STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY bytového dru stva úplné zn ní"

Transkript

1 ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo : ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30, PS I : l. 2 1) Dru stvo je spole enstvím neuzav eného po tu osob, jeho hlavním posláním je opat ovat si spole nou inností a spole nými prost edky byty, hospoda it s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových pot eb a tím i obecného zájmu. 2) Dru stvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za poru ení svých závazk odpovídá celým svým majetkem. ást II. innosti dru stva l. 3 1) innost dru stva je zalo ena na vlastnictví dru stevních dom, byt, objekt s nebytovými prostorami (gará e, ateliery), na správ a provozu byt a na ostatním majetku dru stva, jako i na obstarávání správy dom a bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví t etích osob. 2) P edm tem innosti dru stva je : a) innost za ú elem zaji ování pot eb svých len spo ívající p edev ím v : aa) organizování p ípravy a provád ní pop. zabezpe ování výstavby byt, rodinných dom a nebytových prostor, ab) provád ní pop. zaji ování správy, údr by, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objekt, byt a nebytových prostor ve vlastnictví dru stva nebo len dru stva, ac) zaji ování pln ní spojených s u íváním byt a nebytových prostor, ve vlastnictví dru stva nebo len dru stva, ad) uzavírání smluv o nájmu dru stevních byt (nebytových prostor), pop. jiných smluv souvisejících s u íváním byt (nebytových prostor), b) innost za ú elem podnikání spo ívající v : ba) realitní innosti a správ a údr b nemovitostí ve vlastnictví jiných osob ne len dru stva, bb) in enýrské innosti v investi ní výstavb, bc) vedení ú etnictví a innosti ú etních poradc.

2 ást III. lenství v dru stvu l. 4 Vznik lenství 1) leny dru stva mohou být osoby fyzické i právnické. 2) lenem dru stva m e být zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území eské republiky. Toto ustanovení se pou ije, nestanoví-li závazné p edpisy práva Evropských spole enství jinak. Z d vod d d ní a vým ny bytu se m e stát lenem dru stva i osoba nezletilá a osoba, která nemá na území eské republiky trvalý pobyt. 3) lenem dru stva se m e stát pouze právnická osoba, která vznikla na základ zákona o vlastnictví byt v dom, jeho p vodním vlastníkem bylo dru stvo, a pro kterou dru stvo sou asn obstarává správu takovéhoto domu. 4) lenem dru stva se m e stát i eská republika, pokud jí podle výsledku d dického ízení na základ odúmrti p ipadne lenský podíl v dru stvu. l. 5 1) lenství vzniká dnem, kdy p edstavenstvo rozhodne o p ijetí za lena na základ písemné p ihlá ky. K p ihlá ce musí být p ipojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve vý i 500,- K a základního lenského vkladu ve vý i 500,- K. 2) P edstavenstvo je povinno rozhodnout o p ihlá ce nejpozd ji na první sch zi v m síci následujícím po dni, kdy byla dru stvu doru ena. Toto rozhodnutí musí být lenu oznámeno doporu eným dopisem. 3) Dru stvo vrátí zápisné a základní lenský vklad uchaze i o lenství, kterého nep ijalo za lena, do t iceti dn ode dne, kdy se rozhodnutí o nep ijetí uchaze e za lena dru stva stane vykonatelným. 4) Spole né lenství v dru stvu m e vzniknout pouze man el m. l. 6 P echod a p evod lenství 1) len dru stva m e p evést svá práva a povinnosti spojená s lenstvím v bytovém dru stvu ( lenský podíl), nebo jejich ást, na jiného lena dru stva nebo ne lena dru stva, který spl uje podmínky vzniku lenství, zp sobem ur eným zákonem a t mito stanovami ( l. 17, l. 18). 2) Smrtí lena p echází jeho lenství v dru stvu na d dice, kterému p ipadl lenský podíl; to neplatí, jedná-li se o spole né lenství man el v dru stvu, kdy lenem dru stva z stává poz stalý man el a jemu nále í lenský podíl. 3) lenství v dru stvu p echází na nabyvatele práva na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu spln ním dohody o vým n dru stevního bytu, poskytlo-li dru stvo s vým nou p edchozí souhlas ( l. 48). 