Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)"

Transkript

1 Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) I. Základní ustanovení Čl.1 Firma, sídlo a předmět podnikání 1. Firma zní: Stavební bytové družstvo A+G Stadion 2. Sídlem družstva je: Liberec 7, Jeronýmova 567, PSČ: Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 4. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou Čl.2 Právní postavení družstva Družstvo je společenstvím neurčitého počtu osob podle 552 odst. 1 ZOK. Je samostatnou právnickou osobou a vzniklo zápisem do obchodního rejstříku. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. Čl.3 Účel družstva Družstvo zajišťuje bytové potřeby svých členů, vzájemnou podporu svých členů a za tím účelem realizuje výstavbu bytových objektů s družstevními bytgy ve svém vlastnictví nebo spoluvlastnictví s třetími osobami, přenechává nájemními smlouvami byty a nebytové prostory do užívání členům družstva a třetím osobám, převádí jednotky do vlastnictví členů družstva podle zákona o vlastnictví bytů, včetně poskytování služeb a výkonu činností s tím spojených. II. Členství v družstvu Čl.4 Obecné podmínky členství 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické a právnické. 2. Fyzická osoba může být členem družstva jen, je-li zletilá; to neplatí, pokud se členem družstva stal dědic družstevního podílu; v takovém případě za něho vykonává členská práva v družstvu zákonný nebo ustanovený zástupce Čl.5 Vznik členství Členství vzniká: 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva. 2. Za trvání družstva: 1.1 přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky 1.2 převodem členství 3. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. Družstvo vede seznam všech svých členů způsobem stanoveným v 580 a násl. ZOK. 4. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle těchto stanov a zákona může stát členem družstva. K převodu není třeba souhlasu představenstva, pokud nabyvatel družstevního podílu je osobou, která podle těchto stanov a zákona splňuje podmínky pro přijetí za člena. Podpisy na smlouvě o převodu družstevního podílu jak u převádějícího, tak i u nabyvatele musejí být úředně ověřeny.

2 Čl. 6 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. 2. Společné členství manželů zaniká smrtí jednoho manželů anebo vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 7 Zánik členství Členství zaniká: písemnou dohodou o zániku členství 2. vystoupení člena písemným oznámením; výpovědní lhůta je 6 měsíců počítáno ode dne doručení výpovědi představenstvu družstva 3. vyloučením člena 4. převodem družstevního podílu 5. přechodem družstevního podílu na právního nástupce 6. smrtí člena družstva 7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva bez právního nástupce 8. prohlášením konkursu na majetek člena 9. zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena 10. doručením vyrozumění o neúspěšně opakované dražby v řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučním nebo pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a o povinností 11. zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Představenstvo může vyloučit člena, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství a dále: a) nezaplatí-li ve stanovené lhůtě členský vklad, uhrazovací povinnost či další majetkové plnění, ke kterým se zavázal b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva c) nezaplacením dvou po sobě jdoucích plateb nájemného nebo platby spojené s nájmem bytu v termínu stanoveném představenstvem, přičemž vyloučenému členu náleží nárok na vypořádací podíl podle čl. 8 Stanov. 3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha představenstva, ve které se uvede a) důvod jejího udělení a b) člen se upozorní na možnost vyloučení a c) vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení odstranil. K tomu se členovi poskytne lhůta 30 dnů. 4. Výstraha se neuděluje v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody dle stanov měly neodstranitelné následky. 5. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení (lhůta subjektivní), nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal (lhůta objektivní). Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné, obsahuje vždy důvod vyloučení a vždy i poučení o námitkách. (odst. 5). 6. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, jinak se k nim nepřihlíží. Členství zaniká marným uplynutím 30 denní lhůty k podáním námitek anebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 7. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí pro podání

