5.4 Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4 Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 5.4 Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV pro nižší gymnázium a RVP G pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium. Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu vede k osvojení mluvené i psané podoby francouzštiny, a to od úplných začátků až po pokročilou úroveň znalostí základů francouzského jazyka a kultury příslušné jazykové oblasti. U pokročilých žáků vzdělání navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností osvojenou na konci základního vzdělávání na ZŠ nebo mimo ní, které odpovídají úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřují k dosažení úrovně odpovídající stupni B1 podle tohoto rámce a k požadavkům pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek DELF (pro čtyřleté studium) a DALF (pro osmileté studium), což umožní porovnání jazykových znalostí a dovedností mezi Českou republikou a jednotlivými evropskými zeměmi. Ve výuce francouzského jazyka jsou realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (na nižším (S, Kv) a ve vyšším gymnáziu (1., 2. s 4. ročník a Sx, Ok), Multikulturní výchova (v nižším gymnáziu (S, T, Kv) a ve všech třídách vyššího gymnázia při realizaci projektu Učitel používá při výuce jazykovou učebnici, jejíž koncepce se zakládá na srovnání francouzštiny s češtinou. Je určena žákům čtyřletého i osmiletého gymnázia, kteří studují francouzštinu zpravidla jako další cizí jazyk, a to v prostředí mateřského jazyka. Instruktáž k cvičením je psaná francouzsky, zadání k cvičením učitel nepřekládá, žáci si musí sami poradit, pochopit význam sděleného a přijít na to, jak s texty pracovat. Součástí učebnice jsou pracovní sešity určené zejména pro domácí přípravu a zvukové nahrávky vybraných textů a cvičení z učebnice i z pracovních sešitů. Hierarchie rozvíjených dovedností a formy práce se mění v souladu se stupněm pokročilosti v osvojování francouzského jazyka. Učebnicový komplet tvoří pouze osu výuky, a proto si ho žáci doplňují dalšími autentickými materiály (prospekty, plánky, francouzský tisk, aktuální články z internetu) nebo materiály získanými z přímého styku s cizinci (korespondence, vlastní fotografie, nahrávky, videozáznamy). V průběhu studia francouzského jazyka škola realizuje mimo vyučovací hodiny:

2 - jazykový, poznávací nebo výměnný zájezd do Francie nebo jiné frankofonní země - soutěž ve francouzské konverzaci - akce nabízené Alliance francaise - celostátní internetovou soutěž ke Dnům frankofonie pořádanou MZV ČR - jazykový projekt Den jazyků (ve spolupráci s PK Aj) - odběr francouzského tisku podle výběru - příprava žáků ke studiu na francouzských lyceích (Dijon, Nîmes) Osmileté studium: - výuka probíhá 7 let, začíná od Sekundy a končí Oktávou s hodinovou dotací: na povinnou výuku navazuje volitelný jednoletý seminář Konverzace v jazyce francouzském (v Oktávě společný seminář se žáky IV. ročníku čtyřletého studia se čtyřhodinovou dotací). - hodiny jsou povinně děleny - ze zvoleného francouzského jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve dvou rovnocenných částech buď společné, nebo profilové Čtyřleté studium: - výuka probíhá 4 roky od 1. do 4. ročníku čtyřletého studia s hodinovou dotací: navazující jednoletý seminář ve IV. ročníku (viz osmileté studium) - hodiny jsou povinně děleny

3 - ze zvoleného francouzského jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve dvou rovnocenných částech: buď společné, nebo profilové 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Francouzský jazyk k utváření (nižší gymnázium) a rozvíjení (vyšší gymnázium a čtyřleté studium) klíčových kompetencí žáků. KOMPETENCE K UČENÍ - při řešení úkolů z učebnice nebo z pracovního sešitu nechává učitel žákům prostor pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace - učitel zadává žákům úkoly z cizojazyčného tisku a z naučné literatury, žáci texty analyzují a zpracovávají do podoby referátů, zpráv nebo písemných prací a prezentují je před spolužáky - učitel zadává žákům testy, ve kterých prokáží svoji schopnost spojovat a kombinovat získané vědomosti ve francouzském jazyce s využitím poznatků i z jiných předmětů - učitel dává žákům příležitost hledat informace ve francouzském jazyce na Internetu - organizováním poznávacích zahraničních zájezdů, soutěží konaných v cizím jazyce, zajištěním filmových představeních v původním znění učitelé dávají žákům možnost prakticky uplatnit své jazykové znalosti a motivovat je pro jeho zdokonalení - učitel zařazuje do hodiny práce se slovníky, jazykovými příručkami a jinými informačními zdroji, čímž žáky vede k uplatnění používat tyto informační zdroje - pravidelným psaním diktátů a přepisu cizojazyčného textu učitel ujasňuje vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou francouzského jazyka - pravidelným ústním zkoušením a kontrolou domácích cvičení učitel systematicky opakuje slovní zásobu - pravidelným poslechem zvukových nahrávek a prodlužováním vyslechnutých i opakovaných celků učitel cvičí žákovu sluchovou paměť - systematickou četbou článků z francouzského tisku učitel dává žákovi příležitost odhadovat význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu

4 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - učitel vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu - učitel používá při výuce pracovní sešity k individuálnímu procvičování látky, zařazuje do hodin motivační úkoly, při kterých žáci mohou projevit své získané znalosti a individuálně se projevit - pravidelným zadáváním jazykových úkolů učitel vede žáka k hledání možných řešení situací a problémů, k interpretaci svého stanoviska s využitím znalostí odborné francouzštiny - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem - žák dostává na hodinách příležitost využívat svých jazykových schopností adekvátně reagovat v neočekávané situaci, dotazovat se, ověřovat informace, hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor - učitel záměrně zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - řízeným dialogem učitel vede žáka komunikovat s ním v cizím jazyce - opakovaným poslechem zvukových nahrávek rodilých mluvčí s rozdílnou dikcí a tempem učitel vede žáky, aby porozuměli obsahu vyslechnutého bez nahlížení do textu a následné reprodukci vlastními slovy - učitel vede žáky k vyjadřování vlastních názorů ve francouzském jazyce organizováním besed s rodilými mluvčími nebo se žáky, kteří byli na studijním pobytu ve francouzsky mluvících zemí - učitel učí žáky spisovně a plynule mluvit nejen pomocí cvičení v učebnici a nácvikem dialogů ve dvojicích, ale i používáním audiovizuální techniky - pravidelným čtením nahlas učitel podporuje žáky, aby dbali na kvalitu výslovnosti, zřetelnost artikulace a plynulost své promluvy - učitel dává žákům prostor pro komunikativní využití Internetu. Žáci si mohou dopisovat em nebo chatovat s žáky z družební školy nebo jinými přáteli z frankofonních zemí - učitel vybízí žáky k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími účastí na cizojazyčných konferencích nebo při výměnném, studijním nebo rekreačním pobytu ve francouzsky mluvících zemí

5 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - učitel vytváří podmínky pro práci ve dvojicích či v týmu, a tím vede žáky k vzájemné pomoci, při které se navzájem doplňují, podílejí se na společné práci, hodnotí svůj přínos pro skupinu a zodpovídají se za svou práci celému kolektivu - učitel dbá, aby si žáci stanovili takový rozsah své práce a jeho prezentace, na které jim stačí jejich znalosti a schopnosti - při práci s Internetem učitel zařazuje úkoly, při kterých žáci sledují na francouzsky psaných stránkách aktuální dění v Evropě a ve světě. Žáci mají možnost pochopit nutnost přizpůsobování se měnícím se životním a pracovním podmínkám kolem nich - žák dostává příležitost vystupovat a prezentovat svou práci před spolužáky a svá stanoviska hájit - pravidelným zadáváním referátů z francouzského tisku učitel podporuje u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená fakta při prezentaci referátů před kolektivem - učitel vybízí žáky k aktivní diskusi, konstruktivní kritice práce druhých a k hájení si svého stanoviska adekvátní argumentací na dotazy a kritiku výsledků své práce - učitel zařazuje do výuky takové aktivity, při nichž jsou žáci vedeni rovnoměrně si rozdělit dílčí úkoly celého jazykového projektu a převzít svůj díl odpovědnosti vůči kolektivu při jeho řešení a vyhodnocení KOMPETENCE OBČANSKÉ - pravidelnou diskusí ve francouzském jazyce učitel vybízí žáky k otevřenosti, k upřímnosti, aby se nebáli zeptat a nestyděli se za své případné chyby, aby tolerovali postupy jiných - na podkladě probrané látky učitel zadává žákům témata pro písemné práce, ve kterých žáci vyjadřují svůj názor a zaujímají stanovisko k problémům společenským, kulturním či ekologickým - učitel zařazuje do výuky četbu francouzských reálií a umožňuje žákům vnímat jiné kulturní a etické prostředí života člověka - při zahraničních zájezdech, besedách s rodilými mluvčími, při sledování zahraničních filmů nebo čtení literatury frankofonních autorů učitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etických a duševních hodnot lidí žijících v odlišném jazykovém prostředí - učitel podporuje kreativitu a snahu o zlepšení ve vyučovacím předmětu pravidelným hodnocením, motivací, povzbuzováním nebo kladným bodováním za aktivitu

