STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř"

Transkript

1 STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska družstva je členům družstva zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek družstva na adrese Čl. 2 Předmět podnikání a činnosti družstva - zemědělská výroba a lesnictví - silniční motorová doprava nákladní - zednictví - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - opravy pracovních strojů - kovářství - truhlářství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - práce a služby pomocí zemědělské techniky Čl. 3 Vznik a zánik členství 1. Členem družstva mohou být osoby fyzické a právnické. Fyzická osoba musí ke dni vzniku členství dovršit věku 18 let. 2. Členství není podmíněno pracovním vztahem člena k družstvu. Členové z titulu členství nemají právo na práci v družstvu 3. Členství vzniká: a. dnem vzniku družstva při jeho založení 1

2 b. za trvání družstva přijetím člena z jeho písemné členské přihlášky po schválení představenstvem družstva; c. převodem nebo přechodem družstevního podílu, a to výhradně se souhlasem představenstva d. a to vždy až po splacení členského vkladu. 4. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází členství na jejího právního nástupce. 5. Každý převod družstevního podílu podléhá souhlasu představenstva. 6. Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele pod výši základního členského vkladu. 7. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje. Vylučuje se též splynutí družstevního podílu u jednoho člena. 8. Členství zaniká: - písemnou dohodou; - vystoupením; - vyloučením, zejména porušuje-li člen členské povinnosti nebo přestal-li splňovat podmínky pro členství; - převodem družstevního podílu; - přechodem družstevního podílu; - prohlášením konkurzu na majetek člena; - zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; - doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu; - smrtí člena družstva; - zánikem právnické osoby, která je členem družstva, bez právního nástupce; - zánikem družstva bez právního nástupce. 9. Družstvo vede seznam členů podle požadavků 580 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako ZOK ). 10. Vypořádací podíl se určuje způsobem stanoveným ZOK. 2

3 Čl. 4 Práva a povinnosti členů družstva Členská práva 1. Podílet se na řízení a kontrole činností družstva prostřednictvím volených orgánů, volit a být volen do orgánů družstva. 2. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován. 3. Člen družstva má právo žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. 4. Člen družstva má právo podílet se na zisku dle článku 5 a podílet se na výhodách, které družstvo členům poskytuje na základě vnitrodružstevních předpisů. Členské povinnosti 1. Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů družstva. 2. Složit základní členský vklad v dále uvedené výši a čase. 3. Rozvíjet družstevní hospodářství, chránit družstevní majetek a řádně o něj pečovat a zvelebovat jej. 4. Bezodkladně sdělovat družstvu všechny podstatné skutečnosti související s členstvím a evidencí členství. 5. Členové družstva sdružují (propachtovávají) ke společnému obhospodařování veškerou zemědělskou půdu v katastrálním území obcí, v kterých ZD hospodaří. Tato povinnost vzniká členovi dnem vzniku členství. Tato povinnost se netýká 0,25 ha u orné půdy na člena a 0,50 ha u luk a pastvin na člena. Práva a povinnosti členů družstva a práva a povinnosti družstva neupravená ve stanovách družstva se řídí ZOK. Čl. 5 Základní kapitál, členské vklady a hospodaření družstva Základní členský vklad je Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a člen jej skládá současně s podáním členské přihlášky a to v hotovosti do pokladny družstva nebo bezhotovostně na účet družstva. 1. Základní kapitál družstva činí Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). 2. Členové družstva se mohou dále zavázat k dalšímu členskému vkladu na družstvu, jehož výše se určuje částkou ve výši Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 3. Čistý zisk po zdanění používá družstvo následujícím způsobem: a) k úhradě ztrát minulých let 3

4 b) k doplnění nedělitelného fondu, a to ve výši nejméně 10 % čistého zisku c) k dotacím dalším fondům, pokud byly rozhodnutím členské schůze zřízeny d) podle dalších rozhodnutí členské schůze. 4. Ztráta hospodaření družstva je hrazena z vytvořeného zisku minulých let, z nedělitelného fondu, případně z dalších fondů, které družstvo vytvořilo, a to v pořadí, jak je zde uvedeno. Čl. 6 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl ze základního členského vkladu. Vypořádací podíl ve výši vloženého základního členského vkladu Kč ,00, sníženého o odvod do nedělitelného fondu ve výši 20 % (Kč 5 000,00), se vypořádává finančně a je splatný do dvou let od zániku členství. 2. Přechod podílu je vyloučen. Smrtí nebo zánikem členství nepřechází podíl člena v družstvu na dědice nebo právního nástupce, tj. podíl se nedědí. Dědicům nebo právním nástupcům vzniká právo na vypořádací podíl. Čl. 7 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: - členská schůze; - představenstvo. - kontrolní komise - předseda a) Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Členská schůze je svolána představenstvem nejméně jednou za rok. Svolavatel nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 4

