5.4 Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4 Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 5.4 Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV pro nižší gymnázium a RVP G pro vyšší gymnázium a čtyřleté studium. Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu vede k osvojení mluvené i psané podoby francouzštiny, a to od úplných začátků až po pokročilou úroveň znalostí základů francouzského jazyka a kultury příslušné jazykové oblasti. U pokročilých žáků vzdělání navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností osvojenou na konci základního vzdělávání na ZŠ nebo mimo ní, které odpovídají úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřují k dosažení úrovně odpovídající stupni B1 podle tohoto rámce a k požadavkům pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek DELF (pro čtyřleté studium) a DALF (pro osmileté studium), což umožní porovnání jazykových znalostí a dovedností mezi Českou republikou a jednotlivými evropskými zeměmi. Ve výuce francouzského jazyka jsou realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (na nižším (S, Kv) a ve vyšším gymnáziu (1., 2. s 4. ročník a Sx, Ok), Multikulturní výchova (v nižším gymnáziu (S, T, Kv) a ve všech třídách vyššího gymnázia při realizaci projektu Učitel používá při výuce jazykovou učebnici, jejíž koncepce se zakládá na srovnání francouzštiny s češtinou. Je určena žákům čtyřletého i osmiletého gymnázia, kteří studují francouzštinu zpravidla jako další cizí jazyk, a to v prostředí mateřského jazyka. Instruktáž k cvičením je psaná francouzsky, zadání k cvičením učitel nepřekládá, žáci si musí sami poradit, pochopit význam sděleného a přijít na to, jak s texty pracovat. Součástí učebnice jsou pracovní sešity určené zejména pro domácí přípravu a zvukové nahrávky vybraných textů a cvičení z učebnice i z pracovních sešitů. Hierarchie rozvíjených dovedností a formy práce se mění v souladu se stupněm pokročilosti v osvojování francouzského jazyka. Učebnicový komplet tvoří pouze osu výuky, a proto si ho žáci doplňují dalšími autentickými materiály (prospekty, plánky, francouzský tisk, aktuální články z internetu) nebo materiály získanými z přímého styku s cizinci (korespondence, vlastní fotografie, nahrávky, videozáznamy). V průběhu studia francouzského jazyka škola realizuje mimo vyučovací hodiny:

2 - jazykový, poznávací nebo výměnný zájezd do Francie nebo jiné frankofonní země - soutěž ve francouzské konverzaci - akce nabízené Alliance francaise - celostátní internetovou soutěž ke Dnům frankofonie pořádanou MZV ČR - jazykový projekt Den jazyků (ve spolupráci s PK Aj) - odběr francouzského tisku podle výběru - příprava žáků ke studiu na francouzských lyceích (Dijon, Nîmes) Osmileté studium: - výuka probíhá 7 let, začíná od Sekundy a končí Oktávou s hodinovou dotací: na povinnou výuku navazuje volitelný jednoletý seminář Konverzace v jazyce francouzském (v Oktávě společný seminář se žáky IV. ročníku čtyřletého studia se čtyřhodinovou dotací). - hodiny jsou povinně děleny - ze zvoleného francouzského jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve dvou rovnocenných částech buď společné, nebo profilové Čtyřleté studium: - výuka probíhá 4 roky od 1. do 4. ročníku čtyřletého studia s hodinovou dotací: navazující jednoletý seminář ve IV. ročníku (viz osmileté studium) - hodiny jsou povinně děleny

