Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)"

Transkript

1 Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) I. Základní ustanovení Čl.1 Firma, sídlo a předmět podnikání 1. Firma zní: Stavební bytové družstvo A+G Stadion 2. Sídlem družstva je: Liberec 7, Jeronýmova 567, PSČ: Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 4. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou Čl.2 Právní postavení družstva Družstvo je společenstvím neurčitého počtu osob podle 552 odst. 1 ZOK. Je samostatnou právnickou osobou a vzniklo zápisem do obchodního rejstříku. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. Čl.3 Účel družstva Družstvo zajišťuje bytové potřeby svých členů, vzájemnou podporu svých členů a za tím účelem realizuje výstavbu bytových objektů s družstevními bytgy ve svém vlastnictví nebo spoluvlastnictví s třetími osobami, přenechává nájemními smlouvami byty a nebytové prostory do užívání členům družstva a třetím osobám, převádí jednotky do vlastnictví členů družstva podle zákona o vlastnictví bytů, včetně poskytování služeb a výkonu činností s tím spojených. II. Členství v družstvu Čl.4 Obecné podmínky členství 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické a právnické. 2. Fyzická osoba může být členem družstva jen, je-li zletilá; to neplatí, pokud se členem družstva stal dědic družstevního podílu; v takovém případě za něho vykonává členská práva v družstvu zákonný nebo ustanovený zástupce Čl.5 Vznik členství Členství vzniká: 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva. 2. Za trvání družstva: 1.1 přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky 1.2 převodem členství 3. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. Družstvo vede seznam všech svých členů způsobem stanoveným v 580 a násl. ZOK. 4. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle těchto stanov a zákona může stát členem družstva. K převodu není třeba souhlasu představenstva, pokud nabyvatel družstevního podílu je osobou, která podle těchto stanov a zákona splňuje podmínky pro přijetí za člena. Podpisy na smlouvě o převodu družstevního podílu jak u převádějícího, tak i u nabyvatele musejí být úředně ověřeny.

2 Čl. 6 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. 2. Společné členství manželů zaniká smrtí jednoho manželů anebo vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 7 Zánik členství Členství zaniká: písemnou dohodou o zániku členství 2. vystoupení člena písemným oznámením; výpovědní lhůta je 6 měsíců počítáno ode dne doručení výpovědi představenstvu družstva 3. vyloučením člena 4. převodem družstevního podílu 5. přechodem družstevního podílu na právního nástupce 6. smrtí člena družstva 7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva bez právního nástupce 8. prohlášením konkursu na majetek člena 9. zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena 10. doručením vyrozumění o neúspěšně opakované dražby v řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučním nebo pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a o povinností 11. zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Představenstvo může vyloučit člena, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství a dále: a) nezaplatí-li ve stanovené lhůtě členský vklad, uhrazovací povinnost či další majetkové plnění, ke kterým se zavázal b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva c) nezaplacením dvou po sobě jdoucích plateb nájemného nebo platby spojené s nájmem bytu v termínu stanoveném představenstvem, přičemž vyloučenému členu náleží nárok na vypořádací podíl podle čl. 8 Stanov. 3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha představenstva, ve které se uvede a) důvod jejího udělení a b) člen se upozorní na možnost vyloučení a c) vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení odstranil. K tomu se členovi poskytne lhůta 30 dnů. 4. Výstraha se neuděluje v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody dle stanov měly neodstranitelné následky. 5. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení (lhůta subjektivní), nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal (lhůta objektivní). Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné, obsahuje vždy důvod vyloučení a vždy i poučení o námitkách. (odst. 5). 6. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, jinak se k nim nepřihlíží. Členství zaniká marným uplynutím 30 denní lhůty k podáním námitek anebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 7. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí pro podání