5 3. Členskou schůzi je dále možné svolat způsobem a za podmínek určených ZOK. 4. Každý člen má hlasování na členské schůzi 1 (slovy: jeden) hlas. 5. Členská schůze se řídí pravidly zakotvenými v ZOK. 6. Do působnosti členské schůze patří zejména - schvalovat a měnit stanovy - volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise - volit a odvolávat předsedu družstva - schvalovat řádnou účetní závěrku - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o úhradě ztráty - rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu - rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 7. Ten, kdo svolal členskou schůzi pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu za úhradu vynaložených nákladů, spojených s jejím pořízením. b) Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná předseda. Právní jednání, které činní statutární orgán družstva v písemné formě podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo místopředseda družstva. Předseda řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 2. Představenstvo má minimálně pět členů. 3. Představenstvo si ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. V době nepřítomnosti předsedy zabezpečuje jeho úkoly místopředseda. 4. Představenstvo rozhoduje prostou většinou přítomných členů a je usnášeníschopné, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při jednání má každý člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 5. Představenstvo svolává předseda, který zároveň řídí jeho práci. 6. Z jednání představenstva se pořizuje zápis dle 709 ZOK. 7. Představenstvo se dále řídí pravidly zakotvenými v ZOK. 8. Představenstvo se schází podle potřeby nejméně však jednou za dva měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 9. Předseda družstva je zároveň předsedou představenstva. 10. Za představenstvo jedná navenek předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo další pověřený člen představenstva. V případě, je-li pro úkon činěný jménem představenstva předepsána písemná forma, podepisují jej dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 5

6 11. K účasti na jednání představenstva mohou být přizvány i další osoby, které nejsou jeho členy. Právo účasti na schůzi představenstva má s hlasem poradním i předseda kontrolní komise. 12. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. c) Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má tři členy. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškeré záležitosti družstva a projednávat stížnosti a spory členů a družstva pokud se týkají členských záležitostí. Kontrolní komise je odpovědná pouze členské schůzi. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Schází se podle potřeby, nejméně 1x za 3 měsíce. 3. Kontrolní komise volí z řad svých členů předsedu. 4. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. d) Předseda 1. Předseda družstva je volen přímo členskou schůzí, členské schůzi je odpovědný. 2. Je současně předsedou představenstva a řídí jednání představenstva, vykonává pravomoci představenstva na něho přenesené a řídí běžnou činnost družstva. 3. V nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda, kterého ze svých řad volí představenstvo. Čl. 8 Fondy družstva 1. Družstvo vytváří nedělitelný fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do nedělitelného fondu nejméně 10 % čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období, a dále je součástí nedělitelného fondu i hodnota 20 % členských vkladů členů. Nedělitelný fond lze použít pouze na úhradu ztráty. Za trvání družstva nelze rozdělit nedělitelný fond ani z části mezi jeho členy. 2. Družstvo vytváří rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, může družstvo přidělit do rezervního fondu část z čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období, a to rozhodnutím členské schůze. Rezervní fond lze použít pouze dle rozhodnutí členské schůze, a to i na úhradu ztráty. 3. Družstvo vytváří sociální fond a fond odměn, o jejich přídělech rozhoduje členská schůze. O čerpání těchto fondů rozhoduje předseda družstva, přičemž postupuje podle pravidel schválených představenstvem družstva. 4. Družstvo vytváří na základě rozhodnutí členské schůze další účelové fondy, o jejichž přídělech z čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období rozhoduje členská schůze. O použití prostředků z fondů družstva rozhoduje představenstvo. 6

7 5. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být použity na úhradu ztráty pouze za předpokladu, že je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní a nedělitelný fond. 6. Prostředky, jež jsou účetně vedeny na fondech družstva se nezapočítávají do základu, z něhož je vypočítáván vypořádací podíl člena družstva. Čl. 9 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 1. Funkční období člena orgánu družstva je 5 let. Čl O podřízení se družstva zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku rozhodla členská schůze družstva dne

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

NÁVRH STANOV Bytového družstva A.Kříže 2 a 4 České Budějovice

NÁVRH STANOV Bytového družstva A.Kříže 2 a 4 České Budějovice NÁVRH STANOV Bytového družstva A.Kříže 2 a 4 České Budějovice Část I. čl. 1 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo A.Kříže 2 a 4 České Budějovice (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více