STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, Praha 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13"

Transkript

1 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, Praha 13 úplné znění stanov k

2 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků bytů v domech č.p Suchý vršek, Praha 5 Nové Butovice, založeným za účelem účelem obstaratelských služeb v oblasti zprávy bytového a nebytového fondu v domech č.p , Suchý Vršek, Praha 5 Nové Butovice. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. čl. 2 1.Bytové družstvo přijalo název Bytové družstvo Větrná Hůrka se sídlem Suchý vršek 2119/6, Praha Družstvo je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. čl. 3 Vznik družstva Družstvo vzniklo na základě ustanovující členské schůze přijetím usnesení, v němž určilo zapisované základní jmění, schválilo stanovy a zvolilo orgány družstva, dnem zápisu do obchodního rejstříku. čl. 4 Předmět činnosti družstva: Organizuje přípravy a zajišťuje provoz bytových a nebytových prostor Zabezpečuje plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů spojené s bydlením pro členy družstva, pro fyzické i právnické osoby Zabezpečuje pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním výlučně základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí bytů a nebytových prostor Zabezpečuje rekonstrukci a modernizaci bytového celku Suchý Vršek , tj. 9 vchodů, , Praha 13 čl Zapisované základní jmění činí ,- Kč, (slovy: padesát tisíc korun českých). 2. Základní jmění tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové zaplatili, nebo k jejichž splacení se zavázali při vstupu do družstva. 3. Základní jmění se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů a nebo skončením členství v družstvu. 4. Základní jmění se eviduje podle jednotlivých členů.

3 II. Členství v družstvu. čl. 6 Vznik členství 1. Členem družstva může být fyzická osoba způsobilá k právům a právním úkonům s trvalým pobytem v České republice, která je občanem České republiky, nebo i právnická osoba, která má sídlo v České republice a je oprávněným nájemcem bytu v domech č.p.2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 Suchý vršek, v Praha 5 Nové Butovice. Členství vzniká vyslovením souhlasu se členstvím na ustanovující schůzi, jehož podmínkou je závazek úhrady příslušné části kupní smlouvy, přijetí usnesení této schůze, po zaplacení základního členského vkladu a členského příspěvku. 2. Oprávněnému nájemci bytu v domě, který podá přihlášku do družstva po ustanovující schůzi družstva, nejpozději však do podpisu kupní smlouvy, vznikne členství v družstvu dnem vzniku družstva, pokud se zavázal k úhradě příslušné části kupní smlouvy, zaplatil základní členský vklad a členský příspěvek. 3. O vzniku členství rozhoduje představenstvo. Stanoví výši základního vkladu a členského příspěvku. V případech výměny bytových jednotek při převodu práv a povinností člena bytového družstva, žadatel o členství předloží k přihlášce doklady o dodržování platební disciplíny, zejména v oblasti nájmu bytu a poskytovaných služeb. Předpokladem vzniku členství je bezúhonnost. 4. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli, kterého nepřijala za člena do 30ti dní od konečného rozhodnutí o zamítnutí členství. čl. 7 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, úmrtím, zánikem nebo likvidací družstva. 2. Dohodne-li se družstvo na skončení členství, končí členství sjednaným dnem po vypořádání všech závazků. 3. Vystoupením zaniká členství v družstvu uplynutím lhůty 3 měsíců. Tato lhůta počíná běžet prvého kalendářního dne měsíce následujícího po doručení oznámení člena o vystoupení. Nedílnou součástí písemného oznámení o vystoupení z družstva je ověřený podpis vystupujícího člena nebo společných členů. Oznámení o vystoupení z družstva může člen odvolat písemnou formou s ověřeným podpisem. 4. Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému v dědickém řízení připadl členský podíl (základní členský vklad a další členský vklad). S převodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu.

