STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA IČ: zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma:. 2. (dále i jen družstvo ), je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. 3. Družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), ustanoveními občanského zákoníku (dále jen NOZ ) o právnických osobách a podnikateli, pokud se vztahují také na bytové družstvo, a těmito stanovami. 4. Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva, nestanovíli zákon pro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy. 5. Družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. Zároveň se informační deska zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek. 6. Sídlo družstva: Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: , IČ: Předmět činnosti: Základním účelem založení a předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov. Družstvo zajišťuje veškeré činnosti příslušející vlastníkovi nemovitostí a pronajímateli, včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domů a bytů pro své členy jako nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a spolu s činnostmi spojenými s organizováním a řízením záležitostí družstva a s činností jeho orgánů. 8. Při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje družstvo zejména tyto činnosti: a) provoz a správa bytového domu, popřípadě dalších staveb ve vlastnictví bytového družstva, sloužících k provozu a správě bytového domu a pozemku, včetně zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely, 1/23

2 b) pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstvanájemcům podle stanov, s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv v případech schválených usnesením členské schůze; směrnice schválené členskou schůzí družstva mohou upravit podrobnosti pro tuto činnost. 9. K zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti je oprávněno družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené; sjednání takové smlouvy nebo její změny podléhají předchozímu schválení představenstvem. 10. Ustanovení těchto stanov, která se týkají družstevních bytů, se obdobně vztahují také na družstevní nebytové prostory, neplyneli výslovně z jednotlivých ustanovení stanov nebo z povahy věci něco jiného. 11. Družstvo podle svých finančních možností zabezpečuje údržbu, opravy a modernizaci svých domů s výjimkou vnitřního vybavení bytů, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 12. Družstvo zajišťuje potřebné zaměstnavatelské, ekonomické a správní činnosti související s předmětem činnosti. 13. Družstvo zabezpečuje rozvod elektrické energie, plynu, vody, s výjimkou vnitřních rozvodů v bytech (tj. od svorkovnic, jističů, resp. stoupačky tlakové a odpadní vody od bytových uzávěrů), pokud členská schůze nerozhodne jinak. 14. Družstvo zabezpečuje dodávky elektrické energie do společných prostor družstva, a dále kompletně zabezpečuje dodávky vody, odvod kanalizačních splašků a odvoz domovního odpadu, pokud členská schůze nerozhodne jinak. Článek II. Družstevní podíl 1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje. ČÁST II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ, HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek III. Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů družstva. 2. Člen družstva, s jehož družstevním podílem je spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Článek IV. Základní členský vklad 1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí Kč. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 2/23

3 členství v družstvu nevznikne. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu. 2. Jednou z podmínek vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splacení celé výše základního členského vkladu, ať jde o vznik členství při vzniku bytového družstva po jeho založení nebo o vznik členství v průběhu trvání bytového družstva. Písemné prohlášení se vyhotovuje formou veřejné listiny. Článek V. Zvýšení nebo snížení základního členského vkladu 1. Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je možné jen tehdy, pokud tak rozhodne členská schůze a pokud s tím souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů. Svůj souhlas musí členové bytového družstva projevit v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Další podmínky zvýšení základního členského vkladu upravuje ZOK. 2. Pokud by přicházelo v úvahu snížení základního členského vkladu, rozhodovala by o něm členská schůze, přičemž by musel být dodržen postup podle 568 ZOK. Článek VI. Další členský vklad 1. Po splacení základního členského vkladu se může člen zavázat k upsání a splacení dalších členských vkladů či k další majetkové účasti na zajištění činnosti bytového družstva. K upsání a složení dalšího členského vkladu je třeba souhlasu členské schůze bytového družstva. Následky prodlení se splněním povinnosti zaplatit další členský vklad jsou uvedeny dále ve stanovách. 2. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena družstva na podnikání družstva, a to za podmínek úvěrové účasti v souladu s úvěrovou smlouvou družstva, kdy tato účast se dělí na Část A a Část B. a) V případě převzetí závazku k Úvěrové účasti vzniká povinnost platit měsíční splátky Úvěrové účasti prvním dnem měsíce, ve kterém se člen družstva stane nájemcem bytu uvedeného v jeho členské přihlášce. Povinnost člena družstva platit Úvěrovou účast zaniká úplným splacením části úvěru družstva, který byl čerpán na krytí části nákladů na vybudování bytu uvedeného tímto členem v členské přihlášce, včetně k této části úvěru se vážícího příslušenství a představenstvem stanoveného podílu na do té doby vzniklých ostatních finančních závazcích družstva vůči bance, která úvěr poskytla. b) Výše Úvěrové účasti u každého jednotlivého člena družstva bude stanovena před uzavřením nájemní smlouvy s tímto členem, a to rozhodnutím představenstva v závislosti: c) na hodnotě konkrétního bytu, který bude jednotlivý člen užívat, na výši čerpaného úvěru připadající na tento byt (dále jen Část A Úvěrové účasti); d) a na podmínkách uvedeného úvěru (dále jen Část B Úvěrové účasti). e) Výše Úvěrové účasti a výše její měsíční splátky u jednotlivého člena může být rozhodnutím představenstva měněna aktualizovaným stanovením Části B Úvěrové účasti, a to při změně podmínek smlouvy o úvěru. 3/23

