Stanovy Družstva vlastníků bytů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Družstva vlastníků bytů"

Transkript

1 Stanovy Družstva vlastníků bytů Mánes Tišnov, družstvo Článek 1 Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva zní: Družstvo vlastníků bytů Mánes Tišnov, družstvo, (dále jen družstvo ") 1.2. Družstvo má sídlo na adrese: Družstvo vlastníků bytů Mánes Tišnov, družstvo, Mánesova 1578, Tišnov, PSČ IČ: Článek 2 Základní ustanovení 2.1. Družstvo vlastníků bytů, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním provozu, správy a údržby bytů a bytových domů ve vlastnictví členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví svých členů nebo i jiných osob. Družstvo vlastníků bytů je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), ustanoveními občanského zákoníku (dále jen NOZ ) o právnických osobách a podnikatelích, pokud se vztahují také na družstvo vlastníků bytů, a těmito stanovami Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva Družstvo zřídí informační desku ve vchodu do domu v Tišnově, Mánesova č.p. 1578, 1579, 1580 a Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. Obsah této informační desky bude navíc zpřístupněn členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva, které družstvo zřídí ve lhůtě, stanovené členskou schůzí Družstvo po svém založení v rámci předmětu své činnosti, družstvem vykonávaných nikoli za účelem dosažení zisku, z prostředků, vytvořených souhrnem splacených dalších členských vkladů svých zakládajících členů úplatně nabylo do vlastnictví družstva nemovitý majetek, konkrétně budovy, nacházející se v Tišnově na ulici Mánesova -- objekt bydlení č.p 1578, postavený na pozemku parcelní číslo 1594, zastavěná plocha a nádvoří, o 1

2 výměře 195 m2, dále objekt bydlení č.p. 1579, postavený na pozemku parcelní číslo 1595, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m2, dále objekt bydlení č.p. 1580, postavený na pozemku parcelní číslo 1597, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m2, dále objekt bydlení č.p. 1581, postavený na pozemku parcelní číslo 1598, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m2, (dále jen předmětné bytové domy ) a konečně kotelna (bez čísla popisného a evidenčního), postavená na pozemku parcelní číslo 1596, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, a dále pozemek parcelní číslo 1594, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m2, pozemek parcelní číslo 1595, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m2, pozemek parcelní číslo 1598, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m2, pozemek parcelní číslo 1596, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, pozemek parcelní číslo 1767/1, ostatní plocha o výměře 1341 m2, pozemek parcelní číslo 1767/4, ostatní plocha o výměře 1066 m2, pozemek parcelní číslo 1767/6, ostatní plocha o výměře 932 m2, pozemek parcelní číslo 1767/8, ostatní plocha o výměře 2195 m2 (dále jen bytové domy a příslušné pozemky ). Družstvo za dobu svého dosavadního trvání tyto bytové domy rozdělilo prohlášením vlastníka dle zvláštního zákona na jednotky a všechny jednotky a k nim příslušné spoluvlastnické podíly na dotčených pozemcích a společných prostorách a plášti bytových domů družstvo bezúplatně převedlo z vlastnictví družstva do vlastnictví svých členů, kteří v době uskutečňování tohoto převodu byli členy družstva a nájemci dotčených bytů. Tímto převedením bytů (jednotek) a k nim příslušných spoluvlastnických podílů na dotčených pozemcích a společných prostorách a plášti bytových domů z vlastnictví družstva do vlastnictví svých zakládajících členů byl každému tehdejšímu členu družstva vydán ve zmaterializované podobě jeho další členský vklad v té výši, v jaké jej jeden každý z tehdejších členů družstva splatil. Proto u těchto zakládajících členů družstva či jejich nástupců již nebude tento jejich někdejší další členský vklad nikdy vypořádáván, neboť jeden každý z těchto členů družstva již před přijetím těchto stanov nabyl do svého vlastnictví a spoluvlastnictví nemovitý majetek, pořízený z jejich splacených dalších členských vkladů. Tímto postupem družstvo ke dni přijetí těchto stanov nevlastní žádný byt; z původního bytového družstva se proto přijetím těchto stanov družstvo přeměnilo na družstvo vlastníků bytů, což se odrazilo ve změně obchodní firmy družstva. Družstvo tak ke dni přijetí těchto stanov z nemovitého majetku vlastní pouze kotelnu (bez čísla popisného a evidenčního), postavenou na pozemku parcelní číslo st.1596, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, dále pozemek parcelní číslo st.1596, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, a dále pozemek parcelní číslo 1767/1, ostatní plocha, o výměře 1356m2, dále pozemek parcelní číslo 1767/4, ostatní plocha, o výměře 1067m2, dále pozemek parcelní číslo 1767/6, ostatní plocha, o výměře 931m2, a konečně pozemek parcelní číslo 1767/8, ostatní plocha, o výměře 2184m2, vše zapsáno na LV č. 4516, vedeném pro obec Tišnov a k.ú. Tišnov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Tišnov. Článek 3 Předmět činnosti družstva 3.1. Předmětem činnosti družstva je výkon činností při zajišťování provozu, správy a údržby bytů a bytových domů ve vlastnictví členů, nacházejících se v Tišnově na ulici Mánesova č.p 1578 č.p. 1579, č.p a správu dalšího nemovitého i movitého majetku družstva, zejména peněžních prostředků, členských vkladů a podílů, nájemného, záloh na služby a energie, splátek úvěrů a fondů družstva a správu a vymáhání pohledávek družstva podle těchto stanov a platných právních předpisů včetně údržby, oprav, modernizací či rekonstrukcí a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely Družstvo může také provádět správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví svých členů nebo i jiných osob, a to na základě rozhodnutí členské schůze. Článek 4 Družstevní podíl 4.1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv a povinností člena. 2

