STANOVY Stavebního bytového družstva Pernštejn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Stavebního bytového družstva Pernštejn"

Transkript

1 STANOVY Stavebního bytového družstva Pernštejn Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma zní: Stavební bytové družstvo Pernštejn (dále jen družstvo ). (2) Družstvo má sídlo v Pardubicích, Zelené Předměstí, třída Míru 2672, PSČ Čl. II. Základní charakteristika (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je zajišťovat bytové a s tím související potřeby svých členů a za tím účelem opatřovat a spravovat byty a nebytové prostory včetně nebytových prostor pronajímaných k obchodnímu využití třetím osobám (dále jen komerční nebytové prostory ), hospodařit s nimi, mít požitky plynoucí z jejich provozu a v souladu s právními předpisy a těmito stanovami připravovat a provádět převody bytů a nebytových prostor do vlastnictví (spoluvlastnictví) členů. (2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva s výjimkou uhrazovací povinnosti členů představenstva, případně dalších členů podle čl. XVIII. (3) Družstvo je založeno na dobu neurčitou. Předmětem činnosti družstva je: Čl. III. Předmět činnosti družstva a) správa a údržba nemovitostí b) zajišťování bytových a nebytových potřeb svých členů c) pronájem bytových a nebytových prostor 1

2 Čl. IV. Jednání a podepisování jménem družstva (1) Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda, případně představenstvem pověřený jeho další člen. To platí i pro podepisování právních úkonů, u nichž není předepsána písemná forma. (2) Právní úkony, u nichž je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. (3) Za družstvo mohou jednat i jeho pracovníci, pokud je tak stanoveno ve vnitřních předpisech družstva nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročíli tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti družstvu, jen pokud se úkon týkal předmětu jeho činnosti a jednalo-li se o překročení, o němž druhý účastník nemohl vědět. (4) Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě družstva připojí osoby podle odst. 1) - 3) svůj podpis. (5) Představenstvo může písemnou plnou mocí zmocnit další osobu, aby ve vymezených záležitostech jednala jeho jménem. Pro plnou moc platí ustanovení občanského zákoníku. Část druhá ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. V. Vznik členství (1) Členy družstva mohou být fyzické osoby. Jedná-li se o osobu, která je nezletilá nebo je omezena nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům, zastupuje ji její opatrovník. (2) O přijetí za člena rozhoduje s konečnou platností členská schůze na základě písemné přihlášky a stanoviska představenstva. V přihlášce se uvádí jméno, příjmení a rodné číslo fyzické osoby. V přihlášce musí žadatel uvést, že se seznámil se stanovami včetně podmínek členství, že s nimi souhlasí a bude je dodržovat a dále závazek zaplatit základní členský vklad podle těchto stanov, případně prohlášení o dalším vkladu nebo o majetkové účasti na podnikání družstva. (3) Členská schůze rozhodne o přijetí žadatele za člena družstva nebo o odmítnutí jeho přihlášky nejpozději na první schůzi následující po doručení přihlášky družstvu a zaplacení vstupního vkladu. Bez doložení dokladu o zaplacení vstupního vkladu členská schůze přihlášku neprojednává. 2

3 (4) O rozhodnutí členské schůze je žadatel vyrozuměn písemně do 15 (patnácti) dnů ode dne rozhodnutí. Při přijetí žadatele vzniká jeho členství dnem, v němž členská schůze o přijetí rozhodla. Odmítnutí přihlášky nemusí být zdůvodněno. Při odmítnutí přihlášky je družstvo povinno vrátit žadateli vstupní vklad do 15 (patnácti) dní od rozhodnutí členské schůze. (5) Součástí členství není pracovní vztah. Ten může vzniknout jen na základě pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Čl. VI. Společné členství manželů (1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. (2) Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. IX. (3) Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. (4) Ze společného členství manželů jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Vznikem společného členství manželů nezaniká dřívější samostatné členství některého z nich. (5) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo v jiném bytovém družstvu. Člen družstva má právo zejména: Čl. VII. Členská práva (1) Účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze. (2) Volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky podle čl. XXI., odst. 1). (3) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován do třiceti dní od jejich podání. (4) Na rozhodnutí představenstva, že mu bude přenechán do nájmu konkrétní družstevní byt (nebytový prostor) při splnění stanovených podmínek, na návrh nájemní smlouvy s obsahem podle pravidel stanovených členskou schůzí a na trvání této nájemní 3