4 f) Představenstvo je povinno předem vyrozumět člena družstva o změně podmínek této smlouvy o úvěru a současně s tím o zbývající části Části A Úvěrové účasti ke dni účinnosti změny smlouvy o úvěru, o možnosti a podmínkách úplného a částečného splacení této zbývající části Části A Úvěrové účasti a o výši splátky Úvěrové účasti pro období po účinnosti změny smlouvy o úvěru pro případ, že člen družstva nevyužije možnost úplného nebo částečného splacení zbývající části Části A Úvěrové účasti. g) Člen družstva je oprávněn za podmínek uvedených v oznámení představenstva úplně nebo částečně splatit zbývající část Části A Úvěrové účasti. h) Měsíční splátka Úvěrové účasti je splatná spolu s nájemným za nájem bytu. 3. Další majetková účast člena na činnosti družstva může mít věcnou podobu. Družstvo může souhlasit s jejím poskytnutím v případě, že jde o věc, kterou potřebuje pro zajištění své činnosti. Při převzetí se zjistí skutečný stav poskytnuté věci a ocení se. Družstvo může s členem dohodnout, že mu bude poskytovat odpovídající ekvivalent za užívání věci. Tento ekvivalent však nesmí být vyšší než nájem obdobné věci od třetích osob. Věc poskytnutou družstvu ve formě další majetkové účasti si člen družstva může vyžádat zpět. Družstvo mu ji vrátí nejpozději do půl roku od podání žádosti o vrácení. 4. Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí se přejímá formou sjednání písemné smlouvy o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu) s bytovým družstvem podle čl. VII. Článek VII. Smlouva o dalším členském vkladu 1. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jdeli o peněžitý další členský vklad kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň: a) údaje o výši peněžitého dalšího členského vkladu, popřípadě jen údaje o způsobu jejího výpočtu podle odstavce 3, b) ujednání v souladu s usnesením členské schůze, jakým způsobem a v jakých lhůtách se zavazuje člen družstva splatit další členský vklad, c) ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje. 2. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jdeli o nepeněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň: a) údaje o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu, anebo b) máli být nepeněžitým vkladem provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem, podrobný popis práce nebo služby, způsob a lhůty provedení nebo provádění práce či služby, c) prohlášení obou smluvních stran o tom, že ocenění bylo provedeno soudním znalcem, na jehož osobě se dohodli obě smluvní strany, d) výši ocenění nepeněžitého vkladu v penězích podle ocenění provedeného podle písm. c). 3. V případě, že v době uzavření smlouvy o dalším členském vkladu není známa konečná výše dalšího členského vkladu, uvedou se ve smlouvě pouze údaje o způsobu výpočtu výše dalšího členského vkladu, schváleném usnesením členské schůze, popřípadě též s uvedením předpokládané konečné výše dalšího členského vkladu, výše a lhůty zálohových plateb na splacení dalšího členského vkladu, spolu s ujednáním o tom, že konečnou výši dalšího členského vkladu a vypořádání nedoplatků či přeplatků schválí členská schůze, jakmile budou známy všechny potřebné údaje. 4. Převzetí vkladové povinnosti k druhému a případně následujícímu dalšímu členskému vkladu členem za trvání členství v bytovém družstvu se sjedná dodatkem ke stávající smlouvě o dalším 4/23

