Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika předmětu"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň. Časová dotace: 6. ročník 3 hodin 7. ročník 4 hodiny 8. ročník 3 hodiny 9. ročník 3 hodiny Organizace výuky: Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně, v sedmém ročníku čtyři hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině nepřesahuje 24 žáků.výuka probíhá v jazykové učebně, nebo v kmenové třídě skupiny, přičemž se skupiny střídají v učebně podle potřeby nebo podle předem dohodnutého harmonogramu. Druhý stupeň navazuje na první. V prvním období je pozornost věnována spíše gramatické struktuře jazyka přičemž s přibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost přenáší na jeho komunikační funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálově. Cílem výuky: je dosažení komunikační schopnosti dorozumět se v běžných každodenních situacích. Důraz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumět čtenému textu přiměřené délky, týkající se probíraným tématickým okruhům a autentickým textům s použitím cizojazyčného slovníku a podporou vizuálních materiálů.výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angličtiny americké. Během výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. 367

2 Každý žák dostává ke každému tématu sadu materiálů (aktivit, cvičení, úkolů), které si sám zpracovává podle potřeby. Čas pro vypracovávání těchto aktivit určuje učitel, ale je jen na žákovi jakou si kdy zvolí a vypracuje aktivitu. Na seznamu aktivit (kde je i doporučené, nikoliv však povinné pořadí vypracovávání aktivit), si odškrtává již vypracované aktivity a na konci tématického celku si zkontroluje svůj pokrok a odevzdá vypracované aktivity učiteli, který je dále ohodnotí. tak získá určitou svobodu ve výuce a sám si plánuje, co právě podle svého uvážení potřebuje procvičit, učí se tak samostatnosti, zodpovědnosti a. Žáci se speciálními poruchami učení pak dostávají pracovní listy upravené tak, aby splňovaly jejich potřeby. Ve výuce je používáno velké množství různých vyučovacích technik, metod a vizuálních učebních pomůcek tak, aby se zapojily všechny stránky učení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyků na počítačích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žákům v rozvoji klíčových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je zařazeno také velké množství projektů, mezi-předmětových vztahů a průřezových témat tak, aby směřovali k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci pracují buď samostatně, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k učení. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (všichni vyučující při své práci využívají společné strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále konkrétně rozvíjejí pro předmět Anglický jazyk): Učitel používá při výuce jazykové učebnice britských autorů Project. Výchovné a vzdělávací strategie, které jsou nabízeny pro práci s touto učebnicí při výuce anglického jazyka, vycházejí ze současných i tradičních metod výuky a zahrnují formy práce, které podporují rozvoj učení, řešení problémových situací, interakci, vnímání souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. Důraz je kladen na práci s textem, tvůrčí způsob k řešení úkolů, na projektovou práci a její prezentaci před spolužáky, na žáka a konstruktivní kritiku práce spolužáků. Osvojený jazyk mohou žáci uplatnit při úkolech, které tematicky zahrnují jiné vyučovací předměty nebo souvisí s průřezovými tématy. V učebnicích Project jsou učiteli nabízeny níže uvedené výchovné a vzdělávací strategie, prostřednictvím kterých přispívá k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí žáků: 368