4) lenství v dru stvu p echází i jiným zp sobem stanoveným zákonem. l. 7 Spole né lenství man el 1) Vznikne-li jednomu z man el za trvání man elství právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu, vznikne se spole ným nájmem bytu i spole né lenství man el v dru stvu. 2) Právo spole ného nájmu dru stevního bytu man eli i spole né lenství man el v dru stvu vznikne také v p ípad p evodu lenství na jednoho z man el podle odst. 1) l. 6. 3) Spole né lenství man el v dru stvu podle odst. 1) a 2) tohoto lánku nevzniká, jestli e man elé spolu trvale ne ijí. Spole né lenství man el v dru stvu nevzniká ani uzav ením man elství se lenem dru stva nájemcem bytu. 4) Ze spole ného lenství jsou oba man elé oprávn ni a povinni spole n a nerozdíln. Man elé jako spole ní lenové mají jeden hlas. l. 8 1) Vznikem spole ného lenství man el nezaniká to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nep em nilo na jejich lenství spole né. 2) Existence spole ného lenství man el nevylu uje vznik samostatného lenství kteréhokoliv z nich v tomté nebo jiném bytovém dru stvu. 2

3 Splynutí, p em na a rozd lení lenství l. 9 Splynutí lenství 1) Jestli e len získá lenská práva k dal ímu p edm tu u ívání bytu nebo nebytovému prostoru v tém e dru stvu, nap. z d vodu d d ní, p evodem lenských práv a povinností, slou ením dru stev a p evodu ásti majetku, vyzve dru stvo lena, aby provedl n kterou z dispozic s lenskými právy podle l. 17 a 18. Jestli e len nevykoná tuto dispozici do t í m síc od výzvy dru stva, splyne takto získané lenství s lenstvím p vodním v lenství jediné. 2) Z d vod uvedených v odst. 1 splynou navzájem i spole ná lenství man el. Vznikem spole ného lenství man el nesplyne to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nep em nilo na jejich spole né lenství. 3) P i splynutí lenství podle odst. 1 a 2 platí délka nejstar ího lenství. lenská práva a povinnosti z takto splynutého lenství z stávají lenovi zachována. l. 10 P em na lenství K p em n lenství dochází v t chto p ípadech: a) spole né lenství man el se m ní na samostatné lenství jednoho z bývalých man el nebo na samostatné lenství ka dého z nich v p ípad uvedeném v l. 25 odst. 4, b) spole né lenství man el se p evedením bytu do vlastnictví podle zvlá tního zákona m ní na samostatné lenství jednoho z nich, a to na základ dohody spole ných len. Dohodu jsou povinni dru stvu p edlo it do 30 dn ode dne vzniku právních ú ink vkladu vlastnického práva k bytu do katastru nemovitostí. Uplyne-li tato lh ta marn, z stává nadále lenem dru stva pouze ten z man el, který byl p vodním lenem dru stva, nebo ten, který byl jako první ú astník uveden v dohod o vým n byt nebo dohod o p evodu lenských práv a povinností, c) samostatné lenství z stavitele se v p ípad uvedeném v l. 22 odst. 2 m ní na samostatné lenství (nebo spole né lenství) ka dého z d dic jednotlivých lenských podíl z stavitele, d) samostatné lenství jednoho z man el, spole ných nájemc dru stevního bytu se vým nou dru stevního bytu m ní na spole né lenství man el, e) samostatné lenství jednoho z man el nájemce dru stevního bytu, se p evodem lenských práv a povinností za trvání man elství na druhého z man el m ní na spole né lenství man el. l. 11 Rozd lení lenství K rozd lení lenství dochází v p ípadech rozd lení dru stva, jestli e len nebo man elé spole ní lenové budou po jeho uskute n ní u ívat nadále byt ve vlastnictví jednoho dru stva a nebytový prostor ve vlastnictví jiného dru stva. l. 12 lenská práva a povinnosti len dru stva má právo zejména: a) ú astnit se osobn nebo prost ednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování lenské sch ze samosprávy a nebo prost ednictvím zvolených delegát na jednání a rozhodování shromá d ní delegát, b) být volen do orgán dru stva, má-li plnou zp sobilost k právním úkon m a spl uje dal í podmínky zákona, pop. stanov dru stva, c) ú astnit se ve keré dru stevní innosti a po ívat výhod, které dru stvo svým len m poskytuje, d) p edkládat návrhy na zlep ení innosti dru stva, obracet se s podn ty, p ipomínkami nebo stí nostmi, týkajícími se innosti dru stva, k p íslu ným orgán m dru stva a být o jejich vy ízení informován, e) na uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru), splatí-li dal í lenský vklad na výzvu dru stva a ve lh t jím stanovené; p i spln ní t chto podmínek má len právo na uzav ení této smlouvy do t iceti dn po vzniku tohoto práva, f) na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu na základ smlouvy uzav ené podle písm. e) tohoto lánku, dohody o p evodu lenských práv a povinností nebo jejich ásti ( l. 17, l. 18), pop ípad jiných skute ností vyplývajících ze zákona nebo stanov. g) na ro ní vyú tování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za pln ní jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu, a na vypo ádání rozdíl z tohoto vyú tování podle zásad schválených p edstavenstvem dru stva, 3

4 h) na majetkové vypo ádání podle l. 26, i) na p evod bytu do vlastnictví podle zvlá tního zákona i tehdy, nepodal-li ádost o p evod v zákonné lh t. l. 13 len dru stva je povinen zejména: a) dodr ovat stanovy dru stva, ostatní vnitrodru stevní p edpisy a rozhodnutí orgán dru stva, b) uhradit dal í lenský vklad podle l. 15, pop. l. 16 ve stanovené vý i a lh t, c) platit nájemné za u ívání bytu v etn mimo ádného (jednorázového) p ísp vku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodate né investice podle l. 40 a úhrady za pln ní jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu, anebo zálohy na n, v p edepsané vý i a lh t splatnosti, d) platit lenské p ísp vky na innost dru stva a odm nu za úkony provedené dru stvem z podn tu nebo ve prosp ch lena dru stva, a to v rozsahu a vý i stanovené vnit ním p edpisem dru stva nebo p edstavenstvem dru stva, e) chránit dru stevní majetek, dodr ovat domovní ád, provozní ád nebytových prostor, p edpisy o po ární ochran a ádn u ívat a udr ovat byt, jako i spole né prostory a za ízení domu zejména provád t úklid spole ných prostor domu a komunikací a ádn u ívat pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu (nebytového prostoru). len dru stva je povinen nahradit dru stvu náklady vynalo ené na úklid spole ných prostor a komunikací pokud si tyto povinnosti len ádn neplní a dru stvo je místo n ho zajistí jiným zp sobem. f) p evzít byt na základ smlouvy o nájmu bytu, který je zp sobilý k u ívání ve lh t stanovené dru stvem, nebo uhradit dru stvu újmu, která mu vznikne opo d ným p evzetím bytu, g) písemn oznamovat dru stvu ve keré zm ny týkající se lena-nájemce a p íslu ník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence, rozú tování cen za pln ní jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu, a pro doru ování písemností, a to do 15 dn ode dne kdy kde zm n do lo. Ohledn po tu osob (jejich zm ny) ijících s lenem-nájemcem ve spole né domácnosti, musí písemné oznámení obsahovat jména, p íjmení, data narození a státní p íslu nost t chto osob. h) umo nit osobám pov eným dru stvem, po p edchozím písemném oznámení, vstup do bytu (nebytového prostoru) za ú elem kontroly jejich ádného u ívání, zji t ní jejich technického stavu a stavy m idel, provád ní oprav, údr by a instalace technických za ízení, jako i jiných prácí nutných k ádnému provozu bytu (nebytového prostoru), pop. ostatních byt i domu jako celku. Bez p edchozí písemné výzvy (okam it ) je len povinen umo nit p ístup do bytu v p ípad e ení havárie, jako i provád ní kontroly stavu a funk nosti m ící techniky v byt, i) uhradit ro ním vyú továním vy íslený rozdíl mezi zaplacenými zálohami úhrad za pln ní, jejich poskytování je spojeno s u íváním bytu (úhrady slu eb) a skute nou vý í t chto náklad v p ípad, kdy ro ní náklady na úhrady slu eb p evy ují zaplacené zálohy v daném roce, j) hradit náklady na dodávky tepla a teplé a studené vody, rozpo tené na byt podle sm rnice schválené p edstavenstvem dru stva, k) podílet se na úhrad ztráty dru stva maximáln ve vý i trojnásobku lenského vkladu, l) p ispívat podle svých mo ností k pln ní úkol dru stva. l. 14 lenské vklady a lenský podíl 1) lenské vklady v dru stvu tvo í základní lenský vklad a dal í lenský vklad ( l. 15, l. 16). lenský podíl sestává ze základního lenského vkladu a p íp. dal ího lenského vkladu ( l. 15, l. 16); je roven ú etní hodnot v ech lenských vklad lena v dru stvu. 2) Základní lenský vklad je pro v echny leny dru stva stejný a je 500,- K. Po dobu trvání lenství nem e lenský vklad lena v dru stvu klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. l. 15 Dal í lenský vklad 1) Dal í lenský vklad p edstavuje majetkovou ú ast lena na po ízení p íslu ného domu, bytu nebo nebytového prostoru formou výstavby nebo koup, technickém zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru, nebo na po ízení pozemku p íslu ejícího k domu nebo nebytovému prostoru. 