Charakteristika předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika předmětu"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň. Časová dotace: 6. ročník 3 hodin 7. ročník 4 hodiny 8. ročník 3 hodiny 9. ročník 3 hodiny Organizace výuky: Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně, v sedmém ročníku čtyři hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině nepřesahuje 24 žáků.výuka probíhá v jazykové učebně, nebo v kmenové třídě skupiny, přičemž se skupiny střídají v učebně podle potřeby nebo podle předem dohodnutého harmonogramu. Druhý stupeň navazuje na první. V prvním období je pozornost věnována spíše gramatické struktuře jazyka přičemž s přibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost přenáší na jeho komunikační funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálově. Cílem výuky: je dosažení komunikační schopnosti dorozumět se v běžných každodenních situacích. Důraz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumět čtenému textu přiměřené délky, týkající se probíraným tématickým okruhům a autentickým textům s použitím cizojazyčného slovníku a podporou vizuálních materiálů.výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angličtiny americké. Během výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. 367

2 Každý žák dostává ke každému tématu sadu materiálů (aktivit, cvičení, úkolů), které si sám zpracovává podle potřeby. Čas pro vypracovávání těchto aktivit určuje učitel, ale je jen na žákovi jakou si kdy zvolí a vypracuje aktivitu. Na seznamu aktivit (kde je i doporučené, nikoliv však povinné pořadí vypracovávání aktivit), si odškrtává již vypracované aktivity a na konci tématického celku si zkontroluje svůj pokrok a odevzdá vypracované aktivity učiteli, který je dále ohodnotí. tak získá určitou svobodu ve výuce a sám si plánuje, co právě podle svého uvážení potřebuje procvičit, učí se tak samostatnosti, zodpovědnosti a. Žáci se speciálními poruchami učení pak dostávají pracovní listy upravené tak, aby splňovaly jejich potřeby. Ve výuce je používáno velké množství různých vyučovacích technik, metod a vizuálních učebních pomůcek tak, aby se zapojily všechny stránky učení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyků na počítačích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žákům v rozvoji klíčových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je zařazeno také velké množství projektů, mezi-předmětových vztahů a průřezových témat tak, aby směřovali k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci pracují buď samostatně, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k učení. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (všichni vyučující při své práci využívají společné strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále konkrétně rozvíjejí pro předmět Anglický jazyk): Učitel používá při výuce jazykové učebnice britských autorů Project. Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou nabízeny pro práci s touto učebnicí při výuce anglického jazyka, vycházejí ze současných i tradičních metod výuky a zahrnují formy práce, které podporují rozvoj učení, řešení problémových situací, interakci, vnímání souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. Důraz je kladen na práci s textem, tvůrčí způsob k řešení úkolů, na projektovou práci a její prezentaci před spolužáky, na žáka a konstruktivní kritiku práce spolužáků. Osvojený jazyk mohou žáci uplatnit při úkolech, které tematicky zahrnují jiné vyučovací předměty nebo souvisí s průřezovými tématy. V učebnicích Project jsou učiteli nabízeny níže uvedené výchovné a vzdělávací strategie, prostřednictvím kterých přispívá k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí žáků: 368

