Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo"

Transkript

1 Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: IČO: zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 213

2 ČÁST I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je IRISA, výrobní družstvo (dále jen "družstvo"). Pod touto firmou je družstvo zapsáno v obchodním rejstříku. 2. Sídlem družstva je Vsetín, Jasenická 697, PSČ Čl. 2 Účel a postavení družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, jehož předmět vymezují tyto stanovy. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Právní poměry družstva upravuje Obchodní zákoník a tyto stanovy občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech (dále jen zákon) a tyto stanovy. 4. Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon jinak. Čl. 3 Předmět podnikání Předmětem podnikání družstva je: - obchodní činnost v rozsahu : koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/1991 Sb., - zprostředkovatelské služby, - výroba ozdobnických předmětů, - výroba dárkového a upomínkového zboží, - výroba her a hraček, - výroba zboží z plastů, - výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb, - výroba zboží z papíru a lepenky, - vázání knih, - polygrafická výroba, - nástrojářství, - kovoobráběčství, - silniční motorová doprava nákladní, - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, - pronájem a půjčování věcí movitých, - realitní činnost. obráběčství zámečnictví a nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3 silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Čl. 4 Výkon práce v družstvu Práce v družstvu je vykonávána v pracovněprávních vztazích vznikajících a zanikajících nezávisle na členství. Pracovně-právní vztahy mezi družstvem a osobami zaměstnávanými při výkonu práce v družstvu se řídí Zákoníkem práce a platnými pracovněprávními předpisy. Čl. 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (dále jen zapisovaný základní kapitál ) se určuje částkou ,-Kč. 3. Zapisovaný základní kapitál lze zvyšovat nebo snižovat usnesením orgánu družstva podle stanov. Zapisovaný základní kapitál nelze snížit pod částku ,-Kč stanovenou zákonem. Čl. 6 Vklady členů Základní členský vklad, každého člena družstva, který je současně vstupním vkladem činí Kč. Tento vklad může být zvýšen nebo snížen rozhodnutím členské schůze družstva. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet, když uvedené neplatí pokud postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část o kterou by byl základní členský vklad snížen bude členovi vrácen do 6 měsíců od rozhodnutí o snížení. Při zvýšení základního členského podílu a to maximálně v rozmezí, které určuje zákon a tyto stanovy, je člen družstva povinen tento doplatek uhradit do 6 měsíců od rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty družstva. Čl. 7 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřídilo ke krytí svých potřeb nedělitelný fond. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 2. Tvorba a použití nedělitelného fondu se řídí těmito stanovami.

4 Čl. 8 Družstevní podíl Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v družstvu a lze je nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov jen přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Převést družstevní podíl na jiného člena družstva či jinou třetí osobu se zakazuje. ČÁST II ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik a zánik členství Čl. 8 9 Vznik členství 1. Požádat o členství může fyzická osoba, která ukončila základní školní docházku, dosáhla 18 let svého věku a je zaměstnána v družstvu po dobu nejméně jednoho roku. 2. Podmínkou vzniku členství je rozhodnutí představenstva o přijetí za člena a dále splacení základního členského vkladu. Čl Přijetí za člena Podkladem žádosti o přijetí za člena je písemná přihláška obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí za člena a závazek k zaplacení základního členského vkladu dle těchto stanov. Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství je povinno družstvo vydat členu po jeho přijetí. 1. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo a to jednou ročně v listopadu daného roku. 2. Žadatel se stane členem družstva poté, co představenstvo rozhodlo o jeho přijetí a následně zaplatí základní členský vklad. 3. Pokud představenstvo zamítne žádost žadatele o přijetí za člena, je tento oprávněn se proti rozhodnutí představenstva odvolat k nejbližšímu zasedání členské schůze družstva, která pak o odvolání žadatele o členství rozhodne. Čl Splácení členského vkladu 1. Základní členský vklad je splatný jednorázově do pokladny družstva a to nejpozději do konce kalendářního roku poté co bylo rozhodnuto o přijetí za člena. 2. O splacení členského vkladu je družstvo povinno vydat členu písemné potvrzení.