3 návrhu u soudu nebo do doby pravomocně skončeného soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná právu plynoucí ze zániku jeho členství. 8. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek se členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů; pokud opomenutím člena není jeho adresa v seznamu členů aktuální anebo si poštu nepřebírá, nese následky takového opomenutí nebo nečinnosti člen sám a za doručení se považuje 30 den ode den, kdy pošta družstvu rozhodnutí vrátila jako nedoručitelné nebo nevyzvednuté. Čl.8 Práva člena družstva 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo prostřednictvím volených orgánů, volit a být volen do orgánů družstva. 2. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být informován o činnosti družstva. 3. Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje členům podle stanov a závazných právních předpisů. 4. Člen družstva fyzická osoba na uzavření nájemní smlouvy ke konkrétně určenému bytu, splatí-li členský podíl i určenou část dalšího členského vkladu ve smyslu čl.12. odst.3 stanov. 5. Člen družstva právnická osoba na určení fyzických osob se kterými bude uzavřena nájemní smlouva, zprostředkování takové smlouvy nebo její uzavření na základě zmocnění družstva k uzavření nájemní nebo obdobné smlouvy o užívání jednotky v souladu s platnými cenovými předpisy, splatí-li členský podíl i určenou část dalšího členského vkladu ve smyslu čl.12. odst.3 stanov.. 6. Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy ke dni, kdy člen: a) splatil členský podíl b) uhradil další členský vklad na základě rozhodnutí a výzvy představenstva. 7. Člen družstva má právo na uzavření smlouvy s družstvem o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnictví ke společným částem budovy a společných prostor, určených v nájemní smlouvě nebo smlouvě o smlouvě budoucí, v přiměřené lhůtě, za podmínky, že byl splacen celý další členský vklad, a to na základě rozhodnutí členské schůze a po nabytí dotčených nemovitostí do výlučného vlastnictví družstva v souladu s podmínkami čl.vii odst.7. Smlouvy o sdružení č. 7003/03/0042, uzavřené mezi Družstvem a Městem Liberec dne a na základě rozhodnutí členské schůze o rozdělení budovy na jednotky, a to bezúplatně příp. za cenu ve výši nesplacené části hypotečního úvěru a vypořádací ceny spoluvlastnického podílu Města Liberec, připadající poměrně na cenu převáděné jednotky. Při stanovení ceny se vždy přihlédne (započtením) k výši splacených členských vkladů a splátkám hypotečního úvěru jakož i ostatním vkladům a platbám člena, které mají vliv na cenu nemovitostí. Člen družstva nemá právo na uzavření takové smlouvy, nemá-li k termínu podání žádosti vyrovnány veškeré finanční závazky k převádějícímu družstvu, vyplývající z jeho členství nebo nájmu bytu. Čl. 9 Povinnosti člena družstva 1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. 2. Pravidelně měsíčně ve stanoveném termínu platit předepsané nájemné a splátky dle registračního listu, resp. dle sjednaného splátkového kalendáře a administrativní poplatek ve výši a lhůtách stanovených představenstvem nebo členskou schůzi. 3. Člen je povinen platit ve stanovených termínech stanovené zálohy za služby spojené s nájmem bytu v rozsahu stanoveném družstvem ve lhůtách družstvem stanovených 4. Hradit případnou ztrátu družstva způsobem upraveným ve stanovách nebo zásadami schválenými členskou schůzí. 5. Chránit a zvelebovat majetek družstva a oznamovat družstvu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence. 6. Člen je povinen oznamovat bez zbytečného odkladu změny údajů zapisovaných do seznamu členů, jakož i údaje významné pro stanovení výše záloh na platby za služby spojené s nájmem bytu; důsledky neoznámení změn údajů jdou k tíži člena.

4 Čl. 10 Práva družstva Družstvo má právo: 1. Vybírat předepsané nájemné ve stanovených termínech a vybírat splátky dle Registračního listu, resp. dle sjednaného splátkového kalendáře, dalších členských vkladů příp. úvěrů. 2. Vybírat zálohy na platby za služby spojené s nájmem ve stanovených termínech. 3. Provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytech, avšak pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas může člen odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne. Čl. 11 Povinnosti družstva Družstvo je povinno: 1. Realizovat výstavbu bytových objektů, uzavírat nájemní smlouvy na bytové i nebytové jednotky v nich. 2. Splácet finanční závazky družstva vůči financujícím bankám a ostatním věřitelům. 3. Vybírat a včas vymáhat předepsané nájemné ve správné výši. 4. Vybírat a včas vymáhat předepsané zálohy na služby spojené s nájmem bytu ve správné výši a včas ve lhůtách stanovených příslušným předpisem k provedení občanského zákoníku zúčtovat zálohy vůči skutečné výši plateb a v zákonem stanovené lhůtě zúčtování zaslat členovi a vrátit mu přeplatek nebo jej vyzvat k úhradě nedoplatku a takový nedoplatek včas vymáhat. 5.Sjednávat pojištění majetku družstva a platit v termínech pojistné. 6. Dbát o majetek družstva s péčí řádného hospodáře a využívat všech právních prostředků k ochraně majetku družstva. 7. Uzavřít s členem družstva na jeho žádost smlouvu o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnictví ke společným částem budovy, určených v nájemní smlouvě nebo smlouvě o smlouvě budoucí, v přiměřené lhůtě, za podmínky, že byl splacen celý další členský vklad, a to na základě rozhodnutí členské schůze a po nabytí dotčených nemovitostí do výlučného vlastnictví družstva v souladu s podmínkami čl.vii odst.7. Smlouvy o sdružení č. 7003/03/0042, uzavřené mezi Družstvem a Městem Liberec dne a rozhodnutí členské schůze o rozdělení budovy na jednotky a to bezúplatně příp. za cenu ve výši nesplacené části hypotečního úvěru a vypořádací ceny spoluvlastnického podílu Města Liberec, připadající poměrně na cenu převáděné jednotky. Při stanovení ceny se vždy přihlédne (započtením) k výši splacených členských vkladů a splátkám hypotečního úvěru jakož i ostatním vkladům a platbám člena, které mají vliv na cenu nemovitostí. Takovou povinnost družstvo nemá, nemá-li člen družstva k termínu podání žádosti vyrovnány veškeré finanční závazky k převádějícímu družstvu, vyplývající z jeho členství nebo nájmu bytu. 8. Vést a soustavně aktualizovat evidenci členů v Seznamuj členů, kde se zapisují tyto skutečnosti: a) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt člena a doručovací adresa, je-li odlišná o od trvalého pobytu člena b) firmu, IČ a sídlo člena, který je právnickou osobou c) datum vzniku členství d) výše všech převzatých členských vkladů a rozsah a čas jejich splácení e) údaje o bytu nebo nebytovém prostoru užívaných členem a údaje o podnájemci f) počet hlasů člena na členské schůzi g) datum zániku členství a výše vypořádacího podílu.