4 5. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo družstva. Členství zaniká jestliže, a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti stanovené zákonem, stanovami, nebo rozhodnutím orgánů družstva, b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, c) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují dobré mravy v domě, zejména opakovaně porušují pořádek v domě d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členům družstva, e) neplatí úhradu za služby spojené s bydlením nebo užíváním nebytových prostor po dobu delší než 3 měsíce ve stanovené výši, nebo nezaplatil po stanovenou dobu další členský vklad, f) představenstvo může o vyloučení z družstva rozhodnout jen tehdy, dalo-li členovi předem dopisem doručeným do vlastních rukou výstrahu a člen ve stanovené lhůtě své pochybení nenapravil. g) Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být rovněž doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká uplynutím 15ti dnů od doručení rozhodnutí. h) Nesouhlasí-li člen družstva s vyloučením, může do 15ti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení požádat o přezkoumání členskou schůzi, nebo se obrátit na soud. Rozhodnutí členské schůze nabývá platnost 15. dnem ode dne doručení rozhodnutí o zániku členství. V případě soudního rozhodnutí nabytím právní moci rozsudku. 6. Likvidací družstva: v tomto případě členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 7. Dnem podpisu smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví, nerozhodne-li se člen setrvat v družstvu, což se uvede ve smlouvě. čl. 8 Práva členů družstva Člen družstva má právo zejména: 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo, nebo prostřednictvím svých volených orgánů 2. Volit a být volen do orgánů družstva. 3. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován ve lhůtě stanovené členskou schůzí. 4. Užívat byt i nebytové prostory, které má v nájmu, účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat další výhody člena družstva. 5. Nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství. Nahlížet do roční účetní závěrky a účetních dokladů se závěrkou souvisejících a návrhu na rozdělení zisku, nebo podílu na ztrátě, do uzavřených smluv a vyhlášených soutěží investičních oprav ap. do zápisů ze schůzí a všech ostatních dokladů a písemností družstva. 6. Požadovat každoroční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh na úhradu a poskytovaných služeb. 7. Převést členská práva a povinnosti na jinou fyzickou osobu včetně práva na užívání bytu.

5 8. Při zániku členství za trvání družstva na vypořádání podílu. Představenstvo družstva do 30 dnů po zániku členství předloží návrh na vypořádání členského podílu, který bude vyplacen do měsíce po uvolnění a předání bytu. 9. Při skončení členství neztrácí bývalý člen práva vyplývající z nájemní smlouvy. 10. Neakceptuje-li nájemce bytu podmínky členství v družstvu, má člen družstva právo převzít závazek členského vkladu se všemi právy z toho vyplývajícími. 11. Členové družstva mají právo se nechat zastupovat na členské schůzi na základě ověřené plné moci. Písemné zmocnění k zastupování předloží představenstvu družstva k registraci. Zmocnění má platnost pouze na konkrétní jednání, je odvolatelné. Každý zmocněnec má při hlasování tolik hlasů, kolik jich od členů k zastupování obdržel. Zmocněnci nejsou oprávněni rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného jmění, splynutí,sloučení,rozdělení nebo o jiném zániku družstva, o dispozicích s majetkem družstva, které je výlučně v pravomoci členské schůze. čl. 9 Povinnosti členů družstva Člen družstva je povinen zejména: 1. Dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členských schůzí a dalších volených orgánů družstva. 2. Uhradit základní členský vklad, pravidelně uhradit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a uhradit další členský vklad a členský příspěvek tvořící podíl člena na kupní ceně domu s příslušenstvím ve stanovených splátkách a lhůtách. 3. Na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva. 4. Chránit majetek družstva. 5. Užívat byt pouze k účelům, pro které byly určeny. 6. Oznamovat družstvu změny trvající déle než 2 měsíce, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a rozúčtování záloh za plnění poskytovaná s nájmem bytu a nebytových prostor. Neučiní-li tak, nebo se nebude shodovat uvedený počet osob se skutečností, bude započteno k výpočtům 10 osob. 7. Zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v bytě. Umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav. 8. Pokud chce člen družstva provádět stavební úpravy v bytě, je povinen podat písemnou žádost představenstvu družstva. čl. 10 Povinnosti družstva Družstvo má kromě práv a povinností uvedených v zákonných předpisech a stanovách zejména tyto povinnosti: 1. Vytvářet podmínky pro uplatnění práv svých členů. 2. Vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob. 3. Vést seznam všech svých členů v souladu s ustanovením 228 obchodního zákoníku. 4. Vést účetnictví v rozsahu stanoveném pro bytová družstva obecně závaznými předpisy a zabezpečovat administrativní činnosti nezbytné pro řádný chod družstva, za každý rok je povinno dle 252 obchodního zákoníku sestavit účetní závěrku.

