JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Charakteristika a cíl předmětu Český jazyk (ČJ) Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vzdělávání vybavuje ţáka znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří sloţek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. V 1. aţ 5. ročníku je vyčleněno psaní, které se vyučuje v menších časových úsecích, neţ je vyučovací hodina. Daný předmět vyučujeme od prvního do devátého ročníku. Minimální časová dotace je na prvním stupni posílena o 6 disponibilních hodin, na druhém stupni o 2 disponibilní hodiny, z důvodu dostatečné přípravy k přijímacím zkouškám. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, někdy v učebně informatiky, neboť vyuţíváme všech dostupných výukových programů a moţností získávání informací z internetu. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při Komunikační a slohové výchově. V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností ţáků, jejich tvořivosti a fantazie. V Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit ţáky jasně, srozumitelně a přehledně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem. V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl rozvíjet ţákovu osobnost, jeho city, pomáhat při chápání mezilidských vztahů, rozvíjet estetické cítění. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Český jazyk Volíme cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou. Podporujeme zvyšování čtenářské gramotnosti ţáků. Vyuţíváme dostupných nebo vlastních materiálů blízkých kaţdodennímu ţivotu ţáků, tiskoviny volíme přednostně z regionu školy. Volíme metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem ţáků o mateřský jazyk, vytváříme dostatek stimulů pro aktivní práci ţáků. Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíţíme k zájmům ţáků a k aktuálním otázkám regionu. Nepřeceňujeme význam pravopisu, volíme jevy základní. Vedeme ţáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností. Rozhodujeme o výběru a zařazení doplňujícího učiva. V ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Český jazyk. Vedeme ţáky k pouţívání jazykových příruček a k aktivnímu vyhledávání informací z více zdrojů (literatura, internet, ).. 1

2 Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoţivotní učení. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Učíme ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. Vedeme sebe, ţáky a rodiče k tomu, ţe důleţitější jsou získané dovednosti a znalosti, neţ známka na vysvědčení. Dáváme ţákům konkrétní názor, učivo předkládáme ţákům s vyuţitím co nejvíce smyslů. Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, přihlíţíme k individuálním schopnostem ţáků. Učíme práci s chybou. Vedeme k sebehodnocení, podporujeme sebedůvěru ţáků ve vlastní schopnosti. Vedeme ţáky k pochopení, proč se danému učivu učí. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Při řešení problémů učíme ţáky pouţívat metodu SWOT analýza a metodu brainstorming. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů. Vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Necháváme ţáky hovořit o vlastním způsobu řešení daného úkolu. Učíme ţáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, internetové stránky, prezentace apod.). Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Minimalizujeme pouţívání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme ţáky pracovat v týmech, učíme efektivní spolupráci. 2

3 Vedeme ţáky ke spolupodílení se na stanovování kritérií. Zároveň klademe důraz na respektování daných pravidel. Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. Učíme ţáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v ţácích vědomí, ţe ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Kompetence občanské - vychovávat ţáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých - jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Vedeme ţáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubosti a násilí. Podporujeme ţáky vzájemně si pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých. Důsledně učíme ţáky, aby si plnili své povinnosti a zároveň si uvědomovali svá práva. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Kompetence pracovní - vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně ţáky vedeme k dodrţování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami seznamujeme ţáky s různými profesemi. Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3

4 Žák Žák Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte nahlas slova, věty a krátké texty. Rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek. Věcné čtení Rozumí jednoduchým písemným pokynům. 1.ročník Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Reaguje na mluvené pokyny (pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, blahopřání). Pozdraví, poděkuje, poţádá a omluví se. Praktické a věcné naslouchání Věcné čtení Souvislý mluvený projev MPV-Hv (Tintěrovo jelito) Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. Mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, opravuje nedbalou nebo nesprávnou výslovnost. Technika mluveného projevu (dýchání, výslovnost a nonverbální prostředky) V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. S pomocí učitele aplikuje zásady správného dýchání a mluveného projevu. Dýchání, tvorba hlasu, výslovnost Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích. V promluvách uţívá vhodné verbální prostředky řeči. Technika mluveného projevu Na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev. Krátce, souvisle vypráví své záţitky. Technika mluveného projevu Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné drţení těla, drţení psacího náčiní. Udrţuje si pracovní a hygienické návyky, včetně návyků psaní na počítači. Hygiena psaní -správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena zraku 4

