STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY bytového dru stva úplné zn ní"

Transkript

1 ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo : ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30, PS I : l. 2 1) Dru stvo je spole enstvím neuzav eného po tu osob, jeho hlavním posláním je opat ovat si spole nou inností a spole nými prost edky byty, hospoda it s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových pot eb a tím i obecného zájmu. 2) Dru stvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za poru ení svých závazk odpovídá celým svým majetkem. ást II. innosti dru stva l. 3 1) innost dru stva je zalo ena na vlastnictví dru stevních dom, byt, objekt s nebytovými prostorami (gará e, ateliery), na správ a provozu byt a na ostatním majetku dru stva, jako i na obstarávání správy dom a bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví t etích osob. 2) P edm tem innosti dru stva je : a) innost za ú elem zaji ování pot eb svých len spo ívající p edev ím v : aa) organizování p ípravy a provád ní pop. zabezpe ování výstavby byt, rodinných dom a nebytových prostor, ab) provád ní pop. zaji ování správy, údr by, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objekt, byt a nebytových prostor ve vlastnictví dru stva nebo len dru stva, ac) zaji ování pln ní spojených s u íváním byt a nebytových prostor, ve vlastnictví dru stva nebo len dru stva, ad) uzavírání smluv o nájmu dru stevních byt (nebytových prostor), pop. jiných smluv souvisejících s u íváním byt (nebytových prostor), b) innost za ú elem podnikání spo ívající v : ba) realitní innosti a správ a údr b nemovitostí ve vlastnictví jiných osob ne len dru stva, bb) in enýrské innosti v investi ní výstavb, bc) vedení ú etnictví a innosti ú etních poradc.

2 ást III. lenství v dru stvu l. 4 Vznik lenství 1) leny dru stva mohou být osoby fyzické i právnické. 2) lenem dru stva m e být zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky. Toto ustanovení se pou ije, nestanoví-li závazné p edpisy práva Evropských spole enství jinak. Z d vod d d ní a vým ny bytu se m e stát lenem dru stva i osoba nezletilá a osoba, která nemá na území eské republiky trvalý pobyt. 3) lenem dru stva se m e stát pouze právnická osoba, která vznikla na základ zákona o vlastnictví byt v dom, jeho p vodním vlastníkem bylo dru stvo, a pro kterou dru stvo sou asn obstarává správu takovéhoto domu. 4) lenem dru stva se m e stát i eská republika, pokud jí podle výsledku d dického ízení na základ odúmrti p ipadne lenský podíl v dru stvu. l. 5 1) lenství vzniká dnem, kdy p edstavenstvo rozhodne o p ijetí za lena na základ písemné p ihlá ky. K p ihlá ce musí být p ipojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve vý i 500,- K a základního lenského vkladu ve vý i 500,- K. 2) P edstavenstvo je povinno rozhodnout o p ihlá ce nejpozd ji na první sch zi v m síci následujícím po dni, kdy byla dru stvu doru ena. Toto rozhodnutí musí být lenu oznámeno doporu eným dopisem. 3) Dru stvo vrátí zápisné a základní lenský vklad uchaze i o lenství, kterého nep ijalo za lena, do t iceti dn ode dne, kdy se rozhodnutí o nep ijetí uchaze e za lena dru stva stane vykonatelným. 4) Spole né lenství v dru stvu m e vzniknout pouze man el m. l. 6 P echod a p evod lenství 1) len dru stva m e p evést svá práva a povinnosti spojená s lenstvím v bytovém dru stvu ( lenský podíl), nebo jejich ást, na jiného lena dru stva nebo ne lena dru stva, který spl uje podmínky vzniku lenství, zp sobem ur eným zákonem a t mito stanovami ( l. 17, l. 18). 2) Smrtí lena p echází jeho lenství v dru stvu na d dice, kterému p ipadl lenský podíl; to neplatí, jedná-li se o spole né lenství man el v dru stvu, kdy lenem dru stva z stává poz stalý man el a jemu nále í lenský podíl. 3) lenství v dru stvu p echází na nabyvatele práva na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu spln ním dohody o vým n dru stevního bytu, poskytlo-li dru stvo s vým nou p edchozí souhlas ( l. 48). 4) lenství v dru stvu p echází i jiným zp sobem stanoveným zákonem. l. 7 Spole né lenství man el 1) Vznikne-li jednomu z man el za trvání man elství právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu, vznikne se spole ným nájmem bytu i spole né lenství man el v dru stvu. 2) Právo spole ného nájmu dru stevního bytu man eli i spole né lenství man el v dru stvu vznikne také v p ípad p evodu lenství na jednoho z man el podle odst. 1) l. 6. 3) Spole né lenství man el v dru stvu podle odst. 1) a 2) tohoto lánku nevzniká, jestli e man elé spolu trvale ne ijí. Spole né lenství man el v dru stvu nevzniká ani uzav ením man elství se lenem dru stva nájemcem bytu. 4) Ze spole ného lenství jsou oba man elé oprávn ni a povinni spole n a nerozdíln. Man elé jako spole ní lenové mají jeden hlas. l. 8 1) Vznikem spole ného lenství man el nezaniká to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nep em nilo na jejich lenství spole né. 2) Existence spole ného lenství man el nevylu uje vznik samostatného lenství kteréhokoliv z nich v tomté nebo jiném bytovém dru stvu. 2

3 Splynutí, p em na a rozd lení lenství l. 9 Splynutí lenství 1) Jestli e len získá lenská práva k dal ímu p edm tu u ívání bytu nebo nebytovému prostoru v tém e dru stvu, nap. z d vodu d d ní, p evodem lenských práv a povinností, slou ením dru stev a p evodu ásti majetku, vyzve dru stvo lena, aby provedl n kterou z dispozic s lenskými právy podle l. 17 a 18. Jestli e len nevykoná tuto dispozici do t í m síc od výzvy dru stva, splyne takto získané lenství s lenstvím p vodním v lenství jediné. 2) Z d vod uvedených v odst. 1 splynou navzájem i spole ná lenství man el. Vznikem spole ného lenství man el nesplyne to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nep em nilo na jejich spole né lenství. 3) P i splynutí lenství podle odst. 1 a 2 platí délka nejstar ího lenství. lenská práva a povinnosti z takto splynutého lenství z stávají lenovi zachována. l. 10 P em na lenství K p em n lenství dochází v t chto p ípadech: a) spole né lenství man el se m ní na samostatné lenství jednoho z bývalých man el nebo na samostatné lenství ka dého z nich v p ípad uvedeném v l. 25 odst. 4, b) spole né lenství man el se p evedením bytu do vlastnictví podle zvlá tního zákona m ní na samostatné lenství jednoho z nich, a to na základ dohody spole ných len. Dohodu jsou povinni dru stvu p edlo it do 30 dn ode dne vzniku právních ú ink vkladu vlastnického práva k bytu do katastru nemovitostí. Uplyne-li tato lh ta marn, z stává nadále lenem dru stva pouze ten z man el, který byl p vodním lenem dru stva, nebo ten, který byl jako první ú astník uveden v dohod o vým n byt nebo dohod o p evodu lenských práv a povinností, c) samostatné lenství z stavitele se v p ípad uvedeném v l. 22 odst. 2 m ní na samostatné lenství (nebo spole né lenství) ka dého z d dic jednotlivých lenských podíl z stavitele, d) samostatné lenství jednoho z man el, spole ných nájemc dru stevního bytu se vým nou dru stevního bytu m ní na spole né lenství man el, e) samostatné lenství jednoho z man el nájemce dru stevního bytu, se p evodem lenských práv a povinností za trvání man elství na druhého z man el m ní na spole né lenství man el. l. 11 Rozd lení lenství K rozd lení lenství dochází v p ípadech rozd lení dru stva, jestli e len nebo man elé spole ní lenové budou po jeho uskute n ní u ívat nadále byt ve vlastnictví jednoho dru stva a nebytový prostor ve vlastnictví jiného dru stva. l. 12 lenská práva a povinnosti len dru stva má právo zejména: a) ú astnit se osobn nebo prost ednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování lenské sch ze samosprávy a nebo prost ednictvím zvolených delegát na jednání a rozhodování shromá d ní delegát, b) být volen do orgán dru stva, má-li plnou zp sobilost k právním úkon m a spl uje dal í podmínky zákona, pop. stanov dru stva, c) ú astnit se ve keré dru stevní innosti a po ívat výhod, které dru stvo svým len m poskytuje, d) p edkládat návrhy na zlep ení innosti dru stva, obracet se s podn ty, p ipomínkami nebo stí nostmi, týkajícími se innosti dru stva, k p íslu ným orgán m dru stva a být o jejich vy ízení informován, e) na uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru), splatí-li dal í lenský vklad na výzvu dru stva a ve lh t jím stanovené; p i spln ní t chto podmínek má len právo na uzav ení této smlouvy do t iceti dn po vzniku tohoto práva, f) na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu na základ smlouvy uzav ené podle písm. e) tohoto lánku, dohody o p evodu lenských práv a povinností nebo jejich ásti ( l. 17, l. 18), pop ípad jiných skute ností vyplývajících ze zákona nebo stanov. g) na ro ní vyú tování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za pln ní jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu, a na vypo ádání rozdíl z tohoto vyú tování podle zásad schválených p edstavenstvem dru stva, 3

