Projekt Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů"

Transkript

1 Projekt Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů Předkladatel: Pro Futuro Consulting, a. s., divize Anotace: Projekt Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů přináší komplexní vzdělávací nabídku v oblasti rozvoje osobnostních i profesních kompetencí pedagogů především mateřských škol. V sedmi klíčových aktivitách nabízí vzdělávací programy zaměřené na podporu využití mentoringu v pedagogické praxi a rozvoj lektorských dovedností, zapojení ICT do praxe školy, polytechnického vzdělávání a osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. Součástí nabídky jsou stáže pro pedagogy mateřských škol v zahraničí. Cílem projektu je podpořit rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitelů pro další výkon jejich praxe a uplatnění jako lektorů v rámci DVPP. Díky tomu, že učitelé získají zcela nové dovednosti a znalosti (v průběhu aktivity zaměřené na rozvoj lektorů/mentorů) a prohloubí stávající (zejména o konkrétní metody a techniky práce s dětmi), zvýší svou konkurenceschopnost na pracovním trhu a rozšíří možnosti svého uplatnění. Dílčí cíle a obsah klíčových aktivit: KA1: Využití mentoringu v oblasti polytechnického vzdělávání (podaktivita A) Klíčová aktivita se zaměřuje na podporu pedagogů mateřských a základních škol, kteří se chtějí v roli lektora či mentora aktivně podílet na dalším vzdělávání a individuální podpoře pedagogů v oblasti metodiky rozvoje řečových dovedností dětí a předmatematické gramotnosti. Účastníci se seznámí s konceptem profesní zkušenosti jako základním stavebním prvkem individuálního rozvoje pedagogů, osvojí si moderní metody vedení, důraz bude kladen především na význam mentoringu pro zvyšování kvality školské praxe a na rozvoj kompetencí nezbytných pro efektivní výkon mentorské role. Dále účastníci získají dovednosti nezbytné pro přípravu, realizaci a vyhodnocení mentorské schůzky, diagnostiku vzdělávacích potřeb pedagogů na základě rozhovorů a přímého pozorování práce pedagoga ve třídě, naučí se poskytovat kvalitní zpětnou vazbu k metodické práci pedagogů, porozumí přínosu mentoringu v podpoře osobnostních zdrojů pedagogů a v prevenci syndromu vyhoření. Součástí vzdělávacího programu jsou semináře zaměřené na metodiku rozvoje řečových dovedností a předmatematické gramotnosti dětí, které vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro odpovědný výkon lektorské nebo mentorské role v těchto oblastech. Vzdělávací program bude zakončen nácvikem mentorského pozorování přímo v praxi školy v rozsahu 1,5 hod spojený s vypracováním hospitačního záznamu. Metody a techniky reflexe profesních zkušeností učitelů (PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.) o Obsah semináře: profesní zkušenost učitele a její utváření v procesu výchovné, vzdělávací, poradenské a preventivní práce, metody zpracování profesních zkušeností a jejich postavení v systému dalšího vzdělávání učitelů, řízená skupinová práce jako nástroj reflexe a účinného zpracování profesních zkušeností, techniky řízené reflexe v praxi a jejich podpůrný, vzdělávací a poradenský potenciál při zvládání nároků povolání Moderní trendy ve vedení lidí pro ředitele škol (Mgr. Dana Forýtková) o Styly vedení lidí, které podporují týmovou práci coaching, mentoring, counselling, role kouče, mentora a konzultanta a jejich kompetence, koučování v prostředí školy, cíle, principy, přínos, mentorování v prostředí školy, cíle, principy, přínos, konzultování, poradenství v prostředí školy, cíle, principy, přínos, metaevaluace nových trendů ve vedení lidí Využití mentoringu v pedagogické praxi (Mgr. et Mgr. Iva Stratilová) o Obsah semináře: budování vztahu mentor a mentee seznámit se, navázat pracovní vztah, prohloubit vzájemnou důvěru, popsat roli mentora, společný rozbor situace, organizace mentorské schůzky zaslání úvodního dotazníku, naplánovat společnou schůzku, případně pozorování v hodině, analýza vzdělávacích potřeb, plánování cílů a ověřování pokroku, evaluace v mentoringu, nácvik mentorských dovedností (modelové situace, rozbor, porovnávání výsledků a vzájemná zpětná vazba)

