Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém období v ČR *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém období 2014 2020 v ČR *"

Transkript

1 Věra Tunkrová Srovnání ekonomické výkonnosti regionů a budoucí podoba kohezní politiky v programovém období v ČR * Abstrakt: Politika hospodářské a sociální soudržnosti je zařazována mezi nejdůležitější oblasti zájmu mezi členskými státy Evropské unie. Je zřejmé, že ekonomická úroveň jednotlivých regionů se liší. Otázkou je, jak toto ovlivní podobu kohezní politiky v programovém období v České republice. Hlavním cílem tohoto článku je srovnání úrovní územních statistických jednotek (NUTS II) v České republice. Tato problematika je stěžejní nejen pro získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, ale také pro utváření budoucí podoby kohezní politiky v České republice v následujícím programovém období Nejprve je popsána současná situace kohezní politiky v České republice. Dále se článek věnuje ekonomické úrovni českých regionů a jejich srovnání prostřednictvím ukazatele HDP/obyv. v PPS. Závěrem jsou uvedeny faktory, které ovlivňují formování kohezní politiky v České republice. Klíčová slova: Ekonomická výkonnost, kohezní politika, strukturální fondy Politika ekonomické a sociální soudržnosti je zařazována mezi nejdůležitější oblasti zájmu mezi členskými státy Evropské unie. Je zřejmé, že ekonomická úroveň jednotlivých regionů se značně liší. Otázkou je, jak toto ovlivní podobu kohezní politiky v programovém období v České republice? V současné době jsou jednání o podobě kohezní politiky v plném proudu a pro Českou republiku je velmi důležité získat co nejlepší pozici v této oblasti. Evropské strukturální fondy představují důležitý zdroj finančních prostředků, bez jejichž pomoci by nemohlo být realizováno velké množství projektů. Jejich prostřednictvím byl vytvořen více než jeden milion pracovních míst, bylo rekvalifikováno více než 10 milionů pracovníků, bylo * Tato stať vznikla v rámci řešení projektu IGA Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy č. F2/24/2010. Současná Evropa 01/

2 Věra Tunkrová postaveno více než 2000 km dálnic a 4000 km železnic a bylo založeno více než 800 tisíc malých a středních podniků (European Commission, 2011a). Začátkem října 2011 přijala Evropská komise balíček legislativních opatření pro programové období Nyní přichází nejvyšší čas pro členské státy, specifikovat jejich požadavky v oblasti kohezní politiky. 1. Srovnání ekonomické výkonnosti českých regionů V současném programovém období disponuje Česká republika velmi komplikovanou strukturou operačních programů. Celkem bylo v České republice pro programové období vytvořeno 26 operačních programů, z nichž 8 je tematického charakteru, 7 regionálního charakteru a zbytek je zaměřen na mezinárodní a přeshraniční spolupráci. Pro potřeby kohezní politiky v programovém období byly vytvořeny tři následující cíle: Cíl Konvergence v rámci tohoto cíle jsou podporovány regiony NUTS II, jejichž HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru ekonomické úrovně EU-27, dále je tento cíl relevantní pro čerpání finančních prostředků celými státy, jejichž HNP/obyv. je nižší než 90 % průměru ekonomické úrovně EU-27. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost prostřednictvím tohoto cíle jsou podporovány regiony NUTS II a NUTS I, které nesplňují podmínku pro zařazení do Cíle Konvergence. Cíl Evropská územní spolupráce podporuje přeshraniční spolupráci regionů NUTS II a NUTS III, které jsou situovány na přímořské hranici (Politika soudržnosti : poznámky a úvodní texty, 2007). Ve spojitosti s regionální politikou (zvláště pak se získáváním prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie) je velmi důležité vytvářet srovnání na úrovni územních statistických jednotek NUTS II 1. Dle Mejstříka můžeme však v rámci mezinárodního srovnání ekonomické výkonnosti pracovat pouze s omezeným souborem statistických ukazatelů. Relativně objektivního srovnání může být dosaženo prostřednictvím jednotek parity kupního standardu (Mejstřík, 2010). Někteří autoři 2 zastávají názor, že srovnávání statistických jednotek NUTS II není efektivní a upřednostňují srovnávání jednotek NUTS III, které jsou lépe institucionálně vymezeny. Evropská komise se však ve svých srovnáních z hlediska jejích cílů a nástrojů kohezní politiky kloní v této problematice také ke srovnání regionů na úrovni NUTS II. Z tohoto důvodu jsou zde srovnávány územní 1 Území České republiky bylo rozděleno do 8 statistických jednotek NUTS II Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Čechy, Střední Morava, Moravskoslezsko, Střední Morava. 2 Více viz Viturka (2007). 40