4 smlouvy nenastane-li skutečnost, s níž zákon nebo stanovy spojují zánik nájemního vztahu nebo opravňují jeho účastníka k výpovědi nebo k odstoupení. (5) Podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti jinému orgánu podílejícímu se na řízení družstva, nebo jeho organizační jednotky, o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Toto se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo. (6) Na další plnění, které družstvo poskytuje v souladu s těmito stanovami a podle schválených pravidel svým členům. (7) Na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaných s užívá-ním družstevního bytu. (8) Na převod jednotky (bytu nebo nebytového prostoru), kterou má v nájmu (společně s podílem na společných částech domu na komerčních nebytových prostorách a na zastavěných pozemcích), do vlastnictví (spoluvlastnictví) za podmínek podle čl. XXXI. Člen družstva je povinen zejména: Čl. VIII. Členské povinnosti (1) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. (2) Uhradit členský vklad ve stanovené výši a lhůtě. (3) Platit stanovené nájemné za družstevní byt podle čl. XXVI., odst. 4), a za nebytový prostor a dále platit úhradu za plnění poskytovaná s nájmem družstevního bytu, respektive nebytového prostoru, anebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě a splácet připadající podíl na úvěru a na úrocích. (4) Přispívat na náklady, které vznikly družstvu při plnění, z něhož má člen prospěch a to podle zásad schválených členskou schůzí (s výjimkou činností, k nimž je družstvo povinno ze zákona např. změny v seznamu členů). (5) Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat družstevní byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru). (6) Převzít družstevní byt na základě smlouvy o nájmu bytu nebo nebytového prostoru, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím družstevního bytu (nebytového prostoru). (7) Oznámit družstvu do třiceti dní změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování 4

5 záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, především skutečnosti týkající se počtu příslušníků domácnosti, počtu psů chovaných v domácnosti apod. (8) Umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení vstup do družstevního bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu družstevního bytu (nebytového prostoru). Čl. IX. Převod členských práv a povinností (1) Člen může převést práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu písemnou dohodou na třetí osobu. Tento převod nepodléhá souhlasu žádného orgánu družstva. (2) Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. (3) Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. (4) Podpisy na smlouvě či oznámení musí být úředně ověřeny. Předmětem převodu musí být všechna členská práva a povinnosti. (1) Členství v družstvu zaniká: Čl. X. Zánik členství a) dohodou b) vyloučením c) vystoupením d) prohlášením konkurzu na majetek člena e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností g) vydáním exekučního příkazu k postižením členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce h) zánikem družstva i) smrtí člena fyzické osoby j) zánikem člena právnické osoby (2) Společné členství manželů zaniká i změnou na samostatné členství pozůstalého manžela podle čl. XIII., odst. 2, a dále zánikem manželství rozvodem při vypořádání společného jmění manželů některým ze způsobů podle občanského zákoníku. 5