5 Čl Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být u jména a bydliště člena uveden den vzniku členství, výše a druh členského vkladu, k jehož splacení se člen zavázal i doba a výše,v níž byl členský vklad splacen. Dojde-li ke změně některého z údajů, je družstvo povinno ji v seznamu členů neprodleně vyznačit. 2. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do seznamu členů a na požádání mu vydat výpis týkající se jeho členství a údaje o jeho členském vkladu. 3. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 4. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo odděleně a do tohoto seznamu družstvo umožní nahlížet jen bývalému členovi družstva. Čl Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká dnem ukončení pracovního vztahu člena k družstvu podle pracovněprávních předpisů. 2. Členství zaniká též písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, zánikem družstva, smrtí člena, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce případně jiným způsobem určeným zákonem. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva doručením tohoto oznámení v sídle družstva. 4. Člen může být z družstva vyloučen jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti. Člen může být také vyloučen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva, jestliže byl za něj pravomocně odsouzen. Družstvo může člena vyloučit pouze ve lhůtě do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu vyloučení dovědělo, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. O vyloučení rozhoduje představenstvo, písemné oznámení o vyloučení musí být členu doručeno. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi družstva. Toto právo zaniká, pokud není uplatněno ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí o vyloučení dověděl, nebo mohl dovědět. Proti vyloučení přísluší členu za podmínek stanovených zákonem též právo na soudní ochranu. Ve věci vyloučení člena družstva výše neupravených, se postupuje dle ustanovení zákona. 5. Dědic má nárok na vypořádací podíl zemřelého člena družstva za podmínek uvedených v čl těchto Stanov.

6 Čl Převod členských práv a povinností Členská práva a povinnosti tedy družstevní podíl, jak je uvedeno v těchto stanovách, nemůže člen převést na jinou osobu. Čl Práva členů Člen má tato práva : a) účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva způsobem podle stanov, b) volit a být volen do orgánů družstva, c) právo na podíl na zisku družstva za podmínek dle stanov, d) právo na vypořádání své majetkové účasti při zániku členství v družstvu, e) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení družstva. 1. Člen má tyto povinnosti : Čl Povinnosti členů a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijatá v mezích jejich působnosti, b) přispět k úhradě ztráty družstva za podmínek podle stanov, c) osobně vykonávat práci pro družstvo, d) účastnit se na členských schůzích družstva, dílčích členských schůzích družstva a jako delegát na shromáždění delegátů. 2. Za porušení svých členských povinností odpovídá člen podle právních předpisů a stanov družstva. 3. Předseda představenstva družstva je oprávněn Představenstvo družstva je oprávněno podle rozsahu porušení členských povinností rozhodnout o postihu člena formou : a) ústního nebo písemného napomenutí, b) krácení podílu na zisku, c) podání návrhu na vyloučení, jestliže člen opětovně přes výstrahu porušuje členské povinnosti. Čl Uhrazovací povinnost 1. Členové neručí za závazky družstva. Podmínky vzniku uhrazovací povinnosti členů přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva určují tyto stanovy. 2. Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané účetní závěrkou podle rozhodnutí členské schůze až do výše svého základního členského vkladu.

