Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo"

Transkript

1 Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: IČO: zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXIII, vložka 213

2 ČÁST I. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je IRISA, výrobní družstvo (dále jen "družstvo"). Pod touto firmou je družstvo zapsáno v obchodním rejstříku. 2. Sídlem družstva je Vsetín, Jasenická 697, PSČ Čl. 2 Účel a postavení družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, jehož předmět vymezují tyto stanovy. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Právní poměry družstva upravuje Obchodní zákoník a tyto stanovy občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech (dále jen zákon) a tyto stanovy. 4. Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon jinak. Čl. 3 Předmět podnikání Předmětem podnikání družstva je: - obchodní činnost v rozsahu : koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č.455/1991 Sb., - zprostředkovatelské služby, - výroba ozdobnických předmětů, - výroba dárkového a upomínkového zboží, - výroba her a hraček, - výroba zboží z plastů, - výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb, - výroba zboží z papíru a lepenky, - vázání knih, - polygrafická výroba, - nástrojářství, - kovoobráběčství, - silniční motorová doprava nákladní, - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, - pronájem a půjčování věcí movitých, - realitní činnost. obráběčství zámečnictví a nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3 silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Čl. 4 Výkon práce v družstvu Práce v družstvu je vykonávána v pracovněprávních vztazích vznikajících a zanikajících nezávisle na členství. Pracovně-právní vztahy mezi družstvem a osobami zaměstnávanými při výkonu práce v družstvu se řídí Zákoníkem práce a platnými pracovněprávními předpisy. Čl. 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (dále jen zapisovaný základní kapitál ) se určuje částkou ,-Kč. 3. Zapisovaný základní kapitál lze zvyšovat nebo snižovat usnesením orgánu družstva podle stanov. Zapisovaný základní kapitál nelze snížit pod částku ,-Kč stanovenou zákonem. Čl. 6 Vklady členů Základní členský vklad, každého člena družstva, který je současně vstupním vkladem činí Kč. Tento vklad může být zvýšen nebo snížen rozhodnutím členské schůze družstva. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet, když uvedené neplatí pokud postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část o kterou by byl základní členský vklad snížen bude členovi vrácen do 6 měsíců od rozhodnutí o snížení. Při zvýšení základního členského podílu a to maximálně v rozmezí, které určuje zákon a tyto stanovy, je člen družstva povinen tento doplatek uhradit do 6 měsíců od rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty družstva. Čl. 7 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřídilo ke krytí svých potřeb nedělitelný fond. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 2. Tvorba a použití nedělitelného fondu se řídí těmito stanovami.

4 Čl. 8 Družstevní podíl Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena družstva plynoucí z členství v družstvu a lze je nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov jen přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Převést družstevní podíl na jiného člena družstva či jinou třetí osobu se zakazuje. ČÁST II ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik a zánik členství Čl. 8 9 Vznik členství 1. Požádat o členství může fyzická osoba, která ukončila základní školní docházku, dosáhla 18 let svého věku a je zaměstnána v družstvu po dobu nejméně jednoho roku. 2. Podmínkou vzniku členství je rozhodnutí představenstva o přijetí za člena a dále splacení základního členského vkladu. Čl Přijetí za člena Podkladem žádosti o přijetí za člena je písemná přihláška obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí za člena a závazek k zaplacení základního členského vkladu dle těchto stanov. Přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství je povinno družstvo vydat členu po jeho přijetí. 1. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo a to jednou ročně v listopadu daného roku. 2. Žadatel se stane členem družstva poté, co představenstvo rozhodlo o jeho přijetí a následně zaplatí základní členský vklad. 3. Pokud představenstvo zamítne žádost žadatele o přijetí za člena, je tento oprávněn se proti rozhodnutí představenstva odvolat k nejbližšímu zasedání členské schůze družstva, která pak o odvolání žadatele o členství rozhodne. Čl Splácení členského vkladu 1. Základní členský vklad je splatný jednorázově do pokladny družstva a to nejpozději do konce kalendářního roku poté co bylo rozhodnuto o přijetí za člena. 2. O splacení členského vkladu je družstvo povinno vydat členu písemné potvrzení.

