěstování lesa II 2 Ochrana lesa a ŽP II 2 Myslivost II 2 2 Seminář z ANJ 1 Seminář z NEJ 1 Matematický seminář 1 1 4

5 3. nepovinné vyučovací předměty Cizí jazyk II Seminář společ. věd 1 1 Matematika II 1 1 Biologie II 1 1 Celkem

6 4. Učební osnovy SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název vyučovacího předmětu: Seminář z anglického jazyka škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku kód a název RVP: M/01 Lesnictví kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví počet hodin týdně forma vzdělávání: denní datum platnosti: od Obecný cíl předmětu naučit interakci a komunikaci s lidmi různých mateřských jazyků přes angličtinu naučit se jazykově zvládat potřeby každodenního života v cizí zemi a pomoci anglicky mluvícím cizincům v naší zemi vyměňovat si názory a informace s lidmi mluvícími anglicky osvojit si výstupní úroveň komunikativních jazykových kompetencí, která podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B2 dále rozšířit slovní zásobu až na cílových asi 1300 resp.1200 lexikálních jednotek za dobu studia (4 roky), z toho 15% obecně odborné a odborné terminologie Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jedná se o zefektivnění výuky anglického jazyka při práci s jazykově nadanými žáky a současně je kurz vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě. Obsahem předmětu jsou rovněž konverzační témata z anglického jazyka na úrovni B2 dle stanov evropského referenčního rámce. Cílem výuky je seznámit žáky s jednotlivými konverzačními tématy, procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu a zautomatizovat používání gramatických jevů. Výuka je koncipována do podoby pracovních listů, které vycházejí z úvodních prezentací. Úvodní prezentace seznamuje žáka s tématem a motivuje ho k aktivnímu používání anglického jazyka. V rámci výuky se zaměříme na rozvíjení konverzačních schopností za účelem osvojení plynulého a gramaticky správného slovního projevu, a rovněž aktivního používání nové slovní zásoby včetně odborné lesnické terminologie. 2. Charakteristika učiva vychází z RVP pro obor Lesnictví je rozděleno do čtyř přirozeně propojených kategorií: 1. řečové dovednosti receptivní ( poslech s porozuměním, čtení a práce s textem), 6

7 produktivní (ústní projev, písemný projev), interaktivní a mediační ( ústní a písemná komunikace) 2. jazykové prostředky - výslovnost, slovní zásoba, gramatika (tvarosloví a větná stavba), pravopis a grafická podoba jazyka 3. tematické okruhy - komunikační situace a jim odpovídající jazykové funkce (konverzace, interakce) podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) včetně témat lesnických a ekologických 4. reálie - poznatky o anglicky mluvících zemích všeobecného i odborného charakteru Seminář z anglického jazyka v rámci projektu EU peníze středním školám trvá 2 roky s 64- hodinovou dotací. Tento povinně volitelný předmět je určen pro čtvrté ročníky a je vhodný především pro jazykově nadanější žáky. Výuka probíhá ve třídách s multimediální technikou, která přispívá k zefektivnění probíraného učiva. Při výuce se vychází ze 2 sad vzdělávacích materiálů. Každá sada obsahuje celkem 32 výukových materiálů, které garantují aktivní přístup žáků a aktivizaci zpětné vazby. Výukové materiály mají podobu pracovních listů a výchozích tematicky zaměřených prezentací, což vede k osvojení si jazykových znalostí a k aktivnímu využití komunikačních prostředků v anglickém jazyce. 3. Strategie výuky individuální výuka skupinová výuka práce ve dvojicích práce se slovníkem (v knižní i elektronické podobě) práce s internetem práce s odborným textem 4. Hodnocení výsledků žáků ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce hodnocení aktivity shrnující písemné práce - v rozsahu minimálně 1 vyučovací jednotky - shrnuje za dané období - (pololetí) Žák je hodnocen dle různých kritérií. Nedílnou součástí předmětu je ústní zkoušení, písemné zkoušení a samostatné práce. Ústní zkoušení ověřuje osvojení si anglického jazyka a jeho správnost použití. Žák dokáže plynule hovořit na dané téma a jeho ústní projev koresponduje s úrovní B2 Písemné zkoušení ověřuje správné používání gramatiky a ortografie anglického jazyka. Žák je schopen napsat souvislý písemný projev na daná témata. Samostatná práce v podobě pracovních listů umožňuje ověření žákových nabytých schopností a dovedností. Žák samostatně vykonává jednotlivé úkoly dle zadání pracovního listu. Vypracování je následně korigováno a nejasné jevy jsou opětovně vysvětleny a znovu procvičeny. 7