6 5. Pokud nebude správu svého majetku zajišťovat samo, zajistí její výkon smluvně, s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou. V případě potřeby větších oprav či vynaložení nákladů neodsouhlasených členskou schůzí v rámci představenstvem předloženého ročního hospodářského plánu a přesahujících ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), musí podmínky vynaložení nákladů odsouhlasit většinou hlasů jednotlivé schůze samospráv. Výjimku tvoří financování nákladů v domě spojených: a)s většími opravami, které je nutné provést bez odkladu s ohledem na havarijní stav domu nebo jeho vnitřních rozvodů tak, aby všichni družstevníci měli zaručen řádný výkon svých práv spojených s užíváním bytové jednotky, v tomto případě může družstvo provést jen nejnutnější zabezpečovací práce a dále je povinno si vyžádat dodatečné schválení členské schůze. b) s pravidelnými kontrolami a revizemi vybavení a technických zařízení domu c)vrácení členského podílu dle zákona a stanov 6. Vydávat vnitrodružstevní předpisy podrobněji upravující vnitřní vztahy v družstvu a kontrolovat jejich plnění. III. Disposice s bytovým a nebytovým fondem čl Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členovi (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Pro nájem nebytových prostor to platí obdobně. 2. Členovi vzniká právo na uzavření smlouvy: a) vstupem do družstva v důsledku zachování stávajících nájemních poměrů v domech č.p , Suchý vršek, Praha 5 Nové Butovice. b) na základě rozhodnutí o navázání nájemního poměru vydaného příslušným orgánem družstva c) převodem členských práv a povinností d) na základě schválené a uskutečněné výměny, e) zděděním členského podílu. 3. Práva a povinnosti z nájmu bytu a společného nájmu bytu upravuje občanský zákoník. Práva a povinnosti z nájmu nebytových prostor upravuje zák.č.116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4. Pronajmout byt nebo jeho část může člen družstva, a to po předešlém písemném souhlasu představenstva družstva. 5. Nájemci bytu provádějí běžnou údržbu a opravy v bytě na své náklady. Rozsah a výčet věcí a vnitřního vybavení upravuje vládní nařízení, kterým se provádí obč.z.258/95 Sb.

7 IV. Orgány družstva čl. 12 Družstvo jako společenství je řízeno samými členy, prostřednictvím jeho orgánů, které pracují podle zásady družstevní demokracie. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo družstva c) kontrolní komise d) samospráva čl. 13 Volba členů orgánů družstva 1. Do volených orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob. 2. Funkční období členů volených orgánů družstva je jednoleté. 3. Členové orgánů družstva mohou být voleni i pro další funkční období. 4. Představenstvo a kontrolní komisi volí členská schůze. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 50% členů a pro návrh na volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina. čl Členové volených orgánů družstva jsou povinni plnit svěřené úkoly a své funkce vykonávat svědomitě. 2. Členové volených orgánů družstva jsou povinni při výkonu svých funkcí dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. 3. Nároky družstva mohou být u soudu uplatněny jen po předchozím souhlasu členské schůze. Členská schůze může schválit i smír v této věci. čl Člena voleného orgánu družstva, který neplní řádně svou funkci, může před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který ho zvolil. 2. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Povinnost vyknávat funkci skončí dnem, kdy orgán vyslovil souhlas se zproštěním funkce. 3. Volený orgán může povolat zastupujícího člena na dobu, než bude možné uskutečnit řádnou volbu nového člena.

8 4. Funkce člena představenstva družstva a člena kontrolní komise družstva jsou neslučitelné. 5. Dále je nepřípustné, aby člen představenstva a člen kontrolní komise družstva byli manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 6. Členům orgánů družstva lze přiznat za výkon funkce odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva. čl. 16 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Schází se podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok. Musí být svolána vždy, požádá-li o to jedna čtvrtina členů družstva, nebo kontrolní komise. 3. Do jednoho měsíce musí být dále členská schůze svolána z následujících důvodů: a) podá-li k ní odvolání člen vyloučený představenstvem (dle čl.7.odst.5) b) podá-li k ní odvolání nepřijatý zájemce o členství v družstvu, c) k odvolání člena představenstva, nebo člena kontrolní komise, nemůže-li vykonávat svoji funkci po dobu delší dvou měsíců a současně k volbě nového člena představenstva nebo člena kontrolní komise. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva písemnou pozvánkou, kterou vyvěsí nejméně 15 dnů před termínem jejího konání na určené místo v domě. Členům družstva, kteří pro tento účel oznámí dobu a adresu pobytu mimo byt, jehož jsou nájemci, bude zaslána pozvánka doporučeně na oznámenou adresu čl. 17 Působnost členské schůze 1. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy družstva b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat roční uzávěrku, zprávu o hospodaření družstva a schvalovat představenstvem předložený roční hospodářský plán, který musí obsahovat zejména plán oprav a výši předpisu nájemného a záloh na služby pro příslušný rok d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného jmění f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o jiném zániku družstva h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva ve věcech zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva, o vyloučení z družstva, o přezkoumání zamítnutí žádosti směny nájmu bytu nebo nebytového prostoru ch)rozhodovat o použití nedělitelného fondu i) rozhodovat o možnosti zavázat se k dalšímu členskému vkladu j) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, kterou se vyhradí.

