STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, Praha 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13"

Transkript

1 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, Praha 13 úplné znění stanov k

2 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků bytů v domech č.p Suchý vršek, Praha 5 Nové Butovice, založeným za účelem účelem obstaratelských služeb v oblasti zprávy bytového a nebytového fondu v domech č.p , Suchý Vršek, Praha 5 Nové Butovice. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. čl. 2 1.Bytové družstvo přijalo název Bytové družstvo Větrná Hůrka se sídlem Suchý vršek 2119/6, Praha Družstvo je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. čl. 3 Vznik družstva Družstvo vzniklo na základě ustanovující členské schůze přijetím usnesení, v němž určilo zapisované základní jmění, schválilo stanovy a zvolilo orgány družstva, dnem zápisu do obchodního rejstříku. čl. 4 Předmět činnosti družstva: Organizuje přípravy a zajišťuje provoz bytových a nebytových prostor Zabezpečuje plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů spojené s bydlením pro členy družstva, pro fyzické i právnické osoby Zabezpečuje pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním výlučně základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí bytů a nebytových prostor Zabezpečuje rekonstrukci a modernizaci bytového celku Suchý Vršek , tj. 9 vchodů, , Praha 13 čl Zapisované základní jmění činí ,- Kč, (slovy: padesát tisíc korun českých). 2. Základní jmění tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové zaplatili, nebo k jejichž splacení se zavázali při vstupu do družstva. 3. Základní jmění se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů a nebo skončením členství v družstvu. 4. Základní jmění se eviduje podle jednotlivých členů.

3 II. Členství v družstvu. čl. 6 Vznik členství 1. Členem družstva může být fyzická osoba způsobilá k právům a právním úkonům s trvalým pobytem v České republice, která je občanem České republiky, nebo i právnická osoba, která má sídlo v České republice a je oprávněným nájemcem bytu v domech č.p.2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 Suchý vršek, v Praha 5 Nové Butovice. Členství vzniká vyslovením souhlasu se členstvím na ustanovující schůzi, jehož podmínkou je závazek úhrady příslušné části kupní smlouvy, přijetí usnesení této schůze, po zaplacení základního členského vkladu a členského příspěvku. 2. Oprávněnému nájemci bytu v domě, který podá přihlášku do družstva po ustanovující schůzi družstva, nejpozději však do podpisu kupní smlouvy, vznikne členství v družstvu dnem vzniku družstva, pokud se zavázal k úhradě příslušné části kupní smlouvy, zaplatil základní členský vklad a členský příspěvek. 3. O vzniku členství rozhoduje představenstvo. Stanoví výši základního vkladu a členského příspěvku. V případech výměny bytových jednotek při převodu práv a povinností člena bytového družstva, žadatel o členství předloží k přihlášce doklady o dodržování platební disciplíny, zejména v oblasti nájmu bytu a poskytovaných služeb. Předpokladem vzniku členství je bezúhonnost. 4. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli, kterého nepřijala za člena do 30ti dní od konečného rozhodnutí o zamítnutí členství. čl. 7 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, úmrtím, zánikem nebo likvidací družstva. 2. Dohodne-li se družstvo na skončení členství, končí členství sjednaným dnem po vypořádání všech závazků. 3. Vystoupením zaniká členství v družstvu uplynutím lhůty 3 měsíců. Tato lhůta počíná běžet prvého kalendářního dne měsíce následujícího po doručení oznámení člena o vystoupení. Nedílnou součástí písemného oznámení o vystoupení z družstva je ověřený podpis vystupujícího člena nebo společných členů. Oznámení o vystoupení z družstva může člen odvolat písemnou formou s ověřeným podpisem. 4. Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému v dědickém řízení připadl členský podíl (základní členský vklad a další členský vklad). S převodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu.