7 3. Členové družstva vykonávající funkce v představenstvu a kontrolní komisi jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva vykázané účetní závěrkou podle rozhodnutí členské schůze až do výše trojnásobku svého základního členského vkladu. Čl Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl v případě, že jeho členství v družstvu trvalo souvisle nejméně jeden celý kalendářní rok a to od 1.ledna daného roku. Vypořádací podíl se uhrazuje vždy v penězích. 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství po , zvýšeným o majetkový podíl z transformace družstva, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství po a zvýšených o majetkové podíly všech členů z transformace. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, rezervním fondu a sociálním fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 4. Ukončí-li své členství v družstvu člen z důvodů : a) odchodu z pracovního poměru do starobního či plného invalidního důchodu, b) úmrtím, c) skončením pracovního poměru v družstvu dohodou z důvodů uvedených v 52 písm. a, b, c, zákoníku práce. V případech výše uvedených se stanovuje lhůta splatnosti vypořádacího podílu do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla schválena účetní závěrka za rok v němž členství zaniklo. Ukončí-li člen své členství, nebo pracovní poměr z jiných důvodů než je uvedeno výše v odstavcích a), b), c) 52 odst.a, b, c, zák. práce, stanovuje se lhůta splatnosti vypořádacího podílu do konce pátého kalendářního roku po roce v němž byla schválena účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 5. Dědicům po zemřelém členovi družstva, je možno vydat vypořádací podíl na základě předložení ověřeného pravomocného soudního rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o dědictví po zemřelém členovi. 6. Vypočtený vypořádací podíl se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem dolů. ČÁST III. Společná ustanovení o orgánech družstva Orgány družstva jsou : a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Čl Orgány družstva

8 Čl Způsob rozhodování orgánů družstva 1. Orgány družstva rozhodují usnesením. Není-li těmito stanovami nebo zákonem stanoveno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení všech orgánů družstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů (delegátů) a souhlas většiny hlasů přítomných členů (delegátů). 2. Při rozhodování orgánů družstva má každý člen jeden hlas. Členská schůze Čl Způsob svolání členské schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen " členská schůze"). 2. Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za rok. 3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina desetina všech členů družstva, anebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů, popřípadě delegátů družstva. 4. Na žádost jedné třetiny desetiny členů družstva, nebo kontrolní komise, musí být jimi určená záležitost zařazena na pořad jednání členské schůze. 5. Členskou schůzi svolává představenstvo. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno zveřejněním pozvánky v prostorách družstva nejméně 10 dnů předem tak, aby se s pozvánkou mohli seznámit všichni členové. Pozvánka musí obsahovat údaj o navrženém pořadu jednání a o době a místě konání členské schůze. 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 10 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze.náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet se bez ohledu na ustanovení čl odst. 1 stanov. Uvedené platí i pro konání dílčích členských schůzí a shromáždění delegátů. Čl Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou, popřípadě mezitimní účetní závěrku účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení, nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,

9 f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o prodeji, nebo nájmu podniku, nebo jeho části, v případě, že se jedná o hodnotu majetku družstva vyšší než 10 mil Kč bez DPH, i) rozhodovat o majetkové účasti družstva na činnosti jiných právních subjektů v případě, že se jedná o hodnotu majetku družstva vyšší než 10 mil. Kč, j) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise, k) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, l) schvaluje poskytnutí finanční asistence, m) rozhoduje o námitkách člena družstva proti rozhodnutí o jeho vyloučení, n) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, o) rozhoduje o použití rezervního fondu, p) rozhoduje o vydání dluhopisů, schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva, q) schvaluje smlouvu o tichém společenství, r) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, s) volí a odvolává likvidátora, t) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem. 2. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci předem vyhradila. Čl. 22 Dílčí členské schůze 1. K projednávání návrhů, které nesnesou odkladu, anebo je-li to vzhledem k povaze předpokládaných návrhů účelnější, může představenstvo svolat členskou schůzi formou dílčích členských schůzí. Dílčí členské schůze nemohou být svolány k rozhodování o zániku družstva a také tehdy, má-li být členská schůze svolána na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech členů družstva, nebo kontrolní komise a žádost obsahuje výslovný nesouhlas s tím, aby členská schůze, jejíž svolání je požadováno, byla svolána formou dílčích členských schůzí. 2. Představenstvo je povinno zajistit vyhodnocení výsledků jednání dílčích schůzí sečtením hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích. Výsledky hlasování musí být ověřeny kontrolní komisí. Přijatá usnesení je povinno představenstvo zveřejnit v prostorách družstva do 15 dnů od konání dílčích členských schůzí tak, aby se s nimi mohli seznámit všichni členové. Čl. 23 Shromáždění delegátů 1. Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze s výjimkou rozhodování o záležitostech uvedených v článku 21 (Působnost členské schůze) odst.1 písm.a),b),e),g),h),i). 2. Volba delegátů musí být provedena tak, aby mohli být všichni členové zastoupeni delegáty, které si sami zvolí. Delegát musí být členem družstva. Delegát může zastupovat nejvýše 5 členů. Místo a doba volby delegátů musí být oznámena představenstvem současně se svoláním shromáždění delegátů.

