Školní vzdělávací program. ŠVP SGYM Havířov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. ŠVP SGYM Havířov"

Transkript

1 - 1 - Školní vzdělávací program ŠVP SGYM Havířov Týmová spolupráce Platnost:

2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENOST ŠKOLY DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠKOLY ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI CHARAKTERISTIKA ŠVP DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN - DENNÍ STUDIUM UČEBNÍ PLÁN - DÁLKOVÉ STUDIUM HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení podmínek vzdělávání Hodnocení průběhu vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, vliv vzájemných vztahů Výsledky vzdělávání Řízení školy Výsledky práce školy Hodnocení klíčových kompetencí DOLOŽKA K ŠVP... 58

3 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP SGYM Havířov Motivační název: Týmová spolupráce Délka studia čtyřletý vzdělávací program Forma studia: denní forma vzdělávání a dálková forma vzdělávání Předkladatel: Název školy Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL o.p.s. IZO IČ Adresa Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné Ředitel Mgr. Jaroslav Dadok Koordinátor Mgr. Olga Gajdošíková Kontakty : Telefon www Fax Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder IČ Kontakt Mgr. Jaroslav Dadok Adresa Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné Telefon Platnost : od počínaje 1. ročníkem

4 2 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola sídlí v moderní budově s velmi dobrými prostorovými, materiálními i technickými podmínkami pro výuku. Celková kapacita školy s nejvyšším povoleným počtem 490 žáků je jen částečně využita a v souvislosti se zavedením nového oboru vzdělání Sociální péče-pečovatelská činnost se dá očekávat další nárůst žáků. Bezbariérová budova školy byla postavena před 13 lety pro účely školního vyučování. Je v majetku města Havířova. Její prostorové členění je na velmi dobré úrovni. Má dostatek běžných i odborných učeben a laboratoří, kabinetů, knihovnu s informačním centrem, odpočinkových prostor pro žáky a kabinety pro učitele. Učebny jsou kapacitně dostatečné vybavené převážně novým školním nábytkem s pěknou estetickou úrovní. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvičen sousedních základních škol. Stravování je zajištěno prostřednictvím školní jídelny sousední základní školy. Žákům je zajištěn vhodný stravovací a pitný režim, je vytvořena funkční struktura pracovního i odpočinkového režimu. Prostředí učeben, ostatních prostor odpovídá zásadám zdravého a bezpečného vývoje žáků. Po materiální stránce je škola dostatečně vybavena učebními pomůckami a didaktickou technikou včetně prostředků ICT a připojením k internetu. Škola má dvě součásti: gymnázium a střední zdravotnickou školu. Gymnázium nabízí v současné době tyto obory vzdělávání: 1) čtyřleté denní studium 2) šestileté denní studium 3) čtyřleté studium při zaměstnání dálkové studium Počty tříd gymnázia ve školním roce 2009/ tříd čtyřletého gymnázia v denním studiu 4 třídy gymnázia v čtyřletém studiu při zaměstnání Počty tříd zdravotnické školy ve školním roce 2009/ třídy tříletého studijního oboru ošetřovatel 1 třída čtyřletého oboru sociální péče pečovatelská činnost v denním studiu 1 třída čtyřletého oboru sociální péče pečovatelská činnost ve studiu při zaměstnání Celková kapacita školy je 490 žáků. V současné době studuje ve škole 200 žáků, z toho na gymnáziu 134 žáků, na zdravotnické škole 66 žáků.