4 5. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo družstva. Členství zaniká jestliže, a) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti stanovené zákonem, stanovami, nebo rozhodnutím orgánů družstva, b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, c) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují dobré mravy v domě, zejména opakovaně porušují pořádek v domě d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členům družstva, e) neplatí úhradu za služby spojené s bydlením nebo užíváním nebytových prostor po dobu delší než 3 měsíce ve stanovené výši, nebo nezaplatil po stanovenou dobu další členský vklad, f) představenstvo může o vyloučení z družstva rozhodnout jen tehdy, dalo-li členovi předem dopisem doručeným do vlastních rukou výstrahu a člen ve stanovené lhůtě své pochybení nenapravil. g) Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být rovněž doručeno do vlastních rukou a musí v něm být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká uplynutím 15ti dnů od doručení rozhodnutí. h) Nesouhlasí-li člen družstva s vyloučením, může do 15ti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o vyloučení požádat o přezkoumání členskou schůzi, nebo se obrátit na soud. Rozhodnutí členské schůze nabývá platnost 15. dnem ode dne doručení rozhodnutí o zániku členství. V případě soudního rozhodnutí nabytím právní moci rozsudku. 6. Likvidací družstva: v tomto případě členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 7. Dnem podpisu smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví, nerozhodne-li se člen setrvat v družstvu, což se uvede ve smlouvě. čl. 8 Práva členů družstva Člen družstva má právo zejména: 1. Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo, nebo prostřednictvím svých volených orgánů 2. Volit a být volen do orgánů družstva. 3. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován ve lhůtě stanovené členskou schůzí. 4. Užívat byt i nebytové prostory, které má v nájmu, účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat další výhody člena družstva. 5. Nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství. Nahlížet do roční účetní závěrky a účetních dokladů se závěrkou souvisejících a návrhu na rozdělení zisku, nebo podílu na ztrátě, do uzavřených smluv a vyhlášených soutěží investičních oprav ap. do zápisů ze schůzí a všech ostatních dokladů a písemností družstva. 6. Požadovat každoroční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh na úhradu a poskytovaných služeb. 7. Převést členská práva a povinnosti na jinou fyzickou osobu včetně práva na užívání bytu.

5 8. Při zániku členství za trvání družstva na vypořádání podílu. Představenstvo družstva do 30 dnů po zániku členství předloží návrh na vypořádání členského podílu, který bude vyplacen do měsíce po uvolnění a předání bytu. 9. Při skončení členství neztrácí bývalý člen práva vyplývající z nájemní smlouvy. 10. Neakceptuje-li nájemce bytu podmínky členství v družstvu, má člen družstva právo převzít závazek členského vkladu se všemi právy z toho vyplývajícími. 11. Členové družstva mají právo se nechat zastupovat na členské schůzi na základě ověřené plné moci. Písemné zmocnění k zastupování předloží představenstvu družstva k registraci. Zmocnění má platnost pouze na konkrétní jednání, je odvolatelné. Každý zmocněnec má při hlasování tolik hlasů, kolik jich od členů k zastupování obdržel. Zmocněnci nejsou oprávněni rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného jmění, splynutí,sloučení,rozdělení nebo o jiném zániku družstva, o dispozicích s majetkem družstva, které je výlučně v pravomoci členské schůze. čl. 9 Povinnosti členů družstva Člen družstva je povinen zejména: 1. Dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členských schůzí a dalších volených orgánů družstva. 2. Uhradit základní členský vklad, pravidelně uhradit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a uhradit další členský vklad a členský příspěvek tvořící podíl člena na kupní ceně domu s příslušenstvím ve stanovených splátkách a lhůtách. 3. Na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva. 4. Chránit majetek družstva. 5. Užívat byt pouze k účelům, pro které byly určeny. 6. Oznamovat družstvu změny trvající déle než 2 měsíce, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a rozúčtování záloh za plnění poskytovaná s nájmem bytu a nebytových prostor. Neučiní-li tak, nebo se nebude shodovat uvedený počet osob se skutečností, bude započteno k výpočtům 10 osob. 7. Zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v bytě. Umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav. 8. Pokud chce člen družstva provádět stavební úpravy v bytě, je povinen podat písemnou žádost představenstvu družstva. čl. 10 Povinnosti družstva Družstvo má kromě práv a povinností uvedených v zákonných předpisech a stanovách zejména tyto povinnosti: 1. Vytvářet podmínky pro uplatnění práv svých členů. 2. Vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob. 3. Vést seznam všech svých členů v souladu s ustanovením 228 obchodního zákoníku. 4. Vést účetnictví v rozsahu stanoveném pro bytová družstva obecně závaznými předpisy a zabezpečovat administrativní činnosti nezbytné pro řádný chod družstva, za každý rok je povinno dle 252 obchodního zákoníku sestavit účetní závěrku.

