STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, Praha 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13"

Transkript

1 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, Praha 13 úplné znění stanov k

2 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků bytů v domech č.p Suchý vršek, Praha 5 Nové Butovice, založeným za účelem účelem obstaratelských služeb v oblasti zprávy bytového a nebytového fondu v domech č.p , Suchý Vršek, Praha 5 Nové Butovice. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. čl. 2 1.Bytové družstvo přijalo název Bytové družstvo Větrná Hůrka se sídlem Suchý vršek 2119/6, Praha Družstvo je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. čl. 3 Vznik družstva Družstvo vzniklo na základě ustanovující členské schůze přijetím usnesení, v němž určilo zapisované základní jmění, schválilo stanovy a zvolilo orgány družstva, dnem zápisu do obchodního rejstříku. čl. 4 Předmět činnosti družstva: Organizuje přípravy a zajišťuje provoz bytových a nebytových prostor Zabezpečuje plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů spojené s bydlením pro členy družstva, pro fyzické i právnické osoby Zabezpečuje pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním výlučně základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí bytů a nebytových prostor Zabezpečuje rekonstrukci a modernizaci bytového celku Suchý Vršek , tj. 9 vchodů, , Praha 13 čl Zapisované základní jmění činí ,- Kč, (slovy: padesát tisíc korun českých). 2. Základní jmění tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové zaplatili, nebo k jejichž splacení se zavázali při vstupu do družstva. 3. Základní jmění se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů a nebo skončením členství v družstvu. 4. Základní jmění se eviduje podle jednotlivých členů.

3 II. Členství v družstvu. čl. 6 Vznik členství 1. Členem družstva může být fyzická osoba způsobilá k právům a právním úkonům s trvalým pobytem v České republice, která je občanem České republiky, nebo i právnická osoba, která má sídlo v České republice a je oprávněným nájemcem bytu v domech č.p.2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 Suchý vršek, v Praha 5 Nové Butovice. Členství vzniká vyslovením souhlasu se členstvím na ustanovující schůzi, jehož podmínkou je závazek úhrady příslušné části kupní smlouvy, přijetí usnesení této schůze, po zaplacení základního členského vkladu a členského příspěvku. 2. Oprávněnému nájemci bytu v domě, který podá přihlášku do družstva po ustanovující schůzi družstva, nejpozději však do podpisu kupní smlouvy, vznikne členství v družstvu dnem vzniku družstva, pokud se zavázal k úhradě příslušné části kupní smlouvy, zaplatil základní členský vklad a členský příspěvek. 3. O vzniku členství rozhoduje představenstvo. Stanoví výši základního vkladu a členského příspěvku. V případech výměny bytových jednotek při převodu práv a povinností člena bytového družstva, žadatel o členství předloží k přihlášce doklady o dodržování platební disciplíny, zejména v oblasti nájmu bytu a poskytovaných služeb. Předpokladem vzniku členství je bezúhonnost. 4. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli, kterého nepřijala za člena do 30ti dní od konečného rozhodnutí o zamítnutí členství. čl. 7 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, úmrtím, zánikem nebo likvidací družstva. 2. Dohodne-li se družstvo na skončení členství, končí členství sjednaným dnem po vypořádání všech závazků. 3. Vystoupením zaniká členství v družstvu uplynutím lhůty 3 měsíců. Tato lhůta počíná běžet prvého kalendářního dne měsíce následujícího po doručení oznámení člena o vystoupení. Nedílnou součástí písemného oznámení o vystoupení z družstva je ověřený podpis vystupujícího člena nebo společných členů. Oznámení o vystoupení z družstva může člen odvolat písemnou formou s ověřeným podpisem. 4. Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému v dědickém řízení připadl členský podíl (základní členský vklad a další členský vklad). S převodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu.