2) Zálohovou vý i dal ího lenského vkladu ur í dru stvo p ed zahájením dru stevní výstavby tak, aby jeho vý ka kryla rozpo tem stanovené náklady p ipadající na konkrétn ur ený byt (nebytový prostor), ohledn n ho se 4

5 mezi dru stvem a lenem p edpokládá uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytovému prostoru), sní ené o státní p ísp vek poskytnutý na výstavbu, o úv r poskytnutý pen ním ústavem na výstavbu, p íp. o jiné zdroje financování dru stevní výstavby. Zálohu na dal í lenský vklad je len povinen zaplatit ve vý i a lh t stanovené editelem. V p ípad nutnosti zvý it zálohu na dal í lenský vklad se postupuje obdobn. 3) Po finan ním uzav ení stavby rozd lí dru stvo náklady a zdroje financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) a p edstavenstvo rozhodne o kone né vý i lenského vkladu. 4) S rozd lením náklad a zdroj financování na byty (nebytové prostory) a s rozhodnutím o kone né vý i dal ího lenského vkladu seznámí dru stvo lena nejpozd ji do esti m síc od finan ního uzav ení stavby. Rozhodnutí o kone né vý i dal ího lenského vkladu musí být lenovi doru eno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se m e len písemn odvolat. Odvolání nemá odkladný ú inek. Nedoplatek dal ího lenského vkladu je splatný do t iceti dn od doru ení rozhodnutí, pokud p edstavenstvo nerozhodne jinak, v této lh t je dru stvo povinno uhradit p ípadný p eplatek dal ího lenského vkladu. 5) Doklad o rozd lení náklad a zdroj financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) za le dru stvo na v domí také výboru samosprávy. 6) Obdobn jako v odstavcích 2 a 4 se postupuje; je-li po izován p íslu ný d m, byt nebo nebytový prostor koupí od p edchozího vlastníka, p i financování technického zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru a po ízení pozemku z dal ího lenského vkladu. 7) O technické zhodnocení bytu se nejedná v p ípadech, kdy nájemce, a to by i se souhlasem dru stva, provede technické zhodnocení ( l. 35 odst. 6) na vlastní náklady, 8) lenské podíly stanovené do konce roku 1993 z stávají ve vý i vyplývající z ú etní záv rky k datu l. 16 Dal í lenský vklad 1) Uzav ení smlouvy o nájmu uvoln ného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady dal ího lenského vkladu podle l. 15, podmínit splacením dal ího lenského vkladu. Vý i tohoto dal ího lenského vkladu stanoví p edstavenstvo dru stva. 2) Obdobn lze postupovat i p i povolení roz í ení stávajícího bytu (nebytového prostoru), pokud by se týkalo spole ných prostor v dom, po ízení bytu nebo nebytového prostoru formou nástavby, p ístavby i vestavby v dom, nebo p i p ijetí nájemce bytu nebo osoby d íve ji z dru stva vylou ené u ívající byt z titulu tzv. práva na bydlení dle 714 ob anského zákoníku, za lena dru stva. l. 16a Nepen itý lenský vklad Dal í lenský vklad podle l. 15 a l. 16 m e mít formu nepen itého vkladu. Nepen itý vklad se ocení cenou stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným na náklad vkladatele. Metodiku pro stanovení ceny znaleckým posudkem ur í p edstavenstvo. l. 17 P evod lenských práv a povinností 1) P evod práv a povinností spojených s lenstvím v dru stvu na základ dohody nepodléhá souhlasu orgán dru stva. 2) lenská práva a povinnosti spojená s lenstvím p echázejí na nabyvatele ve vztahu k dru stvu p edlo ením smlouvy o p evodu lenství v dru stvu nebo pozd j ím dnem uvedeným v této smlouv. Dohodou o p evodu lenských práv a povinností spojených s lenstvím v dru stvu nep echází právo nájmu k dru stevnímu bytu (nebytovému prostoru); lenu dru stva vzniká právo na uzav ení smlouvy o nájmu bytu (nebytového prostoru). 