3 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů statistické jednotky NUTS II a základním ukazatelem pro následující analýzu byl zvolen HDP/obyv. v PPS 3. Ekonomická úroveň jednotlivých regionů je velmi důležitá ve smyslu zařazení regionu pod výše zmíněné cíle. Hranice pro zařazení do Cíle Konvergence byla stanovena na 75 % průměru EU-27. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že hlavní město České republiky, Praha nesplňuje tuto podmínku již dlouhou dobu a proto je jediným regionem, který spadá pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Toto významným způsobem ovlivňuje pravidla čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Tabulka č. 1 znázorňuje srovnání HDP/obyv. v PPS pomocí škálovací techniky metody semaforu. Srovnání příslušného ukazatele je provedeno prostřednictvím tříbarevné škály, která rozděluje danou skupinu pomocí tří barev 4 prostřední, žlutá (v tisku středně šedá) přitom odpovídá úrovni percentilu 50, zelená barva (v tisku světle šedá) znázorňuje hodnoty nad a červená barva (v tisku tmavě šedá) pod percentilem 50. Ukazatel HDP/obyv. v PPS v našem hlavním městě vykazuje dlouhodobě rostoucí trend. V posledním měřeném roce byl na úrovni 172 % průměru členských zemí EU, a zařadil se tak pro tento rok na šesté místo mezi evropskými regiony 5 (Eurostat, 2011a). Hranici 75 % přesáhly také regiony NUTS II Střední Čechy 6 a přes 70% hranici se dostaly také regiony Jihovýchod a Jihozápad. Tyto regiony jsou ale stále pro aktuální programové období zařazovány pod Cíl Konvergence. Hlavní města Praha a Bratislava jsou na tom v porovnání s ostatními regiony NUTS II zemí východního rozšíření nejlépe. Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma regiony ale představuje fakt, že region Prahy je tvořen pouze územím hlavního města, zatímco region NUTS II Bratislava je složen z území hlavního města a jeho přilehlých oblastí. Ze srovnání ekonomické úrovně regionů NUTS II v České republice je zřejmé, že se úroveň jednotlivých regionů značně liší. Nejchudší regiony se nacházejí na Moravě Střední Morava a Moravskoslezsko. Ekonomická úroveň v těchto regionech zatím nepřesáhla 70% úrovně zemí EU-27 po celé sledované období. Také z výsledků škálovací techniky metody semaforu můžeme zřetelně vidět, že nejuspokojivějších výsledků v rámci meziregionálních rozdílů dlouhodobě dosahuje region hl. m. Prahy, který byl jako jediný zařazen do zelené (v tisku světle šedé) kategorie. Naopak nejméně uspokojivých výsledků dosáhly regiony Severozápad, Střední Morava a Moravskoslezsko, které byly zařazeny do červené (v tisku tmavě šedé) kategorie. 3 Hrubý domácí produkt na osobu v paritách kupního standardu (EU-27 = 100). 4 Obvykle bývá využíváno barev červené, žluté a zelené. 5 Inner London HDP/ob. 343, Luxembourg HDP/ob. 279, Bruxelles Cap. HDP/ob. 216, Groningen HDP/ob. 198, Hamburg HDP/ob Dle Eurostatu dosáhl tento region přesné hodnoty HDP/obyv. v PPS 75,2 % průměru EU-27. Současná Evropa 01/