8 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, aplikace průřezových témat 1. Kompetence k učení A/ klíčové kompetence vedou k tomu, že žák: - ovládá různé techniky k učení - uplatňuje různé způsoby práce s textem (studijní a analytické čtení) - s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky - využívá různé informační zdroje 2. Komunikativní kompetence - se přiměřeně vyjadřuje v komunikační situaci - formuluje srozumitelně své myšlenky, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - formuluje a obhajuje v diskusích své názory a postoje v anglickém jazyce - zpracovává administrativní písemnosti i anglické souvislé středně obtížné texty na běžná i odborná témata - dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - zaznamenává písemně podstatné myšlenky 3. Personální a sociální kompetence - provádí sebehodnocení, stanovuje si cíle podle svých schopností a zájmů - pracuje v týmu, podílí se na realizaci společných projektů - přijímá a plní úkoly - přijímá radu a kritiku a reaguje na ně 4. Kompetence k řešení problémů - promyslí způsob řešení problému - vyhledá informace vhodné k řešení problému - samostatně řeší problém, ověřuje správnost řešení 5. Kompetence občanské - respektuje, chrání a oceňuje tradice a kulturní a historické dědictví - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 6. Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi - vyhledává potřebné informace - pracuje s e-slovníkem a dalšími praktickými programy B/ Přínos AJ k aplikaci průřezových témat: Občan v demokratické společnosti - ve třídě vytvářet prostředí založené na vzájemném respektu a spolupráci - podporovat multikulturní výchovu 8

9 - získat znalosti, vztahující se k podmínkám, vzájemným vztahům, společenským konvencím a obyčejům v anglicky mluvících zemích Člověk a životní prostředí - využít zejména následující témata: Příroda - rostliny, živočichové, myslivost Ekologie - environmentální ochrana, alternativní zdroje energie, člověk a jeho vliv na Okolí Informační a komunikační technologie - vyhledávání novinek v oboru lesnictví - používat u - používat e-slovníky a encyklopedie Člověk a svět práce - studovat odbornou literaturu - využívat témata: Lesnictví a práce v lese Dřevo - využití a zpracování a) Kompetence k učení - Učitel motivuje studenty svým aktivním přístupem a využíváním inovativních výukových prostředků. Dále upřednostňuje tvůrčí metody, které napomáhají při upevňování a zautomatizování slovní zásoby. Vytváří prezentace zaměřené na procvičování konverzačních témat pomocí názorné slovní zásoby a gramatických jevů. Učitel využívá mezipředmětových vztahů. Navazuje na znalosti z předmětů nejen všeobecných, ale i odborných jako např. botanika, zoologie, těžba, atd. Učitel respektuje studenta jako individualitu. Zaměřuje se na jeho nedostatky a nejvhodnějším způsobem provádí korekturu jeho písemného a ústního projevu. b) Kompetence k řešení problémů - Učitel v průběhu prvních vyučovacích hodin zjistí úroveň ústního a písemného projevu jednotlivých studentů. Na základě rozboru vědomostí a dovedností studentů učitel stanovuje co nejefektivnější postup k docílení sebejistého a bezchybného vystupování v cizím jazyce. c) Komunikativní kompetence - Učitel dává třídě prostor ke komunikaci, rozebírá jednotlivá témata a poskytuje dostatek slovní zásoby. Žáci jsou nabádáni, aby se zapojovali do cizojazyčné diskuze, ztratili ostych a pěstovali sebedůvěru při ústním projevu. Vyučující naslouchá jejich cizojazyčnému vyjadřování a navrhuje korekturu a fixaci správných formulací. d) Personální a sociální kompetence Učitel vede studenty k týmové spolupráci. Studenti hovoří společně v anglickém jazyce na daná témata. Poslouchají jeden druhého a navzájem si upevňují komunikativní návyky. Žák je schopen sledovat svoje individuální schopnosti a vyvíjet snahu pro sebezdokonalení. 9