5 Čl Seznam členů 1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být u jména a bydliště člena uveden den vzniku členství, výše a druh členského vkladu, k jehož splacení se člen zavázal i doba a výše,v níž byl členský vklad splacen. Dojde-li ke změně některého z údajů, je družstvo povinno ji v seznamu členů neprodleně vyznačit. 2. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do seznamu členů a na požádání mu vydat výpis týkající se jeho členství a údaje o jeho členském vkladu. 3. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 4. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo odděleně a do tohoto seznamu družstvo umožní nahlížet jen bývalému členovi družstva. Čl Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká dnem ukončení pracovního vztahu člena k družstvu podle pracovněprávních předpisů. 2. Členství zaniká též písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, zánikem družstva, smrtí člena, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce případně jiným způsobem určeným zákonem. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva doručením tohoto oznámení v sídle družstva. 4. Člen může být z družstva vyloučen jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti. Člen může být také vyloučen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva, jestliže byl za něj pravomocně odsouzen. Družstvo může člena vyloučit pouze ve lhůtě do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu vyloučení dovědělo, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. O vyloučení rozhoduje představenstvo, písemné oznámení o vyloučení musí být členu doručeno. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi družstva. Toto právo zaniká, pokud není uplatněno ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí o vyloučení dověděl, nebo mohl dovědět. Proti vyloučení přísluší členu za podmínek stanovených zákonem též právo na soudní ochranu. Ve věci vyloučení člena družstva výše neupravených, se postupuje dle ustanovení zákona. 5. Dědic má nárok na vypořádací podíl zemřelého člena družstva za podmínek uvedených v čl těchto Stanov.

6 Čl Převod členských práv a povinností Členská práva a povinnosti tedy družstevní podíl, jak je uvedeno v těchto stanovách, nemůže člen převést na jinou osobu. Čl Práva členů Člen má tato práva : a) účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva způsobem podle stanov, b) volit a být volen do orgánů družstva, c) právo na podíl na zisku družstva za podmínek dle stanov, d) právo na vypořádání své majetkové účasti při zániku členství v družstvu, e) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení družstva. 1. Člen má tyto povinnosti : Čl Povinnosti členů a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijatá v mezích jejich působnosti, b) přispět k úhradě ztráty družstva za podmínek podle stanov, c) osobně vykonávat práci pro družstvo, d) účastnit se na členských schůzích družstva, dílčích členských schůzích družstva a jako delegát na shromáždění delegátů. 2. Za porušení svých členských povinností odpovídá člen podle právních předpisů a stanov družstva. 3. Předseda představenstva družstva je oprávněn Představenstvo družstva je oprávněno podle rozsahu porušení členských povinností rozhodnout o postihu člena formou : a) ústního nebo písemného napomenutí, b) krácení podílu na zisku, c) podání návrhu na vyloučení, jestliže člen opětovně přes výstrahu porušuje členské povinnosti. Čl Uhrazovací povinnost 1. Členové neručí za závazky družstva. Podmínky vzniku uhrazovací povinnosti členů přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva určují tyto stanovy. 2. Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané účetní závěrkou podle rozhodnutí členské schůze až do výše svého základního členského vkladu.

7 3. Členové družstva vykonávající funkce v představenstvu a kontrolní komisi jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva vykázané účetní závěrkou podle rozhodnutí členské schůze až do výše trojnásobku svého základního členského vkladu. Čl Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl v případě, že jeho členství v družstvu trvalo souvisle nejméně jeden celý kalendářní rok a to od 1.ledna daného roku. Vypořádací podíl se uhrazuje vždy v penězích. 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství po , zvýšeným o majetkový podíl z transformace družstva, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství po a zvýšených o majetkové podíly všech členů z transformace. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, rezervním fondu a sociálním fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 4. Ukončí-li své členství v družstvu člen z důvodů : a) odchodu z pracovního poměru do starobního či plného invalidního důchodu, b) úmrtím, c) skončením pracovního poměru v družstvu dohodou z důvodů uvedených v 52 písm. a, b, c, zákoníku práce. V případech výše uvedených se stanovuje lhůta splatnosti vypořádacího podílu do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla schválena účetní závěrka za rok v němž členství zaniklo. Ukončí-li člen své členství, nebo pracovní poměr z jiných důvodů než je uvedeno výše v odstavcích a), b), c) 52 odst.a, b, c, zák. práce, stanovuje se lhůta splatnosti vypořádacího podílu do konce pátého kalendářního roku po roce v němž byla schválena účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 5. Dědicům po zemřelém členovi družstva, je možno vydat vypořádací podíl na základě předložení ověřeného pravomocného soudního rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o dědictví po zemřelém členovi. 6. Vypočtený vypořádací podíl se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem dolů. ČÁST III. Společná ustanovení o orgánech družstva Orgány družstva jsou : a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Čl Orgány družstva

