STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II."

Transkript

1 STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: Článek II Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a/nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právním vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva Předmětem činnosti družstva je : Článek III. (iii) (iv) provoz a správa bytových a nebytových jednotek a společných částí objektů v majetku družstva a hospodaření se společným majetkem družstva; a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a správa a údržba nemovitostí; a realitní činnost. Článek IV Zapisovaný základní kapitál družstva činí částku ,- Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) a je tvořen souhrnem základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Základní členský vklad pro člena družstva, který je fyzickou osobou, nebo pro člena družstva, který je právnickou osobou, činí ,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení základního členského vkladu určeného těmito stanovami družstva. Základní členský vklad při založení družstva musí být splacen v plném rozsahu nejpozději do patnácti dní ode dne konání ustavující členské schůze. Základní členský vklad po zápisu družstva do obchodního rejstříku, který je splatný v souvislosti s přistoupením nového člena družstva, musí být splacen v míře 50% (slovy: Padesát procent) jeho hodnoty nejpozději při podání přihlášky, a zbylých 50% (slovy: Padesát procent) jeho hodnoty je splatných do třiceti dní ode dne doručení rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena družstva Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva, a to na základě rozhodnutí členské schůze družstva. Nepeněžité vklady na splacení závazku k dalšímu členskému vkladu a/nebo další majetkové účasti se oceňují na základě posudku soudního znalce k tomuto účelu jmenovaného soudem, a to analogicky za použití ustanovení 59 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OBChZ ). Závazek

2 k dalšímu členskému vkladu či k další majetkové účasti na podnikání družstva se přijímá po rozhodnutí členské schůze písemným prohlášením člena družstva, který takovýto závazek přijímá a je splatný nejpozději do třiceti dní ode dne předání písemného prohlášení o převzetí závazku představenstvu družstva. Další členský vklad a/nebo další majetková účast na podnikání družstva je součástí nezapisovaného základního kapitálu družstva a tvoří tak součást vlastního kapitálu družstva. Na základě žádosti člena, který poskytl další členský vklad a/nebo další majetkovou účast (tedy plnění nad rozsah základního členského vkladu), může členská schůze družstva rozhodnout o vrácení tohoto vkladu, a to v té podobě, v níž byl poskytnut. Nejde-li vrátit další členský vklad a/nebo další majetkovou účast v podobě, v níž byl poskytnut, vyplatí se tento podíl v penězích, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne rozhodnutí členské schůze, pokud tato nerozhodne o kratší lhůtě, v níž má být plnění vyplaceno. Část II. Vznik a zánik členství Článek V Členem družstva mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Členství v družstvu vniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami, a to : a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem a přechodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. Členství v družstvu je podmíněno nájemním vztahem a/nebo vlastnickým vztahem ( včetně podílového spoluvlastnictví ) k bytovém jednotce či bytu člena družstva v některé z nemovitostí budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Členství za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky vzniká dnem následujícím pod ni, kdy o přijetí člena rozhodne představenstvo družstva. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení 50% (slovy: Padesát procent) hodnoty základního členského vkladu. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce do šedesáti dnů ode dne, kdy byla družstvu doručena. Družstvo vrátí vklad subjektu, který nepřijalo za člena do šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Smrtí člena, který je fyzickou osobou, přechází jeho členství v družstvu na dědice. Zánikem člena, který je právnickou osobou, přechází členství v družstvu na právního nástupce, pokud nedochází k zániku bez právního nástupce Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na jinou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle článku V. stanov, způsobem určeným zákonem, a to plně v souladu s ustanovením 230 OBChZ, když v daném případě převod práv a povinností v družstvu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a/nebo nebytového prostoru, vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. Právo společného nájmu družstevního bytu a/nebo nebytového prostoru manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů. Společné členství manželů podle předchozích odstavců stanov nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu 2