3 návrhu u soudu nebo do doby pravomocně skončeného soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná právu plynoucí ze zániku jeho členství. 8. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek se členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů; pokud opomenutím člena není jeho adresa v seznamu členů aktuální anebo si poštu nepřebírá, nese následky takového opomenutí nebo nečinnosti člen sám a za doručení se považuje 30 den ode den, kdy pošta družstvu rozhodnutí vrátila jako nedoručitelné nebo nevyzvednuté. Čl.8 Práva člena družstva 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo prostřednictvím volených orgánů, volit a být volen do orgánů družstva. 2. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a být informován o činnosti družstva. 3. Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje členům podle stanov a závazných právních předpisů. 4. Člen družstva fyzická osoba na uzavření nájemní smlouvy ke konkrétně určenému bytu, splatí-li členský podíl i určenou část dalšího členského vkladu ve smyslu čl.12. odst.3 stanov. 5. Člen družstva právnická osoba na určení fyzických osob se kterými bude uzavřena nájemní smlouva, zprostředkování takové smlouvy nebo její uzavření na základě zmocnění družstva k uzavření nájemní nebo obdobné smlouvy o užívání jednotky v souladu s platnými cenovými předpisy, splatí-li členský podíl i určenou část dalšího členského vkladu ve smyslu čl.12. odst.3 stanov.. 6. Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy ke dni, kdy člen: a) splatil členský podíl b) uhradil další členský vklad na základě rozhodnutí a výzvy představenstva. 7. Člen družstva má právo na uzavření smlouvy s družstvem o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnictví ke společným částem budovy a společných prostor, určených v nájemní smlouvě nebo smlouvě o smlouvě budoucí, v přiměřené lhůtě, za podmínky, že byl splacen celý další členský vklad, a to na základě rozhodnutí členské schůze a po nabytí dotčených nemovitostí do výlučného vlastnictví družstva v souladu s podmínkami čl.vii odst.7. Smlouvy o sdružení č. 7003/03/0042, uzavřené mezi Družstvem a Městem Liberec dne a na základě rozhodnutí členské schůze o rozdělení budovy na jednotky, a to bezúplatně příp. za cenu ve výši nesplacené části hypotečního úvěru a vypořádací ceny spoluvlastnického podílu Města Liberec, připadající poměrně na cenu převáděné jednotky. Při stanovení ceny se vždy přihlédne (započtením) k výši splacených členských vkladů a splátkám hypotečního úvěru jakož i ostatním vkladům a platbám člena, které mají vliv na cenu nemovitostí. Člen družstva nemá právo na uzavření takové smlouvy, nemá-li k termínu podání žádosti vyrovnány veškeré finanční závazky k převádějícímu družstvu, vyplývající z jeho členství nebo nájmu bytu. Čl. 9 Povinnosti člena družstva 1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. 2. Pravidelně měsíčně ve stanoveném termínu platit předepsané nájemné a splátky dle registračního listu, resp. dle sjednaného splátkového kalendáře a administrativní poplatek ve výši a lhůtách stanovených představenstvem nebo členskou schůzi. 3. Člen je povinen platit ve stanovených termínech stanovené zálohy za služby spojené s nájmem bytu v rozsahu stanoveném družstvem ve lhůtách družstvem stanovených 4. Hradit případnou ztrátu družstva způsobem upraveným ve stanovách nebo zásadami schválenými členskou schůzí. 5. Chránit a zvelebovat majetek družstva a oznamovat družstvu změny týkající se člena družstva a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence. 6. Člen je povinen oznamovat bez zbytečného odkladu změny údajů zapisovaných do seznamu členů, jakož i údaje významné pro stanovení výše záloh na platby za služby spojené s nájmem bytu; důsledky neoznámení změn údajů jdou k tíži člena.