8 Čl Způsob rozhodování orgánů družstva 1. Orgány družstva rozhodují usnesením. Není-li těmito stanovami nebo zákonem stanoveno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení všech orgánů družstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů (delegátů) a souhlas většiny hlasů přítomných členů (delegátů). 2. Při rozhodování orgánů družstva má každý člen jeden hlas. Členská schůze Čl Způsob svolání členské schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen " členská schůze"). 2. Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za rok. 3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina desetina všech členů družstva, anebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů, popřípadě delegátů družstva. 4. Na žádost jedné třetiny desetiny členů družstva, nebo kontrolní komise, musí být jimi určená záležitost zařazena na pořad jednání členské schůze. 5. Členskou schůzi svolává představenstvo. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno zveřejněním pozvánky v prostorách družstva nejméně 10 dnů předem tak, aby se s pozvánkou mohli seznámit všichni členové. Pozvánka musí obsahovat údaj o navrženém pořadu jednání a o době a místě konání členské schůze. 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 10 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze.náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet se bez ohledu na ustanovení čl odst. 1 stanov. Uvedené platí i pro konání dílčích členských schůzí a shromáždění delegátů. Čl Působnost členské schůze 1. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou, popřípadě mezitimní účetní závěrku účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení, nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,

9 f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o prodeji, nebo nájmu podniku, nebo jeho části, v případě, že se jedná o hodnotu majetku družstva vyšší než 10 mil Kč bez DPH, i) rozhodovat o majetkové účasti družstva na činnosti jiných právních subjektů v případě, že se jedná o hodnotu majetku družstva vyšší než 10 mil. Kč, j) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise, k) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, l) schvaluje poskytnutí finanční asistence, m) rozhoduje o námitkách člena družstva proti rozhodnutí o jeho vyloučení, n) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, o) rozhoduje o použití rezervního fondu, p) rozhoduje o vydání dluhopisů, schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva, q) schvaluje smlouvu o tichém společenství, r) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, s) volí a odvolává likvidátora, t) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem. 2. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci předem vyhradila. Čl. 22 Dílčí členské schůze 1. K projednávání návrhů, které nesnesou odkladu, anebo je-li to vzhledem k povaze předpokládaných návrhů účelnější, může představenstvo svolat členskou schůzi formou dílčích členských schůzí. Dílčí členské schůze nemohou být svolány k rozhodování o zániku družstva a také tehdy, má-li být členská schůze svolána na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech členů družstva, nebo kontrolní komise a žádost obsahuje výslovný nesouhlas s tím, aby členská schůze, jejíž svolání je požadováno, byla svolána formou dílčích členských schůzí. 2. Představenstvo je povinno zajistit vyhodnocení výsledků jednání dílčích schůzí sečtením hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích. Výsledky hlasování musí být ověřeny kontrolní komisí. Přijatá usnesení je povinno představenstvo zveřejnit v prostorách družstva do 15 dnů od konání dílčích členských schůzí tak, aby se s nimi mohli seznámit všichni členové. Čl. 23 Shromáždění delegátů 1. Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze s výjimkou rozhodování o záležitostech uvedených v článku 21 (Působnost členské schůze) odst.1 písm.a),b),e),g),h),i). 2. Volba delegátů musí být provedena tak, aby mohli být všichni členové zastoupeni delegáty, které si sami zvolí. Delegát musí být členem družstva. Delegát může zastupovat nejvýše 5 členů. Místo a doba volby delegátů musí být oznámena představenstvem současně se svoláním shromáždění delegátů.