3 - ze zvoleného francouzského jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve dvou rovnocenných částech: buď společné, nebo profilové 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují společné postupy, metody a formy, které povedou ve vyučovacím předmětu Francouzský jazyk k utváření (nižší gymnázium) a rozvíjení (vyšší gymnázium a čtyřleté studium) klíčových kompetencí žáků. KOMPETENCE K UČENÍ - při řešení úkolů z učebnice nebo z pracovního sešitu nechává učitel žákům prostor pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace - učitel zadává žákům úkoly z cizojazyčného tisku a z naučné literatury, žáci texty analyzují a zpracovávají do podoby referátů, zpráv nebo písemných prací a prezentují je před spolužáky - učitel zadává žákům testy, ve kterých prokáží svoji schopnost spojovat a kombinovat získané vědomosti ve francouzském jazyce s využitím poznatků i z jiných předmětů - učitel dává žákům příležitost hledat informace ve francouzském jazyce na Internetu - organizováním poznávacích zahraničních zájezdů, soutěží konaných v cizím jazyce, zajištěním filmových představeních v původním znění učitelé dávají žákům možnost prakticky uplatnit své jazykové znalosti a motivovat je pro jeho zdokonalení - učitel zařazuje do hodiny práce se slovníky, jazykovými příručkami a jinými informačními zdroji, čímž žáky vede k uplatnění používat tyto informační zdroje - pravidelným psaním diktátů a přepisu cizojazyčného textu učitel ujasňuje vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou francouzského jazyka - pravidelným ústním zkoušením a kontrolou domácích cvičení učitel systematicky opakuje slovní zásobu - pravidelným poslechem zvukových nahrávek a prodlužováním vyslechnutých i opakovaných celků učitel cvičí žákovu sluchovou paměť - systematickou četbou článků z francouzského tisku učitel dává žákovi příležitost odhadovat význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu

4 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - učitel vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu - učitel používá při výuce pracovní sešity k individuálnímu procvičování látky, zařazuje do hodin motivační úkoly, při kterých žáci mohou projevit své získané znalosti a individuálně se projevit - pravidelným zadáváním jazykových úkolů učitel vede žáka k hledání možných řešení situací a problémů, k interpretaci svého stanoviska s využitím znalostí odborné francouzštiny - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem - žák dostává na hodinách příležitost využívat svých jazykových schopností adekvátně reagovat v neočekávané situaci, dotazovat se, ověřovat informace, hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor - učitel záměrně zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - řízeným dialogem učitel vede žáka komunikovat s ním v cizím jazyce - opakovaným poslechem zvukových nahrávek rodilých mluvčí s rozdílnou dikcí a tempem učitel vede žáky, aby porozuměli obsahu vyslechnutého bez nahlížení do textu a následné reprodukci vlastními slovy - učitel vede žáky k vyjadřování vlastních názorů ve francouzském jazyce organizováním besed s rodilými mluvčími nebo se žáky, kteří byli na studijním pobytu ve francouzsky mluvících zemí - učitel učí žáky spisovně a plynule mluvit nejen pomocí cvičení v učebnici a nácvikem dialogů ve dvojicích, ale i používáním audiovizuální techniky - pravidelným čtením nahlas učitel podporuje žáky, aby dbali na kvalitu výslovnosti, zřetelnost artikulace a plynulost své promluvy - učitel dává žákům prostor pro komunikativní využití Internetu. Žáci si mohou dopisovat em nebo chatovat s žáky z družební školy nebo jinými přáteli z frankofonních zemí - učitel vybízí žáky k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími účastí na cizojazyčných konferencích nebo při výměnném, studijním nebo rekreačním pobytu ve francouzsky mluvících zemí