4 Věra Tunkrová Tab. č. 1: Srovnání ekonomické úrovně regionů NUTS II v České republice Region Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Jihovýchod Střední Morava Severovýchod Moravskoslezsko Pramen: Eurostat (2011b), vlastní výpočty a zpracování. Pro následující programové období a politiku hospodářské a sociální soudržnosti bude velmi důležité, jak se jednotlivé regiony budou přibližovat 75% hranici průměru ekonomické úrovně členských zemí EU. V této souvislosti je v současné době diskutována podoba regionu Praha, kdy přicházejí v úvahu dvě následující možnosti. Tento region by byl vymezen v jeho současné podobě nebo by byl částečně či úplně sloučen s regionem NUTS II Stření Čechy, a tím by byla uměle snížena jeho průměrná úroveň. Dle Mejstříka by však i takto upravený region přesahoval hranici 75 % průměrné úrovně o 25 % (Mejstřík, 2010). Tyto snahy zajisté představují pokus, jak zařadit region Praha do chudší skupiny regionů a zajistit mu tak nejvyšší možnou finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Dalším důležitým aspektem ovlivňujícím podobu politiky hospodářské a sociální soudržnosti v následujícím programovém období v České republice je tzv. statistický efekt. Jedná se o problém vyvolaný přistoupením nových členských států, jejichž ekonomická výkonnost je slabší, což reálně ovlivní výši sledovaného průměru EU. Skokově dochází k nadhodnocení výkonnosti stávajících regionů, a k překročení hranice 75% průměru EU HDP/obyv. v PPP, která je klíčová pro zařazení regionů pod Cíl I (Jetmar, 2003). V současném programovém období můžeme rozlišovat dva typy regionů tzv. phasing-out regiony, jejichž HDP/obyv. je vyšší než 75 % průměru EU-25, ale nižší než 75 % průměru EU-15 a tyto regiony jsou zařazovány pod Cíl Konvergence. Dále jsou to potom phasing-in regiony, jejichž HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru EU-15 (měřeno v období ), ale vyšší než 75 % průměru EU-15 (měřeno v období ) a tyto regiony spadají pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 42

5 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů V současné době je v plném proudu příprava na následující programové období Dle Páté zprávy o ekonomické, sociální a územní soudržnosti z listopadu 2010 bude finanční podpora ze strukturálních fondů opět záviset na ekonomické úrovni regionů (měřeno dle ukazatele HDP/obyv. v PPP). Cílem je odstranit rozdíly mezi méně rozvinutými a více rozvinutými regiony a zajistit rovnocenné zacházení regionům s podobnou ekonomickou úrovní. Jako součást této zprávy vyvstala otázka, zda by mohl jednodušší systém s nově vytvořenou přechodnou kategorií nahradit stávající systém phasing-out a phasing-in regionů. Tato nově vytvořená kategorie by také měla zahrnovat regiony, které jsou v současné době zahrnuty pod Cíl Konvergence, ale jejichž HDP/obyv. v PPP by bylo dle nejnovějších statistik vyšší než 75 % průměru EU (Fifth report on economic, social and territorial cohesion: Investing in Europe s future, 2010). Tento krok ze strany Evropské unie je pochopitelný vzhledem k plánovanému vstupu Chorvatska do tohoto integračního uskupení. Je zřejmé, že po jeho vstupu do Evropské unie 7 dojde opět k relativnímu snížení průměrné úrovně členských zemí EU (i když v mnohonásobně nižší míře než tomu bylo v případě východního rozšíření Evropské unie v roce 2004). Z tohoto důvodu v podstatě ztrácí kategorie phasing-out regionů smysl. Ačkoliv bude zajisté nutné zajistit pro ekonomicky slabší regiony jistou preferenční podporu např. definováním nové přechodné kategorie. Předpokládá se, že v následujícím programovém období by některé regiony České republiky mohly přesáhnout 75% hranici průměru ekonomické úrovně členských států 8 a s tímto je spojeno jejich zařazení pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Je zřejmé, že v následujícím programovém období bude podpora ze strukturálních fondů Evropské unie především zaměřena na nejméně rozvinuté regiony. Z tohoto úhlu pohledu je tedy pro české regiony značně nevýhodné přesáhnout 75% hranici průměru EU-27. Ve smyslu financování projektů ze strukturálních fondů v programovém období bude velmi důležité, do jaké skupiny jednotlivé regiony NUTS II České republiky budou spadat. 2. Podoba politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v programovém období V říjnu 2011 přijala Evropská komise balíček nových legislativních opatření pro regionální politiku, politiku zaměstnanosti a sociální politiku v následujícím 7 V současné době jsou jednání o vstupu Chorvatska do Evropské unie téměř v závěrečné fázi a jeho vstup do tohoto integračního uskupení by měl proběhnout v prosinci tohoto roku. 8 Nejblíže k této hranici mají dle statistik v tomto programovém období regiony Střední Čechy a Jihovýchod. Současná Evropa 01/

