Školní vzdělávací program. ŠVP SGYM Havířov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. ŠVP SGYM Havířov"

Transkript

1 - 1 - Školní vzdělávací program ŠVP SGYM Havířov Týmová spolupráce Platnost:

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENOST ŠKOLY DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠKOLY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI CHARAKTERISTIKA ŠVP DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN - DENNÍ STUDIUM UČEBNÍ PLÁN - DÁLKOVÉ STUDIUM HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení podmínek vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, vliv vzájemných vztahů Výsledky vzdělávání Řízení školy Výsledky práce školy Hodnocení klíčových kompetencí DOLOŽKA K ŠVP... 58

3 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP SGYM Havířov Motivační název: Týmová spolupráce Délka studia čtyřletý vzdělávací program Forma studia: denní forma vzdělávání a dálková forma vzdělávání Předkladatel: Název školy Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL o.p.s. IZO IČ Adresa Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné Ředitel Mgr. Jaroslav Dadok Koordinátor Mgr. Olga Gajdošíková Kontakty : Telefon www Fax Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder IČ Kontakt Mgr. Jaroslav Dadok Adresa Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné Telefon Platnost : od počínaje 1. ročníkem

4 2 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola sídlí v moderní budově s velmi dobrými prostorovými, materiálními i technickými podmínkami pro výuku. Celková kapacita školy s nejvyšším povoleným počtem 490 žáků je jen částečně využita a v souvislosti se zavedením nového oboru vzdělání Sociální péče-pečovatelská činnost se dá očekávat další nárůst žáků. Bezbariérová budova školy byla postavena před 13 lety pro účely školního vyučování. Je v majetku města Havířova. Její prostorové členění je na velmi dobré úrovni. Má dostatek běžných i odborných učeben a laboratoří, kabinetů, knihovnu s informačním centrem, odpočinkových prostor pro žáky a kabinety pro učitele. Učebny jsou kapacitně dostatečné vybavené převážně novým školním nábytkem s pěknou estetickou úrovní. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvičen sousedních základních škol. Stravování je zajištěno prostřednictvím školní jídelny sousední základní školy. Žákům je zajištěn vhodný stravovací a pitný režim, je vytvořena funkční struktura pracovního i odpočinkového režimu. Prostředí učeben, ostatních prostor odpovídá zásadám zdravého a bezpečného vývoje žáků. Po materiální stránce je škola dostatečně vybavena učebními pomůckami a didaktickou technikou včetně prostředků ICT a připojením k internetu. Škola má dvě součásti: gymnázium a střední zdravotnickou školu. Gymnázium nabízí v současné době tyto obory vzdělávání: 1) čtyřleté denní studium 2) šestileté denní studium 3) čtyřleté studium při zaměstnání dálkové studium Počty tříd gymnázia ve školním roce 2009/ tříd čtyřletého gymnázia v denním studiu 4 třídy gymnázia v čtyřletém studiu při zaměstnání Počty tříd zdravotnické školy ve školním roce 2009/ třídy tříletého studijního oboru ošetřovatel 1 třída čtyřletého oboru sociální péče pečovatelská činnost v denním studiu 1 třída čtyřletého oboru sociální péče pečovatelská činnost ve studiu při zaměstnání Celková kapacita školy je 490 žáků. V současné době studuje ve škole 200 žáků, z toho na gymnáziu 134 žáků, na zdravotnické škole 66 žáků.

