Č L Á N E K. 3 Předmět podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č L Á N E K. 3 Předmět podnikání"

Transkript

1 Č L Á N E K I F I R M A, S Í D L O A ČINNOST VÝROBNÍHO DRUŽ S T V A 1 Firma a sídlo výrobního družstva 1) Obchodní firma výrobního družstva je STAVBAŘ - výrobní družstvo, dále jen výrobní družstvo. Pod tímto názvem je výrobní družstvo zapsáno v obchodním rejstříku.... 2) Sídlem výrobního družstva je Šenov u Nového Jičína, Školní ulice č.p.562, PSČ Účel a postavení výrobního družstva 1) Výrobní družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, jehož předmět vymezují tyto stanovy.... 2) Výrobní družstvo je založeno na dobu neurčitou.... 3) Výrobní družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.... 4) Právní poměry výrobního družstva upravuje zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a tyto Stanovy Předmět podnikání 1) Předmětem podnikání výrobního družstva je:... - opravy silničních vozidel - zámečnictví, nástrojařství... - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování,... - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon práce ve výrobním družstvu 1) Práci ve výrobním družstvu vykonávají členové i nečlenové. Stanovy zakotvují samostatné členství a samostatný pracovněprávní vztah zaměstnance, ať již člena výrobního družstva nebo nečlena. Pracovní vztah při výkonu zaměstnání se řídí Zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. Funkci vedoucího výrobního družstva ve smyslu pracovně právních předpisů, včetně navazování a ukončování pracovních vztahů pracovníků ve výrobním družstvu, jak členů tak i nečlenů, plní předseda představenstva výrobního družstva na základě zmocnění představenstvem.....

2 5 Základní kapitál 1) Základní kapitál výrobního družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali.... 2) Zapisovaný základní kapitál výrobního družstva do obchodního rejstříku se určuje částkou , - Kč.... 3) Zapisovaný základní kapitál lze zvyšovat nebo snižovat usnesením členské schůze výrobního družstva Vklady členů 1) Základní členský vklad činí , - Kč a je splatný před přijetím za člena a před podáním žádosti o členství ve výrobním družstvu.... 2) Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za tři roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. Člen se může zúčastnit na podnikání výrobního družstva dalšími členskými vklady ve výši násobku , - Kč až do výše ,- Kč, kterou stanoví usnesením členská schůze.... 3) Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva a to za podmínek a postupem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen zákon o obchodních korporacích... 4) Vklady a násobky vkladů se přijímají pouze v peněžní formě Nedělitelný fond 1) Výrobní družstvo při svém vzniku zřídilo a nadále vede nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu výrobního družstva.... 2) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání výrobního družstva k rozdělení mezi členy.... Č L Á N E K I I Č L E N S T V Í V E V Ý R O B N Í M D R U Ž S T V U, V Z N I K A Z Á N I K ČLENSTVÍ 8 Vznik členství 1) Členem se může stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 18 let věku

3 2) Podmínkou přijetí přihlášky za člena je též splacení základního členského vkladu ve výši ,- Kč Přijetí za čl en a 1) Podkladem pro přijetí za člena je písemná přihláška obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o členství, že se k členství přihlašuje podle Stanov a splacení základního členského vkladu. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště či sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Přihláška se předkládá výrobnímu družstvu ve dvojím provedení, z nichž jedno provedení s vyznačením dne přijetí přihlášky je výrobní družstvo povinno vydat členu po jejím přijetí.... 2) S podáním přihlášky za člena je třeba doložit, že byl splacen základní členský vklad ve výši , - Kč.... 3) Členství vzniká dnem přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky a schválení členské schůze.... 4) Výrobní družstvo rozhodne o přijetí za člena do šesti měsíců od doručení písemné přihlášky výrobnímu družstvu. Není-li po této době rozhodnuto o přijetí, popř. je přijetí členskou schůzí neschváleno, je výrobní družstvo povinno splacený vklad uchazeči o členství vrátit do 1 měsíce ode dne rozhodnutí členské schůze.... 5) Pracovní vztah člena, včetně jeho vzniku a zániku, se řídí Zákoníkem práce, Občanským zákoníkem a ostatními pracovněprávními předpisy S placen í čl en skéh o vkladu 1) Peněžité členské vklady lze uhradit buď do pokladny výrobního družstva a nebo bezhotovostní platbou na účet výrobního družstva u peněžního ústavu, jehož číslo družstvo sdělí přistupujícímu členovi.... 2) O splacení členského vkladu je výrobní družstvo povinno vydat členu písemné potvrzení, které musí obsahovat údaje o výši, druhu a době splacení takového vkladu S ez nam čl enů 1) Výrobní družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště fyzické osoby jako člena, případně též jiná členem určená adresa pro doručování, i výše jejího členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu, dále den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, nejpozději do 10 pracovních dnů. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. Člen družstva má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu. Člen, který - 3 -