4 5. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo družstva. Členství zaniká jestliže, a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti stanovené zákonem, stanovami, nebo rozhodnutím orgánů družstva, b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, c) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují dobré mravy v domě, zejména opakovaně porušují pořádek v domě d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členům družstva, e) neplatí úhradu za služby spojené s bydlením nebo užíváním nebytových prostor po dobu delší než 3 měsíce ve stanovené výši, nebo nezaplatil po stanovenou dobu další členský vklad, f) představenstvo může o vyloučení z družstva rozhodnout jen tehdy, dalo-li členovi předem dopisem doručeným do vlastních rukou výstrahu a člen ve stanovené lhůtě své pochybení nenapravil. g) Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být rovněž doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká uplynutím 15ti dnů od doručení rozhodnutí. h) Nesouhlasí-li člen družstva s vyloučením, může do 15ti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení požádat o přezkoumání členskou schůzi, nebo se obrátit na soud. Rozhodnutí členské schůze nabývá platnost 15. dnem ode dne doručení rozhodnutí o zániku členství. V případě soudního rozhodnutí nabytím právní moci rozsudku. 6. Likvidací družstva: v tomto případě členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 7. Dnem podpisu smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví, nerozhodne-li se člen setrvat v družstvu, což se uvede ve smlouvě. čl. 8 Práva členů družstva Člen družstva má právo zejména: 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo, nebo prostřednictvím svých volených orgánů 2. Volit a být volen do orgánů družstva. 3. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován ve lhůtě stanovené členskou schůzí. 4. Užívat byt i nebytové prostory, které má v nájmu, účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat další výhody člena družstva. 5. Nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství. Nahlížet do roční účetní závěrky a účetních dokladů se závěrkou souvisejících a návrhu na rozdělení zisku, nebo podílu na ztrátě, do uzavřených smluv a vyhlášených soutěží investičních oprav ap. do zápisů ze schůzí a všech ostatních dokladů a písemností družstva. 6. Požadovat každoroční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh na úhradu a poskytovaných služeb. 7. Převést členská práva a povinnosti na jinou fyzickou osobu včetně práva na užívání bytu.

5 8. Při zániku členství za trvání družstva na vypořádání podílu. Představenstvo družstva do 30 dnů po zániku členství předloží návrh na vypořádání členského podílu, který bude vyplacen do měsíce po uvolnění a předání bytu. 9. Při skončení členství neztrácí bývalý člen práva vyplývající z nájemní smlouvy. 10. Neakceptuje-li nájemce bytu podmínky členství v družstvu, má člen družstva právo převzít závazek členského vkladu se všemi právy z toho vyplývajícími. 11. Členové družstva mají právo se nechat zastupovat na členské schůzi na základě ověřené plné moci. Písemné zmocnění k zastupování předloží představenstvu družstva k registraci. Zmocnění má platnost pouze na konkrétní jednání, je odvolatelné. Každý zmocněnec má při hlasování tolik hlasů, kolik jich od členů k zastupování obdržel. Zmocněnci nejsou oprávněni rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného jmění, splynutí,sloučení,rozdělení nebo o jiném zániku družstva, o dispozicích s majetkem družstva, které je výlučně v pravomoci členské schůze. čl. 9 Povinnosti členů družstva Člen družstva je povinen zejména: 1. Dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členských schůzí a dalších volených orgánů družstva. 2. Uhradit základní členský vklad, pravidelně uhradit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a uhradit další členský vklad a členský příspěvek tvořící podíl člena na kupní ceně domu s příslušenstvím ve stanovených splátkách a lhůtách. 3. Na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva. 4. Chránit majetek družstva. 5. Užívat byt pouze k účelům, pro které byly určeny. 6. Oznamovat družstvu změny trvající déle než 2 měsíce, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a rozúčtování záloh za plnění poskytovaná s nájmem bytu a nebytových prostor. Neučiní-li tak, nebo se nebude shodovat uvedený počet osob se skutečností, bude započteno k výpočtům 10 osob. 7. Zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v bytě. Umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav. 8. Pokud chce člen družstva provádět stavební úpravy v bytě, je povinen podat písemnou žádost představenstvu družstva. čl. 10 Povinnosti družstva Družstvo má kromě práv a povinností uvedených v zákonných předpisech a stanovách zejména tyto povinnosti: 1. Vytvářet podmínky pro uplatnění práv svých členů. 2. Vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob. 3. Vést seznam všech svých členů v souladu s ustanovením 228 obchodního zákoníku. 4. Vést účetnictví v rozsahu stanoveném pro bytová družstva obecně závaznými předpisy a zabezpečovat administrativní činnosti nezbytné pro řádný chod družstva, za každý rok je povinno dle 252 obchodního zákoníku sestavit účetní závěrku.