4 h) na majetkové vypo ádání podle l. 26, i) na p evod bytu do vlastnictví podle zvlá tního zákona i tehdy, nepodal-li ádost o p evod v zákonné lh t. l. 13 len dru stva je povinen zejména: a) dodr ovat stanovy dru stva, ostatní vnitrodru stevní p edpisy a rozhodnutí orgán dru stva, b) uhradit dal í lenský vklad podle l. 15, pop. l. 16 ve stanovené vý i a lh t, c) platit nájemné za u ívání bytu v etn mimo ádného (jednorázového) p ísp vku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodate né investice podle l. 40 a úhrady za pln ní jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu, anebo zálohy na n, v p edepsané vý i a lh t splatnosti, d) platit lenské p ísp vky na innost dru stva a odm nu za úkony provedené dru stvem z podn tu nebo ve prosp ch lena dru stva, a to v rozsahu a vý i stanovené vnit ním p edpisem dru stva nebo p edstavenstvem dru stva, e) chránit dru stevní majetek, dodr ovat domovní ád, provozní ád nebytových prostor, p edpisy o po ární ochran a ádn u ívat a udr ovat byt, jako i spole né prostory a za ízení domu zejména provád t úklid spole ných prostor domu a komunikací a ádn u ívat pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu (nebytového prostoru). len dru stva je povinen nahradit dru stvu náklady vynalo ené na úklid spole ných prostor a komunikací pokud si tyto povinnosti len ádn neplní a dru stvo je místo n ho zajistí jiným zp sobem. f) p evzít byt na základ smlouvy o nájmu bytu, který je zp sobilý k u ívání ve lh t stanovené dru stvem, nebo uhradit dru stvu újmu, která mu vznikne opo d ným p evzetím bytu, g) písemn oznamovat dru stvu ve keré zm ny týkající se lena-nájemce a p íslu ník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence, rozú tování cen za pln ní jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu, a pro doru ování písemností, a to do 15 dn ode dne kdy kde zm n do lo. Ohledn po tu osob (jejich zm ny) ijících s lenem-nájemcem ve spole né domácnosti, musí písemné oznámení obsahovat jména, p íjmení, data narození a státní p íslu nost t chto osob. h) umo nit osobám pov eným dru stvem, po p edchozím písemném oznámení, vstup do bytu (nebytového prostoru) za ú elem kontroly jejich ádného u ívání, zji t ní jejich technického stavu a stavy m idel, provád ní oprav, údr by a instalace technických za ízení, jako i jiných prácí nutných k ádnému provozu bytu (nebytového prostoru), pop. ostatních byt i domu jako celku. Bez p edchozí písemné výzvy (okam it ) je len povinen umo nit p ístup do bytu v p ípad e ení havárie, jako i provád ní kontroly stavu a funk nosti m ící techniky v byt, i) uhradit ro ním vyú továním vy íslený rozdíl mezi zaplacenými zálohami úhrad za pln ní, jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu (úhrady slu eb) a skute nou vý í t chto náklad v p ípad, kdy ro ní náklady na úhrady slu eb p evy ují zaplacené zálohy v daném roce, j) hradit náklady na dodávky tepla a teplé a studené vody, rozpo tené na byt podle sm rnice schválené p edstavenstvem dru stva, k) podílet se na úhrad ztráty dru stva maximáln ve vý i trojnásobku lenského vkladu, l) p ispívat podle svých mo ností k pln ní úkol dru stva. l. 14 lenské vklady a lenský podíl 1) lenské vklady v dru stvu tvo í základní lenský vklad a dal í lenský vklad ( l. 15, l. 16). lenský podíl sestává ze základního lenského vkladu a p íp. dal ího lenského vkladu ( l. 15, l. 16); je roven ú etní hodnot v ech lenských vklad lena v dru stvu. 2) Základní lenský vklad je pro v echny leny dru stva stejný a je 500,- K. Po dobu trvání lenství nem e lenský vklad lena v dru stvu klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. l. 15 Dal í lenský vklad 1) Dal í lenský vklad p edstavuje majetkovou ú ast lena na po ízení p íslu ného domu, bytu nebo nebytového prostoru formou výstavby nebo koup, technickém zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru, nebo na po ízení pozemku p íslu ejícího k domu nebo nebytovému prostoru. 2) Zálohovou vý i dal ího lenského vkladu ur í dru stvo p ed zahájením dru stevní výstavby tak, aby jeho vý ka kryla rozpo tem stanovené náklady p ipadající na konkrétn ur ený byt (nebytový prostor), ohledn n ho se 4

5 mezi dru stvem a lenem p edpokládá uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytovému prostoru), sní ené o státní p ísp vek poskytnutý na výstavbu, o úv r poskytnutý pen ním ústavem na výstavbu, p íp. o jiné zdroje financování dru stevní výstavby. Zálohu na dal í lenský vklad je len povinen zaplatit ve vý i a lh t stanovené editelem. V p ípad nutnosti zvý it zálohu na dal í lenský vklad se postupuje obdobn. 3) Po finan ním uzav ení stavby rozd lí dru stvo náklady a zdroje financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) a p edstavenstvo rozhodne o kone né vý i lenského vkladu. 4) S rozd lením náklad a zdroj financování na byty (nebytové prostory) a s rozhodnutím o kone né vý i dal ího lenského vkladu seznámí dru stvo lena nejpozd ji do esti m síc od finan ního uzav ení stavby. Rozhodnutí o kone né vý i dal ího lenského vkladu musí být lenovi doru eno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se m e len písemn odvolat. Odvolání nemá odkladný ú inek. Nedoplatek dal ího lenského vkladu je splatný do t iceti dn od doru ení rozhodnutí, pokud p edstavenstvo nerozhodne jinak, v této lh t je dru stvo povinno uhradit p ípadný p eplatek dal ího lenského vkladu. 5) Doklad o rozd lení náklad a zdroj financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) za le dru stvo na v domí také výboru samosprávy. 6) Obdobn jako v odstavcích 2 a 4 se postupuje; je-li po izován p íslu ný d m, byt nebo nebytový prostor koupí od p edchozího vlastníka, p i financování technického zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru a po ízení pozemku z dal ího lenského vkladu. 7) O technické zhodnocení bytu se nejedná v p ípadech, kdy nájemce, a to by i se souhlasem dru stva, provede technické zhodnocení ( l. 35 odst. 6) na vlastní náklady, 8) lenské podíly stanovené do konce roku 1993 z stávají ve vý i vyplývající z ú etní záv rky k datu l. 16 Dal í lenský vklad 1) Uzav ení smlouvy o nájmu uvoln ného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady dal ího lenského vkladu podle l. 15, podmínit splacením dal ího lenského vkladu. Vý i tohoto dal ího lenského vkladu stanoví p edstavenstvo dru stva. 2) Obdobn lze postupovat i p i povolení roz í ení stávajícího bytu (nebytového prostoru), pokud by se týkalo spole ných prostor v dom, po ízení bytu nebo nebytového prostoru formou nástavby, p ístavby i vestavby v dom, nebo p i p ijetí nájemce bytu nebo osoby d íve ji z dru stva vylou ené u ívající byt z titulu tzv. práva na bydlení dle 714 ob anského zákoníku, za lena dru stva. l. 16a Nepen itý lenský vklad Dal í lenský vklad podle l. 15 a l. 16 m e mít formu nepen itého vkladu. Nepen itý vklad se ocení cenou stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným na náklad vkladatele. Metodiku pro stanovení ceny znaleckým posudkem ur í p edstavenstvo. l. 17 P evod lenských práv a povinností 1) P evod práv a povinností spojených s lenstvím v dru stvu na základ dohody nepodléhá souhlasu orgán dru stva. 2) lenská práva a povinnosti spojená s lenstvím p echázejí na nabyvatele ve vztahu k dru stvu p edlo ením smlouvy o p evodu lenství v dru stvu nebo pozd j ím dnem uvedeným v této smlouv. Dohodou o p evodu lenských práv a povinností spojených s lenstvím v dru stvu nep echází právo nájmu k dru stevnímu bytu (nebytovému prostoru); lenu dru stva vzniká právo na uzav ení smlouvy o nájmu bytu (nebytového prostoru). 3) Tyté ú inky jako p edlo ení smlouvy o p evodu lenství nastávají, jakmile dru stvo obdr í písemné oznámení dosavadního lena (spole ných len ) o p evodu lenství a písemný souhlas nabyvatele lenství. P i p evodu musí být spln ny podmínky lenství podle l. 4. 4) P edm tem p evodu lenských práv a povinností nejsou práva a povinnosti osobního charakteru, tedy taková, která jsou spojena s lenstvím v orgánech dru stva. l. 18 P evod ásti lenských práv a povinností len m e p evést ást svých lenských práv a povinností za podmínek uvedených v l. 17 na jiného lena tého dru stva v p ípadech: a) kdy len nájemce dru stevního bytu z d vodu d d ní, slou ení dru stev nebo p evodu ásti majetku 5

6 dru stva získal právo na uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru) podle l. 12 písm. e) k jinému bytu v tém e dru stvu, nebo právo takový byt u ívat, b) kdy len nájemce dru stevního bytu získal právo na uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru) podle l. 12 písm. e) k jinému bytu v dru stvu, c) kdy len nájemce dru stevního bytu (nebytového prostoru) p evádí ást lenských práv a povinností týkající se bytu (nebytového prostoru) v p ípad, e mu sv d í právo nájmu k více p edm t m u ívání a p evádí právo pouze k jednomu z nich l. 19 Zánik lenství 1) lenství v dru stvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) smrtí lena dru stva, d) vylou ením, e) zánikem dru stva, f) prohlá ením konkursu na majetek lena, g) zamítnutím návrhu na prohlá ení konkursu pro nedostatek majetku lena, h) pravomocným na ízením výkonu rozhodnutí posti ením lenských práv a povinností, i) vydáním exeku ního p íkazu k posti ení lenských práv a povinností po právní moci usnesení o na ízení exekuce, j) zánikem spole ného lenství man el v dru stvu; lenství v ak nezaniká tomu z man el nebo bývalých man el, který se stává výlu ným lenem, k) jiným zp sobem stanoveným zákonem. 2) V p ípad zru ení konkurzu na majetek lena z jiných d vod ne po spln ní rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, dále v p ípadech pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí posti ením lenských práv a povinností lena v dru stvu a pravomocného zastavení exekuce podle zvlá tního p edpisu, se lenství v dru stvu obnovuje. l. 20 Dohoda 1) Dohodne-li se dru stvo a len na skon ení lenství, kon í lenství sjednaným dnem. 2) Dohodu o skon ení lenství uzavírají dru stvo a len písemn. Jedno vyhotovení dohody o skon ení lenství vydá dru stvo lenovi. l. 21 Vystoupení 1) len m e z dru stva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby dvou m síc ; tato doba za íná prvním dnem kalendá ního m síce následujícího po doru ení písemného oznámení lena o vystoupení z dru stva. 2) len, který nesouhlasí s p evodem svých lenských práv a povinností na právního nástupce dru stva, m e z dru stva vystoupit ke dni, kdy k tomuto p evodu má dojít, kdy to oznámí p edstavenstvu do jednoho týdne po usnesení shromá d ní delegát. Vypo ádací podíl je povinný uhradit lenovi, který z dru stva vystoupil, právní nástupce dru stva do jednoho m síce ode dne, kdy na n ho p e lo jm ní dru stva. 3) Oznámení o vystoupení m e len odvolat jen písemn a se souhlasem dru stva. l. 22 Úmrtí lena 1) lenství fyzické osoby zaniká smrtí; nejde-li o spole né lenství man el, p echází dnem jeho smrti lenství v dru stvu na d dice, kterému p ipadl lenský podíl. S p echodem lenství p echází na d dice i nájem dru stevního bytu. Pen ité závazky související s nájmem bytu je v pr b hu d dického ízení povinen hradit oprávn ný d dic; není-li k okam iku smrti z stavitele znám, m e tyto závazky hradit a do skon ení d dického ízení dru stvo. Po skon ení d dického ízení je d dic, kterému p ipadl lenský podíl, povinen ve keré dluhy dru stvu uhradit. 2) Nále ely-li z staviteli dva nebo více p edm t u ívání v jednom dru stvu, mohou jednotlivé s nimi spjaté dal í 6