4 požaduje vydání tohoto potvrzení častěji, než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů Z án ik členství 1) Členství v družstvu zaniká a) písemnou dohodou,... b) vystoupením člena,... c) vyloučením člena,... d) převodem družstevního podílu,... e) prohlášením konkursu na majetek člena,... f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,... g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,... h) zánikem pracovního poměru podle 579 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,... i) zánikem družstva bez právního nástupce a dále... j) smrtí člena.... 2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu... 3) Výpovědní doba činí jeden měsíc od doručení oznámení o vystoupení. Vystoupením zaniká členství uplynutím 1 měsíce ode dne, kdy člen doručil písemné oznámení o vystoupení představenstvu výrobního družstva. Z družstva může vystoupit každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov, a to postupem upraveným v ust. 613 zákona o obchodních korporacích.... 4) Člen může být vyloučen z družstva, jestliže vážným způsobem nebo opakovaně (alespoň třikrát) porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách, zejména tehdy :

5 byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti výrobnímu družstvu, majetku nebo jinému členu výrobního družstva.... Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne lhůta, nejméně však 30 dnů. Tato pravidla o výstraze se nepoužijí, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. 5) O vyloučení rozhoduje představenstvo výrobního družstva. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena o tom, že proti rozhodnutí o vyloučení může podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena, tj. představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo ) Dědic členských práv a povinností zůstavitele, jehož členství ve výrobním družstvu smrtí zaniklo, může výrobní družstvo požádat o členství. O členství dědice v družstvu rozhoduje představenstvo, dědic se nestane členem, dokud tento souhlas není udělen. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství dědice, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Dědic, který se nestal členem, má právo na vypořádací podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo P ráva čl enů 1) Člen má tato práva:... a) podílet se na rozhodování o činnosti výrobního družstva a na kontrole činnosti výrobního družstva přímo nebo prostřednictvím orgánů výrobního družstva... b) volit a být volen do orgánů výrobního družstva

6 c) právo na vypořádání své majetkové účasti při zániku členství... d) podílet se na výhodách, které výrobní družstvo poskytuje svým členům podle stanov a usnesení orgánů výrobního družstva, zejména při vytváření podmínek pro uplatnění členů v činnosti výrobního družstva... e) majetkově se účastnit na podnikání výrobního družstva a svou majetkovou účast zvyšovat způsobem a za podmínek podle Stanov f) podílet se na zisku z podnikatelské činnosti výrobního družstva P o vinnosti členů 1) Člen má tyto povinnosti:... a) dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů výrobního družstva přijatá v mezích jejich působnosti... b) splatit řádně a včas členský vklad... c) přispět k úhradě ztráty výrobního družstva za podmínek podle Stanov... d) nevyvíjet vlastní podnikatelskou činnost ani se nepodílet na podnikání jiné fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti podnikání výrobního družstva bez předchozího projednání s výrobním družstvem ( oznámení a následném souhlasu představenstva družstva) U hrazova cí povinnost 1) Členové neručí za závazky výrobního družstva. Podmínky vzniku uhrazovací povinnosti členů přesahující členský vklad na krytí ztrát výrobního družstva určují tyto stanovy.... 2) Člen je povinen přispět k úhradě ztráty výrobního družstva vykázané řádnou účetní závěrkou podle rozhodnutí členské schůze do výše 1 násobku svého základního členského vkladu.... 3) Členové výrobního družstva vykonávající funkce předseda, místopředseda, členové představenstva výrobního družstva a členové kontrolní komise jsou povinni přispět k úhradě ztráty výrobního družstva vykázané řádnou účetní závěrkou podle rozhodnutí členské schůze do výše 2 násobku svého základního členského vkladu Vy p ořádací podíl 1) Při zániku členství za trvání výrobního družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl a výplatu splaceného členského vkladu ) Tento vypořádací podíl je určen poměrem součtu evidovaného splaceného členského vkladu člena od 1. ledna 2000 za ukončené hospodářské roky k součtu evidovaných splacených členských vkladů všech členů od 1. ledna 2000 za ukončené hospodářské roky.... Při výpočtu se přihlíží k členskému vkladu, který je evidován po celé hodnocené období každého roku zvlášť. Pokud dojde k navýšení započte se poměrná část navýšení, při snížení se použije nejnižší částka členského vkladu v roce