3 4.2. Majetkové právo a povinnosti člena družstva představuje členský vklad, kterým je základní členský vklad a další členský vklad Spoluvlastnictví družstevního podílu se omezuje na rodinné příslušníky. Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden ze spoluvlastníků družstevního podílu. Článek 5 Základní členský vklad 5.1. Základní členský vklad, který splatili zakládající členové družstva podle ustanovení původních stanov, které jsou nahrazeny těmito stanovami, činil podle velikosti počtu pokojů tehdy užívaného bytu Kč (u bytu 1+1), Kč (u bytu 1+2) a Kč (u bytu 1+3); tento základní členský vklad byl splacen každým ze zakládajících členů družstva nejpozději v den konání ustavující schůze družstva Základní členský vklad osob, nově přijímaných za členy družstva za trvání družstva. K přijímání nového člena družstva za trvání družstva může dojít pouze poté, co členská schůze družstva rozhodne o tom, že družstvo začne přijímat nové členy v souvislosti s pořízením či výstavbou nových bytů či nebytových prostor, a to jak formou jejich nové výstavby, tak formou nadstavby či přístavby. Základní členský vklad takto nově přijímaného člena družstva za trvání družstva bude činit 5.000,- Kč. Tento základní členský vklad musí být splacen před přijetím za člena družstva. Táž členská schůze současně rozhodne o stanovení další vkladové povinnosti takto nově přijímaného člena družstva a o změně stanov družstva ve vztahu k podmínce členství v družstvu (odstavec stanov) Dokud družstvo nepřijme rozhodnutí k takovéto novému pořizování či výstavbě a k této změně stanov, nebude družstvo žádné nové členy přijímat Základní členský vklad musí být splacen před přijetím za člena družstva. Článek 6 Další členský vklad 6.1. Dalším členským vkladem se člen družstva podílí především na pořízení domu družstvem s pozemkem nebo na pořízení, případně rozšíření bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu; ustanovení odstavce 5.3. stanov tím není nijak dotčeno Člen se může podílet na základním kapitálu družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu). Článek 7 Způsob určení výše a splacení dalšího členského vkladu 7.1. Při založení družstva určovala výši dalšího členského vkladu ustavující schůze takovým způsobem, aby vyjadřovala podíl každého ze zakládajících členů družstva na uhrazení kupní ceny nemovitostí uvedených v odstavci 2.5. stanov, připadající na byt, jehož v době založení družstva byl zakládající člen nájemcem V případě přijetí nového člena za trvání družstva určí pravidla pro výši dalšího členského vkladu členská schůze družstva. Článek 8 Nepeněžitý další členský vklad 8.1. Podle podmínek a potřeb družstva může členská schůze schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části formou nepeněžitého dalšího členského vkladu. Nepeněžitým dalším členským 3

4 vkladem může být především pořízení nebo rozšíření bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodnou družstvo a vkladatel. Článek 9 Smlouva o dalším členském vkladu nově přijímaných členů družstva 9.1. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o peněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň: a) údaje o výši peněžitého dalšího členského vkladu nově přijímaného člena družstva, b) ujednání v souladu s usnesením členské schůze, že je uchazeč o členství povinen splatit celou výši dalšího členského vkladu před vznikem členství jako podmínku pro vznik členství, anebo c) při založení družstva ujednání v souladu s usnesením členské schůze, jakou část dalšího členského vkladu je povinen uchazeč o členství splatit před vznikem členství a dále, jakým způsobem, v jaké výši splátek a v jakých lhůtách se zavazuje splatit zbývající část dalšího členského vkladu, d) ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o nepeněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň: a) údaje o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu nově přijímaného člena družstva, b) prohlášení obou smluvních stran o tom, že ocenění bylo (bude) provedeno soudním znalcem, na jehož osobě se dohodly obě smluvní strany, c) výši ocenění nepeněžitého vkladu v penězích Převzetí vkladové povinnosti k druhému a případně následujícímu dalšímu členskému vkladu členem za trvání členství v družstvu se sjedná dodatkem ke stávající smlouvě o dalším členském vkladu, vždy s vyznačením, ke kterému předmětu nájmu se tento druhý, případně následující další členský vklad vztahuje Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu, kdy dojde k převodu vlastnického práva k nově pořízené jednotce členovi družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod. Článek 10 Podmínky pro členství, vznik členství Členem družstva vlastníků bytů může být jen fyzická osoba, která je vlastníkem bytu (jednotky), nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v čl.2, odstavci 2.5. stanov, Při založení družstva vzniklo členství zakládajícím členům dnem vzniku družstva. Členy družstva se tak staly osoby, jejichž seznam tvoří přílohu notářského zápisu o ustavující schůzi družstva, jestliže splnily podmínky pro vznik členství Jestliže družstvo přijme rozhodnutí o pořízení či výstavbě nových bytů či nebytových prostor, a to jak formou jejich nové výstavby, tak formou nadstavby či přístavby, předpokládané v ustanovení odstavce 5.3. stanov, vznikne za trvání družstva členství přijetím za člena usnesením členské schůze na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov; splnění podmínky vlastnictví bytu (jednotky) podle ustanovení čl. 10, odstavce stanov se v tomto případě nevyžaduje. Členství vznikne na základě písemné členské přihlášky rozhodnutím členské schůze, a to dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v členské přihlášce, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu Má-li být členství podle odstavce spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu nově budovaného družstevního bytu nebo s právem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nově budovaného družstevního bytu a k němu příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku a společných částech budovy do vlastnictví nově přijímaného člena družstva, vznikne členství po oboustranném podpisu smlouvy o dalším členském vkladu a splacením (splněním) celé výše dalšího členského vkladu nebo jeho části podle ujednání v této smlouvě v souladu s usnesením členské schůze. Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení o 4