3) Tyté ú inky jako p edlo ení smlouvy o p evodu lenství nastávají, jakmile dru stvo obdr í písemné oznámení dosavadního lena (spole ných len ) o p evodu lenství a písemný souhlas nabyvatele lenství. P i p evodu musí být spln ny podmínky lenství podle l. 4. 4) P edm tem p evodu lenských práv a povinností nejsou práva a povinnosti osobního charakteru, tedy taková, která jsou spojena s lenstvím v orgánech dru stva. l. 18 P evod ásti lenských práv a povinností len m e p evést ást svých lenských práv a povinností za podmínek uvedených v l. 17 na jiného lena tého dru stva v p ípadech: a) kdy len nájemce dru stevního bytu z d vodu d d ní, slou ení dru stev nebo p evodu ásti majetku 5

6 dru stva získal právo na uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru) podle l. 12 písm. e) k jinému bytu v tém e dru stvu, nebo právo takový byt u ívat, b) kdy len nájemce dru stevního bytu získal právo na uzav ení budoucí smlouvy o nájmu dru stevního bytu (nebytového prostoru) podle l. 12 písm. e) k jinému bytu v dru stvu, c) kdy len nájemce dru stevního bytu (nebytového prostoru) p evádí ást lenských práv a povinností týkající se bytu (nebytového prostoru) v p ípad, e mu sv d í právo nájmu k více p edm t m u ívání a p evádí právo pouze k jednomu z nich l. 19 Zánik lenství 1) lenství v dru stvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) smrtí lena dru stva, d) vylou ením, e) zánikem dru stva, f) prohlá ením konkursu na majetek lena, g) zamítnutím návrhu na prohlá ení konkursu pro nedostatek majetku lena, h) pravomocným na ízením výkonu rozhodnutí posti ením lenských práv a povinností, i) vydáním exeku ního p íkazu k posti ení lenských práv a povinností po právní moci usnesení o na ízení exekuce, j) zánikem spole ného lenství man el v dru stvu; lenství v ak nezaniká tomu z man el nebo bývalých man el, který se stává výlu ným lenem, k) jiným zp sobem stanoveným zákonem. 2) V p ípad zru ení konkurzu na majetek lena z jiných d vod ne po spln ní rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, dále v p ípadech pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí posti ením lenských práv a povinností lena v dru stvu a pravomocného zastavení exekuce podle zvlá tního p edpisu, se lenství v dru stvu obnovuje. l. 20 Dohoda 1) Dohodne-li se dru stvo a len na skon ení lenství, kon í lenství sjednaným dnem. 2) Dohodu o skon ení lenství uzavírají dru stvo a len písemn. Jedno vyhotovení dohody o skon ení lenství vydá dru stvo lenovi. l. 21 Vystoupení 1) len m e z dru stva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby dvou m síc ; tato doba za íná prvním dnem kalendá ního m síce následujícího po doru ení písemného oznámení lena o vystoupení z dru stva. 2) len, který nesouhlasí s p evodem svých lenských práv a povinností na právního nástupce dru stva, m e z dru stva vystoupit ke dni, kdy k tomuto p evodu má dojít, kdy to oznámí p edstavenstvu do jednoho týdne po usnesení shromá d ní delegát. Vypo ádací podíl je povinný uhradit lenovi, který z dru stva vystoupil, právní nástupce dru stva do jednoho m síce ode dne, kdy na n ho p e lo jm ní dru stva. 3) Oznámení o vystoupení m e len odvolat jen písemn a se souhlasem dru stva. l. 22 Úmrtí lena 1) lenství fyzické osoby zaniká smrtí; nejde-li o spole né lenství man el, p echází dnem jeho smrti lenství v dru stvu na d dice, kterému p ipadl lenský podíl. S p echodem lenství p echází na d dice i nájem dru stevního bytu. Pen ité závazky související s nájmem bytu je v pr b hu d dického ízení povinen hradit oprávn ný d dic; není-li k okam iku smrti z stavitele znám, m e tyto závazky hradit a do skon ení d dického ízení dru stvo. Po skon ení d dického ízení je d dic, kterému p ipadl lenský podíl, povinen ve keré dluhy dru stvu uhradit. 2) Nále ely-li z staviteli dva nebo více p edm t u ívání v jednom dru stvu, mohou jednotlivé s nimi spjaté dal í 6

