STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II."

Transkript

1 STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: Článek II Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a/nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právním vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva Předmětem činnosti družstva je : Článek III. (iii) (iv) provoz a správa bytových a nebytových jednotek a společných částí objektů v majetku družstva a hospodaření se společným majetkem družstva; a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor; a správa a údržba nemovitostí; a realitní činnost. Článek IV Zapisovaný základní kapitál družstva činí částku ,- Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) a je tvořen souhrnem základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Základní členský vklad pro člena družstva, který je fyzickou osobou, nebo pro člena družstva, který je právnickou osobou, činí ,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení základního členského vkladu určeného těmito stanovami družstva. Základní členský vklad při založení družstva musí být splacen v plném rozsahu nejpozději do patnácti dní ode dne konání ustavující členské schůze. Základní členský vklad po zápisu družstva do obchodního rejstříku, který je splatný v souvislosti s přistoupením nového člena družstva, musí být splacen v míře 50% (slovy: Padesát procent) jeho hodnoty nejpozději při podání přihlášky, a zbylých 50% (slovy: Padesát procent) jeho hodnoty je splatných do třiceti dní ode dne doručení rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena družstva Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva, a to na základě rozhodnutí členské schůze družstva. Nepeněžité vklady na splacení závazku k dalšímu členskému vkladu a/nebo další majetkové účasti se oceňují na základě posudku soudního znalce k tomuto účelu jmenovaného soudem, a to analogicky za použití ustanovení 59 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OBChZ ). Závazek

2 k dalšímu členskému vkladu či k další majetkové účasti na podnikání družstva se přijímá po rozhodnutí členské schůze písemným prohlášením člena družstva, který takovýto závazek přijímá a je splatný nejpozději do třiceti dní ode dne předání písemného prohlášení o převzetí závazku představenstvu družstva. Další členský vklad a/nebo další majetková účast na podnikání družstva je součástí nezapisovaného základního kapitálu družstva a tvoří tak součást vlastního kapitálu družstva. Na základě žádosti člena, který poskytl další členský vklad a/nebo další majetkovou účast (tedy plnění nad rozsah základního členského vkladu), může členská schůze družstva rozhodnout o vrácení tohoto vkladu, a to v té podobě, v níž byl poskytnut. Nejde-li vrátit další členský vklad a/nebo další majetkovou účast v podobě, v níž byl poskytnut, vyplatí se tento podíl v penězích, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne rozhodnutí členské schůze, pokud tato nerozhodne o kratší lhůtě, v níž má být plnění vyplaceno. Část II. Vznik a zánik členství Článek V Členem družstva mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Členství v družstvu vniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami, a to : a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem a přechodem členství, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. Členství v družstvu je podmíněno nájemním vztahem a/nebo vlastnickým vztahem ( včetně podílového spoluvlastnictví ) k bytovém jednotce či bytu člena družstva v některé z nemovitostí budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Členství za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky vzniká dnem následujícím pod ni, kdy o přijetí člena rozhodne představenstvo družstva. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení 50% (slovy: Padesát procent) hodnoty základního členského vkladu. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce do šedesáti dnů ode dne, kdy byla družstvu doručena. Družstvo vrátí vklad subjektu, který nepřijalo za člena do šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Smrtí člena, který je fyzickou osobou, přechází jeho členství v družstvu na dědice. Zánikem člena, který je právnickou osobou, přechází členství v družstvu na právního nástupce, pokud nedochází k zániku bez právního nástupce Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na jinou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle článku V. stanov, způsobem určeným zákonem, a to plně v souladu s ustanovením 230 OBChZ, když v daném případě převod práv a povinností v družstvu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a/nebo nebytového prostoru, vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. Právo společného nájmu družstevního bytu a/nebo nebytového prostoru manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů. Společné členství manželů podle předchozích odstavců stanov nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu 2