3 nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně Splynutí členství : Jestliže člen získá v témže družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučení družstev a převodu části majetku, vyzve družstvo člena, aby provedl některou z dispozic s členstvím podle článku V. odst těchto stanov družstva. Jestliže člen nevykonává tuto dispozici do třech měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Z důvodů shora uvedených splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. Při splynutí platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynulého členství zůstávají členovi zachovány Přeměna členství : K přeměně členství dochází v těchto případech: (iii) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případě uvedeném v článku V. odst stanov. samostatné členství zůstavitele se mění na samostatné členství (nebo společné členství) každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemníků družstevního bytu se výměnou družstevního bytu se mění na společné členství manželů, 5.8. Samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Článek VI Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu zapisuje: (iii) firmu či název právnické osoby nebo jména fyzické osoby, která je členem družstva; a sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby, která je členem družstva; a výši základního členského vkladu, případně dalšího členského vkladu či další majetkové účasti na podnikání družstva, včetně rozsahu a termínu splacení Do seznamu členů družstva se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo družstva umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu Člen družstva má právo zejména: Článek VII. Členská práva a povinnosti a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze; b) být volen za člena představenstva družstva či člena kontrolní komise, má-li plnou způsobilost k právním úkonům; c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod, které družstvo členům poskytuje; d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu členských práv a povinností a na základě dohod o výměně bytu; e) na koupi bytové jednotky či nebytové jednotky z majetku družstva za podmínek poskytovaných družstvem členů ve smyslu rozhodnutí členské schůze; f) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu; 3

4 g) na vyplacení vypořádacího podílu ve smyslu a za podmínek upravených těmito stanovami a zákonem; h) na výplatu podílu na zisku družstva ve smyslu a za podmínek upravených stanovami a zákonem; i) na vyplacení dalšího členského vkladu či další majetkové účasti ve smyslu a za podmínek upravených těmito stanovami družstva. Další shora výslovně neupravená práva příslušný členu družstva v rozsahu upraveném těmito stanovami a dále příslušnými ustanoveními OBChZ Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu anebo zálohy na ně, c) uhradit zálohový členský podíl, příp. doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě, d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), e) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjistit technický stav bytu (nebytového prostoru), f) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná a užíváním bytu, g) hradit příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí, h) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše majetkové účasti člena v družstvu. Článek VIII. Majetková účast člena v družstvu 8.1. Majetková účast člena v družstvu je představována základním členským vkladem (základní členský vklad) a členským podílem (další členský vklad a/nebo další majetková účast). Členský podíl představuje majetkovou účast člena na pořízení (výstavbou či koupí) modernizace či rekonstrukci bytového domu ve vlastnictví družstva Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí ,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod základní členský vklad Členství v družstvu zaniká: Článek IX. Zánik členství a) písemnou dohodou; b) vystoupením člena družstva; c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, kdy je členem fyzická osoba, nebo právní nástupce v případě, kdy členem je právnická osoba; d) vyloučením člena družstva; e) zánikem družstva likvidací; f) prohlášením konkursu na majetek člena družstva či zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu na majetek člena družstva pro nedostatek jeho majetku; g) pravomocným rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností; h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Článek X. Dohoda Dohodu o skončení členství v družstvu uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. 4

5 10.2. Součástí dohody o ukončení členství v družstvu musí být úprava majetkových a dalších práv a závazků smluvních stran. Článek XI. Vystoupení člena družstva Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby čtyř měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva družstvu Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a s písemným souhlasem družstva. Článek XII. Úmrtí člena Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), příp. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) Nepřešlo-li členství na dědice zaniká smrtí člena. Článek XIII. Vyloučení Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami; a/nebo b) je-li členem fyzická osoba, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva; a/nebo c) je-li člen v prodlení se splácením základního členského vkladu nebo dalšího členského vkladu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle článku XIII. odst těchto stanov. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení členovi Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, je oprávněn podat proti rozhodnutí o vyloučení odvolání k členské schůzi. Právo na odvolání musí být uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, jinak zaniká Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká Společné členství manželů v družstvu zaniká: Článek XIV. Zánik společného členství manželů a) smrtí jednoho z manželů; nebo b) dohodou rozvedených manželů; nebo c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi. 5

6 14.2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. Článek XV. Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu, včetně dalšího členského vkladu či další majetkové účasti, dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů, včetně dalších členských vkladů či další majetkové účasti, všech členů družstva násobených ukončenými roky jejich členství Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech určených těmito stanovami. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalého členu Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Článek XVI. Nájem bytů a nebytových prostor Podmínky a postup přidělování bytů či nebytových prostor v majetku družstva, jakož i podmínky nájemního vztahu k bytům či nebytovým prostorům družstva, stanoví členská schůze a toto rozhodnutí se stává závazným pro všechny členy družstva. 6