6 Čl. XI. Dohoda o ukončení členství Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství sjednaným dnem. Dohodu o ukončení členství uzavírá družstvo a člen písemně. Součástí dohody musí být vždy i dohoda o ukončení nájmu k družstevnímu bytu (případně ke garáži). Čl.XII. Vystoupení Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky z jakéhokoliv důvodu, aniž by tento důvod musel být uváděn. Členství zaniká uplynutím doby tří měsíců, která běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné odhlášky člena představenstvu. Čl. XIII. Úmrtí člena (1) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadnou členská práva a povinnosti. (2) Zemře-li jeden z manželů, kteří měli společné členství v družstvu, mění se toto společné členství manželů na samostatné členství pozůstalého manžela. (3) Odmítne-li dědic členství v družstvu dle odst. 1), má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství úmrtím zaniklo. Čl.XIV. Vyloučení (1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti podle zákona nebo stanov b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva (2) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jen do třech měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. (3) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta tří měsíců podle odst. 2) dnem, kdy se představenstvo dozvědělo o pravomocném výsledku tohoto šetření. (4) Za závažné porušení členských povinností pro případ vyloučení se mj. považuje, jestliže člen nebo ti, kdo s ním bydlí v družstevním bytě, hrubě porušují dobré mravy v domě, domovní řád nebo jestliže člen hrubě porušuje své povinnosti vyplývající 6

7 z nájmu družstevního bytu zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce. (5) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1), který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí představenstva o vyloučení člena členu doručeno. (6) Proti rozhodnutí o vyloučení má vyloučený člen právo podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se vyloučený člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, toto právo zaniká. (7) Soud na návrh vyloučeného člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, respektive ve lhůtách podle 231, odst. 5) a 6), obchodního zákoníku, zaniká. Čl. XV. Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby, firmy, sídla a identifikačního čísla právnické osoby i výše jejího základního členského vkladu a výše členského vkladu, který splatila. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. Část třetí MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENA A JEJÍ VYPOŘÁDÁNÍ Čl. XVI. Členský vklad (1) Základní členský vklad činí Kč 3.000,00 a je pro všechny členy stejný. Při přijetí za člena družstva musí žadatel o členství zaplatit z tohoto základního vkladu vstupní vklad ve výši Kč 200,00, podle čl. V. odst. 2 a 3, jinak členství nevznikne. Zbývající část základního členského vkladu ve výši Kč 2.800,00 musí zaplatit do třiceti dní od vzniku členství. (2) Se souhlasem představenstva se člen (žadatel o členství) může zavázat k dalšímu vkladu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva. Další vklad je splatný ve lhůtách uvedených v prohlášení člena, které bylo schváleno představenstvem. Na práva 7

8 a povinnosti z dalšího vkladu se vztahují ustanovení o základním vkladu, není-li dále stanoveno jinak. Čl. XVII. Zapisovaný základní kapitál (1) Souhrn členských vkladů, k nimž se členové družstva zavázali, tvoří základní kapitál družstva. (2) Zapisovaný základní kapitál činí Kč ,00. Čl. XVIII. Uhrazovací povinnost přesahující členský vklad (1) Členové družstva, kteří jsou členy představenstva nebo kontrolní komise, mají uhrazovací povinnost na krytí případných ztrát družstva, která přesahuje jejich základní členský vklad, jestliže tuto ztrátu nelze uhradit jinak. Uhrazovací povinnost však nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. (2) O uhrazovací povinnosti a její splatnosti rozhoduje členská schůze. Čl. XIX. Majetkové vypořádání (1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, určující míru jeho účasti na čistém obchodním jmění družstva. (2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. (3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu a ve fondu bytového hospodářství. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím. Dále se nepřihlíží k hodnotě pozemků, bytů, nebytových prostor (garáží), společných prostor a částí domů a komerčních nebytových prostor v č.p. 2669, 2670, 2672 a 2671 v obci Pardubice, v části Zelené Předměstí, na st.p.270, 272/4, 272/5 a 272/6 v k.ú. Pardubice, u nichž podle článku XXXI existuje právo na jejich bezplatný převod do vlastnictví (spoluvlastnictví) členů. (4) Vypořádací podíl je splatný do jednoho roku po schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při vyloučení člena může představenstvo rozhodnout o snížení jeho vypořádacího podílu stanoveného podle odst. 2 a 3 až o 50%. Část čtvrtá 8