7 lenské vklady p ipadnout r zným d dic m. Tím se z stavitelovo lenství v den jeho smrti p em ní na dv nebo více samostatných lenství (pop. spole ných lenství man el ) jednotlivých d dic. V takovém p ípad je v ak t eba ur it, na kterého z d dic p echází základní lenský vklad. Ostatní d dicové jsou dru stvu povinni uhradit základní lenský vklad a zápisné do 30 dn ode dne nabytí ú innosti p ísl. rozhodnutí soudu nebo dohody d dic, jinak jim lenství v dru stvu nevznikne. l. 23 Vylou ení 1) P edstavenstvo m e rozhodnout o vylou ení lena jestli e: a) op tovn a p es výstrahu poru uje své lenské povinnosti nebo z jiných d le itých d vod uvedených ve stanovách, b) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti dru stvu, nebo proti lenu dru stva, 2) Rozhodnutí o vylou ení z dru stva musí být lenu písemn oznámeno doru ením do vlastních rukou. V rozhodnutí o vylou ení lena z dru stva musí být uveden d vod podle odst. 1, který nelze dodate n m nit. 3) Proti rozhodnutí p edstavenstva o vylou ení má právo podat len odvolání k shromá d ní delegát. Není-li právo na odvolání uplatn no do t í m síc ode dne, kdy se len dozv d l nebo mohl dozv d t o rozhodnutí o vylou ení, zaniká. Odvolání má odkladný ú inek. 4) Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromá d ní delegát o vylou ení za neplatné, je-li v rozporu s právními p edpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatn no do t í m síc ode dne konání shromá d ní delegát které vylou ení potvrdilo, nebo jestli e nebylo ádn svoláno, ode dne, kdy se len mohl dov d t o konání shromá d ní delegát které vylou ení potvrdilo, nejpozd ji ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká. 5) Jestli e je d vodem návrhu podle odstavce 4), e tvrzené rozhodnutí shromá d ní delegát nep ijalo proto, e o n m nehlasovalo, anebo e obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí které shromá d ní delegát p ijalo, lze podat návrh do t í m síc ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozv d l, nejdéle v ak do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromá d ní delegát. 6) P i vyslovení neplatnosti zániku lenství podle odstavce 4) shora, má po kozený len právo na náhradu kody. 7) len p edstavenstva a kontrolní komise, m e být z dru stva vylou en a poté, co shromá d ní delegát rozhodne o jeho odvolání z orgánu dru stva. l. 24 Zánik dru stva lenství zaniká po zru ení dru stva a ukon ení jeho likvidace dnem výmazu dru stva z obchodního rejst íku. l. 25 Zánik spole ného lenství man el 1) Spole né lenství man el v dru stvu zaniká: a) smrtí jednoho z man el b) smrtí jednoho z bývalých man el c) dohodou rozvedených man el, d) rozhodnutím soudu o zru ení práva spole ného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými man eli s ur ením, který z bývalých man el bude byt dále u ívat jako len dru stva a oprávn ný nájemce, e) písemnou dohodou man el p i p evodu bytu do jejich vlastnictví, f) na základ písemné dohody man el o vypo ádání vzájemných majetkových vztah, práv a povinností spole ného bydlení pro dobu po rozvodu man elství. 2) Zanikne-li spole né lenství man el v dru stvu smrtí jednoho z nich, z stává lenem dru stva a nájemcem dru stevního bytu (nebytového prostoru) poz stalý man el. Po rozvodu man elství z stává lenem dru stva a nájemcem dru stevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených man el, který byl ur en dohodou rozvedených man el, rozhodnutím soudu nebo dohodou uzav enou podle odst. 1 písm. f). 3) Smrtí jednoho z bývalých man el, kte í po rozvodu man elství do doby úmrtí jednoho z nich neuzav eli dohodu, ani nerozhodl soud o zru ení spole ného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt u ívat jako len dru stva, zaniká spole ný nájem bytu i spole né lenství v dru stvu a nájemcem bytu a lenem dru stva z stává bývalý ijící man el. 4) Dohodnou-li se rozvedení man elé spole ní lenové dru stva, u ívající spole n dru stevní byt i nebytový prostor, e jeden z nich bude jako len dru stva u ívat dru stevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne- 7

8 li tak soud, zaniká spole né lenství man el jeho p em nou na samostatné lenství ka dého z nich dnem uzav ení dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Sou ástí dohody nebo rozhodnutí soudu, musí být pak i to, kterému z rozvedených man el p ipadne základní lenský vklad. Druhý z rozvedených man el je povinen uhradit základní lenský vklad a zápisné do 30 dn ode dne nabytí ú innosti dohody nebo rozhodnutí soudu, jinak mu lenství v dru stvu nevznikne. 5) Spole né lenství man el a zárove lenství obou v dru stvu zaniká i p evodem jejich lenských práv a povinností a zánikem lenství podle l. 19. l. 26 Majetkové vypo ádání 1) Zánikem lenství za trvání dru stva ( l. 19) vzniká bývalému lenovi nebo jeho d dic m nárok na vypo ádací podíl. Vypo ádací podíl se rovná ú etní hodnot majetkové ú asti lena v dru stvu, a to: a) u nebydlícího lena ( len, kterému dosud nevzniklo právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu nebo nebytového prostoru) ú etní hodnot základního lenského vkladu, b) u lena - nájemcem bytu nebo nebytového prostoru, ú etní hodnot základního lenského vkladu a ú etní hodnot dal ího lenského vkladu, c) u vlastníka - bývalého nájemce bytu nebo nebytového prostoru, kterému dru stvo byt nebo nebytový prostor p evedlo do vlastnictví podle zvlá tního zákona, ú etní hodnot základního lenského vkladu. 2) Nárok na výplatu vypo ádacího podílu vzniká uplynutím t í m síc po schválení ádné ú etní záv rky za rok, ve kterém lenství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodá ská situace dovoluje, m e dru stvo uspokojit tento nárok nebo jeho ást i d íve. 3) Výplata vypo ádacího podílu podle odst. 1 písm. b) je vázána v dy na vyklizení bytu (nebytového prostoru) a jeho p edání dru stvu. 4) Zanikne-li lenu dru stva nájem bytu nebo nebytového prostoru bez zániku lenství jiným zp sobem ne p evodem bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví, vznikne mu nárok na výplatu majetkové ú asti ve vý i ú etní hodnoty dal ího lenského vkladu uplynutím t í m síc od schválení ádné ú etní záv rky za rok, ve kterém p estal byt nebo nebytový prostor u ívat a vyklizený jej p edal dru stvu. 5) Krom nároku na výplatu vypo ádacího podílu nemá bývalý len nebo jeho d dicové z d vodu zániku lenství za trvání dru stva nárok na jakoukoliv jinou ást majetku dru stva. 6) P i výplat vypo ádacího podílu zapo te dru stvo své splatné pohledávky v i bývalému lenu. 7) Zánikem lenství v d sledku p evodu práv a povinností spojených s lenstvím anebo vým ny dru stevního bytu nevzniká dosavadnímu lenovi dru stva v i dru stvu nárok na vypo ádací podíl; vzájemné nároky si ú astníci p evodu nebo vým ny vypo ádají mezi sebou. l. 27 lenská evidence Dru stvo vede seznam v ech svých len. Do seznamu se zapisují krom firmy nebo názvu a sídla právnické osoby, nebo jména a p íjmení, bydli t a rodného ísla fyzické osoby, i vý e lenských vklad, pop. dal í rozhodné skute nosti. V seznamu se bez zbyte ného odkladu vyzna í v echny zm ny evidovaných skute ností. P edstavenstvo umo ní ka dému, kdo proká e právní zájem, aby do seznamu nahlédl. len dru stva má právo do seznamu nahlí et a ádat vydání potvrzení o svém lenství a obsahu zápisu v seznamu. Pro pot eby vedení lenské evidence eviduje dru stvo následující osobní údaje o svých lenech a nájemnících byt (nebytových prostor) : jméno a p íjmení, datum narození, rodné íslo, adresu bydli t, údaje o trvalém pobytu, po et osob domácnosti lena (nájemce), skute nosti rozhodné pro posouzení vzniku a zániku lenství (spole ného lenství man el ), nájmu, a p echodu nebo p evodu lenství(spole ného lenství man el ). V otázkách nakládání s osobními údaji len dru stva se dru stvo ídí zvlá tním zákonem. ást IV. Po adníky a vznik práva na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu l. 28 Sestavování po adníku Rozhodne-li dru stvo o výstavb nebo koupi bytového domu nebo bytu, sestaví sou asn nejpozd ji do t iceti dn 8

