S T A N O V Y Bytového družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------"

Transkript

1 S T A N O V Y Bytového družstva Preambule Družstvo se zřizuje podle Obchodního zákoníku č.513 / 1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma zní: Družstvo Benkova Sídlem družstva je Praha 4-Chodov,Benkova čp. 1699,PSČ Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. 4. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. Čl. 2 Předmět činnosti Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb a zajišťování řádného provozu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2. Družstvo bude především zajišťovat : - provádění popř. zabezpečení údržby, oprav a rekonstrukce domu, - poskytování popř. zabezpečení plnění služeb spojených s bydlením, - uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor a nájemních smluv k bytům. 3. Předmětem činnosti mohou být i jiné činnosti, pokud o nich rozhodne členská schůze. Čl. 3 Základní kapitál Základní kapitál družstva je vytvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali nebo které splatili při vstupu do družstva. 2. Do obchodního rejstříku se zapisuje základní kapitál družstva (zapisovaný základní kapitál) ve výši ,- Kč ( slovy padesát tisíc korun českých). 3. O zvýšení nebo snížení zapsaného základního kapitálu může rozhodnout pouze členská schůze. II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. 4 Vznik členství Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení ve smyslu ust. 221 a násl. Obchod. zák. za účelem koupě obytných domů v ul. Benkova čp.1698 na pozemku stavební parcely č. 3130, čp na pozemku stavební parcely č a čp na pozemku stavební parcely č zapsané na listu vlastnictví 1639 katastrálního území Chodov, a zajištění jeho provozu. 2. Členem družstva se může stát pouze občan České republiky fyzická osoba, která dosáhla ke dni založení družstva nebo podání přihlášky do družstva alespoň 18 let věku. Nezletilý občan a občan jiného státu se může stát členem družstva jako dědic členského podílu,nebo z titulu společného členství manželů uzavřením manželství.. 3. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) převodem členství, d) děděním členského podílu, e) na základě dohody o výměně bytů. 1/11

2 4. O přijetí člena podle odst. 3 písm. b/ tohoto Čl. rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze na své nejbližší schůzi. 5. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o úhradě základního členského vkladu. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí člena do družstva dle těchto stanov. 6. Jedno vyhotovení členské přihlášky potvrzené za družstvo spolu s určením dne, ke kterému členství vzniká, vydá družstvo členovi a to nejpozději do 7 dnů po vzniku členství. 7. Převod členství: Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu smlouvou nepodléhá souhlasu družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Po převodu musí být splněny podmínky členství dle odst.3 tohoto Čl. 8. Dědění členského podílu: Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice členského podílu. S přechodem členství přechází na dědice i nájem bytu. 9. Výměna bytu: Na základě dohody o výměně bytu přechází členství v družstvu na účastníka výměny dnem vzniku nájmu bytu v domě. Dohodu o výměně bytu schvaluje družstvo dle ustan. 715 obč. zák. jakožto vlastník domu. 10. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje kromě jména,bydliště a rodného čísla člena ještě i výše jeho majetkové účasti, příp. další rozhodné skutečnosti týkající se jeho účasti v družstvu. V seznamu se bez zbytečných odkladů vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen pověřený členskou schůzí k vedení seznamu umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Čl. 5 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) na základě písemné dohody uzavřené k určitému dni mezi členem a družstvem. b) vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného družstvu s tím, že členství končí ve lhůtě 3 (tří) měsíců. Běh lhůty počíná dnem doručení písemného oznámení. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. c) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze, pokud člen: - opětovně a hrubě porušuje členské povinnosti podle těchto stanov a pokud byl na tyto skutečnosti družstvem v posledních 3 (třech) měsících písemně upozorněn (například nesplacení splátek určených členskou schůzí). - byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok pro úmyslný trestný čin proti družstvu nebo proti jinému členu družstva, nebo spolubydlícím v domě. 2. Zánikem členství podle odst.1, písm. a/, b/, c/ zaniká i nájemní vztah k bytu. Čl. 6 Společné členství manželů Manželé se stávají při vzniku družstva společnými členy družstva a současně společnými nájemci družstevního bytu. 2. Vznik společného členství za trvání družstva : 2/11