5 - 5 - Jaro 1991 Chtěla bych založit školu. Přemýšlím, jaká bude...otevřená, komunikativní. Středem všeho snažení bude student a rozvoj jeho osobnosti. Studenti ji budou považovat za svou... Šanci v ní dostanou i ti, kteří potřebují individuální přístup. Všichni se v ní budou cítit dobře....z deníku paní Pěvy Žaludové, zakladatelky školy I když se to zdálo neuvěřitelné, v září stejného roku se dveře nové školy s mottem Každý žák musí mít šanci předvést, co je v jeho možnostech, zlepšovat se, dočkat se uznání opravdu otevřely... Po krátkém působení na bývalé ZŠ v Havířově-Suché, kde se velmi skromné poměry vyrovnávaly nadšením a optimismem, se škola s rostoucím počtem tříd přestěhovala do budovy SOU na Opletalově ulici. Přichází školní rok 1995/1996 a poslední stěhování- tentokrát již do moderní, bezbariérové budovy na ulici Moravské v Havířově Šumbark, kterou propůjčilo k užívání město Havířov. Zde škola našla tolik potřebný klid pro koncepční práci, byly vybudovány odborné učebny, informační centrum a moderně zařízené třídy. Po 18 letech existence školy je možné konstatovat, že škola získala pevné místo mezi středními školami v regionu a může se těšit z úspěchů našich absolventů i současných žáků. 2.2 Vybavenost školy Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách chemie, fyziky, biologie (včetně biologické laboratoře), výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Tyto učebny jsou vybavené potřebnou didaktickou technikou. Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů je dále k dispozici je multimediální učebna s dataprojektorem (plánováno je dovybavení interaktivní tabulí) a další učebna výpočetní techniky. Kmenové třídy učebny jsou vybaveny funkčním nábytkem a základním didaktickým vybavením. Výuka tělesné výchovy je realizována v tělocvičně ZŠ ul. Moravská (průchod z budovy gymnázia) a sportovní hale Střediska volného času Dona Bosca, které se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Pro výuku TV v případě příznivého počasí je využíván sportovní multifunkční areál s hřišti na fotbal, tenis, basketbal, hokejbal a florbal. Žáci mohou pro práci a komunikaci využívat nejen učebnu výpočetní techniky, ale i počítače volně přístupné v prostorách školy, všechny jsou napojeny on-line na internet. Studentům i pedagogům slouží informační centrum vedené profesionální pracovnicí, jehož součástí je knihovna s 6000 svazky odborné literatury i beletrie. V budově školy jsou nápojové automaty a školní bufet, studenti denního i dálkového studia mohou navštěvovat každý den informační centrum s knihovnou, kde mají zajištěn stálý přístup na internet. Materiálně-technické podmínky zcela zabezpečují plnění učebních osnov všech předmětů. Nadstandardem školy je poskytování učebnic (vyjma učebnic cizích jazyků) na celou dobu studia za minimální manipulační poplatek. Budovy školy je bezbariérová, s výtahem. Estetická úroveň interiéru i exteriéru školy je na vysoké úrovni. Stravování žáků je zajišťováno prostřednictvím školní jídelny ZŠ Moravská. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami a pravidelně je zajišťována technická údržba i kontroly BOZP.

6 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Dlouhodobými projekty se zabývají žáci především v oblasti ekologie a enviromentální výchovy. Žáci se účastní každoročně zajímavých přírodopisných a zeměpisných exkurzí (např. Těrlické mokřady) a své postřehy a zkušenosti využívají pro školní prezentace a zpracování různých témat ve výuce biologie, zeměpisu a chemie. Samotná škola organizuje každoročně pro desítky žáků spádových základních škol přírodovědně zaměřenou soutěž Všeznal, do níž se pravidelně zapojují havířovské školy a školy ze sousedních spádových obcí. Poznávací zájezdy a exkurze s historickou a národopisnou tématikou jsou pravidelně organizovány učiteli jazyka českého, dějepisu, biologie a dalších předmětů. V rámci popularizace studia cizích jazyků, poznávání nových zemí, tradic atd. jsou každoročně pořádány historicko poznávací exkurze do Španělska a Rakouska. Studenti navazují nové kontakty v zahraničí procvičují si znalosti v cizím jazyce dané země a poznávají lépe tuto zemi pod odborným vedením pedagogů. V současné době bude spolupráce rozšířena s rodilým mluvčím ze Skotska učitelem angličtiny, který bude organizovat zahraniční poznávací zájezdy do Velké Británie s cílem zajistit výměnné reciproční pobyty našich a anglických žáků. Na gymnáziu mají dlouholetou tradici především sportovní akce. Každoročně jsou organizovány sportovní soutěže v lehké atletice a dalších sportovních disciplínách ve spolupráci se spádovými školami v regionu. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní výchovu a vzdělávání a se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům a okolí. Vedení školy tvoří ředitel školy a jeho zástupce, poradním orgánem vedení školy je kolegium ředitele, které tvoří vedoucí předmětových komisí. Pedagogický sbor tvoří 29 učitelů, z nichž většina pracuje na plný pracovní úvazek. Vedení školy se snaží o dodržování pedagogické a odborné způsobilosti učitelů a jejich další vzdělávání. V souvislosti s tím studuje několik pedagogů na VŠ v regionu. Škola zabezpečuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb v těchto oblastech: a) výchovné poradenství sledování žáků, kteří vyžadují specifický individuální přístup, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání absolventů ve spolupráci s Úřadem práce Karviná, Pedagogicko-psychologickou poradnou Havířov, vysokými školami regionu a dalšími institucemi, b) poradenství v oblasti sociálně patologických jevů ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná a Centrem drogové pomoci Havířov c) pedagogická, sociální a kariérní poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatnění časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelný předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace do skupin.

