Stanovy. sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy. sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD. Základní ustanovení"

Transkript

1 Stanovy sportovního klubu BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD I. Základní ustanovení BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD působí svou činností a při dosahování svých cílů na základě a v souladu s ustanoveními zákona o sdružování občanů (zák. č. 83/1990 Sb. V jeho platném znění) a je dobrovolným sdružením občanů provozujících nebo podporujících a propagujících sport a tělovýchovu, zejména basketbal, (event. právnických osob, podílejících se na podpoře a propagaci basketbalu) v Českém Brodě. Občané sdružení v klubu jsou členy jednoho nebo více družstev klubu, nebo čestnými členy klubu. II. Název Sdružení bude užívat název BASKETBAL KLUB ČESKÝ BROD a používat zkratku BK ČESKÝ BROD. III. Založení BK ČESKÝ BROD byl založen na základě jednání přípravného výboru IV. Sídlo Sídlo BK ČESKÝ BROD je v Komenského ulici 516, PSČ , Český Brod V. Poslání a cíle BK ČESKÝ BROD bude naplňovat následující cíle: 1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit 2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro veřejnost, zejména pak pro mládež 3. vytvářet ekonomické podmínky pro plnění svých cílů

2 4. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, která vlastní nebo užívá 5. vést své členy k dodržování základních etických estetických a mravních pravidel 6. hájit zájmy družstev sdružených ve sportovním klubu a spolupracovat s ostatními organizacemi 7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v obci a okolí Zásady členství v Basketbal klubu 1) Členskou základnu tvoří řádní členové, čestní členové a kolektivní členové. VI. A. Řádné členství 1) Řádným členem může být každý, kdo je členem některého družstva, vyjádří souhlas se stanovami BK ČESKÝ BROD, a uhradí členský příspěvek. Družstvo je organizační jednotkou BK ČESKÝ BROD. Za družstvo se považuje skupina hráčů (včetně jejich trenérů), která se jako jeden kolektiv účastní basketbalových soutěží ve své věkové a výkonnostní kategorii, případně alespoň samostatně trénuje v určených tréninkových časech. 2) O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor. 3) Člen BK ČESKÝ BROD je povinen platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků stanoví usnesením výkonný výbor na návrh vedoucích družstev. Výše členského příspěvku se zpravidla liší podle příslušnosti ke konkrétnímu družstvu. Členové pendlující ve více družstvech platí příspěvky pouze v družstvu působícím ve vyšší soutěži. 4) Řádné členství zaniká: a. vystoupením člena, který toto rozhodnutí oznámí prostřednictvím svého družstva b. šest měsíců po nesplnění povinnosti zaplatit členský příspěvek c. vyloučením za vědomé porušování stanov BK ČESKÝ BROD nebo za úmyslné jednání, které je v rozporu s cíli BK ČESKÝ BROD. d. úmrtím člena 5) Řádný člen má právo: a. účastnit se akcí a soutěží, kterých se účastní družstva BK ČESKÝ BROD b. volit a po dosažení 18 let být volen do orgánů BK ČESKÝ BROD c. obracet se se žádostmi a návrhy na kterýkoliv orgán BK ČESKÝ BROD a obdržet ve stanovené době odpověď 6) Řádný člen je povinen: a. dodržovat stanovy, směrnice a usnesení orgánů BK ČESKÝ BROD b. platit příspěvky ve stanovené výši a termínu, pokud není od této povinnosti osvobozen rozhodnutím valné hromady BK ČESKÝ BROD 7) Výkonný výbor rozhodne o způsobu registrace členů a placení členského příspěvku. Členské příspěvky se platí jednou ročně. Výkonný výbor může rozhodnout o rozložení příspěvku na splátky. Za zaplacení příspěvku se v takovém případě považuje splacení plné výše příspěvku v daném roce.