10 3. Delegáti jsou povinni uplatňovat stanoviska členů družstva, kteří je zvolili a podat těmto členům neprodleně zprávu o jednání shromáždění delegátů. V ostatním platí pro shromáždění delegátů ustanovení stanov o členské schůzi. 4. Shromáždění delegátů se koná v případě, že z organizačních, časových či jiných důvodů nelze svolat členskou schůzi družstva. Čl Způsob rozhodování členské schůze, dílčí členské schůze, nebo shromáždění delegátů Na jednání a rozhodování členské schůze, dílčí členské schůze a shromáždění delegátů se zúčastňují členové družstva osobně. 1. Člen může písemně zmocnit jiného člena, aby jej zastupoval. Člen může zastupovat na základě plné moci pouze jednoho člena družstva. 2. Členskou schůzi, dílčí členskou schůzi, nebo shromáždění delegátů řídí předseda představenstva, nebo jiný člen pověřený k tomu členskou schůzí. 3. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze, dílčí členská Schůze, nebo shromáždění delegátů předem neusnese na tajném hlasování. 4. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením jednání a to zdvižením ruky, nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Hlasovací lístek je nutno upravit způsobem sděleným osobou pověřenou řízením schůze, jinak se k němu při sčítání nepřihlíží. 5. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví dle potřeby členská schůze, dílčí členská schůze, nebo shromáždění delegátů usnesením. 6. Při hlasování přísluší každému členu jeden hlas. 7. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov a o zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva, vydání dluhopisů, schválení poskytnutí finanční asistence a uhrazovací povinnosti, je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů družstva. Čl Zápis z členské schůze 1. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. a) údaje označující orgán nebo osobu, která členskou schůzi svolala, b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením zda byla svolána jako členská schůze nebo náhradní členská schůze a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo kde se měla konat členská schůze původně svolaná, c) program jednání, d) přijatá usnesení, přičemž u každého usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování,

11 e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov družstva. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 3. Každý člen má právo na zaprotokolování své námitky proti přijatému usnesení na členské schůzi, která usnesení přijala. 4. Zápis a jeho přílohy má každý člen právo vyžádat si k nahlédnutí.na vydání kopie má nárok každý člen družstva jen proti zaplacení nákladů spojených s pořízením kopie. Volené orgány Čl Členové volených orgánů 1. Do představenstva a kontrolní komise (dále jen volené orgány) mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují předpoklady pro výkon této funkce stanovené právními předpisy. 2. Členové volených orgánů nesmějí být podnikateli nebo členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako je předmět činnosti družstva. 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 4. Funkční období členů volených orgánů je 4 roky 5 roků. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně. 5. Současně s volbou členů volených orgánů, se do představenstva a kontrolní komise volí po dvou náhradnících. 6. Člen voleného orgánu, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal volený orgán, jehož je odstupující členem a to nejdéle do tří měsíců. Po marném uplynutí této doby se odstoupení pokládá za projednané. Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo dosavadního člena voleného orgánu náhradník, což platí i v případě zániku členství ve voleném orgánu smrtí. 7. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který jej do funkce zvolil. Výkon funkce končí přijetím usnesení o odvolání. 8. Členství ve voleném orgánu končí úmrtím voleného člena orgánu, nebo dnem kdy bylo ukončeno jeho členství v družstvu. 9. Odpovědnost členů volených orgánů se řídí právními předpisy. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Čl Způsob hlasování volených orgánů 1. Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán předem neusnese o určité otázce na tajném hlasování.