3 Kompetence k učení Učitel - uvádí novou gramatiku v kontextu čteného nebo slyšeného textu, vybízí žáky k její analýze a hledání pravidel; - opakuje se žáky probranou látku vždy na konci každé lekce, vede je tak k pravidelné kontrole naučeného; - pravidelně sleduje pokrok žáka zadáváním motivačních úkolů se zaměřením na probranou látku; - zařazuje do hodiny témata a slovní zásobu týkající se jiných vyučovacích předmětů, vede žáky k pochopení souvislostí a vzájemného propojení mezi různými oblastmi lidského poznání a činností; - vyžaduje od žáků vypracování všech opakovacích cvičení na konci každé lekce a hodnotí spolu se žáky jejich vlastní pokrok. Kompetence k řešení problémů Učitel - umožňuje žákům odhadovat pokračování a závěr přečteného textu na základě pochopení zápletky a vývoje děje; - podněcuje takové aktivity a zadává takové úkoly, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat informace z různých zdrojů; - pravidelně po každé lekci zadává žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při kterých žáci využívají znalosti z jiných předmětů; - nechává rozhodování mezi kvalitou a kvantitou obsahu projektu na žákovi; - pravidelně nabízí žákům problémové úlohy a situace, při nichž žáci řeší praktické problémy z každodenního života. Kompetence komunikativní Učitel - procvičuje se žáky gramatické struktury a slovní spojení simulací běžných každodenních situací, a vede je tak k přirozenému vyjadřování se v cizím jazyce; - zadává samostatné a projektové práce, při jejichž prezentaci žáci srozumitelně formulují informace v logickém sledu a uspořádání; - poskytuje žákům prostor k písemné i ústní prezentaci zadaných úkolů; - zadává úkoly, při kterých žáci sdělují vytříděné a uspořádané informace o sobě, svých blízkých, svém okolí a o svých zájmech v písemné a ústní formě; - k tématu lekce pravidelně zařazuje do hodin diskuse, rozhovory a výměnu názorů či informací ve dvojicích nebo ve skupinách. Kompetence sociální a personální 369

4 Učitel - volí různé formy práce, samostatné, párové, týmové, aby umožnil žákům vzájemnou inspiraci a pomoc a motivoval je tak k dosahování osobního maxima; - vyžaduje prezentaci projektových úkolů před spolužáky; - zadává skupinové práce tak, aby při činnosti na jednotlivých úkolech vzájemně spolupracovali vždy jiní žáci, a tím si zvykali na kontakt a komunikaci s různými typy lidí a na jejich různý styl práce; - přizpůsobuje výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků; - zařazuje do výuky odlehčující činnosti, například kvizy, zábavné texty nebo písně, kterými navozuje tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě. Kompetence občanská Učitel - vede žáky k zodpovědnosti za vlastní učení zadáváním kontrolních testů v pracovním sešitě; - zadává žákům úkoly vztahující se k běžným situacím každodenního života; - vyžaduje od žáků zodpovědnost za svůj podíl na týmové práci; žáci se střídají při prezentaci výsledků skupinové práce; - učitel zařazuje do výuky témata týkající se života anglicky mluvících zemí a vede je k respektování kultury jiných národů; - nechává žáky pracovat tempem, které jim vyhovuje a nechává je vyjadřovat se svým vlastním způsobem, vyžaduje však od nich zodpovědnost za vlastní projevy. Kompetence pracovní Učitel - vyžaduje od žáků vypracování cvičení v předem stanoveném termínu a důsledně dbá na jeho dodržování, čímž vede žáky k zodpovědnosti za plnění daných úkolů; - zadává úlohy, při kterých žáci projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a také schopnosti spolupracovat s ostatními; - používá různé techniky učení opakovaně a pravidelně, aby si žáci zvykli na jistý druh práce a učení; - požaduje po žácích vypracovat si osnovu projektu a sumarizaci znalostí k tématu před jeho realizací; - vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení po každé lekci. 370

5 Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena roč. : používání slovníku, internetu, atlasu, časopisu roč. : každodenní povinnosti, charakteristika životního stylu, rodiny, touha po zvířeti. Kdo jsem? Proč studuji angličtinu? Rodokmen, umět se představit roč. : Domácí příprava na hodinu, dobrovolná účast v soutěžích, aktivní činnost ve skupinách a při samostatné práci roč. : Střídání forem práce v hodině, tvorba letáku informujícího o ochraně zdraví mladých lidí Kreativita roč. : Referáty, dramatická tvorba, sestavení itineráře, zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě, prezentace a obhajoba vlastní práce, diskuse nad pracemi spolužáků Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace roč. : Možnost komunikace s dětmi po celém světě prostřednictvím internetu a dopisováním. zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na téma Rok v mém životě, Prázdniny, prezentace a obhajoba vlastní práce diskuse nad pracemi spolužáků, projekt Moje rodina, Životní příběh jednoho člena mé rodiny ilustrované vyprávění 6. 9.roč. : Tradiční svátky v angl. mluvících zemích rodina, škola, lidské smysly, funkčnost, soužití s tělesně postiženými lidmi jejich integrace do každodenního života, boj proti lidské agresivitě, nesnášenlivosti, předsudkům, rasismu, konfliktní situace dospívajících, vhodné a nevhodné reakce osob 6. 9.roč. : Způsoby zdravení, situační rozhovory, společenské a zdvořilostní fráze. 371