6 5. Pokud nebude správu svého majetku zajišťovat samo, zajistí její výkon smluvně, s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou. V případě potřeby větších oprav či vynaložení nákladů neodsouhlasených členskou schůzí v rámci představenstvem předloženého ročního hospodářského plánu a přesahujících ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), musí podmínky vynaložení nákladů odsouhlasit většinou hlasů jednotlivé schůze samospráv. Výjimku tvoří financování nákladů v domě spojených: a)s většími opravami, které je nutné provést bez odkladu s ohledem na havarijní stav domu nebo jeho vnitřních rozvodů tak, aby všichni družstevníci měli zaručen řádný výkon svých práv spojených s užíváním bytové jednotky, v tomto případě může družstvo provést jen nejnutnější zabezpečovací práce a dále je povinno si vyžádat dodatečné schválení členské schůze. b) s pravidelnými kontrolami a revizemi vybavení a technických zařízení domu c)vrácení členského podílu dle zákona a stanov 6. Vydávat vnitrodružstevní předpisy podrobněji upravující vnitřní vztahy v družstvu a kontrolovat jejich plnění. III. Disposice s bytovým a nebytovým fondem čl Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členovi (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Pro nájem nebytových prostor to platí obdobně. 2. Členovi vzniká právo na uzavření smlouvy: a) vstupem do družstva v důsledku zachování stávajících nájemních poměrů v domech č.p , Suchý vršek, Praha 5 Nové Butovice. b) na základě rozhodnutí o navázání nájemního poměru vydaného příslušným orgánem družstva c) převodem členských práv a povinností d) na základě schválené a uskutečněné výměny, e) zděděním členského podílu. 3. Práva a povinnosti z nájmu bytu a společného nájmu bytu upravuje občanský zákoník. Práva a povinnosti z nájmu nebytových prostor upravuje zák.č.116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4. Pronajmout byt nebo jeho část může člen družstva, a to po předešlém písemném souhlasu představenstva družstva. 5. Nájemci bytu provádějí běžnou údržbu a opravy v bytě na své náklady. Rozsah a výčet věcí a vnitřního vybavení upravuje vládní nařízení, kterým se provádí obč.z.258/95 Sb.

7 IV. Orgány družstva čl. 12 Družstvo jako společenství je řízeno samými členy, prostřednictvím jeho orgánů, které pracují podle zásady družstevní demokracie. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo družstva c) kontrolní komise d) samospráva čl. 13 Volba členů orgánů družstva 1. Do volených orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob. 2. Funkční období členů volených orgánů družstva je jednoleté. 3. Členové orgánů družstva mohou být voleni i pro další funkční období. 4. Představenstvo a kontrolní komisi volí členská schůze. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 50% členů a pro návrh na volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina. čl Členové volených orgánů družstva jsou povinni plnit svěřené úkoly a své funkce vykonávat svědomitě. 2. Členové volených orgánů družstva jsou povinni při výkonu svých funkcí dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. 3. Nároky družstva mohou být u soudu uplatněny jen po předchozím souhlasu členské schůze. Členská schůze může schválit i smír v této věci. čl Člena voleného orgánu družstva, který neplní řádně svou funkci, může před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který ho zvolil. 2. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Povinnost vyknávat funkci skončí dnem, kdy orgán vyslovil souhlas se zproštěním funkce. 3. Volený orgán může povolat zastupujícího člena na dobu, než bude možné uskutečnit řádnou volbu nového člena.

8 4. Funkce člena představenstva družstva a člena kontrolní komise družstva jsou neslučitelné. 5. Dále je nepřípustné, aby člen představenstva a člen kontrolní komise družstva byli manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 6. Členům orgánů družstva lze přiznat za výkon funkce odměnu podle zásad schválených členskou schůzí družstva. čl. 16 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Schází se podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok. Musí být svolána vždy, požádá-li o to jedna čtvrtina členů družstva, nebo kontrolní komise. 3. Do jednoho měsíce musí být dále členská schůze svolána z následujících důvodů: a) podá-li k ní odvolání člen vyloučený představenstvem (dle čl.7.odst.5) b) podá-li k ní odvolání nepřijatý zájemce o členství v družstvu, c) k odvolání člena představenstva, nebo člena kontrolní komise, nemůže-li vykonávat svoji funkci po dobu delší dvou měsíců a současně k volbě nového člena představenstva nebo člena kontrolní komise. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva písemnou pozvánkou, kterou vyvěsí nejméně 15 dnů před termínem jejího konání na určené místo v domě. Členům družstva, kteří pro tento účel oznámí dobu a adresu pobytu mimo byt, jehož jsou nájemci, bude zaslána pozvánka doporučeně na oznámenou adresu čl. 17 Působnost členské schůze 1. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy družstva b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat roční uzávěrku, zprávu o hospodaření družstva a schvalovat představenstvem předložený roční hospodářský plán, který musí obsahovat zejména plán oprav a výši předpisu nájemného a záloh na služby pro příslušný rok d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného jmění f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o jiném zániku družstva h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva ve věcech zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva, o vyloučení z družstva, o přezkoumání zamítnutí žádosti směny nájmu bytu nebo nebytového prostoru ch)rozhodovat o použití nedělitelného fondu i) rozhodovat o možnosti zavázat se k dalšímu členskému vkladu j) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, kterou se vyhradí.