4 Čl. 10 Práva družstva Družstvo má právo: 1. Vybírat předepsané nájemné ve stanovených termínech a vybírat splátky dle Registračního listu, resp. dle sjednaného splátkového kalendáře, dalších členských vkladů příp. úvěrů. 2. Vybírat zálohy na platby za služby spojené s nájmem ve stanovených termínech. 3. Provádět stavební úpravy a jiné podstatné změny v bytech, avšak pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas může člen odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne. Čl. 11 Povinnosti družstva Družstvo je povinno: 1. Realizovat výstavbu bytových objektů, uzavírat nájemní smlouvy na bytové i nebytové jednotky v nich. 2. Splácet finanční závazky družstva vůči financujícím bankám a ostatním věřitelům. 3. Vybírat a včas vymáhat předepsané nájemné ve správné výši. 4. Vybírat a včas vymáhat předepsané zálohy na služby spojené s nájmem bytu ve správné výši a včas ve lhůtách stanovených příslušným předpisem k provedení občanského zákoníku zúčtovat zálohy vůči skutečné výši plateb a v zákonem stanovené lhůtě zúčtování zaslat členovi a vrátit mu přeplatek nebo jej vyzvat k úhradě nedoplatku a takový nedoplatek včas vymáhat. 5.Sjednávat pojištění majetku družstva a platit v termínech pojistné. 6. Dbát o majetek družstva s péčí řádného hospodáře a využívat všech právních prostředků k ochraně majetku družstva. 7. Uzavřít s členem družstva na jeho žádost smlouvu o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnictví ke společným částem budovy, určených v nájemní smlouvě nebo smlouvě o smlouvě budoucí, v přiměřené lhůtě, za podmínky, že byl splacen celý další členský vklad, a to na základě rozhodnutí členské schůze a po nabytí dotčených nemovitostí do výlučného vlastnictví družstva v souladu s podmínkami čl.vii odst.7. Smlouvy o sdružení č. 7003/03/0042, uzavřené mezi Družstvem a Městem Liberec dne a rozhodnutí členské schůze o rozdělení budovy na jednotky a to bezúplatně příp. za cenu ve výši nesplacené části hypotečního úvěru a vypořádací ceny spoluvlastnického podílu Města Liberec, připadající poměrně na cenu převáděné jednotky. Při stanovení ceny se vždy přihlédne (započtením) k výši splacených členských vkladů a splátkám hypotečního úvěru jakož i ostatním vkladům a platbám člena, které mají vliv na cenu nemovitostí. Takovou povinnost družstvo nemá, nemá-li člen družstva k termínu podání žádosti vyrovnány veškeré finanční závazky k převádějícímu družstvu, vyplývající z jeho členství nebo nájmu bytu. 8. Vést a soustavně aktualizovat evidenci členů v Seznamuj členů, kde se zapisují tyto skutečnosti: a) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt člena a doručovací adresa, je-li odlišná o od trvalého pobytu člena b) firmu, IČ a sídlo člena, který je právnickou osobou c) datum vzniku členství d) výše všech převzatých členských vkladů a rozsah a čas jejich splácení e) údaje o bytu nebo nebytovém prostoru užívaných členem a údaje o podnájemci f) počet hlasů člena na členské schůzi g) datum zániku členství a výše vypořádacího podílu.

5 IV. Majetkové vztahy Čl. 12 Základní kapitál, členské vklady a vypořádací podíl 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva 2. Základní členský vklad činní Kč ,- a je splatný ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy družstvo obdrželo přihlášku člena na účet, který družstvo členu oznámí nebo hotově do pokladny. 3. Člen družstva se může zavázat splatit další členský vklad přesahující základní vklad ve výši a lhůtě schválené představenstvem. 4. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů představuje míru majetkové účasti člena v družstvu. 5. Zanikne-li členství za trvání družstva, aniž bylo převedeno nebo přešlo na jiného, má bývalý člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu bývalého člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. Od takto zjištěného vypořádacího vkladu se odečtou splatné neuhrazené pohledávky družstva za členem včetně jejich příslušenství jakož i náklady vynaložené na jejich vymáhání či mimosoudní vyrovnání. 6. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích a platí, že vypořádací podíl člena, a) který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem nebo uplynutím 3 měsíců poté kdy byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle čl. 12 odst. 5 Stanov, a to tím dnem, který nastane později b) který je nebydlícím členem, je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, kdy mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu podle čl. 12 odst. 5 Stanov. c) Přičemž byl-li člen vyloučen, počítá se lhůta k výplatě vypořádacího podílu až ode dne marného uplynutí lhůty k podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. Čl. 13 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. Družstvo sestavuje každý rok účetní závěrku. Spolu s ní předkládá představenstvo členské schůzi i návrh na rozdělení zisku. O případném rozdělení zisku a jeho užití rozhoduje členská schůze usnesením. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva ( 750 ZOK) 2. Vykazuje-li družstvo ztrátu, je povinen člen družstva přispět k úhradě ztráty vykázané v roční závěrce ve výši stanovené členskou schůzí, ledaže ke ztrátě došlo přímým zaviněním (včetně trestněprávního) konkrétní osoby. Uhrazovací povinnost člena podle předchozí věty však nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu. 3. O ztrátu z hospodaření družstva s domem vykázané za uplynulý rok bude zvýšeno nájemné bytů příp. nebytových prostor s účinností od prvého dne měsíce následujícího po schválení řádné nebo mimořádné závěrky podle zásad schválených členskou schůzí.