10 3. Delegáti jsou povinni uplatňovat stanoviska členů družstva, kteří je zvolili a podat těmto členům neprodleně zprávu o jednání shromáždění delegátů. V ostatním platí pro shromáždění delegátů ustanovení stanov o členské schůzi. 4. Shromáždění delegátů se koná v případě, že z organizačních, časových či jiných důvodů nelze svolat členskou schůzi družstva. Čl Způsob rozhodování členské schůze, dílčí členské schůze, nebo shromáždění delegátů Na jednání a rozhodování členské schůze, dílčí členské schůze a shromáždění delegátů se zúčastňují členové družstva osobně. 1. Člen může písemně zmocnit jiného člena, aby jej zastupoval. Člen může zastupovat na základě plné moci pouze jednoho člena družstva. 2. Členskou schůzi, dílčí členskou schůzi, nebo shromáždění delegátů řídí předseda představenstva, nebo jiný člen pověřený k tomu členskou schůzí. 3. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze, dílčí členská Schůze, nebo shromáždění delegátů předem neusnese na tajném hlasování. 4. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením jednání a to zdvižením ruky, nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Hlasovací lístek je nutno upravit způsobem sděleným osobou pověřenou řízením schůze, jinak se k němu při sčítání nepřihlíží. 5. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví dle potřeby členská schůze, dílčí členská schůze, nebo shromáždění delegátů usnesením. 6. Při hlasování přísluší každému členu jeden hlas. 7. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov a o zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva, vydání dluhopisů, schválení poskytnutí finanční asistence a uhrazovací povinnosti, je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů družstva. Čl Zápis z členské schůze 1. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. a) údaje označující orgán nebo osobu, která členskou schůzi svolala, b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením zda byla svolána jako členská schůze nebo náhradní členská schůze a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo kde se měla konat členská schůze původně svolaná, c) program jednání, d) přijatá usnesení, přičemž u každého usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování,

11 e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov družstva. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 3. Každý člen má právo na zaprotokolování své námitky proti přijatému usnesení na členské schůzi, která usnesení přijala. 4. Zápis a jeho přílohy má každý člen právo vyžádat si k nahlédnutí.na vydání kopie má nárok každý člen družstva jen proti zaplacení nákladů spojených s pořízením kopie. Volené orgány Čl Členové volených orgánů 1. Do představenstva a kontrolní komise (dále jen volené orgány) mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují předpoklady pro výkon této funkce stanovené právními předpisy. 2. Členové volených orgánů nesmějí být podnikateli nebo členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako je předmět činnosti družstva. 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 4. Funkční období členů volených orgánů je 4 roky 5 roků. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně. 5. Současně s volbou členů volených orgánů, se do představenstva a kontrolní komise volí po dvou náhradnících. 6. Člen voleného orgánu, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal volený orgán, jehož je odstupující členem a to nejdéle do tří měsíců. Po marném uplynutí této doby se odstoupení pokládá za projednané. Dnem účinnosti odstoupení nastupuje na místo dosavadního člena voleného orgánu náhradník, což platí i v případě zániku členství ve voleném orgánu smrtí. 7. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který jej do funkce zvolil. Výkon funkce končí přijetím usnesení o odvolání. 8. Členství ve voleném orgánu končí úmrtím voleného člena orgánu, nebo dnem kdy bylo ukončeno jeho členství v družstvu. 9. Odpovědnost členů volených orgánů se řídí právními předpisy. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Čl Způsob hlasování volených orgánů 1. Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán předem neusnese o určité otázce na tajném hlasování.

12 2. Usnesení představenstva a kontrolní komise lze přijmout též hlasováním uskutečněným písemně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Přijetí usnesení způsobem podle tohoto odstavce je vyloučeno, má-li být v jednotlivých případech o určité otázce hlasováno tajně. Čl Zápisy z jednání volených orgánů 1. Pro pořizování zápisů z jednání představenstva a kontrolní komise platí přiměřené ustanovení těchto stanov o zápisu z jednání členské schůze. Zápisy se doručují všem členům voleného orgánu. 2. Zápisy ze svých jednání si představenstvo a kontrolní komise doručují navzájem a to bez zbytečného odkladu. Čl Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, skládá se z 5 členů. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem, nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 4. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva družstva. Předsedu představenstva zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. 5. Za představenstvo jedná navenek jeho předseda, nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, podepisují jej dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva družstva. 6. Předsedu a místopředsedu představenstva si volí představenstvo ze svých členů. 7. Funkce všech členů představenstva družstva jsou funkcemi neuvolněnými. Čl Kontrolní komise 1. Kontrolní komise má 5 členů. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, nebo úhrady ztráty družstva a v dalších případech určuje-li tak zákon. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. 2. Kontrolní komise se zodpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u

