STANOVY Stavebního bytového družstva Pernštejn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Stavebního bytového družstva Pernštejn"

Transkript

1 STANOVY Stavebního bytového družstva Pernštejn Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma zní: Stavební bytové družstvo Pernštejn (dále jen družstvo ). (2) Družstvo má sídlo v Pardubicích, Zelené Předměstí, třída Míru 2672, PSČ Čl. II. Základní charakteristika (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je zajišťovat bytové a s tím související potřeby svých členů a za tím účelem opatřovat a spravovat byty a nebytové prostory včetně nebytových prostor pronajímaných k obchodnímu využití třetím osobám (dále jen komerční nebytové prostory ), hospodařit s nimi, mít požitky plynoucí z jejich provozu a v souladu s právními předpisy a těmito stanovami připravovat a provádět převody bytů a nebytových prostor do vlastnictví (spoluvlastnictví) členů. (2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva s výjimkou uhrazovací povinnosti členů představenstva, případně dalších členů podle čl. XVIII. (3) Družstvo je založeno na dobu neurčitou. Předmětem činnosti družstva je: Čl. III. Předmět činnosti družstva a) správa a údržba nemovitostí b) zajišťování bytových a nebytových potřeb svých členů c) pronájem bytových a nebytových prostor 1

2 Čl. IV. Jednání a podepisování jménem družstva (1) Jménem družstva jedná předseda nebo místopředseda, případně představenstvem pověřený jeho další člen. To platí i pro podepisování právních úkonů, u nichž není předepsána písemná forma. (2) Právní úkony, u nichž je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. (3) Za družstvo mohou jednat i jeho pracovníci, pokud je tak stanoveno ve vnitřních předpisech družstva nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročíli tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti družstvu, jen pokud se úkon týkal předmětu jeho činnosti a jednalo-li se o překročení, o němž druhý účastník nemohl vědět. (4) Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě družstva připojí osoby podle odst. 1) - 3) svůj podpis. (5) Představenstvo může písemnou plnou mocí zmocnit další osobu, aby ve vymezených záležitostech jednala jeho jménem. Pro plnou moc platí ustanovení občanského zákoníku. Část druhá ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. V. Vznik členství (1) Členy družstva mohou být fyzické osoby. Jedná-li se o osobu, která je nezletilá nebo je omezena nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům, zastupuje ji její opatrovník. (2) O přijetí za člena rozhoduje s konečnou platností členská schůze na základě písemné přihlášky a stanoviska představenstva. V přihlášce se uvádí jméno, příjmení a rodné číslo fyzické osoby. V přihlášce musí žadatel uvést, že se seznámil se stanovami včetně podmínek členství, že s nimi souhlasí a bude je dodržovat a dále závazek zaplatit základní členský vklad podle těchto stanov, případně prohlášení o dalším vkladu nebo o majetkové účasti na podnikání družstva. (3) Členská schůze rozhodne o přijetí žadatele za člena družstva nebo o odmítnutí jeho přihlášky nejpozději na první schůzi následující po doručení přihlášky družstvu a zaplacení vstupního vkladu. Bez doložení dokladu o zaplacení vstupního vkladu členská schůze přihlášku neprojednává. 2

3 (4) O rozhodnutí členské schůze je žadatel vyrozuměn písemně do 15 (patnácti) dnů ode dne rozhodnutí. Při přijetí žadatele vzniká jeho členství dnem, v němž členská schůze o přijetí rozhodla. Odmítnutí přihlášky nemusí být zdůvodněno. Při odmítnutí přihlášky je družstvo povinno vrátit žadateli vstupní vklad do 15 (patnácti) dní od rozhodnutí členské schůze. (5) Součástí členství není pracovní vztah. Ten může vzniknout jen na základě pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Čl. VI. Společné členství manželů (1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. (2) Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl. IX. (3) Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. (4) Ze společného členství manželů jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. Vznikem společného členství manželů nezaniká dřívější samostatné členství některého z nich. (5) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo v jiném bytovém družstvu. Člen družstva má právo zejména: Čl. VII. Členská práva (1) Účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze. (2) Volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky podle čl. XXI., odst. 1). (3) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován do třiceti dní od jejich podání. (4) Na rozhodnutí představenstva, že mu bude přenechán do nájmu konkrétní družstevní byt (nebytový prostor) při splnění stanovených podmínek, na návrh nájemní smlouvy s obsahem podle pravidel stanovených členskou schůzí a na trvání této nájemní 3