5 převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splacení celé výše základního členského vkladu, ať jde o vznik členství při vzniku družstva po jeho založení nebo o vznik členství v průběhu trvání družstva Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu, nebo převodem či přechodem nově vzniklých družstevních podílů, které vznikly rozdělením dosavadního družstevního podílu, na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. V ostatním se záležitosti družstevního podílu ve společném jmění manželů a právní vztahy plynoucí ze společného členství manželů řídí ve vztahu mezi manžely ustanoveními NOZ o manželském majetkovém právu. Článek 11 Postup při přijetí nového člena Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku za člena družstva obsahující alespoň: a) obchodní firmu družstva, b) jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, c) vymezení družstevního podílu, které spočívá v prohlášení uchazeče o členství o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a v závazku ke sjednání smlouvy o dalším členském vkladu ve výši určené členskou schůzí, spolu s údajem, ke kterému předmětu nájmu či budoucího vlastnictví se další členský vklad (popřípadě každý jednotlivý další členský vklad, je-li jich více) vztahuje Představenstvo rozhodne o přijetí za člena podle pravidel určených členskou schůzí na základě podané písemné přihlášky. Rozhodnutí družstva o přijetí za člena se vyznačuje na písemné členské přihlášce, jejíž jedno vyhotovení je určeno pro přijatého člena a jedno vyhotovení pro družstvo. Členovi se toto rozhodnutí předává buď osobně, nebo zasílá poštou dopisem s dodejkou. Shodným způsobem se předává rozhodnutí o nepřijetí za člena V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do družstva bylo učiněno. Článek 12 Seznam členů Družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, c) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu), d) určení, ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána. 5

6 Článek 13 Základní práva a povinnosti člena družstva Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. Ustanovení zákona i těchto stanov je přitom zapotřebí vždy interpretovat s ohledem na skutečnost, že každý člen družstva je současně vlastníkem svého bytu (jednotky) a nikoli pouhým nájemcem tohoto bytu. Základním právem a současně základní povinností člena družstva je vlastnit byt (jednotku) v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov Člen družstva má zejména tato základní práva: a) vlastnit byt (jednotku) v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov, b) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, c) volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami, nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle příslušných ustanovení ZOK a těchto stanov, d) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení, e) seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření družstva, f) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva, g) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva, h) podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva; tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov, i) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům družstva a být informován o jejich vyřízení, j) uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů podle ZOK a těchto stanov, k) domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody, a to postupem a způsobem podle zákona, l) obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze Člen má zejména tyto základní povinnosti: a) dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů družstva, b) splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách podle usnesení orgánů družstva a smlouvy o dalším členském vkladu, d) vlastnit byt (jednotku) v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu, d) plnit svou povinnost k uhrazovací povinnosti podle usnesení členské schůze, přijatého v souladu s těmito stanovami Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají práva družstva. Ustanovení zákona i těchto stanov je přitom zapotřebí vždy interpretovat s ohledem na skutečnost, že každý člen družstva je současně vlastníkem svého bytu (jednotky), nacházejícího se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov, a nikoli pouhým nájemcem tohoto bytu Členství v družstvu je (s výjimkou případů uvedených v odstavcích 5.2 a 5.3.stanov) vždy spojeno s vlastnictvím bytu (jednotky), nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov. Zanikne-li dosavadnímu členovi družstva jeho vlastnické právo k takovémuto bytu (jednotce) a není-li jeho členství v družstvu současně převedeno na nabyvatele vlastnických práv k tomuto bytu (jednotce), je družstvo povinno ukončit členství takovéhoto člena družstva jeho vyloučením z družstva; v takovémto případě vyloučenému členovi nevzniká nárok na vypořádací podíl. Před rozhodnutím o jeho vyloučení musí být tomuto členovi dána přiměřená lhůta, nikoli delší než tři měsíce, k tomu, aby své členství v družstvu převedl na nabyvatele vlastnických práv k jeho bytu (jednotce). Pokud vznikne družstvu nebo kterémukoli z jeho členů škoda tím, že současně s vlastnictvím bytu (jednotky) nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov, nebylo na téhož nabyvatele současně převedeno také členství dosavadního vlastníka tohoto bytu (jednotky) v družstvu, odpovídá za tuto škodu člen družstva, který připustil, že jeho členství v družstvu nebylo převedeno na jiného současně s vlastnictvím bytu (jednotky), nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci

7 13.6. Družstvo je povinno umožnit uplatňování základních práv člena podle odstavce a uplatňovat ve své činnosti dodržování a plnění základních povinností člena. Článek 14 Převod družstevního podílu Převod družstevního podílu člena družstva na jiného člena nebo na jinou osobu nemohou orgány družstva omezit ani jej vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky pro členství v družstvu podle ZOK a těchto stanov. Převod se uskutečňuje smlouvou o převodu družstevního podílu v družstvu; pro způsob uzavření smlouvy se použijí ustanovení NOZ o uzavírání smluv V případech, kdy je s členstvím v družstvu spojeno vlastnictví bytu (jednotky) v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov,převádí se nebo přechází na nabyvatele spolu s převodem nebo přechodem družstevního podílu samostatnou smlouvou také toto vlastnické právo v rozsahu, v jakém náleželo dosavadnímu členovi, a to včetně jeho spoluvlastnických práv k dotčeným pozemkům a společným částem předmětných bytových domů. Shodně to platí, náleželo-li dosavadnímu členovi vlastnické právo k více bytům (jednotkám) v předmětných bytových domech. V případě nesplnění této povinnosti je nezbytné vždy postupovat podle ustanovení odstavce stanov Dnem, kdy nastanou právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu, zanikne členství převodce v družstvu a vznikne členství nabyvatele v družstvu. Členství převodce nezanikne, jestliže při převodu družstevních podílů nově vzniklých rozdělením, zůstane jeden z družstevních podílů nově vzniklých rozdělením dosavadnímu členovi, jehož družstevní podíl byl rozdělen Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s převáděným družstevním podílem spojeny. V případě, že jsou s převodem družstevního podílu spojeny dluhy převodce vůči družstvu, či dosud nesplněné splatné povinnosti ze smlouvy o dalším členském vkladu sjednané mezi družstvem a převodcem, je povinen nabyvatel sjednat s družstvem nejpozději do 15 dnů po dni nabytí právních účinků převodu družstevního podílu dohodu, v níž bude dojednán způsob a lhůty splacení dluhů, resp. splnění povinností ze smlouvy o dalším členském vkladu splatných do dne nabytí členství nabyvatelem. Nebude-li taková dohoda sjednána z důvodů na straně nabyvatele nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právních účinků převodu družstevního podílu vůči družstvu, považuje se to za důvod pro vyloučení člena z družstva Právní účinky převodu družstevního podílu vůči družstvu nastávají a nabyvatel družstevního podílu se stává členem družstva dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. Stejné právní účinky vůči družstvu nastanou, je-li namísto samotné smlouvy o převodu družstevního podílu doručeno družstvu písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu. Článek 15 Přechod družstevního podílu Smrtí člena družstva přechází jeho družstevní podíl na téhož dědice nebo právního nástupce, na kterého přechází z majetku zůstavitele vlastnictví bytu (jednotky), nacházející se v bytovém domě, uvedeném v odstavci 2.5. stanov Dnem, kdy nastanou právní účinky přechodu družstevního podílu, zanikne členství dosavadního člena v družstvu a vznikne členství nabyvatele v družstvu Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. K tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Článek 16 Rozdělení družstevního podílu Rozdělení družstevního podílu v družstvu na dva či více nových družstevních podílů nemohou orgány družstva omezit ani vyloučit, pokud je rozdělení možné podle odstavce a pokud nabyvatelé družstevních podílů nově vzniklých rozdělením se mohou stát členy družstva podle ZOK a těchto stanov. 7