12 2. Usnesení představenstva a kontrolní komise lze přijmout též hlasováním uskutečněným písemně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Přijetí usnesení způsobem podle tohoto odstavce je vyloučeno, má-li být v jednotlivých případech o určité otázce hlasováno tajně. Čl Zápisy z jednání volených orgánů 1. Pro pořizování zápisů z jednání představenstva a kontrolní komise platí přiměřené ustanovení těchto stanov o zápisu z jednání členské schůze. Zápisy se doručují všem členům voleného orgánu. 2. Zápisy ze svých jednání si představenstvo a kontrolní komise doručují navzájem a to bez zbytečného odkladu. Čl Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, skládá se z 5 členů. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem, nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 4. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva družstva. Předsedu představenstva zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. 5. Za představenstvo jedná navenek jeho předseda, nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, podepisují jej dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva družstva. 6. Předsedu a místopředsedu představenstva si volí představenstvo ze svých členů. 7. Funkce všech členů představenstva družstva jsou funkcemi neuvolněnými. Čl Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má 5 členů. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, nebo úhrady ztráty družstva a v dalších případech určuje-li tak zákon. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. 2. Kontrolní komise se zodpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u

13 představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření, nebo postavení družstva a jeho členů. 3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise organizuje a řídí její předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda kontrolní komise. 4. Za kontrolní komisi jedná její předseda. K jednotlivým kontrolním úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho, nebo více členů, kteří k této věci mají oprávnění žádat potřebné informace. 5. Předsedu a místopředsedu si volí kontrolní komise ze svých členů. 6. Funkce všech členů kontrolní komise družstva jsou funkcemi neuvolněnými. ČÁST IV. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Čl. 31 Schválení řádné účetní závěrky 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, nebo úhrady ztrát, je představenstvo povinno předložit k projednání členské schůzi družstva. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty k nahlédnutí. Družstvo je povinno jim to umožnit ještě před konáním členské schůze, která má schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztráty. Údaj o tom, jakým způsobem se může člen s těmito podklady pro jednání členské schůze seznámit musí být uveden na pozvánce. 4. Spolu s roční závěrkou je představenstvo povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, obsahující přehled o obchodní činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání a předložit tuto zprávu k projednání členské schůzi. Čl. 32 Způsob použití zisku a úhrady ztráty 1. Dosažený zisk používá družstvo přednostně k tvorbě a doplnění svých fondů tvořených podle usnesení členské schůze. 2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy popřípadě na způsobu úhrady ztráty se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. 3. Část zisku, určená usnesením členské schůze se rozděluje mezi členy podle výše jimi splacených vkladů. Takto určený podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od přijetí usnesení členské schůze a schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku. 4. Ztráta se hradí z fondu tvořeného k tomuto účelu, z prostředků získaných splněním uhrazovací povinnosti členů podle stanov, popřípadě z ostatního majetku družstva.