5 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - učitel vytváří podmínky pro práci ve dvojicích či v týmu, a tím vede žáky k vzájemné pomoci, při které se navzájem doplňují, podílejí se na společné práci, hodnotí svůj přínos pro skupinu a zodpovídají se za svou práci celému kolektivu - učitel dbá, aby si žáci stanovili takový rozsah své práce a jeho prezentace, na které jim stačí jejich znalosti a schopnosti - při práci s Internetem učitel zařazuje úkoly, při kterých žáci sledují na francouzsky psaných stránkách aktuální dění v Evropě a ve světě. Žáci mají možnost pochopit nutnost přizpůsobování se měnícím se životním a pracovním podmínkám kolem nich - žák dostává příležitost vystupovat a prezentovat svou práci před spolužáky a svá stanoviska hájit - pravidelným zadáváním referátů z francouzského tisku učitel podporuje u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená fakta při prezentaci referátů před kolektivem - učitel vybízí žáky k aktivní diskusi, konstruktivní kritice práce druhých a k hájení si svého stanoviska adekvátní argumentací na dotazy a kritiku výsledků své práce - učitel zařazuje do výuky takové aktivity, při nichž jsou žáci vedeni rovnoměrně si rozdělit dílčí úkoly celého jazykového projektu a převzít svůj díl odpovědnosti vůči kolektivu při jeho řešení a vyhodnocení KOMPETENCE OBČANSKÉ - pravidelnou diskusí ve francouzském jazyce učitel vybízí žáky k otevřenosti, k upřímnosti, aby se nebáli zeptat a nestyděli se za své případné chyby, aby tolerovali postupy jiných - na podkladě probrané látky učitel zadává žákům témata pro písemné práce, ve kterých žáci vyjadřují svůj názor a zaujímají stanovisko k problémům společenským, kulturním či ekologickým - učitel zařazuje do výuky četbu francouzských reálií a umožňuje žákům vnímat jiné kulturní a etické prostředí života člověka - při zahraničních zájezdech, besedách s rodilými mluvčími, při sledování zahraničních filmů nebo čtení literatury frankofonních autorů učitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etických a duševních hodnot lidí žijících v odlišném jazykovém prostředí - učitel podporuje kreativitu a snahu o zlepšení ve vyučovacím předmětu pravidelným hodnocením, motivací, povzbuzováním nebo kladným bodováním za aktivitu

6 KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - důslednou kontrolou učitel vede žáky k péči o estetické prostředí třídy - vhodnou motivací učitel vede žáky k využití znalostí a zkušeností pro jejich další profesní orientaci a přípravu na budoucí povolání KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI (podle RVP G) - pravidelným využíváním dostupných zdrojů a informací učitel získává a vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech - svými radami pomáhá učitel žákovi rozhodovat o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření

7 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Roční: sekunda Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním - porozumí jednoduchým pokynům - porozumí jednoduchým informacím k předmětům každodenní potřeby - rozliší poslechem odlišné hlásky v ČJ a FrJ - rozliší poslechem hlásky, které v ČJ vůbec neexistují (nosovky) Mluvení - pozdraví a osloví spolužáky, učitele, rodiče - představí sebe i druhé, požádá někoho, aby se představil - dotáže se na jméno a národnost - telefonuje se spolužákem - poděkuje a odpoví na poděkování - dotáže se a vyjádří, kde je určitá osoba - používá správné zvukové prostředky Učivo Audioorální přípravný kurs pro navazující výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka (jazyková propedeutika) Jazykové prostředky a funkce: Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny Mluvnice: uvedení několika základních jevů (vesměs jako lexikalizovaných jednotek), které se v dalších ročnících postupně procvičují Lexikologie: ustálená základní slovní spojení v rozsahu probíraných témat a poslechových nahrávek Komunikační situace: nácviky dialogů se základními společenskými obraty: pozdrav, oslovení, představování sebe a spolužáků, dotaz na jméno a národnost, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

8 Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - sleduje a reaguje na zřetelně artikulovaný ústní projev, který je mu adresován Psaní - napíše slovo k danému obrázku - přepíše danou slovní zásobu do slovníčků - přepíše krátká francouzská spojení z jednotného do množného čísla a naopak (na tabuli, do sešitů, do PL) telefonování, poděkování a odpověď na poděkování, dotaz a vyjádření, kde je určitá osoba nebo věc Poslechová cvičení: poslech nahrávek krátkých dialogických textů, poslech francouzských písní se zřetelnou výslovností, poslech fonetických cvičení s následným opakováním, poslech nahrávek rodilých mluvčích s přesnou výslovností Reálie: Poznáváme Francii a jiné evropské frankofonní země Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Tematický okruh Evropa a svět, který nás zajímá Naši sousedé v Evropě 2. Tematický okruh Objevujeme Evropu a svět Co Evropu spojuje Multikulturní výchova Tematický okruh Multikulturalita Užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