2 Řeč jazykem duše (PaedDr. Simona Pišlová, Dr.) o Obsah semináře: vývoj komunikačních dovedností dětí předškolního věku, verbální i neverbální komunikace, pasivní i aktivní slovní zásoba, možnosti rozvoje receptivních i produktivních komunikačních dovedností (naslouchání, čtení, mluvení, psaní) předškolního dítěte, jazyková příprava na školní vzdělávání, předcházení problémům u dětí se speciálními potřebami, integrace takových dětí, jazykové pomůcky, hry a knížky vhodné pro děti od jednoho roku do šesti let Rozvíjíme řečové dovednosti dětí předškolního věku - pracovní dílna (PaedDr. Simona Pišlová, Dr.) o Obsah semináře: seznámení s možnostmi výroby pomůcek, předvedení ukázek, volba vhodné pomůcky v závislosti na didaktickém cíli, popis postupu práce, práce na pomůckách barvení, lepení, stříhání, laminování a další techniky, představení vyrobených pomůcek, reflexe možností a limitů jejich použití Cesta k práci s číslem (PhDr. Michaela Kaslová) o Obsah semináře: vnímání kvantity a zpracování kvantity u dětí předškolního věku (od kvantity neurčité ke kvantitě určité, od množství po počet), pojem přirozené číslo úvod do problematiky co se očekává při vstupu do školy a co je reálné, jak se rozvíjí daný pojem a jaká jsou zde úskalí míra zodpovědnosti učitelky; kontrolní a terapeutické aktivity; individualizovaný přístup v rámci pojmotvorného procesu ohled na mentální retardace i na nadprůměrné děti, číslo a kontext - různé role přirozeného čísla a jistá rovnováha mezi rolemi v přípravě na školu; rozvoj představ na bázi her, úvod k metodám řešení (třídění, přiřazování, porovnávání, uspořádání, určování počtu, uvažování, usuzování a další) jak se postupně rozvíjejí základy pro metody řešení matematických úloh stupňování náročnosti s ohledem na rozvoj dítěte, kritéria pro přiměřenost náročnosti Příprava na školní geometrii v mateřské škole (PhDr. Michaela Kaslová) o Obsah semináře: úvod ke geometrii v čem spočívá, které schopnosti jsou významné pro nástup školní geometrie, možnosti rozvoje těchto schopností, vnímání tvarů věcí v 3D, porovnávání jak posilovat a variovat vnímání tvarů objektů reálného světa, rozlišování světů 3D a 2D, význam jazyka při zpracování vjemů a představ, typy otázek a úkolů stimulujících prohloubený pohled dítěte, stimulace k rozvoji prostorové orientace, velikostní a tvarové transformace aktivity směřující od pohybů a manipulace a modelování k práci s obrázky, transformace prostor rovina a naopak - průprava k práci s předlohou, celek a jeho části, úvod k míře - od poznávání vlastních rozměrů přes porovnávání dvou objektů a poměřování, zaplňování plochy a prostoru až k prvním pokusům měření, čára a její role, v různých hrách včetně řešení labyrintů, technické charakteristiky čáry, tvary čar Celková hodinová dotace 40 hodin (5 školících dní) KA2: Využití mentoringu ve školské praxi se zaměřením na ICT (podaktivita A) Program klíčové aktivity je zaměřen na rozvoj mentorských kompetencí pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich zapojení do předškolního vzdělávání. Účastníci programu získají vhled do procesu utváření, reflexe a rozvíjení profesních zkušeností učitelů, osvojí si různé metody vedení lidí, rozvinou znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon role mentora (příprava, realizace a vyhodnocení mentorské schůzky, diagnostika vzdělávacích potřeb pedagogů, techniky vedení diagnostických rozhovorů a pozorování, techniky zpětné vazby, význam mentoringu v prevenci syndromu vyhoření). Současně si osvojí poznatky z oblasti ICT a jejich využití ve výchově a vzdělávání, ve vlastní lektorské činnosti i při prezentaci aktivit školy. Klíčová aktivita přináší pohled na síťová média jako na komunikační platformu vhodnou pro organizaci skupinové práce, sdílení materiálů a výstupů ze vzdělávacích aktivit, představuje řadu tipů pro vedení interaktivní výuky prostřednictvím síťových médií a konkrétních vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě rozvíjí povědomí dětí o bezpečném chování na sociálních sítích. Vzdělávací program bude zakončen nácvikem mentorského pozorování přímo v praxi školy v rozsahu 1,5 hod spojený s vypracováním hospitačního záznamu. Metody a techniky reflexe profesních zkušeností učitelů (PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.) o Obsah semináře: profesní zkušenost učitele a její utváření v procesu výchovné, vzdělávací, poradenské a preventivní práce, metody zpracování profesních zkušeností a jejich postavení v systému dalšího vzdělávání učitelů, řízená skupinová práce jako nástroj reflexe a účinného zpracování profesních