6 KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - důslednou kontrolou učitel vede žáky k péči o estetické prostředí třídy - vhodnou motivací učitel vede žáky k využití znalostí a zkušeností pro jejich další profesní orientaci a přípravu na budoucí povolání KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI (podle RVP G) - pravidelným využíváním dostupných zdrojů a informací učitel získává a vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech - svými radami pomáhá učitel žákovi rozhodovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření

7 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Roční: sekunda Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním - porozumí jednoduchým pokynům - porozumí jednoduchým informacím k předmětům každodenní potřeby - rozliší poslechem odlišné hlásky v ČJ a FrJ - rozliší poslechem hlásky, které v ČJ vůbec neexistují (nosovky) Mluvení - pozdraví a osloví spolužáky, učitele, rodiče - představí sebe i druhé, požádá někoho, aby se představil - dotáže se na jméno a národnost - telefonuje se spolužákem - poděkuje a odpoví na poděkování - dotáže se a vyjádří, kde je určitá osoba - používá správné zvukové prostředky Učivo Audioorální přípravný kurs pro navazující výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka (jazyková propedeutika) Jazykové prostředky a funkce: Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny Mluvnice: uvedení několika základních jevů (vesměs jako lexikalizovaných jednotek), které se v dalších ročnících postupně procvičují Lexikologie: ustálená základní slovní spojení v rozsahu probíraných témat a poslechových nahrávek Komunikační situace: nácviky dialogů se základními společenskými obraty: pozdrav, oslovení, představování sebe a spolužáků, dotaz na jméno a národnost, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

8 Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - sleduje a reaguje na zřetelně artikulovaný ústní projev, který je mu adresován Psaní - napíše slovo k danému obrázku - přepíše danou slovní zásobu do slovníčků - přepíše krátká francouzská spojení z jednotného do množného čísla a naopak (na tabuli, do sešitů, do PL) telefonování, poděkování a odpověď na poděkování, dotaz a vyjádření, kde je určitá osoba nebo věc Poslechová cvičení: poslech nahrávek krátkých dialogických textů, poslech francouzských písní se zřetelnou výslovností, poslech fonetických cvičení s následným opakováním, poslech nahrávek rodilých mluvčích s přesnou výslovností Reálie: Poznáváme Francii a jiné evropské frankofonní země Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Tematický okruh Evropa a svět, který nás zajímá Naši sousedé v Evropě 2. Tematický okruh Objevujeme Evropu a svět Co Evropu spojuje Multikulturní výchova Tematický okruh Multikulturalita Užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

9

10 Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům učitele - porozumí orientačním pokynům - porozumí popisu událostí - odhadne význam neznámých výrazů Mluvení - vyjádří (ne)souhlas s názorem - odpovídá na jednoduché otázky - popíše předměty, osoby, které ho obklopují - představí sebe i své spolužáky - pozdraví, osloví, dotáže se na jméno - reprodukuje přečtený text - popíše svou školu a vyučovací předměty - pojmenuje činnosti konané ve volném čase - vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny, vázání, intonace Pravopis: běžně používané litografické znaky Gramatika: členy, časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, číslovky, blízká budoucnost, zájmena, zápor Lexikologie: ustálená slovní spojení v rozsahu probírané látky a témat Komunikační situace souhlas, nesouhlas, omluva, pozdrav, vzkaz, přání, jednoduchý formální dopis, stručný popis rodiny a školy, svých zájmů, pracovního týdne Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

11 Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám vztahujících se k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu, má-li vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat (rodina, škola, volný čas) Tematické okruhy - rodina, přátelé a příbuzní - já a mé záliby - sporty, které pěstujeme - škola, vyučovací předměty, rozvrh hodin, hodina francouzštiny - počasí - můj denní/týdenní program Reálie - poznáváme Francii - život francouzské rodiny - školství ve Francii - mezinárodní soutěže ve Francii - sváteční dny ve Francii Multikulturní výchova Tematický okruh Princip sociálního smíru a solidarity Život v multikulturní společnosti