7 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je (v souladu se zákonem č. 561/2004., školský zákon) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci studentů spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných rodičovských schůzek, kde získávají informace o prospěchu a chování žáků. Na těchto schůzkách mohou vznášet požadavky ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů škola spolupracuje s Centrem drogové pomoci v Havířově a PPP v Havířově a Karviné. Při tvorbě ŠVP spolupracovala škola s vysokými školami v regionu (zejména s VŠB-TU Ostrava, OU Ostrava a Slezskou univerzitou Opava). Současně škola spolupracuje se Střední a Vyšší zdravotnickou školou v Ostravě a Gymnáziem Havířov na ul. Komenského. Tato spolupráce pokračuje i nadále. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy Slezska a účastní se pravidelných jednání tohoto sdružení. Při zvyšování kvality škola spolupracuje s Domem techniky v Ostravě, zejména s jeho ředitelkou Prof. Ing. R. Petříkovou, CSc. Veřejnost je pravidelně informována o dění na škole prostřednictvím www. stránek školy. Zde je zveřejněna výroční zpráva, zápisy z jednání školské rady a další informace zásadního charakteru. Na www. stránkách se mají rodiče v programu Bakaláři možnost pravidelně seznamovat s klasifikací žáků v jednotlivých předmětech. Škola spolupracuje se sdružením Help klub Havířov, které zajišťuje zájmovou činnost dětí s postižením formou asistenčních služeb studentů školy na akcích tohoto sdružení. Při zajišťování exkurzí spolupracuje škola např. s firmou Mittal-Steel, M-Export Rychvald aj. Úzká spolupráce gymnázia probíhá se střední zdravotnickou školou sídlící ve stejném objektu, která pomáhá zajišťovat osvětu v oblasti poskytování 1. pomoci, zdravotnické tématiky aj. Od školního roku 2007 / 2008 spolupracuje škola s výchovnými poradci základních škol, jejichž prostřednictvím informuje o vzdělávací nabídce a poskytuje žákům a rodičům základních škol seznámit se podrobněji s nadstandardní výukou přímo ve vyučování. 3 Charakteristika ŠVP školy 3.1 Zaměření školy Gymnázium předkládá žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium si neklade za cíl konkrétní zaměření. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne specifický individuální přístup, bezplatné doučování a konzultace a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až třetím ročníku. Poslední rok studia je věnován specializační přípravě a rozšířené nabídce seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu konkrétní VŠ. Budoucí absolvent dostává prostor i pro realizaci vlastní seminární práce, kterou se prezentuje při ukončení studia.. Pro zvýšení úspěšnosti studentů a výchovně vzdělávacích výsledků celé školy probíhá již tradičně výuka osobnostní, sociální a dramatické výchovy od 1. ročníku ve dvouletém vzdělávacím cyklu a současně byla zavedena nadstandardní výuka jak se správně efektivně učit.

