Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém období v ČR *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém období 2014 2020 v ČR *"

Transkript

1 Věra Tunkrová Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém období v ČR * Abstrakt: Politika hospodářské a sociální soudržnosti je zařazována mezi nejdůležitější oblasti zájmu mezi členskými státy Evropské unie. Je zřejmé, že ekonomická úroveň jednotlivých regionů se liší. Otázkou je, jak toto ovlivní podobu kohezní politiky v programovém období v České republice. Hlavním cílem tohoto článku je srovnání úrovní územních statistických jednotek (NUTS II) v České republice. Tato problematika je stěžejní nejen pro získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, ale také pro utváření budoucí podoby kohezní politiky v České republice v následujícím programovém období Nejprve je popsána současná situace kohezní politiky v České republice. Dále se článek věnuje ekonomické úrovni českých regionů a jejich srovnání prostřednictvím ukazatele HDP/obyv. v PPS. Závěrem jsou uvedeny faktory, které ovlivňují formování kohezní politiky v České republice. Klíčová slova: Ekonomická výkonnost, kohezní politika, strukturální fondy Politika ekonomické a sociální soudržnosti je zařazována mezi nejdůležitější oblasti zájmu mezi členskými státy Evropské unie. Je zřejmé, že ekonomická úroveň jednotlivých regionů se značně liší. Otázkou je, jak toto ovlivní podobu kohezní politiky v programovém období v České republice? V současné době jsou jednání o podobě kohezní politiky v plném proudu a pro Českou republiku je velmi důležité získat co nejlepší pozici v této oblasti. Evropské strukturální fondy představují důležitý zdroj finančních prostředků, bez jejichž pomoci by nemohlo být realizováno velké množství projektů. Jejich prostřednictvím byl vytvořen více než jeden milion pracovních míst, bylo rekvalifikováno více než 10 milionů pracovníků, bylo * Tato stať vznikla v rámci řešení projektu IGA Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy č. F2/24/2010. Současná Evropa 01/

2 Věra Tunkrová postaveno více než 2000 km dálnic a 4000 km železnic a bylo založeno více než 800 tisíc malých a středních podniků (European Commission, 2011a). Začátkem října 2011 přijala Evropská komise balíček legislativních opatření pro programové období Nyní přichází nejvyšší čas pro členské státy, specifikovat jejich požadavky v oblasti kohezní politiky. 1. Srovnání ekonomické výkonnosti českých regionů V současném programovém období disponuje Česká republika velmi komplikovanou strukturou operačních programů. Celkem bylo v České republice pro programové období vytvořeno 26 operačních programů, z nichž 8 je tematického charakteru, 7 regionálního charakteru a zbytek je zaměřen na mezinárodní a přeshraniční spolupráci. Pro potřeby kohezní politiky v programovém období byly vytvořeny tři následující cíle: Cíl Konvergence v rámci tohoto cíle jsou podporovány regiony NUTS II, jejichž HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru ekonomické úrovně EU-27, dále je tento cíl relevantní pro čerpání finančních prostředků celými státy, jejichž HNP/obyv. je nižší než 90 % průměru ekonomické úrovně EU-27. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost prostřednictvím tohoto cíle jsou podporovány regiony NUTS II a NUTS I, které nesplňují podmínku pro zařazení do Cíle Konvergence. Cíl Evropská územní spolupráce podporuje přeshraniční spolupráci regionů NUTS II a NUTS III, které jsou situovány na přímořské hranici (Politika soudržnosti : poznámky a úvodní texty, 2007). Ve spojitosti s regionální politikou (zvláště pak se získáváním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie) je velmi důležité vytvářet srovnání na úrovni územních statistických jednotek NUTS II 1. Dle Mejstříka můžeme však v rámci mezinárodního srovnání ekonomické výkonnosti pracovat pouze s omezeným souborem statistických ukazatelů. Relativně objektivního srovnání může být dosaženo prostřednictvím jednotek parity kupního standardu (Mejstřík, 2010). Někteří autoři 2 zastávají názor, že srovnávání statistických jednotek NUTS II není efektivní a upřednostňují srovnávání jednotek NUTS III, které jsou lépe institucionálně vymezeny. Evropská komise se však ve svých srovnáních z hlediska jejích cílů a nástrojů kohezní politiky kloní v této problematice také ke srovnání regionů na úrovni NUTS II. Z tohoto důvodu jsou zde srovnávány územní 1 Území České republiky bylo rozděleno do 8 statistických jednotek NUTS II Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko, Střední Morava. 2 Více viz Viturka (2007). 40