13 představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření, nebo postavení družstva a jeho členů. 3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní komise organizuje a řídí její předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda kontrolní komise. 4. Za kontrolní komisi jedná její předseda. K jednotlivým kontrolním úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho, nebo více členů, kteří k této věci mají oprávnění žádat potřebné informace. 5. Předsedu a místopředsedu si volí kontrolní komise ze svých členů. 6. Funkce všech členů kontrolní komise družstva jsou funkcemi neuvolněnými. ČÁST IV. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Čl. 31 Schválení řádné účetní závěrky 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, nebo úhrady ztrát, je představenstvo povinno předložit k projednání členské schůzi družstva. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty k nahlédnutí. Družstvo je povinno jim to umožnit ještě před konáním členské schůze, která má schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztráty. Údaj o tom, jakým způsobem se může člen s těmito podklady pro jednání členské schůze seznámit musí být uveden na pozvánce. 4. Spolu s roční závěrkou je představenstvo povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, obsahující přehled o obchodní činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání a předložit tuto zprávu k projednání členské schůzi. Čl. 32 Způsob použití zisku a úhrady ztráty 1. Dosažený zisk používá družstvo přednostně k tvorbě a doplnění svých fondů tvořených podle usnesení členské schůze. 2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy popřípadě na způsobu úhrady ztráty se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. 3. Část zisku, určená usnesením členské schůze se rozděluje mezi členy podle výše jimi splacených vkladů. Takto určený podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od přijetí usnesení členské schůze a schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku. 4. Ztráta se hradí z fondu tvořeného k tomuto účelu, z prostředků získaných splněním uhrazovací povinnosti členů podle stanov, popřípadě z ostatního majetku družstva.

14 Čl Fondy družstva 1. Družstvo vytváří od svého vzniku nedělitelný fond nejméně ve výši 50% zapisovaného základního kapitálu. Družstvo vytváří další zajišťovací fondy, a to : a) rezervní fond pro krytí hospodářských rizik včetně možnosti použití jako rezervy na vypořádací podíly členů a dále ke krytí ztráty družstva, zůstatek fondu k není součástí čistého obchodního kapitálu družstva, b) fond podílů na zisku členů, ve kterém se povede ta část zisku, která je určena k rozdělení mezi členy dle usnesení členské schůze, c) sociální fond určený pro přispívání na sociální potřeby členů a zaměstnanců družstva v rozsahu daném sociální potřebností a možnostmi družstva, zůstatek fondu k není součástí čistého obchodního kapitálu družstva, d) fond rozvoje určený ke krytí investičních potřeb družstva. 2. Nedělitelný fond je určen pro potřebu běžného podnikání družstva a nesmí být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 3. O použití nedělitelného fondu a zajišťovacích fondů rozhoduje představenstvo pokud ze stanov a z pravidel přijatých usnesením členské schůze o nakládání s fondy družstva nevyplývá něco jiného. ČÁST V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl Organizace podniku 1. Organizaci podniku družstva jako souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání provozovaného družstvem podle těchto stanov, určuje svým usnesením členská schůze. 2. Představenstvo družstva, které plní Usnesení členské schůze družstva a řídí vlastní činnost družstva, může část svých pravomocí v oblasti řízení družstva jako hospodářské jednotky, přenést na ředitele družstva, který za svou činnost představenstvu družstva plně zodpovídá. 3. Veškerou činnost družstva, jako hospodářské jednotky řídí ředitel družstva, a to v případě, že představenstvo družstva na něj přeneslo část svých pravomocí, jak je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku.ředitel družstva nemůže být členem kontrolní komise družstva. Do doby ustanovení ředitele do jeho funkce, řídí veškerou činnost družstva jako hospodářské jednotky, osoba pověřená představenstvem družstva. Čl Zánik družstva 1. Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou. 2. Zánik družstva se řídí Obchodním zákoníkem. zákonem a těmito stanovami. 3. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy způsobem stanoveným zákonem.

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 (aktualizované znění) Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva I Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více