6 5. Pokud nebude správu svého majetku zajišťovat samo, zajistí její výkon smluvně, s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou. V případě potřeby větších oprav či vynaložení nákladů neodsouhlasených členskou schůzí v rámci představenstvem předloženého ročního hospodářského plánu a přesahujících ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), musí podmínky vynaložení nákladů odsouhlasit většinou hlasů jednotlivé schůze samospráv. Výjimku tvoří financování nákladů v domě spojených: a)s většími opravami, které je nutné provést bez odkladu s ohledem na havarijní stav domu nebo jeho vnitřních rozvodů tak, aby všichni družstevníci měli zaručen řádný výkon svých práv spojených s užíváním bytové jednotky, v tomto případě může družstvo provést jen nejnutnější zabezpečovací práce a dále je povinno si vyžádat dodatečné schválení členské schůze. b) s pravidelnými kontrolami a revizemi vybavení a technických zařízení domu c)vrácení členského podílu dle zákona a stanov 6. Vydávat vnitrodružstevní předpisy podrobněji upravující vnitřní vztahy v družstvu a kontrolovat jejich plnění. III. Disposice s bytovým a nebytovým fondem čl Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členovi (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Pro nájem nebytových prostor to platí obdobně. 2. Členovi vzniká právo na uzavření smlouvy: a) vstupem do družstva v důsledku zachování stávajících nájemních poměrů v domech č.p , Suchý vršek, Praha 5 Nové Butovice. b) na základě rozhodnutí o navázání nájemního poměru vydaného příslušným orgánem družstva c) převodem členských práv a povinností d) na základě schválené a uskutečněné výměny, e) zděděním členského podílu. 3. Práva a povinnosti z nájmu bytu a společného nájmu bytu upravuje občanský zákoník. Práva a povinnosti z nájmu nebytových prostor upravuje zák.č.116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4. Pronajmout byt nebo jeho část může člen družstva, a to po předešlém písemném souhlasu představenstva družstva. 5. Nájemci bytu provádějí běžnou údržbu a opravy v bytě na své náklady. Rozsah a výčet věcí a vnitřního vybavení upravuje vládní nařízení, kterým se provádí obč.z.258/95 Sb.

7 IV. Orgány družstva čl. 12 Družstvo jako společenství je řízeno samými členy, prostřednictvím jeho orgánů, které pracují podle zásady družstevní demokracie. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo družstva c) kontrolní komise d) samospráva čl. 13 Volba členů orgánů družstva 1. Do volených orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob. 2. Funkční období členů volených orgánů družstva je jednoleté. 3. Členové orgánů družstva mohou být voleni i pro další funkční období. 4. Představenstvo a kontrolní komisi volí členská schůze. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 50% členů a pro návrh na volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina. čl Členové volených orgánů družstva jsou povinni plnit svěřené úkoly a své funkce vykonávat svědomitě. 2. Členové volených orgánů družstva jsou povinni při výkonu svých funkcí dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. 3. Nároky družstva mohou být u soudu uplatněny jen po předchozím souhlasu členské schůze. Členská schůze může schválit i smír v této věci. čl Člena voleného orgánu družstva, který neplní řádně svou funkci, může před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který ho zvolil. 2. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Povinnost vyknávat funkci skončí dnem, kdy orgán vyslovil souhlas se zproštěním funkce. 3. Volený orgán může povolat zastupujícího člena na dobu, než bude možné uskutečnit řádnou volbu nového člena.

8 4. Funkce člena představenstva družstva a člena kontrolní komise družstva jsou neslučitelné. 5. Dále je nepřípustné, aby člen představenstva a člen kontrolní komise družstva byli manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 6. Členům orgánů družstva lze přiznat za výkon funkce odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva. čl. 16 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Schází se podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok. Musí být svolána vždy, požádá-li o to jedna čtvrtina členů družstva, nebo kontrolní komise. 3. Do jednoho měsíce musí být dále členská schůze svolána z následujících důvodů: a) podá-li k ní odvolání člen vyloučený představenstvem (dle čl.7.odst.5) b) podá-li k ní odvolání nepřijatý zájemce o členství v družstvu, c) k odvolání člena představenstva, nebo člena kontrolní komise, nemůže-li vykonávat svoji funkci po dobu delší dvou měsíců a současně k volbě nového člena představenstva nebo člena kontrolní komise. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva písemnou pozvánkou, kterou vyvěsí nejméně 15 dnů před termínem jejího konání na určené místo v domě. Členům družstva, kteří pro tento účel oznámí dobu a adresu pobytu mimo byt, jehož jsou nájemci, bude zaslána pozvánka doporučeně na oznámenou adresu čl. 17 Působnost členské schůze 1. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy družstva b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat roční uzávěrku, zprávu o hospodaření družstva a schvalovat představenstvem předložený roční hospodářský plán, který musí obsahovat zejména plán oprav a výši předpisu nájemného a záloh na služby pro příslušný rok d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného jmění f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o jiném zániku družstva h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva ve věcech zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva, o vyloučení z družstva, o přezkoumání zamítnutí žádosti směny nájmu bytu nebo nebytového prostoru ch)rozhodovat o použití nedělitelného fondu i) rozhodovat o možnosti zavázat se k dalšímu členskému vkladu j) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, kterou se vyhradí.