3 a) Jestliže se za trvání manželství stane jeden z manželů nájemcem družstevního bytu, vzniká se společným nájmem bytu i společné členství. b) Společné členství manželů vznikne spolu s právem společného nájmu družstevního bytu v případě převodu členství na jednoho z manželů nebo v případě převodu členských práv a povinností po výměně bytu jedním z manželů. V případě dědění členského podílu jedním z manželů vznikne manželům společný nájem družstevního bytu. 3. Ustanovení odst. 2 tohoto článku neplatí, jestliže spolu manželé trvale nežijí. 4. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně a jako společní členové mají jeden hlas. 5. Společné členství manželů zaniká: - zánikem členství podle stanov - smrtí jednoho z manželů zanikne společné členství manželů a pozůstalý manžel zůstává jediným členem družstva - dohodou rozvedených manželů - rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu Dohodnou-li se po rozvodu manželství společní členové družstva, že jeden z nich bude užívat byt, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů přeměnou na samostatné členství a to dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Dohoda musí být písemná a podpisy na ní úředně ověřeny. Čl. 7 Práva a povinnosti člena vyplývající z členství Člen družstva má zejména tato práva: a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit členy orgánů družstva a být do nich volen, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) uplatňovat při ukončení členství v družstvu svůj nárok na vypořádací podíl určený podle stanov, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, e) požívat výhod poskytovaných členům družstva podle zásad schválených členskou schůzí, f) vyžadovat na družstvu k nahlédnutí zápis z usnesení členské schůze včetně příloh a nahlížet do seznamu členů a žádat na družstvu potvrzení o svém členství, g) převést svá práva a povinnosti na jinou fyzickou osobu dle zásad stanovených těmito zásadami, h) právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, i) právo na bezúplatný převod bytu, k němuž je vázán členem splacený členský podíl( event. podíl, k jehož splacení se člen zavázal) do vlastnictví dle zákona Čl. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů po splacení celé kupní ceny domu, j) právo v součinnosti s členem kontrolní komise nahlédnout do účetnictví družstva. 2. Člen družstva má zejména tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy družstva a plnit rozhodnutí a usnesení členské schůze, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy, b) ochraňovat majetek družstva, dodržovat protipožární předpisy a domovní řád a zajistit, aby domovní řád dodržovali i případní podnájemci, přitom 3/11

4 porušení řádu podnájemci se pokládá za porušení domovního řádu členem družstva, c) splatit základní členský vklad, d) podílet se na event. ztrátě hospodaření družstva způsobem dle usnesení členské schůze, e) podílet se svou činností aktivně na plnění úkolů stanovených členskou schůzí, f) oznamovat družstvu včas změny, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti či osob s ním bydlících, které jsou důležité pro řádné vedení bytové a členské evidence a pro rozúčtování náhrad za služby spojené s užíváním bytu, g) v případech, kdy tak rozhodne členská schůze, umožnit určenému orgánu družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu, h) na své náklady neprodleně odstranit závady a škody, které způsobil na družstevním majetku on sám nebo osoby s ním bydlící i) platit členskou schůzí určené platby: - na zaplacení kupní ceny domu a kupní ceny pozemku, - do rezervy na opravu a údržbu domu, - do dalších fondů podle rozhodnutí členské schůze, - na úhradu dalších závazků družstva (např. pojištění, atd..) - platit nájemné za užívání bytu a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, - platit úhrady za služby spojené s užíváním bytu a domu anebo zálohy na ně 3. Za účelem povinnosti družstva provést opravu nebo v případě havárie je člen družstva povinen na výzvu představenstva zpřístupnit byt a umožnit opravu. 4. Člen je povinen při neplnění pravidelných měsíčních plateb v určených lhůtách platit poplatek z prodlení ve výši 3% (tři procenta) měsíčně za každý i započatý měsíc, v němž je v prodlení s platbou oproti usnesení členské schůze, pokud členská schůze poplatky nepromine. 5. Člen družstva odpovídá za škody vzniklé na společném majetku způsobené zanedbáním údržby, k níž je člen povinen dle odst. 1 Čl. 9. Čl. 8 Práva a povinnosti družstva vůči členům Práva a povinnosti družstva k jeho členům vyplývají ze stanov družstva s tím, že pokud tyto stanovy v rámci zákonného zmocnění nestanoví jinak, platí pro tyto účely příslušná ustanovení obchodního zákoníku. 2. Družstvo má zejména tato práva: a) vyžadovat na členovi plnění členských povinností podle těchto stanov a usnesení členské schůze včetně splacení základního členského vkladu a úhrady příslušného podílu na ztrátě vzniklé z hospodaření družstva, b) vyloučit člena družstva pokud se dopustil jednání podle Čl. 5, odst. 1, písm.c/ těchto stanov, c) členská schůze může rozhodnout o finančním postihu a jeho výši za nedodržení lhůty případných jednorázových splátek, určených členskou schůzí. 3. Družstvo má zejména tyto povinnosti: a) řídit se ve vztahu k členovi obecně platnými předpisy, ustanoveními těchto stanov a usneseními členské schůze, b) zajišťovat plnění usnesení členské schůze ve vztahu k členům včetně výplaty podílu na zisku družstva za příslušné hospodářské období, 4/11