9 od tohoto rozhodnutí, návrh po adníku. Návrh po adníku sestavuje editel dru stva; p i jeho sestavení p ihlí í zejména k délce lenství v dru stvu a ke schopnostem len podílet se svými lenskými vklady na výstavb i koupi takovýchto nemovitostí. l. 29 1) Návrh po adníku musí být p ístupný len m dru stva nejmén po dobu t iceti dn. V této dob mohou lenové podávat své p ipomínky. Návrh po adníku musí být zve ejn n zp sobem v dru stvu obvyklým. 2) Po adník schvaluje p edstavenstvo dru stva. 3) Schválený po adník musí být po dobu jeho platnosti zve ejn n zp sobem v dru stvu obvyklým. l. 30 Vznik práva na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu 1) P i spln ní podmínek ur ených ve stanovách uzavírá budoucí smlouvu o nájmu dru stevního bytu dru stvo se leny podle jejich po adí v po adníku. 2) Mimo po adník m e dru stvo uzav ít budoucí smlouvu o nájmu dru stevního bytu / l. 12 písm. e) / se lenem dru stva v p ípadech: a) uzav ení smlouvy o zaji t ní výstavby byt, b) hodných zvlá tního z etele, zejména z d vod d le itých pot eb bytového dru stva, c) kdy byt, který len v dru stvu u ívá, se stal neobyvatelným, nebo byl-li len dru stva zbaven práva na uzav ení budoucí smlouvu o nájmu dru stevního bytu nebo práva nájmu nesprávným postupem dru stva, d) návrhu obecního ú adu, kdy u ívaný dru stevní byt byl uvoln n vyklizením dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto obecním ú adem. 3) Mimo po adník m e dru stvo uzav ít smlouvu o nájmu dru stevního bytu / l. 12 písm. f) / se lenem dru stva v p ípadech: a) návrhu výboru p íslu né samosprávy v p ípad uvoln ní bytu lena, který v tém e dru stevním dom ji u ívá byt nevyhovující jeho bytové pot eb, uzav el-li len s dru stvem písemnou dohodu, e dosud u ívaný byt dru stvu vrátí, b) uvoln ní bytu, kdy dru stvo nesestavilo po adník nebo lenové v n m za azení byli ji uspokojeni, pop. nemají o nájem bytu zájem, 4) Mimo po adník uzav e dru stvo smlouvu o nájmu dru stevního bytu / l. 12 písm. f) / se lenem dru stva v p ípadech : a) kdy len, kterému d íve zaniklo právo nájmu vylou ením nebo výpov dí, tento byt stále u ívá a sou asn ; skýtá záruky ádného pln ní povinností lena dru stva, splnil podmínky dru stva ulo ené mu v souladu s l. 31 t chto stanov. b) kdy len, kterému d íve zaniklo lenství posti ením lenských práv a povinností - v p ípad, e tento zp sob výkonu rozhodnutí (exekuce) byl pravomocn zastaven - tento byt stále u ívá a sou asn ; skýtá záruky ádného pln ní povinností lena dru stva sou asn ; skýtá záruky ádného pln ní povinností lena dru stva a splnil podmínky dru stva ulo ené mu v souladu s l. 31 stanov. l. 31 1) P ed postupem podle l. 30 dru stvo vyzve písemn lena ke splacení dal ího lenského vkladu podle l. 15, pop. lenského vkladu podle l.16; uzav ení smlouvy o nájmu uvoln ného bytu / l. 30 odst. 3) písm. b) stanov/ m e dru stvo dále podmínit odkoupením pohledávek dru stva za t etí osobou a úhradou náklad dru stva na opravy nebo technické zhodnocení uvoln ného bytu a náklad související s provozem takovéhoto bytu. Lh ta na zaplacení po adovaných pln ní nesmí být krat í ne 15 dn od doru ení výzvy. 2) Nesplatí-li len ve stanovené lh t dal í lenské vklady nebo dal í dru stvem po adovaná pln ní /odst. 1) tohoto lánku stanov/, nebo uzav ení smlouvy podle l. 30 písemn odmítne, právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu zaniká. 3) lenu, kterému d íve zaniklo právo nájmu vylou ením nebo výpov dí s p ivolením soudu a který tento byt stále u ívá, jako i lenu, kterému d íve zaniklo lenství posti ením lenských práv a povinností - v p ípad, e tento zp sob výkonu rozhodnutí (exekuce) byl pravomocn zastaven a který tento byt stále u ívá, povinnost ke splacení dal ího lenského vkladu podle l. 15, nevzniká. 4) P i uzavírání smlouvy o nájmu dru stevního bytu v p ípadech uvedených v l. 30 odst. 4 písm. a) a b), je dru stvo oprávn no po adovat, aby len slo il pen ní prost edky k zaji t ní nájemného a úhrad za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu a k úhrad jiných svých závazk v souvislosti s nájmem. Vý e 9

10 slo ených pen ních prost edk (kauce) nesmí p esáhnout trojnásobek p edepsané m sí ní zálohy nájemného a úhrad za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu. Neslo í-li len po adovanou kauci, právo na uzav ení smlouvy zaniká. V ostatním se pou ijí ust. 686a ob anského zákoníku obdobn. l. 32 P enechání dru stevního bytu do nájmu na dobu ur itou Dru stvo m e uzav ít smlouvu o nájmu dru stevního bytu s fyzickou osobou, která není lenem dru stva, pouze v t chto p ípadech: a) o byt nemá zájem ádný z len dru stva, b) zájemce o nájem bytu zabezpe uje provoz domu, v n m se p edm tný byt nachází. Nájem m e být sjednán toliko na dobu ur itou; nejdéle na dobu jednoho roku. Postup p edpokládaný v l. 31 stanov se nepou ije. Vý e nájemného a úhrad za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu se sjedná dohodou v nájemní smlouv. ást V. Nájem dru stevního bytu l. 33 Vznik nájmu dru stevního bytu 1) Nájem dru stevního bytu vzniká smlouvou, kterou dru stvo jako pronajímatel p enechává lenovi dru stva jako nájemci do u ívání byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, e smlouva o nájmu bytu byla uzav ena na dobu neur itou. 2) Nájemní smlouva musí obsahovat p esné ozna ení p edm tu nájmu, rozsahu jeho u ívání, zp sob ur ení nájemného a úhrad za pln ní spojená s u íváním dru stevního bytu, p íp. dal í skute nosti podle obecn závazných právních p edpis. l. 34 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1) S nájemcem dru stevního bytu mohou na základ jeho práva v byt bydlet jeho p íbuzní v ad p ímé, sourozenci, ze a snacha, jako i dal í osoby ijící s ním ve spole né domácnosti. Po et t chto osob, v etn jeho zm ny, je nájemce povinen dru stvu oznámit / l. 13 písm. g) /. 2) Krom práva u ívat byt má nájemce dru stevního bytu, a na základ jeho práva i osoby které s ním bydlí, právo u ívat spole né prostory a za ízení domu, jako i po ívat pln ní, jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu. 3) Nájemce je povinen p i výkonu svých práv dbát na to, aby v dom bylo vytvo eno prost edí zaji ující ostatním nájemc m neru ený výkon jejich práv. 4) Dru stvo je povinno odevzdat nájemci byt ve stavu zp sobilém pro ádné u ívání a zajistit mu plný a neru ený výkon je práv spojených s u íváním bytu. Oprava a údr ba bytu a domu l. 35 1) Nájemce je povinen udr ovat byt v ádném stavu ve keré opravy související s u íváním bytu v etn vým n za izovacích p edm t a za ízení, které jsou sou ástí bytu /výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v odst. 2) tohoto lánku/ a b nou údr bu bytu, zaji uje a hradí nájemce; náklady spojené s údr bou a opravami bytu hradí nájemce mimo nájemné. 2) Dru stvo zaji uje a hradí opravy spole ných ástí dru stevních dom, v etn vým n za ízení a za izovacích p edm t, které jsou sou ástí t chto dom a v p ípadech hodných zvlá tního z etele i sou ástí byt ; spole nými ástmi domu se pro tyto ú ely rozumí: a) základy v etn izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní st ny, pr elí, komíny (krom zaúst ní pro spot ebi e) a podobné stavební ásti domu b) st echa v etn kompletních soustav hromosvod a souvisejících st e ních klempí ských prvk, vpustí a svod srá kových vod 10