8 16.2. Rozdělení družstevního podílu je možné pouze v případě, že je člen vlastníkem nejméně dvou bytů (jednotek) nalézajících se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. a má dojít k převodu nebo přechodu družstevního podílu nově vzniklého rozdělením původního družstevního podílu, či více družstevních podílů nově vzniklých rozdělením Pro převod družstevních podílů, které nově vzniknou rozdělením dosavadního družstevního podílu, se použijí ustanovení o převodu družstevního podílu včetně ustanovení o právních účincích vůči družstvu, avšak s tím, že právní účinky nenastanou přede dnem splacení základního členského vkladu nabyvatelem ve prospěch družstva ve výši určené stanovami družstva, pokud nabyvatel družstevního podílu není členem tohoto družstva Člen, jehož družstevní podíl byl rozdělen, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny. Článek 17 Splynutí družstevních podílů Ke splynutí družstevních podílů v družstvu dochází v případě, kdy člen nabude za trvání svého členství družstevní podíl jiného člena téhož družstva, nebo nabude část původního družstevního podílu, představovanou družstevním podílem nově vzniklým rozdělením původního družstevního podílu tohoto jiného člena Družstevní podíly splývají v jeden družstevní podíl v den, kdy člen další družstevní podíl nebo jeho část nabude. Článek 18 Způsoby zániku členství Členství v družstvu zaniká: a/ písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b/ vystoupením člena, c/ vyloučením člena, včetně vyloučení člena z důvodů uvedených v odstavci stanov, d/ převodem družstevního podílu, e/ přechodem družstevního podílu, f/ smrtí člena družstva, g/ prohlášením konkursu na majetek člena, h/ zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i/ doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva převoditelná, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu, a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j/ zánikem družstva bez právního nástupce Článek 19 Dohoda o zániku členství Dohodu o zániku členství uzavírá družstvo a člen v písemné formě a dohoda je uzavřena po oboustranném podpisu. Zánik členství dohodou není možný bez současného bezúplatného převodu bytu (jednotky), nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov z vlastnictví člena družstva do majetku družstva Členství v bytovém družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě sjednaným. Článek 20 Vystoupení člena z družstva Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí tři měsíce. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. Zánik členství vystoupením není možný bez současného bezúplatného převodu bytu (jednotky), nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov z vlastnictví člena družstva do majetku družstva Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. 8

9 Článek 21 Důvody pro vyloučení Člen družstva nebo společní členové družstva mohou být z družstva vyloučeni, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo hrubě svou povinnost vyplývající z vlastnictví bytu (jednotky) v předmětných bytových domech, zejména nezaplatil-li příslušnou platbu odpovídající nákladům na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže družstvu nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, nežli je stanoveno. Další důvod k vyloučení člena družstva z družstva včetně postupu je uveden v odstavci stanov Před rozhodnutím o vyloučení je představenstvo družstva povinno udělit členovi písemnou výstrahu. V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů O vyloučení rozhoduje představenstvo bytového družstva O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení; k námitkám podaným později se nepřihlíží Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z bytového družstva, se vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Jde-li o vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení samostatně každému z manželů Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení takto zahájeného soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 3 je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej družstvu do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. Článek 22 Nárok na vypořádací podíl (s využitím ustanovení 625 ZOK) Při zániku členství dle článku 18, s výjimkou odstavců 18.1.a/, 18.1.b/, 18.1.c/ a 18.1.j/ vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 9

10 22.2. Nárok na vypořádací podíl nemá ten člen družstva nebo jeho nástupci či dědicové, do jehož vlastnictví před ukončením jeho členství družstvo převedlo byt (jednotku) nacházející se v předmětných bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov včetně příslušných spoluvlastnických podílů na pozemcích a na společných a nebytových prostorách v domech. To neplatí, pokud takovýto člen družstva před ukončením svého členství v družstvu bezúplatně převede takovýto byt (jednotku) včetně příslušných spoluvlastnických podílů na pozemcích a na společných a nebytových prostorách v domech ze svého vlastnictví do vlastnictví družstva Vypořádací podíl se určí poměrem splacené vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, která bude u člena družstva vlastníka bytu (jednotky), nacházející se v bytovém domě uvedeném v odstavci 2.5. stanov, snížena o výši dalšího členského vkladu, splaceného členem družstva nebo jeho předchůdci, vůči souhrnu splacených vkladových povinností všech členů družstva k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období, snížených o souhrn všech dalších členských vkladů, splacených členy družstva vlastníky bytů (jednotek) nacházejících se v bytových domech uvedených v odstavci 2.5. stanov nebo jeho předchůdci Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle předchozího odstavce násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle jiného právního předpisu nebo stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního předpisu nebo stanov nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle předchozích odstavců. Článek 23 Stanovení plateb spojených s bydlením v bytech ve vlastnictví členů družstva, nacházejících se v bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov a s provozem těchto bytových domů Člen družstva, který je současně vlastníkem bytu (jednotky) v bytovém domě, uvedeném v odstavci 2.5. stanov, je povinen družstvu pravidelně měsíčně ve stanovené lhůtě družstvu uhrazovat a) stanovené zálohové platby na výdaje spojené se správou domu a stanovené zálohové platby na opravy, rekonstrukce a modernizaci domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak, b) stanovené zálohy na úhradu za služby spojené s bydlením a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, c) další platby dle rozhodnutí členské schůze Postup při stanovení výše těchto plateb (zálohových plateb) určuje svým usnesením členská schůze s analogickým využitím 744 ZOK tak, že členové družstva, kteří jsou vlastníky bytu (jednotky) v předmětném bytovém domě, hradí v těchto platbách družstvu pouze účelně vynaložené náklady nebo zálohy na ně, vzniklé při úhradě přijatých úvěrů, správě bytů a bytových domů ve vlastnictví členů družstva, uvedených v odstavci 2.5. stanov, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se tyto byty nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice týkající se těchto bytů a domů. Článek 25 Služby spojené s bydlením Službami obecně jsou podle zvláštního zákona zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění vzduchotechnických zařízení a komínů a odvoz komunálního odpadu Družstvo má právo požadovat na svých čelenech-vlastnících bytů (jednotek) placení záloh na úhradu nákladů na služby. O výši záloh rozhoduje představenstvo. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. 10