3 zkušeností, techniky řízené reflexe v praxi a jejich podpůrný, vzdělávací a poradenský potenciál při zvládání nároků povolání Moderní trendy ve vedení lidí pro ředitele škol (Mgr. Dana Forýtková) o Styly vedení lidí, které podporují týmovou práci coaching, mentoring, counselling, role kouče, mentora a konzultanta a jejich kompetence, koučování v prostředí školy, cíle, principy, přínos, mentorování v prostředí školy, cíle, principy, přínos, konzultování, poradenství v prostředí školy, cíle, principy, přínos, metaevaluace nových trendů ve vedení lidí Využití mentoringu v pedagogické praxi (Mgr. et Mgr. Iva Stratilová) o Obsah semináře: budování vztahu mentor a mentee seznámit se, navázat pracovní vztah, prohloubit vzájemnou důvěru, popsat roli mentora, společný rozbor situace, organizace mentorské schůzky zaslání úvodního dotazníku, naplánovat společnou schůzku, případně pozorování v hodině, analýza vzdělávacích potřeb, plánování cílů a ověřování pokroku, evaluace v mentoringu, nácvik mentorských dovedností (modelové situace, rozbor, porovnávání výsledků a vzájemná zpětná vazba) Sociální média ve škole a ve výuce (Mgr. Jiří Snítil) o Obsah semináře: úvod do problematiky sociálních médií, typy sociálních médií a jejich specifikace, možnosti a nástroje prezentace aktivit školy a třídy, pravidla a doporučení pro publikování a moderování příspěvků v sociálních médiích, komunikace prostřednictvím sociálních médií - pravidla efektivní komunikace na sítích, pravidla krizové komunikace, využití Brand ambasadorů, příklady úspěšné a neúspěšné komunikace, řízení vzdělávacích aktivit prostřednictvím sociálních médií organizace učebních skupin, zadávání úkolů, sdílení podkladů a výstupů, kontrola ze strany učitele, využití sociálních médií v projektovém vyučování, praktické ukázky, bezpečnost na sítích (digitální stopa, šikana a kyberšikana, falešné identity, zneužití osobních dat, principy bezpečného nastavení profilu a zadávání hesel, zásady bezpečného chování na internetu) Kritický náhled na média v pedagogické praxi (proč je důležité rozumět médiím) o mediální produkce a její specifika, objektivita jako normativní požadavek na žurnalistiku a její realizace v praxi, vlastnictví a kontrola médií, ekonomické principy chování médií a jejich vliv na mediální produkci, další faktory ovlivňující mediální produkci, média a etika, etické kodexy a výklad smyslu jejich ustanovení, svoboda projevu a sociální odpovědnost novináře a médií, ůvod do mediální legislativy, pravidla komunikace s médii, práva občanů, ochrana osobnosti, cvičení, praktické rady a návody do výuky, konkrétní příklady z praxe Celková hodinová dotace 40 hodin (5 školících dní) KA4: Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání (podaktivita B) Vzdělávací program v této aktivitě poskytne účastníkům komplexní vhled do témat vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost a Dítě a svět a jejich vazbě na polytechnické vzdělávání. Prostřednictvím praktických aktivit si účastníci osvojí metodiku rozvoje řečových dovedností a předmatematické gramotnosti, vůle a sebeovládání, porozumění pravidlům při hře i pravidlům společenského chování, empatie, spolupráce a prosociálního chování předškolních dětí ve vztahu k ostatním dětem i respektu k přirozené autoritě dospělého. Doplňující aktivity budou směřovat k nácviku metod rozvíjejících odpovědné chování dětí k životnímu prostředí a bezpečnému chování na pozemních komunikacích. Součástí programu jsou i výtvarné dílny představující řadu užitečných praktických technik využitelných pro rozvoji výtvarných dovedností dětí. Vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika Řeč jazykem duše (PaedDr. Simona Pišlová, Dr.) o Obsah semináře: vývoj komunikačních dovedností dětí předškolního věku, verbální i neverbální komunikace, pasivní i aktivní slovní zásoba, možnosti rozvoje receptivních i produktivních komunikačních dovedností (naslouchání, čtení, mluvení, psaní) předškolního dítěte, jazyková příprava na školní vzdělávání, předcházení problémům u dětí se speciálními potřebami, integrace takových dětí, jazykové pomůcky, hry a knížky vhodné pro děti od jednoho roku do šesti let