7 lenské vklady p ipadnout r zným d dic m. Tím se z stavitelovo lenství v den jeho smrti p em ní na dv nebo více samostatných lenství (pop. spole ných lenství man el ) jednotlivých d dic. V takovém p ípad je v ak t eba ur it, na kterého z d dic p echází základní lenský vklad. Ostatní d dicové jsou dru stvu povinni uhradit základní lenský vklad a zápisné do 30 dn ode dne nabytí ú innosti p ísl. rozhodnutí soudu nebo dohody d dic, jinak jim lenství v dru stvu nevznikne. l. 23 Vylou ení 1) P edstavenstvo m e rozhodnout o vylou ení lena jestli e: a) op tovn a p es výstrahu poru uje své lenské povinnosti nebo z jiných d le itých d vod uvedených ve stanovách, b) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti dru stvu, nebo proti lenu dru stva, 2) Rozhodnutí o vylou ení z dru stva musí být lenu písemn oznámeno doru ením do vlastních rukou. V rozhodnutí o vylou ení lena z dru stva musí být uveden d vod podle odst. 1, který nelze dodate n m nit. 3) Proti rozhodnutí p edstavenstva o vylou ení má právo podat len odvolání k shromá d ní delegát. Není-li právo na odvolání uplatn no do t í m síc ode dne, kdy se len dozv d l nebo mohl dozv d t o rozhodnutí o vylou ení, zaniká. Odvolání má odkladný ú inek. 4) Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromá d ní delegát o vylou ení za neplatné, je-li v rozporu s právními p edpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatn no do t í m síc ode dne konání shromá d ní delegát které vylou ení potvrdilo, nebo jestli e nebylo ádn svoláno, ode dne, kdy se len mohl dov d t o konání shromá d ní delegát které vylou ení potvrdilo, nejpozd ji ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká. 5) Jestli e je d vodem návrhu podle odstavce 4), e tvrzené rozhodnutí shromá d ní delegát nep ijalo proto, e o n m nehlasovalo, anebo e obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí které shromá d ní delegát p ijalo, lze podat návrh do t í m síc ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozv d l, nejdéle v ak do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromá d ní delegát. 6) P i vyslovení neplatnosti zániku lenství podle odstavce 4) shora, má po kozený len právo na náhradu kody. 7) len p edstavenstva a kontrolní komise, m e být z dru stva vylou en a poté, co shromá d ní delegát rozhodne o jeho odvolání z orgánu dru stva. l. 24 Zánik dru stva lenství zaniká po zru ení dru stva a ukon ení jeho likvidace dnem výmazu dru stva z obchodního rejst íku. l. 25 Zánik spole ného lenství man el 1) Spole né lenství man el v dru stvu zaniká: a) smrtí jednoho z man el b) smrtí jednoho z bývalých man el c) dohodou rozvedených man el, d) rozhodnutím soudu o zru ení práva spole ného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými man eli s ur ením, který z bývalých man el bude byt dále u ívat jako len dru stva a oprávn ný nájemce, e) písemnou dohodou man el p i p evodu bytu do jejich vlastnictví, f) na základ písemné dohody man el o vypo ádání vzájemných majetkových vztah, práv a povinností spole ného bydlení pro dobu po rozvodu man elství. 2) Zanikne-li spole né lenství man el v dru stvu smrtí jednoho z nich, z stává lenem dru stva a nájemcem dru stevního bytu (nebytového prostoru) poz stalý man el. Po rozvodu man elství z stává lenem dru stva a nájemcem dru stevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených man el, který byl ur en dohodou rozvedených man el, rozhodnutím soudu nebo dohodou uzav enou podle odst. 1 písm. f). 3) Smrtí jednoho z bývalých man el, kte í po rozvodu man elství do doby úmrtí jednoho z nich neuzav eli dohodu, ani nerozhodl soud o zru ení spole ného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt u ívat jako len dru stva, zaniká spole ný nájem bytu i spole né lenství v dru stvu a nájemcem bytu a lenem dru stva z stává bývalý ijící man el. 4) Dohodnou-li se rozvedení man elé spole ní lenové dru stva, u ívající spole n dru stevní byt i nebytový prostor, e jeden z nich bude jako len dru stva u ívat dru stevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne- 7