6 Kooperace a kompetice 6. 9.roč. : Vypracování projektů a sestavování kvízů a křížovek. Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje praktická etika: 7. 9.roč. : Popis dopravních nehod, žádost o radu a vyjádření vlastních potíží, komunikativní schopnosti vyjádřit žádost, povinnost, možnost, nezbytnost, zákaz, pozitivní a negativní chování dospívajících, řešení konfliktních situací. 6. a 8. roč. : Pátek třináctého, názor na současnou módu mládeže (tetování, piercing), běžná mluva mládeže, hovorový jazyk, vyjádření různých pocitů ( obdiv, úžas, znechucení, odmítnutí) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 6.roč.: At school škola a třídní klima. 9.roč.: Principy demokracie VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 6 9.roč. : Internet a znalost jazyků v EU, dopis kamarádovi, knihy - seznámení s autorem Ch. Dickensem, čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma Typický rok ve Velké Británii, Čas jídla, Osidlování britských ostrovů, Významné sportovní události ve Velké Británii, psaní krátké úvahy na daná témata, zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na daná témata, prezentace a obhajoba vlastní práce, projekt Charakteristika vybrané země a jejich zvláštností na ilustrované mapě 372

7 Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Zážitky a dojmy z prázdnin, popis přírodních krás a historických památek roč.: Rozdílnost ve školství a zdravotnictví ve VB a ČR. Rozdílnost pozdravů lidí ve společnosti. Anglicky mluvící země. Čtení populárně-naučného textu a diskuse na témata USA, Kanada, psaní krátké úvahy na daná témata, projekt: Popis, charakteristika a dějiny významného města světa 6. 9.roč.: Internet a komunikace po celém světě, práce dětí na Internetu, nakupování. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí 6. 9.roč. : Zdravá výživa, pohyb, škodlivost rychlého občerstvení, čtení populárně-naučného textu a diskuse na téma Zvířata, psaní krátké úvahy na dané téma, projekt: Poučení pro krizové situace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy Princip sociálního smíru a solidarity 6. 9.roč.: Životní styly u jednotlivých národů, Den Díkuvzdání, Svátek světel, indiánské zvyky. Čtení a poslech populárně-naučných textů a diskuse k tématům Rodina, Doprava, Británie, New York, psaní krátkých úvah na daná témata 6. 7.roč. : Získávání nových přátel, čtení populárně-naučných textů a diskuse na témata Prázdniny ve Velké Británii, Kino ve Velké Británii, psaní krátké úvahy na dané téma 7. 8.roč.: Čtení a poslech populárně-naučného textu a diskuse k tématu Hrdinové Velké Británie, Pohotovostní služby, psaní krátké úvahy na téma Hrdina/hrdinka MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání 6., 9.roč.: Zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na téma Země, ve které žiju, 373

8 mediálních sdělení prezentace a obhajoba vlastní práce, diskuse nad pracemi spolužáků, čtení novinového článku průzkumu, co čtou mladí lidé ve Velké Británii, povídání na téma Co a kdy čtu? a porovnání s výsledky průzkumu ve Velké Británii, diskuse o serióznosti textů v časopisech a novinách, četba populárně-naučného textu o životě britské rodiny, porovnání české a britské rodiny Tvorba mediálního sdělení 6. 9.roč.: Zhotovení individuálních projektů výpovědí o sobě na téma Oblíbená forma zábavy, Interview s lidmi o jejich představách o budoucnosti, Slavní lidé naší země, prezentace a obhajoba vlastní práce, diskuse nad pracemi spolužáků 374

