Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? *1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? *1"

Transkript

1 Slovo a slovesnost. 2005, roč.66, s Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? *1 ABSTRACT: This article is a reaction to M. Komárek s essay Communication versus system? (1999) and is primarily concerned with the critical analysis of the dichotomic concept of natural language. In particular, the absence of empirical evidence for a language system (langue) is pointed out, which creates serious issues for the entire structuralist approach. That is, if it is impossible to have empirical experience with a language system (langue), it is thus impossible from the position of empirical science to make any sort of claim regarding the relationship between this system and concrete instances of speech. It is thus deemed necessary to reject the langue-parole dichotomy in linguistics. The aim of non-dichotomic linguistics is, then, to create models of the speech behavior of language users, not the reconstruction of a language system (langue). As natural language in actual communication is quite varied, these models will have a merely approximative character. Je s podivem, že české lingvistické prostředí (alespoň viděno z hlediska publikací v hlavních lingvistických časopisech) stojí do jisté míry stranou zajímavého a dle mého názoru i velmi zásadního sporu, který se týká základních východisek jazykovědného výzkumu. 2 Výjimkou potvrzující pravidlo je (byť ne příliš intenzivní) diskuse J. Kořenského a M. Komárka na stránkách Slova a slovesnosti (viz Kořenský, 1987, 1994; Komárek, 1999), diskuse mezi funkcionalistickým pojetím odmítajícím základní strukturalistická východiska, zejména langue-parolovou dichotomii a chápání jazyka jako systému, na straně jedné a přístupem strukturalistickým, jenž se však do značné míry snaží respektovat změny v jazykovědě po tzv. komunikativním obratu, na straně druhé. Za jeden z nejlepších pokusů o vyjasnění obou pozic, za současné obhajoby strukturalistického přístupu, pokládám článek M. Komárka Komunikace versus systém? (1999). V následujících řádcích bych jej chtěl podrobit kritickému čtení, a pokusit se tak o další pokračování diskuse týkající se tohoto tématu. Nejprve si zrekapitulujme, co je vlastně samotným jádrem sporu obou přístupů. Stručně řečeno, jde o to, zda máme (podle strukturalistů) setrvávat na dichotomickém pojetí jazyka, podle kterého existuje určitý jazykový kód (langue) 3 realizující se v konkrétních řečových aktech, nebo zda je adekvátnější tento model opustit a vnímat jazyk monisticky jako neustálý sebevytvářející se proces (Kořenský, 2003), jehož jedinou realitou je 1 * Tento text byl přednesen na kolokviu Strukturalismus dnes, pořádaném na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Miroslava Komárka, DrSc. (Kolokvium bylo uskutečněno díky rozvojovému programu č ) 2 Mám na mysli spory mezi formalisty a funkcionalisty, viz např. Hopper (1987), Darrnell, M. Moravcsik, E. (1999), Newmeyer (2003), Carnie Mendoza-Denton (2003) aj. Nejaktuálněji k této problematice srov. sérii reakcí na Newmeyer (2003) v letošním prvním čísle Language: Clark (2005), Laury Ono (2005), Meyer Tao (2005) a Nemeyer (2005). 3 Z článku M. Komárka jednoznačně vyplývá, že lze pojem kódu chápat synonymně s pojmem langue.