9 Orgány družstva Čl. XX. Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Čl. XXI. Zásady činnosti orgánů družstva (1) Do volených orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18-ti let, kteří mají splacený základní členský vklad a splňují podmínky 194, odst. 7, obchodního zákoníku. (2) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a podle stanov spadají do jejich působnosti. (3) Orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy neurčují jinak (čl. XXII., odst. 6). (4) Funkční období členů volených orgánů družstva činí tři roky, funkce člena voleného orgánu je nepřenosná na další osobu. (5) Členové voleného orgánu mohou být voleni opětovně. (6) Volené orgány vykonávají svoji činnost i po uplynutí doby, na niž byly zvoleny a to do zvolení nových orgánů, nejpozději do tří měsíců po uplynutí funkčního období. (7) Členové volených orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. (8) Nároky družstva z odpovědnosti členů volených orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Dále může tyto nároky uplatňovat každý člen podle čl. VII., bod 5). (9) Zvolený člen může být z funkce kdykoliv odvolán orgánem, který jej do funkce zvolil. Přitom se zpravidla zvolí i nový člen. Jeho funkce však trvá jen do skončení volebního období voleného orgánu, do něhož byl zvolen, podle odst. 4). Na odvolání i volbu se přitom vztahují ustanovení o rozhodování příslušného orgánu. 9

10 (10) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to volenému orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejpozději do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. (11) Společně s členy volených orgánů se mohou volit i náhradníci, kteří nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí. (12) Není-li náhradník zvolen, může volený orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. (13) Ustanovení odst. 11) a 12) platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí. (14) Vztah mezi družstvem a členy volených orgánů se řídí smlouvami o výkonu funkce, na niž se přiměřeně vztahují ustanovení o mandátní smlouvě. Předmět činnosti a odměnu za výkon funkce schvaluje členská schůze. (15) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. (16) Členové představenstva a kontrolní komise družstva a prokuristé nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. (17) Každému členu družstva náleží jeden hlas. Pro společné členství manželů platí ustanovení čl. VI., odst. 4. (18) V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném. (19) V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. (20) Jednání volených orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. Je-li pozměňovací návrh nebo protinávrh, hlasuje se nejprve o něm, pokud navrhovatel po projednání na tomto pozměňovacím návrhu trvá. (21) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 10

11 (22) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (23) Každý člen má právo, aby po vyžádání obdržel kopii zápisu z členské schůze, a má právo nahlédnout do příloh k tomuto zápisu. (24) Podrobnosti o postupu orgánů družstva při volbách, o odvolávání, o jednání a rozhodování a ověřování zápisu může upravit volební a jednací řád, které schvaluje členská schůze. Čl. XXII. Členská schůze (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové družstva své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. (2) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy a volební a jednací řád b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) volit náhradníky členů představenstva a kontrolní komise a stanovit pořadí, podle kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších členů představenstva a kontrolní komise d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat řádnou roční uzávěrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a jak se uhradí případná ztráta f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu g) rozhodovat o odvoláních proti usnesení představenstva, pokud zákon nebo stanovy takové odvolání připouštějí h) rozhodovat o rozdělení, sloučení nebo splynutí a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy i) rozhodovat o prodeji nebo o nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi s výjimkou převodu bytů, nebytových prostor, spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na komerčních nebytových prostorách podle části páté stanov k) schvalovat přijetí nových členů družstva. (3) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, tyto stanovy nebo pokud si rozhodování o nějaké věci předem vyhradila. (4) Členská schůze může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva nebo předsedy, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, pokud tím nezasáhne do práv třetích osob jednajících v dobré víře. 11