7 Pokud člen vystoupí z družstva na základě písemného oznámení,. Vklad se v tomto roce pro výpočet nepoužije.... Poměrná část členského vkladu se použije pokud člen ukončí členství vystoupením v souvislosti s odchodem na starobní, invalidní, příp. částečně invalidní důchod.... Pokud dojde k zániku členství vyloučením člena, vklad v tomto roce se pro výpočet nepoužije.... 3) Základnou pro výpočet je stav vlastního kapitálu výrobního družstva dle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Tento vlastní kapitál výrobního družstva se pro stanovení vypořádacího podílu očistí o členské vklady, nedělitelný fond a sociální fond výrobního družstva ) Vypočtený vypořádací podíl se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem dolů a vyplácí se v peněžní formě pokud se družstvo nedohodne s členem jinak..... Č L Á N E K I I I. O R G Á N Y V Ý R O B N Í H O D R U Ž S T V A S p o l ečná usta n o v e n í o o r g á n e c h v ý r o b n í h o d r u ž s t v a 17 O r gán y výrobního družstva 1) Orgány výrobního družstva jsou:... členská schůze... představenstvo... kontrolní komise Členové v olen ý ch orgánů 1) Do orgánů výrobního družstva mohou být voleni jen členové výrobního družstva starší 22 let, kteří splňují předpoklady pro výkon této funkce stanovené právními předpisy ( zvláště plná svéprávnost u členů představenstva a kontrolní komise, dále požadavek bezúhonnosti a další předpoklady) a doba jejich členství je minimálně 5 let.... 2) Funkční období členů volených orgánů je 4 roky, přičemž funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně.... 3) Současně s volbou členů volených orgánů volí členská schůze náhradníky těchto členů, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle pořadí stanoveného členskou schůzí. Volený orgán, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.... 4) Funkce člena představenstva družstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné

8 5) Pro členy představenstva a kontrolní komise výrobního družstva platí zákaz konkurence dle ust. 710 a 722 zákona o obchodních korporacích, zejména nesmějí podnikat v předmětu činnosti jako je předmět činnosti výrobního družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného, nesmí být členy statutárních orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti, ani se jakkoliv podílet na hospodářské činnosti těchto právnických osob. (K těmto aktivitám je třeba předchozího souhlasu výrobního družstva. Pokud výrobní družstvo dá souhlas a dodatečně jej odvolá, je povinen člen toto rozhodnutí respektovat do 1 měsíce). Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Stanovy či usnesení členské schůze může určit další omezení U k ončeni fu nkce čl en a volen éh o orgánu 1) Člen výrobního družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je to však povinen oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který jej do funkce zvolil. Tento orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí lhůty se odstoupení pokládá za projednané.... 2) Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo dosavadního člena voleného orgánu jeho náhradník; to platí i v případě zániku členství ve voleném orgánu smrtí.... 3) Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán členskou schůzí. Výkon funkce končí přijetím usnesení o jeho odvolání.... 4) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci O d povědnost volených orgánů 1) Odpovědnost členů volených orgánů se řídí právními předpisy. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena.... 2) Členové volených orgánů jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu R ozh odován í a způ sob hlasován í ve volen ých orgán e ch výrobního d ružstva 1) Orgány výrobního družstva rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení orgánů výrobního družstva se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost většiny všech členů majících většinu - 8 -