11 c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce (krom p í ek v bytech, podlah v bytech a povrchových úprav st n a strop v bytech, v etn p íslu enství t chto byt ) d) vchody a chodby e) schodi t, okna a dve e p ímo p ístupné ze spole ných ástí - krom dve í do bytu a místností tvo ících p íslu enství bytu (sklepy, komory apod.), balkony, lod ie a terasy f) spole n u ívané místnosti v dom jako jsou prádelny, su árny, mandly, ko árkárny, kolárny apod. v etn jejich vnit ního za ízení a vybavení g) kotelny, resp. domovní p edávací stanice a strojovny pro oh ev teplé vody v etn technického za ízení h) rozvody médií v dom (studená voda, teplá u itková voda, teplá voda pro vytáp ní, plyn) a po první uzáv r (ventil) umíst ný v byt (krom tohoto uzáv ru nebo ventilu) a ásti p ípojek mimo d m pat ící k domu v etn domovních regula ních stanic plynu ch) rozvody elektrické energie a po hlavní jisti p íslu ného bytu krom tohoto jisti e, jako i elektrické instalace pro systém skupinového odsávání a po spína umíst ný v byt krom tohoto spína e i) slaboproudé rozvody (spole ná televizní anténa, kabelová televize, domácí telefon, zvonky, apod.) a po p ístroj, resp. zásuvku v byt krom nich j) rozvody odsávání a odv trání v etn skupinových ventilátor a po koncové m í ky krom nich k) výtahy v etn strojovny a výtahové achty l) kanaliza ní systém pro odvod odpadních vod v etn ástí domovních p ípojek a po bytovou odbo ku v etn ní (t.j. krom bytové ásti kanaliza ního potrubí a jejího napojení na odbo ku ze stoupa ky) m) oplocení, venkovní schodi t, p íst e ky na popelnice i kontejnery, venkovní klepa e koberc, su áky prádla, p ístupové komunikace p íslu ející k domu apod. 3) Generální opravy a opravy ucelených systém spojené s kompletní vým nou prvk ve v ech bytech v dom se nepova ují za drobné opravy a hradí se z dlouhodobé zálohy. 4) Pro ú ely t chto stanov a navazujících sm rnic dru stva se rozumí údr bou innosti, kterými se p edchází následk m fyzického opot ebení dom (objekt ) a jejich za ízení, nebo se tento proces zpomaluje. Pat í sem nap. i obvyklé technické prohlídky a p edepsané prov rky a revize. Opravy zahrnující innosti, jejich cílem je obnovení technických vlastností fyzicky ale i moráln opot ebených p edm t a po kozených p edm t na p edepsanou nebo p edem dohodnutou úrove, odstran ní funk ních, vzhledových nebo bezpe nostních nedostatk dom (objekt ) a jejich konstruk ních prvk a spole ných ástí a obnovení jejich u itkovosti a bezpe nosti. 5) Pro ú ely t chto stanov a navazujících sm rnic dru stva se technickým zhodnocením rozumí výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby, stavební úpravy, opravy, rekonstrukce a modernizace dru stevního domu, bytu nebo nebytového prostoru. l. 36 1) Neplní-li dru stvo svoji povinnost odstranit závady, které brání ádnému u ívání bytu, nebo jimi je výkon práv nájemce dru stevního bytu ohro en, má nájemce právo po p edchozím upozorn ní dru stva závady odstranit v nezbytné mí e a po adovat od n ho náhradu ú eln vynalo ených náklad. Právo na náhradu musí uplatnit u dru stva bez zbyte ného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatn no do esti m síc od odstran ní závad. 2) Nepostará-li se nájemce dru stevního bytu o v asné provedení drobných oprav a b nou údr bu bytu, má dru stvo právo u init tak po p edchozím upozorn ní nájemce na jeho náklad samo a po adovat od n j náhradu. 3) Nájemce je povinen po p edchozí písemné výzv (dané min. t i dny p edem) umo nit dru stvu nebo jím pov ené osob, provedení instalace a údr by za ízení pro m ení a regulaci tepla, teplé a studené vody, jako i odpo et nam ených hodnot. Stejn je povinen umo nit p ístup k provedení udr ovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných dru stvem, a p ístup k technickým za ízením v byt, pokud jsou jeho sou ástí a pat í dru stvu.bez p edchozí písemné výzvy (okam it ) je nájemce povinen umo nit p ístup do bytu v p ípad e ení havárie, a za ú elem provedení kontroly stavu a funk nosti m ící techniky v byt. 11

12 l. 37 Nájemce dru stevního bytu je povinen oznámit bez zbyte ného odkladu dru stvu pot ebu t ch oprav v byt, které má nést dru stvo a umo nit jejich provedení, jinak odpovídá za kodu, která nespln ním této povinnosti vznikla. l. 38 Nájemce dru stevního bytu je povinen odstranit závady a po kození, které zp sobil v dom sám, nebo které zp sobili ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má dru stvo právo, po p edchozím upozorn ní nájemce, závady a po kození odstranit a po adovat od n ho náhradu. l. 39 Stavební úpravy 1) Nájemce dru stevního bytu nesmí provád t stavební úpravy ani jinou podstatnou zm nu v byt bez souhlasu dru stva, a to ani na sv j náklad. V p ípad poru ení této povinnosti je dru stvo oprávn no po adovat, aby nájemce provedené úpravy a zm ny bez zbyte ného odkladu na sv j náklad odstranil. 2) Dru stvo je oprávn no provád t stavební úpravy bytu a jiné podstatné zm n v byt pouze se souhlasem nájemce dru stevního bytu. Provádí-li dru stvo takové úpravy ( innosti) na p íkaz p íslu ného státního orgánu, nebo je-li to nezbytné k e ení havarijního stavu v byt nebo z d vod odstran ní závad v byt i dom které je povinno odstranit dru stvo zejména proto, aby byly odstran ny p í iny i následky havarijního stavu v bytech i dom, zaji t ny p edpoklady pro ádné pln ní poskytovaného v souvislosti s u íváním bytu (slu eb) apod. je nájemce jejich provedení povinen umo nit, jinak odpovídá za kodu která poru ením této jeho povinnosti vznikla. l. 40 Nájemné a úhrady za pln ní poskytovaná s u íváním dru stevního bytu 1) Nájemce bytu je povinen platit nájemné a úhrady za pln ní poskytovaná s u íváním bytu ve vý i skute ných náklad dru stva vynalo ených na jeho provoz a správu za kalendá ní rok. 2) Sou ástí nájemného je pravidelný m sí ní nebo mimo ádný jednorázový p ísp vek nájemce na tvorbu tzv. dlouhodobé zálohy ur ené na financování p edpokládaných revizí, údr by, oprav, rekonstrukcí a modernizací domu. 3) Nájemné a úhrady za pln ní poskytovaná s u íváním bytu (dále jen slu by) se stanovují jako zálohy. Nájemné a zálohy na úhrady slu eb se platí spole n m sí n, a to nejpozd ji do dvacátého dne kalendá ního m síce, za který se platí nájemné. Zaplacením se rozumí p ipsání p íslu né pen ní ástky na ú et dru stva nebo slo ení p íslu né hotovosti v pokladn dru stva. 4) Záloha na nájemné, krom dlouhodobé zálohy, se s nájemcem ka doro n vyú tuje, a to sou asn s vyú továním slu eb. Rozdíly z vyú tování se podle rozhodnutí orgánu dru stva zú tují ve prosp ch nebo na vrub statutárního fondu bytového hospodá ství nebo s dlouhodobou zálohou. 5) Skute ná vý e cen a zaplacených záloh za jednotlivé slu by se s nájemcem vyú tuje v dy za kalendá ní rok ( zú tovací období ), a to nejpozd ji do konce tvrtého m síce po skon ení zú tovacího období. Rozdíly z vyú tování jsou splatné do 7 kalendá ních m síc po uplynutí zú tovacího období; byla-li uplatn na reklamace, kterou dru stvo uznalo je kone ný nedoplatek nebo p eplatek splatný nejpozd ji do 8 kalendá ních m síc po uplynutí zú tovacího období. P i výplat p eplatku zji t ného vyú továním zapo te dru stvo své splatné pohledávky v i nájemci bytu. 6) Nezaplatí-li nájemce nájemné, zálohy na úhrady slu eb nebo vyú továním zji t ný nedoplatek do p ti dn po jejich splatnosti, je povinen zaplatit dru stvu poplatek z prodlení ve vý i stanovené zvlá tním právním p edpisem. 7) Prodlení s placením nájemného, záloh na úhrady slu eb nebo vyú továním zji t ného nedoplatku, je hrubým poru ením lenských povinností nájemce a je d vodem pro postup dru stva dle l. 23 stanov. 8) Bli í podrobnosti o zp sobu stanovení nájemného a úhrad za slu by upravuje vnit ní p edpis dru stva Sm rnice o nájemném z byt po ízených v dru stevní bytové výstavb a úhradách za pln ní poskytovaná s u íváním t chto byt (sm rnice. 102/2011). 9) Vylou ený len, který za podmínek stanovených zákonem v byt nadále bydlí z titulu tzv. práva bydlení, je a do doby vyklizení a p edání bytu dru stvu povinen za u ívání bytu platit dru stvu úhradu ve vý i, která odpovídá vý i m sí ního nájemného a záloh na úhrady slu eb za trvání nájemního vztahu; úhrada se ídí pravidly pro nájemné a úhrady slu eb stanovenými v tomto lánku. 12

13 l. 41 1) Nájemce dru stevního bytu má právo na p im enou slevu z nájemného, pokud dru stvo p es jeho upozorn ní neodstraní v byt nebo v dom závadu, která podstatn nebo po del í dobu zhor uje jejich u ívání. Právo na p im enou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestli e nebyla poskytována pln ní spojená s u íváním bytu, nebo byla poskytována vadn, a jestli e u ívání bytu se v d sledku toho zhor ilo. Právo na slevu z nájemného nevzniká v t ch p ípadech, kdy dru stvo neodstraní závady v byt nebo na jeho za ízení, které je povinen na své náklady zaji ovat nájemce resp. jiní nájemci v dom. 2) Stejné právo má nájemce dru stevního bytu, jestli e stavebními úpravami v dom se podstatn nebo po del í dobu zhor í podmínky u ívání bytu nebo domu. 3) Nájemce dru stevního bytu má právo na p im enou slevu z úhrady za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu, pokud je dru stvo ádn a v as neplní. Právo na slevu nájemce nemá, pokud se vady a nedostatky projevují v pln ní, která neposkytuje dru stvo. l. 42 Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu je t eba uplatnit u dru stva bez zbyte ného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatn no do esti m síc ode dne odstran ní závad. l. 43 Spole ný nájem dru stevního bytu man ely 1) Spole ný nájem dru stevního bytu m e vzniknout jen mezi man ely. 2) Spole ný nájem dru stevního bytu vznikne, jestli e za trvání man elství man elé nebo jeden z nich, se stane nájemcem dru stevního bytu. Jestli e se stal nájemcem bytu n který z man el p ed uzav ením man elství, vznikne spole ný nájem bytu uzav ením man elství. 3) Toté platí, vzniklo-li p ed uzav ením man elství n kterému z man el právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu. 4) Ustanovení odstavc 2 a 3 neplatí, jestli e man elé spolu trvale ne ijí. l. 44 B né zále itosti, týkající se spole ného nájmu dru stevního bytu man ely, m e vy izovat ka dý z man el.v ostatních p ípadech je t eba souhlasu obou man el, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkon, týkajících se spole ného nájmu dru stevního bytu, jsou oba man elé oprávn ni i povinni spole n a nerozdíln. l. 45 Právo spole ného nájmu dru stevního bytu man ely zanikne: a) rozvodem man elství v p ípad, e nevzniklo spole né lenství man el v dru stvu, b) na základ písemné dohody o vypo ádání vzájemných majetkových vztah, práv a povinností spole ného bydlení pro dobu po rozvodu man elství, c) dohodou rozvedených man el spole ných len dru stva, pop. rozhodnutím soudu, d) smrtí jednoho z man el, e) smrtí jednoho z bývalých man el, f) zánikem nájmu dru stevního bytu. l. 46 1) Nevzniklo-li spole né lenství man el v dru stvu, má právo u ívat dru stevní byt po rozvodu ten z man el, který je lenem dru stva. 2) Vzniklo-li man el m spole né lenství v dru stvu, z stává lenství a právo u ívat dru stevní byt tomu z rozvedených man el, který byl ur en jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 3) Zem e-li man el a man elé nebyli spole nými leny dru stva, p echází lenství v dru stvu a nájem dru stevního bytu na d dice, kterému p ipadl lenský podíl. Zem e-li man el a man elé byli spole nými leny dru stva, z stává lenem dru stva a jediným nájemcem dru stevního bytu poz stalý man el. 4) Smrtí jednoho z bývalých man el, kte í po rozvodu man elství do doby úmrtí jednoho z nich neuzav eli dohodu, ani nerozhodl soud o zru ení spole ného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt u ívat jako len dru stva, zaniká spole ný nájem bytu i spole né lenství v dru stvu a nájemcem bytu a lenem dru stva 13