4 smlouvy nenastane-li skutečnost, s níž zákon nebo stanovy spojují zánik nájemního vztahu nebo opravňují jeho účastníka k výpovědi nebo k odstoupení. (5) Podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti jinému orgánu podílejícímu se na řízení družstva, nebo jeho organizační jednotky, o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná, nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Toto se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo. (6) Na další plnění, které družstvo poskytuje v souladu s těmito stanovami a podle schválených pravidel svým členům. (7) Na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaných s užívá-ním družstevního bytu. (8) Na převod jednotky (bytu nebo nebytového prostoru), kterou má v nájmu (společně s podílem na společných částech domu na komerčních nebytových prostorách a na zastavěných pozemcích), do vlastnictví (spoluvlastnictví) za podmínek podle čl. XXXI. Člen družstva je povinen zejména: Čl. VIII. Členské povinnosti (1) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. (2) Uhradit členský vklad ve stanovené výši a lhůtě. (3) Platit stanovené nájemné za družstevní byt podle čl. XXVI., odst. 4), a za nebytový prostor a dále platit úhradu za plnění poskytovaná s nájmem družstevního bytu, respektive nebytového prostoru, anebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě a splácet připadající podíl na úvěru a na úrocích. (4) Přispívat na náklady, které vznikly družstvu při plnění, z něhož má člen prospěch a to podle zásad schválených členskou schůzí (s výjimkou činností, k nimž je družstvo povinno ze zákona např. změny v seznamu členů). (5) Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat družstevní byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru). (6) Převzít družstevní byt na základě smlouvy o nájmu bytu nebo nebytového prostoru, který je způsobilý k užívání ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím družstevního bytu (nebytového prostoru). (7) Oznámit družstvu do třiceti dní změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování 4

5 záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, především skutečnosti týkající se počtu příslušníků domácnosti, počtu psů chovaných v domácnosti apod. (8) Umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení vstup do družstevního bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu družstevního bytu (nebytového prostoru). Čl. IX. Převod členských práv a povinností (1) Člen může převést práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu písemnou dohodou na třetí osobu. Tento převod nepodléhá souhlasu žádného orgánu družstva. (2) Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. (3) Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. (4) Podpisy na smlouvě či oznámení musí být úředně ověřeny. Předmětem převodu musí být všechna členská práva a povinnosti. (1) Členství v družstvu zaniká: Čl. X. Zánik členství a) dohodou b) vyloučením c) vystoupením d) prohlášením konkurzu na majetek člena e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností g) vydáním exekučního příkazu k postižením členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce h) zánikem družstva i) smrtí člena fyzické osoby j) zánikem člena právnické osoby (2) Společné členství manželů zaniká i změnou na samostatné členství pozůstalého manžela podle čl. XIII., odst. 2, a dále zánikem manželství rozvodem při vypořádání společného jmění manželů některým ze způsobů podle občanského zákoníku. 5

6 Čl. XI. Dohoda o ukončení členství Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství sjednaným dnem. Dohodu o ukončení členství uzavírá družstvo a člen písemně. Součástí dohody musí být vždy i dohoda o ukončení nájmu k družstevnímu bytu (případně ke garáži). Čl.XII. Vystoupení Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky z jakéhokoliv důvodu, aniž by tento důvod musel být uváděn. Členství zaniká uplynutím doby tří měsíců, která běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné odhlášky člena představenstvu. Čl. XIII. Úmrtí člena (1) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadnou členská práva a povinnosti. (2) Zemře-li jeden z manželů, kteří měli společné členství v družstvu, mění se toto společné členství manželů na samostatné členství pozůstalého manžela. (3) Odmítne-li dědic členství v družstvu dle odst. 1), má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství úmrtím zaniklo. Čl.XIV. Vyloučení (1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti podle zákona nebo stanov b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva (2) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jen do třech měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. (3) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, začíná lhůta tří měsíců podle odst. 2) dnem, kdy se představenstvo dozvědělo o pravomocném výsledku tohoto šetření. (4) Za závažné porušení členských povinností pro případ vyloučení se mj. považuje, jestliže člen nebo ti, kdo s ním bydlí v družstevním bytě, hrubě porušují dobré mravy v domě, domovní řád nebo jestliže člen hrubě porušuje své povinnosti vyplývající 6