9 2. V případech uvedených v bodě 1.písm.h) může členská schůze pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci rozhodnout do 30 dnů. 3. Členská schůze může rozhodovat i o dalších záležitostech, které si vyhradí. čl. 18 Jednání členské schůze 1. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 50% členů a pro návrh na volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných. 2. Usnesení včetně volby představenstva družstva a kontrolní komise je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů družstva. 3. Každý člen družstva má jeden hlas. Jeden hlas rovněž přísluší manželům společným členům družstva. 4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 5. Členskou schůzi řídí člen družstva zvolený členskou schůzí. 6. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 7. K zápisu se přikládají: a) prezenční listina přítomných b) pozvánka na schůzi c) podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 8. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 9. Každý zápis musí být ověřen 2. členy družstva. čl. 19 Neplatnost usnesení členské schůze Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li písemně o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku písemně oznámil představenstvu družstva do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.

10 čl. 20 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi a schůzi samosprávy. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program. 4. Představenstvo je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o této skutečnosti rejstříkový soud. 5. Představenstvo má minimálně 5 členů, které volí členská schůze na dobu 5 let. Celkový počet členů představenstva musí mít vždy lichý počet. 6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 7. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku. 8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva družstva a 2 místopředsedy představenstva družstva. 9. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva 10. Člen představenstva je výkonným orgánem samosprávy. Každý člen představenstva má do své působnosti přidělenu jednu nebo maximálně dvě samosprávy. 11. Člen představenstva je prostředníkem mezi samosprávou a představenstvem družstva. 12. Spolupracuje s představenstvem družstva při vymáhání dlužných úhrad za užívání bytů (nebytových prostor), v působnosti příslušné samosprávy. 13. Dohlíží na dodržování pořádku v domě, upozorňuje na nedostatky, porušování stanov nebo příslušných právních předpisů. 14. Poskytuje představenstvu poradní stanoviska ve věcech své působnosti, pokud je o to představenstvem požádán. 15. Běžnou činnost družstva může organizovat a řídit ředitel jmenovaný a odvolaný představenstvem družstva. čl. 20a Jednání představenstva 1. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomná nadpoloviční většina jeho členů 2. Jednání představenstva řídí předseda představenstva nebo jeden z místopředsedů představenstva 3. Každý člen představenstva má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva 4. O každém jednání představenstva se pořizuje zápis. Ustanovení čl. 18 odst.6-8 stanov s použijí obdobně.

11 čl. 21 Předseda družstva 1. Předseda družstva je povinen a oprávněn: a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva družstva, b) jednat jménem představenstva a zastupovat družstvo navenek. 2. Předseda družstva odpovídá za výkon funkce představenstvu. 3. Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, podepisuje předseda spolu pověřeným členem představenstva nebo místopředseda spolu s pověřeným členem představenstva. čl. 22 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, nebo úhradě ztráty družstva. 3. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědna pouze členské schůzi družstva. 4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva a předsedy družstva veškeré informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 5. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze na dobu jednoho roku. Ze svého středu si volí předsedu, který jedná jménem kontrolní komise navenek. 6. Kontrolní komise ve smyslu zákona o účetnictví provádí 4x ročně kontrolu finanční prostředků. čl. 23 Návrh zástupce člena představenstva Každý člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu může kandidovat nebo být navržen jako kandidát na člena představenstva jiným členem družstva, který má právo nájmu družstevního bytu ke schválení za člena představenstva. čl. 24 Členská schůze samosprávy 1. V každé části domu s číslem popisným členové družstva, kteří mají právo nájmu družstevního bytu v tomto domě, si zvolí samosprávu s působnosti pouze pro tuto část domu. 2. Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové družstva projednávají a schvalují záležitosti, které spadají do okruhu působnosti samosprávy, seznamují se s činností a celkovým stavem družstva.