5 Žák Žák Píše správně tvary písmen a číslic, správně Píše správně tvary písmen a číslic i podle Technika psaní spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní diktátu. Kontroluje vlastní písemný projev. písemný projev. Orientuje se na klávesnici počítače Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Napíše jednoduchý vzkaz. Jednoduché písemné sdělení 1.ročník Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Seřadí ilustrace podle časové (dějové) Mluvený projev: vypravování, dialog na posloupnosti. Podle obrázkové osnovy vypráví základě obrazového materiálu jednoduchý příběh. Čte literární texty, pozorně naslouchá čtení. Recituje básně, říkadla a rozpočítadla, zpaměti je přednáší. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav. Čtení a naslouchání Recitace Poslech, vyprávění MPV-HV(Moře) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Odliší jednotlivé literární pojmy. Pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej. Literární ţánry: rozpočítadlo, říkanka, hádanka, pohádka Dramatizace Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova. Rozlišuje slovo, slabiku, hlásku. Čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Pozná větu, píše na začátku věty velké písmeno a na konci věty tečku. Písmena malá, velká, tiskací a psací Délka samohlásek Opis a přepis slov a vět Uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Ve svém mluveném projevu uţívá správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Kultura mluveného projevu 5

6 2.ročník Žák: Žák: Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte nahlas i potichu známé i neznámé jednoduché texty. Jednoduše reprodukuje Čtení s porozuměním MPV-Prv(Vhodné chování) přečtené texty. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. Rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci a pobytu ve škole a adekvátně na ně reaguje. Rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí ţivota, např. v dopravě, knihovně, divadle. Čtení a naslouchání s porozuměním Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Podle konkrétní komunikační situace volí vhodné oslovení a rozloučení. Vyslechne druhého, naváţe na téma zmíněné partnerem. Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v připravených i nepřipravených školních projevech. Mluvený projev: základní techniky, pravidla dialogu Mluvený projev nonverbální prostředky Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běţných školních a mimoškolních situacích. V krátkých promluvách v běţných školních a mimoškolních situacích uţívá vhodné melodie a tempa řeči, pauz a důrazu. Svůj projev doprovodí jednoduchými gesty a vhodnou mimikou. Mluvený projev nonverbální prostředky Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Píše krátká sdělení podle pokynů učitele. Psaný projev ţáka 6

7 Žák: Žák: Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. PT-1.1,1.8 Rozděluje slova na konci řádků. Seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich prvního písmena. Správně píše slova, v nichţ dochází ke spodobě znělosti. Označí přízvučnou slabiku ve slově. Správně vyslovuje a píše spojení předloţky a ohebných slov. Slabika, význam slabiky pro dělení slov Abeceda Spisovná výslovnost Spodoba znělosti Slovní přízvuk 2.ročník Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. Porovnává a třídí slova podle obecného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky. Rozpozná slovo významově nadřazené ve skupině slov. Ke skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené. V textu najde slova příbuzná, citově zabarvená a zdrobněliny, vytvoří vlastní. Přiřadí správně slova stejného, podobného a opačného významu. Rozliší slova do skupin podle jejich obecného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost). Rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz a přání a napíše správné interpunkční znaménko na konci věty. Moduluje melodii výpovědi podle svého záměru. Význam slova slovo souřadné, nadřazené, podřazené Slova citově zabarvená a zdrobněliny Synonyma, homonyma a antonyma Významové okruhy slov Druhy vět podle postoje mluvčího 7