7 z nájmu družstevního bytu zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce. (5) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1), který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí představenstva o vyloučení člena členu doručeno. (6) Proti rozhodnutí o vyloučení má vyloučený člen právo podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se vyloučený člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, toto právo zaniká. (7) Soud na návrh vyloučeného člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, respektive ve lhůtách podle 231, odst. 5) a 6), obchodního zákoníku, zaniká. Čl. XV. Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby, firmy, sídla a identifikačního čísla právnické osoby i výše jejího základního členského vkladu a výše členského vkladu, který splatila. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. Část třetí MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENA A JEJÍ VYPOŘÁDÁNÍ Čl. XVI. Členský vklad (1) Základní členský vklad činí Kč 3.000,00 a je pro všechny členy stejný. Při přijetí za člena družstva musí žadatel o členství zaplatit z tohoto základního vkladu vstupní vklad ve výši Kč 200,00, podle čl. V. odst. 2 a 3, jinak členství nevznikne. Zbývající část základního členského vkladu ve výši Kč 2.800,00 musí zaplatit do třiceti dní od vzniku členství. (2) Se souhlasem představenstva se člen (žadatel o členství) může zavázat k dalšímu vkladu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva. Další vklad je splatný ve lhůtách uvedených v prohlášení člena, které bylo schváleno představenstvem. Na práva 7

8 a povinnosti z dalšího vkladu se vztahují ustanovení o základním vkladu, není-li dále stanoveno jinak. Čl. XVII. Zapisovaný základní kapitál (1) Souhrn členských vkladů, k nimž se členové družstva zavázali, tvoří základní kapitál družstva. (2) Zapisovaný základní kapitál činí Kč ,00. Čl. XVIII. Uhrazovací povinnost přesahující členský vklad (1) Členové družstva, kteří jsou členy představenstva nebo kontrolní komise, mají uhrazovací povinnost na krytí případných ztrát družstva, která přesahuje jejich základní členský vklad, jestliže tuto ztrátu nelze uhradit jinak. Uhrazovací povinnost však nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. (2) O uhrazovací povinnosti a její splatnosti rozhoduje členská schůze. Čl. XIX. Majetkové vypořádání (1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, určující míru jeho účasti na čistém obchodním jmění družstva. (2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. (3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu a ve fondu bytového hospodářství. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím. Dále se nepřihlíží k hodnotě pozemků, bytů, nebytových prostor (garáží), společných prostor a částí domů a komerčních nebytových prostor v č.p. 2669, 2670, 2672 a 2671 v obci Pardubice, v části Zelené Předměstí, na st.p.270, 272/4, 272/5 a 272/6 v k.ú. Pardubice, u nichž podle článku XXXI existuje právo na jejich bezplatný převod do vlastnictví (spoluvlastnictví) členů. (4) Vypořádací podíl je splatný do jednoho roku po schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při vyloučení člena může představenstvo rozhodnout o snížení jeho vypořádacího podílu stanoveného podle odst. 2 a 3 až o 50%. Část čtvrtá 8

9 Orgány družstva Čl. XX. Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Čl. XXI. Zásady činnosti orgánů družstva (1) Do volených orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18-ti let, kteří mají splacený základní členský vklad a splňují podmínky 194, odst. 7, obchodního zákoníku. (2) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a podle stanov spadají do jejich působnosti. (3) Orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy neurčují jinak (čl. XXII., odst. 6). (4) Funkční období členů volených orgánů družstva činí tři roky, funkce člena voleného orgánu je nepřenosná na další osobu. (5) Členové voleného orgánu mohou být voleni opětovně. (6) Volené orgány vykonávají svoji činnost i po uplynutí doby, na niž byly zvoleny a to do zvolení nových orgánů, nejpozději do tří měsíců po uplynutí funkčního období. (7) Členové volených orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. (8) Nároky družstva z odpovědnosti členů volených orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Dále může tyto nároky uplatňovat každý člen podle čl. VII., bod 5). (9) Zvolený člen může být z funkce kdykoliv odvolán orgánem, který jej do funkce zvolil. Přitom se zpravidla zvolí i nový člen. Jeho funkce však trvá jen do skončení volebního období voleného orgánu, do něhož byl zvolen, podle odst. 4). Na odvolání i volbu se přitom vztahují ustanovení o rozhodování příslušného orgánu. 9