14 z stává bývalý ijící man el. l. 47 Podnájem dru stevního bytu nebo jeho ásti 1) Pronajatý dru stevní byt nebo jeho ást m e nájemce p enechat t etí osob do podnájmu smlouvou o podnájmu a to bu na dobu ur enou v této smlouv (dobu ur itou) nebo bez asového omezení (dobu neur itou), jen s p edchozím písemným souhlasem dru stva; poru ení této povinnosti se pova uje za hrubé poru ení lenských povinností nájemce a je d vodem pro postup dru stva dle l. 23 stanov. 2) Nájemce zajistí, e podnájemce neumo ní u ívání podnajatého bytu nebo jeho ásti jiným osobám. 3) Po dobu trvání podnájmu odpovídá za pln ní povinností lena dru stva podle t chto stanov nájemce. Nájemce pln odpovídá za dodr ování pravidel u ívání bytu podnájemcem. 4) Po skon ení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem ani náhradní ubytování. l. 48 Vým na bytu 1) Nájemce dru stevního bytu m e uzav ít se souhlasem dru stva dohodu o vým n bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu; jinak je neplatná. Sou ástí dohody o vým n bytu musí být i dohoda o p evodu lenských práv a povinností spojených s lenstvím v dru stvu (p evod lenství a lenského podílu v dru stvu). 2) Jestli e nájemce dru stevního bytu, který je sou asn i nájemcem nebytového prostoru, vym uje byt s osobou, která není lenem dru stva, dru stvo dohodu neschválí, dokud se tato osoba nestane lenem dru stva. 3) K p evodu lenství a lenského podílu v dru stvu z p evodce na nabyvatele dojde dnem spln ní dohody o vým n bytu tj. dnem uskute n ní vým ny vym ovaných byt. l. 49 1) Právo na spln ní dohody o vým n byt musí být uplatn no u soudu do t í m síc ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne. 2) Nastanou-li dodate n u n kterého z ú astník takové záva né okolnosti, e není mo no spln ní dohody na n m spravedliv po adovat, m e od dohody odstoupit; musí v ak tak u init bez zbyte ného odkladu. Povinnost k náhrad kody tím není dot ena. l. 50 Zánik nájmu dru stevního bytu Nájem dru stevního bytu zaniká: a) zánikem lenství nájemce dru stevního bytu podle l. 19, b) písemnou dohodou mezi dru stvem a nájemcem dru stevního bytu ke dni stanoveném v dohod, c) písemnou výpov dí nájemce danou v souladu s p ísl. ust. ob anského zákoník v platném a ú inném zn ní, d) písemnou výpov dí dru stva jako pronajímatele danou v souladu s p ísl. ust. ob anského zákoníku v platném a ú inném zn ní, e) uplynutím doby v p ípad, e nájem dru stevního bytu byl sjednán na ur itou dobu, nedohodne-li se dru stvo s nájemcem jinak, f) p evedením bytu do vlastnictví lena podle zvlá tního zákona, g) zem e-li nájemce dru stevního bytu a nejde-li o byt ve spole ném nájmu man el, p echází smrtí nájemce nájem dru stevního bytu na d dice, kterému p ipadl lenský podíl; je-li více d dic, vznikne spole ný nájem dru stevního bytu jen tehdy, p ipadl-li lenský podíl man el m. l. 51 Bytové náhrady 5) Nájemce dru stevního bytu, jemu nájem bytu zanikl, je povinen se z bytu vyst hovat a byt vyklidit; pokud má podle zákona právo na bytovou náhradu nebo p íst e í, není povinen tak u init dokud pro n j není odpovídající bytová náhrada nebo p íst e í zaji t no. 6) Co se rozumí bytovou náhradou nebo p íst e ím stanovují p ísl. ust. ob anského zákoníku v platném a ú inném zn ní. 14

15 l. 52 Nájem nebytových prostor 1) O nájmu nebytových prostor platí p im en ustanovení o nájmu byt. 2) Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finan ní ú asti len upravuje zvlá tní p edpis. l. 53 Zaji t ní ádného vyu ití byt 1) Dru stvo dbá, aby dru stevní byty, se kterými hospoda í, byly v souladu s jejich stavebním ur ením vyu ívány k bytovým ú el m. 2) Byt nebo jeho ást m e nájemce dru stevního bytu nebo lenové jeho domácnosti do asn pou ívat i k jiným ú el m ne k bydlení jen se souhlasem dru stva. Právo ostatních nájemc i vlastník byt v dom, na neru ený výkon jejich práv v ak nesmí být tímto dot eno. l. 54 Slou ení a rozd lení bytu 1) Byt je mo né slou it se sousedním bytem ( ástí bytu) a rozd lit na dva nebo více samostatných byt jen se souhlasem p edstavenstva dru stva. 2) P edstavenstvo dru stva povolí slou ení nebo rozd lení bytu zejména tehdy, jestli e se tím dosáhne ú eln j ího vyu ití bytového prostoru leny domácnosti. l. 55 1) Souhlas p edstavenstva dru stva se slou ením nebo rozd lením bytu nenahrazuje povolení stavebního ú adu, které je nutné podle zvlá tních p edpis. 2) V souvislosti se slou ením nebo rozd lením bytu p edstavenstvo dru stva sou asn p erozd lí náklady a zdroje financování slou ených nebo rozd lených byt a ur í vý i dal ích lenských vklad a z statek nesplaceného investi ního úv ru p ipadajících na p íslu né byty. ást VI. Orgány dru stva Orgány dru stva jsou: a) shromá d ní delegát, b) p edstavenstvo, c) kontrolní komise, d) lenské sch ze samosprávy, e) výbor samosprávy. l. 56 l. 57 1) leny orgán dru stva mohou být jen lenové dru stva star í 18 let a zástupci právnických osob, které jsou leny dru stva. Je-li lenem dru stva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu dru stva. 2) leny p edstavenstva a kontrolní komise mohou být lenové dru stva, kte í jsou pln zp sobilí k právním úkon m, bezúhonní ve smyslu zákona o ivnostenském podnikání nenastala u nich skute nost, je je p eká kou provozování ivnosti podle zákona o ivnostenském podnikání, a ádn plní povinnosti lena dru stva. 3) Se leny dru stva, kte í byli zvoleni do p edstavenstva, uzav e dru stvo smlouvu o výkonu funkce podle p ísl. ustanovení obchodního zákoníku v platném a ú inném zn ní. l. 58 1) Orgány dru stva mohou jednat jen o zále itostech, které podle zákona a stanov dru stva spadají do jejich p sobnosti. 2) Kolektivní orgány dru stva rozhodují na základ ádného svolání v ech len orgánu ( l. 67, l. 73, l. 79). 15