8 - 8 - Absolvent gymnázia se tak stává osobností s širokým všeobecným základem, zároveň však s pevně profilovaným budoucím zájmem, ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré komunikační úrovni další cizí jazyk, má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat, dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich, uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, uznává roli sportu, jako přirozeného doplňku plnohodnotného života. Celkově by měl absolvent získat vyšší přidanou hodnotu vzdělanosti ve srovnání s některými srovnatelnými typy jiných škol. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy Výchovné a vzdělávací strategie jsou podrobněji zpracovány u jednotlivých předmětů nebo skupin předmětů v dalších kapitolách a zaměřují se na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Cílem je, aby výchovné a vzdělávací strategie pomáhali účinně naplňovat ŠVP rozvíjením klíčových kompetencí, které se často navzájem prolínají. Do výuky jsou tak zařazovány zajímavé aktivity a formy práce (např. projekty, exkurze, práce s odbornou literaturou, prezentace atd.) vedoucí např. k větší samostatnosti žáků, smysluplnosti vyučování atd. 3.3 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mohou během studia na gymnáziu využít nabídky ročního pobytu v zahraničí, případně studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Možnost studia podle IVP mají i sportovní talenty a reprezentanti. Systém volitelných předmětů umožňuje žákům vybrat si obory podle svých zájmů, nadání, předpokladů a potřeb. V jazycích a jazykových seminářích dochází k důsledné diferenciaci, aby výuka byla pro každého jedince co nejvíce efektivní. Mimořádně nadaným žákům je věnována větší péče v přípravách na soutěže, olympiády a mají možnost navštěvovat konzultace z odborných předmětů a rozvíjet tak ještě více své nadání a schopnosti. Výrazně nižší garantovaný počet žáků ve třídách umožňuje zajišťovat efektivnější výuku ve srovnání se státními školami, současně. Stipendijní fond umožňuje motivovat nejlepší žáky finanční odměnou. Škola pořádá každoročně školní kola soutěží v cizím jazyce, z přírodovědných, předmětů i z předmětů výchovného zaměření a nejúspěšnější žáci mají možnost reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží na obvodní, oblastní, krajské i celostátní úrovní. Současně probíhá průběžné testování z vybraných předmětů společnosti SCIO, s.r.o, které pomáhá odhalovat nadané žáky. 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. Gymnázium vychází vstříc i žákům s některými dalšími diagnostikovanými poruchami. Žáci mají zajištěnou možnost spolupráce s výchovným poradcem a odborníky z PPP a SPC. Škola eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyjádření školského poradenského zařízení. Zajišťuje jim formou individuálního vzdělávacího plánu odpovídající vzdělávání podle jejich potřeb, v souladu s písemným doporučením poradenského zařízení. Žák je individuálně integrován v běžné

9 - 9 - třídě. Individuální vzdělávací plán je součásti dokumentace žáka. K zabezpečení kvalitní péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přispívá i další vzdělávání pedagogů a účast na přednáškách a seminářích k této problematice. 3.5 Charakteristika ŠVP dálková forma vzdělávání Pojetí vzdělávání Gymnázium poskytuje žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je, aby žáci dosáhli střední vzdělání s maturitní zkouškou a tím si otevřeli možnost dalšího vzdělávání na školách terciální úrovně nebo zlepšili své postavení na trhu práce. Výuka podporuje všestranný rozvoj žáků, motivuje je k celoživotnímu vzdělávání, klade důraz na rozvoj tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů. Absolvent získá široký všeobecný základ vědomostí, ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat. Pojetí a obsah vzdělávacího programu vychází z RVP pro gymnázia a odvíjí se od pojetí programu pro denní studium v souladu s 25 školského zákona a vyhláškou o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Cíle, obsah a učební plán této formy vzdělávání jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly věku studentů v dálkové formě vzdělávání, napomáhaly jejich rozvoji a reagovaly na specifické podmínky vzdělávání v této formě. Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté dálkové studium. Základem této formy je samostudium v tématech vymezených v učebních osnovách předmětů tak, jak jsou uvedeny ve ŠVP pro denní formu studia. Náplň samostudia je určována průběžně vyučujícími předmětů, pravidelné konzultace se konají jedenkrát týdně a jsou pak určeny ke korekci problémů se zvládnutím např. obtížnějších tematických celků. Hodnocení žáků Klasifikace se řídí klasifikačním řádem, který je součástí pedagogické dokumentace školy. Hodnocení a klasifikace žáků a také její formy jsou plně v kompetenci učitelů jednotlivých předmětů. Učitel při hodnocení a klasifikaci uplatňuje vůči studentovi přiměřenou náročnost spojenou s pedagogickým taktem. 3.6 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