6 Věra Tunkrová programovém období Tento balíček představuje reakci na evropskou Strategii Evropa 2020, která stanovila nové dlouhodobé cíle pro růst a zaměstnanost a volně navazuje na opatření Lisabonské strategie. Evropská kohezní politika je založena na sedmiletých rozpočtových obdobích. Je velmi důležité proto přizpůsobit politiku hospodářské a sociální soudržnosti cílům zaměřeným na zaměstnanost, výzkum a rozvoj inovací a dalším novým prioritním cílům Evropské unie. Nový legislativní balíček by měl napomoci zjednodušení implementace kohezní politiky v jednotlivých členských státech. Namísto pěti různých pravidel byl navržen pouze jeden soubor pravidel, který by měl platit pro Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Kohezní fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropský námořní a rybolovný fond (EMFF). Byla také navržena tři specifická nařízení pro ERDF, ESF a Kohezní fond. Balíček legislativních opatření obsahuje také dvě opatření týkající se cíle Evropské územní spolupráce (ETCG) a Evropského seskupení pro územní spolupráci (EGTC). Evropská komise navrhuje také vznik dvou nových nástrojů jmenovitě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a Programu pro sociální změnu a inovaci (PSCI). Další novinkou v oblasti kohezní politiky pro následující programové období jsou tzv. multifondové programy, které umožňují kombinovat zdroje z ERDF, ESF a Kohezního fondu. Současný systém financování kohezní politiky Evropské unie je strukturován tak, že prvky stejné politiky spadají pod různé programy a jsou monitorovány různými řídícími orgány, což umožňuje využití spolufinancování dle potřeby a identifikuje do budoucna potřebu podporovat větší synergii mezi jednotlivými fondy integrovanějším a flexibilnějším způsobem tak, aby byla tato politika učiněna efektivnější (European Parliament, 2011a). Monofinancování je v rozporu s principem decentralizace evropské kohezní politiky. Proto musí být tento systém revidován pro další programové období. Komise se také snaží spojit kohezní politiku s evropskou ekonomickou governance. Finanční zdroje ERDF by měly být zaměřeny nejméně z 5 % na udržitelný rozvoj měst a finanční zdroje ESF by měly rozvíjet lidský kapitál (European Commission, 2011b). Pro nové programové období byly definovány tři nové kategorie regionů, které představují základ pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU: Méně rozvinuté regiony jejich HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru EU-27. Tyto regiony představují prioritu kohezní politiky v tomto programovém období. Tranzitní regiony HDP/obyv. je nižší než 90 % průměru EU-27, ale vyšší než 75 % průměru EU-27. Tato kategorie obsahuje asi 51 regionů s více než 72 mil. obyvatel. Očekává se, že přibližně 20 regionů z nich se do této kategorie přesune ze současné kategorie Cíle Konvergence (odpovídá nové kategorii méně rozvinutých regionů). 44