5 - 5 - Jaro 1991 Chtěla bych založit školu. Přemýšlím, jaká bude...otevřená, komunikativní. Středem všeho snažení bude student a rozvoj jeho osobnosti. Studenti ji budou považovat za svou... Šanci v ní dostanou i ti, kteří potřebují individuální přístup. Všichni se v ní budou cítit dobře....z deníku paní Pěvy Žaludové, zakladatelky školy I když se to zdálo neuvěřitelné, v září stejného roku se dveře nové školy s mottem Každý žák musí mít šanci předvést, co je v jeho možnostech, zlepšovat se, dočkat se uznání opravdu otevřely... Po krátkém působení na bývalé ZŠ v Havířově-Suché, kde se velmi skromné poměry vyrovnávaly nadšením a optimismem, se škola s rostoucím počtem tříd přestěhovala do budovy SOU na Opletalově ulici. Přichází školní rok 1995/1996 a poslední stěhování- tentokrát již do moderní, bezbariérové budovy na ulici Moravské v Havířově Šumbark, kterou propůjčilo k užívání město Havířov. Zde škola našla tolik potřebný klid pro koncepční práci, byly vybudovány odborné učebny, informační centrum a moderně zařízené třídy. Po 18 letech existence školy je možné konstatovat, že škola získala pevné místo mezi středními školami v regionu a může se těšit z úspěchů našich absolventů i současných žáků. 2.2 Vybavenost školy Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách chemie, fyziky, biologie (včetně biologické laboratoře), výpočetní techniky, cizích jazyků, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Tyto učebny jsou vybavené potřebnou didaktickou technikou. Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů je dále k dispozici je multimediální učebna s dataprojektorem (plánováno je dovybavení interaktivní tabulí) a další učebna výpočetní techniky. Kmenové třídy učebny jsou vybaveny funkčním nábytkem a základním didaktickým vybavením. Výuka tělesné výchovy je realizována v tělocvičně ZŠ ul. Moravská (průchod z budovy gymnázia) a sportovní hale Střediska volného času Dona Bosca, které se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Pro výuku TV v případě příznivého počasí je využíván sportovní multifunkční areál s hřišti na fotbal, tenis, basketbal, hokejbal a florbal. Žáci mohou pro práci a komunikaci využívat nejen učebnu výpočetní techniky, ale i počítače volně přístupné v prostorách školy, všechny jsou napojeny on-line na internet. Studentům i pedagogům slouží informační centrum vedené profesionální pracovnicí, jehož součástí je knihovna s 6000 svazky odborné literatury i beletrie. V budově školy jsou nápojové automaty a školní bufet, studenti denního i dálkového studia mohou navštěvovat každý den informační centrum s knihovnou, kde mají zajištěn stálý přístup na internet. Materiálně-technické podmínky zcela zabezpečují plnění učebních osnov všech předmětů. Nadstandardem školy je poskytování učebnic (vyjma učebnic cizích jazyků) na celou dobu studia za minimální manipulační poplatek. Budovy školy je bezbariérová, s výtahem. Estetická úroveň interiéru i exteriéru školy je na vysoké úrovni. Stravování žáků je zajišťováno prostřednictvím školní jídelny ZŠ Moravská. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami a pravidelně je zajišťována technická údržba i kontroly BOZP.

6 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Dlouhodobými projekty se zabývají žáci především v oblasti ekologie a enviromentální výchovy. Žáci se účastní každoročně zajímavých přírodopisných a zeměpisných exkurzí (např. Těrlické mokřady) a své postřehy a zkušenosti využívají pro školní prezentace a zpracování různých témat ve výuce biologie, zeměpisu a chemie. Samotná škola organizuje každoročně pro desítky žáků spádových základních škol přírodovědně zaměřenou soutěž Všeznal, do níž se pravidelně zapojují havířovské školy a školy ze sousedních spádových obcí. Poznávací zájezdy a exkurze s historickou a národopisnou tématikou jsou pravidelně organizovány učiteli jazyka českého, dějepisu, biologie a dalších předmětů. V rámci popularizace studia cizích jazyků, poznávání nových zemí, tradic atd. jsou každoročně pořádány historicko poznávací exkurze do Španělska a Rakouska. Studenti navazují nové kontakty v zahraničí procvičují si znalosti v cizím jazyce dané země a poznávají lépe tuto zemi pod odborným vedením pedagogů. V současné době bude spolupráce rozšířena s rodilým mluvčím ze Skotska učitelem angličtiny, který bude organizovat zahraniční poznávací zájezdy do Velké Británie s cílem zajistit výměnné reciproční pobyty našich a anglických žáků. Na gymnáziu mají dlouholetou tradici především sportovní akce. Každoročně jsou organizovány sportovní soutěže v lehké atletice a dalších sportovních disciplínách ve spolupráci se spádovými školami v regionu. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní výchovu a vzdělávání a se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům a okolí. Vedení školy tvoří ředitel školy a jeho zástupce, poradním orgánem vedení školy je kolegium ředitele, které tvoří vedoucí předmětových komisí. Pedagogický sbor tvoří 29 učitelů, z nichž většina pracuje na plný pracovní úvazek. Vedení školy se snaží o dodržování pedagogické a odborné způsobilosti učitelů a jejich další vzdělávání. V souvislosti s tím studuje několik pedagogů na VŠ v regionu. Škola zabezpečuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb v těchto oblastech: a) výchovné poradenství sledování žáků, kteří vyžadují specifický individuální přístup, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání absolventů ve spolupráci s Úřadem práce Karviná, Pedagogicko-psychologickou poradnou Havířov, vysokými školami regionu a dalšími institucemi, b) poradenství v oblasti sociálně patologických jevů ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná a Centrem drogové pomoci Havířov c) pedagogická, sociální a kariérní poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatnění časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelný předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace do skupin.