9 všech hlasů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích či stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, neurčují-li to stanovy nebo zákon o obchodních korporacích jinak.... 2) Při hlasování v orgánu výrobního družstva má každý člen vždy jeden hlas.... 3) Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán předem neusnese na tajném hlasování nebo pokud stanovy přímo neukládají tajné hlasování.... 4) Usnesení voleného orgánu lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni jeho členové. Pro tento případ se takto hlasující pokládají za přítomné Členská schůze Z pů sob svolání čl en ské s chůze 1) Nejvyšším orgánem výrobního družstva je schůze členů výrobního družstva (dále jen členská schůze).... 2) Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za rok, dále ve lhůtách a při splnění podmínek uvedených v ust. 638 a násl. zákona o obchodních korporacích.... 3) Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Svolání členské schůze musí být oznámeno každému členu výrobního družstva, a to zasláním písemné pozvánky všem členům na jejich adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů předem, přičemž pozvánka musí být v této lhůtě uveřejněna též na internetových stránkách družstva, a to až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat alespoň firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.... Pozvánka se v této lhůtě zveřejňuje též v prostorách výrobního družstva způsobem, který umožní všem členům se s ní seznámit.... 4) Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.... 5) Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc

10 23 Působn ost čl en ské schůze Do působnosti členské schůze patří záležitosti uvedené v ustanovení 656 zákona o obchodních korporacích, další záležitosti uvedené v tomto zákoně a v těchto stanovách, jakož i záležitosti, které si v souladu se zákonem k rozhodování vyhradí, zejména je oprávněna.:... a) měnit stanovy... b) volit a odvolávat členy představenstva družstva, kontrolní komise,... c) schvalovat řádnou účetní závěrku... d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty... e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu... f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje výrobního družstva... g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení podniku nebo o změně právní formy... h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu výrobního družstva a o jiných významných majetkových dispozicích s nemovitostmi Z pů sob h lasován í člen ské schůze a pravi dla j ej ího rozhodování 1) Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování nebo pokud stanovy přímo neukládají tajné hlasování.... 2) Členská schůze rozhoduje usnesením. Usnesení lze přijmout hlasováním per rollam dle ust. 652 a násl. zákona o obchodních korporacích ) Každý člen družstva má při hlasování jeden hlas, v případě, že je rozhodováno o:... - změnách stanov,... - ve věcech rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy družstva,... - ve věcech rozhodnutí o prodeji nebo nájmu podniku,... - jiných významných majetkových dispozicích,... - přijetí nových členů... Při ostatních jednáních a rozhodováních členské schůze neuvedených v předchozím odstavci, se počet hlasů každého člena určuje podle výše násobků jeho splacených dalších členských vkladů po , - Kč, nejvýše však 20 hlasů t.j , -Kč jako nejvyšší vklad, neurčujeli zákon v případě hlasování o některých věcech jinak... 4) Hlasuje se vždy veřejně s výjimkou těchto rozhodnutí :... rozhodnutí o zrušení, likvidaci a změně právní formy výrobního družstva... volbě orgánů výrobního družstva... 5) Členskou schůzi řídí předseda představenstva výrobního družstva nebo jiný člen pověřený k tomu představenstvem družstva nebo členskou schůzí. Hlasuje se, na výzvu osoby pověřené řízením jednání orgánu výrobního družstva, zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o projevené vůli. V případě tajného hlasování odevzdáním takového množství hlasovacích lístků do schránky k tomu určené,