10 e) Kompetence pracovní - Učitel volí různé pracovní postupy. Využívá klasických osvědčených postupů, které kloubí s inovativními metodami. Multimediální prostředky, média, obrazové předlohy a interaktivní gramatická cvičení tvoří základ k úspěšné realizaci vyučovací hodiny. Učitel sleduje výsledky a pokroky studentů. Na základě zpětné vazby pokračuje v probírané tématice popř. modifikuje svůj tematický plán dle potřeb studentů 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný 4 tematické oblasti Hodinová dotace Konverzační témata 1 1. Family 1 2. Housing 1 3. Sport 1 4. Culture General Topics 1 5. Hobbies and Leisure Time 1 6. Food 1 7. Holidays 1 8. Future Job 1 9. Travelling Festivals, Celebrations Forestry School in Písek My School School Forest Ground Hůrky Practice The Town of Písek Forest and Its Role Tree species, Parts of a Tree Forest Management Forestry in the Czech Republic Timber Harvesting National Parks in Europe Game Management, the Wild Game 10

11 1 21. Forest Protection Ecology and Environmental Problems National Parks in the USA The United Kingdom English Speaking Countries The USA 26. Canada 27. Australia and New Zealand 28. Other English Speaking Countries. Commonwealth 29. Culture in the UK (literature,films, music) 30. Culture in the USA, What the US Brought to the Rest of the World 31. Culture in Other English Speaking Countries 32. What English Means to Me 4. ročník, 1 hod týdně, povinně volitelný ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 12 rozumí pokynům a sdělením reaguje adekvátně a s porozuměním na pracovní pokyny čte středně obtížné texty, návody a nápisy a orientuje se v textu 11 Řečové dovednosti receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného produktivní řečová dovednost ústní =

12 čte nahlas s porozuměním a se správnou výslovností používá překladové slovníky v tištěné i elektronické podobě sdělí ústně základní osobní údaje a běžné informace pracovního charakteru poznamená si základní body uslyšeného sdělení a zprostředkuje předání informací e- mailem nebo ústně vyplní formulář, předá telefonický vzkaz, apod. dokáže si zakoupit jízdenku, letenku, doptat se na dopravní spojení, ubytovat se, objednat si jídlo v restauraci požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či sdělení, o zpomalení tempa řeči zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo zajímavé téma mluvení zaměřené situačně i tematicky produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod. středně obtížný překlad interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností interakce ústní interakce písemná slovní zásoba - obecná - záměry a plány do budoucna, sjednání si schůzky - činnosti ve volném čase, koníčky,sport - cestování - vlastnosti člověka - zážitky - média,poslední události - nábytek, vybavení místnosti a bytu - stravování, názvy, potravin, surovin - odborná - les, strom a jeho části - názvy základních jehličnanů a listnáčů - názvy našich divokých zvířat - výrazy z oblasti myslivosti - výrazy z oblasti ochrany lesa - výrazy z oblasti pěstování lesa a těžby pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 8 rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti používá slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru 12 Jazykové prostředky výslovnost (zvukové prostředky jazyka) slovní zásoba a její tvoření grafická podoba jazyka a pravopis gramatika (tvarosloví a větná skladba): trpný rod vztažné věty časové věty podmínková souvětí 1.,2. a 3.typu časová souslednost