9 2. V případech uvedených v bodě 1.písm.h) může členská schůze pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci rozhodnout do 30 dnů. 3. Členská schůze může rozhodovat i o dalších záležitostech, které si vyhradí. čl. 18 Jednání členské schůze 1. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 50% členů a pro návrh na volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných. 2. Usnesení včetně volby představenstva družstva a kontrolní komise je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů družstva. 3. Každý člen družstva má jeden hlas. Jeden hlas rovněž přísluší manželům společným členům družstva. 4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 5. Členskou schůzi řídí člen družstva zvolený členskou schůzí. 6. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 7. K zápisu se přikládají: a) prezenční listina přítomných b) pozvánka na schůzi c) podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 8. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 9. Každý zápis musí být ověřen 2. členy družstva. čl. 19 Neplatnost usnesení členské schůze Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li písemně o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku písemně oznámil představenstvu družstva do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.

10 čl. 20 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi a schůzi samosprávy. 2. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program. 4. Představenstvo je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o této skutečnosti rejstříkový soud. 5. Představenstvo má minimálně 5 členů, které volí členská schůze na dobu 5 let. Celkový počet členů představenstva musí mít vždy lichý počet. 6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 7. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku. 8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva družstva a 2 místopředsedy představenstva družstva. 9. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva 10. Člen představenstva je výkonným orgánem samosprávy. Každý člen představenstva má do své působnosti přidělenu jednu nebo maximálně dvě samosprávy. 11. Člen představenstva je prostředníkem mezi samosprávou a představenstvem družstva. 12. Spolupracuje s představenstvem družstva při vymáhání dlužných úhrad za užívání bytů (nebytových prostor), v působnosti příslušné samosprávy. 13. Dohlíží na dodržování pořádku v domě, upozorňuje na nedostatky, porušování stanov nebo příslušných právních předpisů. 14. Poskytuje představenstvu poradní stanoviska ve věcech své působnosti, pokud je o to představenstvem požádán. 15. Běžnou činnost družstva může organizovat a řídit ředitel jmenovaný a odvolaný představenstvem družstva. čl. 20a Jednání představenstva 1. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže je přítomná nadpoloviční většina jeho členů 2. Jednání představenstva řídí předseda představenstva nebo jeden z místopředsedů představenstva 3. Každý člen představenstva má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva 4. O každém jednání představenstva se pořizuje zápis. Ustanovení čl. 18 odst.6-8 stanov s použijí obdobně.

11 čl. 21 Předseda družstva 1. Předseda družstva je povinen a oprávněn: a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva družstva, b) jednat jménem představenstva a zastupovat družstvo navenek. 2. Předseda družstva odpovídá za výkon funkce představenstvu. 3. Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, podepisuje předseda spolu pověřeným členem představenstva nebo místopředseda spolu s pověřeným členem představenstva. čl. 22 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, nebo úhradě ztráty družstva. 3. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědna pouze členské schůzi družstva. 4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva a předsedy družstva veškeré informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 5. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze na dobu jednoho roku. Ze svého středu si volí předsedu, který jedná jménem kontrolní komise navenek. 6. Kontrolní komise ve smyslu zákona o účetnictví provádí 4x ročně kontrolu finanční prostředků. čl. 23 Návrh zástupce člena představenstva Každý člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu může kandidovat nebo být navržen jako kandidát na člena představenstva jiným členem družstva, který má právo nájmu družstevního bytu ke schválení za člena představenstva. čl. 24 Členská schůze samosprávy 1. V každé části domu s číslem popisným členové družstva, kteří mají právo nájmu družstevního bytu v tomto domě, si zvolí samosprávu s působnosti pouze pro tuto část domu. 2. Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové družstva projednávají a schvalují záležitosti, které spadají do okruhu působnosti samosprávy, seznamují se s činností a celkovým stavem družstva.