9 2. V případech uvedených v bodě 1.písm.h) může členská schůze pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci rozhodnout do 30 dnů. 3. Členská schůze může rozhodovat i o dalších záležitostech, které si vyhradí. čl. 18 Jednání členské schůze 1. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 50% členů a pro návrh na volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných. 2. Usnesení včetně volby představenstva družstva a kontrolní komise je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů družstva. 3. Každý člen družstva má jeden hlas. Jeden hlas rovněž přísluší manželům společným členům družstva. 4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 5. Členskou schůzi řídí člen družstva zvolený členskou schůzí. 6. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 7. K zápisu se přikládají: a) prezenční listina přítomných b) pozvánka na schůzi c) podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 8. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 9. Každý zápis musí být ověřen 2. členy družstva. čl. 19 Neplatnost usnesení členské schůze Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li písemně o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku písemně oznámil představenstvu družstva do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.

10 čl. 20 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi a schůzi samosprávy. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program. 4. Představenstvo je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o této skutečnosti rejstříkový soud. 5. Představenstvo má minimálně 5 členů, které volí členská schůze na dobu 5 let. Celkový počet členů představenstva musí mít vždy lichý počet. 6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 7. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku. 8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva družstva a 2 místopředsedy představenstva družstva. 9. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva 10. Člen představenstva je výkonným orgánem samosprávy. Každý člen představenstva má do své působnosti přidělenu jednu nebo maximálně dvě samosprávy. 11. Člen představenstva je prostředníkem mezi samosprávou a představenstvem družstva. 12. Spolupracuje s představenstvem družstva při vymáhání dlužných úhrad za užívání bytů (nebytových prostor), v působnosti příslušné samosprávy. 13. Dohlíží na dodržování pořádku v domě, upozorňuje na nedostatky, porušování stanov nebo příslušných právních předpisů. 14. Poskytuje představenstvu poradní stanoviska ve věcech své působnosti, pokud je o to představenstvem požádán. 15. Běžnou činnost družstva může organizovat a řídit ředitel jmenovaný a odvolaný představenstvem družstva. čl. 20a Jednání představenstva 1. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomná nadpoloviční většina jeho členů 2. Jednání představenstva řídí předseda představenstva nebo jeden z místopředsedů představenstva 3. Každý člen představenstva má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva 4. O každém jednání představenstva se pořizuje zápis. Ustanovení čl. 18 odst.6-8 stanov s použijí obdobně.

11 čl. 21 Předseda družstva 1. Předseda družstva je povinen a oprávněn: a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva družstva, b) jednat jménem představenstva a zastupovat družstvo navenek. 2. Předseda družstva odpovídá za výkon funkce představenstvu. 3. Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, podepisuje předseda spolu pověřeným členem představenstva nebo místopředseda spolu s pověřeným členem představenstva. čl. 22 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, nebo úhradě ztráty družstva. 3. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědna pouze členské schůzi družstva. 4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva a předsedy družstva veškeré informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 5. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze na dobu jednoho roku. Ze svého středu si volí předsedu, který jedná jménem kontrolní komise navenek. 6. Kontrolní komise ve smyslu zákona o účetnictví provádí 4x ročně kontrolu finanční prostředků. čl. 23 Návrh zástupce člena představenstva Každý člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu může kandidovat nebo být navržen jako kandidát na člena představenstva jiným členem družstva, který má právo nájmu družstevního bytu ke schválení za člena představenstva. čl. 24 Členská schůze samosprávy 1. V každé části domu s číslem popisným členové družstva, kteří mají právo nájmu družstevního bytu v tomto domě, si zvolí samosprávu s působnosti pouze pro tuto část domu. 2. Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové družstva projednávají a schvalují záležitosti, které spadají do okruhu působnosti samosprávy, seznamují se s činností a celkovým stavem družstva.