11 25.3. Představenstvo má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího poté, co bylo nájemcům doručeno písemné oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde Způsob rozúčtování nákladů na služby schvaluje členská schůze. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud by způsob rozúčtování nebyl členskou schůzí schválen, rozúčtují se náklady na služby podle zvláštního zákona (nyní zákon č. 67/2013 Sb). Článek 26 Základní práva a povinnosti družstva jako správce bytů ve vlastnictví členů družstva, nacházejících se v bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov Družstvo zejména: a) má povinnost udržovat bytové domy, uvedené v odstavci 2.5. stanov, ve stavu způsobilém k jejich řádnému užívání a udržovat v těchto domech náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů, b) má povinnost odstranit poškození nebo závadu v takovém bytovém domě v přiměřené době poté, co se o poškození nebo vadě dozvědělo, c) je-li to nezbytné k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, je oprávněno družstvo po předchozím písemném oznámení členovi družstva vlastníkovi bytu požadovat, aby tento umožnil za tím účelem vstup do bytu ve svém vlastnictví Družstvo má právo vyžadovat na základě usnesení členské schůze, aby v domácnosti každého z členů družstva vlastníků bytů žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Článek 27 Základní práva a povinnosti člena družstva vlastníka bytu (jednotky), nacházejících se v bytových domech,uvedených v odstavci 2.5. stanov Člen družstva vlastník bytu zejména: a) užívá byt a spolu s bytem společné prostory v souladu s usnesením orgánů družstva, těmito stanovami a případným Domovním řádem, b) dbá, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, které umožňuje a zajišťuje nerušené užívání bytů i ostatním jejich uživatelům, a dodržuje pravidla obvyklá pro chování v domě a pravidla stanovená usneseními orgánů družstva pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. c) pokud je členskou schůzí schválen Domovní řád, plně jej dodržuje. Opakované přestupky proti Domovnímu řádu jsou považovány za hrubé porušení povinností člena družstva.totéž platí rovněž pro členy jeho domácnosti, d) přijme-li novou osobu do své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, spolu se jménem, příjmením a datem narození a s údajem o dosavadním bydlišti této osoby. Pokud to neučiní ani do dvou měsíců, jde o závažné porušení povinností člena, e) zajišťuje a hradí údržbu a opravy ve svém bytě včetně příslušných revizních zpráv, a to s výjimkou instalací a konstrukcí ve spoluvlastnictví ostatních členů družstva, f) zjistí-li ve svém bytě poškození nebo vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, a jde o poškození nebo vadu, jejíž odstranění přísluší družstvu nebo SVJ, oznámí to ihned družstvu. Současně učiní po zjištění poškození nebo vady podle svých možností opatření k tomu, aby nevznikala další škoda a má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud poškození nebo vada nebyla způsobena okolnostmi, za které odpovídá. Poté umožní provedení prací k odstranění poškození nebo vady. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, g) odstraní závady a poškození, které způsobil na domě či jeho zařízení sám nebo osoby žijící v jeho domácnosti nebo pobývající v bytě, h) jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí družstvu nebo SVJ bez zbytečného odkladu. Neodstraní-li družstvo nebo SVJ poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může je oznamovatel odstranit a žádat náhradu odůvodněných nákladů. Neoznámí-li však poškození nebo vadu bez 11