3 nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně Splynutí členství : Jestliže člen získá v témže družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučení družstev a převodu části majetku, vyzve družstvo člena, aby provedl některou z dispozic s členstvím podle článku V. odst těchto stanov družstva. Jestliže člen nevykonává tuto dispozici do třech měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Z důvodů shora uvedených splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. Při splynutí platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynulého členství zůstávají členovi zachovány Přeměna členství : K přeměně členství dochází v těchto případech: (iii) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případě uvedeném v článku V. odst stanov. samostatné členství zůstavitele se mění na samostatné členství (nebo společné členství) každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemníků družstevního bytu se výměnou družstevního bytu se mění na společné členství manželů, 5.8. Samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Článek VI Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu zapisuje: (iii) firmu či název právnické osoby nebo jména fyzické osoby, která je členem družstva; a sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby, která je členem družstva; a výši základního členského vkladu, případně dalšího členského vkladu či další majetkové účasti na podnikání družstva, včetně rozsahu a termínu splacení Do seznamu členů družstva se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo družstva umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu Člen družstva má právo zejména: Článek VII. Členská práva a povinnosti a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze; b) být volen za člena představenstva družstva či člena kontrolní komise, má-li plnou způsobilost k právním úkonům; c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod, které družstvo členům poskytuje; d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu členských práv a povinností a na základě dohod o výměně bytu; e) na koupi bytové jednotky či nebytové jednotky z majetku družstva za podmínek poskytovaných družstvem členů ve smyslu rozhodnutí členské schůze; f) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu; 3

4 g) na vyplacení vypořádacího podílu ve smyslu a za podmínek upravených těmito stanovami a zákonem; h) na výplatu podílu na zisku družstva ve smyslu a za podmínek upravených stanovami a zákonem; i) na vyplacení dalšího členského vkladu či další majetkové účasti ve smyslu a za podmínek upravených těmito stanovami družstva. Další shora výslovně neupravená práva příslušný členu družstva v rozsahu upraveném těmito stanovami a dále příslušnými ustanoveními OBChZ Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu anebo zálohy na ně, c) uhradit zálohový členský podíl, příp. doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě, d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), e) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjistit technický stav bytu (nebytového prostoru), f) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná a užíváním bytu, g) hradit příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí, h) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše majetkové účasti člena v družstvu. Článek VIII. Majetková účast člena v družstvu 8.1. Majetková účast člena v družstvu je představována základním členským vkladem (základní členský vklad) a členským podílem (další členský vklad a/nebo další majetková účast). Členský podíl představuje majetkovou účast člena na pořízení (výstavbou či koupí) modernizace či rekonstrukci bytového domu ve vlastnictví družstva Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí ,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod základní členský vklad Členství v družstvu zaniká: Článek IX. Zánik členství a) písemnou dohodou; b) vystoupením člena družstva; c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, kdy je členem fyzická osoba, nebo právní nástupce v případě, kdy členem je právnická osoba; d) vyloučením člena družstva; e) zánikem družstva likvidací; f) prohlášením konkursu na majetek člena družstva či zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu na majetek člena družstva pro nedostatek jeho majetku; g) pravomocným rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností; h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Článek X. Dohoda Dohodu o skončení členství v družstvu uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. 4

5 10.2. Součástí dohody o ukončení členství v družstvu musí být úprava majetkových a dalších práv a závazků smluvních stran. Článek XI. Vystoupení člena družstva Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby čtyř měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva družstvu Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a s písemným souhlasem družstva. Článek XII. Úmrtí člena Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), příp. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) Nepřešlo-li členství na dědice zaniká smrtí člena. Článek XIII. Vyloučení Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami; a/nebo b) je-li členem fyzická osoba, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva; a/nebo c) je-li člen v prodlení se splácením základního členského vkladu nebo dalšího členského vkladu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle článku XIII. odst těchto stanov. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení členovi Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, je oprávněn podat proti rozhodnutí o vyloučení odvolání k členské schůzi. Právo na odvolání musí být uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, jinak zaniká Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí o vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká Společné členství manželů v družstvu zaniká: Článek XIV. Zánik společného členství manželů a) smrtí jednoho z manželů; nebo b) dohodou rozvedených manželů; nebo c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi. 5

6 14.2. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. Článek XV. Majetkové vypořádání Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu, včetně dalšího členského vkladu či další majetkové účasti, dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů, včetně dalších členských vkladů či další majetkové účasti, všech členů družstva násobených ukončenými roky jejich členství Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech určených těmito stanovami. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalého členu Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Článek XVI. Nájem bytů a nebytových prostor Podmínky a postup přidělování bytů či nebytových prostor v majetku družstva, jakož i podmínky nájemního vztahu k bytům či nebytovým prostorům družstva, stanoví členská schůze a toto rozhodnutí se stává závazným pro všechny členy družstva. 6