12 3. Členská schůze samosprávy navrhuje členské schůzi družstva ke schválení svého kandidáta do představenstva družstva, hlasovací právo na členské schůzi má pouze ten člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu. V případě společného členství platí zásada, že každý byt má jeden hlas. 4. Člen družstva může být členem pouze jedné samosprávy. V případě, že má právo nájmu k více družstevním bytům (nebytovému prostoru) zvolí si samosprávu, ve které chce být členem. Ostatním samosprávám, které se věc dotýká, své rozhodnutí o členství oznámí. 5. Členskou schůzi samosprávy svolává ten člen představenstva, do jehož působnosti příslušná samospráva patří a to podle potřeby, nejméně však jednou ročně.členskou schůzi je nutno svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů samosprávy, představenstvo nebo kontrolní komise a to do 14 dnů od předání výzvy, oznámením na nástěnce domu. V odůvodněných případech může členskou schůzi samosprávy svolat představenstvo nebo kontrolní komise z vlastní iniciativy. 6. Členskou schůzi samosprávy řídí člen představenstva. Pokud svolalo členskou schůzi samosprávy představenstvo nebo kontrolní komise, řídí schůze pověřený člen představenstva případně pověřený člen kontrolní komise. 7. Členská schůze samosprávy se svolává písemnou pozvánkou, může jí nahradit písemné oznámení vyvěšené nejméně 15 dnů před termínem jejího konání na určeném místě v domě. Na pozvánce se uvedou informace o pořadu jednání, datu jednání, místě a čase. 8. Členská schůze samosprávy je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Svá usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů na členské schůzi samosprávy. O počtu hlasu platí analogicky ustanovení čl.24, odst Jestliže na řádně ohlášené členské schůzi samosprávy není přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, může se členská schůze konat o půl hodiny později za přítomnosti nejméně 5 členů samosprávy. Jedná a rozhoduje se pouze o těch věcech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení se v tomto případě požaduje nadpoloviční většina přítomných členů samosprávy. V. Hospodaření družstva, vklady a fondy. čl. 25 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí z fondů vytvářených ze získaných příjmů z činnosti družstva. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí. 3. Úhrady za bydlení a poskytované služby spojené s bydlením a užíváním nebytových prostor dohodne představenstvo s nájemcem. Sepíše se členy i nečleny družstva nové nájemní smlouvy na užívání bytů a nebytových prostor. Tyto úhrady se budou platit měsíčně a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém který se platí nájemné podle platného právního předpisu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nestane-li se tak, vzniká nájemci povinnost zaplatit poplatek z prodlení a to do výše 0.05 procenta dlužné částky za každý den až do zaplacení, nejméně však 25,-Kč za každý započatý měsíc.

13 4. Družstvo pečuje o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečování efektivní správy movitého i nemovitého majetku. 5. Družstvo je povinno sestavit za každý účetní rok účetní uzávěrku. Spolu s roční uzávěrkou navrhne představenstvo způsob užití i rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty. Obojí schvaluje členská schůze. Zisk se dělí v poměru velikosti podílů členů k součtu podílů všech členů družstva. U členů, kteří byli členy družstva jen část roku, se zisk poměrně krátí. Při rozdělení budou upřednostněni nezbytné opravy domů, po odečtení částek připadajících na daně a odvody, na příděl do nedělitelného fondu a další účely schválené členskou schůzí čl Základní členský vklad činí Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 2. Každý člen je povinen jej uhradit při založení družstva. 3. Každý nový uchazeč o členství v již založeném družstvu je povinen se zavázat k zaplacení základního členského vkladu do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí za člena družstva. V téže lhůtě je povinen uhradit členský příspěveke výši (slovy: třista korun českých). Jestliže tak neučiní, členství nevznikne. 4. V případě prodlení s úhradou vkladu a majetkové účasti členů může družstvo kromě dlužné částky požadovat též úrok, který odpovídá dvojnásobku diskontní sazby stanovené ČNB v den prodlení. Při prodlení dlužníka je družstvo oprávněno požadovat i náhradu škody dle platných předpisů. čl. 27 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím před datem, k němuž se roční závěrka sestavuje. 3. Nárok má vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. čl. 28 Rozdělení a užití zisku O způsobu rozdělení a užití zisku rozhoduje na návrh představenstva členská schůze družstva.