13 uplatňuje v písemném projevu osvojené základní pravopisné normy používá i složitější souvětí, dodržuje větnou stavbu předložky slovesná rekce will, vazba going to... pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie TEMATICKÉ OKRUHY, KOMUNIKAČNÍ SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE 5 zapojuje se do konverzace, pokud se jedná o známé nebo zajímavé téma používá běžnou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou minimální odbornou slovní zásobu ze svého oboru používá i složitější souvětí, dodržuje větnou stavbu vyjadřuje se ústně i písemně ke známým a dobře procvičeným tématům Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce - obavy, projev radosti apod.) - domluvení si schůzky - návrh na společnou činnost (sportovní aktivita, cestování, návštěva kulturní akce) - vyprávění příběhu, zážitku z cestování - předpoklady a záměry - popis charakteru člověka - srovnání výhod a nevýhod - vyjmenování pro a proti - popis sledu událostí - odhad významu - nabídky - popis obrázku - přijímací pohovor při hledání zaměstnání - písemné pozvání na akci - základní informace o lese, jeho ekonomické a sociální roli, druhy lesa - popis stromu, jeho jednotlivých částí, jehličnany/listnáče, zástupci a převažující druhy - využití kvalitního a méně kvalitního dřeva - lesnictví v ČR, Británii, Kanadě, USA - péče o zvěř, myslivost, lov - ochrana životního prostředí - národní parky v Evropě a v USA - kulturní život v anglicky mluvících zemích (literatura, film, hudba, festivaly,...) 13

14 - základní informace o naší škole - základní informace o ČR, našem kraji, památkách, kultuře, dějinách,zvycích, tradicích pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie POZNATKY O ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH 7 prokazuje základní znalosti zeměpisné i demografické, hospodářské i politické o zemích dané jazykové oblasti uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka při komunikaci vhodně uplatňuje základní společenské zvyklosti a respektuje kulturní specifika a tradice zemí daného jazyka Poznatky o anglicky mluvících zemích (-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, její(jejich) kultury (včetně umění a literatury), tradic a společenských a environmentálních zvyklostí, -informace ze sociokulturního prostředí příslušných jazykových oblastí v kontextu znalostí o České republice pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 14

15 Seminář z německého jazyka Název vyučovacího předmětu: Seminář z německého jazyka Škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku Kód a název RVP: M/01 Lesnictví Kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví Počet hodin týdně: Forma vzdělávání: denní Datum platnosti: od Obecný cíl předmětu Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jedná se o zefektivnění výuky anglického jazyka při práci s jazykově nadanými žáky a současně je kurz vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě. Obsahem předmětu jsou konverzační témata z německého jazyka na úrovni B2 dle stanov evropského referenčního rámce. Cílem výuky je seznámit studenty s jednotlivými konverzačními tématy, procvičovat a rozšiřovat slovní zásobu a zautomatizovat používání gramatických jevů. Výuka je koncipována do podoby pracovních listů, které vycházejí z úvodních prezentací. Úvodní prezentace seznamuje žáka s tématem a motivuje ho k aktivnímu používání německého jazyka. V rámci výuky se zaměříme na rozvíjení konverzačních schopností za účelem osvojení plynulého slovního projevu, aktivního používání nové slovní zásoby a odstranění chybných gramatických jevů. 2 Charakteristika učiva Seminář z německého jazyka v rámci projektu EU peníze středním školám trvá 2 roky s 64 hodinovou dotací. Tento povinně volitelný předmět je určen pro čtvrté ročníky a je vhodný především pro žáky, kteří budou z německého jazyka maturovat. Výuka probíhá ve třídách s multimediální technickou, která přispívá k zefektivnění probíraného učiva. Při výuce se vychází ze 2 sad vzdělávacích materiálů. Každá sada obsahuje celkem 32 výukových materiálů, které garantují aktivní přístup žáků a aktivizaci zpětné vazby. Výukové materiály mají podobu pracovních listů a výchozích tematicky zaměřených prezentací, což vede k osvojení jazykových znalostí a k aktivnímu využití komunikačních prostředků v německém jazyce. 3. Strategie výuky V rámci výuky se kloubí jednotlivé strategie. Vychází se z momentální situace s ohledem na potřeby žáků. individuální výuka skupinová výuka práce ve dvojicích práce se slovníkem (v knižní i elektronické podobě) práce s internetem 15