7 Část III. Orgány družstva Orgány družstva jsou : a) členská schůze; b) představenstvo; c) kontrolní komise. Článek XVII. Orgány družstva Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Do působnosti členské schůze patří: Článek XVIII. Členská schůze a) přijímat a měnit stanovy; a b) volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise; a c) schvalovat řádnou účetní závěrku; a d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát; a e) rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu; a f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva; a g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení či jiném způsobu zrušení družstva nebo o změně právní formy; a h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích; a i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; j) schvalovat výši příspěvků členů na činnosti družstva; a k) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytu a nebytových prostorů; a l) rozhodovat o odvolání proti vyloučení z družstva; a m) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku; a n) schvalovat statuty fondů; a o) rozhodovat o předmětu činnosti družstva; a p) zrušení družstva s likvidací. q) Rozhodovat o vrácení dalšího členského vkladu a další majetkové účasti na podnikání člena družstva dle článku IV. Odst stanov Členské schůzi přísluší rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, které si vyhradí nebo které do působnosti členské schůze svěřují tyto stanovy družstva nebo zákon. Článek XIX. Svolání jednání členské schůze Jednání členské schůze se koná dle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to nejpozději do konce června každého kalendářního roku Nestanoví-li zákon č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jinak, členskou schůzi svolává: představenstvo; nebo 7

8 osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze dle článku stanov, pokud představenstvo nesplnilo povinnost svolat členskou schůzi ve lhůtě stanovené v článku těchto stanov Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi: požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva; a/nebo požádá-li o to písemně kontrolní komise, a to do čtyřiceti dnů od doručené písemné žádosti na svolání členské schůze, pokud zákon či tyto stanovy výslovně nestanoví jinak Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Členská schůze se svolává tak, že představenstvo oznámí svolání členské schůze písemnou pozvánkou na jednání členské schůze. Pozvánka musí být členům družstva odeslána na adresu uvedenou v seznamu členů družstva vedeném družstvem nejpozději dvacet dnů před zasedáním členské schůze Pozvánka na jednání členské schůze musí obsahovat alespoň: a) obchodní firmu a sídlo družstva, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní členská schůze, d) pořad jednání členské schůze, e) další náležitosti uložené zákonem, stanovami nebo usnesením členské schůze Členská schůze je usnášení schopná, jen jsou-li přítomni členové družstva, kteří mají více jak polovinu všech hlasů (viz. článek XX. odst těchto stanov ) Členská schůze přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, pokud z těchto stanov či zákona nevyplývá jinak. Pro přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v článku XVIII. odst písm. d), l), n) a o) těchto je třeba dvou třetin hlasů všech členů družstva. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v článku XVIII. odst písm. e), g), h), i), k), m) a p) těchto stanov je třeba tří čtvrtin hlasů všech členů družstva. Pro přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v článku XVIII. odst písm. a) těchto stanov je třeba 98 % (slovy: Devadesátiosmi procent) hlasů všech členů družstva Není-li členská schůze usnášení schopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od data konání původní schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání a je usnášení schopná bez ohledu na míru hlasů přítomných členů družstva Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před datem konání náhradní členské schůze Členská schůze se koná v Karlových Varech, v sídle družstva; místo, datum a hodina konání členské schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů družstva účastnit se členské schůze Jednání členské schůze probíhají v českém jazyce. Článek XX. Rozhodování a hlasování Každý člen družstva je oprávněn zúčastnit se valné hromady, členové představenstva a kontrolní komise mají právo se zúčastnit členské schůze. 8