3 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů statistické jednotky NUTS II a základním ukazatelem pro následující analýzu byl zvolen HDP/obyv. v PPS 3. Ekonomická úroveň jednotlivých regionů je velmi důležitá ve smyslu zařazení regionu pod výše zmíněné cíle. Hranice pro zařazení do Cíle Konvergence byla stanovena na 75 % průměru EU-27. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že hlavní město České republiky, Praha nesplňuje tuto podmínku již dlouhou dobu a proto je jediným regionem, který spadá pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Toto významným způsobem ovlivňuje pravidla čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Tabulka č. 1 znázorňuje srovnání HDP/obyv. v PPS pomocí škálovací techniky metody semaforu. Srovnání příslušného ukazatele je provedeno prostřednictvím tříbarevné škály, která rozděluje danou skupinu pomocí tří barev 4 prostřední, žlutá (v tisku středně šedá) přitom odpovídá úrovni percentilu 50, zelená barva (v tisku světle šedá) znázorňuje hodnoty nad a červená barva (v tisku tmavě šedá) pod percentilem 50. Ukazatel HDP/obyv. v PPS v našem hlavním městě vykazuje dlouhodobě rostoucí trend. V posledním měřeném roce byl na úrovni 172 % průměru členských zemí EU, a zařadil se tak pro tento rok na šesté místo mezi evropskými regiony 5 (Eurostat, 2011a). Hranici 75 % přesáhly také regiony NUTS II Střední Čechy 6 a přes 70% hranici se dostaly také regiony Jihovýchod a Jihozápad. Tyto regiony jsou ale stále pro aktuální programové období zařazovány pod Cíl Konvergence. Hlavní města Praha a Bratislava jsou na tom v porovnání s ostatními regiony NUTS II zemí východního rozšíření nejlépe. Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma regiony ale představuje fakt, že region Prahy je tvořen pouze územím hlavního města, zatímco region NUTS II Bratislava je složen z území hlavního města a jeho přilehlých oblastí. Ze srovnání ekonomické úrovně regionů NUTS II v České republice je zřejmé, že se úroveň jednotlivých regionů značně liší. Nejchudší regiony se nacházejí na Moravě Střední Morava a Moravskoslezsko. Ekonomická úroveň v těchto regionech zatím nepřesáhla 70% úrovně zemí EU-27 po celé sledované období. Také z výsledků škálovací techniky metody semaforu můžeme zřetelně vidět, že nejuspokojivějších výsledků v rámci meziregionálních rozdílů dlouhodobě dosahuje region hl. m. Prahy, který byl jako jediný zařazen do zelené (v tisku světle šedé) kategorie. Naopak nejméně uspokojivých výsledků dosáhly regiony Severozápad, Střední Morava a Moravskoslezsko, které byly zařazeny do červené (v tisku tmavě šedé) kategorie. 3 Hrubý domácí produkt na osobu v paritách kupního standardu (EU-27 = 100). 4 Obvykle bývá využíváno barev červené, žluté a zelené. 5 Inner London HDP/ob. 343, Luxembourg HDP/ob. 279, Bruxelles Cap. HDP/ob. 216, Groningen HDP/ob. 198, Hamburg HDP/ob Dle Eurostatu dosáhl tento region přesné hodnoty HDP/obyv. v PPS 75,2 % průměru EU-27. Současná Evropa 01/

