JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Charakteristika a cíl předmětu Český jazyk (ČJ) Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vzdělávání vybavuje ţáka znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří sloţek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. V 1. aţ 5. ročníku je vyčleněno psaní, které se vyučuje v menších časových úsecích, neţ je vyučovací hodina. Daný předmět vyučujeme od prvního do devátého ročníku. Minimální časová dotace je na prvním stupni posílena o 6 disponibilních hodin, na druhém stupni o 2 disponibilní hodiny, z důvodu dostatečné přípravy k přijímacím zkouškám. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, někdy v učebně informatiky, neboť vyuţíváme všech dostupných výukových programů a moţností získávání informací z internetu. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při Komunikační a slohové výchově. V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností ţáků, jejich tvořivosti a fantazie. V Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit ţáky jasně, srozumitelně a přehledně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem. V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl rozvíjet ţákovu osobnost, jeho city, pomáhat při chápání mezilidských vztahů, rozvíjet estetické cítění. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Český jazyk Volíme cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou. Podporujeme zvyšování čtenářské gramotnosti ţáků. Vyuţíváme dostupných nebo vlastních materiálů blízkých kaţdodennímu ţivotu ţáků, tiskoviny volíme přednostně z regionu školy. Volíme metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem ţáků o mateřský jazyk, vytváříme dostatek stimulů pro aktivní práci ţáků. Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíţíme k zájmům ţáků a k aktuálním otázkám regionu. Nepřeceňujeme význam pravopisu, volíme jevy základní. Vedeme ţáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností. Rozhodujeme o výběru a zařazení doplňujícího učiva. V ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Český jazyk. Vedeme ţáky k pouţívání jazykových příruček a k aktivnímu vyhledávání informací z více zdrojů (literatura, internet, ).. 1

2 Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoţivotní učení. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Učíme ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. Vedeme sebe, ţáky a rodiče k tomu, ţe důleţitější jsou získané dovednosti a znalosti, neţ známka na vysvědčení. Dáváme ţákům konkrétní názor, učivo předkládáme ţákům s vyuţitím co nejvíce smyslů. Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, přihlíţíme k individuálním schopnostem ţáků. Učíme práci s chybou. Vedeme k sebehodnocení, podporujeme sebedůvěru ţáků ve vlastní schopnosti. Vedeme ţáky k pochopení, proč se danému učivu učí. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Při řešení problémů učíme ţáky pouţívat metodu SWOT analýza a metodu brainstorming. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů. Vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. Necháváme ţáky hovořit o vlastním způsobu řešení daného úkolu. Učíme ţáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, internetové stránky, prezentace apod.). Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Minimalizujeme pouţívání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Učíme ţáky pracovat v týmech, učíme efektivní spolupráci. 2

3 Vedeme ţáky ke spolupodílení se na stanovování kritérií. Zároveň klademe důraz na respektování daných pravidel. Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. Učíme ţáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v ţácích vědomí, ţe ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Kompetence občanské - vychovávat ţáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých - jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Vedeme ţáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubosti a násilí. Podporujeme ţáky vzájemně si pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých. Důsledně učíme ţáky, aby si plnili své povinnosti a zároveň si uvědomovali svá práva. Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Kompetence pracovní - vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, ţáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně ţáky vedeme k dodrţování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami seznamujeme ţáky s různými profesemi. Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 3

4 Žák Žák Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte nahlas slova, věty a krátké texty. Rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek. Věcné čtení Rozumí jednoduchým písemným pokynům. 1.ročník Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Reaguje na mluvené pokyny (pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, blahopřání). Pozdraví, poděkuje, poţádá a omluví se. Praktické a věcné naslouchání Věcné čtení Souvislý mluvený projev MPV-Hv (Tintěrovo jelito) Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. Mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, opravuje nedbalou nebo nesprávnou výslovnost. Technika mluveného projevu (dýchání, výslovnost a nonverbální prostředky) V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. S pomocí učitele aplikuje zásady správného dýchání a mluveného projevu. Dýchání, tvorba hlasu, výslovnost Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích. V promluvách uţívá vhodné verbální prostředky řeči. Technika mluveného projevu Na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev. Krátce, souvisle vypráví své záţitky. Technika mluveného projevu Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné drţení těla, drţení psacího náčiní. Udrţuje si pracovní a hygienické návyky, včetně návyků psaní na počítači. Hygiena psaní -správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena zraku 4