6 Čl. 14 Nedělitelný a rizikový fond 1) Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu a každoročně jej doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Fondu lze použít jen k úhradě ztrát družstva a nelze jej použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 2) Družstvo je povinno zřídit v případě, že uzavírá investiční úvěr k pořízení majetku nebo jeho technického zhodnocení rizikový fond, který je povinno udržovat po celou dobu splácení úvěru ve výši 3 měsíčních splátek, které je družstvo povinno splácet podle té které úvěrové smlouvy. Družstvo vytvoří tento rizikový fond nejdéle do..ode dne prvého dne měsíce následujícího potí, co tak která úvěrová smlouvy bude podepsána. 1. členská schůze 2. představenstvo 3. kontrolní komise 4. další orgány zřízené a zvolené členskou schůzí V. Orgány družstva Čl. 15 Orgány družstva jsou: Čl. 16 Členská schůze 1. Členská schůze je nevyšším orgánem družstva a svolává se nejméně jednou ročně, přičemž ta, na které se má projednávat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je závěrka sestavena.. Svolavatelem je představenstvo a svolá ji nejméně 15 dnů přede dnem konání tak, že - uveřejní pozvánku na internetových stránkách družstva a - každému členu ji zašle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu členů, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna ad do okamžiku konání členské schůze. 2. Členská schůze je nevyšším orgánem družstva a svolává se nejméně jednou ročně, přičemž ta, na které se má projednávat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je závěrka sestavena.. Svolavatelem je představenstvo a svolá ji nejméně 15 dnů přede dnem konání tak, že - uveřejní pozvánku na internetových stránkách družstva a - každému členu ji zašle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu členů, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna ad do okamžiku konání členské schůze. 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení členské schůze je platně přijato,hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 4. Každý člen družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady 1 hlas ( 755 odst. 1 ZOK).

7 5.Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise nebo členové, kteří mají 30% všech hlasů v družstvu. Mimořádnou členskou schůzi může kdykoli svolat předseda nebo místopředseda družstva. V takovém případě musejí v pozvánce uvést důvod svolání mimořádné členské schůze. Nesvolá-li představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů, popřípadě delegátů družstva. 6. Do působnosti členské schůze zejména patří: a) měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsoby úhrady ztráty e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích i) rozhodovat o prodeji družstevních bytů nebo budovách s družstevními byty nebo k pozemkům jimi zastavěným, avšak pouze tehdy, souhlasí-li předem s podmínkami takového převodu všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu podle Stanov. Takový převod je vyloučen u družstevního bytu nebo nebytových prostor, vznikla-li k němu družstvu povinnost převést takový byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je jeho nájemcem 7. Členská schůze si může usnesením vyhradit rozhodování i v dalších záležitostech. 8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijaté nebo přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, přičemž zápis podepisuje jeden člen představenstva a zapisovatel, zvolený schůzí. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 9. Usnesení členské schůze se osvědčuje notářským zápisem, jedná-li se o: a) změnu stanov b) zrušení družstva s likvidací c) přeměnu družstva d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části. Čl. 17 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstvo, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu a plní usnesení členské schůze a odpovídá členské schůzi za svoji činnost. Představenstvo má 3 členy a funkční období člena představenstva je 5 let ode dne zvolení. 2. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu družstva. Předseda družstva jedná za družstvo samostatně, podepisuje společně s dalším členem představenstva. 3. Předseda družstva organizuje, svolává a řídí jednání představenstva a řídí běžnou činnost družstva. Při hlasování v představenstvu má každý člen představenstva jeden hlas. 4. Představenstvo může pro běžnou činnost družstva i jmenovat anebo odvolat ředitele.