12 Ročník: kvarta Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: žák - rozumí také jednoduchý pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a pečlivě a reaguje na ně. - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu - rozumí základním informacím, které jsou v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - porozumí popisu událostí - pochopí hlavní myšlenku, pochopí názor mluvčího/ autora - shromáždí informace z více krátkých textů - porozumí jednoduchým pokynům, návodům, nápisům, značení. Mluvení: Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - popíše město/čtvrť, dům, ve kterém bydlí - dotáže se na cestu a odpoví Učivo Jazykové prostředky Fonetika: fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov intonace, e caduc, frázování, rytmus Pravopis: vybrané typy funkční písemné komunikace Gramatika: základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) jednoduchý budoucí čas, složený minulý čas, zvratná slovesa, osobní zájmena nesamostatná, slovesa třetí třídy, vybraná nepravidelná slovesa Lexikologie: žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem slovní zásoba určená Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

13 - hovoří o dopravních prostředcích, které používáme - sdělí adresu, telefonní číslo, informuje o změně bydliště - informuje o programu TV, rozhlasu, kina - vyjádří nadšení, neochotu zaznamená týdenní program do diáře - na základě rozhovoru vylíčí oslavu narozenin a pobyt na horách - vysvětlí důvody nepřítomnosti ve škole - podá souvislý výklad na zadané téma s použitím obrazového materiálu. Čtení s porozumění: Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Psaní: Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení sestaví příběh na základě ilustrace. k produktivnímu osvojení, výrazy z pokynů a fakultativních textů Komunikační situace souhlas, nesouhlas, neochota, nadšení, blahopřání, touha, přání, omluva, jednoduchý formální dopis, čtený či slyšený text, informace z médií (tisk, rozhlas, TV, internet) Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Reálie - způsob bydlení u nás a ve Francii - sportovní střediska u nás a ve Francii - kulturní život u nás a ve Francii (srovnání programů TV, rozhlasu, kin) - Paříž Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Jsme Evropané Námět činností Co Evropu spojuje Multikulturní výchova Tematický okruh Etnický původ Námět činností Základní informace o různých etnických a kulturních žijících ve městech dané jazykové oblasti

14 Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace - užívá různé techniky čtení dle typu textu či účelu čtení - využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textu Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - napíše sdělení, dopis, vzkaz, fax, inzerát - souvisle vypráví na dané téma, srovnává, hodnotí - vyjádří vlastní názor, zdůvodní ho - shrne interview do školního časopisu - vyjádří návrh, podnět, míru vlastností - hodnotí umělecké dílo - informuje o zajímavé výstavě ve školním časopise Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: výslovnost tvarů imperfekta, podmiňovacího způsobu přítomného, slovesa venir, geminace, obtížnější hláskové spojení v koncovce ment Pravopis: osvojení zásad písemné komunikace formou úředního a soukromého dopisu, běžně používané litografické znaky Gramatika: zájmena vztažná, neurčitá, ukazovací, příslovce, imperfektum, podmiňovací způsob přítomný, vybraná nepravidelná slovesa, slovesná spojení, postavení zájmenných předmětů Lexikologie: základní lexikum obsažené ve výchozích textech, slovní zásoba čerpaná z doplňkových materiálů Komunikační situace Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

15 - si osvojí zásady písemné komunikace Interaktivní řečové dovednosti - diskutuje, argumentuje, vede interview - vede anketu, odpovídá na otázky v anketě - klade otázky v debatě - vysvětluje, přesvědčuje o správnosti názoru, oponuje Diskuse, argumentace, interview, srovnávání, hodnocení, sdělení, dopis, fax, inzerát, anketa, delší písemný projev (dopis adresovaný redakci TV, informace ve školním časopise), kratší písemný projev (interview do časopisu) Tematické okruhy - škola, učebny, školní prostory, učitelé, vybavení školy, výuka, domácí úkoly - moderní rodina, francouzská rodina, funkce rodiny ve společnosti - současná rodina a její společenské vztahy, život mimo domov - způsob života starší a mladé generace, kapesné, drobné práce mladých lidí, hospodaření s penězi - výstavy, výtvarné umění, pařížská muzea Reálie - školský systém ve Francii a u nás - významní malíři Francie, Belgie, ČR - praktické rady pro návštěvníky Paříže Multikulturní výchova 1. Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 2. Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Vzdělávání v Evropě a ve světě Vzdělávací politika dané jazykové oblasti