5 IV. Majetkové vztahy Čl. 12 Základní kapitál, členské vklady a vypořádací podíl 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva 2. Základní členský vklad činní Kč ,- a je splatný ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy družstvo obdrželo přihlášku člena na účet, který družstvo členu oznámí nebo hotově do pokladny. 3. Člen družstva se může zavázat splatit další členský vklad přesahující základní vklad ve výši a lhůtě schválené představenstvem. 4. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů představuje míru majetkové účasti člena v družstvu. 5. Zanikne-li členství za trvání družstva, aniž bylo převedeno nebo přešlo na jiného, má bývalý člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu bývalého člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. Od takto zjištěného vypořádacího vkladu se odečtou splatné neuhrazené pohledávky družstva za členem včetně jejich příslušenství jakož i náklady vynaložené na jejich vymáhání či mimosoudní vyrovnání. 6. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích a platí, že vypořádací podíl člena, a) který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem nebo uplynutím 3 měsíců poté kdy byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle čl. 12 odst. 5 Stanov, a to tím dnem, který nastane později b) který je nebydlícím členem, je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, kdy mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle čl. 12 odst. 5 Stanov. c) Přičemž byl-li člen vyloučen, počítá se lhůta k výplatě vypořádacího podílu až ode dne marného uplynutí lhůty k podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. Čl. 13 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. Družstvo sestavuje každý rok účetní závěrku. Spolu s ní předkládá představenstvo členské schůzi i návrh na rozdělení zisku. O případném rozdělení zisku a jeho užití rozhoduje členská schůze usnesením. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva ( 750 ZOK) 2. Vykazuje-li družstvo ztrátu, je povinen člen družstva přispět k úhradě ztráty vykázané v roční závěrce ve výši stanovené členskou schůzí, ledaže ke ztrátě došlo přímým zaviněním (včetně trestněprávního) konkrétní osoby. Uhrazovací povinnost člena podle předchozí věty však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu. 3. O ztrátu z hospodaření družstva s domem vykázané za uplynulý rok bude zvýšeno nájemné bytů příp. nebytových prostor s účinností od prvého dne měsíce následujícího po schválení řádné nebo mimořádné závěrky podle zásad schválených členskou schůzí.

6 Čl. 14 Nedělitelný a rizikový fond 1) Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu a každoročně jej doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Fondu lze použít jen k úhradě ztrát družstva a nelze jej použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 2) Družstvo je povinno zřídit v případě, že uzavírá investiční úvěr k pořízení majetku nebo jeho technického zhodnocení rizikový fond, který je povinno udržovat po celou dobu splácení úvěru ve výši 3 měsíčních splátek, které je družstvo povinno splácet podle té které úvěrové smlouvy. Družstvo vytvoří tento rizikový fond nejdéle do..ode dne prvého dne měsíce následujícího potí, co tak která úvěrová smlouvy bude podepsána. 1. členská schůze 2. představenstvo 3. kontrolní komise 4. další orgány zřízené a zvolené členskou schůzí V. Orgány družstva Čl. 15 Orgány družstva jsou: Čl. 16 Členská schůze 1. Členská schůze je nevyšším orgánem družstva a svolává se nejméně jednou ročně, přičemž ta, na které se má projednávat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je závěrka sestavena.. Svolavatelem je představenstvo a svolá ji nejméně 15 dnů přede dnem konání tak, že - uveřejní pozvánku na internetových stránkách družstva a - každému členu ji zašle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu členů, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna ad do okamžiku konání členské schůze. 2. Členská schůze je nevyšším orgánem družstva a svolává se nejméně jednou ročně, přičemž ta, na které se má projednávat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je závěrka sestavena.. Svolavatelem je představenstvo a svolá ji nejméně 15 dnů přede dnem konání tak, že - uveřejní pozvánku na internetových stránkách družstva a - každému členu ji zašle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu členů, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna ad do okamžiku konání členské schůze. 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení členské schůze je platně přijato,hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 4. Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady 1 hlas ( 755 odst. 1 ZOK).