2 množství řečových aktů. Je tedy zřejmé, že má-li být obhájena strukturalistická pozice, je nutné především vymezit povahu kódu (langue) a zejména možnosti jeho poznání, což spolu ovšem nerozdělitelně souvisí. M. Komárek tvrdí, že kód je systém, a to systém koexistujících znakových jednotek různého řádu a funkce (sdružených v subsystémy různého stupně otevřenosti) i systém pravidel jednoznačného přiřazování významů ke znakům a pravidel jejich vzájemné kombinace (Komárek, 1999, s. 189). Dále je kód chápán jako nástroj, instrument komunikace a mezi jeho vlastnosti (při srovnání s komunikací) patří dynamičnost a synchronní systémovost, na rozdíl od komunikace mu však chybí procesuálnost a konkrétnost. Nestrukturalisticky zaměřeného člověka zde však jistě může napadnout zcela relevantní otázka odkud čerpáme své znalosti o jazykovém kódu, zvláště s přihlédnutím k tomu, že tomuto kódu schází vlastnost konkrétnosti. M. Komárek si je nepochybně vědom tohoto problému, a proto se ihned po vymezení vlastností kódu zabývá právě touto otázkou. Podle M. Komárka nelze kód zkoumat přímo, bezprostředně, ale jen skrze množství jazykových komunikátů realizovaných v různých komunikačních situacích teprve z nich lingvista vyvozuje svou představu o jazykovém kódu. Jeho práce je rekonstrukcí podstatných rysů jazyka, jež jsou skryty v sumě komunikátů (Komárek, 1999, s. 190). Zde se však objevuje první vážná námitka: proč předpokládat, že komunikáty jsou realizací synchronně systémového a neprocesuálního kódu, obzvlášť když tyto vlastnosti (synchronnost a neprocesuálnost) komunikátům, jež jsou jediným podkladem při zkoumání kódu, chybí? Na základě jakých evidencí shledáváme tento předpoklad udržitelným? Díky nekonkrétnosti kódu jistě nepůjde o evidence empirické. Pak nám ale nezbývají než ty, jež musíme označit za metafyzické. Sledujme dále, v jakém smyslu je vymezena povaha strukturalistických teorií. M. Komárek uznává, že teorie jsou pouze aproximativní modely, což je dáno přirozenou povahou zkoumaných komunikátů, které jsou neustále proměnlivé, až amébovité. Píše, že spíše než struktura jazyka (kódu) je výsledkem analýzy jakási umělá, racionální konstrukce, která se struktuře jazyka pouze podobá (Komárek, 1999, s. 191). A zde se dostáváme k další námitce: když máme před sebou jen množství velmi proměnlivých komunikátů (u nichž bezpochyby nelze hovořit o nějakém jednoznačném přiřazování významů, jak je tvrzeno o kódu) a jsme si vědomi, že teorie je jen přibližný model, jak můžeme o kódu, jeho existenci a vlastnostech, pronášet tak silná tvrzení (viz výše)? Jak o něm můžeme hovořit jako o nástroji komunikace, jako o něčem od ní tak odlišném, když jediné, co o něm víme, je vyjádřeno pouze pomocí

3 aproximativního modelu vytvořeného na základě rozboru právě a jen konkrétních komunikátů? Je tváří v tvář tomu strukturalistická dichotomická teorie udržitelná? Stejnou otázku si klade i M. Komárek, když se ptá, zda nás uvedená zjištění mají vést k rezignaci. Tvrdí, že nikoliv, naopak je prý třeba v proudu variantnosti komunikátů hledat invariantnosti, tj. systém v jazyce (Komárek, 1999, s. 191). Tímto tvrzením ale jako bychom se vrátili zpět k první námitce empirická zkušenost s konkrétními komunikáty nám podle všeho sice nedává dostatečnou oporu pro tak silná tvrzení o systémové (a tudíž i invariantní) povaze jazyka (ve smyslu langue), ale my invarianty přesto budeme hledat, i když víme, že je ve skutečnosti nemůžeme poznat. Z hlediska (empirické) vědy je to paradox, který může být překonán pouze určitými metafyzickými předpoklady. Přibližme si autorova metodologická východiska (jím samým) aplikovaná na dialog dvou mluvčích. M. Komárek uznává, že řečová realita neodpovídá určité ideální představě, podle které by dva partneři v dialogu užívali stejný kód. Naopak je z analýz konkrétních dialogů zřejmé, že mezi partnery jsou v řeči jak významné shody (které jsou jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné komunikace), tak i velmi významné diference, jež právě znemožňují postulovat jeden společný kód pro oba mluvčí. Spíše by se dalo mluvit o tom (pokud bychom zůstali u strukturalistické terminologie), že oba mluvčí mají své vlastní kódy, které vykazují určitou míru vzájemné shody, díky níž si rozumí. Zdá se zřejmé, že nepochybná existence obrovského množství variantních kódů (de facto každý jedinec má svůj kód, nebo spíše každá komunikační situace se vyznačuje díky rozdílnosti kontextů a subjektivnosti jejich prožívání rozdílnými kódy) také ohrožuje základní dichotomické strukturalistické stanovisko. I tohoto si je M. Komárek vědom, když si klade otázku, zda tyto závěry mluví proti naši tezi, že lingvista rekonstruuje z konkrétních jazykových projevů jazykový kód, tj. jeho kvazistrukturu, kvazisytém (Komárek, 1999, s. 191n.), na kterou odpovídá, že nikoliv, že přes všechny tyto obtíže saussurovský kód stále zůstává cílem zkoumání (tamtéž). Toto tvrzení však opět stojí na empiricky netestovatelném předpokladu, podle nějž je jazykový kód konstantní osou, kolem které cirkuluje proud komunikačního procesu a podle nějž mluvčí vybírá z kódu vycházeje z propozice pro svou výpověď vhodná pojmenování, kdežto posluchač přiřazuje prvky konkrétní výpovědi k témuž kódu, který je uložen v jeho povědomí, na základě toho rekonstruuje výchozí propozici (tamtéž, s. 192). Problematičnost a z toho plynoucí dvojznačnost dichotomického pojetí, jak je představeno M. Komárkem, se potvrzuje v autorově závěrečném shrnutí: na jedné straně se mluví o tom, že abstraktní, ideální jazykový systém je poznatelný skrze jazykovou