10 (10) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to volenému orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejpozději do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. (11) Společně s členy volených orgánů se mohou volit i náhradníci, kteří nastupují na místo odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení podle stanoveného pořadí. (12) Není-li náhradník zvolen, může volený orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. (13) Ustanovení odst. 11) a 12) platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí. (14) Vztah mezi družstvem a členy volených orgánů se řídí smlouvami o výkonu funkce, na niž se přiměřeně vztahují ustanovení o mandátní smlouvě. Předmět činnosti a odměnu za výkon funkce schvaluje členská schůze. (15) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. (16) Členové představenstva a kontrolní komise družstva a prokuristé nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. (17) Každému členu družstva náleží jeden hlas. Pro společné členství manželů platí ustanovení čl. VI., odst. 4. (18) V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném. (19) V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. (20) Jednání volených orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. Je-li pozměňovací návrh nebo protinávrh, hlasuje se nejprve o něm, pokud navrhovatel po projednání na tomto pozměňovacím návrhu trvá. (21) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 10

11 (22) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (23) Každý člen má právo, aby po vyžádání obdržel kopii zápisu z členské schůze, a má právo nahlédnout do příloh k tomuto zápisu. (24) Podrobnosti o postupu orgánů družstva při volbách, o odvolávání, o jednání a rozhodování a ověřování zápisu může upravit volební a jednací řád, které schvaluje členská schůze. Čl. XXII. Členská schůze (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové družstva své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. (2) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy a volební a jednací řád b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) volit náhradníky členů představenstva a kontrolní komise a stanovit pořadí, podle kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších členů představenstva a kontrolní komise d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat řádnou roční uzávěrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a jak se uhradí případná ztráta f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu g) rozhodovat o odvoláních proti usnesení představenstva, pokud zákon nebo stanovy takové odvolání připouštějí h) rozhodovat o rozdělení, sloučení nebo splynutí a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy i) rozhodovat o prodeji nebo o nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi s výjimkou převodu bytů, nebytových prostor, spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na komerčních nebytových prostorách podle části páté stanov k) schvalovat přijetí nových členů družstva. (3) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, tyto stanovy nebo pokud si rozhodování o nějaké věci předem vyhradila. (4) Členská schůze může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva nebo předsedy, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, pokud tím nezasáhne do práv třetích osob jednajících v dobré víře. 11

12 (5) O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. (6) Pro přijetí rozhodnutí podle odst. 2), písm. j), je třeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech členů družstva. Čl. XXIII. Jednání členské schůze (1) Jednání členské schůze družstva svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. (2) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně: a) jedna třetina členů družstva nebo b) kontrolní komise (3) Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti dní od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. (4) Svolání členské schůze musí být všem členům oznámeno prostřednictvím vyvěšení pozvánky na členskou schůzi v uzamykatelných vývěskách umístěných u vchodových dveří č. 2669, 2671 a 2672 alespoň 8 (osm) dní před jejím konáním. Na základě písemného požadavku člena družstva musí být zaslána pozvánka o konání členské schůze alespoň 8 (osm) dní před jejím konáním tomuto členovi družstva jím požadovaným způsobem (písemně, em nebo prostřednictvím datové schránky). Pozvánky obsahují program členské schůze, dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Členská schůze může rozhodovat o změně programu jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. (5) Na žádost jedné třetiny členů nebo na žádost kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad členské schůze. O uveřejnění takto doplněného pořadu jednání a o lhůtách platí obdobně 182, odst. 1, písm. a), obchodního zákoníku. (6) Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobou, aby jej na členské schůzi zastupovala. (7) Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolává představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze, musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, a to nejpozději patnáct dní ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dní před náhradní členskou schůzí. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení čl. XXI., odst

13 (8) Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která ustanovení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo oznámení námitky představenstvu. Čl. XXIV. Představenstvo (1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. (2) Představenstvo zejména: a) rozhoduje o hlavních směrech činnosti družstva a o zásadách hospodaření b) rozhoduje o zřízení hospodářského vedení a vymezuje okruh jeho působnosti c) schvaluje skutečné pořizovací náklady objektů a jejich rozdělení na jednotlivé byty (nebytové prostory) a vypořádání finančních zdrojů d) hodnotí roční uzávěrku a výsledky činnosti družstva a předkládá je na členské schůzi ke schválení spolu s návrhy na použití zisku e) projednává zprávy kontrolní komise a zprávy z kontrol provedených jinými orgány, schvaluje a zajišťuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků f) zpracovává stanovisko k přijetí za člena družstva g) stanoví výši nájemného z bytů a nebytových prostor a záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu h) uděluje souhlas k podnájmu a k výměně bytu i) rozhoduje o vyloučení člena družstva j) schvaluje vnitrodružstevní předpisy pro práci hospodářského vedení k) přiděluje byty a nebytové prostory l) uděluje výstrahu před vyloučením m) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti v zaměstnaneckých vztazích (3) Představenstvo zajišťuje plnění usnesení členské schůze a pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva. (4) Představenstvo má tři členy. (5) Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. (6) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva, dále jen předsedu, popřípadě místopředsedy a stanoví jejich pořadí. (7) Předseda organizuje a řídí jednání představenstva a organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. 13

