Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí"

Transkript

1 Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí 289, ) Předmět podnikání : Zemědělství a lesnictví Truhlářství Kovářství Výroba a opravy zemědělských strojů Průmyslová výroba krmiv : minerálních krmných přísad, doplňků biofaktorů a speciálních premixů pro výživu zvířat Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob (dále jen členů), které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob a za účelem společného podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.. 5) Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. 6) Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Podmínkou pro vznik členství fyzické osoby je současně s podáním přihlášky, složení základního členského vkladu formou : a) složením vkladu ve finanční hotovosti b) jiným způsobem v hodnotě předepsané výše členského vkladu dle rozhodnutí představenstva c) převodem z dosud nevypořádaného podílu na transformaci družstva d) převodem a přechodem družstevního podílu 7) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov jen přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. 8) Statutárním orgánem družstva je představenstvo. 9) Družstvo zastupuje předseda družstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva nebo další člen představenstva, který je k tomu výslovně představenstvem zmocněn. Při podepisování za družstvo se připojí k obchodní firmě družstva podpis spolu s údajem o své funkci. 10) Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Informační deska je zpřístupněna členům též prostřednictvím internetových stránek. Článek II. Členský vklad, vypořádací podíl a ostatní majetek 1. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí Kč. Člen se za podmínek podle těchto stanov nemůže podílet na základním kapitálu družstva současně více členskými vklady. 2. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením doručeným družstvu současně s přihláškou uchazeče o členství. 3. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna současně se splněním podmínek uvedených v předchozím odstavci, a to ve formě tak, jak jsou uvedeny v ad. I../6. shora. 4. Jestliže uchazeči o členství do 3 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vše vrátit. To se netýká případu převodu nebo přechodu družstevního podílu. 5. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 1 roku ode dne tohoto zápisu. 6. Člen má při zániku (ukončení) členství za trvání družstva nárok na vypořádací podíl ze základního členského vkladu. Vypořádací podíl ve výši vloženého základního členského vkladu Kč, sníženého o odvod do nedělitelného fondu ve výši 10 % (2.500 Kč), se vypořádává finančně a je splatný do 3 měsíců od zániku členství.

2 7. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku. 8. Ostatní majetek člena, vzešlý z transformace družstva dle zákona 42/92 Sb. lze vypořádat zčásti v penězích (skutečné vnosy a těžba v lese, oceněné v transformaci) a z části v akciích společnosti Jamenská a.s., Jamné nad Orlicí 289, IČO (zbývající část majetku vypočtená v transformaci). Termín pro vyrovnání ostatního majetku určují podmínky smlouvy o vypořádání (akcie při podpisu smlouvy, peníze v ročních splátkách na max.15 let od podpisu smlouvy). Podkladem pro vyrovnání ostatního majetku z transformace je žádost člena (dědice) o vyhotovení smlouvy o vypořádání. Článek III. Členství v družstvu 1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. 2. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, dnem rozhodnutí představenstva. 3. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno, datum narození a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 4. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen zapisované skutečnosti ) a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 5. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečností dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti. 6. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. 7. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. 8. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona. Článek IV. Práva a povinnosti člena 1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo a) volit a být volen do orgánů družstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, c) podílet se na zisku družstva, d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem, e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, f) na krátkodobou finanční výpomoc ve výši do Kč, pokud k tomu má družstvo volné prostředky a představenstvem schválená pravidla pro jejich poskytování, g) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva, h) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací. 2. Člen je povinen a) dodržovat stanovy, b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami. 3. Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. Podíl člena na zisku se stanoví

3 podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje. 4. Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy. Článek V. Družstevní podíl 1. Člen může převést družstevní podíl na jiného člena nebo na fyzickou osobu, která není členem družstva a je starší 18 let. 2. Převod družstevního podílu je podmíněn vždy předchozím souhlasem představenstva a to i v případě přechodu vlastnictví družstevního podílu v dražbě či v případě vydržení. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. 3. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu po doručení této smlouvy družstvu. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. 4. Družstevní podíl přechází na dědice, je-li dědic fyzickou osobou starší 18 let. Jestliže dědic tuto podmínku pro vznik členství v družstvu nesplňuje, je přechod družstevního podílu vyloučen; tomuto dědici vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl. 5. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. 6. Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl. 8. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, má právo na vypořádací podíl z tohoto nabytého družstevního podílu. 9. Družstevní podíl nelze rozdělit. Článek VI. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká : a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem či přechodem družstevního podílu, e) smrtí člena, f) prohlášením konkurzu na majetek člena g) zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena h) zánikem družstva bez právního nástupce i) jiným způsobem určeným zákonem v Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně. 3. Vystoupením členství zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení. To neplatí, pokud člen do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí družstvu písemné oznámení o vystoupení, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov. Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami. 4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy. 5. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské

4 schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. 6. Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno, neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem. 7. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení. 8. Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. Článek VII. Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: - členská schůze - představenstvo družstva a předseda družstva - kontrolní komise 2. Členská schůze: 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů. (dále členská schůze ). Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. 2. Termín konání musí být členům družstva oznámen písemnou formou 15 dnů předem. Členové se mohou nechat zastupovat na členské schůzi na základě písemné plné moci. Členská schůze musí být svolána též k žádosti minimálně 50 % všech členů nebo k žádosti kontrolní komise. Členská schůze musí být svolána do 30-ti dnů od doručení žádosti družstvu. 3. Do působnosti členské schůze patří: - schvalovat a měnit stanovy - volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise - volit a odvolávat předsedu družstva - schvalovat řádnou účetní závěrku - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o úhradě ztráty - rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu - rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva - rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy - rozhodovat o odvolání členů proti rozhodnutí jiných družstevních orgánů - rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích 4. Členská schůze rozhoduje dále ve věcech, stanoví-li tak zákon, vlastní stanovy, nebo si rozhodnutí v takové věci sama vyhradí. 5. Členská schůze je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, pokud nevyžaduje zákon nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. Pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných hlasů. 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 30-ti dnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti jakéhokoliv počtu přítomných členů.