16 3) Kolektivní orgány dru stva jsou zp sobilé se usná et, jen je-li p ítomna nadpolovi ní v t ina jejich len. Usnesení je p ijato, hlasovala-li pro n nadpolovi ní v t ina p ítomných, pokud zákon nebo stanovy neur ují jinak. l. 59 1) Funk ní období len orgán dru stva iní p t let. Pokud v ak byl len orgánu zvolen do orgánu dru stva k pozd j ímu dni ne je den po átku funk ního období nejd íve zvoleného lena tého orgánu dru stva, kon í jeho volební období sou asn se skon ením volebního období tohoto nejd íve zvoleného lena orgánu dru stva. 2) lenové orgánu dru stva mohou být voleni op tovn. l. 60 1) lenové orgán dru stva jsou povinni vykonávat svou p sobnost s pé í ádného hospodá e, zachovávat ml enlivost o d v rných informacích a skute nostech, jejich prozrazení t etím osobám by mohlo dru stvu zp sobit kodu, dodr ovat právní p edpisy, stanovy a usnesení vy ích orgán dru stva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 2) Ka dý len dru stva je oprávn n podat jménem dru stva alobu proti lenovi p edstavenstva nebo proti lenovi jiného orgánu podílejícího se na ízení dru stva nebo jeho organiza ní jednotky o náhradu kody, kterou dru stvu zp sobil. Jiná osoba ne len dru stva, který alobu podal, nebo osoba jím zmocn ná nem e v ízení init úkony jménem dru stva i za dru stvo. 3) Ustanovení odstavce 2 se nepou ije, vymáhá-li náhradu kody p edstavenstvo. l. 61 1) Neplní-li len voleného orgánu ádn svoji funkci, m e jej p ed uplynutím funk ního období odvolat orgán, který jej zvolil. 2) len dru stva, který je do nové funkce zvolen, m e z funkce odstoupit, je v ak povinen oznámit to orgánu, jeho je lenem. Jeho funkce kon í dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. P íslu ný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbli ím zasedání poté, kdy se o odstoupení dov d l, nejdéle v ak do t í m síc. Po marném uplynutí této lh ty se odstoupení pokládá za projednané. 3) Zvolení náhradníci len orgán dru stva nastupují namísto odstoupiv ího lena dnem ú innosti odstoupení podle stanoveného po adí. 4) Není-li náhradník zvolen, m e orgán povolat zastupujícího lena a do doby, kdy m e být provedena ádná volba nového lena. Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena. 5) Ustanovení odst. 3 a 4 platí i v p ípad, e lenství v orgánu zanikne smrtí. 6) len m orgán dru stva nále í za výkon funkce a innosti p i výkonu funkce vykonávané odm na, náhrady vynalo ených hotových výdaj a event. dal í od vodn né náklady, a to podle zásad stanovených shromá d ním delegát. l. 62 1) Funkce lena p edstavenstva a lena kontrolní komise jsou vzájemn neslu itelné. 2) lenové p edstavenstva a kontrolní komise dru stva a editel (prokurista) nesm jí být podnikateli ani leny statutárních a dozor ích orgán právnických osob s obdobným p edm tem innosti, jako ani zam stnanci státních a obdobných orgán provád jících v i dru stvu kontrolní innost, pokud jim k tomu nedá souhlas shromá d ní delegát. lenové p edstavenstva a kontrolní komise dru stva a editel (prokurista) jsou povinni písemn oznámit p edsedovi p edstavenstva nebo kontrolní komise, e se stali podnikateli nebo leny statutárních i dozor ích orgán právnických osob s obdobným p edm tem innosti, a nebo zam stnanci státních i obdobných orgán provád jících v i dru stvu kontrolní innost, a to do 14 dn poté, co se tak stalo. Nebudeli v takovém p ípad p íslu ný souhlas lenu ud len na nejbli ím jednání shromá d ní delegát, jeho ú ast v orgánu dru stva skon í bez dal ího uplynutím lh ty jednoho roku která po íná b et dnem, kdy se stal podnikatelem nebo lenem statutárního i dozor ího orgánu právnické osoby s obdobným p edm tem innosti, nebo zam stnancem státního i obdobného orgánu provád jícího v i dru stvu kontrolní innost. 3) lenové p edstavenstva, kontrolní komise a zam stnanci dru stva ve vedoucích funkcích mohou být leny statutárních a dozor ích orgán právnických osob, jejich spole níkem, z izovatelem, lenem, ú astníkem apod. je dru stvo. 4) Pokud se prokazateln zjistí, e len p edstavenstva, kontrolní komise nebo editel (prokurista) poru il oznamovací povinnost uvedenou v odst. 2, m e jej orgán dru stva, v n m len zasedá, z funkce odvolat; editele odvolává p edstavenstvo. V takovém p ípad skon í lenovi ú ast v orgánu dru stva dnem, kdy tento 16

17 orgán o odvolání lena z funkce rozhodl; výkon práce na pozici editele kon í zam stnanci dru stva posledním dnem kalendá ního m síce následujícího po m síci, v n m mu bylo odvolání doru eno. l. 63 1) V orgánech dru stva se hlasuje ve ejn. V jednotlivých p ípadech se m e orgán dru stva usnést na hlasování tajném; hlasování p i volb len p edstavenstva a len kontrolní komise je tajné. 2) P i hlasování má ka dý len dru stva i ka dý len orgánu dru stva, jeden hlas. 3) V p edstavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení p ijmout hlasováním uskute n ným písemn nebo pomocí prost edk sd lovací techniky, jestli e s tímto zp sobem hlasování projeví souhlas v ichni lenové orgánu. Pro tento p ípad se hlasující pokládají za p ítomné. l. 64 1) Orgány dru stva jednají o zále itostech, které byly uvedeny na schváleném po adu jednání, pop. o zále itostech, o jejich projednávání se orgán dodate n usnesl, pokud stanovy nebo jednací ád neur ují jinak. 2) Jednání orgán jsou neve ejná. P edsedové jednotlivých orgán mohou rozhodnout o p izvání dal ích osob k jednotlivým projednávaným zále itostem. 3) Jednání orgán spo ívá v p ednesení podn tu k jednání, v rozprav a zpravidla je zakon eno usnesením. Jednání je t eba vést tak, aby byl zji t n skute ný stav v ci. l. 65 1) O pr b hu jednání v ech orgán dru stva se po izuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání sch ze, b) p ijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nep ijaté námitky len, kte í po ádali o jejich zaprotokolování. 2) P ílohu zápisu tvo í seznam ú astník jednání(presen ní listina), písemná pozvánka na jednání a písemné podklady které byly p edlo eny k projednávaným bod m - pokud jejich písemnou formu zákon nebo stanovy vy adují. 3) Ka dý len dru stva má právo vy ádat si zápis a jeho p ílohy k nahlédnutí. 4) Schválené usnesení shromá d ní delegát dru stvo zve ejní vyv ením na ú ední desce dru stva do patnácti dn ode dne jeho p ijetí. Doba zve ejn ní iní t i m síce. 5) Podrobnosti o postupu orgán dru stva p i volbách a odvolání, o jednání a rozhodování a ov ování zápisu upravuje volební a jednací ád, které schvaluje shromá d ní delegát. l. 66 Shromá d ní delegát 1) Shromá d ní delegát je nejvy ím orgánem dru stva, kde uplat ují lenové své právo ídit zále itosti dru stva, kontrolovat innost dru stva a jeho orgán. Shromá d ní delegát plní v plném rozsahu p sobnost lenské sch ze. 2) Do výlu né p sobnosti shromá d ní delegát pat í: a) p ijímat a m nit stanovy a jednací ád dru stva, b) volit a odvolávat leny p edstavenstva a kontrolní komise v po tu a zp sobem, které samo ur í, c) volit náhradníky len p edstavenstva a kontrolní komise a stanovit po adí, podle kterého náhradníci nastupují namísto odstoupiv ích len p edstavenstva a kontrolní komise, d) projednávat a schvalovat zprávy p edstavenstva a kontrolní komise o innosti dru stva, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat zásady hospoda ení, schvalovat ádnou ú etní záv rku a rozhodovat o rozd lení a u ití zisku, pop. zp sobu úhrady ztráty, f) schvalovat statuty fond, g) rozhodovat o vý i a zm nách zapisovaného základního kapitálu, h) rozhodovat o odvoláních proti usnesení p edstavenstva v p ípadech ur ených ve stanovách, i) rozhodovat o splynutí, slou ení, rozd lení a o jiném zru ení dru stva nebo o zm n právní formy j) stanovovat vý i uhrazovací povinnosti v p ípad ztráty dru stva k) rozhodovat o významných majetkových dispozicích l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo 17

18 s byty ve vlastnictví dru stva v souladu s 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku. 3) Do p sobnosti shromá d ní delegát pat í i rozhodování týkající se dru stva a jeho innosti, pokud si rozhodování o n které v ci vyhradilo, s výjimkou otázek týkajících se ízení dru stva. 4) K p ijetí usnesení v p ípad podle odst. 2 a) se vy aduje souhlas nejmén jedné poloviny v ech zvolených delegát. K p ijetí usnesení v p ípad odst. 2 g) a i) a v p ípad uvedeném v l. 101 odst. 2) (v ásti týkající se p evodu ned litelného fondu do statutárního fondu ostatního hospoda ení) se vy aduje souhlas nejmén dvou t etin v ech zvolených delegát. 5) Shromá d ní delegát m e na návrh kontrolní komise zm nit nebo zru it pravomocné rozhodnutí p edstavenstva, kterým byly poru eny obecné závazné právní p edpisy nebo stanovy dru stva, jestli e od ú innosti takovéhoto rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více ne dva roky. l. 67 1) Jednání shromá d ní delegát dru stva svolává p edstavenstvo podle pot eby, nejmén jednou ro n a koná se v obci sídla dru stva. 2) Shromá d ní delegát musí být svoláno nejpozd ji do ty iceti dn od doru ení ádosti, po ádá-li o to písemn : a) jedna t etina v ech len dru stva, b) jedna t etina zvolených delegát, c) kontrolní komise, d) nejmén dv t etiny len p edstavenstva. 3) Jestli e p edstavenstvo nesvolá shromá d ní delegát tak, aby se konalo do ty iceti dn od doru ení ádosti, je osoba písemn pov ená osobami nebo orgánem, který po adoval svolání shromá d ní delegát, oprávn na svolat shromá d ní delegát sama. lenové p edstavenstva jsou spole n a nerozdíln povinni vydat této osob na její ádost seznam len, pop. delegát dru stva. 4) Na ádost jedné t etiny len dru stva nebo kontrolní komise, pop ípad t í delegát za adí p edstavenstvo jimi ur enou zále itost na po ad jednání shromá d ní delegát.ustanovení 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se pou ije p im en. 5) Na shromá d ní delegát musí být pozváni v ichni zvolení delegáti. lenové p edstavenstva a kontrolní komise se shromá d ní delegát ú astní z titulu své funkce. Pokud nebyli zárove zvoleni za delegáty, mají p i jednání pouze hlas poradní. Shromá d ní delegát je svoláváno písemnou pozvánkou, obsahující zejména datum, hodinu a místo jejího konání, a po ad jednání. Pozvánka se odesílá po tou v em delegát m na adresu jejich bydli t nejpozd ji 15 dn p ed datem konání shromá d ní delegát. Pozvánku lze na místo zaslání po tou doru it osobn delegát m na jejich adresu v té e lh t ; osobní doru ení se potvrzuje podpisem delegáta. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály. 6) P i hlasování má ka dý delegát jeden hlas. Delegáta m e nahradit pouze zvolený náhradník. l. 68 Není-li shromá d ní delegát schopno se usná et, svolá p edstavenstvo náhradní shromá d ní delegát tak, aby se konalo do t í týdn ode dne, kdy se m lo konat shromá d ní delegát p vodn svolané. Náhradní shromá d ní delegát musí být svoláno novou pozvánkou s nezm n ným po adem jednání. Pozvánka musí být odeslána do patnácti dn ode dne, na který bylo svoláno p vodní shromá d ní delegát, nejpozd ji v ak deset dn p ed konáním náhradního shromá d ní delegát. Náhradní shromá d ní delegát je schopno se usná et je-li p ítomna alespo jedna tvrtina delegát. Usnesení je p ijato, hlasovala-li pro n nadpolovi ní v t ina p ítomných delegát. l. 69 1) Na návrh lena vysloví soud neplatnost usnesení shromá d ní delegát, pokud usnesení je v rozporu s právními p edpisy nebo stanovami dru stva. Návrh soudu m e len podat, po ádal-li o zaprotokolování námitky na shromá d ní delegát, které usnesení p ijalo, nebo jestli e námitku oznámil p edstavenstvu do jednoho m síce od konání tohoto shromá d ní a nebylo-li svoláno ádn do jednoho m síce ode dne, kdy se o jeho konání dov d l, nejdéle v ak do jednoho roku od konání shromá d ní delegát. Návrh soudu lze podat jen do jednoho m síce ode dne, kdy len po ádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky p edstavenstvu. 2) Jestli e je d vodem návrhu podle odst.1), e tvrzené rozhodnutí shromá d ní delegát nep ijalo proto, e o n m nehlasovalo, anebo, e obsah rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromá d ní delegát p ijalo, lze podat alobu do jednoho m síce ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozv d l, nejdéle v ak do jednoho roku ode dne konání shromá d ní delegát. V ostatním se pou ijí ustanovení 131 obchodního zákoníku obdobn. 18