8 li tak soud, zaniká spole né lenství man el jeho p em nou na samostatné lenství ka dého z nich dnem uzav ení dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Sou ástí dohody nebo rozhodnutí soudu, musí být pak i to, kterému z rozvedených man el p ipadne základní lenský vklad. Druhý z rozvedených man el je povinen uhradit základní lenský vklad a zápisné do 30 dn ode dne nabytí ú innosti dohody nebo rozhodnutí soudu, jinak mu lenství v dru stvu nevznikne. 5) Spole né lenství man el a zárove lenství obou v dru stvu zaniká i p evodem jejich lenských práv a povinností a zánikem lenství podle l. 19. l. 26 Majetkové vypo ádání 1) Zánikem lenství za trvání dru stva ( l. 19) vzniká bývalému lenovi nebo jeho d dic m nárok na vypo ádací podíl. Vypo ádací podíl se rovná ú etní hodnot majetkové ú asti lena v dru stvu, a to: a) u nebydlícího lena ( len, kterému dosud nevzniklo právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu nebo nebytového prostoru) ú etní hodnot základního lenského vkladu, b) u lena - nájemcem bytu nebo nebytového prostoru, ú etní hodnot základního lenského vkladu a ú etní hodnot dal ího lenského vkladu, c) u vlastníka - bývalého nájemce bytu nebo nebytového prostoru, kterému dru stvo byt nebo nebytový prostor p evedlo do vlastnictví podle zvlá tního zákona, ú etní hodnot základního lenského vkladu. 2) Nárok na výplatu vypo ádacího podílu vzniká uplynutím t í m síc po schválení ádné ú etní záv rky za rok, ve kterém lenství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodá ská situace dovoluje, m e dru stvo uspokojit tento nárok nebo jeho ást i d íve. 3) Výplata vypo ádacího podílu podle odst. 1 písm. b) je vázána v dy na vyklizení bytu (nebytového prostoru) a jeho p edání dru stvu. 4) Zanikne-li lenu dru stva nájem bytu nebo nebytového prostoru bez zániku lenství jiným zp sobem ne p evodem bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví, vznikne mu nárok na výplatu majetkové ú asti ve vý i ú etní hodnoty dal ího lenského vkladu uplynutím t í m síc od schválení ádné ú etní záv rky za rok, ve kterém p estal byt nebo nebytový prostor u ívat a vyklizený jej p edal dru stvu. 5) Krom nároku na výplatu vypo ádacího podílu nemá bývalý len nebo jeho d dicové z d vodu zániku lenství za trvání dru stva nárok na jakoukoliv jinou ást majetku dru stva. 6) P i výplat vypo ádacího podílu zapo te dru stvo své splatné pohledávky v i bývalému lenu. 7) Zánikem lenství v d sledku p evodu práv a povinností spojených s lenstvím anebo vým ny dru stevního bytu nevzniká dosavadnímu lenovi dru stva v i dru stvu nárok na vypo ádací podíl; vzájemné nároky si ú astníci p evodu nebo vým ny vypo ádají mezi sebou. l. 27 lenská evidence Dru stvo vede seznam v ech svých len. Do seznamu se zapisují krom firmy nebo názvu a sídla právnické osoby, nebo jména a p íjmení, bydli t a rodného ísla fyzické osoby, i vý e lenských vklad, pop. dal í rozhodné skute nosti. V seznamu se bez zbyte ného odkladu vyzna í v echny zm ny evidovaných skute ností. P edstavenstvo umo ní ka dému, kdo proká e právní zájem, aby do seznamu nahlédl. len dru stva má právo do seznamu nahlí et a ádat vydání potvrzení o svém lenství a obsahu zápisu v seznamu. Pro pot eby vedení lenské evidence eviduje dru stvo následující osobní údaje o svých lenech a nájemnících byt (nebytových prostor) : jméno a p íjmení, datum narození, rodné íslo, adresu bydli t, údaje o trvalém pobytu, po et osob domácnosti lena (nájemce), skute nosti rozhodné pro posouzení vzniku a zániku lenství (spole ného lenství man el ), nájmu, a p echodu nebo p evodu lenství(spole ného lenství man el ). V otázkách nakládání s osobními údaji len dru stva se dru stvo ídí zvlá tním zákonem. ást IV. Po adníky a vznik práva na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu l. 28 Sestavování po adníku Rozhodne-li dru stvo o výstavb nebo koupi bytového domu nebo bytu, sestaví sou asn nejpozd ji do t iceti dn 8