12 (5) O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. (6) Pro přijetí rozhodnutí podle odst. 2), písm. j), je třeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech členů družstva. Čl. XXIII. Jednání členské schůze (1) Jednání členské schůze družstva svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. (2) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně: a) jedna třetina členů družstva nebo b) kontrolní komise (3) Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti dní od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. (4) Svolání členské schůze musí být všem členům oznámeno prostřednictvím vyvěšení pozvánky na členskou schůzi v uzamykatelných vývěskách umístěných u vchodových dveří č. 2669, 2671 a 2672 alespoň 8 (osm) dní před jejím konáním. Na základě písemného požadavku člena družstva musí být zaslána pozvánka o konání členské schůze alespoň 8 (osm) dní před jejím konáním tomuto členovi družstva jím požadovaným způsobem (písemně, em nebo prostřednictvím datové schránky). Pozvánky obsahují program členské schůze, dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Členská schůze může rozhodovat o změně programu jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. (5) Na žádost jedné třetiny členů nebo na žádost kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad členské schůze. O uveřejnění takto doplněného pořadu jednání a o lhůtách platí obdobně 182, odst. 1, písm. a), obchodního zákoníku. (6) Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobou, aby jej na členské schůzi zastupovala. (7) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolává představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze, musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, a to nejpozději patnáct dní ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dní před náhradní členskou schůzí. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení čl. XXI., odst

13 (8) Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která ustanovení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo oznámení námitky představenstvu. Čl. XXIV. Představenstvo (1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. (2) Představenstvo zejména: a) rozhoduje o hlavních směrech činnosti družstva a o zásadách hospodaření b) rozhoduje o zřízení hospodářského vedení a vymezuje okruh jeho působnosti c) schvaluje skutečné pořizovací náklady objektů a jejich rozdělení na jednotlivé byty (nebytové prostory) a vypořádání finančních zdrojů d) hodnotí roční uzávěrku a výsledky činnosti družstva a předkládá je na členské schůzi ke schválení spolu s návrhy na použití zisku e) projednává zprávy kontrolní komise a zprávy z kontrol provedených jinými orgány, schvaluje a zajišťuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků f) zpracovává stanovisko k přijetí za člena družstva g) stanoví výši nájemného z bytů a nebytových prostor a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu h) uděluje souhlas k podnájmu a k výměně bytu i) rozhoduje o vyloučení člena družstva j) schvaluje vnitrodružstevní předpisy pro práci hospodářského vedení k) přiděluje byty a nebytové prostory l) uděluje výstrahu před vyloučením m) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti v zaměstnaneckých vztazích (3) Představenstvo zajišťuje plnění usnesení členské schůze a pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva. (4) Představenstvo má tři členy. (5) Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. (6) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva, dále jen předsedu, popřípadě místopředsedy a stanoví jejich pořadí. (7) Předseda organizuje a řídí jednání představenstva a organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. 13

14 (8) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise. (9) Schůzí představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním pověření členové kontrolní komise. (10) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje ten, kdo předkládá, přičemž současně předkládá i návrh na usnesení. Čl. XXV. Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. (2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné roční účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva před předložením uzávěrky k projednání členskou schůzí. (3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni zúčastnit se zasedání všech orgánů družstva. (4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. (5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. (6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. (7) Kontrolní komise má tři členy. (8) Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva a pracovníci družstva. (9) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, o způsobu volby rozhoduje komise. (10) Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. (11) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 14