3 B. Čestné členství 1) Čestné členství ve sportovním klubu není v BK ČESKÝ BROD vázáno na členství v některém družstvu. Čestným členem se může stát osoba starší 18 let, která se mimořádně zasloužila o rozvoj sportovního klubu. 2) V jednotlivých případech může o čestném členství rozhodnout výkonný výbor. 3) Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky. 4) Čestné členství zaniká a. na základě žádosti čestného člena doručené výkonnému výboru b. vyloučením na základě úmyslného jednání které je v rozporu s cíli BK ČESKÝ BROD c. úmrtím 5) Čestný člen může být volen do orgánů BK ČESKÝ BROD. C. Kolektivní členství 1) Kolektivním členstvím se rozumí členství právnické osoby, která deklaruje zájem podporovat rozvoj basketbalu v Českém Brodě a okolí. 2) Právem kolektivního člena je delegovat svého zástupce do výkonného výboru. Takový zástupce má pouze poradní hlas, podílí se zejména na rozhodování o konkrétním způsobu použití příspěvků kolektivního člena. 3) Kolektivní člen je povinen platit členské příspěvky. Výše členského příspěvku kolektivního člena je stanovována případ od případu výkonným výborem. 4) Kolektivní členství zaniká z důvodů uvedených pod písmeny a. a b. V pasáži o čestném členství. 5) Kolektivní člen nemůže být volen do orgánů BK ČESKÝ BROD, zpravidla je pouze kooptován do výkonného výboru s poradním hlasem, jak stanoví bod 2) článku C. VII. Orgány sportovního klubu 1) Orgány sportovního klubu jsou valná hromada, volený výkonný výbor a volená revizní komise. 2) Volené orgány jsou za svou činnost odpovědné valné hromadě BK. 3) Jednání orgánů řídí v případě valné hromady předseda výkonného výboru nebo jiný člen výkonného výboru určený výkonným výborem, jednání výkonného výboru předseda výkonného výboru, místopředseda nebo předsedou pověřený člen, v případě dozorčí komise předseda komise.

4 VIII. Valná hromada 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Basketbal klubu. Tvoří ji sbor delegátů jednotlivých družstev a sbor účastníků BK. 2) Každé družstvo, BK ČESKÝ BROD má právo vyslat na valnou hromadu tři delegáty. Delegátem mládežnického družstva může být i jen jeho trenér nebo jím písemně zmocněný člen BK. Každý delegát má volební i hlasovací právo s tím, že v případě jednoho delegáta družstev dětí a mládeže má tento v takovém případě při rozhodování valné hromady tři hlasy. 3) Sbor účastníků valné hromady se skládá z dosavadních členů výkonného výboru a revizní komise. Pokud nejsou delegáty dle odstavce II. nemají tito účastníci právo hlasovat ani volit nové orgány. 4) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za dva roky, nejpozději vždy do Mimořádná valná hromada se koná do 30-ti dnů poté, co o její svolání požádá nejméně 1/3 členů sportovního klubu, výkonný výbor nebo revizní komise. 5) Valná hromada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných delegátů. Pro rozhodnutí o zániku a sloučení sportovního klubu je třeba souhlasu 2/3 všech delegátů valné hromady. 6) Valná hromada rozhoduje zejména o a) rozpuštění nebo sloučení BK ČESKÝ BROD. V případě, že při rozpuštění nepřejde majetek na právního nástupce BK ČESKÝ BROD, určí valná hromada prostou většinou hlasů způsob jeho převodu nebo likvidátora BK ČESKÝ BROD. Při zániku sdružení bez právního nástupce je možné nakládat pouze s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků sdružení. b) názvu, sídle a symbolu klubu c) přijetí a změnách stanov klubu d) volí členy výkonného výboru a revizní komise e) rozhoduje o rozpuštění družstva, pokud je činnost tohoto družstva v rozporu s cíli a posláním klubu f) projednává a schvaluje zprávu výkonného výboru o činnosti a sportovního klubu a dále zprávu revizní komise o hospodaření klubu g) projednává a schvaluje rozpočet klubu navržený výkonným výborem h) projednává a schvaluje finanční a materiální příspěvky družstvům i) stanoví hlavní směry činnosti klubu pro příští období j) schvaluje a vydává vnitřní organizační řády klubu a jednotlivých družstev k) rozhoduje o dalších otázkách, jejichž rozhodování si vyhradila. IX. Výkonný výbor 1) Výkonný výbor je statutárním orgánem klubu. Výkonný výbor plní úkoly stanovené valnou hromadou sportovního klubu a zabezpečuje všechny další činnosti spojené s činností sportovního klubu. Jeho funkční období je dáno termíny konání valné hromady.