9

10 Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním - rozumí jednoduchým pokynům učitele - porozumí orientačním pokynům - porozumí popisu událostí - odhadne význam neznámých výrazů Mluvení - vyjádří (ne)souhlas s názorem - odpovídá na jednoduché otázky - popíše předměty, osoby, které ho obklopují - představí sebe i své spolužáky - pozdraví, osloví, dotáže se na jméno - reprodukuje přečtený text - popíše svou školu a vyučovací předměty - pojmenuje činnosti konané ve volném čase - vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny, vázání, intonace Pravopis: běžně používané litografické znaky Gramatika: členy, časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, číslovky, blízká budoucnost, zájmena, zápor Lexikologie: ustálená slovní spojení v rozsahu probírané látky a témat Komunikační situace souhlas, nesouhlas, omluva, pozdrav, vzkaz, přání, jednoduchý formální dopis, stručný popis rodiny a školy, svých zájmů, pracovního týdne Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

11 Čtení s porozuměním - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám vztahujících se k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu, má-li vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat (rodina, škola, volný čas) Tematické okruhy - rodina, přátelé a příbuzní - já a mé záliby - sporty, které pěstujeme - škola, vyučovací předměty, rozvrh hodin, hodina francouzštiny - počasí - můj denní/týdenní program Reálie - poznáváme Francii - život francouzské rodiny - školství ve Francii - mezinárodní soutěže ve Francii - sváteční dny ve Francii Multikulturní výchova Tematický okruh Princip sociálního smíru a solidarity Život v multikulturní společnosti

12 Ročník: kvarta Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: žák - rozumí také jednoduchý pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a pečlivě a reaguje na ně. - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu - rozumí základním informacím, které jsou v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - porozumí popisu událostí - pochopí hlavní myšlenku, pochopí názor mluvčího/ autora - shromáždí informace z více krátkých textů - porozumí jednoduchým pokynům, návodům, nápisům, značení. Mluvení: Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - popíše město/čtvrť, dům, ve kterém bydlí - dotáže se na cestu a odpoví Učivo Jazykové prostředky Fonetika: fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov intonace, e caduc, frázování, rytmus Pravopis: vybrané typy funkční písemné komunikace Gramatika: základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) jednoduchý budoucí čas, složený minulý čas, zvratná slovesa, osobní zájmena nesamostatná, slovesa třetí třídy, vybraná nepravidelná slovesa Lexikologie: žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem slovní zásoba určená Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

13 - hovoří o dopravních prostředcích, které používáme - sdělí adresu, telefonní číslo, informuje o změně bydliště - informuje o programu TV, rozhlasu, kina - vyjádří nadšení, neochotu zaznamená týdenní program do diáře - na základě rozhovoru vylíčí oslavu narozenin a pobyt na horách - vysvětlí důvody nepřítomnosti ve škole - podá souvislý výklad na zadané téma s použitím obrazového materiálu. Čtení s porozumění: Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. Psaní: Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení sestaví příběh na základě ilustrace. k produktivnímu osvojení, výrazy z pokynů a fakultativních textů Komunikační situace souhlas, nesouhlas, neochota, nadšení, blahopřání, touha, přání, omluva, jednoduchý formální dopis, čtený či slyšený text, informace z médií (tisk, rozhlas, TV, internet) Tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Reálie - způsob bydlení u nás a ve Francii - sportovní střediska u nás a ve Francii - kulturní život u nás a ve Francii (srovnání programů TV, rozhlasu, kin) - Paříž Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Jsme Evropané Námět činností Co Evropu spojuje Multikulturní výchova Tematický okruh Etnický původ Námět činností Základní informace o různých etnických a kulturních žijících ve městech dané jazykové oblasti