9 Anglický jazyk 6. ročník Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Očekávané výstupy podle RVP: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ žák - zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Použité zkratky: VDO - výchova demokratického občana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova 375

10 Školní výstupy Téma Mezipředmětové vztahy a průřezová témata pozdraví a představí se zeptá se a odpoví na osobní údaje popíše osoby a předměty Osobní údaje Škola a třídní klima VkO zásady slušného představování VDO pravidla ve třídě OSV vzájemné poznávání ve třídě Učivo Připomenutí učiva předchozích ročníků Jazykové prostředky a funkce přítomný čas prostý průběhový určitý a neurčitý člen předložky vazba there is/are Komunikační situace a typy textů setkání situace ve třídě Tematické okruhy slovní zásoby rodina škola volný čas sport Evaluace Testování ovo Intro test (seznámení se žákovou současnou úrovní angličtiny hodnocen slovně, procenty) 376

11 zeptá se na aktuální dění koupí něco v obchodě poznamená si datum popíše průběh roku po jednotlivých měsících pojmenuje důležité události v roce prezentuje svoje znalosti v projektu Můj život Denní režim Data narozeniny, měsíce VkO uvědomování si svých denních návyků, porovnání s návyky ostatních EGS rozdíl ve školství ve VB a ČR Jazykové prostředky a funkce přítomný čas prostý přítomný čas průběhový řadové číslovky datum výslovnost i a í slovní přízvuk Komunikační situace a typy textů situace v obchodě osobní rozhovor narozeniny ovo Tematické okruhy slovní zásoby rodina volný čas nákupy a móda Reálie typický rok ve Velké Británii skotská národní píseň Auld Lang Syne popíše zvířata vypráví příběh v přítomnosti rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho v jednouchých větách vede rozhovor s odborníkem na zvířata Zvířata, další domácí zvířata Život v přírodě Přírodopis EVO tematicky (člověk, zvíře a příroda) Jazykové prostředky a funkce přídavná jména dlouhý/krátký osobní zájmena v předmětu ukazovací zájmena zájmeno nějaký slovní přízvuk, tiché hlásky ovo 377

12 prezentuje svoje znalosti v projektu Moje oblíbené zvíře Komunikační situace a typy textů psaní pohledů Tematické okruhy slovní zásoby příroda a město Reálie zvířata ve Velké Británii anglická píseň Když jsi šťastný zeptá se a odpoví na zdraví napíše krátký dopis nebo delší vzkaz svému učiteli popíše osobu na základě osobních údajů a osobních věcí porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti porozumí obsahu krátkého textu na téma Návštěva u zubaře vypráví příběh podle obrázků rozumí obsahu čteného textu příběhu v minulém čase popisující menší nehodu Základní zdravotní péče Člověk a jeho popis OSV první pomoc - zvládnutí situace EGS nouzová telefonní čísla ve VB a USA - národní zdravotní servis ve VB vs ČR Jazykové prostředky a funkce minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných sloves minulý čas nepravidelných sloves kladná věta a otázka v minulém čase výslovnost koncovek sloves v minulém čase oslabená výslovnost slov ve větě Komunikační situace a typy textů dotazy a odpovědi dopis učiteli nehody ovo prezentuje svoje znalosti v projektu Život v minulosti Tematické okruhy slovní zásoby péče o zdraví škola Reálie zdravotní péče ve Velké Británii 378