3 Kompetence k učení Učitel - uvádí novou gramatiku v kontextu čteného nebo slyšeného textu, vybízí žáky k její analýze a hledání pravidel; - opakuje se žáky probranou látku vždy na konci každé lekce, vede je tak k pravidelné kontrole naučeného; - pravidelně sleduje pokrok žáka zadáváním motivačních úkolů se zaměřením na probranou látku; - zařazuje do hodiny témata a slovní zásobu týkající se jiných vyučovacích předmětů, vede žáky k pochopení souvislostí a vzájemného propojení mezi různými oblastmi lidského poznání a činností; - vyžaduje od žáků vypracování všech opakovacích cvičení na konci každé lekce a hodnotí spolu se žáky jejich vlastní pokrok. Kompetence k řešení problémů Učitel - umožňuje žákům odhadovat pokračování a závěr přečteného textu na základě pochopení zápletky a vývoje děje; - podněcuje takové aktivity a zadává takové úkoly, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat informace z různých zdrojů; - pravidelně po každé lekci zadává žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při kterých žáci využívají znalosti z jiných předmětů; - nechává rozhodování mezi kvalitou a kvantitou obsahu projektu na žákovi; - pravidelně nabízí žákům problémové úlohy a situace, při nichž žáci řeší praktické problémy z každodenního života. Kompetence komunikativní Učitel - procvičuje se žáky gramatické struktury a slovní spojení simulací běžných každodenních situací, a vede je tak k přirozenému vyjadřování se v cizím jazyce; - zadává samostatné a projektové práce, při jejichž prezentaci žáci srozumitelně formulují informace v logickém sledu a uspořádání; - poskytuje žákům prostor k písemné i ústní prezentaci zadaných úkolů; - zadává úkoly, při kterých žáci sdělují vytříděné a uspořádané informace o sobě, svých blízkých, svém okolí a o svých zájmech v písemné a ústní formě; - k tématu lekce pravidelně zařazuje do hodin diskuse, rozhovory a výměnu názorů či informací ve dvojicích nebo ve skupinách. Kompetence sociální a personální 369

4 Učitel - volí různé formy práce, samostatné, párové, týmové, aby umožnil žákům vzájemnou inspiraci a pomoc a motivoval je tak k dosahování osobního maxima; - vyžaduje prezentaci projektových úkolů před spolužáky; - zadává skupinové práce tak, aby při činnosti na jednotlivých úkolech vzájemně spolupracovali vždy jiní žáci, a tím si zvykali na kontakt a komunikaci s různými typy lidí a na jejich různý styl práce; - přizpůsobuje výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků; - zařazuje do výuky odlehčující činnosti, například kvizy, zábavné texty nebo písně, kterými navozuje tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě. Kompetence občanská Učitel - vede žáky k zodpovědnosti za vlastní učení zadáváním kontrolních testů v pracovním sešitě; - zadává žákům úkoly vztahující se k běžným situacím každodenního života; - vyžaduje od žáků zodpovědnost za svůj podíl na týmové práci; žáci se střídají při prezentaci výsledků skupinové práce; - učitel zařazuje do výuky témata týkající se života anglicky mluvících zemí a vede je k respektování kultury jiných národů; - nechává žáky pracovat tempem, které jim vyhovuje a nechává je vyjadřovat se svým vlastním způsobem, vyžaduje však od nich zodpovědnost za vlastní projevy. Kompetence pracovní Učitel - vyžaduje od žáků vypracování cvičení v předem stanoveném termínu a důsledně dbá na jeho dodržování, čímž vede žáky k zodpovědnosti za plnění daných úkolů; - zadává úlohy, při kterých žáci projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a také schopnosti spolupracovat s ostatními; - používá různé techniky učení opakovaně a pravidelně, aby si žáci zvykli na jistý druh práce a učení; - požaduje po žácích vypracovat si osnovu projektu a sumarizaci znalostí k tématu před jeho realizací; - vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení po každé lekci. 370

5 Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena roč. : používání slovníku, internetu, atlasu, časopisu roč. : každodenní povinnosti, charakteristika životního stylu, rodiny, touha po zvířeti. Kdo jsem? Proč studuji angličtinu? Rodokmen, umět se představit roč. : Domácí příprava na hodinu, dobrovolná účast v soutěžích, aktivní činnost ve skupinách a při samostatné práci roč. : Střídání forem práce v hodině, tvorba letáku informujícího o ochraně zdraví mladých lidí Kreativita roč. : Referáty, dramatická tvorba, sestavení itineráře, zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě, prezentace a obhajoba vlastní práce, diskuse nad pracemi spolužáků Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace roč. : Možnost komunikace s dětmi po celém světě prostřednictvím internetu a dopisováním. zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na téma Rok v mém životě, Prázdniny, prezentace a obhajoba vlastní práce diskuse nad pracemi spolužáků, projekt Moje rodina, Životní příběh jednoho člena mé rodiny ilustrované vyprávění 6. 9.roč. : Tradiční svátky v angl. mluvících zemích rodina, škola, lidské smysly, funkčnost, soužití s tělesně postiženými lidmi jejich integrace do každodenního života, boj proti lidské agresivitě, nesnášenlivosti, předsudkům, rasismu, konfliktní situace dospívajících, vhodné a nevhodné reakce osob 6. 9.roč. : Způsoby zdravení, situační rozhovory, společenské a zdvořilostní fráze. 371