12 zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na úhradu vynaložených nákladů a navíc odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla, i) po předchozí písemné výzvě umožní družstvu nebo jím pověřené osobě přístup do bytu k zajištění řádné údržby a oprav bytu příslušejících družstvu nebo SVJ, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, j) po předchozím písemném oznámení umožní osobám pověřeným družstvem nebo SVJ, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, apod.), jakož i odpočet naměřených hodnot; umožní také přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu Člen družstva vlastník bytu není oprávněn provádět ve svém bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu družstva nebo SVJ, uděleného představenstvem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se jednalo o závažné porušení členských povinností, přičemž by družstvo nebo SVJ bylo oprávněno požadovat, aby dotyčný provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná člen družstva družstvu nebo SVJ písemný postup zamýšlených prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a aby stavebními pracemi nebyli zatěžováni ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Družstvo nebo SVJ je oprávněno kontrolovat postup prací a uplatňovat dodržování právních předpisů Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, anebo pro ostatní obyvatele domu, a vysloví-li s tím předem písemně souhlas představenstvo, může nájemce v rozsahu tohoto souhlasu v bytě i pracovat či podnikat. Pokud by představenstvo souhlas odmítlo, považuje se to od tohoto dne za odmítnutí souhlasu a člen družstva-vlastník bytu je povinen tuto činnost v bytě ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností. Představenstvo může souhlas odmítnout pouze ze závažných důvodů, které určí členská schůze Pokud člen družstva vlastník bytu ví předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu nebo SVJ. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do jeho bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li takovou osobu, je takovou osobou představenstvo družstva nebo SVJ. Pokud člen družstva vlastník bytu nesplní tuto povinnost, odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nesplnění vznikla Byt ve vlastnictví člena družstva nebo jeho část může člen družstva přenechat jinému do nájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 roku ve vztahu ke konkrétní osobě nájemce, s tím, že může být po uplynutí této doby znovu udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 roku. Člen družstva vlastník bytu je povinen ve smlouvě o nájmu svého bytu zavázat nájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání bytu, včetně případného domovního řádu s tím, že při neplnění této povinnosti dá nájemci výpověď pro porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem dle příslušných ustanovení NOZ Člen družstva vlastník bytu je povinen plnit včas a úplně povinnosti vyplývající z vlastnictví jeho bytu a jeho užíváním, zejména platit včas a úplně stanovené platby s tím spojené, oznamovat družstvu pro účely záloh na ceny služeb a pro rozúčtování cen služeb poskytovaných s bydlením pobyt dalších osob v užívaném bytě, chránit majetek družstva a ostatních členů družstva, upozorňovat družstvo nebo SVJ na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví, dodržovat pravidla pro užívání bytu a společných prostor, schválená usnesením členské schůze nebo obsažená ve schváleném Domovním řádu Členská žaloba ( 584 ZOK) Každý člen družstva je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle 53 odst. 3 ZOK; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy podle předchozí věty, bylo-li o ní rozhodnuto podle 53 odst. 3 ZOK. 12

13 Před uplatněním tohoto práva podle proti členovi představenstva informuje oprávněný člen družstva kontrolní komisi; směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti představenstvo. Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace podle předchozí věty, jinak může člen toto právo uplatnit podle 584 odst. 1 za družstvo sám Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Článek 28 Základní ustanovení o orgánech družstva Členem orgánu družstva může být v souladu s ustanovením 630 ZOK jen člen družstva Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva jeden hlas. Společní členové družstva mají rovněž jede hlas. Odlišnosti pro hlasování na členské schůzi jsou upraveny v odstavci Člen, který má být volen do orgánu družstva, je povinen družstvo informovat, zda ohledně jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace Kdo přijme funkci člena voleného orgánu družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu družstva a přitom jedná s nezbytnou loajalitou. V ostatním v této záležitosti platí ustanovení ZOK o pravidlech jednání členů orgánů obchodní korporace ( 44 až 53 ZOK) Funkční období volených orgánů jsou 5 let. Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen družstva může být volen členem voleného orgánu opětovně Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí člen orgánu písemným prohlášením doručeným tomu orgánu družstva, jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena svým usnesením jiný okamžik zániku jeho funkce Zanikne-li funkce člena voleného orgánu v průběhu funkčního období, je tento bývalý člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného pověřeného člena orgánu. Zejména je povinen předat všechny písemnosti družstva, které měl ve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce nezbytnými pro plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím a přejímajícím Kromě členů orgánů může být volen do orgánů i potřebný počet náhradníků, které si příslušný orgán povolává v případě potřeby na uvolněnou funkci člena, a to v pořadí, v jakém byli podle počtu získaných hlasů zvoleni Představenstvo a kontrolní komise mohou v případě, že počet jejich členů nepoklesl pod polovinu, povolat (kooptovat) náhradní členy do příští členské schůze Práva a povinnosti mezi družstvem a členem jeho voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu, neplyne-li něco jiného ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla mezi družstvem a členem voleného orgánu uzavřena Člen voleného orgánu má nárok na odměnu za výkon funkce člena voleného orgánu družstva. Odměna musí být schválena usnesením členské schůze nebo sjednána ve smlouvě o výkonu funkce V ostatním se použijí ustanovení ZOK a NOZ, která se týkají volených orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně právnických osob, pokud se vztahují také na volené orgány družstva. 13

14 Článek 29 Postavení a působnost členské schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech družstva, kromě těch, které svěřila do pravomoci představenstva nebo kontrolní komise, a to v rozsahu článku 31 stanov. Článek 30 Svolání členské schůze; hlasování na členské schůzi Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období a dále v případech uvedených v tomto článku stanov. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách bytového družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň: a) firmu a sídlo bytového družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze, e) důležité podklady pro rozhodování členské schůze, při rozsáhlých podkladech také místo, a dobu, kdy se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce Má-li dojít ke změně stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že: a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, přičemž navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle ZOK nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů bytového družstva představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle předchozího odstavce Jestliže tak tyto osoby nebo orgán neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud kontrolní komise nebo svolávající osoby vzaly svoji žádost zpět Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy přítomné na členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s odstavcem Záležitosti, které nebyly zařazeny v pozvánce do programu členské schůze, může členská schůze projednat jedině v případě, že jsou přítomni všichni členové družstva a všichni tito členové s projednáním souhlasí. 14

15 Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jednoho člena družstva (jedněch společných členů družstva), jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících většinu všech hlasů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů Tam, kde tyto stanovy v článku 31 nebo na jiných místech stanov vyžadují přijetí usnesení kvalifikovanou většinou, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna 2/3 většina všech členů družstva majících 2/3 většinu všech hlasů. Členská schůze se v takovém případě usnáší 2/3 většinu všech přítomných hlasů Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat své hlasovací právo a) jsou-li v prodlení se splněním své vkladové povinnosti k členskému vkladu, b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, d) rozhoduje-li členská schůze o poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. Toto omezení hlasovacího práva se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo. Výkon hlasovacího práva lze nad tento rámec omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis Při hlasování mají členové družstva tento počet hlasů: a) člen družstva, který je vlastníkem bytu 1+1, nacházejícím se v bytovém domě, uvedeném v odstavci 2.5. stanov, má 1 hlas, b) člen družstva, který je vlastníkem bytu 2+1, nacházejícím se v bytovém domě, uvedeném v odstavci 2.5. stanov, má 2 hlasy, c) člen družstva, který je vlastníkem bytu 3+1, nacházejícím se v bytovém domě, uvedeném v odstavci 2.5. stanov, má 3 hlasy. d) Je-li člen družstva vlastníkem více bytů, nacházejících se v bytovém domě, uvedeném v odstavci 2.5. stanov, má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu obytných místností v bytech, jež vlastní Každý člen (společní členové) má jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování. Článek 31 Působnost členské schůze Členská schůze a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise, d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle 59 ZOK, f) schvaluje poskytnutí finanční asistence; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 15