4 Věra Tunkrová Tab. č. 1: Srovnání ekonomické úrovně regionů NUTS II v České republice Region Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Jihovýchod Střední Morava Severovýchod Moravskoslezsko Pramen: Eurostat (2011b), vlastní výpočty a zpracování. Pro následující programové období a politiku hospodářské a sociální soudržnosti bude velmi důležité, jak se jednotlivé regiony budou přibližovat 75% hranici průměru ekonomické úrovně členských zemí EU. V této souvislosti je v současné době diskutována podoba regionu Praha, kdy přicházejí v úvahu dvě následující možnosti. Tento region by byl vymezen v jeho současné podobě nebo by byl částečně či úplně sloučen s regionem NUTS II Stření Čechy, a tím by byla uměle snížena jeho průměrná úroveň. Dle Mejstříka by však i takto upravený region přesahoval hranici 75 % průměrné úrovně o 25 % (Mejstřík, 2010). Tyto snahy zajisté představují pokus, jak zařadit region Praha do chudší skupiny regionů a zajistit mu tak nejvyšší možnou finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Dalším důležitým aspektem ovlivňujícím podobu politiky hospodářské a sociální soudržnosti v následujícím programovém období v České republice je tzv. statistický efekt. Jedná se o problém vyvolaný přistoupením nových členských států, jejichž ekonomická výkonnost je slabší, což reálně ovlivní výši sledovaného průměru EU. Skokově dochází k nadhodnocení výkonnosti stávajících regionů, a k překročení hranice 75% průměru EU HDP/obyv. v PPP, která je klíčová pro zařazení regionů pod Cíl I (Jetmar, 2003). V současném programovém období můžeme rozlišovat dva typy regionů tzv. phasing-out regiony, jejichž HDP/obyv. je vyšší než 75 % průměru EU-25, ale nižší než 75 % průměru EU-15 a tyto regiony jsou zařazovány pod Cíl Konvergence. Dále jsou to potom phasing-in regiony, jejichž HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru EU-15 (měřeno v období ), ale vyšší než 75 % průměru EU-15 (měřeno v období ) a tyto regiony spadají pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 42

5 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů V současné době je v plném proudu příprava na následující programové období Dle Páté zprávy o ekonomické, sociální a územní soudržnosti z listopadu 2010 bude finanční podpora ze strukturálních fondů opět záviset na ekonomické úrovni regionů (měřeno dle ukazatele HDP/obyv. v PPP). Cílem je odstranit rozdíly mezi méně rozvinutými a více rozvinutými regiony a zajistit rovnocenné zacházení regionům s podobnou ekonomickou úrovní. Jako součást této zprávy vyvstala otázka, zda by mohl jednodušší systém s nově vytvořenou přechodnou kategorií nahradit stávající systém phasing-out a phasing-in regionů. Tato nově vytvořená kategorie by také měla zahrnovat regiony, které jsou v současné době zahrnuty pod Cíl Konvergence, ale jejichž HDP/obyv. v PPP by bylo dle nejnovějších statistik vyšší než 75 % průměru EU (Fifth report on economic, social and territorial cohesion: Investing in Europe s future, 2010). Tento krok ze strany Evropské unie je pochopitelný vzhledem k plánovanému vstupu Chorvatska do tohoto integračního uskupení. Je zřejmé, že po jeho vstupu do Evropské unie 7 dojde opět k relativnímu snížení průměrné úrovně členských zemí EU (i když v mnohonásobně nižší míře než tomu bylo v případě východního rozšíření Evropské unie v roce 2004). Z tohoto důvodu v podstatě ztrácí kategorie phasing-out regionů smysl. Ačkoliv bude zajisté nutné zajistit pro ekonomicky slabší regiony jistou preferenční podporu např. definováním nové přechodné kategorie. Předpokládá se, že v následujícím programovém období by některé regiony České republiky mohly přesáhnout 75% hranici průměru ekonomické úrovně členských států 8 a s tímto je spojeno jejich zařazení pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je zřejmé, že v následujícím programovém období bude podpora ze strukturálních fondů Evropské unie především zaměřena na nejméně rozvinuté regiony. Z tohoto úhlu pohledu je tedy pro české regiony značně nevýhodné přesáhnout 75% hranici průměru EU-27. Ve smyslu financování projektů ze strukturálních fondů v programovém období bude velmi důležité, do jaké skupiny jednotlivé regiony NUTS II České republiky budou spadat. 2. Podoba politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v programovém období V říjnu 2011 přijala Evropská komise balíček nových legislativních opatření pro regionální politiku, politiku zaměstnanosti a sociální politiku v následujícím 7 V současné době jsou jednání o vstupu Chorvatska do Evropské unie téměř v závěrečné fázi a jeho vstup do tohoto integračního uskupení by měl proběhnout v prosinci tohoto roku. 8 Nejblíže k této hranici mají dle statistik v tomto programovém období regiony Střední Čechy a Jihovýchod. Současná Evropa 01/