7 5.Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise nebo členové, kteří mají 30% všech hlasů v družstvu. Mimořádnou členskou schůzi může kdykoli svolat předseda nebo místopředseda družstva. V takovém případě musejí v pozvánce uvést důvod svolání mimořádné členské schůze. Nesvolá-li představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů, popřípadě delegátů družstva. 6. Do působnosti členské schůze zejména patří: a) měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsoby úhrady ztráty e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích i) rozhodovat o prodeji družstevních bytů nebo budovách s družstevními byty nebo k pozemkům jimi zastavěným, avšak pouze tehdy, souhlasí-li předem s podmínkami takového převodu všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu podle Stanov. Takový převod je vyloučen u družstevního bytu nebo nebytových prostor, vznikla-li k němu družstvu povinnost převést takový byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem 7. Členská schůze si může usnesením vyhradit rozhodování i v dalších záležitostech. 8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijaté nebo přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, přičemž zápis podepisuje jeden člen představenstva a zapisovatel, zvolený schůzí. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 9. Usnesení členské schůze se osvědčuje notářským zápisem, jedná-li se o: a) změnu stanov b) zrušení družstva s likvidací c) přeměnu družstva d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části. Čl. 17 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstvo, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu a plní usnesení členské schůze a odpovídá členské schůzi za svoji činnost. Představenstvo má 3 členy a funkční období člena představenstva je 5 let ode dne zvolení. 2. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu družstva. Předseda družstva jedná za družstvo samostatně, podepisuje společně s dalším členem představenstva. 3. Předseda družstva organizuje, svolává a řídí jednání představenstva a řídí běžnou činnost družstva. Při hlasování v představenstvu má každý člen představenstva jeden hlas. 4. Představenstvo může pro běžnou činnost družstva i jmenovat anebo odvolat ředitele.

8 5. Pro volbu a odpovědnost členů představenstva popřípadě ředitele platí příslušná ustanovení NOZ a ZOK. 6. Rozhoduje o změně výše nájemného a poplatků a záloh za služby spojené s užíváním bytu, podle zásad schválených členskou schůzí maximálně do výše věcně usměrnovaného nájemného podle zvláštního předpisu. Hrozí-li, na základě výsledků minulých období a s ohledem na zvýšené výdaje a předpokládané výdaje v hospodaření s domem ztráta, je představenstvo oprávněno jednostranně rozhodnout o zvýšení nájemného tak, aby ztráta nevznikla nebo se nezvyšovala. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení nejbližší řádnou členskou schůzí. Čl. 18 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížností jeho členů a vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2.Kontrolní komise má 3 členy a funkční období člena je 5 let ode dne zvolení. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. Při hlasování v komisi má každý člen jeden hlas. 3Komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíčně. Je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Stejná oprávnění má i ve vztahu k řediteli družstva. 4. Pro odpovědnost členů kontrolní komise platí příslušná ustanovení NOZ a ZOK. Čl. 19 Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Do orgánů mohou být volení jen členové starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva a splňují obecných ustanovení ZOK. 2. O jednání jiných orgánů než členské schůze musí ten, kdo jednání řídil, pořídit zápis, jehož přílohou musí být vždy listina přítomných, přičemž tyto orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové rozhodující prostou většinou, zdržení hlasování je nepřípustné. 3. Jednání představenstva a kontrolní komise svolává předseda nebo jím pověřený člen, který zároveň řídí jednání. Oznámení o jednání příslušného orgánu musí být písemné a doručeno všem členům orgánu nejméně 5 pracovních dnů před jednáním. Souhlasí-li členové orgánu a potvrdí-li takový souhlas v zápise, lze jednání svolat i krátkou cestou v kratší lhůtě. 4. Členové orgánu mohou býti voleni i opětovně. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. 5. Odstoupení člena orgánů je upraveno v ust. 713 obch. zákoníku. 6. Za vykonávání funkci ve volených orgánech může členská schůze stanovit finanční odměnu. 7. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu dle 710 ZOK, přičemž člen představenstva je povinen předem o okolnostech zakládajících zákaz konkurence informovat družstvo VI. Hospodaření družstva Čl Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. Své potřeby a náklady hradí z příjmu z předmětu podnikání, a dále z nájemného z bytů a nebytových prostor a z příspěvků členů družstva podle rozhodnutí členské schůze. 2. Podmínky nájemní smlouvy