14 (8) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise. (9) Schůzí představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním pověření členové kontrolní komise. (10) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje ten, kdo předkládá, přičemž současně předkládá i návrh na usnesení. Čl. XXV. Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. (2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné roční účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva před předložením uzávěrky k projednání členskou schůzí. (3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni zúčastnit se zasedání všech orgánů družstva. (4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. (5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. (6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. (7) Kontrolní komise má tři členy. (8) Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva a pracovníci družstva. (9) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, o způsobu volby rozhoduje komise. (10) Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. (11) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 14

15 (12) Schůzi svolává předseda (místopředseda) kontrolní komise, popřípadě její pověřený člen. (13) Podklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol. Část pátá. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTY A S NEBYTOVÝMI PROSTORAMI A PRO JEJICH PŘEVOD DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ Čl. XXVI. Nájem družstevního bytu (1) S každým členem, kterému představenstvo přidělilo družstevní byt podle čl. VII., odst. 4), uzavře družstvo nájemní smlouvu, kterou mu přenechává tento byt do užívání (dále jen nájem družstevního bytu ). (2) Smlouva o nájmu družstevního bytu musí být písemná a obsahuje: označení bytu a jeho příslušenství, rozsah užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s nájmem družstevního bytu, jejich splatnost, datum vzniku nájmu družstevního bytu, výši a způsob splácení úvěru a úroků z úvěru vztahujícího se k předmětnému bytu. Není-li dohodnuta doba nájmu, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. (3) Na práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu se vztahují ustanovení Občanského zákoníku. Člen je povinen provádět na své náklady drobné opravy v bytě a běžnou údržbu v rozsahu, jek jej stanoví pro nájmy nedružstevních bytů zvláštní předpis ( 5 a 6, vládní nařízení č. 258/1995 Sb.). (4) Nájemné z družstevního bytu se stanovuje ve výši nákladů družstva na jeho pro-voz a správu. Jeho součástí jsou zejména náklady na pojistné za dům, deratizaci a ostatní služby, náklady na odměny, mzdy, sociální a zdravotní pojištění členů představenstva družstva, kontrolní komise a zaměstnanců zajišťujících provoz bytů apod. (5) Za plnění spojená s nájmem družstevního bytu se považují dodávky vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné), dodávky tepla, teplé vody, spotřeba el. energie ve společných prostorách a provoz výtahů. Člen je povinen platit na úhradu za tato plnění zálohy. (6) Nájemné a zálohy na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se platí měsíčně, nejpozději do 15 (patnáctého) dne běžného měsíce. (7) Výši nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu určuje roční plán nákladů, který schvaluje členská schůze. Takto schválený plán nákladů je 15

16 podkladem pro případné změny nájemného a záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu, které provádí představenstvo písemným oznámením. (8) Rozdíl mezi skutečnými náklady na provoz a správu bytu a skutečně zaplaceným nájemným v kalendářním roce a mezi skutečnými náklady na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu a zaplacenými zálohami vyúčtuje představenstvo členům do tří měsíců po zjištění skutečných nákladů. Vypořádání (tj. zaplacení nedoplatku ze strany člena nebo vrácení přeplatku družstvem) se provede do 60 (šedesáti) dní po obdržení vyúčtování, pokud členská schůze neschválí jiný postup. (9) S členem nájemcem družstevního bytu (respektive s manželi, jako společnými nájemci podle čl. XXVII.) mohou byt užívat osoby, které žijí s nájemcem (se společnými nájemci) ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je člen povinen oznámit neprodleně představenstvu. Čl. XXVII. Společný nájem družstevního bytu manželi (1) Jestliže se za trvání manželství manželé, nebo jeden z nich, stanou nájemci družstevního bytu, vznikne jim tím společný nájem družstevního bytu manželi podle 703 občanského zákoníku. To neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. (2) Stane-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne společný nájem družstevního bytu uzavřením manželství. Druhý z manželů se však v tomto případě nestává členem družstva nevzniká společné členství manželů podle čl. VI. (3) Na obsah práva společného nájmu družstevního bytu manželi se vztahuje čl. XXVI. s tím, že manželé jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Čl. XXVIII. Podnájem družstevního bytu (části bytu) Nájemce je oprávněn přenechat byt, k němuž má právo družstevního nájmu, do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva. Totéž platí o podnájmu části bytu. Čl. XXIX. Zánik nájmu družstevního bytu (1) Nájem družstevního bytu zaniká vždy při zániku členství v družstvu. (2) Společný nájem družstevního bytu zaniká úmrtím některého z manželů, smlouvou o zúžení společného jmění manželů podle 143, písm. a), občanského zákoníku, 16