16 h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti členů v případě ztráty družstva, kterou nelze pokrýt z jiných zdrojů, k) rozhoduje o zřízení a použití rezervního fondu; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, l) rozhoduje o vydání dluhopisů; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, m) schvaluje převod nebo zastavení takové jeho části majetku družstva, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, n) rozhoduje o přeměně družstva; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací; k přijetí usnesení je zapotřebí kvalifikovaná většina dle odstavce stanov, r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, t) stanovuje zásady pro určování úhrad za poskytování služeb spojených s užíváním bytů, způsob jejich vyúčtování a způsob placení, včetně úhrad na splátky úvěru poskytnutého na revitalizaci bytových domů, uvedených v odstavci 2.5. stanov, na opravy a údržbu těchto bytových domů a společných prostor v nich, u) schvaluje domovní, jednací a organizační řád v) rozhoduje o pořízení či výstavbě nových bytů či nebytových prostor, a to jak formou jejich nové výstavby, tak formou nadstavby či přístavby, rozhoduje o převodech nově vzniklých bytů do vlastnictví členů družstva, w) rozhoduje o přijetí člena za trvání družstva při předchozím splnění podmínky odstavce 5.3. stanov, x) schvaluje zásady hospodaření, projedná plán údržby a rekonstrukcí domů, uvedených v odstavci 2.5., schvaluje výši dlouhodobých záloh na opravy a rekonstrukce těchto domů, y) stanovuje pravidla pro případné podnikání v bytě neomezující ostatní obyvatele domu, z) určuje druhy závazků nebo výši finančního limitu, do kterého rozhoduje o uzavírání závazků družstva představenstvo, rozhoduje o všech neplánovaných výdajích družstva převyšujících ,- Kč za rok Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené ZOK do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi. Článek Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu; určí-li tak stanovy, uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o a) změnu stanov, b) zrušení družstva s likvidací, c) přeměnu družstva, d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva. 16

17 Článek 33 Neplatnost usnesení členské schůze Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami Nebylo-li právo podle odstavce uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odstavce dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze; odstavce a se použijí přiměřeně Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy. Článek 34 Náhradní členská schůze 34.1 Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu ve lhůtě do patnácti dnů od předchozího zasedání, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. Článek 35 Představenstvo Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Představenstvo má 5 členů. Členem představenstva družstva může být v souladu s ustanovením 630 ZOK a odstavce stanov jen člen družstva. Představenstvo volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 17

18 35.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu Zákaz konkurence člena představenstva. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Členské schůzi se doporučuje, aby za členy představenstva družstva byly zvoleny osoby shodné s osobami, které jsou členy statutárního orgánu SVBJ domů Mánesova č.p , Tišnov Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen představenstva informuje předem družstvo o všech výše uvedených okolnostech. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva tímto členem představenstva na některou z předchozích okolností výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato okolnost později a člen představenstva na ni družstvo písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo družstvo na tyto výše uvedené okolnosti podle 710 ZOK upozorněno Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného V případě smrti člena představenstva, jeho odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Zvolí-li členská schůze vedle členů představenstva také náhradníky za členy představenstva, nastupují tito na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Článek 36 Kontrolní komise Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy Představenstvo nebo jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. 18

19 36.4. Člen kontrolní komise k tomu kontrolní komisí pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva Kontrolní komise má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů. Členem kontrolní komise družstva může být v souladu s ustanovením 630 ZOK a odstavce stanov jen člen družstva. Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho místopředsedu. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu Zákaz konkurence člena kontrolní komise Ustanovení 710 odst. 1, 2 a 4 a 711 ZOK a ustanovení odstavce stanov se pro člena kontrolní komise použijí obdobně. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo a SVBJ domů Mánesova č.p , Tišnov IČ: Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise. V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise Kontrolní komise, počet jejíchž členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Zvolí-li členská schůze vedle členů kontrolní komise také náhradníky za členy kontrolní komise, nastupují tito na uvolněné místo člena kontrolní komise podle stanoveného pořadí. Hospodaření družstva Článek 37 Základní ustanovení o hospodaření družstva Zdroje krytí nákladů družstva jsou zejména členské vklady vyjma těch dalších členských vkladů členů družstvavlastníků bytu (jednotky), splacených zakládajícími členy družstva, které byly družstvem užity k pořízení bytových domů a k nim příslušných pozemků, uvedených v odstavci 2.5. stanov, které byly způsobem tam uvedeným před přijetím těchto stanov převedeny do vlastnictví a spoluvlastnictví tehdejších členů družstva, dále splátky úvěrů od členů družstva, ostatní výnosy, přijaté zálohy na služby a přijaté dotace souvisící s revitalizací bytových domů, uvedených v odstavci 2.5. stanov. Článek 38 Základní kapitál Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů družstva vyjma těch dalších členských vkladů členů družstva, splacených zakládajícími členy družstva, které byly družstvem užity k pořízení bytových domů a k nim příslušných pozemků, uvedených v odstavci 2.5. stanov, které byly způsobem tam uvedeným před přijetím těchto stanov převedeny do vlastnictví a spoluvlastnictví tehdejších členů družstva. 19