16 práce s odborným textem 4. Hodnocení výsledků žáků Žák je hodnocen dle různých kritérií. Nedílnou součástí předmětu je ústní zkoušení, písemné zkoušení a samostatné práce. Ústní zkoušení ověřuje osvojení německého jazyka a jeho správnost použití. Žák dokáže plynule hovořit na dané téma a jeho ústní projev koresponduje se stanovy úrovně B2 Písemné zkoušení ověřuje uvědomění si správnosti používání gramatiky a ortografie německého jazyka. Žák je schopen souvislého písemného projevu na daná témata. Samostatná práce v podobě pracovních listů umožňuje ověření žákových nabytých schopností a dovedností. Žák samostatně vykonává jednotlivé úkoly dle zadání pracovního listu. Vypracování je následně korigováno a nejasné jevy jsou opětovně vysvětleny. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a) Kompetence k učení - Učitel motivuje studenty svým aktivním přístupem a využíváním inovativních výukových prostředků. Dále upřednostňuje tvůrčí metody, které napomáhají při upevňování a zautomatizování slovní zásoby. Vytváří prezentace zaměřené na procvičování konverzačních témat pomocí názorné slovní zásoby a gramatických jevů. Učitel využívá mezipředmětových vztahů. Navazuje na znalosti z předmětů nejen všeobecných, ale i odborných jako např. botaniku, zoologii, těžbu, atd. Učitel respektuje studenta jako individualitu. Zaměřuje se na jeho nedostatky a nejvhodnějším způsobem provádí korekturu jeho písemného a ústního projevu. b) Kompetence k řešení problémů - Učitel v průběhu prvních vyučovacích hodin zjistí úroveň ústního a písemného projevu jednotlivých studentů. Na základě rozboru vědomostí a dovedností studentů učitel stanovuje co nejefektivnější postup k docílení sebejistého a bezchybného vystupování v cizím jazyce. c) Komunikativní kompetence - Učitel dává třídě prostor ke komunikaci, rozebírá jednotlivá témata a poskytuje dostatek slovní zásoby. Žáci jsou nabádáni, aby se zapojovali do cizojazyčné diskuze, ztratili ostych a pěstovali sebedůvěru při ústním projevu. Vyučující naslouchá jejich cizojazyčnému vyjadřování a navrhuje korekturu a fixaci správných formulací. d) Personální a sociální kompetence Učitel vede studenty k týmové spolupráci. Studenti hovoří společně v německém jazyce na daná témata. Poslouchají jeden druhého a navzájem si upevňují komunikativní návyky. Žák je schopen sledovat svoje individuální schopnosti a vyvíjet snahu pro sebezdokonalení. e) Kompetence pracovní - Učitel volí různé pracovní postupy. Využívá klasických osvědčených postupů, které kloubí s inovativními metodami. Multimediální prostředky, média, obrazové předlohy a interaktivní gramatická cvičení tvoří základ k úspěšné realizaci vyučovací hodiny. Učitel sleduje výsledky a pokroky studentů. Na základě zpětné vazby pokračuje v probírané tématice popř. modifikuje svůj tematický plán dle potřeb studentů. 16