6 Kooperace a kompetice 6. 9.roč. : Vypracování projektů a sestavování kvízů a křížovek. Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje praktická etika: 7. 9.roč. : Popis dopravních nehod, žádost o radu a vyjádření vlastních potíží, komunikativní schopnosti vyjádřit žádost, povinnost, možnost, nezbytnost, zákaz, pozitivní a negativní chování dospívajících, řešení konfliktních situací. 6. a 8. roč. : Pátek třináctého, názor na současnou módu mládeže (tetování, piercing), běžná mluva mládeže, hovorový jazyk, vyjádření různých pocitů ( obdiv, úžas, znechucení, odmítnutí) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 6.roč.: At school škola a třídní klima. 9.roč.: Principy demokracie VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 6 9.roč. : Internet a znalost jazyků v EU, dopis kamarádovi, knihy - seznámení s autorem Ch. Dickensem, čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma Typický rok ve Velké Británii, Čas jídla, Osidlování britských ostrovů, Významné sportovní události ve Velké Británii, psaní krátké úvahy na daná témata, zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na daná témata, prezentace a obhajoba vlastní práce, projekt Charakteristika vybrané země a jejich zvláštností na ilustrované mapě 372

7 Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Zážitky a dojmy z prázdnin, popis přírodních krás a historických památek roč.: Rozdílnost ve školství a zdravotnictví ve VB a ČR. Rozdílnost pozdravů lidí ve společnosti. Anglicky mluvící země. Čtení populárně-naučného textu a diskuse na témata USA, Kanada, psaní krátké úvahy na daná témata, projekt: Popis, charakteristika a dějiny významného města světa 6. 9.roč.: Internet a komunikace po celém světě, práce dětí na Internetu, nakupování. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí 6. 9.roč. : Zdravá výživa, pohyb, škodlivost rychlého občerstvení, čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma Zvířata, psaní krátké úvahy na dané téma, projekt: Poučení pro krizové situace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity 6. 9.roč.: Životní styly u jednotlivých národů, Den Díkuvzdání, Svátek světel, indiánské zvyky. Čtení a poslech populárně-naučných textů a diskuse k tématům Rodina, Doprava, Británie, New York, psaní krátkých úvah na daná témata 6. 7.roč. : Získávání nových přátel, čtení populárně-naučných textů a diskuse na témata Prázdniny ve Velké Británii, Kino ve Velké Británii, psaní krátké úvahy na dané téma 7. 8.roč.: Čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k tématu Hrdinové Velké Británie, Pohotovostní služby, psaní krátké úvahy na téma Hrdina/hrdinka MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání 6., 9.roč.: Zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na téma Země, ve které žiju, 373

8 mediálních sdělení prezentace a obhajoba vlastní práce, diskuse nad pracemi spolužáků, čtení novinového článku průzkumu, co čtou mladí lidé ve Velké Británii, povídání na téma Co a kdy čtu? a porovnání s výsledky průzkumu ve Velké Británii, diskuse o serióznosti textů v časopisech a novinách, četba populárně-naučného textu o životě britské rodiny, porovnání české a britské rodiny Tvorba mediálního sdělení 6. 9.roč.: Zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na téma Oblíbená forma zábavy, Interview s lidmi o jejich představách o budoucnosti, Slavní lidé naší země, prezentace a obhajoba vlastní práce, diskuse nad pracemi spolužáků 374