20 38.2. Člen družstva se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a případného dalšího členského vkladu dle usnesení členské schůze; ustanovení předchozího odstavce tím není dotčeno Člen se může na základním kapitálu podílet více členskými vklady spojenými s pořízením bytů, které bytové, za podmínek podle odstavce 5.3. stanov. Článek 39 Fondy a zálohy Družstvo si pro zabezpečení své činnosti vytváří fondy a zálohy. O principech tvorby a užití jednotlivých fondů a záloh rozhoduje členská schůze. Příspěvky jednotlivých členů do fondů a záloh jsou stanoveny podle spoluvlastnických podílů jednotlivých členů na pozemcích a společných částech budov, uvedených v odstavci 2.5. stanov nebo u záloh na energie a služby, a to podle jejich dosavadní spotřeby v každém jednotlivém bytě ve vlastnictví člena družstva, nacházejícím se v bytových domech, uvedených v odstavci 2.5. stanov, a to s přihlédnutím k počtu osob v bytě žijících, pokud jejich počet může ovlivnit spotřebu energií nebo služeb. Článek 40 Kapitálový fond Kapitálový fond, zřízený dle dosavadních stanov, který již splnil svůj účel, spočívající v zakoupení nemovitostí uvedených v odstavci 2.5. stanov, se přijetím těchto stanov ruší a jeho zůstatek se převádí do fondu údržby a oprav. Článek 41 Zálohy na provoz a správu družstva ( dále jen "Provozní fond") Provozní fond je tvořen ze základního členského vkladu, záloh na energii a služby a z pravidelných úhrad placených členy družstva na pojištění domu, daně, správu domu a další poplatky družstva Provozní fond bude používán na úhrady za běžné provozní a správní náklady, které platí družstvo, zejména na základě došlých faktur a jiných účetních dokladů. Pracovní vztahy členů a nečlenů družstva k družstvu, vykonávané v souvislosti s činností družstva (např. funkce správce či domovníka, účetního, právníka, auditora apod.) a odměny členům představenstva budou hrazeny z provozního fondu Provozní fond je evidován v části záloh podle jednotlivých členů družstva a je vyúčtováván ročně podle skutečného či rozpočítaného odběru služeb jednotlivými členy a nečleny družstva O výši pravidelných úhrad placených členy družstva za služby do provozního fondu rozhoduje členská schůze. Článek 42 Dlouhodobá finanční zdroj na opravy a investice (dále jen Fond údržby a oprav") 20

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

S T A N O V Y. bytového družstva

S T A N O V Y. bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Praha, 17. června 2014 1 OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

NÁVRH STANOVY. bytového družstva Bojasova

NÁVRH STANOVY. bytového družstva Bojasova 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Bojasova. NÁVRH STANOVY bytového družstva Bojasova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo 2. Sídlo: Praha 8, Bojasova 1246/9, PSČ 182 00 3. Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 ČÁST DRUHÁ... 3 VKLADY ČLENŮ... 3 ČÁST TŘETÍ... 5 ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU... 5 ČÁST ČTVRTÁ...

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Svatopluka Čecha 106a.b.c. Brno

S T A N O V Y Bytového družstva Svatopluka Čecha 106a.b.c. Brno S T A N O V Y Bytového družstva Svatopluka Čecha 106a.b.c. Brno OBSAH: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Článek 1: Právní postavení družstva... 3 Článek 2: Obchodní firma a sídlo... 3 Článek 3: Předmět činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Skuteckého - Laudova

S T A N O V Y Bytového družstva Skuteckého - Laudova S T A N O V Y Bytového družstva Skuteckého - Laudova OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní podíl

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových

Více

Stanovy Bytového družstva DOMUS Olomouc

Stanovy Bytového družstva DOMUS Olomouc Stanovy Bytového družstva DOMUS Olomouc ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek 1 Právní postavení... 6 Článek 2 Obchodní firma...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Název obchodní firmy: Bytové družstvo Mrkvičkova 1370 1377, 2. Sídlo firmy: Praha 6 Řepy, Mrkvičkova 1375, PSČ

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem vzájemné

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Verze č. 1.1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Právní postavení

Verze č. 1.1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1) Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha. Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y

Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha. Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y Bytové Družstvo Zdeňka Fibicha Zdeňka Fibicha 252/2619, 434 01 Most S T A N O V Y OBSAH ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 Čl. 1 Právní postavení... 1 Čl. 2 Obchodní firma a sídlo... 1 Čl. 3 Předmět činnosti...

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173

STANOVY. Bytového družstva Hurbanova 1173 STANOVY Bytového družstva Hurbanova 1173 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMÍZEK

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMÍZEK STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMÍZEK (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1.2. FIRMA A SÍDLO BYTOVÉHO DRUŽSTVA 3 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3 1.4. DRUŽSTEVNÍ PODÍL

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Firma. Bytové družstvo Michelská 76/965 (2) Sídlo.. Praha 4 Michle, Michelská ul. 76/965 (3) IČ 256 18 334 zapsané 23.10. 1997 v Obchodním

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4. DRUŽSTEVNÍ PODÍL OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU mezi stranami

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU mezi stranami SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU mezi stranami Bytové družstvo Mělník 2763 a 2764, se sídlem Vlasákova 2764, 276 01 Mělník, IČ: 25143336, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 3436, zastoupené

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REALITA RADOTÍN

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REALITA RADOTÍN STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA REALITA RADOTÍN ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Realita Radotín (dále jen družstvo ) je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4.

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Markušova 2+4 (dále jen bytové družstvo) OBSAH strana ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO BYTOVÉHO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 Článek I. Firma a sídlo družstva 1.1 Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Michelská 76/965 1.2 Sídlem družstva je: Praha 4 Michle, Michelská ul.

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

-strana první- NZ 873/2014 N 692/2014. Notářský zápis

-strana první- NZ 873/2014 N 692/2014. Notářský zápis -strana první- NZ 873/2014 N 692/2014 Notářský zápis sepsaný dne 05.09.2014 (slovy: pátého září roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Hurbanova 1184/23 (dále jen družstvo ) (2) Sídlo: Praha 4 - Krč, Hurbanova 1184/23, PSČ 142 00 (3) IČ:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Družstvo nájemců Radim, družstvo (2) Sídlo: Praha 4, Radimovická 1423, PSČ 14900 (3) IČ: 25643673 (4) Družstvo je zapsáno

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice 2. Sídlo: Teplice, Alejní 2409/2 3. IČO: 000 55 964 4. Obecně prospěšné bytové

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů, zejména zajišťováním bytových potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více