14 Čl Fondy družstva 1. Družstvo vytváří od svého vzniku nedělitelný fond nejméně ve výši 50% zapisovaného základního kapitálu. Družstvo vytváří další zajišťovací fondy, a to : a) rezervní fond pro krytí hospodářských rizik včetně možnosti použití jako rezervy na vypořádací podíly členů a dále ke krytí ztráty družstva, zůstatek fondu k není součástí čistého obchodního kapitálu družstva, b) fond podílů na zisku členů, ve kterém se povede ta část zisku, která je určena k rozdělení mezi členy dle usnesení členské schůze, c) sociální fond určený pro přispívání na sociální potřeby členů a zaměstnanců družstva v rozsahu daném sociální potřebností a možnostmi družstva, zůstatek fondu k není součástí čistého obchodního kapitálu družstva, d) fond rozvoje určený ke krytí investičních potřeb družstva. 2. Nedělitelný fond je určen pro potřebu běžného podnikání družstva a nesmí být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 3. O použití nedělitelného fondu a zajišťovacích fondů rozhoduje představenstvo pokud ze stanov a z pravidel přijatých usnesením členské schůze o nakládání s fondy družstva nevyplývá něco jiného. ČÁST V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Organizace podniku 1. Organizaci podniku družstva jako souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání provozovaného družstvem podle těchto stanov, určuje svým usnesením členská schůze. 2. Představenstvo družstva, které plní Usnesení členské schůze družstva a řídí vlastní činnost družstva, může část svých pravomocí v oblasti řízení družstva jako hospodářské jednotky, přenést na ředitele družstva, který za svou činnost představenstvu družstva plně zodpovídá. 3. Veškerou činnost družstva, jako hospodářské jednotky řídí ředitel družstva, a to v případě, že představenstvo družstva na něj přeneslo část svých pravomocí, jak je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku.ředitel družstva nemůže být členem kontrolní komise družstva. Do doby ustanovení ředitele do jeho funkce, řídí veškerou činnost družstva jako hospodářské jednotky, osoba pověřená představenstvem družstva. Čl Zánik družstva 1. Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou. 2. Zánik družstva se řídí Obchodním zákoníkem. zákonem a těmito stanovami. 3. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy způsobem stanoveným zákonem.

15 Čl Přechodná ustanovení 1. Výše částky převedené do nedělitelného fondu družstva podle ustanovení 18 odst.2 zákona č. 42/1992 Sb. O úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků družstvech činí tis.kč. Stanovený majetkový podíl člena při transformaci družstva se ode dne účinnosti těchto stanov považuje za splacený další členský vklad. Čl Účinnost Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi družstva konané dne a tímto dnem rovněž nabývají účinnosti a nahrazují stanovy družstva přijaté na členské schůzi družstva dne

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510

S T A N O V Y. DITA výrobní družstvo invalidů. se sídlem v Táboře, Stránského 2510 S T A N O V Y DITA výrobní družstvo invalidů se sídlem v Táboře, Stránského 2510 1 I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je DITA výrobní

Více

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 I. Základní ustanovení Odstavec 1 1/ Obchodní firma zní: Zemědělské družstvo Bořetice 2/ Sídlo firmy: Bořetice č.p.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha STANOVY MOTEX, výrobní družstvo Praha 28.5.2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: MOTEX, výrobní družstvo Praha (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je: Praha 10, Malešice,

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

Stanovy. Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov

Stanovy. Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov Stanovy Zemědělské družstvo Rodvínov, č.p. 72, 377 01 Rodvínov Zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, Oddíl DrXXXXII, vložka 1884 IČ: 00110701 I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo. se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo. se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42 S T A N O V Y Zemědělské družstvo Budkov - družstvo se sídlem Budkov 127, PSČ: 675 42 přijaté ve smyslu ustanovení z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) Strana

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Schválené členskou schůzí 23. května 2014. I. část. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní údaje o družstvu

Schválené členskou schůzí 23. května 2014. I. část. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní údaje o družstvu Úplné znění STANOVY ZD Klučov-Lhota, družstvo Schválené členskou schůzí 23. května 2014 I. část Článek 1 Úvodní ustanovení ZD Klučov-Lhota, družstvo (dále jen družstvo), je dobrovolným společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. Dřevojas, výrobní družstvo STANOVY DRUŽSTVA Dřevojas, výrobní družstvo I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva: Dřevojas, výrobní družstvo. 2. Sídlo družstva: Svitavy. 3. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Obchodní firma družstva je Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV (zkráceně ZDV NÝROV), se sídlem Nýrov 87, PSČ 67972, IČ

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

CZECH IT CLUSTER, DRUŽSTVO STANOVY DRUŽSTVA

CZECH IT CLUSTER, DRUŽSTVO STANOVY DRUŽSTVA CZECH IT CLUSTER, DRUŽSTVO STANOVY DRUŽSTVA Název firmy: Sídlo firmy: CZECH IT CLUSTER, družstvo Jihlava STANOVY DRUŽSTVA I. Preambule V souladu s ustanovením 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více