7 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je (v souladu se zákonem č. 561/2004., školský zákon) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci studentů spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných rodičovských schůzek, kde získávají informace o prospěchu a chování žáků. Na těchto schůzkách mohou vznášet požadavky ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů škola spolupracuje s Centrem drogové pomoci v Havířově a PPP v Havířově a Karviné. Při tvorbě ŠVP spolupracovala škola s vysokými školami v regionu (zejména s VŠB-TU Ostrava, OU Ostrava a Slezskou univerzitou Opava). Současně škola spolupracuje se Střední a Vyšší zdravotnickou školou v Ostravě a Gymnáziem Havířov na ul. Komenského. Tato spolupráce pokračuje i nadále. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy Slezska a účastní se pravidelných jednání tohoto sdružení. Při zvyšování kvality škola spolupracuje s Domem techniky v Ostravě, zejména s jeho ředitelkou Prof. Ing. R. Petříkovou, CSc. Veřejnost je pravidelně informována o dění na škole prostřednictvím www. stránek školy. Zde je zveřejněna výroční zpráva, zápisy z jednání školské rady a další informace zásadního charakteru. Na www. stránkách se mají rodiče v programu Bakaláři možnost pravidelně seznamovat s klasifikací žáků v jednotlivých předmětech. Škola spolupracuje se sdružením Help klub Havířov, které zajišťuje zájmovou činnost dětí s postižením formou asistenčních služeb studentů školy na akcích tohoto sdružení. Při zajišťování exkurzí spolupracuje škola např. s firmou Mittal-Steel, M-Export Rychvald aj. Úzká spolupráce gymnázia probíhá se střední zdravotnickou školou sídlící ve stejném objektu, která pomáhá zajišťovat osvětu v oblasti poskytování 1. pomoci, zdravotnické tématiky aj. Od školního roku 2007 / 2008 spolupracuje škola s výchovnými poradci základních škol, jejichž prostřednictvím informuje o vzdělávací nabídce a poskytuje žákům a rodičům základních škol seznámit se podrobněji s nadstandardní výukou přímo ve vyučování. 3 Charakteristika ŠVP školy 3.1 Zaměření školy Gymnázium předkládá žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Gymnázium si neklade za cíl konkrétní zaměření. Jeho prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne specifický individuální přístup, bezplatné doučování a konzultace a řešení podle okamžité situace v jednotlivých ročnících. Učební plán vychází z předpokladu, že stanovený státní rámec středoškolského studia je zahrnut do předmětů v prvním až třetím ročníku. Poslední rok studia je věnován specializační přípravě a rozšířené nabídce seminářů, které umožní profilaci žáka a jeho kvalitní přípravu ke studiu konkrétní VŠ. Budoucí absolvent dostává prostor i pro realizaci vlastní seminární práce, kterou se prezentuje při ukončení studia.. Pro zvýšení úspěšnosti studentů a výchovně vzdělávacích výsledků celé školy probíhá již tradičně výuka osobnostní, sociální a dramatické výchovy od 1. ročníku ve dvouletém vzdělávacím cyklu a současně byla zavedena nadstandardní výuka jak se správně efektivně učit.