4 Rozvíjíme řečové dovednosti dětí předškolního věku - pracovní dílna (PaedDr. Simona Pišlová, Dr) o Obsah semináře: seznámení s možnostmi výroby pomůcek, předvedení ukázek, volba vhodné pomůcky v závislosti na didaktickém cíli, popis postupu práce, práce na pomůckách barvení, lepení, stříhání, laminování a další techniky, představení vyrobených pomůcek, reflexe možností a limitů jejich použití Cesta k práci s číslem (PhDr. Michaela Kaslová) 4 hodiny, 2. školící den o Obsah semináře: vnímání kvantity a zpracování kvantity u dětí předškolního věku (od kvantity neurčité ke kvantitě určité, od množství po počet), pojem přirozené číslo úvod do problematiky co se očekává při vstupu do školy a co je reálné, jak se rozvíjí daný pojem a jaká jsou zde úskalí míra zodpovědnosti učitelky; kontrolní a terapeutické aktivity; individualizovaný přístup v rámci pojmotvorného procesu ohled na mentální retardace i na nadprůměrné děti, číslo a kontext - různé role přirozeného čísla a jistá rovnováha mezi rolemi v přípravě na školu; rozvoj představ na bázi her, úvod k metodám řešení (třídění, přiřazování, porovnávání, uspořádání, určování počtu, uvažování, usuzování a další) jak se postupně rozvíjejí základy pro metody řešení matematických úloh stupňování náročnosti s ohledem na rozvoj dítěte, kritéria pro přiměřenost náročnosti Příprava na školní geometrii v mateřské škole (PhDr. Michaela Kaslová) o Obsah semináře: úvod ke geometrii v čem spočívá, které schopnosti jsou významné pro nástup školní geometrie, možnosti rozvoje těchto schopností, vnímání tvarů věcí v 3D, porovnávání jak posilovat a variovat vnímání tvarů objektů reálného světa, rozlišování světů 3D a 2D, význam jazyka při zpracování vjemů a představ, typy otázek a úkolů stimulujících prohloubený pohled dítěte, stimulace k rozvoji prostorové orientace, velikostní a tvarové transformace aktivity směřující od pohybů a manipulace a modelování k práci s obrázky, transformace prostor rovina a naopak - průprava k práci s předlohou, celek a jeho části, úvod k míře - od poznávání vlastních rozměrů přes porovnávání dvou objektů a poměřování, zaplňování plochy a prostoru až k prvním pokusům měření, čára a její role, v různých hrách včetně řešení labyrintů, technické charakteristiky čáry, tvary čar Vzdělávací oblast Dítě a společnost Rozvoj kooperativních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku (doc. PhDr. Hana Kasíková,CSc.) o Obsah semináře: význam sociálních vztahů při výchově a učení (soutěž, nápomoc, individualistické vztahy), význam kooperace ve výchově a učení, význam kooperace pro intelektový, emoční a sociální rozvoj předškolních a školních dětí, vymezení podmínek pro účinnou spolupráci v dětském a žákovském kolektivu, principy kooperativního učení a kooperativní výuky, kooperativní sociální dovednosti a jejich utváření, specifika utváření sociálních dovedností v mateřské a základní škole, praktické aktivity pro rozvoj spolupráce u dětí předškolního a mladšího školního věku Řešení nekázně ve škole (Mgr. Milena Mikulková) o Obsah semináře: základní orientace v problematice školní kázně (potřeby dítěte, učitele a rodiče), potřeby a normy třídy, skupinová dynamika, potřeby a očekávání žáků a role pedagoga, motivační typy dětí a jejich potřeby, včetně projevů nekázně, nesprávné cíle chování dítěte a přístup pedagoga, kázeňské prostředky ve školní situaci, spolupráce se servisními zařízeními, modelové situace a praktické ukázky rozvoje respektu a úcty k pravidlům, zodpovědnosti, pokory, smyslu pro povinnost, umění čekat, umění podřídit se, prevence, řešení problémových situací, jako je hlučnost, neklid, odmítání aktivit, nespolupráce, nerespektování autority, konfliktní vztah s pedagogem Vzdělávací oblast Dítě a svět Školní zahrada jako studánka inspirace (Ing. Agáta Kočí) o Obsah semináře: obecné zásady tvorby školních zahrad, zeleň vhodná pro školní zahrady, druhy rostlin vhodné pro školní zahradu, pravidla osazování záhonů, zapojení dětí do práce na školní zahradě, příklady využití školní zahrady pro výuku dětí v zimním a v letním období v návaznosti jejich ŠVP a EVVO (praktické aktivity) Chodník je můj kamarád (Mgr. Dana Svobodová) o Obsah semináře: nebezpečné situace, se kterými se děti předškolního a mladšího školního věku mohou jako účastníci dopravního provozu setkat, praktické návody, jak rozvíjet základní vědomosti dětí o pravidlech silničního provozu, jak dětem zprostředkovat citlivou formou povědomí o příčinách a