6 Věra Tunkrová programovém období Tento balíček představuje reakci na evropskou Strategii Evropa 2020, která stanovila nové dlouhodobé cíle pro růst a zaměstnanost a volně navazuje na opatření Lisabonské strategie. Evropská kohezní politika je založena na sedmiletých rozpočtových obdobích. Je velmi důležité proto přizpůsobit politiku hospodářské a sociální soudržnosti cílům zaměřeným na zaměstnanost, výzkum a rozvoj inovací a dalším novým prioritním cílům Evropské unie. Nový legislativní balíček by měl napomoci zjednodušení implementace kohezní politiky v jednotlivých členských státech. Namísto pěti různých pravidel byl navržen pouze jeden soubor pravidel, který by měl platit pro Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Kohezní fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropský námořní a rybolovný fond (EMFF). Byla také navržena tři specifická nařízení pro ERDF, ESF a Kohezní fond. Balíček legislativních opatření obsahuje také dvě opatření týkající se cíle Evropské územní spolupráce (ETCG) a Evropského seskupení pro územní spolupráci (EGTC). Evropská komise navrhuje také vznik dvou nových nástrojů jmenovitě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a Programu pro sociální změnu a inovaci (PSCI). Další novinkou v oblasti kohezní politiky pro následující programové období jsou tzv. multifondové programy, které umožňují kombinovat zdroje z ERDF, ESF a Kohezního fondu. Současný systém financování kohezní politiky Evropské unie je strukturován tak, že prvky stejné politiky spadají pod různé programy a jsou monitorovány různými řídícími orgány, což umožňuje využití spolufinancování dle potřeby a identifikuje do budoucna potřebu podporovat větší synergii mezi jednotlivými fondy integrovanějším a flexibilnějším způsobem tak, aby byla tato politika učiněna efektivnější (European Parliament, 2011a). Monofinancování je v rozporu s principem decentralizace evropské kohezní politiky. Proto musí být tento systém revidován pro další programové období. Komise se také snaží spojit kohezní politiku s evropskou ekonomickou governance. Finanční zdroje ERDF by měly být zaměřeny nejméně z 5 % na udržitelný rozvoj měst a finanční zdroje ESF by měly rozvíjet lidský kapitál (European Commission, 2011b). Pro nové programové období byly definovány tři nové kategorie regionů, které představují základ pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU: Méně rozvinuté regiony jejich HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru EU-27. Tyto regiony představují prioritu kohezní politiky v tomto programovém období. Tranzitní regiony HDP/obyv. je nižší než 90 % průměru EU-27, ale vyšší než 75 % průměru EU-27. Tato kategorie obsahuje asi 51 regionů s více než 72 mil. obyvatel. Očekává se, že přibližně 20 regionů z nich se do této kategorie přesune ze současné kategorie Cíle Konvergence (odpovídá nové kategorii méně rozvinutých regionů). 44