7 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů Více rozvinuté regiony HDP/obyv. je vyšší než 90 % průměru EU-27. Cílem nově vytvořené kategorie tranzitních regionů je zajištění férového a vyrovnaného rozpočtu kohezní politiky (Česká spořitelna, 2011). Evropská komise navrhuje také nový model kofinancování. Méně rozvinuté regiony by měly být podporovány maximálně 85 % ze strany Evropské unie, ve stejné míře by měly být podporovány také regiony prostřednictvím Kohezního fondu. Míra spolufinancování pro tranzitní regiony byla stanovena na 60 % ze strany Evropské unie a pro více rozvinuté regiony byla tato hranice stanovena pouze na 50 % ze strany Evropské unie. Ve více rozvinutých regionech a tranzitních regionech by měly být finanční prostředky investovány primárně ke zlepšení energetické náročnosti a obnovitelných zdrojů, k podpoře malých a středních podniků (nejméně 80 % zdrojů ERDF). V méně rozvinutých regionech byl stanoven poměr pro tyto oblasti přibližně na 50 %. Přibližně 20 % zdrojů ESF by mělo být vynaloženo na opatření zamezující sociálnímu vyloučení a odstraňující chudobu. Tab. č. 2: Navržený rozpočet pro kohezní politiku ( ) Podporovaná oblast Mld. EUR Méně rozvinuté regiony 162,6 Tranzitní regiony 38,9 Více rozvinuté regiony 53,1 Územní spolupráce 11,7 Kohezní fond 68,7 Zvláštní příspěvek pro nejvzdálenější a řídce osídlené oblasti 0,926 Spojení evropského nástroje pro dopravu, energetiku a ICT 40 Evropský sociální fond 84 Pramen: European Commission (2011b). Alokace jednotlivých členských států v oblasti kohezní politiky bude záviset na velmi složitých vyjednáváních. Evropská komise již navrhla rozpočet pro programové období pro oblast politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Ten by měl činit v celkové výši 376 miliard EUR, což je mírně více než v současném programovém období 9 (European Commission, 2011b) a (Ministry for Regional Development, 2007). Kohezní politika spolu se zemědělskou politikou představují opět hlavní prioritní oblasti Evropské unie. 9 V současném období je rozpočet kohezní politiky přibližně 347 miliard EUR. Současná Evropa 01/

8 Věra Tunkrová Na konci současného programového období bude každý členský stát vyzván k přípravě Partnerské smlouvy, ve které si definuje své národní priority, investiční priority, cíle pro následující programové období a nejdůležitější potřeby v různých oblastech. Tato smlouva bude potom reprezentovat dohodu mezi členským státem a Evropskou komisí v oblasti kohezní politiky. V současné době se Česká republika nachází v běhu příprav nového programového období Národním koordinátorem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice bylo ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dle tohoto ministerstva by mělo být prioritou pro následující programové období především snížení administrativní zátěže příjemců dotací a zjednodušení systému čerpání finančních prostředků (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011). Dle Národní ekonomické rady vlády České republiky nebude Česká republika po roce 2013 zavádět žádné revoluční změny v pravidlech evropské kohezní politiky. Česká republika si je vědoma potřeby provázat kohezní politiku s cíli Strategie Evropa Hlavní opatření, která by měla být přijata v této oblasti v České republice, představují snížení počtu operačních programů a zjednodušení jejich struktury (Vláda České republiky, 2011). V srpnu 2011 schválila vláda České republiky Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky po roce 2013 v České republice. Zde bylo definováno následujících pět priorit kohezní politiky pro nové období: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky; rozvoj páteřní infrastruktury; zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy; podpora sociálního začleňování, boje proti chudobě a podpora zdravotnického systému; integrovaný rozvoj území (Vláda České republiky, 2011). Dle Rámcové pozice České republiky k budoucnosti kohezní politiky EU by hlavní směry budoucí kohezní politiky z hlediska České republiky měly představovat další zvýšení dopravní dostupnosti v regionech, podpora vědeckého výzkumu a inovací, podnikání, podpora zaměstnanosti (zvláště mezi jistými skupinami obyvatel), rozvoj lidských zdrojů a větší flexibilita na trhu práce a intervence v oblasti bydlení (Ministry for Regional Development, 2009). V současné době projednává Vláda České republiky podklady k budoucí podobě Dohody o partnerství pro programové období , ve které budou vymezeny nejen operační programy, ale bude také stanoven další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů. Součástí tohoto materiálu je také navrhovaná struktura operačních programů pro následující programové období. Naproti tomu současnému dochází ke značné redukci jejich počtu. 46