4 komunikaci, na straně druhé je řečeno, že je možno vytvářet jen funkční model, který nelze se skutečným abstraktním systémem jazykového kódu ztotožňovat (Komárek, 1999, s. 193). Kód tedy jako by byl i nebyl poznatelný zároveň. Jaké východisko se tváří v tvář této kritické analýze nabízí? Domnívám se, že setrvávání na dichotomickém pojetí jazyka je právě díky vzneseným námitkám neudržitelné. Tzv. kód (langue) prostě nemůžeme poznat empiricky a naše teorie jsou jen modely proto bych se mluvení o kódu jako o něčem reálně existujícím, co má určité vlastnosti, raději vzdal. Zdá se mi poctivější přiznat, že reálně existují jen komunikační události a my jen vytváříme aproximativní modely. Každá komunikační událost má bezpochyby určitou strukturu, která souvisí s jinými, předcházejícími komunikačními událostmi (a která umožňuje porozumění), neexistuje však žádné empirickým testováním podložené oprávnění tvrdit, že naše interpretace této struktury má nějakou souvislost se skutečnou strukturou jazyka, tedy kódem (langue). Ba co víc, to, co nazýváme strukturou, není ničím jiným než naší interpretací popsatelných pravidelností daných komunikačních událostí, pravidelností objevujících se právě a jen prostřednictvím těchto událostí. Tato struktura však již bezpochyby není strukturalistickým systémem pravidel jednoznačného přiřazování významů ke znakům a pravidel jejich vzájemné kombinace, nýbrž je to spíše soubor pravidelností svědčících o určitých tendencích (tu silnějších, tu slabších) zkoumaného řečového jednání. Je to tedy jakási fuzzy struktura, vynořující se v konkrétních procesech komunikace a tuto komunikaci zároveň umožňující. Výsledkem tohoto přístupu je rezignace na pojem kódu (langue) a chápání lingvistických teorií jako aproximativních modelů, které popisují pouze a jen výše zmíněné vynořující se pravidelnosti. Možná se tímto ambice našeho poznání zmenšují, na druhou stranu se tím stávají adekvátnějšími a obhájitelnějšími. LITERATURA Carnie, A. Mendoza-Denton, N. (2003): Functionalism is/n t formalism. Journal of Linguistics, 39, s Clark, B. (2005): On stochastic grammar. Language, 81, s

5 Darrnell, M. Moravcsik, E. (eds.) (1999): Functionalism and Formalism in Linguistics I-II., Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Hopper, P. (1987): Emergent grammar. In: Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 13. Berkeley: Berkeley Linguistics Society, s Komárek, M. (1999): Komunikace versus systém? Slovo a slovesnost, 60, s Kořenský, J. (1987): K procesuálnímu modelování řečové činnosti. Slovo a slovesnost, 47, s Kořenský, J. (1994): Morfologické kategorie a procesuálně-komunikační přístup k řeči. Slovo a slovesnost, 55, s Kořenský, J. (2003): Procesuální gramatika v kontextu současných tendencí lingvistického myšlení. Slovo a slovesnost, 64, s Laury, R. Ono, T. (2005): Data is data and model is model: You don t the data that doesen t fit your model! Language, 81, s Meyer, Ch. F. Tao, H. (2005): Response to Nemeyer s Grammar is grammar and usage is usage. Language, 81, s Newmeyer, F. J. (2003): Grammar is grammar and usage is usage. Language, 79, s Newmeyer, F. J. (2005): A replay to critiques of Grammar is grammar and usage is usage. Language, 81, s

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny *

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Radek Čech Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Several theoretical and methodological notes on the Grammar of Contemporary Czech ABSTRACT: The article is concerned

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

Paměť jakožto specifické médium percepce temporality v chaotickém systému. Memory as A Specific Medium of Temporality Perception in the Chaotic System

Paměť jakožto specifické médium percepce temporality v chaotickém systému. Memory as A Specific Medium of Temporality Perception in the Chaotic System FILOSOFICKÁ FAKULTA UNIVERSITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA FILOSOFIE Paměť jakožto specifické médium percepce temporality v chaotickém systému Memory as A Specific Medium of Temporality Perception in

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé ODKAZ 19 Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé Spis vychází z řady konkrétních zjištění týkajících se školské komunikace, opřených o analýzu videonahrávek a zvukových

Více

Multimodalita jako možnost pro gramatiku procesuálního typu. Martin Janečka Katedra obecné lingvistiky martin.janecka@upol.cz