14 čl. 29 Úhrada ztráty 1. Na základě rozhodnutí členské schůze je člen povinen přispět k úhradě ztráty až do výše odpovídající dvojnásobku jeho základního členského vkladu. Tato povinnost se vztahuje i na bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. 2. Uhrazovací povinnost se týká ztrát vzniklých za dobu členství. čl. 30 Nedělitelný fond 1. Při vzniku družstva se zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % základního jmění tj Kč(slovy: pět tisíc korun českých). 2. Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10% čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině zapisovaného základního jmění družstva tj Kč (slovy Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých). 3. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Za trvání družstva nesmí být použit k rozdělení mezi členy. čl. 31 Fond členských příspěvků 1. Při vzniku družstva se zřizuje fond členských příspěvků. 2. Do fondu členských příspěvků se budou ukládat všechny členské příspěvky, které budou pravidelně měsíčně placeny členy družstva, počínaje hospodářským měsícem termínu vzniku družstva. 3. Fond členských příspěvků slouží jako operativní fond ke krytí a úhradě nezbytných nutných provozních nákladů spojených s činností a prací družstva. Výši členských příspěvků v pravidelných platbách, splatné do každého 15.dne příslušného kalendářního měsíce, stanovuje pro každý hospodářský rok představenstvo družstva po schválení členskou schůzí. 4. Pro rok 1998 se stanovuje jednorázový příspěvek ve výši Kč (slovy: tři sta korun českých). Pro následující léta hospodaření družstva stanovuje pravidelný měsíční příspěvek členská schůze. 5. Fond členských příspěvků nepatří do základního jmění družstva a do nedělitelného fondu.

15 čl. 32 Fond členských podílů 1. Fond členských podílů se tvoří z peněžního, osobního nebo věcného plnění ve formě dalšího členského vkladu. 2. Prostředky fondu členských podílů se použijí na úhradu nákladů spojených s modernizací a rekonstrukcí bytového domu, k vrácení členských podílů při zániku členství, resp.po uvolnění bytu. 3. Fond členských podílů se eviduje podle jednotlivých členů. čl. 33 Fond oprav 1. Fond oprav se zřizuje při vzniku družstva. 2. Členská schůze má právo v případě potřeby rozhodnout, kdy a jakou částku budou jednotliví členové družstva povinni uhradit do fondu oprav. 3. Výše příspěvků pro jednotlivý byt je dána poměrem podlahových ploch bytu k součtu podlahových ploch všech bytů v domě. VI. Zrušení a likvidace družstva. čl Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů družstva, b) Prohlášením konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, 2. Usnesení členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 3. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 4. Podrobnější ustanovení o likvidaci, o sloučení, splynutí a rozdělení družstva obsahuje obchodní zákoník. 5. VII. Závěrečná ustanovení 1. Nájemníci, kteří se při založení družstva nestali jeho členy, mají nadále právo po pravidelné úhradě stanoveného zvýšeného nájemného byt užívat. V případě, že nájemné neuhradí ani po upomínce k zaplacení, nebo jiným závažným způsobem poruší nájemní smlouvu, má družstvo právo nájemníkovi nájemní smlouvu k užívání bytu vypovědět. Následně pak postupovat ve smyslu ustanovení občanského zákona č.509/91 Sb., jeho novel a doplňků. Případně po dohodě s obecním úřadem neplatícího nájemníka vystěhovat do přiděleného bytu, nebo jiného náhradného bydlení. To platí i v případě, kdy člen družstva zruší své členství a zůstává nájemníkem bytu.

16 2. Bydlící nečlen nemá právo na směnu, výměnu, podnájem ani pronájem prozatím užívaného bytu bez souhlasu představenstva. 3. Pro právní vztahy, které tyto stanovy neřeší, platí ustanovení obecně platných právních norem, kterými jsou zejména obchodní zákoník, občanský zákoník a další právní předpisy dotýkající se problematiky bytů a bytových družstev ap. 4. Tyto stanovy byly přijaty na schůzi dne a nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 5. Stanovy jsou k volnému nahlédnutí u určeného člena družstva.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více