5 7. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné čtvrtiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 8. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva aklamací, pokud si členská schůze nezvolí jinak. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. 9. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon. 10. Každý člen má při hlasování 1 hlas. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. 11. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku. 12. O každé členské schůzi se pořizuje zápis do 15-ti dnů, který je uložen po celou dobu trvání družstva. Součástí zápisu jsou dále všechny materiály, připravené pro jednání členské schůze v písemné podobě, listina přítomných a schválené usnesení z členské schůze. 3. Představenstvo družstva : 1. Představenstvo má 5 členů z řad členů družstva a to včetně předsedy a místopředsedy představenstva. Předseda družstva, který je volen přímo členskou schůzí, je zároveň předsedou představenstva. Představenstvo volí ze svého středu místopředsedu představenstva. 2. Za členy představenstva jsou zvoleni ti kandidáti, kteří dosáhnou nejvyšší počet získaných hlasů, přesahující však nadpoloviční většinu. 3. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu obchodní vedení družstva a plní usnesení členské schůze. Rozhoduje v otázkách, které nejsou výslovně vyhrazeny členské schůzi a je oprávněno převést tato oprávnění na předsedu. 4. Představenstvo se schází dle potřeb, nejméně 4 x za rok, musí se sejít do 30-ti dnů na podnět kontrolní komise. Představenstvo družstva řídí předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Pro platnost jednání představenstva je nutná účast nadpoloviční většiny členů a rozhodnutí většiny přítomných členů. 5. Představenstvo schvaluje na návrh předsedy družstva personální složení hospodářského vedení družstva a může pro řízení hospodářské činnosti jmenovat ředitele. 6. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, podepsaný předsedou družstva a to do 10-ti dnů do jednání. Zápis je archivován po celou dobu činnosti družstva, jednu kopii obdrží předseda kontrolní komise. 7. Představenstvo sestavuje kandidátky pro volbu orgánů družstva. 4. Předseda družstva : 1. Předseda družstva je volen přímo členskou schůzí, členské schůzi je odpovědný. 2. Je současně předsedou představenstva a řídí jednání představenstva, vykonává pravomoci představenstva na něho přenesené a řídí běžnou činnost družstva. 3. V nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda, kterého ze svých řad volí představenstvo. 5. Kontrolní komise : 1. Kontrolní komise má 3 členy z řad členů družstva. 2. Členy kontrolní komise se stanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů ze všech kandidátů za předpokladu, že získají minimálně nadpoloviční většinu všech hlasů. 3. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu komise. 4. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Řeší stížnosti členů a v závažných případech má právo požádat předsedu družstva o svolání představenstva nejpozději do 30-ti dnů a členskou schůzi do 30-ti dnů. 5. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně 2 x za rok. Účastní se jednání představenstva družstva a inventur majetku, závazků a pohledávek družstva. Kontrolní komisi družstva řídí předseda komise, v jeho nepřítomnosti člen komise. Pro platnost jednání je nutná účast nadpoloviční většiny členů a rozhodnutí většiny přítomných členů.

6 6. Z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis, podepsaný přítomnými členy komise a to do 10-ti dnů do jednání. Zápis je archivován po celou dobu činnosti družstva, jednu kopii obdrží předseda družstva.. Článek VIII. Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 1. Funkční období členů orgánů družstva je čtyřleté. 2. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je vzájemně neslučitelná. 3. Členové představenstva, kontrolní komise družstva a předseda nesmějí být za svoji osobu podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti mimo souhlas udělený představenstvem. Toto se nevztahuje na zastupování družstva v orgánech společností, ve kterých má družstvo majetkový podíl. 4. Způsob jednání schválí jednotlivé orgány ve svých jednacích řádech. Ve volených orgánech družstva má každý přítomný člen jeden hlas, zastupování není povoleno. 5. Pokud počet členů představenstva a kontrolní komise neklesne pod polovinu, jmenuje představenstvo nebo kontrolní komise náhradní členy do příští členské schůze, která je ve funkci potvrdí nebo zvolí jiné členy. Funkční období takto zvolených členů představenstva či kontrolní komise končí současně s funkčním obdobím ostatních členů. Článek IX. Fondy družstva 1. Družstvo zřídilo nedělitelný fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do nedělitelného fondu nejméně 10 % čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období. a dále je součástí nedělitelného fondu i hodnota 10 % členských vkladů členů. Nedělitelný fond lze použít pouze na úhradu ztráty. Za trvání družstva nelze rozdělit nedělitelný fond ani z části mezi jeho členy. 2. Družstvo zřídilo rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, může družstvo přidělit do rezervního fondu část z čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období a to rozhodnutím členské schůze. Rezervní fond lze použít pouze dle rozhodnutí členské schůze a to i na úhradu ztráty. 3. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na úhradu ztráty použity, jen jestliže je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní a nedělitelný fond. 4. Družstvo zřizuje sociální fond (FKSP) a fond odměn, o jejich přídělech rozhoduje členská schůze, o jejich čerpání předseda družstva dle pravidel schválených představenstvem družstva. Článek X. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi. 2. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat. 3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne se ruší a nahrazuje tímto zněním. 4. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku. 5. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Úprava uhrazovací povinnosti obsažená v tomto znění stanov je však účinná až pro účetní období, které následuje po účetním období, ve kterém toto znění stanov nabývá účinnosti. 6. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne V Jamném nad Orlicí dne

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více