16 Ročník: sexta Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textů - užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení - rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy - porozumí jednoduchým technickým informacím k předmětům každodenní potřeby Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - vyjádří úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení - vysvětlí problém a návrh jeho řešení - poskytne nekomplikované informace s omezenou přesností - rozvine argumentaci a uvede podrobnosti Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: výslovnost náročnějších seskupení hlásek, výslovnost tvarů přítomného konjunktivu v korelaci s indikativem présenta Pravopis: osvojení zásad písemné komunikace, běžně používané litografické znaky Gramatika: dělivý člen, souslednost časů, přímá a nepřímá řeč, časování vybraných nepravidelných sloves, konjunktiv, blízká minulost, přechodník přítomný, zájmenná příslovce en y Lexikologie: je čerpána z uvedených tematických okruhů, slovní zásoba čerpaná z fakultativních či doplňkových materiálů Komunikační situace pracovní postup, recept na zajímavé jídlo, anketa, popis osoby, komentář, příspěvek Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

17 - vyjádří určité a neurčité množství - vyjádří barevné odstíny, popíše oblečení - napíše příspěvek do časopisu o módě a vybavení na cestu k moři nebo do hor - sestaví soubor otázek k anketě - popíše přípravu na cestu, vylíčí svou vysněnou cestu - navrhne program pětidenní cesty po Belgii do katalogu cestovní kanceláře - pozve dopisem přítele na víkend a navrhne zajímavý program Interaktivní řečové dovednosti - vede rozhovor při nákupu oblečení - moderuje debatu kulatý stůl se zajímavou osobností - zapojí se do formální diskuse, ve které jde o výměnu faktografických informací do časopisu o módě, výlet nad mapou a prospekty, moderování debaty, shrnutí obsahu, poděkování hostům i účastníkům Tematické okruhy - stravování, jednoduché recepty, restaurace, jídelníčky - volný čas, ideální week-end - móda, oblečení, časopisy o módě, módní přehlídky - cestování, dovolená, turistika mladých - frankofonní země - Belgie Reálie - francouzská a česká kuchyně, stravovací návyky ve Francii, stolování - národní parky a rezervace ve Francii - světová móda a Paříž - poznáváme Francii - Brusel - 3. největší frankofonní město světa Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Žijeme v Evropě Výběrová mozaika světově významných představitelů evropské vědy a kultury Multikulturní výchova 1. Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 2. Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu

18 Ročník: septima Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním) - postihne podrobné informace - porozumí podrobným orientačním pokynům - pochopí záměr mluvčího - porozumí výstavbě textu - porozumí přáním nebo pocitům autora/vypravěče postav Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - využívá ilustrací, tabulek, schémat - zformuluje dotazy a reaguje na ně - uvede důvody pro určité názorové stanovisko a proti němu - vysvětlí běžné problémy a navrhne řešení problému - sestaví ústně i písemně souvislý text na probírané téma jako lineární sled myšlenek - souvisle popíše osobu, její vnější Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: větná melodie, intonace Pravopis: interpunkce, osvojení běžně používaných litografických znaků Gramatika: užívání konjunktivů, souřadná souvětí, budoucí čas složený, předminulý čas, vybraná nepravidelná slovesa, podmiňovací způsob minulý, složená zájmena tázací Lexikologie: ustálená slovní spojení v rozsahu probíraných témat, slovní zásoba čerpaná z fakultativních či doplňkových materiálů Komunikační situace (ne)možnost, (ne)libost, strach, lítost, čtený a slyšený text, informace z médií (TV, rozhlas, tisk, internet Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

19 vzhled, charakterové vlastnosti, psychický a fyzický stav - zodpoví řadu následných otázek - prezentuje faktografické informace a informace vztahující se k oboru studia - reprodukuje přečtená nebo vyslechnutý autentický text Interaktivní řečové dovednosti - efektivně se střídá s partnerem v komunikaci - napomáhá vývoji diskuse - uvede důvody ke stížnosti - zhodnotí alternativní návrhy - zahájí, udrží a ukončí rozhovor - komunikuje plynule a foneticky správně a používá osvojené gramatické prostředky Tematické okruhy - můj portrét, jaký obraz si o mně dělají - významné školní dny a události, pomaturitní studium - byt mých snů, vybavení domácnosti, životní prostředí - dopravní prostředky, cestování - společenské vztahy Reálie - životní styl a tradice ve Francii a u nás - ukázky z významných literárních děl (Baudelaire, Rabelais, Daudet, Chamfort) Multikulturní výchova 3. Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 4. Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu

20 Ročník: oktáva Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním) - rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy - užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení - postihne podrobné detailní informace - porozumí podrobným orientačním pokynům - pochopí záměr, názor nebo postoj autora - porozumí přáním a pocitům autora/vypravěče Produktivní řečové dovednosti (samostatný písemný a ústní projev) - zdůrazní důležitost událostí a zážitků z osobního hlediska - zdůrazní důležité myšlenky - rozvine systematickou argumentaci - posoudí kriticky film, knihu, divadelní hru - vysvětlí běžné problémy a navrhne řešení problémů - shrne a skloubí informace a argumenty z více Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: osvojení návyků správné výslovnosti, větná melodie delších celků Pravopis: běžně používané litografické znaky, interpunkce Gramatika: rozvité věty vedlejší, souřadné souvětí, užívání konjunktivů, vybraná nepravidelná slovesa, jednoduchý čas minulý Lexikologie: ustálená slovní spojení, tvoření slov, slovní zásoba v rozsahu probíraných témat, slovní zásoba čerpaná z fakultativních či doplňkových materiálů Komunikační situace Zákaz, příkaz, (ne)možnost, nutnost, potřeba, obava, pokání, lítost, delší písemný projev (příběh, popis), čtený či Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

21 zdrojů - zformuluje hypotézy - zváží možné příčiny nebo následky problémů - logicky a jasně strukturuje písemný projev, formální i neformální text na běžné téma - využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu ne méně běžné téma Interaktivní řečové dovednosti - komunikuje s rodilým mluvčím na běžné a známé téma - komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera v komunikaci - efektivně se střídá s partnerem v komunikaci - vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém projevu týkajícím se známých a všeobecných témat - reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů - komunikuje plynule a foneticky správně a používá osvojené gramatické prostředků slyšený text na probírané téma, informace z médií (tisk, rozhlas, TV, internet) Tematické okruhy - orientace ve městě - vzájemné soužití - Praha známá i neznámá - Historie Paříže - Lucembursko, Monako, Švýcarsko - Vybrané kapitoly z francouzské literatury (G. Apollinaire, N. Dodille, B. Clavel, J. J. Rousseau) Reálie - syntéza a rozšíření zeměvědných poznatků vybraných frankofonních zemí - hlubší seznámení s hlavním městem Francie (dějiny a současnost) - shrnutí dalších jmen významných francouzských prozaiků a básníků na základě četby Multikulturní výchova 1.Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 2.Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu

22 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: první Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozpozná téma - pochopí hlavní myšlenku - porozumí orientačním pokynům - porozumí popisu událostí - odhadne význam neznámých výrazů Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - vyjádří (ne)souhlas s názorem - zodpoví jednoduché dotazy - popíše předměty, osoby, které ho obklopují - představí sebe i své spolužáky - pozdraví, osloví, dotáže se na jméno - popíše svou návštěvu u spolužáka - reprodukuje přečtený text - popíše svou školu a vyučovací předměty - pojmenuje činnosti konané ve volném čase Jazykové prostředky a funkce Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny, vázání, intonace Pravopis: běžně používané litografické znaky Gramatika: členy, časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, číslovky, blízká budoucnost, zájmena, zápor Lexikologie: ustálená slovní spojení v rozsahu probírané látky a témat Komunikační situace souhlas, nesouhlas, omluva, pozdrav, vzkaz, přání, jednoduchý formální dopis, stručný popis rodiny a školy, svých zájmů, pracovního týdne Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Globalizační a rozvojové procesy

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera (čtyřleté, 2. ročník, další cizí jazyk) FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Obecné cíle výuky Anglického jazyka jako 2. cizího jazyka Předmět 2. cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk 4.3.6. Španělský jazyk Předmět španělský jazyk naplňuje očekávané vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Je realizován od tercie do oktávy s tříhodinovou týdenní dotací, v

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz.

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz. Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk,

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk )

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) 6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Předmět FJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka a k dosažení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu další cizí jazyk anglický jazyk (osmiletý cyklus) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu další cizí jazyk anglický jazyk (osmiletý cyklus) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Gymnázium Cheb (osmileté, nižší gymnázium, tercie) Charakteristika vyučovacího předmětu další cizí jazyk anglický jazyk (osmiletý cyklus) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Anglický

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více