14 Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace - užívá různé techniky čtení dle typu textu či účelu čtení - využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textu Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - napíše sdělení, dopis, vzkaz, fax, inzerát - souvisle vypráví na dané téma, srovnává, hodnotí - vyjádří vlastní názor, zdůvodní ho - shrne interview do školního časopisu - vyjádří návrh, podnět, míru vlastností - hodnotí umělecké dílo - informuje o zajímavé výstavě ve školním časopise Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: výslovnost tvarů imperfekta, podmiňovacího způsobu přítomného, slovesa venir, geminace, obtížnější hláskové spojení v koncovce ment Pravopis: osvojení zásad písemné komunikace formou úředního a soukromého dopisu, běžně používané litografické znaky Gramatika: zájmena vztažná, neurčitá, ukazovací, příslovce, imperfektum, podmiňovací způsob přítomný, vybraná nepravidelná slovesa, slovesná spojení, postavení zájmenných předmětů Lexikologie: základní lexikum obsažené ve výchozích textech, slovní zásoba čerpaná z doplňkových materiálů Komunikační situace Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

15 - si osvojí zásady písemné komunikace Interaktivní řečové dovednosti - diskutuje, argumentuje, vede interview - vede anketu, odpovídá na otázky v anketě - klade otázky v debatě - vysvětluje, přesvědčuje o správnosti názoru, oponuje Diskuse, argumentace, interview, srovnávání, hodnocení, sdělení, dopis, fax, inzerát, anketa, delší písemný projev (dopis adresovaný redakci TV, informace ve školním časopise), kratší písemný projev (interview do časopisu) Tematické okruhy - škola, učebny, školní prostory, učitelé, vybavení školy, výuka, domácí úkoly - moderní rodina, francouzská rodina, funkce rodiny ve společnosti - současná rodina a její společenské vztahy, život mimo domov - způsob života starší a mladé generace, kapesné, drobné práce mladých lidí, hospodaření s penězi - výstavy, výtvarné umění, pařížská muzea Reálie - školský systém ve Francii a u nás - významní malíři Francie, Belgie, ČR - praktické rady pro návštěvníky Paříže Multikulturní výchova 1. Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 2. Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Vzdělávání v Evropě a ve světě Vzdělávací politika dané jazykové oblasti

16 Ročník: sexta Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textů - užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení - rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy - porozumí jednoduchým technickým informacím k předmětům každodenní potřeby Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - vyjádří úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení - vysvětlí problém a návrh jeho řešení - poskytne nekomplikované informace s omezenou přesností - rozvine argumentaci a uvede podrobnosti Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: výslovnost náročnějších seskupení hlásek, výslovnost tvarů přítomného konjunktivu v korelaci s indikativem présenta Pravopis: osvojení zásad písemné komunikace, běžně používané litografické znaky Gramatika: dělivý člen, souslednost časů, přímá a nepřímá řeč, časování vybraných nepravidelných sloves, konjunktiv, blízká minulost, přechodník přítomný, zájmenná příslovce en y Lexikologie: je čerpána z uvedených tematických okruhů, slovní zásoba čerpaná z fakultativních či doplňkových materiálů Komunikační situace pracovní postup, recept na zajímavé jídlo, anketa, popis osoby, komentář, příspěvek Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

17 - vyjádří určité a neurčité množství - vyjádří barevné odstíny, popíše oblečení - napíše příspěvek do časopisu o módě a vybavení na cestu k moři nebo do hor - sestaví soubor otázek k anketě - popíše přípravu na cestu, vylíčí svou vysněnou cestu - navrhne program pětidenní cesty po Belgii do katalogu cestovní kanceláře - pozve dopisem přítele na víkend a navrhne zajímavý program Interaktivní řečové dovednosti - vede rozhovor při nákupu oblečení - moderuje debatu kulatý stůl se zajímavou osobností - zapojí se do formální diskuse, ve které jde o výměnu faktografických informací do časopisu o módě, výlet nad mapou a prospekty, moderování debaty, shrnutí obsahu, poděkování hostům i účastníkům Tematické okruhy - stravování, jednoduché recepty, restaurace, jídelníčky - volný čas, ideální week-end - móda, oblečení, časopisy o módě, módní přehlídky - cestování, dovolená, turistika mladých - frankofonní země - Belgie Reálie - francouzská a česká kuchyně, stravovací návyky ve Francii, stolování - národní parky a rezervace ve Francii - světová móda a Paříž - poznáváme Francii - Brusel - 3. největší frankofonní město světa Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Žijeme v Evropě Výběrová mozaika světově významných představitelů evropské vědy a kultury Multikulturní výchova 1. Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 2. Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu

18 Ročník: septima Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním) - postihne podrobné informace - porozumí podrobným orientačním pokynům - pochopí záměr mluvčího - porozumí výstavbě textu - porozumí přáním nebo pocitům autora/vypravěče postav Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - využívá ilustrací, tabulek, schémat - zformuluje dotazy a reaguje na ně - uvede důvody pro určité názorové stanovisko a proti němu - vysvětlí běžné problémy a navrhne řešení problému - sestaví ústně i písemně souvislý text na probírané téma jako lineární sled myšlenek - souvisle popíše osobu, její vnější Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: větná melodie, intonace Pravopis: interpunkce, osvojení běžně používaných litografických znaků Gramatika: užívání konjunktivů, souřadná souvětí, budoucí čas složený, předminulý čas, vybraná nepravidelná slovesa, podmiňovací způsob minulý, složená zájmena tázací Lexikologie: ustálená slovní spojení v rozsahu probíraných témat, slovní zásoba čerpaná z fakultativních či doplňkových materiálů Komunikační situace (ne)možnost, (ne)libost, strach, lítost, čtený a slyšený text, informace z médií (TV, rozhlas, tisk, internet Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

19 vzhled, charakterové vlastnosti, psychický a fyzický stav - zodpoví řadu následných otázek - prezentuje faktografické informace a informace vztahující se k oboru studia - reprodukuje přečtená nebo vyslechnutý autentický text Interaktivní řečové dovednosti - efektivně se střídá s partnerem v komunikaci - napomáhá vývoji diskuse - uvede důvody ke stížnosti - zhodnotí alternativní návrhy - zahájí, udrží a ukončí rozhovor - komunikuje plynule a foneticky správně a používá osvojené gramatické prostředky Tematické okruhy - můj portrét, jaký obraz si o mně dělají - významné školní dny a události, pomaturitní studium - byt mých snů, vybavení domácnosti, životní prostředí - dopravní prostředky, cestování - společenské vztahy Reálie - životní styl a tradice ve Francii a u nás - ukázky z významných literárních děl (Baudelaire, Rabelais, Daudet, Chamfort) Multikulturní výchova 3. Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 4. Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu

20 Ročník: oktáva Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním) - rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy - užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení - postihne podrobné detailní informace - porozumí podrobným orientačním pokynům - pochopí záměr, názor nebo postoj autora - porozumí přáním a pocitům autora/vypravěče Produktivní řečové dovednosti (samostatný písemný a ústní projev) - zdůrazní důležitost událostí a zážitků z osobního hlediska - zdůrazní důležité myšlenky - rozvine systematickou argumentaci - posoudí kriticky film, knihu, divadelní hru - vysvětlí běžné problémy a navrhne řešení problémů - shrne a skloubí informace a argumenty z více Učivo Jazykové prostředky a funkce Fonetika: osvojení návyků správné výslovnosti, větná melodie delších celků Pravopis: běžně používané litografické znaky, interpunkce Gramatika: rozvité věty vedlejší, souřadné souvětí, užívání konjunktivů, vybraná nepravidelná slovesa, jednoduchý čas minulý Lexikologie: ustálená slovní spojení, tvoření slov, slovní zásoba v rozsahu probíraných témat, slovní zásoba čerpaná z fakultativních či doplňkových materiálů Komunikační situace Zákaz, příkaz, (ne)možnost, nutnost, potřeba, obava, pokání, lítost, delší písemný projev (příběh, popis), čtený či Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