9 od tohoto rozhodnutí, návrh po adníku. Návrh po adníku sestavuje editel dru stva; p i jeho sestavení p ihlí í zejména k délce lenství v dru stvu a ke schopnostem len podílet se svými lenskými vklady na výstavb i koupi takovýchto nemovitostí. l. 29 1) Návrh po adníku musí být p ístupný len m dru stva nejmén po dobu t iceti dn. V této dob mohou lenové podávat své p ipomínky. Návrh po adníku musí být zve ejn n zp sobem v dru stvu obvyklým. 2) Po adník schvaluje p edstavenstvo dru stva. 3) Schválený po adník musí být po dobu jeho platnosti zve ejn n zp sobem v dru stvu obvyklým. l. 30 Vznik práva na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu 1) P i spln ní podmínek ur ených ve stanovách uzavírá budoucí smlouvu o nájmu dru stevního bytu dru stvo se leny podle jejich po adí v po adníku. 2) Mimo po adník m e dru stvo uzav ít budoucí smlouvu o nájmu dru stevního bytu / l. 12 písm. e) / se lenem dru stva v p ípadech: a) uzav ení smlouvy o zaji t ní výstavby byt, b) hodných zvlá tního z etele, zejména z d vod d le itých pot eb bytového dru stva, c) kdy byt, který len v dru stvu u ívá, se stal neobyvatelným, nebo byl-li len dru stva zbaven práva na uzav ení budoucí smlouvu o nájmu dru stevního bytu nebo práva nájmu nesprávným postupem dru stva, d) návrhu obecního ú adu, kdy u ívaný dru stevní byt byl uvoln n vyklizením dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto obecním ú adem. 3) Mimo po adník m e dru stvo uzav ít smlouvu o nájmu dru stevního bytu / l. 12 písm. f) / se lenem dru stva v p ípadech: a) návrhu výboru p íslu né samosprávy v p ípad uvoln ní bytu lena, který v tém e dru stevním dom ji u ívá byt nevyhovující jeho bytové pot eb, uzav el-li len s dru stvem písemnou dohodu, e dosud u ívaný byt dru stvu vrátí, b) uvoln ní bytu, kdy dru stvo nesestavilo po adník nebo lenové v n m za azení byli ji uspokojeni, pop. nemají o nájem bytu zájem, 4) Mimo po adník uzav e dru stvo smlouvu o nájmu dru stevního bytu / l. 12 písm. f) / se lenem dru stva v p ípadech : a) kdy len, kterému d íve zaniklo právo nájmu vylou ením nebo výpov dí, tento byt stále u ívá a sou asn ; skýtá záruky ádného pln ní povinností lena dru stva, splnil podmínky dru stva ulo ené mu v souladu s l. 31 t chto stanov. b) kdy len, kterému d íve zaniklo lenství posti ením lenských práv a povinností - v p ípad, e tento zp sob výkonu rozhodnutí (exekuce) byl pravomocn zastaven - tento byt stále u ívá a sou asn ; skýtá záruky ádného pln ní povinností lena dru stva sou asn ; skýtá záruky ádného pln ní povinností lena dru stva a splnil podmínky dru stva ulo ené mu v souladu s l. 31 stanov. l. 31 1) P ed postupem podle l. 30 dru stvo vyzve písemn lena ke splacení dal ího lenského vkladu podle l. 15, pop. lenského vkladu podle l.16; uzav ení smlouvy o nájmu uvoln ného bytu / l. 30 odst. 3) písm. b) stanov/ m e dru stvo dále podmínit odkoupením pohledávek dru stva za t etí osobou a úhradou náklad dru stva na opravy nebo technické zhodnocení uvoln ného bytu a náklad související s provozem takovéhoto bytu. Lh ta na zaplacení po adovaných pln ní nesmí být krat í ne 15 dn od doru ení výzvy. 2) Nesplatí-li len ve stanovené lh t dal í lenské vklady nebo dal í dru stvem po adovaná pln ní /odst. 1) tohoto lánku stanov/, nebo uzav ení smlouvy podle l. 30 písemn odmítne, právo na uzav ení smlouvy o nájmu dru stevního bytu zaniká. 3) lenu, kterému d íve zaniklo právo nájmu vylou ením nebo výpov dí s p ivolením soudu a který tento byt stále u ívá, jako i lenu, kterému d íve zaniklo lenství posti ením lenských práv a povinností - v p ípad, e tento zp sob výkonu rozhodnutí (exekuce) byl pravomocn zastaven a který tento byt stále u ívá, povinnost ke splacení dal ího lenského vkladu podle l. 15, nevzniká. 4) P i uzavírání smlouvy o nájmu dru stevního bytu v p ípadech uvedených v l. 30 odst. 4 písm. a) a b), je dru stvo oprávn no po adovat, aby len slo il pen ní prost edky k zaji t ní nájemného a úhrad za pln ní poskytovaná v souvislosti s u íváním bytu a k úhrad jiných svých závazk v souvislosti s nájmem. Vý e 9

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 DRA EBNÍ SPOLE NOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VE EJNÉ DRA BY DOBROVOLNÉ. 349-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona. 26/2000 Sb., o ve ejných dra bách Dra ebník: Dra ební spole nost MORAVA s.r.o.

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více