7 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů Více rozvinuté regiony HDP/obyv. je vyšší než 90 % průměru EU-27. Cílem nově vytvořené kategorie tranzitních regionů je zajištění férového a vyrovnaného rozpočtu kohezní politiky (Česká spořitelna, 2011). Evropská komise navrhuje také nový model kofinancování. Méně rozvinuté regiony by měly být podporovány maximálně 85 % ze strany Evropské unie, ve stejné míře by měly být podporovány také regiony prostřednictvím Kohezního fondu. Míra spolufinancování pro tranzitní regiony byla stanovena na 60 % ze strany Evropské unie a pro více rozvinuté regiony byla tato hranice stanovena pouze na 50 % ze strany Evropské unie. Ve více rozvinutých regionech a tranzitních regionech by měly být finanční prostředky investovány primárně ke zlepšení energetické náročnosti a obnovitelných zdrojů, k podpoře malých a středních podniků (nejméně 80 % zdrojů ERDF). V méně rozvinutých regionech byl stanoven poměr pro tyto oblasti přibližně na 50 %. Přibližně 20 % zdrojů ESF by mělo být vynaloženo na opatření zamezující sociálnímu vyloučení a odstraňující chudobu. Tab. č. 2: Navržený rozpočet pro kohezní politiku ( ) Podporovaná oblast Mld. EUR Méně rozvinuté regiony 162,6 Tranzitní regiony 38,9 Více rozvinuté regiony 53,1 Územní spolupráce 11,7 Kohezní fond 68,7 Zvláštní příspěvek pro nejvzdálenější a řídce osídlené oblasti 0,926 Spojení evropského nástroje pro dopravu, energetiku a ICT 40 Evropský sociální fond 84 Pramen: European Commission (2011b). Alokace jednotlivých členských států v oblasti kohezní politiky bude záviset na velmi složitých vyjednáváních. Evropská komise již navrhla rozpočet pro programové období pro oblast politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Ten by měl činit v celkové výši 376 miliard EUR, což je mírně více než v současném programovém období 9 (European Commission, 2011b) a (Ministry for Regional Development, 2007). Kohezní politika spolu se zemědělskou politikou představují opět hlavní prioritní oblasti Evropské unie. 9 V současném období je rozpočet kohezní politiky přibližně 347 miliard EUR. Současná Evropa 01/

8 Věra Tunkrová Na konci současného programového období bude každý členský stát vyzván k přípravě Partnerské smlouvy, ve které si definuje své národní priority, investiční priority, cíle pro následující programové období a nejdůležitější potřeby v různých oblastech. Tato smlouva bude potom reprezentovat dohodu mezi členským státem a Evropskou komisí v oblasti kohezní politiky. V současné době se Česká republika nachází v běhu příprav nového programového období Národním koordinátorem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice bylo ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dle tohoto ministerstva by mělo být prioritou pro následující programové období především snížení administrativní zátěže příjemců dotací a zjednodušení systému čerpání finančních prostředků (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011). Dle Národní ekonomické rady vlády České republiky nebude Česká republika po roce 2013 zavádět žádné revoluční změny v pravidlech evropské kohezní politiky. Česká republika si je vědoma potřeby provázat kohezní politiku s cíli Strategie Evropa Hlavní opatření, která by měla být přijata v této oblasti v České republice, představují snížení počtu operačních programů a zjednodušení jejich struktury (Vláda České republiky, 2011). V srpnu 2011 schválila vláda České republiky Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky po roce 2013 v České republice. Zde bylo definováno následujících pět priorit kohezní politiky pro nové období: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky; rozvoj páteřní infrastruktury; zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy; podpora sociálního začleňování, boje proti chudobě a podpora zdravotnického systému; integrovaný rozvoj území (Vláda České republiky, 2011). Dle Rámcové pozice České republiky k budoucnosti kohezní politiky EU by hlavní směry budoucí kohezní politiky z hlediska České republiky měly představovat další zvýšení dopravní dostupnosti v regionech, podpora vědeckého výzkumu a inovací, podnikání, podpora zaměstnanosti (zvláště mezi jistými skupinami obyvatel), rozvoj lidských zdrojů a větší flexibilita na trhu práce a intervence v oblasti bydlení (Ministry for Regional Development, 2009). V současné době projednává Vláda České republiky podklady k budoucí podobě Dohody o partnerství pro programové období , ve které budou vymezeny nejen operační programy, ale bude také stanoven další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů. Součástí tohoto materiálu je také navrhovaná struktura operačních programů pro následující programové období. Naproti tomu současnému dochází ke značné redukci jejich počtu. 46