5 členském vkladu, vždy s vyznačením, ke kterému předmětu nájmu se tento druhý, případně následující další členský vklad vztahuje. 5. Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje členská schůze. Článek VIII. Vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství 1. Neníli dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu podle odstavce Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce členovi bytového družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod. Článek IX. Účetnictví 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát. 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty k nahlédnutí. 4. Pokud se tak rozhodne členská schůze, zabezpečí představenstvo vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s roční účetní závěrkou k projednání členské schůzi následující po členské schůzi, která o vypracování výroční zprávy rozhodla. Článek X. Rozdělení zisku 1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. 2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 3. Usnesení členské schůze může určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. Článek XI. Úhrada ztráty 1. Členská schůze může stanovit, že členové družstva, a to i bývalí, pokud ztráty vznikly za jejich členství, jsou povinni přispět ke krytí ztrát družstva. 2. Pokud členská schůze stanoví povinnost dle předchozího odstavce, rozhodne též o stanovení míry a způsobu výpočtu účasti jednotlivých členů na úhradě ztráty. 5/23

6 3. Uhrazovací povinnost dle tohoto ustanovení nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. Článek XII. Uplatňování nároků družstva 1. Nároky družstva vůči třetím osobám uplatňuje jménem družstva představenstvo. 2. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. 3. Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Toto ustanovení však neplatí, pokud náhradu škody vymáhá představenstvo. Článek XIII. Hospodaření s bytovými a nebytovými prostorami v domech 1. Byty jsou pronajímány členům družstva dle jejich požadavku uplatněného v přihlášce za člena družstva, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené se členem družstva nebo na základě předložení dohody o převodu členských práv a povinností, eventuálně na základě soudního rozhodnutí o vypořádání dědictví, s nutnou akceptací nabyvatele znění stanov družstva. 2. Nájemné z bytů je stanoveno podle platných předpisů tak, aby byly dodrženy podmínky dotačních programů, z nichž byly čerpány finanční prostředky na výstavbu domů. 3. Nebytové prostory krytá garážová stání budou v souladu se smlouvou o sdružení pronajímány členům družstva spolu s byty, k nimž se dle obecně závazných právních předpisů tyto váží. ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek XIV. Vznik členství v družstvu 1. Členem družstva mohou být fyzické i právnické osoby. 2. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a těchto stanov již vzniklo a dále vzniká členství: a) pro členy, kteří se stanou členy na základě členské přihlášky podané před kolaudací domů za trvání družstva splněním podmínek vzniku členství dle těchto stanov, b) pro členy, kteří se stanou členy na základě členské přihlášky podané po kolaudaci domů rozhodnutím družstva o přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky, převodem členství nebo jiným způsobem stanoveným zákonem, c) v rámci dědického řízení ten, na koho přechází členský podíl, pokud se zaváže k plnění členských povinností, d) fyzická osoba, která získá byt výměnou v souladu s těmito stanovami, 6/23