8 2.ročník Žák: Žák: Odůvodňuje a píše správně:i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve Aplikuje pravidla psaní u,ú,ů; i/y po měkkých a tvrdých souhláskách; dě, tě, ně, Pravopis lexikální MPV-Prv(Domácí a hospodářská zvířata, vyjmenovaných slovech; dě,tě,ně,ú/ů,bě,pě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, Povolání, Moje rodina) vě,mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. pravopis zdůvodní. Píše správně velká písmena u vlastních jmen osob a zvířat, pravopis zdůvodní. Vlastní jména osob a zvířat Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Při četbě nebo přednesu literárního textu správně vyslovuje, vhodně frázuje a uţívá správné tempo a melodii řeči. Plynulé čtení jednoduchých textů Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Vyjádří pocity z přečteného literárního textu mluvenou formou nebo jednoduchými výtvarnými technikami (obrázek, komiks). Krásná literatura Poslech a přednes literárních textů MPV-Vv(Ilustrace knihy) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatního vyprávění. Odliší vyjadřování v próze a ve verších. Reprodukce textu Počátky interpretace literatury Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Vymyslí závěr jednoduchého příběhu. Zaznamená klíčová místa jednoduchého literárního textu formou obrázku. Čtení s porozuměním Literární druhy a ţánry (poezie, próza, báseň, pohádka, hádanka, rozpočítadlo, říkanka) Literární pojmy (spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec, reţisér) Tvůrčí psaní 8

9 Žák: Žák: Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem Reprodukuje obsah textu. Vyhledá informace v encyklopediích a slovnících pro děti. Při čtení vhodně uţívá nonverbální prostředky. Doplní text o chybějící část, dovypráví jej, Naslouchání a čtení s porozuměním vymyslí název úryvku textu. 3.ročník Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běţných školních a mimoškolních situacích. Aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel a pokynů pro různé situace ve škole. Dodrţuje vhodnou vzdálenost k partnerovi, udrţuje s ním oční kontakt. Rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo poţádá o přerušení a uvede důvod. Naslouchá mluvenému projevu spoluţáka a uvědomuje si jeho nonverbální prostředky. Odhalí výraznější chyby v mluveném projevu, upozorní na ně a pomůţe s jejich opravováním. Mluvený projev dialog, verbální a nonverbální prostředky komunikace Mluvený projev kultivace mluveného projevu ţáka 9

10 Žák: Na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev. Žák: V jednoduchém projevu dbá na to, aby byl gramaticky správný. Opraví chyby v samostatném projevu spoluţáka. 3.ročník Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Sestaví osnovu a podle ní píše krátké vhodné texty. V písemném projevu uţívá vhodně jazykové prostředky, grafické symboly a interpunkci a při tom aplikuje znalosti osvojené v jazykové výchově. Psaný projev: vypravování, popis, inzerát, pozdrav, dopis, základy elektronické komunikace (sms, , chat), grafické symboly Rozvoj slovní zásoby Jazyková výchova Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Rozezná slovo ohebné a neohebné. V základním tvaru rozliší všechny ohebné slovní druhy. Tvarosloví slova ohebná a neohebná, slovní druhy. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Spojuje krátké věty do souvětí a uţívá k tomu vhodné spojovací výrazy. Obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu nebo podle zadání učitele. Spojování vět Spojovací prostředky: spojky, vztaţná zájmena, příslovce Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě,tě,ně,ú/ů,bě,pě, vě,mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. Odůvodňuje a správně píše i/y po Pravopis: vyjmenovaná slova, velká obojetných souhláskách ve vyjmenovaných písmena slovech. Správně píše vlastní jména vybraných států, ulic, zeměpisných názvů. 10

11 Žák: Žák: Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Přednes 3.ročník Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Ústně i písemně vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Záţitkové čtení a naslouchání Reprodukce literárního textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Rozliší poezii a prózu. Pozná a charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, bajku. Uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro děti. Podle svých schopností ztvární obsah textu jednoduchými obrázky, komiksem, dramatizací či hudebním doprovodem. Literární pojmy: verš, rým, pohádka, bajka Dětská literatura Tvořivé činnosti s literárním textem 11

12 Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu Čtení a naslouchání s porozuměním potichu i nahlas. a své proţitky. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. V krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsahové jádro sdělení, svůj výběr odůvodní. Vypíše z textu poţadované informace. Vyhledá v textu informace, které jej zaujmou nebo o nichţ se chce více dozvědět. Technika čtení. Hlasité čtení (intonace, dýchání, porozumění textu). Věcné čtení Osnova textu Výpisky 4.ročník Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Doplní neúplný text. Sestaví jednoduché vypravování a popis (podle pravidel časové a příčinné souvislosti). Vypravování Popis ) Reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Vede správně dialog, telefonický hovor, zanechá vzkaz na záznamníku. Reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj podstatné informace a zapamatuje si je. Zaznamená si data a informace, s nimiţ chce v budoucnu dále pracovat. Dodrţuje pravidla komunikace v různých prostředích a pravidla bezpečnosti na internetu. Vhodně se zapojí do rozhovoru, udrţuje a ukončí jej. Reprodukce textu Výpisky Mluvená komunikace: dialog Věcné naslouchání a čtení Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Za pomoci učitele rozpoznává v mediálních produktech (zj.v reklamě) některé manipulativní záměry a techniky a diskutuje o nich. Reklama 12