9 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů Obr. č. 1: Popis intervenční logiky postupu přípravy budoucího programového období Strategické vize Národní rozvojové priority Tématické okruhy Operační programy Česká republika dobré místo k životu Česká republika atraktivní místo pro investování a podnikání Instituce Vzdělávání Inovace a VaV Integrovaný rozvoj území Konkurenceschopnost Trh práce Podnikání Začleňování Infrastruktura Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj páteřní infrastruktury Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví Integrovaný rozvoj území Efektivní trh práce Trh práce Funkční výzkumný a inovační systém Konkurenceschopné podniky Mobilita, dostupnost, sítě a energie Dopravní infra ICT infra Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Vzdělávání Energetická infra Environment. infra Efektivní správa a instituce Boj s chudobou, inkluze a zdraví Boj s chudobou Zdraví Životní prostředí Integrovaný rozvoj území Operační program Zaměstnanost a vzdělávání Operační program Páteřní infrastruktura Integrovaný regionální operační program Operační program Praha - pól růstu ČR Operační program Technická pomoc Gestoři sektoroví: MŠMT, MŽP, MPSV, MV Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MPO Gestoři sektoroví: MŠMT, MPO, MŽP, MPSV, MV, MMR Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MPSV Gestoři sektoroví: MŽP Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MD Gestoři sektoroví: MŠMT, MPO, MŽP, MPSV, MV, MZd, MK Gestoři regionální: kraje, města ŘO - MMR ŘO - Praha ŘO - MMR Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj (2012: 29). Současná Evropa 01/

10 Věra Tunkrová Česká republika navrhuje vytvoření celkem 6 operačních programů OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost a vzdělávání, OP Páteřní infrastruktura, Integrovaný regionální operační program, OP Praha pól růstu ČR a OP Technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012). Napojení těchto operačních programů na strukturu tematických okruhů včetně jejich navrhovaných řídících orgánů a spolugestorů blíže znázorňuje obr. č. 1. V průběhu června 2012 mělo proběhnout mezirezortní připomínkové řízení tohoto materiálu, do současné doby však neproběhlo. Do konce června měl být také materiál (včetně návrhu usnesení) předložen vládě k rozhodnutí (ani tento termín nebyl dodržen) v této chvíli bylo rozhodnuto neprojednaný materiál vládě předložit pouze k informaci, to je bez přijetí usnesení vlády. Součástí podkladů k budoucí podobě Dohody o partnerství pro programové období je také harmonogram předpokládaných milníků přípravy nového programového období pro roky 2012 a Z tohoto harmonogramu vyplývá, že Dohoda o partnerství bude předložena Vládě České republiky v přibližně v polovině roku 2013, poté bude předložena Evropské komisi a celé vyjednávání budoucí podoby kohezní politiky v České republice bude ukončeno závěrečnými negociacemi s Evropskou komisí v závěru roku Závěr Česká republika je součástí Evropské unie již od roku 2004 a nejen od té doby je velmi důležité zabývat se její ekonomickou úrovní ve srovnání s ostatními členskými státy. V současné době ekonomické krize je zřejmé, že mnoho států přijalo úsporná opatření, která značně ovlivní podobu kohezní politiky v následujícím programovém období. Úsporná opatření budou také zaváděna ze strany Evropské unie. Evropská komise bude mít možnost v následujícím programovém období přerušit tok finančních prostředků ze strukturálních fondů pro státy, které nebudou respektovat fiskální pravidla nebo budou neustále porušovat pravidla Paktu stability a růstu. Členské státy ze střední a východní Evropy budou pravděpodobně zastávat stanovisko proti tomuto návrhu. Senát České republiky vznesl již proti tomuto návrhu námitku, kterou adresoval Evropskému parlamentu. V případě, že tento návrh vstoupí v platnost, požaduje Senát platnost stejných pravidel i pro ostatní výdajové položky evropského rozpočtu. Dle evropského komisaře pro kohezní politiku Johannese Hahna by měla být ale kohezní politika více propojena s ekonomickými a fiskálními politikami členských států (Euractiv, 2011). Nejen ze všech výše zmíněných pánovaných změn je zřejmé, že důležitost politiky hospodářské a sociální soudržnosti bude stále mírně narůstat. Podíl této 48