9 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů Obr. č. 1: Popis intervenční logiky postupu přípravy budoucího programového období Strategické vize Národní rozvojové priority Tématické okruhy Operační programy Česká republika dobré místo k životu Česká republika atraktivní místo pro investování a podnikání Instituce Vzdělávání Inovace a VaV Integrovaný rozvoj území Konkurenceschopnost Trh práce Podnikání Začleňování Infrastruktura Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj páteřní infrastruktury Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Integrovaný rozvoj území Efektivní trh práce Trh práce Funkční výzkumný a inovační systém Konkurenceschopné podniky Mobilita, dostupnost, sítě a energie Dopravní infra ICT infra Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Vzdělávání Energetická infra Environment. infra Efektivní správa a instituce Boj s chudobou, inkluze a zdraví Boj s chudobou Zdraví Životní prostředí Integrovaný rozvoj území Operační program Zaměstnanost a vzdělávání Operační program Páteřní infrastruktura Integrovaný regionální operační program Operační program Praha - pól růstu ČR Operační program Technická pomoc Gestoři sektoroví: MŠMT, MŽP, MPSV, MV Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MPO Gestoři sektoroví: MŠMT, MPO, MŽP, MPSV, MV, MMR Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MPSV Gestoři sektoroví: MŽP Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MD Gestoři sektoroví: MŠMT, MPO, MŽP, MPSV, MV, MZd, MK Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MMR ŘO - Praha ŘO - MMR Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj (2012: 29). Současná Evropa 01/

10 Věra Tunkrová Česká republika navrhuje vytvoření celkem 6 operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost a vzdělávání, OP Páteřní infrastruktura, Integrovaný regionální operační program, OP Praha pól růstu ČR a OP Technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012). Napojení těchto operačních programů na strukturu tematických okruhů včetně jejich navrhovaných řídících orgánů a spolugestorů blíže znázorňuje obr. č. 1. V průběhu června 2012 mělo proběhnout mezirezortní připomínkové řízení tohoto materiálu, do současné doby však neproběhlo. Do konce června měl být také materiál (včetně návrhu usnesení) předložen vládě k rozhodnutí (ani tento termín nebyl dodržen) v této chvíli bylo rozhodnuto neprojednaný materiál vládě předložit pouze k informaci, to je bez přijetí usnesení vlády. Součástí podkladů k budoucí podobě Dohody o partnerství pro programové období je také harmonogram předpokládaných milníků přípravy nového programového období pro roky 2012 a Z tohoto harmonogramu vyplývá, že Dohoda o partnerství bude předložena Vládě České republiky v přibližně v polovině roku 2013, poté bude předložena Evropské komisi a celé vyjednávání budoucí podoby kohezní politiky v České republice bude ukončeno závěrečnými negociacemi s Evropskou komisí v závěru roku Závěr Česká republika je součástí Evropské unie již od roku 2004 a nejen od té doby je velmi důležité zabývat se její ekonomickou úrovní ve srovnání s ostatními členskými státy. V současné době ekonomické krize je zřejmé, že mnoho států přijalo úsporná opatření, která značně ovlivní podobu kohezní politiky v následujícím programovém období. Úsporná opatření budou také zaváděna ze strany Evropské unie. Evropská komise bude mít možnost v následujícím programovém období přerušit tok finančních prostředků ze strukturálních fondů pro státy, které nebudou respektovat fiskální pravidla nebo budou neustále porušovat pravidla Paktu stability a růstu. Členské státy ze střední a východní Evropy budou pravděpodobně zastávat stanovisko proti tomuto návrhu. Senát České republiky vznesl již proti tomuto návrhu námitku, kterou adresoval Evropskému parlamentu. V případě, že tento návrh vstoupí v platnost, požaduje Senát platnost stejných pravidel i pro ostatní výdajové položky evropského rozpočtu. Dle evropského komisaře pro kohezní politiku Johannese Hahna by měla být ale kohezní politika více propojena s ekonomickými a fiskálními politikami členských států (Euractiv, 2011). Nejen ze všech výše zmíněných pánovaných změn je zřejmé, že důležitost politiky hospodářské a sociální soudržnosti bude stále mírně narůstat. Podíl této 48