21 zdrojů - zformuluje hypotézy - zváží možné příčiny nebo následky problémů - logicky a jasně strukturuje písemný projev, formální i neformální text na běžné téma - využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu ne méně běžné téma Interaktivní řečové dovednosti - komunikuje s rodilým mluvčím na běžné a známé téma - komentuje a dále rozvíjí sdělení a závěry partnera v komunikaci - efektivně se střídá s partnerem v komunikaci - vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém projevu týkajícím se známých a všeobecných témat - reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů - komunikuje plynule a foneticky správně a používá osvojené gramatické prostředků slyšený text na probírané téma, informace z médií (tisk, rozhlas, TV, internet) Tematické okruhy - orientace ve městě - vzájemné soužití - Praha známá i neznámá - Historie Paříže - Lucembursko, Monako, Švýcarsko - Vybrané kapitoly z francouzské literatury (G. Apollinaire, N. Dodille, B. Clavel, J. J. Rousseau) Reálie - syntéza a rozšíření zeměvědných poznatků vybraných frankofonních zemí - hlubší seznámení s hlavním městem Francie (dějiny a současnost) - shrnutí dalších jmen významných francouzských prozaiků a básníků na základě četby Multikulturní výchova 1.Tematický okruh Základní problémy sociokulturních rozdílů Tolerance mezi sociokulturními rozdíly národů v Evropě. (realizováno v rámci projektu 2.Tematický okruh Psychosociální aspekty interkulturality Porozumění mezi lidmi různého kulturního původu (realizováno v rámci projektu

22 Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: první Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozpozná téma - pochopí hlavní myšlenku - porozumí orientačním pokynům - porozumí popisu událostí - odhadne význam neznámých výrazů Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - vyjádří (ne)souhlas s názorem - zodpoví jednoduché dotazy - popíše předměty, osoby, které ho obklopují - představí sebe i své spolužáky - pozdraví, osloví, dotáže se na jméno - popíše svou návštěvu u spolužáka - reprodukuje přečtený text - popíše svou školu a vyučovací předměty - pojmenuje činnosti konané ve volném čase Jazykové prostředky a funkce Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby francouzštiny, vázání, intonace Pravopis: běžně používané litografické znaky Gramatika: členy, časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves, číslovky, blízká budoucnost, zájmena, zápor Lexikologie: ustálená slovní spojení v rozsahu probírané látky a témat Komunikační situace souhlas, nesouhlas, omluva, pozdrav, vzkaz, přání, jednoduchý formální dopis, stručný popis rodiny a školy, svých zájmů, pracovního týdne Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Globalizační a rozvojové procesy

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty 1 Součástí školního vzdělávacího programu V čase a prostoru se neztratíme jsou volitelné předměty dvouleté a jednoleté. OBSAH SEZNAM VOLITELNÝCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) Volitelné předměty 1 Součástí školního vzdělávacího programu V čase a prostoru se neztratíme jsou volitelné předměty dvouleté a jednoleté. OBSAH SEZNAM VOLITELNÝCH

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

1 Konverzace v anglickém jazyce

1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Konverzace v anglickém jazyce 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako dvouletý volitelný předmět v 7.-8. ročníku

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

5/3 3 3 3 Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce. 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce

5/3 3 3 3 Hodinová dotace Konverzace v anglickém jazyce. 0 0 R (2) 2 Hodinová dotace Blok předmětů v anglickém jazyce 5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5.1.2.1 Cizí jazyk - Anglický jazyk (první cizí jazyk) 5.1.2.2 Konverzace v anglickém jazyce 5.1.2.3 Blok předmětů v anglickém jazyce 5.1.3.4 Příprava

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro čtyřleté studium a vyšší gymnázium osmiletého

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů 63-41-M/02 Obchodní akademie Jazykové vzdělávání a komunikace Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více