5 2) Valná hromada určuje počet členů výkonného výboru pro další období, nejméně však tři. Je žádoucí, aby ve výboru byla zastupována všechna družstva. Zvolení členové výkonného výboru si mezi sebou volí předsedu, výkonného místopředsedu, a hospodáře. 3) Za odstoupivšího člena výkonného výboru v době mezi valnými hromadami může výkonný výbor kooptovat jiného člena BK až do výše jedné poloviny určeného počtu členů výkonného výboru. Zmenší-li se počet členů výkonného výboru na méně než tři, je výkonný výbor povinen do 4 týdnů svolat valnou hromadu BK. 4) Schůze výkonného výboru se koná nejméně jednou za čtvrt roku. Schůzi svolává předseda výkonného výboru nebo po dohodě výkonný místopředseda. Pokud o to požádají nejméně 2 členové výkonného výboru, je předseda povinen schůzi svolat do 7-mi dnů. Mimořádná schůze a hlasování o vybraných problémech se může konat na návrh předsedy nebo výkonného místopředsedy i per rollam (bez nutnosti se scházet), například prostřednictvím e- mailu. Řádné schůze výboru se může zúčastnit s hlasem poradním každý dospělý člen klubu, zápis ze schůze per rollam je zveřejněn na internetové stránce klubu, příp. náhradním způsobem. Termíny čtyř řádných schůzí jsou zveřejněny s nejméně 14 denním předstihem. 5) K usnášení schopnosti je třeba účast nadpoloviční většiny členů výkonného výboru. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a při jeho nepřítomnosti místopředsedy, dále hospodáře. Při hlasování per rolam je potřebná prostá většina hlasů všech členů výboru. 6) Jménem sportovního klubu jednají prezident, předseda, místopředseda, hospodář a v konkrétních případech další, výborem pověřený člen samostatně. Podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sportovního klubu připojí svůj podpis. Smlouvy jejichž předmět plnění přesahuje částku 5 000,- Kč musí podepsat vždy alespoň 2 členové výkonného výboru, kteří mohou podle stanov jednat za klub, vždy ji musí podepsat hospodář. 7) Výkonný výbor zejména a) plní úkoly přijaté usnesením valné hromady b) organizuje a řídí činnost sportovního klubu c) připravuje a předkládá návrhy valné hromadě o hlavních směrech činnosti sportovního klubu d) připravuje a předkládá valné hromadě návrh rozpočtu sportovního klubu spolu s návrhem na rozdělení dodací a příspěvků od veřejnoprávních subjektů mezi jednotlivá družstva, případně organizace 8) Odměňování členů výkonného výboru 1. Výkon funkce člena výkonného výboru je bezplatný, výjimku mohou tvořit pouze osoby, které nejsou výdělečně činné (studenti, důchodci, matky na mateřské dovolené, ženy nebo muži v domácnosti). Takovéto osobě může výkonný výbor odhlasovat jednorázovou odměnu, pokud se významným způsobem zasloužila o správu a rozvoj Klubu. Pro účel hlasování o odměně nemá člen, o jehož odměně se hlasuje, hlasovací právo. X. Revizní komise