11 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů politiky bude představovat přibližně 36 % evropského rozpočtu. 10 Pozice Evropského sociálního fondu bude také posílena, celkem by podíl ESF na prostředcích kohezní politiky měl dosahovat výše 25 %. Velmi zajímavé je také nové opatření nazývané 5% výkonnostní rezerva. Evropská komise plánuje nechat si stranou část finančních prostředků, aby později odměnila členské státy, které budou plnit cíle Strategie Evropa 2020 v průběhu programového období. Toto opatření by mělo představovat určitý motivační faktor pro členské státy aby co nejlépe naplňovaly cíle této strategie (European Parliament, 2011b). Česká republika v současné době pokračuje s přípravami pro nové programové období. Dochází k formulaci jejích priorit a požadavků v oblasti kohezní politiky. V průběhu tohoto roku probíhají konečně vyjednávání o operačních programech jednotlivých členských států. Každý členský stát se bude snažit získat co nejvíce finančních prostředků tak, aby mohl zajistit co nejvíce operačních programů v různých oblastech. Nyní je zřejmé, že prioritou České republiky v této oblasti bude zjednodušení struktury operačních programů. Nová struktura operačních programů se bude blížit té z let Národním koordinátorem politiky hospodářské a sociální soudržnosti bylo opět ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj, které spoluutváří podobu kohezní politiky v České republice již od jejího vstupu do Evropské unie. Na poli vyjednávání o budoucí podobě kohezní politiky je tedy velmi důležité využít nabytých zkušeností z předcházejících let k přípravám tohoto programového období a nastavit implementační strukturu v České republice co nejjednodušší a nejefektivnější cestou. 10 Tato politika bude opět patřit mezi nejdůležitější a nejvíce podporované politiky. Současná Evropa 01/

12 Věra Tunkrová Literatura: 1) ČESKÁ SPOŘITELNA (2011). Dopady evropské ekonomické krize na kohezní politiku. Měsíčník EU aktualit [cit ]. Dostupné z pdf?archivepage=eumonthly_archive&navid=nav00209_eu_mesicnik. 2) DUBSKÁ, D. (2008). Porovnání úspěšnosti konvergence deseti nových členských zemí EU [online]. Praha: ČSÚ, 2008 [cit ]. Dostupné z 3) EURACTIV (2011). Návrh kohezní politiky počítá s postihy pro zadlužené státy [online]. [cit ]. Dostupné z 4) EUROPEAN COMMISSION (2011a). Komise chce zefektivnit investice do soudržnosti Unie po roce 2013 [online]. [cit ]. Dostupné z ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_1159_cs.htm. 5) EUROPEAN COMMISSION (2011b). Q&A on the legislative package of EU regional, employment and social policy for [online]. [cit ]. Dostupné z do?reference=memo/11/663. 6) EUROPEAN COMMUNITY (1999). Evaluation Design and Management. MEANS Collection. Office of Official Publications of European Communities, Luxembourg. 7) EUROPEAN PARLIAMENT (2011a). Parliamentary questions [cit ]. Dostupné z do?pubref=-//ep//text+wq+e doc+xml+v0//en. 8) EUROPEAN PARLIAMENT (2011b). Nová finanční perspektiva [cit ]. Dostupné z cz/ressource/static/files/ _reader_rozpo-et-eu.pdf. 9) EUROSTAT (2011b). Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in % of the EU-27 average), by NUTS 2 regions. [cit ]. Dostupné z gin=1&language=en&pcode=tgs ) EUROSTAT (2011a). Regional GDP per inhabitant in [cit ]. Dostupné z 11) Fifth report on economic, social and territorial cohesion: Investing in Europe s future [online]. Belgium: Publications Office of the European Union, [cit ]. Dostupné z policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm>. ISBN