13 objedná si jídlo v restauraci napíše seznam nákupu řekne, které jídla a nápoje má rád/nerad vyhledá specifické informace v delším čteném textu udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití prezentuje svoje znalosti v projektu Jídlo v mé zemi Jídelníček a stravovací návyky Nakupování EGS otevírací doba v obchodech Jazykové prostředky a funkce vyjádření budoucnosti pomocí going to (chystat se) vyjádření množství potravin členy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména přízvuk ve frázích výslovnost č a dž rozlišování stejné a rozdílné hlásky Komunikační situace a typy textů v restauraci příprava jídla podle receptu ovo Tematické okruhy slovní zásoby stravovací návyky Reálie jídla a doba jídla ve Velké Británii porozumí zeměpisnému popisu Velké Británie porovná místa, věci a osoby, popíše rozdíly pojmenuje nejznámější země světa koupí si oblečení porozumí obsahu delšího textu na téma Den sv. Valentýna Velká Británie Názvy některých států Zeměpis (názvy států, jejich hl. Města a vlajky) EGS státní symboly (vlajky) Jazykové prostředky a funkce porovnání stejných věcí/kvalit 2. stupeň přídavných jmen 3.stupeň přídavných jmen popisná přídavná jména výslovnost th slovní a větný přízvuk jazykolamy ovo 379

14 prezentuje svoje znalosti v projektu Moje země Komunikační situace a typy textů popis britských ostrovů zeměpisné názvy situace v obchodě s oblečením vhodnost oblečení Tematické okruhy slovní zásoby nákupy a móda cestování rozumí obsahu delšího čteného textu na téma Zábava nebo denní režim zeptá se kamaráda na činnosti ve volném čase popíše činnosti, které dělá pravidelně ve volném čase porozumí hlavní myšlence a vyhledá specifické informace v delším textu popisující událost v minulosti vytvoří část příběhu na základě daných informací a zahraje ho rozumí rozhovoru dvou osob na téma Volný čas domluví schůzku s kamarádem prezentuje svoje znalosti v projektu Zábava Volný čas a záliby Moderní technologie a média EGS rodinný život ve VB domy ve VB MV používání internetového slovníku OSV sebepoznání,, spolupráce atd. Reálie den sv. Valentýna USA Jazykové prostředky a funkce sloveso muset/mít povinnost frekvenční příslovce příslovce s koncovkou ly výslovnost ə a h Komunikační situace a typy textů program rozhlasu domluva schůzky Tematické okruhy slovní zásoby volný čas moderní technologie a média bydlení Reálie zábava ve Velké Británii ovo 380

15 Anglický jazyk 7. ročník Očekávané výstupy podle RVP: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ žák - zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Použité zkratky: VDO - výchova demokratického občana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova 381

16 Školní výstupy Téma Mezipředmětové vztahy a průřezová témata pojmenuje běžné etapy lidského života rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka porovná svůj způsob života teď a před nějakou dobou rozumí specifickým informacím v slyšeném stručném životopisu známé osobnosti popíše hlavní etapy svého života a zeptá se na kamaráda na ty jeho rozumí hlavní zápletce čteného, detektivního komiksového příběhu rozliší v slyšeném textu, jaké činnosti dělali mluvčí v předchozím víkendu a jaký měli z toho pocit zeptá se kamaráda, co dělal o víkendu a jaký měl z něho pocit; na podobné otázky odpoví rozumí čtenému popisu rodiny a stručné charakteristice jejich členů, vyhledá v textu specifické informace upraví obsahově slyšené věty Můj život EGS Kulturní diference OSV vzájemné poznávání ve třídě Biologie migrace zvířat Učivo Připomenutí učiva předchozích ročníků Jazykové prostředky a funkce minulý čas slovesa být minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves Komunikační situace a typy textů pozvání oblíbené a neoblíbené činnosti vyprávění o svém životě Tematické okruhy slovní zásoby domov a rodina cestování volný čas Výslovnost krátké samohlásky dlouhé samohlásky dvojhlásky Evaluace Testování ovo Intro test (seznámení se žákovou současnou úrovní angličtiny hodnocen slovně, procenty) 382