15 (12) Schůzi svolává předseda (místopředseda) kontrolní komise, popřípadě její pověřený člen. (13) Podklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol. Část pátá. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTY A S NEBYTOVÝMI PROSTORAMI A PRO JEJICH PŘEVOD DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ Čl. XXVI. Nájem družstevního bytu (1) S každým členem, kterému představenstvo přidělilo družstevní byt podle čl. VII., odst. 4), uzavře družstvo nájemní smlouvu, kterou mu přenechává tento byt do užívání (dále jen nájem družstevního bytu ). (2) Smlouva o nájmu družstevního bytu musí být písemná a obsahuje: označení bytu a jeho příslušenství, rozsah užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s nájmem družstevního bytu, jejich splatnost, datum vzniku nájmu družstevního bytu, výši a způsob splácení úvěru a úroků z úvěru vztahujícího se k předmětnému bytu. Není-li dohodnuta doba nájmu, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. (3) Na práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu se vztahují ustanovení Občanského zákoníku. Člen je povinen provádět na své náklady drobné opravy v bytě a běžnou údržbu v rozsahu, jek jej stanoví pro nájmy nedružstevních bytů zvláštní předpis ( 5 a 6, vládní nařízení č. 258/1995 Sb.). (4) Nájemné z družstevního bytu se stanovuje ve výši nákladů družstva na jeho pro-voz a správu. Jeho součástí jsou zejména náklady na pojistné za dům, deratizaci a ostatní služby, náklady na odměny, mzdy, sociální a zdravotní pojištění členů představenstva družstva, kontrolní komise a zaměstnanců zajišťujících provoz bytů apod. (5) Za plnění spojená s nájmem družstevního bytu se považují dodávky vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné), dodávky tepla, teplé vody, spotřeba el. energie ve společných prostorách a provoz výtahů. Člen je povinen platit na úhradu za tato plnění zálohy. (6) Nájemné a zálohy na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se platí měsíčně, nejpozději do 15 (patnáctého) dne běžného měsíce. (7) Výši nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu určuje roční plán nákladů, který schvaluje členská schůze. Takto schválený plán nákladů je 15

16 podkladem pro případné změny nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, které provádí představenstvo písemným oznámením. (8) Rozdíl mezi skutečnými náklady na provoz a správu bytu a skutečně zaplaceným nájemným v kalendářním roce a mezi skutečnými náklady na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu a zaplacenými zálohami vyúčtuje představenstvo členům do tří měsíců po zjištění skutečných nákladů. Vypořádání (tj. zaplacení nedoplatku ze strany člena nebo vrácení přeplatku družstvem) se provede do 60 (šedesáti) dní po obdržení vyúčtování, pokud členská schůze neschválí jiný postup. (9) S členem nájemcem družstevního bytu (respektive s manželi, jako společnými nájemci podle čl. XXVII.) mohou byt užívat osoby, které žijí s nájemcem (se společnými nájemci) ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je člen povinen oznámit neprodleně představenstvu. Čl. XXVII. Společný nájem družstevního bytu manželi (1) Jestliže se za trvání manželství manželé, nebo jeden z nich, stanou nájemci družstevního bytu, vznikne jim tím společný nájem družstevního bytu manželi podle 703 občanského zákoníku. To neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. (2) Stane-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne společný nájem družstevního bytu uzavřením manželství. Druhý z manželů se však v tomto případě nestává členem družstva nevzniká společné členství manželů podle čl. VI. (3) Na obsah práva společného nájmu družstevního bytu manželi se vztahuje čl. XXVI. s tím, že manželé jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Čl. XXVIII. Podnájem družstevního bytu (části bytu) Nájemce je oprávněn přenechat byt, k němuž má právo družstevního nájmu, do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva. Totéž platí o podnájmu části bytu. Čl. XXIX. Zánik nájmu družstevního bytu (1) Nájem družstevního bytu zaniká vždy při zániku členství v družstvu. (2) Společný nájem družstevního bytu zaniká úmrtím některého z manželů, smlouvou o zúžení společného jmění manželů podle 143, písm. a), občanského zákoníku, 16