13 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů 12) JETMAR, M. (2003). Druhá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti [online]. Praha: 2003 [cit ]. Dostupné z 13) Kolektiv autorů MF ČR a ČNB (2010). Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně sladěnosti ČR s eurozónou. [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR a ČNB, 2010 [cit ]. Dostupné z https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/maastricht_vyhodnoceni_2010.pdf. 14) MEJSTŘÍK, J. (2010). Srovnání ekonomické výkonnosti evropských regionů podle NUTS a konstrukce porovnatelnosti hl. m. Prahy a dalších měst EU [online]. Praha: březen 2010 [cit ]. Dostupné z srovnani_hdp_nuts_3.pdf. 15) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (2011). Informace Ministerstva pro místní rozvoj. In: Regionální studia. No. 01/11. Praha, s ) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (2012). Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů. 17) MINISTR PUBLIKY (2011). Usnesení vlády České republiky č. 650 ze dne k Souhrnnému návrhu zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce [cit ]. Dostupné z 650%20uv pdf. Summary: Comparison of the Economic Performance of Regions and the Shaping of the Cohesion Policy in the Programming Period in the Czech Republic The economic and social cohesion both belong to one of the most important areas of interest within the EU member states. It is clear, that the economic levels of its regions significantly differ. The question is: how it will affect the shaping of the economic and social cohesion policy in the programming period in the Czech Republic. The main objective of this paper is to compare the territorial statistical unit (NUTS II) levels in the Czech Republic. This issue is crucial not only for getting financial resources from the structural funds of the European Union, but also for shaping the future version of the economic and social cohesion policy in the Czech Republic in the following programming period At first, the current situation of the economic and social cohesion policy in the Czech Republic is described. Furthermore, the paper is devoted to the economic level of the Czech regions and their comparison through the indicator of GDP per capita in PPP. At the end, factors that influence the form of economic and social cohesion policy in the Czech Republic are described. Keywords: Economic performance, cohesion policy, structural funds Současná Evropa 01/

14

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Kohezní politika EU IV. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje 25. března 2013, Litovel

Kohezní politika EU IV. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje 25. března 2013, Litovel Kohezní politika EU 2014+ IV. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje 25. března 2013, Litovel Obsah Příprava na kohezní politiku 2014+ na úrovni Evropské komise Finanční rámec Podporovaná území Východiska

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Kultura a strukturální fondy

Kultura a strukturální fondy Kultura a strukturální fondy 9. Prosince 2005 Pražské Kongresové centrum Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sekretariát ŘKV (odbor Rámce podpory Společenství) Harmonogram EU Únor 2004: Návrh finanční perspektivy

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE,

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE, Dohoda o partnerství 2014 + Priority ČR a jejich prosazování Evropský den VŠE, 26. 3. 2014 Obsah prezentace 1. Tvorba priorit pro Dohodu o partnerství 2. Potenciál nového IROP 3. Příčiny snížení alokace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období 2007-2013 Doc. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Systém dokumentů politiky soudržnosti v ČR v období

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Programovací období ESIF Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Znojmo

Programovací období ESIF Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Znojmo Programovací období ESIF 2014-2020 Výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Znojmo Aktuální stav vyjednávání Dohoda o partnerství Návrh schválen vládou 9. 4. 2014 (usnesení č. 242/2014) Schválena

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH

DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH DOSAVADNÍ VÝVOJ PŘÍJMU PODPOR EU V OBLASTI LH Předvstupní období 1990-2004 Již od roku 1990 měly kandidátské země ze střední a východní Evropy možnost čerpat prostředky z programu PHARE, určeného na vytvoření

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Daniel Braun 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SZ, 10. listopadu 2011 Kohezní politika ve víceletém finančním

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Příprava na programové období RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava na programové období RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava na programové období 2014-2020 RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory Vnější faktory přípravy - cíle budoucí

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Financování obcí Ing. Luděk Tesař

Financování obcí Ing. Luděk Tesař Financování obcí 2008-2009 Ing. Luděk Tesař Luděk Tesař ekonom specialista na rozvoj samospráv certifikovaný projektový manažer IPMA 1998 2006 Ministerstvo financí RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více