17 6. Vzdělávací obsah 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný Zvuková a grafická stránka jazyka, mluvnice, práce s textem a komunikační strategie jsou nedílnou součástí každé hodiny. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA žák zdokonaluje a upevňuje správnou výslovnost podle poslechu napodobuje výslovnost a intonaci rozlišuje výslovnost českých a německých hlásek slovní přízvuk, větný rytmus, intonace, melodie, výslovnost jednotlivých hlásek GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA žák dodržuje základní pravopisné normy velká písmena, rozdílnost pravopisu a výslovnosti MLUVNICE žák uplatňuje slovotvorbu přeloží souvětí z jazyka do jazyka používá a čte všechny číselné údaje představí sám sebe a členy rodiny, popíše lidi a místa ve svém okolí používá oslovení a zdvořilostní fráze (pozdraví, poprosí, požádá) skloňování podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, čas přítomný pravidelných a nepravidelných sloves, způsobová slovesa, préteritum, perfektum předložky s A, D a A/D číslovky slovosled v souvětí podřadných i souřadných PRÁCE S TEXTEM žák čte texty s porozuměním v úrovní B1/B2 rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu čtení a práce s texty z pracovních listů, novinových článků, internetových zpráv poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů pořízených z masmedií 17

18 KOMUNIKAČNÍ SITUACE A JAZYKOVÉ FUNKCE žák poskytne celistvé informace vede rozhovor na známé téma i nové témata používá stylisticky vhodné obraty umožňující zpětnou vazbu reaguje správně na pokyny učitele objednat službu, poskytnout informaci, domluvit setkání, zeptat se na konkrétní údaje vedení rozhovorů na probraná i nová témata, spontánní konverzace TÉMATICKÉ OKRUHY 15 žák jednoduše představí sám sebe a členy rodiny, popíše lidi a místa ve svém okolí pojmenuje své zájmy a činnosti vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života vypráví a popisuje své prázdninové a gurmánské zážitky popisuje vysněné povolání, služby hovoří o svém studiu, škole, školním prostředí, odborné praxi zná pamětihodnosti města Písek, důležité budovy a osobnosti Všeobecná témata: 1. Familie 2. Wohnen 3. Sport 4. Kultur 5. Hobbys und Freizeit 6. Essen 7. Ferien und Reisen 8. Traumberuf 9. Diensleistungen 10. Weihnachten und Silvester Moje škola: 1. Forstschule in Písek 2. Schulrevier Hůrky 3. Fachpraktikum 4. Stadt Písek REÁLIE 2 žák prokazuje faktické znalosti o německy mluvících zemí reálie Německa a Rakouska ODBORNÁ TÉMATA 15 žák aktivně užívá termíny a základní informace týkající se odborné terminologie: typologie lesů, lesnictví, těžba, stromy listnaté a jehličnaté, ochrana lesů, divoká zvěř, myslivost pojmy a odborné články z lesnictví: 1. Wald im Allgemein 2. Waldbau 3. Waldtypen in Europa 4. Forstnutzung 18

19 19 5. Baumarten 6. Jagdwesen 7. Forstwirtschaft in Tschechien 8. Waldtiere 9. Umweltschutz und Forstschutz

20 Matematický seminář Název vyučovacího předmětu: MATEMATICKÝ SEMINÁŘ Škola: VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku Kód a název RVP: M/01 Lesnictví Kód a název ŠVP: M/01 Lesnictví Počet hodin týdně: Forma vzdělávání: denní Datum platnosti: od Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích, naučí se vyrovnávat s problémy, pracovat v týmech a bude připraven řešit úkoly nutné pro výkon povolání, na něž je připravován. Vyučovací předmět spadá do vzdělávací oblasti matematického vzdělávání. Jedná se o zefektivnění výuky matematiky při práci s nadanými žáky a současně je předmět vhodný jako jeden ze zdrojů lepší přípravy žáků ke státní maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 2. Charakteristika učiva Učivo obsahově navazuje na matematiky střední školy, třídí a rozšiřuje poznatky žáků zejména v daných oblastech: - číselné obory - algebraické výrazy - nerovnice a jejich soustavy - základní poznatky a funkcích - funkce exponenciální a logaritmické - rovnice exponenciální a logaritmické - goniometrie - posloupnosti - geometrická zobrazení - kombinatorika a pravděpodobnost - statistika 3. Strategie výuky Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Snahou je využívat takové vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tím i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod, mezi které patří výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem učitele a učení pro zapamatování jsou využívány i další metody: - skupinová práce žáků - samostatná práce žáků - učení se z textu a vyhledávání informací - ústní a písemné opakování - využívání prostředků ICT 20