11 kolik hlasů mu podle výše splaceného členského vkladu náleží. Jedná-li se o tajné hlasování při provádění voleb členů orgánů výrobního družstva, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem, který sdělí osoba pověřená řízením jednání orgánu výrobního družstva. Jinak se při sčítání hlasů k tomuto hlasovacímu lístku nepřihlíží.... 6) Podrobnosti o způsobu jednání upraví podle potřeby jednající orgán výrobního družstva svým usnesením.... 7) K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov, zrušení výrobního družstva nebo zvýšení či snížení zapisovaného kapitálu je třeba přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny platných hlasů přítomných členů výrobního družstva Z á pis z j ed nání čl en ské s chůze 1) O průběhu jednání pořídí ten, kdo jednání svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o :.. datu, místě a programu jednání orgánu,... přijatá usnesení... výsledky hlasování... námitky členů.... 2) Přílohu zápisu tvoří seznam členů s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.... 3) Každý člen má právo na zaprotokolování své námitky proti přijatému usnesení na členské schůzi, která usnesení přijala. Námitky může také oznámit představenstvu do jednoho měsíce od konání této členské schůze. O zaprotokolování námitky nebo o jejím oznámení představenstvu musí být členu vydáno na jeho žádost písemné potvrzení.... 4) Zápis a jeho přílohy má každý člen právo vyžádat si k nahlédnutí Před stavenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem výrobního družstva. Skládá se ze tří členů.... 2) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva, řídí činnost výrobního družstva, rozhoduje o všech záležitostech výrobního družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo je povinno plnit usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy a odpovídá jí za svou činnost. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 3) Představenstvo družstva je povinno požádat o souhlas kontrolní komisi v případech projednávání uzavření smlouvy o nákupu či prodeji majetku, jehož hodnota přesahuje v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu podle poslední řádné (příp. konsolidované) účetní závěrky.... 4) Představenstvo se schází dle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků

12 5) Jednání představenstva řídí a organizuje předseda představenstva výrobního družstva. Předseda představenstva výrobního družstva řídí i běžnou činnost výrobního družstva. Předsedu zastupuje v nepřítomnosti místopředseda. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. Zápisy ze svých jednání představenstvo doručí kontrolní komisi.... 6) Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepisování dokladů jménem výrobního družstva připojí členové představenstva k firmě výrobního družstva označení své funkce a podpis.... 7) Předsedu a místopředsedu představenstva volí představenstvo na své schůzi ze svých členů K ontrolní kom ise 1) Kontrolní komise má 3 členy. Kontroluje veškerou činnost výrobního družstva, projednává stížnosti jeho členů, vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty výrobního družstva a v dalších případech, neurčuje-li tak zákon. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise písemně představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy.... 2) Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech výrobního družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření výrobního družstva a to je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení výrobního družstva a jeho členů.... 3) Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise organizuje a řídí její předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. O průběhu jednání kontrolní komise a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. Zápisy ze svých jednání kontrolní komise doručí představenstvu.... 4) Za kontrolní komisi jedná její předseda. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.... 5) Předsedu a místopředsedu kontrolní komise si tato komise volí ze svých členů na první schůzi

13 Č L Á N E K I V Ř Á D N Á ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 28 S ch v álení řádn é účetní závěr k y 1) Výrobní družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku.... 2) Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu užití zisku, popřípadě s návrhem způsobu úhrady ztráty, je představenstvo povinno předložit k projednání členské schůzi.... 3) Členové výrobního družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. Výrobní družstvo je povinno jim umožnit ještě před konáním členské schůze, která má schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o způsobu úhrady ztráty, seznámit se s těmito podklady. Údaj o tom, jakým způsobem se může člen s těmito podklady pro jednání členské schůze seznámit, musí být uveden na pozvánce.... 4) Spolu s řádnou účetní závěrkou je představenstvo povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření výrobního družstva v uplynulém roce, předpoklady jeho dalšího podnikání a tuto zprávu předložit k projednání členské schůzi Z pů sob pou žití zisku a úhrada ztráty 1) Dosažený zisk používá výrobní družstvo přednostně ke splnění svých odvodových povinností a k tvorbě a doplnění svých fondů tvořených podle usnesení členské schůze.... 2) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsobu úhrady ztráty, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.... 3) Část zisku určená usnesením členské schůze se rozděluje mezi členy poměrem výše vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství trvalo po část roku, se tato poměrně krátí. Takto určený podíl na zisku je splatný po přijetí usnesení členské schůze o schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku způsobem dle rozhodnutí členské schůze.... 4) Ztráta se hradí z fondu tvořeného k tomu účelu z prostředků získaných splněním uhrazovací povinnosti členů podle stanov, popřípadě z ostatního majetku výrobního družstva F ondy výrobního družstva 1) Výrobní družstvo vytváří ke krytí svých potřeb a potřeb svých členů fondy.... 2) O použití a doplňování fondů rozhoduje členská schůze na návrh představenstva družstva k rozdělení zisku