9 Anglický jazyk 6. ročník Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Očekávané výstupy podle RVP: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ žák - zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Použité zkratky: VDO - výchova demokratického občana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova 375

10 Školní výstupy Téma Mezipředmětové vztahy a průřezová témata pozdraví a představí se zeptá se a odpoví na osobní údaje popíše osoby a předměty Osobní údaje Škola a třídní klima VkO zásady slušného představování VDO pravidla ve třídě OSV vzájemné poznávání ve třídě Učivo Připomenutí učiva předchozích ročníků Jazykové prostředky a funkce přítomný čas prostý průběhový určitý a neurčitý člen předložky vazba there is/are Komunikační situace a typy textů setkání situace ve třídě Tematické okruhy slovní zásoby rodina škola volný čas sport Evaluace Testování ovo Intro test (seznámení se žákovou současnou úrovní angličtiny hodnocen slovně, procenty) 376

11 zeptá se na aktuální dění koupí něco v obchodě poznamená si datum popíše průběh roku po jednotlivých měsících pojmenuje důležité události v roce prezentuje svoje znalosti v projektu Můj život Denní režim Data narozeniny, měsíce VkO uvědomování si svých denních návyků, porovnání s návyky ostatních EGS rozdíl ve školství ve VB a ČR Jazykové prostředky a funkce přítomný čas prostý přítomný čas průběhový řadové číslovky datum výslovnost i a í slovní přízvuk Komunikační situace a typy textů situace v obchodě osobní rozhovor narozeniny ovo Tematické okruhy slovní zásoby rodina volný čas nákupy a móda Reálie typický rok ve Velké Británii skotská národní píseň Auld Lang Syne popíše zvířata vypráví příběh v přítomnosti rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho v jednouchých větách vede rozhovor s odborníkem na zvířata Zvířata, další domácí zvířata Život v přírodě Přírodopis EVO tematicky (člověk, zvíře a příroda) Jazykové prostředky a funkce přídavná jména dlouhý/krátký osobní zájmena v předmětu ukazovací zájmena zájmeno nějaký slovní přízvuk, tiché hlásky ovo 377

12 prezentuje svoje znalosti v projektu Moje oblíbené zvíře Komunikační situace a typy textů psaní pohledů Tematické okruhy slovní zásoby příroda a město Reálie zvířata ve Velké Británii anglická píseň Když jsi šťastný zeptá se a odpoví na zdraví napíše krátký dopis nebo delší vzkaz svému učiteli popíše osobu na základě osobních údajů a osobních věcí porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti porozumí obsahu krátkého textu na téma Návštěva u zubaře vypráví příběh podle obrázků rozumí obsahu čteného textu příběhu v minulém čase popisující menší nehodu Základní zdravotní péče Člověk a jeho popis OSV první pomoc - zvládnutí situace EGS nouzová telefonní čísla ve VB a USA - národní zdravotní servis ve VB vs ČR Jazykové prostředky a funkce minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných sloves minulý čas nepravidelných sloves kladná věta a otázka v minulém čase výslovnost koncovek sloves v minulém čase oslabená výslovnost slov ve větě Komunikační situace a typy textů dotazy a odpovědi dopis učiteli nehody ovo prezentuje svoje znalosti v projektu Život v minulosti Tematické okruhy slovní zásoby péče o zdraví škola Reálie zdravotní péče ve Velké Británii 378