5 důsledcích dopravní nehody a jak děti vést k větší odpovědnosti za vlastní bezpečnost v silničním provozu i v dopravních prostředcích., příprava integrovaných bloků s dopravní tematikou, možnosti zařazení dopravní výchovy do výuky formou školního (třídního) projektu. Pracovní dílny Tematické práce aneb Výtvarné projekty v MŠ (Mgr. Dagmar Samsonová) o Obsah semináře: vliv výtvarných činností na rozvoj dětské osobnosti, vývoj výtvarného projevu dětí, typologie a její využití v praxi mateřské školy, hodnocení výtvarného projevu dětí, tematické práce a jejich místo ve výtvarných činnostech v MŠ, tvorba výtvarných projektů a jejich místo ve ŠVP a následně v TVP, příklady výtvarných projektů z praxe s ukázkami konkrétních prací dětí, výtvarné techniky na MŠ praktická činnost účastníků Pracovní dílny batikování, savování, malování na hedvábí (Mgr. Dagmar Samsonová) Celková hodinová dotace 56 hodin (7 školících dní) KA5: Zahraniční stáže pedagogů MŠ (podaktivita C) Jedním z cílů projektu je umožnit pedagogům mateřských škol načerpat inspiraci v praxi mateřských škol v zahraničí. Účastníci stáží se seznámí s přístupy a systémy předškolního vzdělávání v zahraničí, osvojí si moderní metody výuky, které mohou přispět ke zvyšování kvality vzdělávací praxe v mateřských školách v České republice. Při realizaci této aktivity využijeme blízké vztahy s kolegy na Slovensku a v dalších zemích Evropy. KA6: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (podaktivita D) Program této klíčové aktivity se zaměřuje na pomoc učitelům při hledání vnitřních osobnostních zdrojů pro efektivní a zdravý výkon jejich profese. Účastníci budou rozvíjet své komunikační schopnosti ve vztahu k dětem, kolegům i rodičům. Bude podpořena jejich vůle ke vzájemné spolupráci a budování atmosféry kolegiálnosti vedoucí nejen ke zdravému klimatu ve škole, ale umožňující také lépe zvládat zátěžové situace a předcházet syndromu vyhoření. Ředitelé a vedoucí pedagogové rozvinou své schopnosti a kompetence v oblasti řízení pracovního kolektivu, hodnocení činnosti školy, time managementu, efektivní komunikace s pedagogy na poradách i mimo ně. Rozvoj komunikačních dovedností učitelů (doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.) o Obsah semináře: diagnostika vlastní komunikace (co jsou pro mne obtížné komunikační situace a co se mi v komunikaci osvědčuje, definice vlastních řešení), odvození principů optimální pedagogické komunikace, aplikace poznatků na modelových situacích (obtížné komunikační situace v profesních a mimoprofesních kontaktech), příprava scénáře situací, hraní, případně natáčení situací, analýzy modelových situací, vyvození strategie optimální komunikace a jejích principů, nácviky komunikačních dovedností Prevence syndromu vyhoření v učitelské profesi (PhDr. Jitka Lorenzová, Ph. D.) o Obsah semináře: pojetí učitelství jako pomáhající profese, rizika výkonu učitelského povolání (deficity v oblasti pracovní motivace, kultury organizace, psychosociálního klimatu, hranic výchovného vztahu, energetického potenciálu a základních profesních přesvědčení), syndrom vyhoření v učitelské profesi, jeho specifika v oblasti psychické (emoční a kognitivní), sociální, fyzické a duchovní (ztráta profesního smyslu), autodiagnostika syndromu vyhoření jako východisko prevence syndromu vyhoření v učitelské profesi a možnosti ovlivňování životního stylu, relaxační techniky Porada efektivní komunikační nástroj úspěšného ředitele (Mgr. Dana Forýtková) o Obsah semináře: typy porad (jejich účel a cíle), role na poradách, organizace porad příprava na poradu, vedení porad, delegace úkolů, pravidla pro efektivní vedení porady, nejčastější chyby při vedení porad, porada jako nástroj pro řízení a rozvoj týmu, vedení diskuse, facilitace, praktický nácvik vedení porad