14 Č L Á N E K V. S P O L EČNÁ A Z Á VĚREČNÁ USTANOVENÍ 31 O r gan izace výrobního dru žstva 1) Organizaci výrobního družstva, jako souboru hmotných, nehmotných jakož i osobních složek podnikání provozovaného výrobním družstvem podle těchto stanov, určuje svým usnesením představenstvo výrobního družstva.... 2) Představenstvo výrobního družstva stanoví rozsah pravomocí předsedy, vedoucích zaměstnanců i dalších osob zaměstnaných ve výrobním družstvu při zajišťování činností, k nimž byly při provozu výrobního družstva pověřeny O d povědnost za škodu při provo zu výr obního družstva 1) Nároky výrobního družstva z odpovědnosti členů volených orgánů výrobního družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva jsou nároky uplatňovány dle zákonných ustanovení a ostatních právních předpisů, pokud tyto nároky výrobního družstva již neuplatnila kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena.... 2) Tyto nároky výrobního družstva mohou být uplatněny u soudu. Členská schůze schvaluje narovnání v této věci.... 3) Člen odpovídá za škodu způsobenou výrobnímu družstvu podle právních předpisů. Představenstvo po projednání vzniklé škody rozhodne o výši náhrady Účast výrobního dru žstva n a či nnosti j iných právnick ý ch osob 1) K prohloubení vzájemné pomoci a spolupráce s jinými družstvy, případně i s jinými právnickými osobami a na podporu svých zájmů, může být výrobní družstvo členem jiné právnické osoby. O tomto členství rozhoduje členská schůze Z ru šení, likvi dace a změna právní fo rmy výrobního dru žstva Zrušení, likvidace a zánik družstva 1) Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem... 2) O zrušení družstva rozhoduje členská schůze.... 3) Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, zvolí likvidátora... 4) Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny

15 Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují příslušné právní předpisy... 5) Soud na návrh toho, kdo na tom má právní zájem, nebo na návrh státního zastupitelství, pokud na tom shledá závažný veřejný zájem, zruší družstvo a nařídí její likvidaci jestliže a) pozbylo všechna podnikatelská oprávnění;... b) není schopno po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,... c) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy, nebo... d) provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob... V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora... 6) Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace... 7) Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů... 8) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet ani ho jinak použít... 9) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi... 10) Celý likvidační zůstatek se rozdělí mezi jednotlivé členy podle poměru hlasů člena na členské schůzi k souhrnu hlasů všech členů družstva, a to k okamžiku rozhodnutí členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy dle podílů členů na likvidačním zůstatku... 11) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Informační deska družstva Družstvo je oprávněno zpřístupnit členům družstva informační desku dle ust. 562 zákona o obchodních korporacích prostřednictvím svých internetových stránek Účinnost 1) Tyto stanovy byly přizpůsobeny právní úpravě zákona o obchodních korporacích postupem dle ust. 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a to na základě usnesení členské schůze družstva ze dne ) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se ruší stanovy výrobního družstva přijaté dříve.... 3) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem přijetí na členské schůzi

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510 S T A N O V Y DITA výrobní družstvo invalidů se sídlem v Táboře, Stránského 2510 1 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je DITA výrobní

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení

Stanovy Zemědělského družstva Strmilov. I. Základní ustanovení Stanovy Zemědělského družstva Strmilov I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Strmilov (dále v těchto stanovách jen družstvo ), IČ 00110779. 2. Sídlem družstva je: Popelínská

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515

Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Kunžak Sídlo družstva: Střížovická č. p. 420, Kunžak, PSČ 378 62 IČ: 00110515 Návrh stanov Zemědělského družstva Kunžak se sídlem Střížovická 420, 378 62 Kunžak, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630 I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

Stanovy zemědělského družstva

Stanovy zemědělského družstva Stanovy zemědělského družstva Obchodní firma: Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice Sídlo: Nošovice 128, Dobrá, PSČ 739 51 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více