10 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dramatický obor Fyzika Matematika Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Český jazyk a literatura Seminář z informatiky Výtvarný obor 1. ročník Český jazyk a literatura Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce Prostěsdělovací styl Tématické okruhy Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Matematika. Číselné obory; Základní pojmy elementární teorie množin, základní poučení o výrocích; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice, jejich soustavy Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření Biologie Obecná biologie; Biologie rostlin; Ekologie rostlin Základy společenských věd Úvod do psychologie; Psychologie osobnosti; Vývojová psychologie; Psychické stavy; Socializace, sociální učení; Sociální komunikace; Sociální percepce a chyby v sociální percepci Harmonie a rytmus; Hudební nástroje; Žánry 1. poloviny 20. století Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky

11 Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty 2. ročník Český jazyk a literatura Publicistický styl Tematické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti Matematika Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Planimetrie Biologie Biologie živočichů; Ekologie živočichů; Etologie živočichů Vokální činnosti; Harmonie a rytmus; Hudební nástroje; Pohybová výchova Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zdravý životní styl; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Poezie, próza a drama ve světové literatuře do II.světové války; Odborný styl; Esejistický styl Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Komunikační situace; Reálie Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Biologie Biologie člověka; Vývoj člověka

12 Seminář z matematiky Algebraické výrazy; Řešení rovnic, nerovnic, soustav rovnic a nerovnic; Funkce a jejich vlastnosti; Goniometrie a trigonometrie Společenskovědní seminář Rodina jako primární sociální skupina Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Světová literatura ve 2. polovině 20. století poezie, próza, drama; Česká poezie, próza a drama po II. světové válce; Komunikace; Řečnický styl Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Posloupnosti; Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika; Práce s daty Fyzika Optika; Elektromagnetické záření; Speciální teorie relativity; Astrofyzika Chemie Biochemie Biologie Obecná biologie; Genetika Základy společenských věd Etika Seminář z matematiky Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Planimetrie; Stereometrie; Posloupnosti Kondiční blok; Herní blok Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dramatický obor Fyzika Matematika Ekonomie Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Seminář z informatiky Anglický jazyk

13 Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Prostěsdělovací styl Tématické okruhy Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Matematika Číselné obory; Základní pojmy elementární teorie množin, základní poučení o výrocích; Rovnice a nerovnice, jejich soustavy; Planimetrie Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření; Mechanika hmotného bodu ; Mechanika tuhého tělesa Biologie Obecná biologie; Biologie rostlin; Ekologie rostlin ; Biologie hub Základy společenských věd Psychické stavy; Sociální komunikace; Asertivita, asertivní techniky; Sociální skupiny Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Hardware a software; Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty 2. ročník Komunikační situace Tématické okruhy; Komunikační situace Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti Matematika Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Planimetrie Fyzika

14 Mechanika kapalin; Základní poznatky molekulové fyziky a termiky ; Struktura a vlastnosti pevných a kapalných látek; Změny skupenství Biologie Biologie živočichů; Ekologie živočichů; Etologie živočichů Základy společenských věd Politické strany; Ekonomické vzdělávání Pohybová výchova Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zdravý životní styl; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Odborný styl; Esejistický styl Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Tématické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Fyzika Mechanické kmitání a vlnění ; Elektrostatické pole; Stacionární elektrické pole ; Stacionární magnetické pole ; Nestacionární magnetické pole; Střídavý proud Biologie Biologie člověka; Vývoj člověka Základy společenských věd Právo a jeho místo v životě; Občanské právo; Trestní právo ; Rodinné právo; Pracovní právo(člověk a svět práce) Seminář z matematiky Algebraické výrazy; Řešení rovnic, nerovnic, soustav rovnic a nerovnic; Funkce a jejich vlastnosti; Goniometrie a trigonometrie Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Administrativní styl; Komunikace; Řečnický styl