5 Žák Žák Píše správně tvary písmen a číslic, správně Píše správně tvary písmen a číslic i podle Technika psaní spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní diktátu. Kontroluje vlastní písemný projev. písemný projev. Orientuje se na klávesnici počítače Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Napíše jednoduchý vzkaz. Jednoduché písemné sdělení 1.ročník Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Seřadí ilustrace podle časové (dějové) Mluvený projev: vypravování, dialog na posloupnosti. Podle obrázkové osnovy vypráví základě obrazového materiálu jednoduchý příběh. Čte literární texty, pozorně naslouchá čtení. Recituje básně, říkadla a rozpočítadla, zpaměti je přednáší. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav. Čtení a naslouchání Recitace Poslech, vyprávění MPV-HV(Moře) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Odliší jednotlivé literární pojmy. Pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej. Literární ţánry: rozpočítadlo, říkanka, hádanka, pohádka Dramatizace Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova. Rozlišuje slovo, slabiku, hlásku. Čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Pozná větu, píše na začátku věty velké písmeno a na konci věty tečku. Písmena malá, velká, tiskací a psací Délka samohlásek Opis a přepis slov a vět Uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Ve svém mluveném projevu uţívá správné tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Kultura mluveného projevu 5

6 2.ročník Žák: Žák: Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte nahlas i potichu známé i neznámé jednoduché texty. Jednoduše reprodukuje Čtení s porozuměním MPV-Prv(Vhodné chování) přečtené texty. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. Rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci a pobytu ve škole a adekvátně na ně reaguje. Rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí ţivota, např. v dopravě, knihovně, divadle. Čtení a naslouchání s porozuměním Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Podle konkrétní komunikační situace volí vhodné oslovení a rozloučení. Vyslechne druhého, naváţe na téma zmíněné partnerem. Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v připravených i nepřipravených školních projevech. Mluvený projev: základní techniky, pravidla dialogu Mluvený projev nonverbální prostředky Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běţných školních a mimoškolních situacích. V krátkých promluvách v běţných školních a mimoškolních situacích uţívá vhodné melodie a tempa řeči, pauz a důrazu. Svůj projev doprovodí jednoduchými gesty a vhodnou mimikou. Mluvený projev nonverbální prostředky Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Píše krátká sdělení podle pokynů učitele. Psaný projev ţáka 6

7 Žák: Žák: Jazyková výchova Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. PT-1.1,1.8 Rozděluje slova na konci řádků. Seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich prvního písmena. Správně píše slova, v nichţ dochází ke spodobě znělosti. Označí přízvučnou slabiku ve slově. Správně vyslovuje a píše spojení předloţky a ohebných slov. Slabika, význam slabiky pro dělení slov Abeceda Spisovná výslovnost Spodoba znělosti Slovní přízvuk 2.ročník Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná. Porovnává a třídí slova podle obecného významu děj, věc, okolnost, vlastnost. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky. Rozpozná slovo významově nadřazené ve skupině slov. Ke skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené. V textu najde slova příbuzná, citově zabarvená a zdrobněliny, vytvoří vlastní. Přiřadí správně slova stejného, podobného a opačného významu. Rozliší slova do skupin podle jejich obecného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost). Rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz a přání a napíše správné interpunkční znaménko na konci věty. Moduluje melodii výpovědi podle svého záměru. Význam slova slovo souřadné, nadřazené, podřazené Slova citově zabarvená a zdrobněliny Synonyma, homonyma a antonyma Významové okruhy slov Druhy vět podle postoje mluvčího 7

8 2.ročník Žák: Žák: Odůvodňuje a píše správně:i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve Aplikuje pravidla psaní u,ú,ů; i/y po měkkých a tvrdých souhláskách; dě, tě, ně, Pravopis lexikální MPV-Prv(Domácí a hospodářská zvířata, vyjmenovaných slovech; dě,tě,ně,ú/ů,bě,pě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, Povolání, Moje rodina) vě,mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. pravopis zdůvodní. Píše správně velká písmena u vlastních jmen osob a zvířat, pravopis zdůvodní. Vlastní jména osob a zvířat Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Při četbě nebo přednesu literárního textu správně vyslovuje, vhodně frázuje a uţívá správné tempo a melodii řeči. Plynulé čtení jednoduchých textů Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Vyjádří pocity z přečteného literárního textu mluvenou formou nebo jednoduchými výtvarnými technikami (obrázek, komiks). Krásná literatura Poslech a přednes literárních textů MPV-Vv(Ilustrace knihy) Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatního vyprávění. Odliší vyjadřování v próze a ve verších. Reprodukce textu Počátky interpretace literatury Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Vymyslí závěr jednoduchého příběhu. Zaznamená klíčová místa jednoduchého literárního textu formou obrázku. Čtení s porozuměním Literární druhy a ţánry (poezie, próza, báseň, pohádka, hádanka, rozpočítadlo, říkanka) Literární pojmy (spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec, reţisér) Tvůrčí psaní 8