6 Time management pro ředitele škol (Mgr. Dana Forýtková) o Obsah semináře: efektivní organizace času, zefektivnění vlastní práce i práce týmu, nástroje plánování času, pravidla pro efektivní hospodaření s časem, stanovování priorit, krátkodobé a dlouhodobé cíle, umění delegovat úkoly, praktický nácvik dovedností spojených s time managementem Celková hodinová dotace 30 hodin (4 školící dny) Stručně o CMV: Pracovníci Centra mediálního vzdělávání mají dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou pedagogů mateřských, základních a středních škol, ať už jako lektoři nebo organizátoři vzdělávacích akcí v rámci DVPP (celkem více než 100 akreditovaných vzdělávacích programů, cca 80 z nich zaměřených na podporu předškolního vzdělávání). Naším cílem je poskytnout komplexní podporu metodickému rozvoji učitelů mateřských škol, už nyní akreditované semináře pokrývají většinu témat RVP PV. Při tvorbě vzdělávacích programů respektujeme přirozenou provázanost jednotlivých oblastí RVP PV, soustředíme se na předávání praktických zkušeností při dosahování očekávaných výstupů v předškolním vzdělávání. Dáváme pedagogům prostor, aby byli aktivní součástí svého semináře, podporujeme kladení otázek a diskusi. Naši lektoři nejsou garanty pravdy, ale citlivými posluchači a průvodci pedagogům v jejich vlastním profesním i osobnostním rozvoji. Tímto způsobem na našich seminářích vytváříme atmosféru důvěry vhodnou pro společnou reflexi profesních zkušeností, řešení problémů i sdílení příkladů dobré praxe. Jen za poslední čtvrtletí prošlo vzdělávacími programy CMV na 60 pedagogů převážně z mateřských škol. Při tvorbě vzdělávacích programů využíváme bohaté kontakty a těsné vazby na pedagogy a školy, s nimiž konzultujeme jejich vzdělávací potřeby, aby naše nabídka seminářů umožňovala všestranný rozvoj učitelů v oblastech, které aktuálně považují za nejdůležitější. Dosahovat našich cílů ve vzdělávání pedagogů nám pomáhá také kvalitní lektorský tým složený ze zkušených pedagogů a uznávaných odborníků na témata tvořící náplň našich seminářů.

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Naučit se v životě si poradit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Naučit se v životě si poradit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE 1. Identifikační údaje Naučit se v životě si poradit Název ŠVP - LMP: Školní vzdělávací program pro

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě PVK... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í.

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í. Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Modrá škola platnost od. 9. 2009 aktualizace 28. 8. 204 Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy Gabriela Mikulková, Hana Šmejkalová RAMPS - VIP III, Rozvoj a metodická podpora poradenských

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více