5 c) vést seznam svých členů a udržovat ho v souladu se skutečným stavem. Do tohoto seznamu se zapisuje: jméno člena a jeho rodné číslo výše základního členského vkladu výše členského podílu člena a datum jeho splacení příp. další skutečnosti, d) při zániku členství za trvání družstva vyplatit členovi jeho vypořádací podíl za období trvání členství postupem uvedeným v těchto stanovách, e) důsledně a všestranně zajišťovat správu domu, tj. zajišťovat jeho údržbu, opravy, dodávky vody, plynu, el. energie, odvoz domovního odpadu aj., f) převést byty v domě dle zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů do vlastnictví členů družstva. 4. Družstvo je povinno před převedením první bytové jednotky do vlastnictví člena upravit tyto stanovy podle nových podmínek. Čl. 9 Údržba bytů a domu Člen družstva je povinen (pokud členská schůze nerozhodne jinak): a) na své náklady zajišťovat řádnou údržbu bytu včetně technického zařízení a vybavení bytu, tj. včetně vstupních dveří, zárubní a prahu, oken, okenních rámů a k nim příslušejících klempířských prvků, balkony včetně kovových prvků, izolací a odvodnění, k bytu příslušející sklepní kóji včetně vstupních dveří b) na své náklady dále zajišťovat: - u vodovodu, plynu a kanalizace řádnou údržbu a opravy veškerých vodorovných vedení ve svém bytě, - údržbu a opravy elektrických vedení ve svém bytě a přípojky na chodbě po elektroměr včetně c) na své náklady zajišťovat ve svém bytě opravy, příp. výměnu podlahové krytiny (tj. dlažba, parkety, lino, podklad pod lino) a veškeré zařizovací předměty (např. splachovač, WC mísa, sporák apod.), pokud družstvo nerozhodne o hromadné výměně ve všech bytech, d) zajistit a hradit opravy omítek ve svém bytě, příp. provedení nových, pokud nesouvisí s opravou nosné konstrukce. Řádnou údržbou se rozumí nejenom vlastní údržba, ale i výměna opotřebených částí či celků za části či celky nové resp. funkční. 2. Družstvo je povinno: a) důsledně a všestranně zajišťovat údržbu domu, jeho opravy a rekonstrukci, b) hradit sekání a instalatérské práce na svislých vedeních vodovodu, plynu, kanalizace, c) hradit veškeré opravy ve společných prostorách domu, d) zajistit a hradit opravy nosných konstrukcí. 3. Družstvo koordinuje společnou péči o dům a společné prostory (např. barevné sladění oken, zábradlí, společných interiérů apod.). Dohodnuté postupy jsou pro členy závazné. Čl. 10 Majetková účast člena v družstvu Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad a členský podíl (další členský vklad). 2. Základní členský vklad je pro všechny členy stejný a činí Kč (slovy: jedentisícpětsetdvacetpět korun českých). Základní členský vklad je splatný v den přijetí uchazeče za člena družstva. Základní členský vklad při založení 5/11