15 Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Posloupnosti; Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika; Práce s daty Fyzika Optika; Elektromagnetické záření; Speciální teorie relativity; Astrofyzika; Mikrosvět Chemie Heterocyklické sloučeniny; Biochemie Biologie Obecná biologie; Genetika Seminář z matematiky Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Planimetrie; Stereometrie; Posloupnosti,Kondiční blok; Herní blok Sociální komunikace - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dramatický obor Matematika Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Seminář z informatiky

16 Sociální komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Prostěsdělovací styl; Fonetika Gramatika; Tématické okruhy Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Matematika Číselné obory; Základní pojmy elementární teorie množin, základní poučení o výrocích Biologie Obecná biologie; Biologie rostlin; Ekologie rostlin ; Biologie hub Základy společenských věd Sociální komunikace; Sociální skupiny Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty 2. ročník Český jazyk a literatura Publicistický styl; Lexikologie; Derivatologie Tematické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti

17 Matematika Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Planimetrie Biologie Biologie živočichů; Ekologie živočichů; Etologie živočichů Základy společenských věd Politologie jako věda; Moc ve státě; Politické strany; Ideologie a doktríny Pohybová výchova Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Odborný styl; Esejistický styl; Syntax Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Tématické okruhy; Komunikační situace; Reálie Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Biologie Biologie člověka; Vývoj člověka Základy společenských věd Občanské právo; Trestní právo ; Rodinné právo Společenskovědní seminář Rodina jako primární sociální skupina Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikace; Řečnický styl

18 Tematické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Práce s daty Fyzika Optika; Speciální teorie relativity; Astrofyzika Chemie Heterocyklické sloučeniny; Biochemie Biologie Obecná biologie; Genetika Kondiční blok; Herní blok Morálka všedního dne - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dějepis Dramatický obor Matematika Ekonomie Společenskovědní seminář Český jazyk a literatura Seminář z informatiky Výtvarný obor Morálka všedního dne - integrace ve výuce

19 ročník Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Hardware a software; Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty; Hygiena 2. ročník Český jazyk a literatura Publicistický styl Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti Matematika Planimetrie Základy společenských věd Politologie jako věda; Občan ve státě ; Ideologie a doktríny; Environmentalismus Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zdravý životní styl; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Poezie, próza a drama ve světové literatuře do II.světové války; Česká poezie, próza a drama do II. světové války; Odborný styl; Esejistický styl Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Základy společenských věd Právo a jeho místo v životě; Občanské právo; Trestní právo ; Rodinné právo; Mezinárodní vztahy, globální svět

20 Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Světová literatura ve 2. polovině 20. století poezie, próza, drama; Česká poezie, próza a drama po II. světové válce; Řečnický styl V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Práce s daty Fyzika Optika; Elektromagnetické záření; Speciální teorie relativity Základy společenských věd Etika; Náboženství Dějepis Modernizace společnosti. Liberalismus a Nový učební blok; Moderní doba, Situace v letech ; Soudobé dějiny Kondiční blok; Herní blok Spolupráce a soutěž - pokrytí předmětem Dramatický obor Fyzika Matematika Ekonomie Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Seminář z informatiky Výtvarný obor Spolupráce a soutěž - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Umělecký styl / postup vypravovací

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017. Vydavatelství/autor, rok

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017. Vydavatelství/autor, rok Ekonomika 4.OA učebnice budou objednány v září Ekonomie 4.OA bez učebnic Právo 4.OA Daně v praxi 4.OA bez učebnic Právo v praxi 4.OA bez učebnic Účetnictví 4.OA Učebnice Účetnictví 2015 3. díl P. Štohl,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16 Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia a pro 5. ročník osmiletého studia škol. rok. 2015/16. 1. Český jaz.: 1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo. Ruský jazyk Stanislav Jelínek a kol. Raduga po novomu 1 (zelená) učebnice i pracovní sešit

Učebnice. Předmět Autor Název učebnice Vydalo. Ruský jazyk Stanislav Jelínek a kol. Raduga po novomu 1 (zelená) učebnice i pracovní sešit Učebnice Obor: 79-41-K/41 Gymnázium 1. ročník Předmět Autor Název učebnice Vydalo Český jazyk a literatura Anglický jazyk Kostečka, J. Prokop, V. Sochrová, M. Harriw, Mower, Sikorzynska Český jazyk pro

Více