9 Žák: Žák: Komunikační a slohová výchova Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čtení s porozuměním, tvořivá práce s textem Reprodukuje obsah textu. Vyhledá informace v encyklopediích a slovnících pro děti. Při čtení vhodně uţívá nonverbální prostředky. Doplní text o chybějící část, dovypráví jej, Naslouchání a čtení s porozuměním vymyslí název úryvku textu. 3.ročník Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běţných školních a mimoškolních situacích. Aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel a pokynů pro různé situace ve škole. Dodrţuje vhodnou vzdálenost k partnerovi, udrţuje s ním oční kontakt. Rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo poţádá o přerušení a uvede důvod. Naslouchá mluvenému projevu spoluţáka a uvědomuje si jeho nonverbální prostředky. Odhalí výraznější chyby v mluveném projevu, upozorní na ně a pomůţe s jejich opravováním. Mluvený projev dialog, verbální a nonverbální prostředky komunikace Mluvený projev kultivace mluveného projevu ţáka 9

10 Žák: Na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev. Žák: V jednoduchém projevu dbá na to, aby byl gramaticky správný. Opraví chyby v samostatném projevu spoluţáka. 3.ročník Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Sestaví osnovu a podle ní píše krátké vhodné texty. V písemném projevu uţívá vhodně jazykové prostředky, grafické symboly a interpunkci a při tom aplikuje znalosti osvojené v jazykové výchově. Psaný projev: vypravování, popis, inzerát, pozdrav, dopis, základy elektronické komunikace (sms, , chat), grafické symboly Rozvoj slovní zásoby Jazyková výchova Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Rozezná slovo ohebné a neohebné. V základním tvaru rozliší všechny ohebné slovní druhy. Tvarosloví slova ohebná a neohebná, slovní druhy. Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Spojuje krátké věty do souvětí a uţívá k tomu vhodné spojovací výrazy. Obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu nebo podle zadání učitele. Spojování vět Spojovací prostředky: spojky, vztaţná zájmena, příslovce Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě,tě,ně,ú/ů,bě,pě, vě,mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. Odůvodňuje a správně píše i/y po Pravopis: vyjmenovaná slova, velká obojetných souhláskách ve vyjmenovaných písmena slovech. Správně píše vlastní jména vybraných států, ulic, zeměpisných názvů. 10

11 Žák: Žák: Literární výchova Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku. Přednes 3.ročník Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Ústně i písemně vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Záţitkové čtení a naslouchání Reprodukce literárního textu Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Rozliší poezii a prózu. Pozná a charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, bajku. Uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro děti. Podle svých schopností ztvární obsah textu jednoduchými obrázky, komiksem, dramatizací či hudebním doprovodem. Literární pojmy: verš, rým, pohádka, bajka Dětská literatura Tvořivé činnosti s literárním textem 11

12 Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu Čtení a naslouchání s porozuměním potichu i nahlas. a své proţitky. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. V krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsahové jádro sdělení, svůj výběr odůvodní. Vypíše z textu poţadované informace. Vyhledá v textu informace, které jej zaujmou nebo o nichţ se chce více dozvědět. Technika čtení. Hlasité čtení (intonace, dýchání, porozumění textu). Věcné čtení Osnova textu Výpisky 4.ročník Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Doplní neúplný text. Sestaví jednoduché vypravování a popis (podle pravidel časové a příčinné souvislosti). Vypravování Popis ) Reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Vede správně dialog, telefonický hovor, zanechá vzkaz na záznamníku. Reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj podstatné informace a zapamatuje si je. Zaznamená si data a informace, s nimiţ chce v budoucnu dále pracovat. Dodrţuje pravidla komunikace v různých prostředích a pravidla bezpečnosti na internetu. Vhodně se zapojí do rozhovoru, udrţuje a ukončí jej. Reprodukce textu Výpisky Mluvená komunikace: dialog Věcné naslouchání a čtení Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Za pomoci učitele rozpoznává v mediálních produktech (zj.v reklamě) některé manipulativní záměry a techniky a diskutuje o nich. Reklama 12