6 družstva je splatný do 15.dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným ustavující schůzí družstva. 3. Členský podíl (další členský vklad) představuje vklad člena do družstva na pořízení bytového domu čp a na koupi stavebního pozemku, na němž jsou domy postaveny. Členský podíl se stanoví jako podíl z kupní ceny domu, vypočítaný pro každého člena podle podílu podlahové plochy bytu, k němuž se členský podíl vztahuje, k součtu podlahových ploch všech bytů v domě, a jako podíl z kupní ceny pozemků. 4. Členský podíl musí být splacen ve lhůtách stanovených členskou schůzí na základě Smlouvy o koupi nemovitosti. Čl. 11 Základní členský vklad Podmínkou přijetí uchazeče za člena družstva je uhrazení základního členského vkladu ve výši 1525,- Kč (slovy: jedentisícpětsetdvacetpět korun českých). 2. Základní členský vklad je uhrazován zásadně v peněžní formě. Tento vklad je součástí základního kapitálu družstva. Po splacení plné výše základního vkladu členem potvrdí družstvo tuto skutečnost v členské přihlášce a seznamu členů. Čl. 12 Vypořádací podíl Při zániku členství za trvání družstva vzniká dosavadnímu členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena v družstvu. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena, násobeného počtem roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobenými ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu a i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, v němž se řádná účetní závěrka sestavuje. 3. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (tří) měsíců ode dne schválení účetní závěrky za rok v němž členství zaniklo. 4. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o výplatě vypořádacího podílu bývalému členovi i před uplynutím lhůt uvedených v odst Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své pohledávky vůči členovi. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. 6. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění bytu v domě. 7. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo v důsledku uzavření dohody o výměně bytů nevzniká členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. III. ORGÁNY DRUŽSTVA Čl. 13 Orgány družstva Družstvo zabezpečuje výkon svých činností prostřednictvím orgánů, kterými jsou a) členská schůze b) představenstvo družstva 6/11

7 c) kontrolní komise 2. Členská schůze si může podle potřeby zřizovat další pomocné a poradní orgány, přičemž vymezí okruh jejich působnosti. Čl. 14 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách dotýkajících se činnosti družstva. 2. Členská schůze jedná a rozhoduje na svých zasedáních, na která musí být písemně zváni všichni členové družstva. Je usnášeníschopná, je li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 3. Členské schůzi přísluší zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva a domovní řád, b) volit a odvolávat předsedu a členy představenstva družstva a členy kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku a závěry z revizí družstva d) rozhodovat o užití a rozdělení zisku a o případné úhradě ztrát z činnosti družstva e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o vytvoření dalších fondů družstva vedle nedělitelného fondu, určovat zásady o tvorbě a použití prostředků těchto fondů, h) rozhodovat o přijetí člena družstva a o vyloučení člena družstva za podmínek podle těchto stanov, i) schvalovat zásady pro hospodaření s majetkem družstva, j) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva v souladu s obecně platnými právními předpisy, k) stanovit zásady pro určování výše měsíčních splátek na pořízení domu a za služby spojené s užíváním bytů, způsob jejich účtování a způsob placení, l) rozhodovat o stížnostech proti rozhodnutí jiných orgánů družstva, m) rozhodovat o využití nebytových prostor, prádelny, půdy, sklepa a kočárkárny, n) rozhodovat o prodeji předmětných domů a pozemků a zatěžovat je zástavním právem. 4. Členská schůze je oprávněna rozhodovat o dalších otázkách nad rámec vymezený v odst Členská schůze musí být svolána alespoň jednou za rok. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Program členské schůze musí být uveden na pozvánkách, které musí být doručeny všem členům družstva nejpozději 7 dnů přede dnem konání schůze. 6. Představenstvo družstva je povinno svolat členskou schůzi, pokud o to písemně požádá alespoň 1/3 (jedna třetina) všech členů družstva. V tomto případě musí být členská schůze svolána nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení platné žádosti. 7. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud členská schůze nerozhodne, že se o určité otázce bude hlasovat tajně. 8. Usnesení členské schůze je platné, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů. 9. Pokud členská schůze není usnášení schopná, musí představenstvo družstva svolat schůzi náhradní a to tak,aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy se měla konat schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být 7/11