13 4.ročník Volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a Dle komunikačního záměru vědomě Mluvená komunikace: nonverbální tempo podle svého komunikačního záměru. moduluje a intonuje promluvu, uţívá vhodně prostředky tempa a pauz řeči. Promluvu upraví podle změněného záměru. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace. Postihne významné rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou výslovností. Rozhodne, zda je ukázka textu vhodná pro určitou situaci (s ohledem na spisovnost projevu). Mluvená komunikace: spisovná výslovnost Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánr. Správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v jednoduchých písemných projevech. Dodrţuje kompoziční a jiné poţadavky spojené s vypravováním a popisem. Vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i elektronické podobě. Písemný projev: stylizace a kompozice (výběr vhodných jazykových prostředků). Dopis, blahopřání, vzkaz, zpráva, oznámení, dotazník, inzerát Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti. Sestaví osnovu vypravování, neţ začne psát souvislý text. Tvoří nadpisy, člení tet na odstavce. V souvislém textu zachovává časovou a příčinnou souvislost. Podle osnovy vypráví krátký příběh, uţívá vhodný jazyk. Popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý pracovní postup. Vypravování Popis Pracovní postup 13

14 Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová. Vyhledá a vhodně pouţije slova stejného nebo podobného významu. Nauka o slově: význam slov (homonyma, synonyma, antonyma, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená). 4.ročník Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. V jednoduchých případech rozliší kořen slova, část předponovou a příponovou. Podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu slova. Rozpozná a správně napíše předponu a předloţku, zvládá jejich pravopis. Stavba slova - kořen, část předponová a příponová. Grafická stavba slova Předpony a předloţky Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Vyhledá v neznámém textu plnovýznamová slova a určí jejich slovní druh. Ohebné slovní druhy uţívá ve správném tvaru. Rozlišuje slovní druhy a poznává je v textu. Určuje mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Pouţívá správné tvary podstatných jmen v praktických cvičeních. Vhodně uţívá koncovky spisovné a nespisovné s ohledem na komunikační situaci. Slovní druhy plnovýznamových slov, spisovné a nespisovné tvary jmen, zájmen a sloves Podstatná jména skloňování, vzory podstatných jmen. Slovesa časování ve všech časech. Určí nespisovné tvary u českých slov. Spisovný, nespisovný a hovorový jazyk, Označí různé komunikační situace, při nichţ nářečí je vhodné uţívat spisovných tvarů slov. Seznamuje se s nářečími. 14

15 Ţák Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty. Ţák Ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební dvojici. Ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří Skladba: základní větné členy, nevyjádřený podmět, souvětí souřadné a podřadné základní skladební dvojici za pomoci příslušných osobních zájmen. 4.ročník Uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Ve svém projevu uţívá vhodných spojovacích výrazů a obměňuje je dle pokynů učitele. Určuje věty jednoduché a souvětí. Spojuje věty v souvětí. Zdůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova, příbuzná slova, koncovky podstatných jmen podle vzorů). Seznamuje se se shodou přísudku s podmětem. Spojovací výrazy Stavba souvětí. Slova vyjmenovaná a příbuzná. Shoda přísudku s podmětem u vyjádřeného souvětí. Literární výchova Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, argumentuje s oporou jeho konkrétní části. Své dojmy vyjádří písemně i ústně. Označí v krátkém odstavci literárního textu nejdůleţitější část, svůj výběr zdůvodní. Vypíše z textu informace dle zadání učitele. Vypíše z textu informace, které jej zaujmou, formuluje otázky vyplývající z textu. Vede si čtenářský deník. Vyjadřuje své pocity z četby, hodnotí a doporučuje ostatním. Záţitkové čtení Interpretace literárního díla Vlastní mimočítanková četba (doma i ve škole) Vedení čtenářského deníku 15