12 3. Členská schůze samosprávy navrhuje členské schůzi družstva ke schválení svého kandidáta do představenstva družstva, hlasovací právo na členské schůzi má pouze ten člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu. V případě společného členství platí zásada, že každý byt má jeden hlas. 4. Člen družstva může být členem pouze jedné samosprávy. V případě, že má právo nájmu k více družstevním bytům (nebytovému prostoru) zvolí si samosprávu, ve které chce být členem. Ostatním samosprávám, které se věc dotýká, své rozhodnutí o členství oznámí. 5. Členskou schůzi samosprávy svolává ten člen představenstva, do jehož působnosti příslušná samospráva patří a to podle potřeby, nejméně však jednou ročně.členskou schůzi je nutno svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů samosprávy, představenstvo nebo kontrolní komise a to do 14 dnů od předání výzvy, oznámením na nástěnce domu. V odůvodněných případech může členskou schůzi samosprávy svolat představenstvo nebo kontrolní komise z vlastní iniciativy. 6. Členskou schůzi samosprávy řídí člen představenstva. Pokud svolalo členskou schůzi samosprávy představenstvo nebo kontrolní komise, řídí schůze pověřený člen představenstva případně pověřený člen kontrolní komise. 7. Členská schůze samosprávy se svolává písemnou pozvánkou, může jí nahradit písemné oznámení vyvěšené nejméně 15 dnů před termínem jejího konání na určeném místě v domě. Na pozvánce se uvedou informace o pořadu jednání, datu jednání, místě a čase. 8. Členská schůze samosprávy je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Svá usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů na členské schůzi samosprávy. O počtu hlasu platí analogicky ustanovení čl.24, odst Jestliže na řádně ohlášené členské schůzi samosprávy není přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, může se členská schůze konat o půl hodiny později za přítomnosti nejméně 5 členů samosprávy. Jedná a rozhoduje se pouze o těch věcech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení se v tomto případě požaduje nadpoloviční většina přítomných členů samosprávy. V. Hospodaření družstva, vklady a fondy. čl. 25 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí z fondů vytvářených ze získaných příjmů z činnosti družstva. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí. 3. Úhrady za bydlení a poskytované služby spojené s bydlením a užíváním nebytových prostor dohodne představenstvo s nájemcem. Sepíše se členy i nečleny družstva nové nájemní smlouvy na užívání bytů a nebytových prostor. Tyto úhrady se budou platit měsíčně a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém který se platí nájemné podle platného právního předpisu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nestane-li se tak, vzniká nájemci povinnost zaplatit poplatek z prodlení a to do výše 0.05 procenta dlužné částky za každý den až do zaplacení, nejméně však 25,-Kč za každý započatý měsíc.

13 4. Družstvo pečuje o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečování efektivní správy movitého i nemovitého majetku. 5. Družstvo je povinno sestavit za každý účetní rok účetní uzávěrku. Spolu s roční uzávěrkou navrhne představenstvo způsob užití i rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty. Obojí schvaluje členská schůze. Zisk se dělí v poměru velikosti podílů členů k součtu podílů všech členů družstva. U členů, kteří byli členy družstva jen část roku, se zisk poměrně krátí. Při rozdělení budou upřednostněni nezbytné opravy domů, po odečtení částek připadajících na daně a odvody, na příděl do nedělitelného fondu a další účely schválené členskou schůzí čl Základní členský vklad činí Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 2. Každý člen je povinen jej uhradit při založení družstva. 3. Každý nový uchazeč o členství v již založeném družstvu je povinen se zavázat k zaplacení základního členského vkladu do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí za člena družstva. V téže lhůtě je povinen uhradit členský příspěveke výši (slovy: třista korun českých). Jestliže tak neučiní, členství nevznikne. 4. V případě prodlení s úhradou vkladu a majetkové účasti členů může družstvo kromě dlužné částky požadovat též úrok, který odpovídá dvojnásobku diskontní sazby stanovené ČNB v den prodlení. Při prodlení dlužníka je družstvo oprávněno požadovat i náhradu škody dle platných předpisů. čl. 27 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím před datem, k němuž se roční závěrka sestavuje. 3. Nárok má vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. čl. 28 Rozdělení a užití zisku O způsobu rozdělení a užití zisku rozhoduje na návrh představenstva členská schůze družstva.