13 4.ročník Volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a Dle komunikačního záměru vědomě Mluvená komunikace: nonverbální tempo podle svého komunikačního záměru. moduluje a intonuje promluvu, uţívá vhodně prostředky tempa a pauz řeči. Promluvu upraví podle změněného záměru. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace. Postihne významné rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou výslovností. Rozhodne, zda je ukázka textu vhodná pro určitou situaci (s ohledem na spisovnost projevu). Mluvená komunikace: spisovná výslovnost Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánr. Správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy v jednoduchých písemných projevech. Dodrţuje kompoziční a jiné poţadavky spojené s vypravováním a popisem. Vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i elektronické podobě. Písemný projev: stylizace a kompozice (výběr vhodných jazykových prostředků). Dopis, blahopřání, vzkaz, zpráva, oznámení, dotazník, inzerát Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti. Sestaví osnovu vypravování, neţ začne psát souvislý text. Tvoří nadpisy, člení tet na odstavce. V souvislém textu zachovává časovou a příčinnou souvislost. Podle osnovy vypráví krátký příběh, uţívá vhodný jazyk. Popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý pracovní postup. Vypravování Popis Pracovní postup 13

14 Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová. Vyhledá a vhodně pouţije slova stejného nebo podobného významu. Nauka o slově: význam slov (homonyma, synonyma, antonyma, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená). 4.ročník Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. V jednoduchých případech rozliší kořen slova, část předponovou a příponovou. Podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu slova. Rozpozná a správně napíše předponu a předloţku, zvládá jejich pravopis. Stavba slova - kořen, část předponová a příponová. Grafická stavba slova Předpony a předloţky Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Vyhledá v neznámém textu plnovýznamová slova a určí jejich slovní druh. Ohebné slovní druhy uţívá ve správném tvaru. Rozlišuje slovní druhy a poznává je v textu. Určuje mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Pouţívá správné tvary podstatných jmen v praktických cvičeních. Vhodně uţívá koncovky spisovné a nespisovné s ohledem na komunikační situaci. Slovní druhy plnovýznamových slov, spisovné a nespisovné tvary jmen, zájmen a sloves Podstatná jména skloňování, vzory podstatných jmen. Slovesa časování ve všech časech. Určí nespisovné tvary u českých slov. Spisovný, nespisovný a hovorový jazyk, Označí různé komunikační situace, při nichţ nářečí je vhodné uţívat spisovných tvarů slov. Seznamuje se s nářečími. 14

15 Ţák Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty. Ţák Ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební dvojici. Ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří Skladba: základní větné členy, nevyjádřený podmět, souvětí souřadné a podřadné základní skladební dvojici za pomoci příslušných osobních zájmen. 4.ročník Uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Ve svém projevu uţívá vhodných spojovacích výrazů a obměňuje je dle pokynů učitele. Určuje věty jednoduché a souvětí. Spojuje věty v souvětí. Zdůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova, příbuzná slova, koncovky podstatných jmen podle vzorů). Seznamuje se se shodou přísudku s podmětem. Spojovací výrazy Stavba souvětí. Slova vyjmenovaná a příbuzná. Shoda přísudku s podmětem u vyjádřeného souvětí. Literární výchova Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. Sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, argumentuje s oporou jeho konkrétní části. Své dojmy vyjádří písemně i ústně. Označí v krátkém odstavci literárního textu nejdůleţitější část, svůj výběr zdůvodní. Vypíše z textu informace dle zadání učitele. Vypíše z textu informace, které jej zaujmou, formuluje otázky vyplývající z textu. Vede si čtenářský deník. Vyjadřuje své pocity z četby, hodnotí a doporučuje ostatním. Záţitkové čtení Interpretace literárního díla Vlastní mimočítanková četba (doma i ve škole) Vedení čtenářského deníku 15

16 Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Přednáší a volně reprodukuje text. Tvoří vlastní text na dané či vlastní téma. Tvořivá činnost s literárním textem Dramatizace. Referát 4.ročník Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Tvoří krátké referáty a přednášky. Rozliší poezii, prózu a drama. Odliší umělecký text od neuměleckého. Hodnotí postavy literárního díla, jejich vzájemný vztah a význam. Rozlišuje literaturu od jiných druhů umění. Literární pojmy: druhy a ţánry Verš, próza. Poezie, próza (pohádka, pověst, povídka, román). Hlavní a vedlejší postavy literárního díla. Kniha, divadlo, filmový scénář, rozhlas. Ilustrace dětských knih. 16