17 v případě, že manželé společně v družstevním bytě trvale nebydlí a dále rozvodem manželství a vypořádáním společného jmění manželů podle 150 občanského zákoníku. (3) Nájem družstevního bytu dále zaniká při převodu bytu do vlastnictví člena (do společného jmění manželů společných členů) podle čl. XXXI. Čl. XXX. Nájem nebytových prostor (garáží) Ustanovení o nájmu družstevního bytu ve čl. XXVI. XXIX. se vztahují i na nájem nebytových prostor (garáže), které představenstvo přidělilo členovi podle čl. VIII., bod 4). Čl. XXXI. Převody bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů (1) Členové družstva, kteří nevyzvali ve lhůtě podle 23, odst. 2), zákona č. 72/1994 Sb., ve znění novel, družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k družstevnímu bytu (ke garáži), k němuž mají právo družstevního nájmu, případně s nimiž družstvo dosud neuzavřelo smlouvu o převodu vlastnictví k tomuto družstevnímu bytu (ke garáži), nebo byla-li tato smlouva sice uzavřena, ale nebyl ohledně ní proveden vklad do katastru nemovitostí, mají právo na bezplatný převod předmětného družstevního bytu, garáže, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na komerčních nebytových prostorách, jestliže nejpozději do tří měsíců od data konání členské schůze, která schválí návrh představenstva na vyplacení nesplaceného investičního úvěru, uzavřou s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytu (garáže), spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na komerčních nebytových prostorách a o budoucí smlouvě o úplatném přenechání práva hospodaření s komerčními nebytovými prostorami a o jejich správě s obsahem podle odst.2 (dále jen smlouva o smlouvě budoucí ). (2) Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje zejména označení účastníků (družstvo člen, respektive společní členové), označení družstevního bytu (případně garáže), určení velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, označení komerčních nebytových prostor s určením velikosti spoluvlastnického podílu člena, vyčíslení podílu člena na nesplacených úvěrech a úrocích z úvěrů vztahujících se k družstevnímu bytu (respektive garáži) a ke spoluvlastnickému podílu na komerčních nebytových prostorách se závazkem k jeho splacení ve sjednaném termínu, závazek družstva uzavřít do stanovené doby smlouvu o bezplatném převodu družstevního bytu, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na komerčních prostorách podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění novel, a závazek člena uzavřít smlouvu o úplatném přenechání práva hospodaření s komerčními nebytovými prostorami a o jejich správě na dobu určitou družstvu, s vymezením práva hospodaření jako souhrnu práv a povinností pronajímatele ve vztahu k nájemcům komerčních nebytových prostor, přičemž její vzor bude přílohou smlouvy o smlouvě budoucí, a dále shodné stvrzení účastníků, že případné dřívější smlouvy o smlouvě budoucí pozbyly právní účinnosti. Vzor smlouvy o smlouvě se vzorem smlouvy o úplatném přenechání práva hospodaření s komerčními nebytovými prostorami schvaluje členská schůze. 17