Multimodalita jako možnost pro gramatiku procesuálního typu. Martin Janečka Katedra obecné lingvistiky martin.janecka@upol.cz Multimodalita jako možnost pro gramatiku procesuálního typu Martin Janečka Katedra obecné lingvistiky martin.janecka@upol.cz OSNOVA 1) diskuse M. Komárek Kořenský R. Čech 2) procesuální gramatika 3) tradiční

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK

ODBORNÝ TEXT RADOVAN PLÁŠEK EDITACE A KOEDITACE TEXTU NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K JAZYKOVÉ STRÁNCE ODBORNÉHO TEXTU OBSAHOVĚ-LOGICKÉ VZTAHY TEXT A JEHO SOUDRŽNOST POJMOVOST, DEFINOVÁNÍ, INTERTEXTOVOST ANATOMIE VÝKLADOVÉ (KOMPILAČNÍ)

Více

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK?

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? S T A T E CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? Petr GLOMBÍČEK WHAT IS THE PRIVATE LANGUAGE? The article treats the issue of a private language as presented by Ludwig Wittgenstein in his whole work and it interprets

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Eva Stránská Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Genderové diference v mluveném a

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku Disertační práce Vedoucí práce:

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více

Existuje minulost? Jacques Joseph. Papers

Existuje minulost? Jacques Joseph. Papers Papers Existuje minulost? Jacques Joseph Abstract: The text is divided into two parts. In the first part, the author describes the eternalists and presentists positions as the two basic possible statements

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie CIZOJAZYČNÁ ZPŮSOBILOST ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ NA ZAČÁTKU PROCESU OSVOJOVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE FOREIGN LANGUAGE

Více

Katedra biblických věd

Katedra biblických věd Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce 2009 Tereza Pospíšilová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Význam a struktura: O čem je má kniha Jaroslav Peregrin

Význam a struktura: O čem je má kniha Jaroslav Peregrin Význam a struktura: O čem je má kniha Jaroslav Peregrin Ve FČ 4/2000 demonstroval Petr Koťátko svůj soustavný kritický zájem o mé práce tentokrát polemikou s názory, které jsem vyslovil ve své knize Význam

Více

ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU

ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU 97 ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU Marek LAPČÍK Abstrakt Obvyklé přístupy k analýze TV zpravodajství se zabývají rozborem informací/interpretací, vztahujících se k událostem,

Více

SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA DIPLOMOVÁ PRÁCE Strejcová Petra český jazyk německý jazyk SŠ léta studia

Více

Vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Mostní 5139 760 01 Zlín

Vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Mostní 5139 760 01 Zlín Sociální pedagogika - Český časopis pro sociální pedagogiku Social Education - The Czech journal for socio-educational theory and research Sociální pedagogika, ročník 3, číslo 1, 2015 Vydává Univerzita

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Jakub Stařík Specifické kulturní prvky v komunikačních kódech českých a amerických

Více

Vzdělávací politika: rozdílná vymezení, předpoklady a implikace 1

Vzdělávací politika: rozdílná vymezení, předpoklady a implikace 1 STUDIE Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 3, s. 279 297 279 Vzdělávací politika: rozdílná vymezení, předpoklady a implikace 1 Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut

Více

Jazykové hry s lexikálními a konceptuálními strukturami

Jazykové hry s lexikálními a konceptuálními strukturami Jazykové hry s lexikálními a konceptuálními strukturami Pavel Vondřička obor Matematická lingvistika prezenční studium Školitel: Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 1 Ú vod Když Ludwig Wittgenstein ve

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního Diplomová práce Autor práce: Bc. Vojtěch Brož Vedoucí práce:

Více

VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ

VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ (Bakalářská diplomová práce) Petr Vácha Brno 2008 Čestné prohlášení:

Více

Víceoborovost v historické sociologii

Víceoborovost v historické sociologii Víceoborovost v historické sociologii Jan Kalenda 1 Filozofická fakulta UP, Katedra sociologie a andragogiky, Olomouc Fakulta humanitních studií UTB, Ústav pedagogických věd, Zlín Multidisciplinarity in

Více

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.)

Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 1 263. publikace 2 PŘÍSPĚVKY K TVORBĚ A VÝZKUMU KURIKULA Tomáš Janík, Petr Knecht, Veronika Najvarová (eds.) 3

Více

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1 Josef Lukas Katedra psychologie FSS MU v Brně Abstrakt: Příspěvek je věnován novějšímu přístupu ke zkoumání učitele, shrnuje

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. L 2013 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník L (2013), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Pavel Bareš

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Pavel Bareš Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje Pavel Bareš VÚPSV v.v.i. 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více