19 l. 70 P edstavenstvo 4) P edstavenstvo je statutárním orgánem dru stva. ídí innost dru stva a rozhoduje o v ech zále itostech dru stva, které nejsou obchodním zákoníkem, stanovami nebo rozhodnutím shromá d ní delegát sv eny jinému orgánu dru stva, nebo editeli; p edstavenstvo m e rozhodovat i o zále itostech, které stanovy sv ují editeli. P edstavenstvo zejména: a) usm r uje innost dru stva schválením ro ního rozpo tu a hlavních úkol na kalendá ní rok, b) odpovídá za ádnou ú etní záv rku a sestavuje výro ní zprávu o hospoda ení dru stva; tyto dokumenty p edkládá shromá d ní delegát a kontrolní komisi k projednání, c) p ijímá a m ní vnitrodru stevní p edpisy dru stva, d) uzavírá smlouvy o p evodech byt do vlastnictví len dru stva-nájemc byt podle zákona o vlastnictví byt, e) podle dispozice shromá d ní delegát realizuje; p evody nemovitého majetku dru stva do vlastnictví t etích osob, zaji t ní závazk dru stva event. t etích osob nemovitou zástavou v majetku dru stva nebo ru ením, nabývání nemovitého majetku do vlastnictví dru stva, f) schvaluje prohlá ení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budov ve vlastnictví dru stva ve smyslu p ísl. ustanovení zákona o vlastnictví byt, g) schvaluje poskytování mimo ádných finan ních p j ek (úv r ) právnickým osobám; k p ijetí usnesení se vy aduje souhlas nejmén dvou t etin v ech len p edstavenstva, h) oznamuje obchodnímu rejst íku zm nu stanov dru stva. 5) P edstavenstvo plní usnesení shromá d ní delegát a odpovídá mu za svou innost. Pravideln shromá d ní delegát podává zprávy o své innosti a o innosti dru stva, a svolává a p ipravuje jeho jednání. 6) P edstavenstvo má sedm len ; dva lenové p edstavenstva mohou být sou asn zam stnanci dru stva. 7) lenové p edstavenstva a jeho náhradníci se volí z len dru stva tak, aby lenové p edstavenstva nebyli mezi sebou nebo se leny kontrolní komise man ely, p íbuznými v ad p ímé, nebo sourozenci. 8) P edstavenstvo volí ze svých len p edsedu p edstavenstva, (dále jen p edseda ) a místop edsedu. 9) P edstavenstvo se schází podle pot eby, zpravidla jednou za m síc. Musí se sejít do deseti dn od doru ení podn tu kontrolní komise, jestli e na její výzvu nedo lo k náprav nedostatk nebo po ádá-li o svolání 1/3 len p edstavenstva. 10) Sch zí p edstavenstva se mohou zú astnit s hlasem poradním pov ený len kontrolní komise a pozvaní zam stnanci dru stva. l. 71 P edstavenstvo ur uje volební obvody delegát a stanovuje jejich po et na nejbli í volební období i podmínky jejich volby, p i em nemusí vycházet z pravidla, e ka dý z delegát se volí stejným po tem hlas, pokud je to nutné vzhledem k organiza nímu uspo ádání dru stva. l. 72 4) Sch zi p edstavenstva svolává a ídí p edseda (místop edseda), pop. pov ený len p edstavenstva. Po ad jednání musí být len m p edstavenstva p edem oznámen. Se souhlasem v ech len p edstavenstva lze zále itosti projednat i po p edlo ení podklad, a to jak v písemné tak i ústní form, a p i zahájení sch ze p edstavenstva. 5) Jednotlivé zále itosti p edlo ené k projednání uvádí a od vod uje zpravidla ten, kdo je p edkládá, p i em sou asn p edkládá i návrh usnesení. l. 73 P edseda p edstavenstva 1) P edsedovi p íslu í organizovat a ídit jednání a práci p edstavenstva. V této innosti p edseda zejména: a) svolává a ídí sch ze p edstavenstva a navrhuje program jejich jednání, b) organizuje p ípravu sch zí p edstavenstva; rozhoduje o p izvání dal ích osob na jednání p edstavenstva; organiza n zaji uje pln ní usnesení p edstavenstva. 2) P edseda zaji uje styk se samosprávami a metodicky ídí jejich innost. 3) P edseda jedná za p edstavenstvo p ed soudy. 4) Za výkon funkce odpovídá p edseda p edstavenstvu. 5) P edseda není v pracovním pom ru k dru stvu. 19

20 l. 74 Jednání za dru stvo 8) Za p edstavenstvo jedná navenek jménem dru stva p edseda; v dob jeho nep ítomnosti nebo zaneprázdn ní místop edseda nebo jiný p edstavenstvem pov ený len p edstavenstva. Je-li pro právní úkon, který iní p edstavenstvo, p edepsána písemná forma, je t eba podpisu alespo dvou len p edstavenstva; jedním z t chto len musí být p edseda nebo místop edseda. Podepisuje-li p edseda spolu s místop edsedou, je podpis místop edsedy pova ován za podpis dal ího lena p edstavenstva. 9) Zastává-li len p edstavenstva funkci editele ( l. 75 stanov), jedná navenek jménem dru stva po dobu, po kterou bude tuto soub nou funkci zastávat p i výkonu b né innosti dru stva samostatn ; samostatn podepisuje i právní úkony, pro n je p edepsána písemná forma. 10) P edstavenstvo m e na základ písemné plné moci pov it zastupováním dru stva i jiné fyzické i právnické osoby. 11) Jednat navenek za dru stvo mohou i jiní lenové dru stva nebo zam stnanci dru stva, kte í byli v souvislosti s provozováním dru stva pov eni ur itou inností ve stanovách, ostatních vnitrodru stevních p edpisech, pracovní náplni, nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu za azení obvyklé, ani by k tomu pot ebovali zvlá tní plné moci. l. 75 editel 1) B nou innost dru stva (b né obchodní vedení dru stva), vyjma innosti, kterou vykonává p edstavenstvo, organizuje a ídí editel. 2) editel je v pracovním pom ru k dru stvu. Pracovní pom r editele se zakládá pracovní smlouvou, ve které musí být sjednána mo nost odvolání a vzdání se tohoto pracovního místa ( 73 zák. práce). P edpokladem pro uzav ení pracovní smlouvy, je jmenování editele p edstavenstvem ( 243 odst. 7 obch. zák.); p edstavenstvo je oprávn no editele z této funkce odvolat. 3) editel je vedoucím zam stnancem dru stva ( 11 a násl. zák. práce). V tomto postavení ídí pracovní aparát dru stva. 4) editel odpovídá za výkon funkce p edstavenstvu dru stva. 5) editel nem e být lenem kontrolní komise dru stva. l. 76 1) Do p sobnosti editele pat í zejména: a) oblast obchodn závazkových vztahu dru stva s t etími osobami, b) oblast pracovn právních vztah mezi dru stvem a jeho pracovním aparátem, c) jednání se správními orgány, d) zaji ování provozu bytových dom a ostatních nemovitostí ve vlastnictví dru stva, e) zaji ování provozu bytových dom t etích osob ve správ dru stva, f) provoz, správa a vedení administrativy dru stva, g) otázky dru stevních byt a nebytových prostor v majetku dru stva v této innosti editel zejména; ga) uzavírá budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru) podle l. 12 písm. e), gb) uzavírá smlouvu o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru) podle l. 12 písm. f), pop. k bytové náhrad zaji t né dru stvem v souladu s p ísl. ustanoveními ob anského zákoníku, gc) dává souhlas k dohodám o vým n bytu podle l. 48, gd) iní úkony v souvislosti se zánikem nájmu dru stevního bytu(nebytového prostoru) podle l. 50 písm. b) a d), ge) uzavírá smlouvy o nájmu dru stevního bytu podle l. 32, gf) rozhoduje o rozsahu p íslu enství dru stevních byt (nebytových prostor), gg) dává souhlas k podnájmu dru stevního bytu ( ásti bytu) podle l. 47, gh) dává souhlas k do asnému pou ití dru stevního bytu nebo jeho ásti pro jiné ú ely ne bydlení podle l. 53 odst. 2, gi) stanovuje vý i m sí ní zálohy nájemného a úhrad za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním dru stevního bytu (nebytového prostoru), gj) stanovuje vý i zálohy na lenský vklad podle l. 15 odst. 2. 2) editel plní úkoly ulo ené mu p edstavenstvem dru stva. 3) editel se ú astní sch zí p edstavenstva dru stva. 20

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: K silu 1154, Pelhřimov Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více