8 odeslána nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však do 10 (deseti) dnů před trváním náhradní členské schůze. Pro platnost usnesení náhradní schůze je potřeba alespoň 10 (deseti) hlasů. 10. O schůzi se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, jména předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, usnesení s uvedením výsledků hlasování, námitky a připomínky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, v příloze pozvánka, podklady a prezenční listina. Zápis podpisuje předsedající, zapisovatel a 2 zvolení ověřovatelé. 11. Každý člen družstva je oprávněn vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 12. O způsobu oprav, jejichž předpokládaná celková cena přesáhne ,-Kč (dvacet pět tisíc korun) a o výběru a schválení firmy rozhoduje členská schůze. Čl. 15 Představenstvo družstva Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva a má 5 (pět) členů. Členové představenstva jsou voleni z řad členů družstva členskou schůzí. Předsedu volí členská schůze. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 3. Představenstvo plní usnesení schůze a odpovídá jí za svou činnost. 4. Navenek jedná za představenstvo družstva předseda nebo jeho zástupce na základě plné moci. Jestliže je pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda. Za představenstvo se jeho členové podpisují tak, že k firmě družstva připojí spolu s uvedením funkce svůj vlastnoruční podpis. 5. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu představenstva v plném rozsahu určený člen představenstva.. 6. Funkční období členů představenstva jsou 3 (tři) roky. Členové představenstva mohou být opětovně voleni do svých funkcí. 7. Členové představenstva setrvají ve svých funkcích až do zvolení nových zástupců družstva. Funkce a náležitosti s ní spojené musí být řádně předány. 8. Za členy představenstva mohou být zvoleni členové družstva starší 18 let věku s trvalým bydlištěm v domě čp.benkova ,Praha Členové představenstva mohou před uplynutím volebního období z funkce odstoupit, jsou však povinni oznámit své rozhodnutí členské schůzi. Jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze, která tak musí učinit na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla, nejpozději však do 2 měsíců ode dne oznámení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení člena orgánu považuje za projednané a výkon jeho funkce končí. 10. Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. Schůzi představenstva svolává předseda nebo z jeho pověření kterýkoliv člen představenstva. 11. Předseda a členové představenstva jsou povinni ve své činnosti dodržovat tyto stanovy, jakož i usnesení členské schůze. Při jejich porušení zodpovídají za škodu, kterou tímto jednáním způsobili. 8/11

9 Čl. 16 Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise má 3 (tři) členy, kteří volí ze svého středu předsedu. 3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné roční závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 (tří) měsíce. Schůzi kontrolní komise svolává její předseda nebo z jeho pověření kterýkoliv člen kontrolní komise. 6. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít vážné důsledky v hospodaření družstva. 7. Funkční období členů kontrolní komise je 3 (tři) roky. Členové kontrolní komise mohou být opětovně voleni do svých funkcí. IV. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Čl. 17 Řádná účetní závěrka Družstvo je povinno za každý kalendářní rok sestavit účetní závěrku v souladu s obecně platnou právní úpravou. 2. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem způsobu na rozdělení a užití zisku, případně ztráty předkládá představenstvo k projednání a odsouhlasení členské schůzi. 3. Každý člen družstva je oprávněn před konáním členské schůze vyžádat si řádnou roční závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí. Čl. 18 Rozdělení zisku Po splnění daňových a odvodových povinností podle obecně platných předpisů používá družstvo docílený zisk zcela samostatně. O použití zisku družstva rozhoduje svým usnesením členská schůze. 2. Použitelný zisk se rozděluje nejdříve přídělem do jednotlivých fondů družstva, které jsou vytvořeny podle těchto stanov a usnesení schůze. Čl. 19 Úhrada ztráty z hospodaření O úhradě ztráty a o použití prostředků na její úhradu rozhoduje členská schůze. 2. Členská schůze je oprávněná rozhodnout o použití prostředků nedělitelného fondu na úhradu ztráty případně o předepsání uhrazovací povinnosti člena. 9/11