13 objedná si jídlo v restauraci napíše seznam nákupu řekne, které jídla a nápoje má rád/nerad vyhledá specifické informace v delším čteném textu udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití prezentuje svoje znalosti v projektu Jídlo v mé zemi Jídelníček a stravovací návyky Nakupování EGS otevírací doba v obchodech Jazykové prostředky a funkce vyjádření budoucnosti pomocí going to (chystat se) vyjádření množství potravin členy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména přízvuk ve frázích výslovnost č a dž rozlišování stejné a rozdílné hlásky Komunikační situace a typy textů v restauraci příprava jídla podle receptu ovo Tematické okruhy slovní zásoby stravovací návyky Reálie jídla a doba jídla ve Velké Británii porozumí zeměpisnému popisu Velké Británie porovná místa, věci a osoby, popíše rozdíly pojmenuje nejznámější země světa koupí si oblečení porozumí obsahu delšího textu na téma Den sv. Valentýna Velká Británie Názvy některých států Zeměpis (názvy států, jejich hl. Města a vlajky) EGS státní symboly (vlajky) Jazykové prostředky a funkce porovnání stejných věcí/kvalit 2. stupeň přídavných jmen 3.stupeň přídavných jmen popisná přídavná jména výslovnost th slovní a větný přízvuk jazykolamy ovo 379

14 prezentuje svoje znalosti v projektu Moje země Komunikační situace a typy textů popis britských ostrovů zeměpisné názvy situace v obchodě s oblečením vhodnost oblečení Tematické okruhy slovní zásoby nákupy a móda cestování rozumí obsahu delšího čteného textu na téma Zábava nebo denní režim zeptá se kamaráda na činnosti ve volném čase popíše činnosti, které dělá pravidelně ve volném čase porozumí hlavní myšlence a vyhledá specifické informace v delším textu popisující událost v minulosti vytvoří část příběhu na základě daných informací a zahraje ho rozumí rozhovoru dvou osob na téma Volný čas domluví schůzku s kamarádem prezentuje svoje znalosti v projektu Zábava Volný čas a záliby Moderní technologie a média EGS rodinný život ve VB domy ve VB MV používání internetového slovníku OSV sebepoznání,, spolupráce atd. Reálie den sv. Valentýna USA Jazykové prostředky a funkce sloveso muset/mít povinnost frekvenční příslovce příslovce s koncovkou ly výslovnost ə a h Komunikační situace a typy textů program rozhlasu domluva schůzky Tematické okruhy slovní zásoby volný čas moderní technologie a média bydlení Reálie zábava ve Velké Británii ovo 380

15 Anglický jazyk 7. ročník Očekávané výstupy podle RVP: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ žák - zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Použité zkratky: VDO - výchova demokratického občana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova 381

16 Školní výstupy Téma Mezipředmětové vztahy a průřezová témata pojmenuje běžné etapy lidského života rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka porovná svůj způsob života teď a před nějakou dobou rozumí specifickým informacím v slyšeném stručném životopisu známé osobnosti popíše hlavní etapy svého života a zeptá se na kamaráda na ty jeho rozumí hlavní zápletce čteného, detektivního komiksového příběhu rozliší v slyšeném textu, jaké činnosti dělali mluvčí v předchozím víkendu a jaký měli z toho pocit zeptá se kamaráda, co dělal o víkendu a jaký měl z něho pocit; na podobné otázky odpoví rozumí čtenému popisu rodiny a stručné charakteristice jejich členů, vyhledá v textu specifické informace upraví obsahově slyšené věty Můj život EGS Kulturní diference OSV vzájemné poznávání ve třídě Biologie migrace zvířat Učivo Připomenutí učiva předchozích ročníků Jazykové prostředky a funkce minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves Komunikační situace a typy textů pozvání oblíbené a neoblíbené činnosti vyprávění o svém životě Tematické okruhy slovní zásoby domov a rodina cestování volný čas Výslovnost krátké samohlásky dlouhé samohlásky dvojhlásky Evaluace Testování ovo Intro test (seznámení se žákovou současnou úrovní angličtiny hodnocen slovně, procenty) 382