6 1) Revizní komise je kontrolním orgánem basketbal klubu a provádí kontrolu činnosti výkonného výboru a hospodaření a nakládání s majetkem sportovní klubu. 2) Revizní komise má tři členy, kteří si zvolí mezi sebou předsedu. Členové revizní komise mají právo se zúčastňovat jednání ostatních orgánů BK. Ty jsou povinny jim poskytnout veškeré podklady pro práci revizní komise. Komise přijímá rozhodnutí prostou většinou všech svých členů. Schůzi komise svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 3) Rozsah kontrolní činnosti je stanoven ve statutu komise, který schvaluje valná hromada. 4) Revizní komise předkládá své náměty a stanoviska výkonnému výboru a písemnou zprávu valné hromadě Basketbal klubu. XI. Zásady hospodaření a nakládání s majetkem 1) Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména a) příspěvky členů sportovního klubu b) příspěvky a dotace od sportovních svazů c) příspěvky a dotace od veřejnoprávních subjektů d) majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu družstvem nebo členem sportovního klubu e) sponzorské dary a příjmy z reklam f) výchovné 2) O nabývání, zcizování a zatěžování majetku povinnostmi v údobí mezi valnými hromadami rozhoduje výkonný výbor kvalifikovanou většinou 2/3 všech členů výboru. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy. 3) Veškerý majetek sdružení je používán v souladu se stanovami k dosažení účelu sdružení. Činnost členů sdružení v jeho orgánech je bezplatná s výjimkou uvedenou v článku IX bod VI. Sdružení je účetní jednotkou, každoroční účetní závěrku projedná výkonný výbor a schvaluje revizní komise. XII. Jednání jménem BK ČESKÝ BROD 1) Jednání jménem BK ČESKÝ BROD je jednoznačně upraveno v bodu 6 článku IX stanov. Za klub v duchu tohoto článku vystupuje v právních vztazích předseda, výkonný místopředseda a hospodář. XIII. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na MV ČR.

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s.

S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s. S T A N O V Y TJ Lomnice, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Lomnice, z.s. (Tělovýchovná jednota Lomnice, zapsaný spolek; dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU HUMPAREK SOPOTNICE, Z. S.

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU HUMPAREK SOPOTNICE, Z. S. STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU HUMPAREK SOPOTNICE, Z. S. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Sportovní klub Humparek Sopotnice, z. s. (dále jen spolek) je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým a neziskovým sdružením

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Úplné znění stanov DUKLA Jihlava mládež, z.s. (dále též Spolek )

Úplné znění stanov DUKLA Jihlava mládež, z.s. (dále též Spolek ) Úplné znění stanov DUKLA Jihlava mládež, z.s. (dále též Spolek ) podle zákona č. 98/2012 Sb., občanského zákona, schválené valnou hromadou Spolku konanou dne 20.4.2015. I. Název, sídlo, IČO Spolku 1. Název

Více

d. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností,

d. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností, STANOVY Spolku tělocvičných jednot (dále také jen "stanovy") I. Název a sídlo 1. Název: Spolek tělocvičných jednot (dále jen "spolek") 2. Spolek sídlí na adrese Holečkova 332/5, 15000 Praha 5 - Smíchov.

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Stanovy spolku

Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Stanovy spolku Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. Stanovy spolku I. Název a sídlo spolku 1. Spolek nese název Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s. (dále jen Spolek ), používá zkratku SK Pegas, příp. SK Pegas Sedlčany

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV I. Název klubu Občanské sdružení je sportovním klubem (dále v textu jen klub) a nese název GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV II. Sídlo klubu Sídlem klubu je

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, z.s.

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, z.s. STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, z.s. ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1. Název, sídlo a postavení 1. Spolek Sdružení sportovních klubů Vítkovice je dobrovolný, nezávislý, nepolitický,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s.

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub působí pod názvem PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s. (dále jen klub ), se sídlem ve Zlíně, ul. Hradská 854, PSČ 760 01, IČ 49157540

Více