7 Část III. Orgány družstva Orgány družstva jsou : a) členská schůze; b) představenstvo; c) kontrolní komise. Článek XVII. Orgány družstva Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Do působnosti členské schůze patří: Článek XVIII. Členská schůze a) přijímat a měnit stanovy; a b) volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise; a c) schvalovat řádnou účetní závěrku; a d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát; a e) rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu; a f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva; a g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení či jiném způsobu zrušení družstva nebo o změně právní formy; a h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích; a i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; j) schvalovat výši příspěvků členů na činnosti družstva; a k) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytu a nebytových prostorů; a l) rozhodovat o odvolání proti vyloučení z družstva; a m) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku; a n) schvalovat statuty fondů; a o) rozhodovat o předmětu činnosti družstva; a p) zrušení družstva s likvidací. q) Rozhodovat o vrácení dalšího členského vkladu a další majetkové účasti na podnikání člena družstva dle článku IV. Odst stanov Členské schůzi přísluší rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si vyhradí nebo které do působnosti členské schůze svěřují tyto stanovy družstva nebo zákon. Článek XIX. Svolání jednání členské schůze Jednání členské schůze se koná dle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to nejpozději do konce června každého kalendářního roku Nestanoví-li zákon č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jinak, členskou schůzi svolává: představenstvo; nebo 7

8 osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze dle článku stanov, pokud představenstvo nesplnilo povinnost svolat členskou schůzi ve lhůtě stanovené v článku těchto stanov Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi: požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva; a/nebo požádá-li o to písemně kontrolní komise, a to do čtyřiceti dnů od doručené písemné žádosti na svolání členské schůze, pokud zákon či tyto stanovy výslovně nestanoví jinak Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Členská schůze se svolává tak, že představenstvo oznámí svolání členské schůze písemnou pozvánkou na jednání členské schůze. Pozvánka musí být členům družstva odeslána na adresu uvedenou v seznamu členů družstva vedeném družstvem nejpozději dvacet dnů před zasedáním členské schůze Pozvánka na jednání členské schůze musí obsahovat alespoň: a) obchodní firmu a sídlo družstva, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní členská schůze, d) pořad jednání členské schůze, e) další náležitosti uložené zákonem, stanovami nebo usnesením členské schůze Členská schůze je usnášení schopná, jen jsou-li přítomni členové družstva, kteří mají více jak polovinu všech hlasů (viz. článek XX. odst těchto stanov ) Členská schůze přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, pokud z těchto stanov či zákona nevyplývá jinak. Pro přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v článku XVIII. odst písm. d), l), n) a o) těchto je třeba dvou třetin hlasů všech členů družstva. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v článku XVIII. odst písm. e), g), h), i), k), m) a p) těchto stanov je třeba tří čtvrtin hlasů všech členů družstva. Pro přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v článku XVIII. odst písm. a) těchto stanov je třeba 98 % (slovy: Devadesátiosmi procent) hlasů všech členů družstva Není-li členská schůze usnášení schopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od data konání původní schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání a je usnášení schopná bez ohledu na míru hlasů přítomných členů družstva Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před datem konání náhradní členské schůze Členská schůze se koná v Karlových Varech, v sídle družstva; místo, datum a hodina konání členské schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů družstva účastnit se členské schůze Jednání členské schůze probíhají v českém jazyce. Článek XX. Rozhodování a hlasování Každý člen družstva je oprávněn zúčastnit se valné hromady, členové představenstva a kontrolní komise mají právo se zúčastnit členské schůze. 8

9 20.2. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem člena družstva nemůže být člen představenstva nebo člen kontrolní komise družstva Při hlasování má každý člen družstva,s výjimkou Města Karlovy Vary, tolik hlasů, kolik : má pronajatých bytových jednotek ( bytů ) v nemovitostech budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, nebo má ve vlastnictví či podílovém spoluvlastnictví bytových jednotek v nemovitostech budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, s výjimkou bytových jednotek, na které dopadá ustanovení čl. XX. odst bod stanov. Město Karlovy Vary jako člen družstva má při hlasování tolik hlasů, kolik představuje rozdíl mezi celkovým počtem bytových jednotek ( bytů ) v nemovitostech budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, a: (a) počtem pronajatých bytových jednotek ( bytů ) členy družstva dle článku XX.odst bod stanov ; a/nebo (b) počtem bytových jednotek ve výlučném vlastnictví či podílovém spoluvlastnictví jiných členů družstva. Pro účely těchto stanov se bytovou jednotkou rozumí jednotka vyčleněná dle 2 písm. h) zákona č.72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlasnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely těchto stanov se bytem rozumí byt ve smyslu ustanovení zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě podílového spoluvlastnictví k bytové jednotce v nemovitostech - budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, náleží podílovým spoluvlastníkům bytové jednotky celkově jeden hlas. Práva k členskému podílu ( vč. práva hlasovacího ) mohou spoluvlastníci vykonávat pouze společným zástupcem vybaveným písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy Ustanovení článku XX.odst stanov se nepoužije pro hlasování členské schůze dle článku XVIII.odst písm.a),g) a h) stanov O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Článek XXI. Orgány členské schůze Členská schůze zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Do doby zvolení předsedy členské schůze řídí jednání členské schůze předseda představenstva nebo člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří Do třiceti dnů od ukončení jednání členské schůze je představenstvo povinno zabezpečit vyhotovení 9