17 v případě, že manželé společně v družstevním bytě trvale nebydlí a dále rozvodem manželství a vypořádáním společného jmění manželů podle 150 občanského zákoníku. (3) Nájem družstevního bytu dále zaniká při převodu bytu do vlastnictví člena (do společného jmění manželů společných členů) podle čl. XXXI. Čl. XXX. Nájem nebytových prostor (garáží) Ustanovení o nájmu družstevního bytu ve čl. XXVI. XXIX. se vztahují i na nájem nebytových prostor (garáže), které představenstvo přidělilo členovi podle čl. VIII., bod 4). Čl. XXXI. Převody bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů (1) Členové družstva, kteří nevyzvali ve lhůtě podle 23, odst. 2), zákona č. 72/1994 Sb., ve znění novel, družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k družstevnímu bytu (ke garáži), k němuž mají právo družstevního nájmu, případně s nimiž družstvo dosud neuzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví k tomuto družstevnímu bytu (ke garáži), nebo byla-li tato smlouva sice uzavřena, ale nebyl ohledně ní proveden vklad do katastru nemovitostí, mají právo na bezplatný převod předmětného družstevního bytu, garáže, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na komerčních nebytových prostorách, jestliže nejpozději do tří měsíců od data konání členské schůze, která schválí návrh představenstva na vyplacení nesplaceného investičního úvěru, uzavřou s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytu (garáže), spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na komerčních nebytových prostorách a o budoucí smlouvě o úplatném přenechání práva hospodaření s komerčními nebytovými prostorami a o jejich správě s obsahem podle odst.2 (dále jen smlouva o smlouvě budoucí ). (2) Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje zejména označení účastníků (družstvo člen, respektive společní členové), označení družstevního bytu (případně garáže), určení velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, označení komerčních nebytových prostor s určením velikosti spoluvlastnického podílu člena, vyčíslení podílu člena na nesplacených úvěrech a úrocích z úvěrů vztahujících se k družstevnímu bytu (respektive garáži) a ke spoluvlastnickému podílu na komerčních nebytových prostorách se závazkem k jeho splacení ve sjednaném termínu, závazek družstva uzavřít do stanovené doby smlouvu o bezplatném převodu družstevního bytu, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na komerčních prostorách podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění novel, a závazek člena uzavřít smlouvu o úplatném přenechání práva hospodaření s komerčními nebytovými prostorami a o jejich správě na dobu určitou družstvu, s vymezením práva hospodaření jako souhrnu práv a povinností pronajímatele ve vztahu k nájemcům komerčních nebytových prostor, přičemž její vzor bude přílohou smlouvy o smlouvě budoucí, a dále shodné stvrzení účastníků, že případné dřívější smlouvy o smlouvě budoucí pozbyly právní účinnosti. Vzor smlouvy o smlouvě se vzorem smlouvy o úplatném přenechání práva hospodaření s komerčními nebytovými prostorami schvaluje členská schůze. 17

18 (3) Představenstvo může v odůvodněných případech povolit překročení lhůty pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí podle odst. 1) (např. dlouhodobá nemoc člena, jeho dlouhodobá nepřítomnost v České republice). Část šestá Hospodaření družstva Čl. XXXII. Majetek družstva a financování jeho činnosti (1) Družstvo je vlastníkem pozemků v katastrálním území č , LV 13533, st. 270, 272/4, 272/5, 272/6 a domů č.p. 2669, 2670, 2672 a 2671 v Pardubicích, v části Zelené Předměstí, které byly prohlášením vlastníka ze dne rozděleny na jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., ve znění novel. (2) Byty, garáže a komerční nebytové prostory v domech podle odst. 1) byly pořízeny ve výstavbě, na niž byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle tehdejších předpisů, jež je splácena výlučně členy družstva a jež byla realizována i při jejich pracovní účasti. (3) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získávaných z nájmů družstevních bytů a nebytových prostor, z ostatní hospodářské činnosti, případně z jiných zdrojů. Čl. XXXIII. Nedělitelný fond (1) Družstvo má zřízen nedělitelný fond. Tento fond družstvo doplňuje ročně nejméně o 10% čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu bude činit polovinu zapisovaného základního kapitálu. (2) O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze, a to jedině k vyrovnání ztrát družstva, není-li ztrátu možné nahradit jiným způsobem. (3) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen. Čl. XXXIV. Fond bytového hospodářství (1) Fond bytového hospodářství se tvoří z příspěvků členů placených v rámci nájemného. Dále se tvoří mimořádnými příspěvky členů, účelovými dotacemi, případně z jiných zdrojů. 18