11 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů politiky bude představovat přibližně 36 % evropského rozpočtu. 10 Pozice Evropského sociálního fondu bude také posílena, celkem by podíl ESF na prostředcích kohezní politiky měl dosahovat výše 25 %. Velmi zajímavé je také nové opatření nazývané 5% výkonnostní rezerva. Evropská komise plánuje nechat si stranou část finančních prostředků, aby později odměnila členské státy, které budou plnit cíle Strategie Evropa 2020 v průběhu programového období. Toto opatření by mělo představovat určitý motivační faktor pro členské státy aby co nejlépe naplňovaly cíle této strategie (European Parliament, 2011b). Česká republika v současné době pokračuje s přípravami pro nové programové období. Dochází k formulaci jejích priorit a požadavků v oblasti kohezní politiky. V průběhu tohoto roku probíhají konečně vyjednávání o operačních programech jednotlivých členských států. Každý členský stát se bude snažit získat co nejvíce finančních prostředků tak, aby mohl zajistit co nejvíce operačních programů v různých oblastech. Nyní je zřejmé, že prioritou České republiky v této oblasti bude zjednodušení struktury operačních programů. Nová struktura operačních programů se bude blížit té z let Národním koordinátorem politiky hospodářské a sociální soudržnosti bylo opět ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj, které spoluutváří podobu kohezní politiky v České republice již od jejího vstupu do Evropské unie. Na poli vyjednávání o budoucí podobě kohezní politiky je tedy velmi důležité využít nabytých zkušeností z předcházejících let k přípravám tohoto programového období a nastavit implementační strukturu v České republice co nejjednodušší a nejefektivnější cestou. 10 Tato politika bude opět patřit mezi nejdůležitější a nejvíce podporované politiky. Současná Evropa 01/

12 Věra Tunkrová Literatura: 1) ČESKÁ SPOŘITELNA (2011). Dopady evropské ekonomické krize na kohezní politiku. Měsíčník EU aktualit [cit ]. Dostupné z pdf?archivepage=eumonthly_archive&navid=nav00209_eu_mesicnik. 2) DUBSKÁ, D. (2008). Porovnání úspěšnosti konvergence deseti nových členských zemí EU [online]. Praha: ČSÚ, 2008 [cit ]. Dostupné z 3) EURACTIV (2011). Návrh kohezní politiky počítá s postihy pro zadlužené státy [online]. [cit ]. Dostupné z 4) EUROPEAN COMMISSION (2011a). Komise chce zefektivnit investice do soudržnosti Unie po roce 2013 [online]. [cit ]. Dostupné z ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_1159_cs.htm. 5) EUROPEAN COMMISSION (2011b). Q&A on the legislative package of EU regional, employment and social policy for [online]. [cit ]. Dostupné z do?reference=memo/11/663. 6) EUROPEAN COMMUNITY (1999). Evaluation Design and Management. MEANS Collection. Office of Official Publications of European Communities, Luxembourg. 7) EUROPEAN PARLIAMENT (2011a). Parliamentary questions [cit ]. Dostupné z do?pubref=-//ep//text+wq+e doc+xml+v0//en. 8) EUROPEAN PARLIAMENT (2011b). Nová finanční perspektiva [cit ]. Dostupné z cz/ressource/static/files/ _reader_rozpo-et-eu.pdf. 9) EUROSTAT (2011b). Regional gross domestic product (PPS per inhabitant in % of the EU-27 average), by NUTS 2 regions. [cit ]. Dostupné z gin=1&language=en&pcode=tgs ) EUROSTAT (2011a). Regional GDP per inhabitant in [cit ]. Dostupné z 11) Fifth report on economic, social and territorial cohesion: Investing in Europe s future [online]. Belgium: Publications Office of the European Union, [cit ]. Dostupné z policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm>. ISBN