17 ve slovní hře rozumí hlavní myšlence čteného situačního příběhu svých vrstevníků na začátku školního roku stručně charakterizuje jednotlivé mluvčí ze slyšeném rozhovoru pozve kamaráda na nějakou akci představí nového kamaráda/spolužáka ostatním sdělí, jaké činnosti dělá rád ve volném čase a jaké nerad; na totéž se zeptá kamaráda pojmenuje vesmírná tělesa a základní astronautické přístroje rozumí názorům redaktora a vědce o budoucnosti vesmíru v čteném rozhovoru gramaticky správně formuluje prognózy do budoucnosti gramaticky správně formuluje otázky na technické postupy při výzkumu vesmíru sdělí svůj názor na úroveň poznání a dobývání vesmíru rozumí hlavní zápletce pokračování čteného, detektivního komiksového příběhu Naše budoucnost EGS Kulturní diference MEV Tvorba mediálního sdělení Zeměpis Sluneční soustava Gramatika vyjádření předpovědi do budoucna vyjádření rozhodnutí Výslovnost souhlásky nevyslovované hlásky Slovní zásoba příroda a město společnost a její problémy volba povolání cestování ovo 383

18 gramaticky správně formuluje okamžité rozhodnutí vyplní dotazník zajímající se o jeho plány do budoucna vede rozhovor s kamarádem o svých plánech a představách do budoucna pojmenuje místa, která jsou spojována s bydlením a místa spojována s prací pojmenuje věci a oblasti činností, o kterých se obvyklé dělají prognózy do budoucnosti a gramaticky správně formuluje na jejich vývoj svůj názor rozumí hlavní zápletce čteného příběhu svých vrstevníku na večírku využívá běžné společenské fráze ve vhodné situaci nabídne pomoc blízké osobě při běžné činnosti s obrazovou oporou gramaticky správně formuluje záměry třetí osoby Komunikační situace úvahy o podobě života v budoucnosti nabídka pomoci vyslovení záměru 384

19 pojmenuje některé známé státy světa rozpozná v slyšeném textu různé činnosti podle jejich popisu užívá vhodně správné slovní spojení k popisu běžné činnosti gramaticky správně popíše průběh běžné činnosti v minulosti zeptá se kamaráda, co dělal on nebo jiní v uplynulých dnech a na stejné otázky odpoví pojmenuje přírodní katastrofy rozumí hlavním bodům novinové zprávy o přírodní katastrofě a vyhledá v ní konkrétní informace rozumí popisu událostí v minulosti a rozliší v něm činnosti konané a vykonané simuluje rozhovor reportéra a svědka přírodní katastrofy popíše průběh neobvyklé události a přidá varování rozumí obsahu a zápletce čteného krátkého detektivního příběhu a vyhledá v něm specifické informace rozliší nové informace v slyšeném rozhovoru detektiva s podezřelými Čas a místo: co se stalo když..? EGS Multikulturalita Etnický původ Gramatika minulý čas průběhový minulý čas prostý vs minulý čas průběhový Výslovnost znělé a neznělé souhlásky č a š intonace Slovní zásoba slovní spojení bydlení počasí příroda a město Komunikační situace simulace detektivního výslechu reakce na informace a události v běžných situacích ovo 385

20 pojmenuje místnosti v domě a jejich vybavení rozvede děj detektivní příběhu na základě zadaných klíčových informací rozumí hlavní myšlence čteného a slyšeného rozhovoru svých vrstevníků na téma TV pořadu a vyhledá v něm specifické informace vhodně a správně užívá běžné fráze a obraty používané v hovorové angličtině vhodnými výrazy reaguje na informace třetí osoby pojmenuje obrázky z Londýna na základě porozumění čtenému popisu výletu svého vrstevníka do Londýna vyhledá v čteném popisu výletu konkrétní informaci v slyšeném vyprávění rozliší jednotlivé mluvčí podle jejich informací o svém výletě rozumí zápletce krátkého komiksového detektivního příběhu a zdramatizuje ho rozumí slyšenému i čtenému popisu cesty zeptá se na cestu a na stejný Výlet a prohlídka města EGS Etnický původ Dějepis Mor Gramatika určitý člen s názvy míst určitý a neurčitý člen neurčitá zájmena osobní a přivlastňovací zájmena Výslovnost přízvuk slova č, š, s Slovní zásoba příroda a město společnost a její problémy ovo 386