10 zápisu o členské schůzi, který podepisuje zapisovatel, předseda členské schůze a dva zvolení ověřovatelé zápisu O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání členské schůze; b) přijatá usnesení; c) výsledky hlasování; d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ní a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům O rozhodnutích členské schůze, jimiž se mění stanovy družstva musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat i schválený text změny stanov družstva Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. Článek XXII. Působnost představenstvo družstva Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou OBChZ nebo stanovami družstva vyhrazeny jinému orgánu družstva Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Plní usnesení členské schůze a této odpovídá za svoji činnost Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva Představenstvu zejména přísluší : a) řídit činnost družstva; a b) jednat za družstvo navenek ve smyslu a za podmínek upravenými těmito stanovami; a c) rozhodovat o vyloučení člena z družstva; a d) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí. Článek XXIII. Jednání a rozhodování představenstva Zasedání představenstva se koná zpravidla jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředsedovi představenstva), přičemž písemná žádost musí obsahovat odůvodnění žádosti a program zasedání představenstva Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo musí být svoláno do deseti dnů ode dne doručení podnětu kontrolní komise Zasedání představenstva se svolávají písemně. Písemná pozvánka musí obsahovat program zasedání, datum, čas a místo konání zasedání a musí být doručena všem členům představenstva nejméně sedm dnů před zasedáním představenstva. 10

11 23.4. Zasedání představenstva jsou neveřejná a konají se v sídle družstva. Zúčastňují se ho členové představenstva, ředitel družstva a pokud představenstvo nerozhodne jinak i zaměstnanec družstva pověřený pořízením zápisu z jednání představenstva. Představenstvo může přizvat na zasedání představenstva i členy jiných orgánů družstva, její zaměstnance, členy družstva či třetí osoby v případě, že je řešena odborná problematika. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) Každému členu představenstva náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva Hlasuje se veřejně. Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva družstva O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva, popř. zapisovatel určený představenstvem. V zápise z jednání představenstva musí být a/ jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi, přičemž, pokud není prokázáno něco jiného, platí že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení, b/ uveden odlišný názor člena představenstva na projednávanou záležitost, pokud o to člen představenstva požádá. Podrobnosti o jednání představenstva upravuje jednací řád představenstva. Článek XXIV. Složení představenstva Představenstvo volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu družstva. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva, jakož i běžnou činnost družstva Představenstvo má tři členy. Funkční období člena představenstva činí čtyři roky, s výjimkou funkčního období prvně volených členů při založení družstva, které činí tři roky. Opětovná volba není vyloučena. Člen představenstva musí pro splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ Pro členy představenstva platí obdobně ustanovení 193 odst. 2, 194 odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 a 7 OBChZ. Článek XXV. Způsob jednání a podepisování za družstvo Jménem družstva jedná navenek v běžné činnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva Právní či jiné úkony družstva, pro které je předepsána písemná forma, podpisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva. Článek XXVI. Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má tři členy, přičemž funkční období člena kontrolní komise činí čtyři roky, s výjimkou funkčního období prvně volených členů při založení družstva, které činí tři roky. Opětovná volba není 11