12 3. Členská schůze samosprávy navrhuje členské schůzi družstva ke schválení svého kandidáta do představenstva družstva, hlasovací právo na členské schůzi má pouze ten člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu. V případě společného členství platí zásada, že každý byt má jeden hlas. 4. Člen družstva může být členem pouze jedné samosprávy. V případě, že má právo nájmu k více družstevním bytům (nebytovému prostoru) zvolí si samosprávu, ve které chce být členem. Ostatním samosprávám, které se věc dotýká, své rozhodnutí o členství oznámí. 5. Členskou schůzi samosprávy svolává ten člen představenstva, do jehož působnosti příslušná samospráva patří a to podle potřeby, nejméně však jednou ročně.členskou schůzi je nutno svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů samosprávy, představenstvo nebo kontrolní komise a to do 14 dnů od předání výzvy, oznámením na nástěnce domu. V odůvodněných případech může členskou schůzi samosprávy svolat představenstvo nebo kontrolní komise z vlastní iniciativy. 6. Členskou schůzi samosprávy řídí člen představenstva. Pokud svolalo členskou schůzi samosprávy představenstvo nebo kontrolní komise, řídí schůze pověřený člen představenstva případně pověřený člen kontrolní komise. 7. Členská schůze samosprávy se svolává písemnou pozvánkou, může jí nahradit písemné oznámení vyvěšené nejméně 15 dnů před termínem jejího konání na určeném místě v domě. Na pozvánce se uvedou informace o pořadu jednání, datu jednání, místě a čase. 8. Členská schůze samosprávy je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Svá usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů na členské schůzi samosprávy. O počtu hlasu platí analogicky ustanovení čl.24, odst Jestliže na řádně ohlášené členské schůzi samosprávy není přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy, může se členská schůze konat o půl hodiny později za přítomnosti nejméně 5 členů samosprávy. Jedná a rozhoduje se pouze o těch věcech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení se v tomto případě požaduje nadpoloviční většina přítomných členů samosprávy. V. Hospodaření družstva, vklady a fondy. čl. 25 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí z fondů vytvářených ze získaných příjmů z činnosti družstva. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí. 3. Úhrady za bydlení a poskytované služby spojené s bydlením a užíváním nebytových prostor dohodne představenstvo s nájemcem. Sepíše se členy i nečleny družstva nové nájemní smlouvy na užívání bytů a nebytových prostor. Tyto úhrady se budou platit měsíčně a to nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém který se platí nájemné podle platného právního předpisu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nestane-li se tak, vzniká nájemci povinnost zaplatit poplatek z prodlení a to do výše 0.05 procenta dlužné částky za každý den až do zaplacení, nejméně však 25,-Kč za každý započatý měsíc.

13 4. Družstvo pečuje o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečování efektivní správy movitého i nemovitého majetku. 5. Družstvo je povinno sestavit za každý účetní rok účetní uzávěrku. Spolu s roční uzávěrkou navrhne představenstvo způsob užití i rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty. Obojí schvaluje členská schůze. Zisk se dělí v poměru velikosti podílů členů k součtu podílů všech členů družstva. U členů, kteří byli členy družstva jen část roku, se zisk poměrně krátí. Při rozdělení budou upřednostněni nezbytné opravy domů, po odečtení částek připadajících na daně a odvody, na příděl do nedělitelného fondu a další účely schválené členskou schůzí čl Základní členský vklad činí Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 2. Každý člen je povinen jej uhradit při založení družstva. 3. Každý nový uchazeč o členství v již založeném družstvu je povinen se zavázat k zaplacení základního členského vkladu do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí za člena družstva. V téže lhůtě je povinen uhradit členský příspěveke výši (slovy: třista korun českých). Jestliže tak neučiní, členství nevznikne. 4. V případě prodlení s úhradou vkladu a majetkové účasti členů může družstvo kromě dlužné částky požadovat též úrok, který odpovídá dvojnásobku diskontní sazby stanovené ČNB v den prodlení. Při prodlení dlužníka je družstvo oprávněno požadovat i náhradu škody dle platných předpisů. čl. 27 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím před datem, k němuž se roční závěrka sestavuje. 3. Nárok má vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl ze zisku vzniká jen za období trvání členství. čl. 28 Rozdělení a užití zisku O způsobu rozdělení a užití zisku rozhoduje na návrh představenstva členská schůze družstva.