18 (3) Představenstvo může v odůvodněných případech povolit překročení lhůty pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí podle odst. 1) (např. dlouhodobá nemoc člena, jeho dlouhodobá nepřítomnost v České republice). Část šestá Hospodaření družstva Čl. XXXII. Majetek družstva a financování jeho činnosti (1) Družstvo je vlastníkem pozemků v katastrálním území č , LV 13533, st. 270, 272/4, 272/5, 272/6 a domů č.p. 2669, 2670, 2672 a 2671 v Pardubicích, v části Zelené Předměstí, které byly prohlášením vlastníka ze dne rozděleny na jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., ve znění novel. (2) Byty, garáže a komerční nebytové prostory v domech podle odst. 1) byly pořízeny ve výstavbě, na niž byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle tehdejších předpisů, jež je splácena výlučně členy družstva a jež byla realizována i při jejich pracovní účasti. (3) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získávaných z nájmů družstevních bytů a nebytových prostor, z ostatní hospodářské činnosti, případně z jiných zdrojů. Čl. XXXIII. Nedělitelný fond (1) Družstvo má zřízen nedělitelný fond. Tento fond družstvo doplňuje ročně nejméně o 10% čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu bude činit polovinu zapisovaného základního kapitálu. (2) O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze, a to jedině k vyrovnání ztrát družstva, není-li ztrátu možné nahradit jiným způsobem. (3) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen. Čl. XXXIV. Fond bytového hospodářství (1) Fond bytového hospodářství se tvoří z příspěvků členů placených v rámci nájemného. Dále se tvoří mimořádnými příspěvky členů, účelovými dotacemi, případně z jiných zdrojů. 18

19 (2) Prostředky fondu bytového hospodářství jsou volně k použití (nejsou uloženy na zvláštním účtu). (3) Zdroje fondu bytového hospodářství se používají na financování oprav, údržby, modernizaci a rekonstrukci, financování základních prostředků a investic družstevní výstavby a předmětů postupné spotřeby, případně k dalším účelům. (1) Družstvo se ruší: Čl. XXXV. Zrušení družstva a) usnesením členské schůze b) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu (2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. (3) V případě zrušení družstva likvidací musí být jmenován likvidátor. (4) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl. XXXVI. Sloučení, splynutí, rozdělení a převod části majetku Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí, rozdělení družstva nebo převodu části majetku družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí předcházet vypracování projektu s určením dopadů na členy družstva a třetí osoby. Čl. XXXVII. Likvidace družstva (1) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, likvidátora nebo likvidátory jmenuje členská schůze nebo soud, který rozhodl o zrušení družstva. (2) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. (3) Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popřípadě dalšího členského vkladu. (4) Každý člen družstva, nebo jiná oprávněná osoba, může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení 19

20 likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců, anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. (5) Při likvidaci družstva se použijí přiměřeně ustanovení c) obchodního zákoníku. Čl. XXXVIII. Podněty členů O podnětech a stížnostech členů rozhodují orgány družstva nejdéle do třiceti dnů od jejich podání a v této lhůtě informují podatele i o jejich vyřízení. Nelze-li podnět nebo stížnost vyřídit v této lhůtě, jsou povinni to členovi oznámit a sdělit lhůtu pro vyřízení. Čl. XXXIX. Doručování (1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil. (2) Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva. (3) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. (4) Povinnost družstva doručit písemnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí. (5) Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže člen přijetí písemnosti odmítl. Část sedmá PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. XL. Základní členské vklady a další členské vklady dosavadních členů U členů, jejichž členství trvalo ke dni schválení této změny stanov, byl tento jejich členský vklad splněn jejich vkladem v penězích a pracovní účastí (respektive vkladem v penězích a pracovní účastí ze strany jejich právních předchůdců). To platí i pro 20

21 případné nabyvatele jejich členských práv a povinností. Plnění nad Kč 3.000,00 se považuje za další členský vklad člena. Čl. XLI. Právní účinnost změny stanov (1) Ustanovení čl. XXIV., odst. 4), o tříčlenném představenstvu je účinné od skončení volebního období představenstva působícího v době této změny stanov, tj. od Dojde-li do skončení tohoto volebního období ke snížení počtu členů představenstva tak, že v představenstvu zůstanou alespoň tři členové, a bude-li toto představenstvo funkční, nemusí se provádět jeho doplnění. (2) Ustanovení čl. XXI., odst. 14), o smlouvách o výkonu funkce, nabývá účinnosti od Do té doby vykonávají členové volených orgánů své funkce podle dosavadních smluv. Předmět činnosti a odměna za výkon funkce je u smluv o výkonu funkce stejná jako u dosavadních smluv nerozhodne-li členská schůze jinak. (3) Změna stanov je účinná ode dne schválení změn členskou schůzí. V Pardubicích dne 12. června 2012 Ing. Petr Rulík předseda představenstva družstva Ing. Jan Duchoslav místopředseda představenstva Jiří Vavřín člen představenstva 21

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více