8 - 8 - Absolvent gymnázia se tak stává osobností s širokým všeobecným základem, zároveň však s pevně profilovaným budoucím zájmem, ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré komunikační úrovni další cizí jazyk, má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat, dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich, uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, uznává roli sportu, jako přirozeného doplňku plnohodnotného života. Celkově by měl absolvent získat vyšší přidanou hodnotu vzdělanosti ve srovnání s některými srovnatelnými typy jiných škol. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie školy Výchovné a vzdělávací strategie jsou podrobněji zpracovány u jednotlivých předmětů nebo skupin předmětů v dalších kapitolách a zaměřují se na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Cílem je, aby výchovné a vzdělávací strategie pomáhali účinně naplňovat ŠVP rozvíjením klíčových kompetencí, které se často navzájem prolínají. Do výuky jsou tak zařazovány zajímavé aktivity a formy práce (např. projekty, exkurze, práce s odbornou literaturou, prezentace atd.) vedoucí např. k větší samostatnosti žáků, smysluplnosti vyučování atd. 3.3 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mohou během studia na gymnáziu využít nabídky ročního pobytu v zahraničí, případně studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Možnost studia podle IVP mají i sportovní talenty a reprezentanti. Systém volitelných předmětů umožňuje žákům vybrat si obory podle svých zájmů, nadání, předpokladů a potřeb. V jazycích a jazykových seminářích dochází k důsledné diferenciaci, aby výuka byla pro každého jedince co nejvíce efektivní. Mimořádně nadaným žákům je věnována větší péče v přípravách na soutěže, olympiády a mají možnost navštěvovat konzultace z odborných předmětů a rozvíjet tak ještě více své nadání a schopnosti. Výrazně nižší garantovaný počet žáků ve třídách umožňuje zajišťovat efektivnější výuku ve srovnání se státními školami, současně. Stipendijní fond umožňuje motivovat nejlepší žáky finanční odměnou. Škola pořádá každoročně školní kola soutěží v cizím jazyce, z přírodovědných, předmětů i z předmětů výchovného zaměření a nejúspěšnější žáci mají možnost reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží na obvodní, oblastní, krajské i celostátní úrovní. Současně probíhá průběžné testování z vybraných předmětů společnosti SCIO, s.r.o, které pomáhá odhalovat nadané žáky. 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. Gymnázium vychází vstříc i žákům s některými dalšími diagnostikovanými poruchami. Žáci mají zajištěnou možnost spolupráce s výchovným poradcem a odborníky z PPP a SPC. Škola eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyjádření školského poradenského zařízení. Zajišťuje jim formou individuálního vzdělávacího plánu odpovídající vzdělávání podle jejich potřeb, v souladu s písemným doporučením poradenského zařízení. Žák je individuálně integrován v běžné

9 - 9 - třídě. Individuální vzdělávací plán je součásti dokumentace žáka. K zabezpečení kvalitní péče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami přispívá i další vzdělávání pedagogů a účast na přednáškách a seminářích k této problematice. 3.5 Charakteristika ŠVP dálková forma vzdělávání Pojetí vzdělávání Gymnázium poskytuje žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je, aby žáci dosáhli střední vzdělání s maturitní zkouškou a tím si otevřeli možnost dalšího vzdělávání na školách terciální úrovně nebo zlepšili své postavení na trhu práce. Výuka podporuje všestranný rozvoj žáků, motivuje je k celoživotnímu vzdělávání, klade důraz na rozvoj tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů. Absolvent získá široký všeobecný základ vědomostí, ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat. Pojetí a obsah vzdělávacího programu vychází z RVP pro gymnázia a odvíjí se od pojetí programu pro denní studium v souladu s 25 školského zákona a vyhláškou o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Cíle, obsah a učební plán této formy vzdělávání jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly věku studentů v dálkové formě vzdělávání, napomáhaly jejich rozvoji a reagovaly na specifické podmínky vzdělávání v této formě. Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté dálkové studium. Základem této formy je samostudium v tématech vymezených v učebních osnovách předmětů tak, jak jsou uvedeny ve ŠVP pro denní formu studia. Náplň samostudia je určována průběžně vyučujícími předmětů, pravidelné konzultace se konají jedenkrát týdně a jsou pak určeny ke korekci problémů se zvládnutím např. obtížnějších tematických celků. Hodnocení žáků Klasifikace se řídí klasifikačním řádem, který je součástí pedagogické dokumentace školy. Hodnocení a klasifikace žáků a také její formy jsou plně v kompetenci učitelů jednotlivých předmětů. Učitel při hodnocení a klasifikaci uplatňuje vůči studentovi přiměřenou náročnost spojenou s pedagogickým taktem. 3.6 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

10 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dramatický obor Fyzika Matematika Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Český jazyk a literatura Seminář z informatiky Výtvarný obor 1. ročník Český jazyk a literatura Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce Prostěsdělovací styl Tématické okruhy Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Matematika. Číselné obory; Základní pojmy elementární teorie množin, základní poučení o výrocích; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice, jejich soustavy Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření Biologie Obecná biologie; Biologie rostlin; Ekologie rostlin Základy společenských věd Úvod do psychologie; Psychologie osobnosti; Vývojová psychologie; Psychické stavy; Socializace, sociální učení; Sociální komunikace; Sociální percepce a chyby v sociální percepci Harmonie a rytmus; Hudební nástroje; Žánry 1. poloviny 20. století Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky

11 Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty 2. ročník Český jazyk a literatura Publicistický styl Tematické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti Matematika Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Planimetrie Biologie Biologie živočichů; Ekologie živočichů; Etologie živočichů Vokální činnosti; Harmonie a rytmus; Hudební nástroje; Pohybová výchova Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zdravý životní styl; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Poezie, próza a drama ve světové literatuře do II.světové války; Odborný styl; Esejistický styl Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Komunikační situace; Reálie Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Biologie Biologie člověka; Vývoj člověka

12 Seminář z matematiky Algebraické výrazy; Řešení rovnic, nerovnic, soustav rovnic a nerovnic; Funkce a jejich vlastnosti; Goniometrie a trigonometrie Společenskovědní seminář Rodina jako primární sociální skupina Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Světová literatura ve 2. polovině 20. století poezie, próza, drama; Česká poezie, próza a drama po II. světové válce; Komunikace; Řečnický styl Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Posloupnosti; Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika; Práce s daty Fyzika Optika; Elektromagnetické záření; Speciální teorie relativity; Astrofyzika Chemie Biochemie Biologie Obecná biologie; Genetika Základy společenských věd Etika Seminář z matematiky Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Planimetrie; Stereometrie; Posloupnosti Kondiční blok; Herní blok Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dramatický obor Fyzika Matematika Ekonomie Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Seminář z informatiky Anglický jazyk

13 Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Prostěsdělovací styl Tématické okruhy Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Matematika Číselné obory; Základní pojmy elementární teorie množin, základní poučení o výrocích; Rovnice a nerovnice, jejich soustavy; Planimetrie Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření; Mechanika hmotného bodu ; Mechanika tuhého tělesa Biologie Obecná biologie; Biologie rostlin; Ekologie rostlin ; Biologie hub Základy společenských věd Psychické stavy; Sociální komunikace; Asertivita, asertivní techniky; Sociální skupiny Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Hardware a software; Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty 2. ročník Komunikační situace Tématické okruhy; Komunikační situace Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti Matematika Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Planimetrie Fyzika

14 Mechanika kapalin; Základní poznatky molekulové fyziky a termiky ; Struktura a vlastnosti pevných a kapalných látek; Změny skupenství Biologie Biologie živočichů; Ekologie živočichů; Etologie živočichů Základy společenských věd Politické strany; Ekonomické vzdělávání Pohybová výchova Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zdravý životní styl; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Odborný styl; Esejistický styl Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Tématické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Fyzika Mechanické kmitání a vlnění ; Elektrostatické pole; Stacionární elektrické pole ; Stacionární magnetické pole ; Nestacionární magnetické pole; Střídavý proud Biologie Biologie člověka; Vývoj člověka Základy společenských věd Právo a jeho místo v životě; Občanské právo; Trestní právo ; Rodinné právo; Pracovní právo(člověk a svět práce) Seminář z matematiky Algebraické výrazy; Řešení rovnic, nerovnic, soustav rovnic a nerovnic; Funkce a jejich vlastnosti; Goniometrie a trigonometrie Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Administrativní styl; Komunikace; Řečnický styl

15 Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Posloupnosti; Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika; Práce s daty Fyzika Optika; Elektromagnetické záření; Speciální teorie relativity; Astrofyzika; Mikrosvět Chemie Heterocyklické sloučeniny; Biochemie Biologie Obecná biologie; Genetika Seminář z matematiky Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Planimetrie; Stereometrie; Posloupnosti,Kondiční blok; Herní blok Sociální komunikace - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dramatický obor Matematika Seminář z matematiky Biologie Společenskovědní seminář Seminář z informatiky

16 Sociální komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Prostěsdělovací styl; Fonetika Gramatika; Tématické okruhy Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Matematika Číselné obory; Základní pojmy elementární teorie množin, základní poučení o výrocích Biologie Obecná biologie; Biologie rostlin; Ekologie rostlin ; Biologie hub Základy společenských věd Sociální komunikace; Sociální skupiny Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty 2. ročník Český jazyk a literatura Publicistický styl; Lexikologie; Derivatologie Tematické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti

17 Matematika Funkce; Goniometrie a trigonometrie; Planimetrie Biologie Biologie živočichů; Ekologie živočichů; Etologie živočichů Základy společenských věd Politologie jako věda; Moc ve státě; Politické strany; Ideologie a doktríny Pohybová výchova Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Odborný styl; Esejistický styl; Syntax Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Tématické okruhy; Komunikační situace; Reálie Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Biologie Biologie člověka; Vývoj člověka Základy společenských věd Občanské právo; Trestní právo ; Rodinné právo Společenskovědní seminář Rodina jako primární sociální skupina Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Vodní sporty; První pomoc 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikace; Řečnický styl

18 Tematické okruhy; Komunikační situace Jazykové prostředky; Tématické okruhy; Komunikační situace V zaměstnání; Společenský život; Záležitosti v domě; V obchodě, nakupování; Rady Matematika Práce s daty Fyzika Optika; Speciální teorie relativity; Astrofyzika Chemie Heterocyklické sloučeniny; Biochemie Biologie Obecná biologie; Genetika Kondiční blok; Herní blok Morálka všedního dne - pokrytí předmětem Základy společenských věd Dějepis Dramatický obor Matematika Ekonomie Společenskovědní seminář Český jazyk a literatura Seminář z informatiky Výtvarný obor Morálka všedního dne - integrace ve výuce

19 ročník Seznamování, národnosti; Představování; Bydlení; Ve městě; V restauraci, jídlo, pití; Rodina, denní režim; Nakupování Dramatický obor Dramatická a inscenační tvorba; Dramatické umění Hardware a software; Počítačové sítě ; Textové editory; Prezentační programy ; Základy vektorové grafiky Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zimní sporty; Hygiena 2. ročník Český jazyk a literatura Publicistický styl Mezi přáteli; Na výletě; Cestování; Popis, co se stalo včera; Příroda, na letišti; Předtím a teď; Povinnosti, pravděpodobnosti; Biografie, děje v minulosti Matematika Planimetrie Základy společenských věd Politologie jako věda; Občan ve státě ; Ideologie a doktríny; Environmentalismus Tabulkový procesor Gymnastika; Atletika; Sportovní hry; Zdravý životní styl; Řešení mimořádných událostí 3. ročník Český jazyk a literatura Poezie, próza a drama ve světové literatuře do II.světové války; Česká poezie, próza a drama do II. světové války; Odborný styl; Esejistický styl Jazykové prostředky; Slovní zásoba; Slohové postupy; Tematické okruhy; Komunikační situace Lidé a život; Pocity; Instrukce; V autě; Zprávy; Zdraví, u lékaře; Turisté a cestování Matematika Stereometrie; Analytická geometrie v rovině; Komplexní čísla Základy společenských věd Právo a jeho místo v životě; Občanské právo; Trestní právo ; Rodinné právo; Mezinárodní vztahy, globální svět

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Školský vzdělávací program GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.2 Vzdělávací program:... 4 1.3

Více

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBORU 7942K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU ŠKOLA A SPORT ŠVP gymnaziálního vzdělávání oboru 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium

Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3 pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium září 2009 1 2 Obsah 1. Identifikační údaje...5 Předkladatel:...5 Zřizovatel...5 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat. 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Forma vzdělání:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 - Verze ŠVP zpracovaného k 1. 09. 2009, aktualizace z 01. 03. 2010 Platnost od 1. září 2009 Poznámka: Tento ŠVP byl aktualizován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Technické lyceum - specialista pozemních sil, od 2013 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 31.

Více

Kompletní ŠVP. Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268

Kompletní ŠVP. Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro gymnázia se sportovní Sportovního gymnázia, Pardubice, Dašická 268, zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní Citius

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika školy 3 3 Charakteristika ŠVP 6 4 Učební plán 19 5 Učební osnovy 25

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika školy 3 3 Charakteristika ŠVP 6 4 Učební plán 19 5 Učební osnovy 25 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika školy 3 3 Charakteristika ŠVP 6 4 Učební plán 19 5 25 5.1 Matematika a její aplikace 25 5.1.1

Více

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro gymnáziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost Verze 1 (pracovní verze) z 01. 09. 2009 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚLESNOU VÝCHOVU A SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKO VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚLESNOU VÝCHOVU A SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKO VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TĚLESNOU VÝCHOVU A SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKO VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY Zpracovaný dle RVP G Kapitola 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit. GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2009 -----------------------------

Více

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Charakteristika školy, její velikost

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium čtyřleté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více