19 (2) Prostředky fondu bytového hospodářství jsou volně k použití (nejsou uloženy na zvláštním účtu). (3) Zdroje fondu bytového hospodářství se používají na financování oprav, údržby, modernizaci a rekonstrukci, financování základních prostředků a investic družstevní výstavby a předmětů postupné spotřeby, případně k dalším účelům. (1) Družstvo se ruší: Čl. XXXV. Zrušení družstva a) usnesením členské schůze b) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu (2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. (3) V případě zrušení družstva likvidací musí být jmenován likvidátor. (4) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl. XXXVI. Sloučení, splynutí, rozdělení a převod části majetku Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí, rozdělení družstva nebo převodu části majetku družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí předcházet vypracování projektu s určením dopadů na členy družstva a třetí osoby. Čl. XXXVII. Likvidace družstva (1) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, likvidátora nebo likvidátory jmenuje členská schůze nebo soud, který rozhodl o zrušení družstva. (2) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. (3) Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popřípadě dalšího členského vkladu. (4) Každý člen družstva, nebo jiná oprávněná osoba, může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení 19

20 likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců, anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. (5) Při likvidaci družstva se použijí přiměřeně ustanovení c) obchodního zákoníku. Čl. XXXVIII. Podněty členů O podnětech a stížnostech členů rozhodují orgány družstva nejdéle do třiceti dnů od jejich podání a v této lhůtě informují podatele i o jejich vyřízení. Nelze-li podnět nebo stížnost vyřídit v této lhůtě, jsou povinni to členovi oznámit a sdělit lhůtu pro vyřízení. Čl. XXXIX. Doručování (1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil. (2) Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva. (3) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. (4) Povinnost družstva doručit písemnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí. (5) Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže člen přijetí písemnosti odmítl. Část sedmá PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. XL. Základní členské vklady a další členské vklady dosavadních členů U členů, jejichž členství trvalo ke dni schválení této změny stanov, byl tento jejich členský vklad splněn jejich vkladem v penězích a pracovní účastí (respektive vkladem v penězích a pracovní účastí ze strany jejich právních předchůdců). To platí i pro 20

21 případné nabyvatele jejich členských práv a povinností. Plnění nad Kč 3.000,00 se považuje za další členský vklad člena. Čl. XLI. Právní účinnost změny stanov (1) Ustanovení čl. XXIV., odst. 4), o tříčlenném představenstvu je účinné od skončení volebního období představenstva působícího v době této změny stanov, tj. od Dojde-li do skončení tohoto volebního období ke snížení počtu členů představenstva tak, že v představenstvu zůstanou alespoň tři členové, a bude-li toto představenstvo funkční, nemusí se provádět jeho doplnění. (2) Ustanovení čl. XXI., odst. 14), o smlouvách o výkonu funkce, nabývá účinnosti od Do té doby vykonávají členové volených orgánů své funkce podle dosavadních smluv. Předmět činnosti a odměna za výkon funkce je u smluv o výkonu funkce stejná jako u dosavadních smluv nerozhodne-li členská schůze jinak. (3) Změna stanov je účinná ode dne schválení změn členskou schůzí. V Pardubicích dne 12. června 2012 Ing. Petr Rulík předseda představenstva družstva Ing. Jan Duchoslav místopředseda představenstva Jiří Vavřín člen představenstva 21

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Firma: Bytové družstvo Krhanická 718. S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718 HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 2 Sídlo družstva: Praha 12, Krhanická 718/27, 142 00. Článek 3 Předmět

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava JEDNACÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení. 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor,

Více

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného občanského sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více