7 e) osoba, která projevila zájem o uvolněný byt, jestliže se tato osoba zaváže převzít veškeré závazky z členství plynoucí a členská schůze schválí její přijetí, f) osoba, na kterou byl převeden členský podíl, a která se zaváže k plnění členských povinností. 3. Postup při přijímání člena družstva za trvání družstva na základě přihlášky podané po kolaudaci domů je stanoven následovně: a) Zájemce o členství v družstvu podá družstvu členskou přihlášku, na formuláři připraveném družstvem, ve které bude uveden byt, který by zájemce jako člen byl oprávněn užívat, a ve které budou uvedena základní práva a povinnosti zájemců o členství a členů družstva, zejména povinnost zaplatit základní členský vklad a další členský vklad; podpisem závazné členské přihlášky a jejím doručením družstvu stvrzuje zájemce svůj souhlas s právy a povinnostmi vyplývajícími z těchto stanov. b) Bez zbytečného odkladu po doručení závazné členské přihlášky si družstvo vyžádá stanovisko obce k osobě zájemce. V případě kladného vyjádření obce rozhodne družstvo o tom, zda zájemce přijímá za člena družstva. c) Pokud družstvo rozhodne kladně a zájemce přijme za člena družstva, oznámí mu toto písemně a určí, jakým způsobem má být zaplacen členský vklad a další členský vklad. d) Členský vklad a další členský vklad jsou splatné do 15 dnů po sdělení družstva zájemci o přijetí členské přihlášky. V případě prodlení s platbou je zájemce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. e) Pokud zájemce nezaplatí členský vklad a další členský vklad v plné výši ani v 15. den prodlení, není případné pozdější zaplacení kteréhokoliv z těchto vkladů platné, zájemce není dále považován za zájemce a rozhodnutí družstva o přijetí jeho členské přihlášky nenabude nikdy účinnosti. Vzhledem k tomu se na takového zájemce hledí, jako by členskou přihlášku nikdy nepodal, a družstvo může přijmout přihlášku jiné osoby za člena družstva a uzavřít s touto jinou osobou nájemní smlouvu na byt uvedený v přihlášce původního zájemce. Povinnost zaplatit úrok z prodlení za dobu od splatnosti zbývající části dalšího členského vkladu do uplynutí 15. dne prodlení se splněním této povinnosti tím není dotčena. f) Rozhodnutí družstva o přijetí zájemce za člena družstva nabývá účinnosti platným zaplacením členského vkladu a dalšího členského vkladu. g) Člen družstva a družstvo jsou povinni uzavřít nájemní smlouvu na nájem bytu uvedeného v závazné členské přihlášce, a to do 15 dnů ode dne vzniku členství na základě závazné členské přihlášky. 4. Člen družstva může písemnou smlouvou převést jemu příslušející práva a povinnosti člena družstva na jinou osobu nabyvatele. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Člen družstva, který hodlá jemu náležející práva a povinnosti člena družstva převést na jinou osobu, je povinen svůj záměr s uvedením osoby zamýšleného nabyvatele oznámit družstvu alespoň 2 měsíce před uzavření smlouvy o převodu. 5. Pro vznik a zánik společného členství manželů platí úprava obsažená v obecně závazných předpisech. 7/23

8 6. Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva občanovi, neskýtáli záruku řádného hospodaření s družstevním majetkem nebo dodržováním dobrých mravů v domech družstva. 7. Nezletilý občan se může stát členem družstva pouze v případě dědění po některém členu družstva a při zajištění splnění ostatních povinností a závazků členů družstva. Článek XV. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, k) zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Dohodu o zániku členství uzavírá družstvo a člen v písemné formě a dohoda je uzavřena po oboustranném podpisu. Za uzavřenou dohodu se považuje také písemný návrh jedné strany na zánik členství dohodou k určitému datu a písemný souhlas druhé strany s dohodou o zániku členství podle návrhu, doručený navrhovateli dohody o zániku členství nejpozději v den, kdy podle návrhu dohody má k zániku členství dojít. 3. Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí 6 měsíců. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. 4. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. 5. Člen může z družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle 613 ZOK. 6. K zániku členství vystupujícího člena na základě platného vystoupení z družstva dochází uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. 7. Vystoupilli člen z družstva podle odstavce 5, není pro něho schválená změna stanov účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. 8. Člen družstva nebo společní členové družstva mohou být z družstva vyloučeni, jestliže člen: a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) přestal splňovat podmínky pro členství v bytovém družstvu podle zákona a těchto stanov, 8/23