16 Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Přednáší a volně reprodukuje text. Tvoří vlastní text na dané či vlastní téma. Tvořivá činnost s literárním textem Dramatizace. Referát 4.ročník Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Tvoří krátké referáty a přednášky. Rozliší poezii, prózu a drama. Odliší umělecký text od neuměleckého. Hodnotí postavy literárního díla, jejich vzájemný vztah a význam. Rozlišuje literaturu od jiných druhů umění. Literární pojmy: druhy a ţánry Verš, próza. Poezie, próza (pohádka, pověst, povídka, román). Hlavní a vedlejší postavy literárního díla. Kniha, divadlo, filmový scénář, rozhlas. Ilustrace dětských knih. 16

17 Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné Vymyslí název úryvku textu. Čtení s porozuměním texty potichu i nahlas. Rozhodne, zda je moţno dozvědět se z textu Reprodukce jednoduchých textů danou informaci. Z přečteného textu vyvozuje závěry. Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své proţitky. 5.ročník Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro jeho smysl. Porovná informace ze dvou zdrojů. Doplní neúplné sdělení. Opraví neúplné sdělení jiného ţáka. Zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu. Při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci autorovu manipulaci. Společný názor zdůvodní a obhajuje. Celistvost a soudrţnost textu Čtení a naslouchání s porozuměním Reklama Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace. Najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich uţití a o důvodu autora, proč tyto prostředky uţil. Rozpozná vhodnost pouţití spisovné či nespisovné výslovnosti dle situace. Vhodně uţívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle komunikační situace. Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běţná komunikace Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry. Správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu. Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz 17

18 Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti. Sestavuje osnovu textů. Zdůvodní význam osnovy. Na základě osnovy vypráví příběh, popisuje předmět, osobu a postup práce. 5.ročník Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová. Najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové. Význam slov: slovo vícevýznamové Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. Určuje v běţných a jednoduchých slovech části slov (kořen, předpona, část příponovou a koncovku. Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov Uvede slova příbuzná k českým slovům. Uvede příklady slov odvozených stejnou předponou či příponou. Graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ, předponu a příponovou část. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen. Tvarosloví: vzory podstatných jmen, Určí osobu, číslo, čas a způsob sloves. přídavných jmen tvrdých a měkkých, Vyhledá sloţené tvary sloves. způsob slovesa, sloţené slovesné tvary Určí druh a vzor přídavných jmen. v činném rodu, předloţky a spojky Píše správně koncovky podstatných jmen a Pravopis morfologický přídavných jmen tvrdých a měkkých. Rozpozná neohebné slovní druhy (s výjimkou částic). Správně píše předloţku s/z. 18

19 Vyhledává základní skladební dvojici a Označí základ podmětu a základ přísudku Skladba: základní větné členy, větný v neúplné základní skladební dvojici dvojčlenné věty. Na nevyjádřený podmět základ, podmět vyjádřený a nevyjádřený označuje základ věty. odkáţe odpovídajícím osobním zájmenem. 5.ročník Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Pozná souvětí. Spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným spojovacím výrazem. Spojovací výrazy Uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Upraví spojení vět v souvětí dle zadání, uţije správný spojovací výraz. Píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého (činného) ve shodě přísudku s podmětem v základních případech. Pravopis syntaktický Literární výchova Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy. Napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji obrázky. Ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm. Odliší jednoduché literární, publicistické a populárně naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní. Charakterizuje základní ţánry literatury pro děti. Pozná v textu zvláštní či zvláštně uţité jazykové prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí, proč je autor uţil, popíše, jak na něj působí. Uvaţuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v konkrétním textu. Popíše svými slovy kompozici povídky. Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná Literární ţánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň Slovní útvary: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník 19

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA - ZÁKLAD ŢIVOTA č. j.: 272/2007 IV. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Předkladatel:

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2014/2015 Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA - ZÁKLAD ŢIVOTA č. j.: 272/2007 V. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov (kulaté razítko) podpis ředitelky školy 1. Identifikační

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více