21 4. Hodnocení výsledků žáků Při hodnocení žáků se vychází z klasifikačního řádu školy. Důraz je kladen zejména na přesnost, rychlost počítání, volbu správných metod, používání matematické terminologie a správný odhad výsledku. 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, aplikace průřezových témat Matematická gramotnost zahrnuje nejen matematické znalosti a dovednosti, jak jsou definovány v tradičních osnovách, ale také matematické znalosti uvedené do funkčního užívání v mnoha různých situacích a kontextech. V hodinách jsou rozvíjeny stejné klíčové kompetence i průřezová témata jako v klasických hodinách matematiky. 4. ročník, 1 h týdně, povinně volitelný ČÍSELNÉ OBORY 3 Rozlišuje prvočísla a čísla složená Určí největší společný dělitel a nejmenší společný násobek a aplikuje znalosti do úloh z praxe Znázorní racionální a reálná čísla na číselné ose Provádí operace se zlomky Chápe geometrický význam absolutní hodnoty Řeší jednoduché rovnice s absolutní hodnotou přirozená čísla racionální čísla reálná čísla absolutní hodnota reálného čísla lineární rovnice s absolutní hodnotou ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 3 Určí hodnotu výrazu Provádí operace s lomenými výrazy Určí definiční obor lomeného výrazu algebraické výrazy lomené výrazy NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY 3 řeší lineární a kvadratické nerovnice a jejich soustavy lineární nerovnice kvadratické nerovnice soustavy nerovnic 21

22 třídí úpravy nerovnic na ekvivalentní a neekvivalentní řeší nerovnice v součinovém a podílovém tvaru nerovnice v součinovém a podílovém tvaru ZÁKLADNÍ POZNATKY O FUNKCÍCH 2 rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti Určí definiční obory, obor hodnot, paritu, monotónnii funkce, hodnotu funkce v daném bodě, extrémy funkce, průsečíky grafu se souřadnicovými osami Rozezná základní druhy funkcí definiční obory funkcí základní vlastnosti funkcí FUNKCE EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÉ, JEDNODUCHÉ ROVNICE 5 rozlišuje funkce exponenciální a logaritmické, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti Vysvětlí význam základu a v předpisech obou funkcí Řeší jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice Použije poznatky o funkcích v jednoduchých praktických úlohách exponenciální funkce logaritmické funkce exponenciální rovnice logaritmické rovnice GONIOMETRIE 5 znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel, používá jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických rovnic i k řešení rovinných i prostorových útvarů goniometrické funkce goniometrické výrazy goniometrické rovnice 22

23 POSLOUPNOSTI 4 Určí aritmetickou posloupnost, chápe význam diference Určí geometrickou posloupnost, chápe význam kvocientu Využívá poznatky o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích Řeší úlohy finanční matematiky aritmetická posloupnost geometrická posloupnost finanční matematika GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ 2 Popíše a určí shodná zobrazení Využije vlastnosti shodných zobrazení v praktických úlohách osová souměrnost středová souměrnost posunutí otočení KOMBINATORIKA A PRAVDĚPODOBNOST 3 Rozpozná kombinatorické skupiny, určí jejich počty a užije je v reálných situacích Počítá s kombinačními čísly a faktoriály Vypočítá pravděpodobnost náhodného jevu permutace variace kombinace pravděpodobnost STATISTIKA 2 Vyhledá a vyhodnotí statistická data v grafech a tabulkách základní pojmy statistiky určí charakteristiky polohy a variability 23

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Anglický jazyk je připravit žáky na aktivní život v multikulturní společnosti prostřednictvím získání jak obecných,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium)

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium) Konverzace v anglickém jazyce (čtyřleté gymnázium) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vychází ze vzdělávacího

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více