13 Srovnání ekonomické výkonnosti regionů 12) JETMAR, M. (2003). Druhá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti [online]. Praha: 2003 [cit ]. Dostupné z 13) Kolektiv autorů MF ČR a ČNB (2010). Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně sladěnosti ČR s eurozónou. [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR a ČNB, 2010 [cit ]. Dostupné z 14) MEJSTŘÍK, J. (2010). Srovnání ekonomické výkonnosti evropských regionů podle NUTS a konstrukce porovnatelnosti hl. m. Prahy a dalších měst EU [online]. Praha: březen 2010 [cit ]. Dostupné z srovnani_hdp_nuts_3.pdf. 15) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (2011). Informace Ministerstva pro místní rozvoj. In: Regionální studia. No. 01/11. Praha, s ) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (2012). Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů. 17) MINISTR PUBLIKY (2011). Usnesení vlády České republiky č. 650 ze dne k Souhrnnému návrhu zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce [cit ]. Dostupné z 650%20uv pdf. Summary: Comparison of the Economic Performance of Regions and the Shaping of the Cohesion Policy in the Programming Period in the Czech Republic The economic and social cohesion both belong to one of the most important areas of interest within the EU member states. It is clear, that the economic levels of its regions significantly differ. The question is: how it will affect the shaping of the economic and social cohesion policy in the programming period in the Czech Republic. The main objective of this paper is to compare the territorial statistical unit (NUTS II) levels in the Czech Republic. This issue is crucial not only for getting financial resources from the structural funds of the European Union, but also for shaping the future version of the economic and social cohesion policy in the Czech Republic in the following programming period At first, the current situation of the economic and social cohesion policy in the Czech Republic is described. Furthermore, the paper is devoted to the economic level of the Czech regions and their comparison through the indicator of GDP per capita in PPP. At the end, factors that influence the form of economic and social cohesion policy in the Czech Republic are described. Keywords: Economic performance, cohesion policy, structural funds Současná Evropa 01/

14

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA (POLITIKA SOUDRŽNOSTI) EVROPSKÉ UNIE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 René Wokoun V článku je stručně zmíněn vývoj regionální a strukturální politiky (politiky soudržnosti

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 12. 1. 2012 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Obsah 1 Co je

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů Pavel Branda Vedoucí zastoupení Av. d Auderghem 84, B-1040 Brussels, Tel.: +32 2 732 3215, Mob.: +420 739 541 631 E-mail: pavel.branda@liberec-region.cz,

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Politika soudržnosti 2014-2020

Politika soudržnosti 2014-2020 Evropská unie Politika soudržnosti Politika soudržnosti 2014-2020 Investice do růstu a zaměstnanosti http://ec.europa.eu/inforegio Obsah 1 Legislativní návrhy pro politiku soudržnosti EU: 2014-2020 > 1

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 1. Regionální politika EU

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 1. Regionální politika EU ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 1. Regionální politika EU Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. Mgr. Josef

Více