9 2.1 Nájemní smlouva může být uzavřena s členem družstva, který splnil předpoklady dle čl. XII. odst.3 stanov. 2.2 Nájemné lze sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. 2.3 Nájemné bude stanoveno v souladu s ust. vyhl.č.85/1997 Sb. jako věcně usměrňované nájemné a zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům, včetně tvorby rezerv k jejich úhradě, snížené o příjmy z nebytových prostor a o jiné zdaněné příjmy z domu, a to ve výši, o které rozhodne orgán družstva, který je k tomu oprávněn podle stanov družstva, (dále jen "orgán družstva") a nezahrnuje zisk. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávněnými náklady pro účely této vyhlášky jsou a) splátky dlouhodobého investičního úvěru, dalších investičních a provozních úvěrů (dále jen "úvěry") a úroky z nich, b) náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství (dále jen "dům") a výdaje na technické zhodnocení domu, c) náklady na správu družstva a domu, d) náklady na pojištění domu, e) daň z nemovitostí související s domem, f) náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu, g) ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak nejvyšší orgán družstva, popřípadě orgán příslušný k takovému rozhodnutí podle stanov družstva. 2.4 Nájemné lze určit v maximální výši věcně usměrňovaného nájemného ve smyslu ustanovení Nař. vlády č. 481/2000 Sb. 3. Provádění drobných oprav v bytě 3.1 Nájemce je povinen provádět na svůj náklad drobné opravy v bytě (součástech a příslušenství) a provádět běžnou údržbu v rozsahu jak dříve upravovalo nař. vlády č. 258/95 Sb. 4. Vystěhuje-li se člen družstva z bytu a zůstává nadále členem družstva (uvolnění bytu) vrátí družstvo splacenou část členského vkladu do 6 měsíců od uvolnění bytu. Ustanovení smlouvy o nároku na uzavření smlouvy ke konkrétnímu bytu se nepoužijí, pokud se družstvo a člen nedohodnou jinak 5. Vedle nedělitelného fondu je družstvo oprávněno vytvářet i jiné účelové fondy. Jejich tvorba se řídí právními předpisy a dále zásadami, stanovenými členskou schůzí. 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku popřípadě způsob úhrady ztrát. 7. Opravy a výměny zařízení vestavěných a umístěných v bytě si hradí člen družstva, pokud jejich potřebu nevyvolalo družstvo samo. 8. Družstvo hradí členům z určených fondů opravy a výměny rozvodů tepla včetně radiátorů, rozvodu plynu a vody až po bytové uzávěry, když opravy a výměny uzávěrů hradí člen družstva. Družstvo dále hradí opravy a výměny stoupacích vedení a kanalizace od bytových jednotek. Taková povinnost družstvu nevznikne, způsobí-li potřebu opravy nebo výměny členové družstva. 9.Družstvo nesní převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové družstva, kteří jsou nájemci těcht družstevních bytů a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas musí být písemný a podpis úředně ověřen. Souhlas není třeba, pokud se jedná o převod do vlastnictví členů družstva, kteří jsou nájemci převáděných bytů nebo nebytových prostor. Souhlas je závazný i pro právního nástupce člena družstva. 10. Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň 2/3 členů družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas musí být písemný a podpis úředně ověřen. Souhlas je závazný i pro právního nástupce člena družstva. VII. Zánik a zrušení družstva

10 1, Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl.21 2, Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. c) rozhodnutím soudu. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost, v takovém případě však nezaniká právnická osoba. Člen družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. 5. O zrušení, o rozhodování o vstupu do družstva do likvidace, změně právní formy platí ust. 187 a násl. NOZ. VIII. Závěrečná ustanovení Č.22 Tyto stanovy v úplném znění byly vyhotoveny na základě změn stanov, které byly přijaty usnesením na členské schůzi družstva o změně stanov ve zněním platném od , konané dne 20. srpna 2014 a nahrazují dosavadní stanovy družstva ze dne ,a to s účinností ode dne jejich schválení členskou schůzí. Ing. Milan Charvát Předseda družstva Karel Hornický místopředsedadružstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více