17 ve slovní hře rozumí hlavní myšlence čteného situačního příběhu svých vrstevníků na začátku školního roku stručně charakterizuje jednotlivé mluvčí ze slyšeném rozhovoru pozve kamaráda na nějakou akci představí nového kamaráda/spolužáka ostatním sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad; na totéž se zeptá kamaráda pojmenuje vesmírná tělesa a základní astronautické přístroje rozumí názorům redaktora a vědce o budoucnosti vesmíru v čteném rozhovoru gramaticky správně formuluje prognózy do budoucnosti gramaticky správně formuluje otázky na technické postupy při výzkumu vesmíru sdělí svůj názor na úroveň poznání a dobývání vesmíru rozumí hlavní zápletce pokračování čteného, detektivního komiksového příběhu Naše budoucnost EGS Kulturní diference MEV Tvorba mediálního sdělení Zeměpis Sluneční soustava Gramatika vyjádření předpovědi do budoucna vyjádření rozhodnutí Výslovnost souhlásky nevyslovované hlásky Slovní zásoba příroda a město společnost a její problémy volba povolání cestování ovo 383

18 gramaticky správně formuluje okamžité rozhodnutí vyplní dotazník zajímající se o jeho plány do budoucna vede rozhovor s kamarádem o svých plánech a představách do budoucna pojmenuje místa, která jsou spojována s bydlením a místa spojována s prací pojmenuje věci a oblasti činností, o kterých se obvyklé dělají prognózy do budoucnosti a gramaticky správně formuluje na jejich vývoj svůj názor rozumí hlavní zápletce čteného příběhu svých vrstevníku na večírku využívá běžné společenské fráze ve vhodné situaci nabídne pomoc blízké osobě při běžné činnosti s obrazovou oporou gramaticky správně formuluje záměry třetí osoby Komunikační situace úvahy o podobě života v budoucnosti nabídka pomoci vyslovení záměru 384

19 pojmenuje některé známé státy světa rozpozná v slyšeném textu různé činnosti podle jejich popisu užívá vhodně správné slovní spojení k popisu běžné činnosti gramaticky správně popíše průběh běžné činnosti v minulosti zeptá se kamaráda, co dělal on nebo jiní v uplynulých dnech a na stejné otázky odpoví pojmenuje přírodní katastrofy rozumí hlavním bodům novinové zprávy o přírodní katastrofě a vyhledá v ní konkrétní informace rozumí popisu událostí v minulosti a rozliší v něm činnosti konané a vykonané simuluje rozhovor reportéra a svědka přírodní katastrofy popíše průběh neobvyklé události a přidá varování rozumí obsahu a zápletce čteného krátkého detektivního příběhu a vyhledá v něm specifické informace rozliší nové informace v slyšeném rozhovoru detektiva s podezřelými Čas a místo: co se stalo když..? EGS Multikulturalita Etnický původ Gramatika minulý čas průběhový minulý čas prostý vs minulý čas průběhový Výslovnost znělé a neznělé souhlásky č a š intonace Slovní zásoba slovní spojení bydlení počasí příroda a město Komunikační situace simulace detektivního výslechu reakce na informace a události v běžných situacích ovo 385

20 pojmenuje místnosti v domě a jejich vybavení rozvede děj detektivní příběhu na základě zadaných klíčových informací rozumí hlavní myšlence čteného a slyšeného rozhovoru svých vrstevníků na téma TV pořadu a vyhledá v něm specifické informace vhodně a správně užívá běžné fráze a obraty používané v hovorové angličtině vhodnými výrazy reaguje na informace třetí osoby pojmenuje obrázky z Londýna na základě porozumění čtenému popisu výletu svého vrstevníka do Londýna vyhledá v čteném popisu výletu konkrétní informaci v slyšeném vyprávění rozliší jednotlivé mluvčí podle jejich informací o svém výletě rozumí zápletce krátkého komiksového detektivního příběhu a zdramatizuje ho rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty zeptá se na cestu a na stejný Výlet a prohlídka města EGS Etnický původ Dějepis Mor Gramatika určitý člen s názvy míst určitý a neurčitý člen neurčitá zájmena osobní a přivlastňovací zájmena Výslovnost přízvuk slova č, š, s Slovní zásoba příroda a město společnost a její problémy ovo 386