8 5. Pro volbu a odpovědnost členů představenstva popřípadě ředitele platí příslušná ustanovení NOZ a ZOK. 6. Rozhoduje o změně výše nájemného a poplatků a záloh za služby spojené s užíváním bytu, podle zásad schválených členskou schůzí maximálně do výše věcně usměrnovaného nájemného podle zvláštního předpisu. Hrozí-li, na základě výsledků minulých období a s ohledem na zvýšené výdaje a předpokládané výdaje v hospodaření s domem ztráta, je představenstvo oprávněno jednostranně rozhodnout o zvýšení nájemného tak, aby ztráta nevznikla nebo se nezvyšovala. Toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení nejbližší řádnou členskou schůzí. Čl. 18 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížností jeho členů a vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2.Kontrolní komise má 3 členy a funkční období člena je 5 let ode dne zvolení. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. Při hlasování v komisi má každý člen jeden hlas. 3Komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíčně. Je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Stejná oprávnění má i ve vztahu k řediteli družstva. 4. Pro odpovědnost členů kontrolní komise platí příslušná ustanovení NOZ a ZOK. Čl. 19 Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Do orgánů mohou být volení jen členové starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva a splňují obecných ustanovení ZOK. 2. O jednání jiných orgánů než členské schůze musí ten, kdo jednání řídil, pořídit zápis, jehož přílohou musí být vždy listina přítomných, přičemž tyto orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové rozhodující prostou většinou, zdržení hlasování je nepřípustné. 3. Jednání představenstva a kontrolní komise svolává předseda nebo jím pověřený člen, který zároveň řídí jednání. Oznámení o jednání příslušného orgánu musí být písemné a doručeno všem členům orgánu nejméně 5 pracovních dnů před jednáním. Souhlasí-li členové orgánu a potvrdí-li takový souhlas v zápise, lze jednání svolat i krátkou cestou v kratší lhůtě. 4. Členové orgánu mohou býti voleni i opětovně. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. 5. Odstoupení člena orgánů je upraveno v ust. 713 obch. zákoníku. 6. Za vykonávání funkci ve volených orgánech může členská schůze stanovit finanční odměnu. 7. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu dle 710 ZOK, přičemž člen představenstva je povinen předem o okolnostech zakládajících zákaz konkurence informovat družstvo VI. Hospodaření družstva Čl Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. Své potřeby a náklady hradí z příjmu z předmětu podnikání, a dále z nájemného z bytů a nebytových prostor a z příspěvků členů družstva podle rozhodnutí členské schůze. 2. Podmínky nájemní smlouvy

