S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a"

Transkript

1 S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Čl. 2 1) Firma družstva: Bytové družstvo Nová Okružní A 2) Sídlo družstva: Pod Strání 8, Rychnov nad Kněžnou, PSČ Čl. 3 Předmět činnosti družstva 1) Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tím souvisejících. 2) Vnitřní činností družstva je provoz, správa a údržba vlastního domovního a bytového fondu. Čl. 4 Zapisovaný základní kapitál družstva 1) Zapisovaný základní kapitál činí Kč ( viz. 223 odst. 2 ObchZ ) a je částí základního kapitálu družstva tvořeného souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Čl. 5 Základní členský vklad 1) Základní členský vklad fyzické osoby činí ,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) 2) Základní členský vklad právnické osoby činí ,- Kč (slovy dvacetpěttisíckorunčeských) 3) Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Čl. 6 Majetková účast člena družstva 1) Majetkovou účast člena družstva tvoří splacený základní členský vklad, další členský vklad, zrealizované splátky části družstevního majetku, ke kterému má člen právo a případná další majetková účast na podnikaní družstva. Vstupem do družstva se každý člen zavazuje k dalšímu členskému vkladu, jehož výše bude stanovena jako podíl na nákladech na pořízení družstvem nabývaných nemovitostí. 2) Výše, průběh splácení a další informace vztahující se k členskému podílu jsou evidovány podle čl. 12.

2 ČÁST II. Vznik a zánik členství Vznik členství 1) Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami takto: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a řádného a včasného zaplacení základního členského vkladu, c) převodem členství podle 230 ObchZ a přechodem členství v rámci dědického řízení, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2) Nového člena podle odstavce 1 písm. b) lze přijmout po splnění zákonných povinností a na základě uzavřené smlouvy s družstvem, ve které se zaváže ke splacení základního a dalšího členského vkladu. Členská schůze stanoví další podrobnosti svým usnesením. Čl. 2 Splynutí a přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: a) dohodou rozvedených manželů se může společné členství v družstvu změnit na samostatné členství každého z nich v případě, že se jedná o dva předměty užívání (např. dva byty, garáž) a každý z manželů získá rozdělením výhradní nájem k jednomu z předmětů dosavadního společného nájmu. b) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů, c) převod členských práv a povinností jednoho z manželů na partnera se změní na společné členství manželů. Čl. 3 Splynutí členství Jestliže člen získá v témž družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práva a povinností, sloučením družstev a převodu části majetku splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Členovi se pak bude vést v členské evidenci oddělený záznam základních členských vkladů a dalších členských vkladů ve vztahu na ten či onen předmět nájmu v družstvu. Tato skutečnost umožňuje takovémuto členovi převádět členská práva a povinnosti odděleně se zachováním členství na svojí osobu. Čl. 4 Zánik členství 1) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností,

3 g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva, h) smrtí člena, pokud nepřešlo na dědice, i) zánikem družstva, j) zánikem podle zvláštního zákona ( 24 odst. 9 zákona o vlastnictví bytů v úplném znění), k) převodem práv a povinností spojených s členstvím na jinou fyzickou či právnickou osobu, l) převodem části družstevního majetku, ke kterému má dosavadní člen právo, do osobního vlastnictví tohoto člena. 2) Písemná dohoda musí být podepsána předsedou a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu a způsobu vypořádání. 3) Vystoupením zaniká členství po uplynutí tří měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu, nejdříve však tři měsíce po schválené účetní závěrce za příslušný rok. 4) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže: a) opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších vnitrodružstevních předpisech, b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva, c) je bez vážného důvodu v prodlení se splátkami svého podílu (na byt) nebo jinými platbami po dobu 3 měsíců a nedohodnul se s předsedou na odkladu plateb, d) z dalších důvodů uvedených v zákoně či stanovách. Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být členovi oznámeno písemně. V případě nemožnosti doručení členovi či nevyzvednutí zásilky členem, může být oznámeno vyvěšením na nástěnku ve společných prostorách domu. Po 30 dnech se rozhodnutí považuje za doručené. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi, odvolání má odkladný účinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatněno do 15 dnů ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. O odvolání rozhoduje členská schůze. Je-li rozhodnutí členské schůze v rozporu se stanovami nebo právními předpisy, soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze za neplatné. Právo na podání návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze zaniká, není-li uplatněno do 15 dnů ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo (jestliže nebyla řádně svolána) ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání takovéto členské schůze. Je-li důvodem návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze skutečnost, že tvrzené rozhodnutí nebylo přijato členskou schůzí proto, že se o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, členskou schůzí přijatému, je možné podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne faktického nebo tvrzeného konání členské schůze. 5) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo členovi vypořádací podíl, je povinen jej do 1 měsíce od zrušení konkursu družstvu vrátit a tímto je v tomto případě opětovné nabytí členství podmíněno. Toto platí obdobně i v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo

4 pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního právního předpisu. ( 231 ObchZ) 6) Smrtí člena přecházejí členská práva na toho dědice, který zdědil členský podíl ( 706 odst. 2 ObčZ). Dluhy vůči družstvu je povinen splatit oprávněný dědic, který zdědil členský podíl a stal se nájemcem družstevního bytu. 7) Společné členství manželů zaniká úmrtím jednoho z manželů, dohodou rozvedených manželů, rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedených manželů. Čl. 5 Majetkové vypořádání při zániku členství 1) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové nárok na jinou část majetku družstva. 2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho části i dříve. Výplata členského podílu a jiného dalšího členského vkladu je vázána vždy na uvolnění bytu (nebytového prostoru). 3) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 4) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím anebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 5) Převod do osobního vlastnictví členu družstva může být proveden pouze po splacení celkové stanovené výše členského vkladu do fondu dle Části IV. čl.1 bodu 1)b) těchto stanov. Čl. 6 Členská evidence Předseda či člen, pověřený členskou schůzí, vede knihu členů družstva, do níž se zapisuje: a) jméno, příjmení, datum narození, adresa člena družstva (při společném členství data obou), b) datum vzniku členství v družstvu, c) výše podílu na základním kapitálu družstva, d) výše splaceného členského vkladu a data platby, e) označení bytu, ke kterému má člen právo bydlení, f) datum splacení vypořádacího podílu. g) datum zániku členství v družstvu Čl. 7 Práva a povinnosti členů družstva 1) Mezi práva člena družstva patří zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím jím zmocněného jiného člena družstva na jednání a rozhodování členské schůze, b) právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů,

5 c) předkládat členské schůzi či předsedovi návrhy podněty a připomínky, předkládat stížnosti a dbát na jejích vyřízení, d) právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby, spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru), stavu hospodaření družstva atd., e) právo na převod bytové jednotky či jiné části družstevního majetku, ke kterému má dosavadní člen právo, do jeho osobního vlastnictví, při splnění podmínky dle Části II. čl.6 bodu 5); na takovýto převod má člen právo v případě splnění uvedené podmínky po kolaudaci či později vždy 1x do roka po schválení účetní závěrky členskou schůzí na základě písemné žádosti člena. 2) Mezi povinnosti členů družstva patří: a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva a řídit se ustanovením členské schůze a rozhodnutím předsedy družstva b) povinnost platit včas a řádně stanovené platby, poplatky, splátky družstevního majetku, členský vklad; způsob a termíny plateb a splátek stanoví usnesení členské schůze. Výčet nájemného a plateb za užívání a způsob jejich úhrady stanoví podrobně usnesení členské schůze, c) povinnost chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav; další podrobnosti stanoví usnesení členské schůze a domovní řád, d) povinnost člena zajišťovat na svůj náklad opravy a běžnou údržbu bytu (nebytového prostoru), který užívá, e) povinnost zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva. 3) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva může upravit domovní řád a další usnesení schválená členskou schůzí. Čl. 8 Nájemní smlouvy 1) S každým nájemcem družstevního bytu uzavře družstvo nájemní smlouvu o užívání bytu (nebytových prostor). 2) Nájemní smlouva členů družstva bude kromě obligatorních náležitostí obsahovat i placení dalších plateb a poplatků souvisejících s nájmem bytu (nebytového prostoru), službami, správou a opravami domu atd. 3) Každý člen má právo na uzavření nové nájemní smlouvy, a to do šesti měsíců od dne, kdy se družstvo stane vlastníkem domu. To platí i v případě, že dojde ke vzniku práva nájmu nového člena družstva. ČÁST III. Orgány družstva Obecná ustanovení 1) V návaznosti na 245 zák. č.513/1991 Sb. plní působnost představenstva a kontrolní komise členská schůze. 2) Statutárním orgánem družstva je předseda. Čl. 2 Postavení a působnost členské schůze 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Skládá se ze všech členů. 2) Do působnosti členské schůze patří zejména:

6 a) měnit stanovy b) volit a odvolávat předsedu družstva c) schvalovat řádnou účetní závěrku d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodnutí o splynutí sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi j) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon a stanovy družstva, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila Čl. 3 Účast na členské schůzi 1) Každý člen družstva je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy. 2)Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemného zmocnění. Čl. 4 Svolávání členské schůze 1) Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji předseda. 2) Předseda je oprávněn svolat i mimořádnou členskou schůzi: a) požádá -li o její svolání více než třetina členů družstva b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy družstva 3) Členská schůze je svolána ústním nebo písemným oznámením členům družstva učiněným nejpozději 10 (deset) dnů před konáním členské schůze. Čl. 5 Jednání členské schůze 1) Jednání členské schůze řídí předseda družstva nebo zvolený předsedající. 2) Členská schůze volí předsedajícího v případě, že není přítomen předseda družstva a dále volí zapisovatele. 3) O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis. Náležitosti, obsah a způsob vyhotovení se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zápis podepisuje zapisovatel a předseda družstva. Čl. 6 Rozhodování členské schůze 1) Členská schůze je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať již osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci - členové družstva, kteří mají více než padesát procent (50%) všech hlasů. 2) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může členská schůze rozhodnout pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni přítomní členové družstva 3) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů družstva neníli podle zákona či stanov družstva k rozhodnutí zapotřebí většiny větší. 4) Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas na každých započatých 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) svých členských vkladů. To

7 neplatí v případech hlasování, o kterých zákon stanoví, že každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas. 5) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se členská schůze usnesla jinak. Čl. 7 Postavení a působnost předsedy družstva 1) Funkční období předsedy družstva je tříleté. 2) Předsedu družstva volí členská schůze. Za předsedu družstva může být volen jen člen družstva starší 18 let nebo zástupce právnické osoby, která je členem družstva. Za právnickou osobu jedná jí zmocněná fyzická osoba. 3) Předseda řídí činnost družstva a rozhoduje o záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami družstva vyhrazeny jinému orgánu družstva. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 4) Za družstvo jedná navenek předseda samostatně. Při podepisování jménem družstva připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis. ČÁST IV. Hospodaření družstva Fondy družstva 1) Družstvo zřizuje tyto fondy: a) nedělitelný fond b) fond na zřizovací náklady (tedy na pořízení družstevních nemovitostí) c) fond oprav a údržby Čl. 2 Nedělitelný fond 1) Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu podle čl. 5 odst. 2. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % z čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu. 2) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy, ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena. Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva. Čl. 3 Fond oprav a údržby 1) Družstvo bezprostředně po pořízení první družstevní nemovitosti zřizuje fond oprav a údržby. 2) Fond oprav a údržby slouží na opravy, provoz a údržbu družstevních nemovitostí. 3) Výše plateb členů družstva do fondu oprav a údržby stanoví členská schůze. 4) Člen je povinen platby, určené jako zdroj fondů, hradit řádně a včas. Čl. 4 Použití fondů O použití fondů rozhoduje členská schůze. Čl. 5 Rozdělení zisku

8 Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl úměrně krátí. Čl. 6 Vedení účetnictví Evidence a účetnictví družstva se vede způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Členské schůzi pak navrhne schválení roční závěrky i způsob rozdělení a užití zisku, popř. způsob úhrady ztrát. Čl. 7 Zánik, zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2) Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, schváleným 4/5 většinou všech členů, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu (soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci ve smyslu 257 obchodního zákoníku), d) jiným způsobem, který stanoví zákon. 3) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace podle platných právních předpisů. Při likvidaci se použije přiměřeně ustanovení b) obchodního zákoníku. 4) Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Člen družstva, který se změnou právní formy při hlasování členské schůze nesouhlasil, má právo na vypořádání, pokud po změně právní formy nevykonával práva společníka. Ustanovení 220u odst. 3 obch. zák. se použije přiměřeně, a to i při změně právní formy na veřejnou obchodní společnost. Čl. 8 Sloučení, splynutí a rozdělení družstva Schválí-li členská schůze usnesení o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, řídí se další postup 255 a násl. obchodního zákoníku. To se týká i likvidace družstva. Při rozdělení družstva určí členská schůze jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto rozhodnutí se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. ČÁST V. Společná ustanovení 1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze.

9 2) Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov určeno jinak. 3) O odvolání proti rozhodnutí předsedy rozhoduje členská schůze. Tím není dotčena možnost soudní ochrany. O odvolání může předseda rozhodnout usnesením sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. ČÁST VI. Závěrečné ustanovení 1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním, příp. občanských zákoníkem. 2) Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze, konané dne. a nabývají účinnosti dnem.

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek 1. 1.1. Název firmy: Bytové družstvo Sportovní 3204. 1.2. Sídlo družstva:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více