17 Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním přiměřeně náročné Vymyslí název úryvku textu. Čtení s porozuměním texty potichu i nahlas. Rozhodne, zda je moţno dozvědět se z textu Reprodukce jednoduchých textů danou informaci. Z přečteného textu vyvozuje závěry. Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své proţitky. 5.ročník Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro jeho smysl. Porovná informace ze dvou zdrojů. Doplní neúplné sdělení. Opraví neúplné sdělení jiného ţáka. Zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu. Při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci autorovu manipulaci. Společný názor zdůvodní a obhajuje. Celistvost a soudrţnost textu Čtení a naslouchání s porozuměním Reklama Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace. Najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich uţití a o důvodu autora, proč tyto prostředky uţil. Rozpozná vhodnost pouţití spisovné či nespisovné výslovnosti dle situace. Vhodně uţívá spisovnou a nespisovnou výslovnost dle komunikační situace. Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běţná komunikace Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry. Správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu. Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz 17

18 Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti. Sestavuje osnovu textů. Zdůvodní význam osnovy. Na základě osnovy vypráví příběh, popisuje předmět, osobu a postup práce. 5.ročník Jazyková výchova Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova více významová. Najde v textu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové. Význam slov: slovo vícevýznamové Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. Určuje v běţných a jednoduchých slovech části slov (kořen, předpona, část příponovou a koncovku. Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ Stavba slova: kořen slova, příbuznost slov Uvede slova příbuzná k českým slovům. Uvede příklady slov odvozených stejnou předponou či příponou. Graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ, předponu a příponovou část. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen. Tvarosloví: vzory podstatných jmen, Určí osobu, číslo, čas a způsob sloves. přídavných jmen tvrdých a měkkých, Vyhledá sloţené tvary sloves. způsob slovesa, sloţené slovesné tvary Určí druh a vzor přídavných jmen. v činném rodu, předloţky a spojky Píše správně koncovky podstatných jmen a Pravopis morfologický přídavných jmen tvrdých a měkkých. Rozpozná neohebné slovní druhy (s výjimkou částic). Správně píše předloţku s/z. 18

19 Vyhledává základní skladební dvojici a Označí základ podmětu a základ přísudku Skladba: základní větné členy, větný v neúplné základní skladební dvojici dvojčlenné věty. Na nevyjádřený podmět základ, podmět vyjádřený a nevyjádřený označuje základ věty. odkáţe odpovídajícím osobním zájmenem. 5.ročník Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Pozná souvětí. Spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným spojovacím výrazem. Spojovací výrazy Uţívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Upraví spojení vět v souvětí dle zadání, uţije správný spojovací výraz. Píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého (činného) ve shodě přísudku s podmětem v základních případech. Pravopis syntaktický Literární výchova Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy. Napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji obrázky. Ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm. Odliší jednoduché literární, publicistické a populárně naučné texty a svou klasifikaci zdůvodní. Charakterizuje základní ţánry literatury pro děti. Pozná v textu zvláštní či zvláštně uţité jazykové prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí, proč je autor uţil, popíše, jak na něj působí. Uvaţuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v konkrétním textu. Popíše svými slovy kompozici povídky. Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná Literární ţánry: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň Slovní útvary: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník 19

20 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití. Rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu. Zdůvodní uţití jednotlivých útvarů. Úvod do českého jazyka - národní jazyk, nářečí, obecná čeština 6.ročník Spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí slova. Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. Spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná slova. Na ukázkách z textu doloţí spisovnou a nespisovnou výslovnost. Pouţívá jazykové příručky. Orientuje se v abecedním řazení slov. Pouţívá příručky k vysvětlení pravopisu předloţek a předpon s-, z-. Zvuková stránka jazyka - spisovná a nespisovná výslovnost Jazykové příručky Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. Zaznamená stavbu slova, označí předponu, kořen, příponu a koncovku. Procvičí si skupinu bě bje, vě vje, pě, mě mně a střídání hlásek při odvozování. Stavba slova, pravopis Správně třídí slovní druhy, tvoří Určí slovní druhy všech slov v souvislém spisovné tvary slov a vědomě jich pouţívá ve textu. vhodné komunikační situaci. Rozlišuje jména obecná a vlastní. Uvede příklady podstatných jmen konkrétních, abstraktních, pomnoţných, hromadných a látkových. Rozpozná jména obecná a místní. Dělí přídavná jména na tvrdá, měkká, přivlastňovací. Procvičuje pravopis přídavných jmen. Skloňuje a stupňuje přídavná jména. Tvarosloví Podstatná jména Skloňování jmen v regionu Přídavná jména 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Co se učí na české škole?

Co se učí na české škole? Co se učí na české škole? Osnovy, podle kterých můžete vycházet Zpracováno dle publikace Doporučené učební osnovy pro ČJ, AJ a M, vydané MŠMT a VUP Praha. Český jazyk, literatura a sloh 1. stupeň Ročník:

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více