12 vyloučena. Člen kontrolní komise musí pro splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ Kontrolní komise vykonává svoji působnost v rámci záležitostí, které ji svěřuje OBChZ a/nebo tyto stanovy družstva Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, kterou mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise Hlasuje se veřejně. Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové kontrolní komise. Článek XXVII. Zákaz konkurence Na členy představenstva a členy kontrolní komise, jakož i na ředitele družstva, se vztahuje zákaz konkurence upravený v ustanovení 249 OBChZ. Část IV. Hospodaření družstva Článek XXVIII. Nedělitelný fond (fond ze zisku) Družstvo je povinno vytvořit nedělitelný fond při svém vzniku, a to nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje: (iii) nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající zapisovanému základního kapitálu družstva; a o další vklady členů družstva; a nejméně o 50 % dalších majetkových účastí na podnikání družstva dle 223 odst. 4 OBChZ Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci bytových domů. Článek XXIX. Fond družstevní výstavby (kapitálový fond) Fond družstevní výstavby je zajišťovacím fondem ve smyslu ustanovení 233 odst. 3 a 235 odst. 1 poslední aliena OBChZ. Fond družstevní výstavby se tvoří z poskytnutých příspěvků na výstavbu či koupi bytového domu. Dále se tvoří z příspěvků jiných právnických, příp. fyzických osob, které se sdružují na družstevní výstavbu za účelem vybudování nebytových vestavěných zařízení, případně převodem zdrojů z nedělitelného fondu Prostředky fondu družstevní výstavby se použijí na úhradu nákladů spojených s výstavnou či koupí bytového domu, jeho modernizací či rekonstrukcí. 12

13 29.3. Zdroje fondu družstevní výstavby se snižují při převodu družstevních bytů do vlastnictví člena nájemce podle obecně platných předpisů. Článek XXX. Fond rezervy na opravy a údržbu bytového fondu Fond rezervy na opravy a údržbu bytového fondu je zajišťovacím fondem ve smyslu ustanovení 233 odst. 3 a 235 odst. 1 poslední aliena OBChZ. Fond rezervy na opravy a údržbu bytového fondu se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů pravidelným příspěvkem, který je součástí nájemného Fond rezervy na opravy a údržbu bytového fondu se rozpouští ve výši účtovaných externích a vnitropodnikových nákladů na opravy a údržbu bytového fondu Fond rezervy na opravy a údržbu bytového fondu se vede podle jednotlivých středisek bytového hospodářství (bytových objektů), příp. podle jednotlivých bytů. Článek XXXI. Rozdělení zisku, úhrady ztrát O rozdělení zisku mezi členy družstva rozhoduje členská schůze při projednání řádné účetní závěrky družstva za příslušné účetní období, jímž je příslušný kalendářní rok Podíl člena družstva na zisku, který byl určen členskou schůzí k rozdělení, se určuje poměrem výše splaceného základního členského vkladu, dalšího členského vkladu, a případně další majetkové účasti, k souhrnu všech splacených základních členských vkladů, dalších členských vkladů, a případně všech dalších majetkových účastí O úhradě ztráty družstva vykázané v řádné účetní závěrce přísluší rozhodovat na návrh představenstva členské schůzi družstva při projednání řádné účetní závěrky. Úhrada ztráty může být realizována v souladu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Část V. Zrušení a zánik družstva Družstvo se zrušuje: Článek XXXII. Zrušení družstva a zánik a) usnesení členské schůze b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se pořizuje notářský zápis Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 13

14 Článek XXXIII. Likvidace družstva Likvidace družstva, včetně podmínek volby ( jmenování ) likvidátora, jeho odměňování a postupů činností likvidátora směřujících ke zrušení družstva se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Část VI. Společná ustanovení Článek XXXIV. Doručování písemností Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené: a) při doručování osobně: (iii) (iv) dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle seznamu členů družstva či jiného závazného seznamu družstva. b) při doručování držitelem poštovní licence: dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle seznamu členů družstva či jiného závazného seznamu družstva. Článek XXXV. Ostatní společná ustanovení Zápisy z členských schůzí družstva spolu s pozvánkami resp. oznámeními a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a kontrolní komise, jakož i pozvánky na tato zasedání se uchovávají v archivu družstva po celou dobu jeho existence Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů, veškeré smlouvy týkající se družstva, jakož i další dokumenty určené představenstvem, musí být uloženy v archivu družstva po dobu určenou představenstvem a jím stanoveným způsobem Pokud kterékoliv ustanovení těchto stanov nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto stanov nebo jejích částí. 14

15 Část VII. Závěrečná ustanovení Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. - obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/1964 Sb. - občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí družstva konanou dne 18.ledna 2006 a nabývají účinností dnem zápisu družstva do příslušného obchodního rejstříku. V Karlových Varech, dne 18.ledna

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY Družstva Ružinovská 1162

STANOVY Družstva Ružinovská 1162 STANOVY Družstva Ružinovská 1162 ČLÁNEK I Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob 2. Družstvo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více