21 dotaz odpoví rozliší chronologii čteného pohádkového příběhu a vyhledá v textu dílčí děje a konkrétní informace rozliší specifické informace v slyšeném vyprávění o snu vyhledá v čteném rozhovoru, co každý z účastníků plánuje nejbližších dnech dělat využívá běžné fráze v každodenních situacích gramaticky správně vyjádří, co bude dělat v nejbližším čase navrhne kamarádovi, co podniknout ve volném čase Komunikační situace dohody a ujednání ptaní se na cestu, popis cesty návrh činnosti ve volném čase využívá správné výrazy k pojmenování zážitků rozumí čtenému popisu životních ambicí svého vrstevníka a na základě porozumění pochopí a objasní smysl připojeného obrázku, vyhledá v textu hlavní informace v slyšeném popisu činností různých lidí rozliší s obrazovou oporou, co kdo udělal pochopí hlavní myšlenku čteného detektivního, komiksového příběhu a rozliší Zážitky a ambice EGS Princip sociálního smíru MEV Tvorba mediálního sdělení Hudební výchova Melodie a rytmus Gramatika předpřítomný čas prostý použití někdy a nikdy použití právě Výslovnost přízvuk ve větě slabé formy sloves slabé formy vs silné formy stejných slov v různých výrazech ovo 387

22 v něm činnosti jednotlivých účastníků děje zeptá se kamaráda, zda někdy dělal méně obvyklé činnosti a na podobné otázky odpoví rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence čteného populárně naučného článku o negativním jevu spojeném s výpravami na Mt. Everest rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence slyšeného populárně naučného vyprávění o neobvyklé činnosti sportovce simuluje interview se sportovcem, který dělá akce, jenž burcují lidi rozumí obsahu povídání svých vrstevníků o neobvyklé příhodě užívá vhodných hovorových výrazů v každodenních situacích Slovní zásoba pocity a nálady kultura sport a volný čas Komunikační situace vyprávění o tom, co se udělalo interview se známou osobou uspořádání textu pojmenuje běžná, lehká onemocnění a zdravotní obtíže zeptá se kamaráda, jaké má zdravotní problémy v čteném rozhovoru vyrozumí, jaký zdravotní problém má jeden účastníků gramaticky správně poradí blízké osobě, co by měl dělat při Pravidla a nařízení OSV Řešení problémů EVO Vztah člověka k prostředí Gramatika měl bych/neměl bych muset nesmět nemuset Výslovnost intonace oznamovacích vět intonace ano/ne otázek intonace otázek s tázacími zájmeny p a b ovo 388

23 jeho zdravotních obtížích rozumí zápletce čteného detektivního komiksového příběhu a vyhledá v něm specifické informace gramaticky a obsahově správně vysvětlí význam běžných značek na veřejných místech vyjmenuje pravidla, která platí v jeho škole rozumí jednotlivým epizodám příběhu s detektivní zápletkou a seřadí je do chronologického pořadí, vyhledá v textu konkrétní údaje převypráví čtený příběh z pohledu jeho jiného účastníka porozumí rozuzlení zápletky události z dílčích rozhovorů jejich účastníků využívá výrazy překvapení a porozumění v běžných situacích každodenního života svých vrstevníků gramaticky správně formuluje návrh činnosti pro sebe a kamarády, kladnou i záponou reakci, navrhne alternativní řešení Slovní zásoba škola společnost a její problémy Komunikační situace rady na řešení běžných problémů diskuse o pravidlech ve škole 389

24 Anglický jazyk 8. ročník Očekávané výstupy podle RVP: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ žák - zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Použité zkratky: VDO - výchova demokratického občana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova 390

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Prima Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - představí se, pozdraví

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku KOMPETENCE K UČENÍ

Anglický jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Anglický jazyk Anglickému jazyku je věnována v 6. 9. ročníku tříhodinová dotace. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy

Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Anglický jazyk pro jazykově zaměřené třídy Očekávané ročníkové výstupy: 1) Rozumí informacím poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 2) Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 4 hodiny týdně) Ročník: 9. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen vytvořit a reprodukovat

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více