9 2.1 Nájemní smlouva může být uzavřena s členem družstva, který splnil předpoklady dle čl. XII. odst.3 stanov. 2.2 Nájemné lze sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. 2.3 Nájemné bude stanoveno v souladu s ust. vyhl.č.85/1997 Sb. jako věcně usměrňované nájemné a zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům, včetně tvorby rezerv k jejich úhradě, snížené o příjmy z nebytových prostor a o jiné zdaněné příjmy z domu, a to ve výši, o které rozhodne orgán družstva, který je k tomu oprávněn podle stanov družstva, (dále jen "orgán družstva") a nezahrnuje zisk. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávněnými náklady pro účely této vyhlášky jsou a) splátky dlouhodobého investičního úvěru, dalších investičních a provozních úvěrů (dále jen "úvěry") a úroky z nich, b) náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství (dále jen "dům") a výdaje na technické zhodnocení domu, c) náklady na správu družstva a domu, d) náklady na pojištění domu, e) daň z nemovitostí související s domem, f) náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu, g) ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak nejvyšší orgán družstva, popřípadě orgán příslušný k takovému rozhodnutí podle stanov družstva. 2.4 Nájemné lze určit v maximální výši věcně usměrňovaného nájemného ve smyslu ustanovení Nař. vlády č. 481/2000 Sb. 3. Provádění drobných oprav v bytě 3.1 Nájemce je povinen provádět na svůj náklad drobné opravy v bytě (součástech a příslušenství) a provádět běžnou údržbu v rozsahu jak dříve upravovalo nař. vlády č. 258/95 Sb. 4. Vystěhuje-li se člen družstva z bytu a zůstává nadále členem družstva (uvolnění bytu) vrátí družstvo splacenou část členského vkladu do 6 měsíců od uvolnění bytu. Ustanovení smlouvy o nároku na uzavření smlouvy ke konkrétnímu bytu se nepoužijí, pokud se družstvo a člen nedohodnou jinak 5. Vedle nedělitelného fondu je družstvo oprávněno vytvářet i jiné účelové fondy. Jejich tvorba se řídí právními předpisy a dále zásadami, stanovenými členskou schůzí. 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku popřípadě způsob úhrady ztrát. 7. Opravy a výměny zařízení vestavěných a umístěných v bytě si hradí člen družstva, pokud jejich potřebu nevyvolalo družstvo samo. 8. Družstvo hradí členům z určených fondů opravy a výměny rozvodů tepla včetně radiátorů, rozvodu plynu a vody až po bytové uzávěry, když opravy a výměny uzávěrů hradí člen družstva. Družstvo dále hradí opravy a výměny stoupacích vedení a kanalizace od bytových jednotek. Taková povinnost družstvu nevznikne, způsobí-li potřebu opravy nebo výměny členové družstva. 9.Družstvo nesní převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové družstva, kteří jsou nájemci těcht družstevních bytů a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas musí být písemný a podpis úředně ověřen. Souhlas není třeba, pokud se jedná o převod do vlastnictví členů družstva, kteří jsou nájemci převáděných bytů nebo nebytových prostor. Souhlas je závazný i pro právního nástupce člena družstva. 10. Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň 2/3 členů družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas musí být písemný a podpis úředně ověřen. Souhlas je závazný i pro právního nástupce člena družstva. VII. Zánik a zrušení družstva

10 1, Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl.21 2, Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. c) rozhodnutím soudu. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost, v takovém případě však nezaniká právnická osoba. Člen družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. 5. O zrušení, o rozhodování o vstupu do družstva do likvidace, změně právní formy platí ust. 187 a násl. NOZ. VIII. Závěrečná ustanovení Č.22 Tyto stanovy v úplném znění byly vyhotoveny na základě změn stanov, které byly přijaty usnesením na členské schůzi družstva o změně stanov ve zněním platném od , konané dne 20. srpna 2014 a nahrazují dosavadní stanovy družstva ze dne ,a to s účinností ode dne jejich schválení členskou schůzí. Ing. Milan Charvát Předseda družstva Karel Hornický místopředsedadružstva

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Liberecké bytové družstvo Stadion IČO: 25049593 Liberec. Úplné znění stanov. po změnách schválených na členské schůzi dne...

Liberecké bytové družstvo Stadion IČO: 25049593 Liberec. Úplné znění stanov. po změnách schválených na členské schůzi dne... Liberecké bytové družstvo Stadion IČO: 25049593 Liberec Úplné znění stanov po změnách schválených na členské schůzi dne... Stanovy družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma, sídlo a předmět podnikání

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Článek 4. Základní kapitál Základní kapitál, který se zapisuje do obchodního rejstříku, je ,- Kč (padesát tisíc korun českých).

Článek 4. Základní kapitál Základní kapitál, který se zapisuje do obchodního rejstříku, je ,- Kč (padesát tisíc korun českých). Článek 1. Firma a sídlo družstva 1) Firma: Bytové družstvo DOMOV (dále též družstvo). 2) Sídlo: Sídliště 371, Klecany, PSČ 250 67. 3) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob ve smyslu 552 zákona

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda: ; Nad Štolami 459, PSČ 250

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek 1 Obecná ustanovení Tyto Stanovy (dále jen Stanovy ) jsou základním dokumentem družstva a mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A Článek I. Základní ustanovení 1. Založení Bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 18.4.2001 oprávněnými nájemci bytů domu v Domažlické ulici

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více