9 c) z jiných důležitých důvodů uvedených v těchto stanovách. 9. Jinými důležitými důvody pro vyloučení člena z družstva podle odst. 1 písm. c) jsou: a) člen družstva opakovaně a po výstraze porušuje při výkonu svých družstevních práv a povinností obecně závazné právní předpisy týkající se veřejného pořádku, domovní řád, stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva, b) člen družstva užívá majetek družstva tak, že družstvu vzniká značná škoda, c) člen neumožní družstvu provedení povinných revizí plynových a elektrických spotřebičů, d) člen družstva sám nebo osoba užívající družstevní byt s jeho souhlasem hrubě porušuje pořádek v domě a pravidla občanského soužití, e) člen družstva neplatí družstvem předepsané měsíční náhrady za dobu delší než 2 měsíce, f) člen družstva neplatí družstvu předepsané měsíční náhrady předepsaných splátek na úhradu úvěru po dobu delší než 2 měsíce, g) člen družstva byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členům, jeho majetku nebo spolubydlícím v domě. 10. Člena družstva nebo společné členy družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z družstva dále vyloučit: a) porušíli nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo b) bylli nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 11. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, pokud nejde o případ podle odstavce V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce 30 dnů. 13. O udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo bytového družstva. 14. Ustanovení odstavce 11 se nepoužije a družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu, pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. 15. O vyloučení rozhoduje členská schůze družstva. 16. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal. 17. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházelali rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat 9/23

10 poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. 18. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi. 19. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. 20. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 21. Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z družstva, se vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. 22. Jdeli o vyloučení společných členůmanželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení podle odstavce 1, samostatně každému z manželů. Každý ze společných členůmanželů má právo proti rozhodnutí o vyloučení vznést námitky nebo podat návrh soudu i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Ustanovení věty první a druhé platí přiměřeně také pro doručení písemné výstrahy před vyloučením a pro případné vyjádření se k této výstraze. 23. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. 24. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 25. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může bytové družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo; rozhodnutí se vyhotovuje písemně a předává se či doručuje vylučovanému členovi či již vyloučené osobě. 26. Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej družstvu do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. 27. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo byloli rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. Článek XVI. Majetkové vypořádání při zániku členství 1. Zánikem členství vzniká bývalému členovi, jeho dědicům nebo právním nástupcům právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu bývalého člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určováni výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 10/23

11 3. Družstvo jako správce domu může odečíst od vypořádacího podílu splatné pohledávky vzniklé za užívání bytu a služby poskytnuté v souvislosti s bydlením bývalého člena v domě. 4. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a družstvo je povinno tuto vyplatit do 6 měsíců od jeho písemného uplatnění oprávněným po výše uvedené 3měsíční lhůtě. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 5. Výplata členského podílu se provede až po uvolnění bytu nebo nebytového prostoru do 3 měsíců od doručení písemné výzvy oprávněného. 6. Další členské vklady a další majetková účast se vrací bývalým členům ve výši, v níž byly do družstva vneseny, pokud členská schůze nerozhodne, že se vrací ve valorizované výši. 7. Kromě nároku podle odstavce 1 a 6 nemá bývalý člen ani jeho dědicové nebo právní nástupci z důvodu zániku členství nárok na žádnou jinou část majetku družstva. 8. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo výměnou bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 9. Při převodu bytu do vlastnictví nájemce (resp. uživatele družstevního bytu ve smyslu těchto stanov) a při současném zániku členství nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vypořádací podíl. ČÁST IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA DRUŽSTVA A DRUŽSTVA Čl. XVII. Základní práva a povinnosti člen družstva 1. Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 2. Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají práva družstva. 3. V rámci práv podle odstavce 1 má člen zejména tato základní práva: a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňujeli podmínky stanovené zákonem a dále určené těmito stanovami, nebráníli tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebráníli tomu neslučitelnost funkcí podle ZOK a těchto stanov, c) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení, d) seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření bytového družstva, e) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva, f) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva, 11/23

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více