21 dotaz odpoví rozliší chronologii čteného pohádkového příběhu a vyhledá v textu dílčí děje a konkrétní informace rozliší specifické informace v slyšeném vyprávění o snu vyhledá v čteném rozhovoru, co každý z účastníků plánuje nejbližších dnech dělat využívá běžné fráze v každodenních situacích gramaticky správně vyjádří, co bude dělat v nejbližším čase navrhne kamarádovi, co podniknout ve volném čase Komunikační situace dohody a ujednání ptaní se na cestu, popis cesty návrh činnosti ve volném čase využívá správné výrazy k pojmenování zážitků rozumí čtenému popisu životních ambicí svého vrstevníka a na základě porozumění pochopí a objasní smysl připojeného obrázku, vyhledá v textu hlavní informace v slyšeném popisu činností různých lidí rozliší s obrazovou oporou, co kdo udělal pochopí hlavní myšlenku čteného detektivního, komiksového příběhu a rozliší Zážitky a ambice EGS Princip sociálního smíru MEV Tvorba mediálního sdělení Hudební výchova Melodie a rytmus Gramatika předpřítomný čas prostý použití někdy a nikdy použití právě Výslovnost přízvuk ve větě slabé formy sloves slabé formy vs silné formy stejných slov v různých výrazech ovo 387

22 v něm činnosti jednotlivých účastníků děje zeptá se kamaráda, zda někdy dělal méně obvyklé činnosti a na podobné otázky odpoví rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence čteného populárně naučného článku o negativním jevu spojeném s výpravami na Mt. Everest rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence slyšeného populárně naučného vyprávění o neobvyklé činnosti sportovce simuluje interview se sportovcem, který dělá akce, jenž burcují lidi rozumí obsahu povídání svých vrstevníků o neobvyklé příhodě užívá vhodných hovorových výrazů v každodenních situacích Slovní zásoba pocity a nálady kultura sport a volný čas Komunikační situace vyprávění o tom, co se udělalo interview se známou osobou uspořádání textu pojmenuje běžná, lehká onemocnění a zdravotní obtíže zeptá se kamaráda, jaké má zdravotní problémy v čteném rozhovoru vyrozumí, jaký zdravotní problém má jeden účastníků gramaticky správně poradí blízké osobě, co by měl dělat při Pravidla a nařízení OSV Řešení problémů EVO Vztah člověka k prostředí Gramatika měl bych/neměl bych muset nesmět nemuset Výslovnost intonace oznamovacích vět intonace ano/ne otázek intonace otázek s tázacími zájmeny p a b ovo 388

23 jeho zdravotních obtížích rozumí zápletce čteného detektivního komiksového příběhu a vyhledá v něm specifické informace gramaticky a obsahově správně vysvětlí význam běžných značek na veřejných místech vyjmenuje pravidla, která platí v jeho škole rozumí jednotlivým epizodám příběhu s detektivní zápletkou a seřadí je do chronologického pořadí, vyhledá v textu konkrétní údaje převypráví čtený příběh z pohledu jeho jiného účastníka porozumí rozuzlení zápletky události z dílčích rozhovorů jejich účastníků využívá výrazy překvapení a porozumění v běžných situacích každodenního života svých vrstevníků gramaticky správně formuluje návrh činnosti pro sebe a kamarády, kladnou i záponou reakci, navrhne alternativní řešení Slovní zásoba škola společnost a její problémy Komunikační situace rady na řešení běžných problémů diskuse o pravidlech ve škole 389

24 Anglický jazyk 8. ročník Očekávané výstupy podle RVP: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat MLUVENÍ žák - zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení Použité zkratky: VDO - výchova demokratického občana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova 390

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Discover English 1. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP

Discover English 1. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Discover English 1 Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie (metody a formy práce) jsou uváděny pro všechny ročníky společně, vzdělávací obsah pak

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

Aktualizovaný školní vzdělávací program

Aktualizovaný školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Aktualizovaný školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více