14 čl. 29 Úhrada ztráty 1. Na základě rozhodnutí členské schůze je člen povinen přispět k úhradě ztráty až do výše odpovídající dvojnásobku jeho základního členského vkladu. Tato povinnost se vztahuje i na bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. 2. Uhrazovací povinnost se týká ztrát vzniklých za dobu členství. čl. 30 Nedělitelný fond 1. Při vzniku družstva se zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % základního jmění tj Kč(slovy: pět tisíc korun českých). 2. Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10% čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině zapisovaného základního jmění družstva tj Kč (slovy Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých). 3. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Za trvání družstva nesmí být použit k rozdělení mezi členy. čl. 31 Fond členských příspěvků 1. Při vzniku družstva se zřizuje fond členských příspěvků. 2. Do fondu členských příspěvků se budou ukládat všechny členské příspěvky, které budou pravidelně měsíčně placeny členy družstva, počínaje hospodářským měsícem termínu vzniku družstva. 3. Fond členských příspěvků slouží jako operativní fond ke krytí a úhradě nezbytných nutných provozních nákladů spojených s činností a prací družstva. Výši členských příspěvků v pravidelných platbách, splatné do každého 15.dne příslušného kalendářního měsíce, stanovuje pro každý hospodářský rok představenstvo družstva po schválení členskou schůzí. 4. Pro rok 1998 se stanovuje jednorázový příspěvek ve výši Kč (slovy: tři sta korun českých). Pro následující léta hospodaření družstva stanovuje pravidelný měsíční příspěvek členská schůze. 5. Fond členských příspěvků nepatří do základního jmění družstva a do nedělitelného fondu.

15 čl. 32 Fond členských podílů 1. Fond členských podílů se tvoří z peněžního, osobního nebo věcného plnění ve formě dalšího členského vkladu. 2. Prostředky fondu členských podílů se použijí na úhradu nákladů spojených s modernizací a rekonstrukcí bytového domu, k vrácení členských podílů při zániku členství, resp.po uvolnění bytu. 3. Fond členských podílů se eviduje podle jednotlivých členů. čl. 33 Fond oprav 1. Fond oprav se zřizuje při vzniku družstva. 2. Členská schůze má právo v případě potřeby rozhodnout, kdy a jakou částku budou jednotliví členové družstva povinni uhradit do fondu oprav. 3. Výše příspěvků pro jednotlivý byt je dána poměrem podlahových ploch bytu k součtu podlahových ploch všech bytů v domě. VI. Zrušení a likvidace družstva. čl Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů družstva, b) Prohlášením konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, 2. Usnesení členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 3. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 4. Podrobnější ustanovení o likvidaci, o sloučení, splynutí a rozdělení družstva obsahuje obchodní zákoník. 5. VII. Závěrečná ustanovení 1. Nájemníci, kteří se při založení družstva nestali jeho členy, mají nadále právo po pravidelné úhradě stanoveného zvýšeného nájemného byt užívat. V případě, že nájemné neuhradí ani po upomínce k zaplacení, nebo jiným závažným způsobem poruší nájemní smlouvu, má družstvo právo nájemníkovi nájemní smlouvu k užívání bytu vypovědět. Následně pak postupovat ve smyslu ustanovení občanského zákona č.509/91 Sb., jeho novel a doplňků. Případně po dohodě s obecním úřadem neplatícího nájemníka vystěhovat do přiděleného bytu, nebo jiného náhradného bydlení. To platí i v případě, kdy člen družstva zruší své členství a zůstává nájemníkem bytu.

16 2. Bydlící nečlen nemá právo na směnu, výměnu, podnájem ani pronájem prozatím užívaného bytu bez souhlasu představenstva. 3. Pro právní vztahy, které tyto stanovy neřeší, platí ustanovení obecně platných právních norem, kterými jsou zejména obchodní zákoník, občanský zákoník a další právní předpisy dotýkající se problematiky bytů a bytových družstev ap. 4. Tyto stanovy byly přijaty na schůzi dne a nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 5. Stanovy jsou k volnému nahlédnutí u určeného člena družstva.

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha.

Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. I. NÁZEV A SÍDLO Název spolku je Právník pro chudé z. s. (dále jen Spolek). Anglický ekvivalent jeho názvu zní Lawyer for poor people. Sídlem Spolku je Praha. II. ÚČEL Spolek je dobrovolný a samosprávný

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku

STANOVY. Čl. 2 Statut spolku STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slivenecké kostky, z. s. Sídlo: Jantarová 950/18, Praha 5 - Slivenec, 154 00 Čl. 2 Statut spolku 1. Slivenecké kostky, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolný a nezávislý

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více