10 Čl. 20 Nedělitelný fond Družstvo vytváří k zabezpečení své činnosti nedělitelný fond ve výši 10% (deset procent) zapsaného základního kapitálu družstva tj ,- Kč (slovy pět tisíc korun). Tento fond je postupně doplňován nejméně o 10% (deset procent) ročního zisku a to až do doby, než výše tohoto fondu dosáhne 50% (padesát procent) zapisovaného základního kapitálu družstva. 2. Prostředky nedělitelného fondu nemohou být za trvání družstva použity k rozdělení mezi členy a nestávají se ani součástí vypořádacího podílu člena při ukončení členství v družstvu. Prostředky nedělitelného fondu lze použít v rámci podnikatelské činnosti a ke krytí výkyvů v hospodaření. 3. Družstvo může vytvářet další zajišťovací fondy, které jsou dotovány ročním přídělem z použitelného zisku. Pravidla pro použití těchto prostředků zajišťovacích fondů schvaluje členská schůze. O použití prostředků zajišťovacích fondů rozhoduje členská schůze. Čl. 21 Fond na opravy, údržbu a správu majetku Fond se vytváří na úhradu nákladů oprav, údržby a jiné platby spojené se správou domu pravidelným měsíčním příspěvkem. 2. Nevyčerpaný fond se převádí do příštího roku. Čl. 22 Zprávy o hospodaření Spolu s řádnou roční závěrkou je předseda družstva povinen předložit členské schůzi k projednání výroční zprávu o hospodaření, která musí obsahovat přehled obchodní činnosti a její výsledky v předcházejícím roce. V. ZÁNIK DRUŽSTVA Čl. 23 Zrušení a likvidace družstva Ke zrušení družstva může dojít pouze způsoby určenými zákonem. 2. Družstvo se zrušuje zejména: - usnesením členské schůze - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku - rozhodnutím soudu 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. 4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost.při změněně právní formy nezaniká právnická osoba. Člen družstva,který se změnou právní formy nesouhlasí má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. 5. Není-li právního nástupce družstva při jeho zrušení, vstupuje družstvo do likvidace.likvidátory jmenuje členská schůze v počtu, který sama určí. Jmenováním likvidátorů na ně přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti a činit právní úkony směřující k likvidaci. 6. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Jmenovaní likvidátoři v průběhu likvidace jednají společně. 7. Při likvidaci družstva se postupuje podle obchodního zákoníku. 10/11

11 8. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. VI. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ Čl. 24 Závěrečná ustanovení Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům písemně. Povinnost družstva doručit písemnost je splněna: a) jestli člen její převzetí písemně potvrdí, b) při doručování poštou platí doručení dle obč. soudního řádu 2. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh na soud lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu. 3. Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí družstva v souladu s obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. 4. Stanovy nabývají platnost dnem jejich schválení a účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními obchodního a občanského zákoníku /11

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc

Stanovy občanského sdružení. Network23 Jbc Stanovy občanského sdružení Network23 Jbc Základním cílem Network23 Jbc je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I - Základní ustanovení Čl. 1 FIRMA A SÍDLO (1) Firma (název) družstva zní Bytové družstvo DOMOV 72, družstvo (dále jen družstvo ). (2) Sídlo družstva je v Praze 4, Nuselská

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Firma: Bytové družstvo Krhanická 718. S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718 HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 2 Sídlo družstva: Praha 12, Krhanická 718/27, 142 00. Článek 3 Předmět

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více