14 čl. 29 Úhrada ztráty 1. Na základě rozhodnutí členské schůze je člen povinen přispět k úhradě ztráty až do výše odpovídající dvojnásobku jeho základního členského vkladu. Tato povinnost se vztahuje i na bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. 2. Uhrazovací povinnost se týká ztrát vzniklých za dobu členství. čl. 30 Nedělitelný fond 1. Při vzniku družstva se zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % základního jmění tj Kč(slovy: pět tisíc korun českých). 2. Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10% čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině zapisovaného základního jmění družstva tj Kč (slovy Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých). 3. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Za trvání družstva nesmí být použit k rozdělení mezi členy. čl. 31 Fond členských příspěvků 1. Při vzniku družstva se zřizuje fond členských příspěvků. 2. Do fondu členských příspěvků se budou ukládat všechny členské příspěvky, které budou pravidelně měsíčně placeny členy družstva, počínaje hospodářským měsícem termínu vzniku družstva. 3. Fond členských příspěvků slouží jako operativní fond ke krytí a úhradě nezbytných nutných provozních nákladů spojených s činností a prací družstva. Výši členských příspěvků v pravidelných platbách, splatné do každého 15.dne příslušného kalendářního měsíce, stanovuje pro každý hospodářský rok představenstvo družstva po schválení členskou schůzí. 4. Pro rok 1998 se stanovuje jednorázový příspěvek ve výši Kč (slovy: tři sta korun českých). Pro následující léta hospodaření družstva stanovuje pravidelný měsíční příspěvek členská schůze. 5. Fond členských příspěvků nepatří do základního jmění družstva a do nedělitelného fondu.

15 čl. 32 Fond členských podílů 1. Fond členských podílů se tvoří z peněžního, osobního nebo věcného plnění ve formě dalšího členského vkladu. 2. Prostředky fondu členských podílů se použijí na úhradu nákladů spojených s modernizací a rekonstrukcí bytového domu, k vrácení členských podílů při zániku členství, resp.po uvolnění bytu. 3. Fond členských podílů se eviduje podle jednotlivých členů. čl. 33 Fond oprav 1. Fond oprav se zřizuje při vzniku družstva. 2. Členská schůze má právo v případě potřeby rozhodnout, kdy a jakou částku budou jednotliví členové družstva povinni uhradit do fondu oprav. 3. Výše příspěvků pro jednotlivý byt je dána poměrem podlahových ploch bytu k součtu podlahových ploch všech bytů v domě. VI. Zrušení a likvidace družstva. čl Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze přijaté dvoutřetinovou většinou všech členů družstva, b) Prohlášením konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu, 2. Usnesení členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 3. Družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 4. Podrobnější ustanovení o likvidaci, o sloučení, splynutí a rozdělení družstva obsahuje obchodní zákoník. 5. VII. Závěrečná ustanovení 1. Nájemníci, kteří se při založení družstva nestali jeho členy, mají nadále právo po pravidelné úhradě stanoveného zvýšeného nájemného byt užívat. V případě, že nájemné neuhradí ani po upomínce k zaplacení, nebo jiným závažným způsobem poruší nájemní smlouvu, má družstvo právo nájemníkovi nájemní smlouvu k užívání bytu vypovědět. Následně pak postupovat ve smyslu ustanovení občanského zákona č.509/91 Sb., jeho novel a doplňků. Případně po dohodě s obecním úřadem neplatícího nájemníka vystěhovat do přiděleného bytu, nebo jiného náhradného bydlení. To platí i v případě, kdy člen družstva zruší své členství a zůstává nájemníkem bytu.

16 2. Bydlící nečlen nemá právo na směnu, výměnu, podnájem ani pronájem prozatím užívaného bytu bez souhlasu představenstva. 3. Pro právní vztahy, které tyto stanovy neřeší, platí ustanovení obecně platných právních norem, kterými jsou zejména obchodní zákoník, občanský zákoník a další právní předpisy dotýkající se problematiky bytů a bytových družstev ap. 4. Tyto stanovy byly přijaty na schůzi dne a nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 5. Stanovy jsou k volnému nahlédnutí u určeného člena družstva.

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více