9 20.2. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem člena družstva nemůže být člen představenstva nebo člen kontrolní komise družstva Při hlasování má každý člen družstva,s výjimkou Města Karlovy Vary, tolik hlasů, kolik : má pronajatých bytových jednotek ( bytů ) v nemovitostech budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, nebo má ve vlastnictví či podílovém spoluvlastnictví bytových jednotek v nemovitostech budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, s výjimkou bytových jednotek, na které dopadá ustanovení čl. XX. odst bod stanov. Město Karlovy Vary jako člen družstva má při hlasování tolik hlasů, kolik představuje rozdíl mezi celkovým počtem bytových jednotek ( bytů ) v nemovitostech budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, a: (a) počtem pronajatých bytových jednotek ( bytů ) členy družstva dle článku XX.odst bod stanov ; a/nebo (b) počtem bytových jednotek ve výlučném vlastnictví či podílovém spoluvlastnictví jiných členů družstva. Pro účely těchto stanov se bytovou jednotkou rozumí jednotka vyčleněná dle 2 písm. h) zákona č.72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlasnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely těchto stanov se bytem rozumí byt ve smyslu ustanovení zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě podílového spoluvlastnictví k bytové jednotce v nemovitostech - budově čp. 923 a 924 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3204, budově čp. 925 a 926 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3203, budově čp. 927 a 928 na pozemku s parcelním číslem stavebním 3197, budově čp. 929 a 930 na pozemku s parcelním číslem 3196, vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, náleží podílovým spoluvlastníkům bytové jednotky celkově jeden hlas. Práva k členskému podílu ( vč. práva hlasovacího ) mohou spoluvlastníci vykonávat pouze společným zástupcem vybaveným písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy Ustanovení článku XX.odst stanov se nepoužije pro hlasování členské schůze dle článku XVIII.odst písm.a),g) a h) stanov O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Článek XXI. Orgány členské schůze Členská schůze zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Do doby zvolení předsedy členské schůze řídí jednání členské schůze předseda představenstva nebo člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří Do třiceti dnů od ukončení jednání členské schůze je představenstvo povinno zabezpečit vyhotovení 9

10 zápisu o členské schůzi, který podepisuje zapisovatel, předseda členské schůze a dva zvolení ověřovatelé zápisu O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání členské schůze; b) přijatá usnesení; c) výsledky hlasování; d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ní a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům O rozhodnutích členské schůze, jimiž se mění stanovy družstva musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat i schválený text změny stanov družstva Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. Článek XXII. Působnost představenstvo družstva Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou OBChZ nebo stanovami družstva vyhrazeny jinému orgánu družstva Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Plní usnesení členské schůze a této odpovídá za svoji činnost Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva Představenstvu zejména přísluší : a) řídit činnost družstva; a b) jednat za družstvo navenek ve smyslu a za podmínek upravenými těmito stanovami; a c) rozhodovat o vyloučení člena z družstva; a d) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí. Článek XXIII. Jednání a rozhodování představenstva Zasedání představenstva se koná zpravidla jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředsedovi představenstva), přičemž písemná žádost musí obsahovat odůvodnění žádosti a program zasedání představenstva Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo musí být svoláno do deseti dnů ode dne doručení podnětu kontrolní komise Zasedání představenstva se svolávají písemně. Písemná pozvánka musí obsahovat program zasedání, datum, čas a místo konání zasedání a musí být doručena všem členům představenstva nejméně sedm dnů před zasedáním představenstva. 10

11 23.4. Zasedání představenstva jsou neveřejná a konají se v sídle družstva. Zúčastňují se ho členové představenstva, ředitel družstva a pokud představenstvo nerozhodne jinak i zaměstnanec družstva pověřený pořízením zápisu z jednání představenstva. Představenstvo může přizvat na zasedání představenstva i členy jiných orgánů družstva, její zaměstnance, členy družstva či třetí osoby v případě, že je řešena odborná problematika. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva (v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) Každému členu představenstva náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva Hlasuje se veřejně. Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva družstva O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva, popř. zapisovatel určený představenstvem. V zápise z jednání představenstva musí být a/ jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi, přičemž, pokud není prokázáno něco jiného, platí že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení, b/ uveden odlišný názor člena představenstva na projednávanou záležitost, pokud o to člen představenstva požádá. Podrobnosti o jednání představenstva upravuje jednací řád představenstva. Článek XXIV. Složení představenstva Představenstvo volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu družstva. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva, jakož i běžnou činnost družstva Představenstvo má tři členy. Funkční období člena představenstva činí čtyři roky, s výjimkou funkčního období prvně volených členů při založení družstva, které činí tři roky. Opětovná volba není vyloučena. Člen představenstva musí pro splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ Pro členy představenstva platí obdobně ustanovení 193 odst. 2, 194 odst. 2 první až pátá věta a odst. 4 a 7 OBChZ. Článek XXV. Způsob jednání a podepisování za družstvo Jménem družstva jedná navenek v běžné činnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva Právní či jiné úkony družstva, pro které je předepsána písemná forma, podpisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva. Článek XXVI. Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má tři členy, přičemž funkční období člena kontrolní komise činí čtyři roky, s výjimkou funkčního období prvně volených členů při založení družstva, které činí tři roky. Opětovná volba není 11

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více