STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392."

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. IČ: STANOVY bytového družstva schválené shromážděním delegátů dne 29. května Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. předseda představenstva JUDr. Václav HRUBÝ člen představenstva

2 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ Název firmy: Stavební bytové družstvo Poruba (dále jen družstvo) Sídlo firmy: Ostrava-Poruba, Porubská 17/1015, PSČ Zapsáno: ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392 IČ: DIČ: CZ Právní forma: Bytové družstvo Datum vzniku: 18. června 1980 Čl. 1 ČÁST II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl Bytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je zajišťovat bytové potřeby a potřeby spojené s bydlením svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených platnou právní úpravou i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva 4. Družstvo je obchodní korporací a právní poměry upravuje zejména zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. ČÁST III. ČINNOST DRUŽSTVA Čl. 3 Základní činnosti družstva Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevního majetku, na spoluvlastnictví majetku, na správě vlastního majetku a majetku ve spoluvlastnictví družstva i správě majetku ve vlastnictví jiných osob. Předmětem činností družstva jsou: 1. Činnosti k zajišťování bytových potřeb členů spočívající zejména v: a) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, c) uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, d) zajišťování výstavby objektů, bytů a nebytových prostor. 2. Činnosti za účelem podnikání spočívající zejména v: a) správě nemovitostí ve spoluvlastnictví družstva, případně ve vlastnictví jiných osob, než členů družstva, b) v nájmu bytů, nebytových prostor a budov osobám, které nejsou členy družstva, c) realitní činnosti. ČÁST IV. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl. 4 Vznik členství, podmínky členství 1. Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. Osoba nezletilá a osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt, se může stát členem družstva z důvodů dědění. Za člena družstva nemusí být přijata zejména zletilá osoba, jejíž členství v družstvu zaniklo dříve způsobem uvedeným ve stanovách nebo člen, jehož členství není spojeno s nájmem či právem nájmu k družstevnímu bytu. 2. Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to: a) Dnem vzniku družstva, při založení družstva, b) dnem rozhodnutí představenstva družstva, o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. 3. Členství právnických osob je vyloučeno. 4. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo, a to na základě písemné přihlášky, k níž musí být připojeno potvrzení o úhradě základního členského vkladu ve výši 500 Kč a zápisného ve výši stanovené představenstvem. 5. Představenstvo musí o přijetí rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky družstvu. 6. Členství vzniká dnem, kdy o něm představenstvo rozhodlo, nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí. 7. Rozhodnutí představenstva musí být uchazeči o členství doručeno prokazatelným způsobem. 8. Pokud představenstvo členství uchazeče o členství neschválí, bude mu vrácen základní členský vklad, včetně zápisného a to do 30 dnů ode dne, kdy se takto představenstvo rozhodlo. Strana 2

3 Čl. 5 Družstevní podíl 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 2. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. 3. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. 4. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 2. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 3. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném družstvu. 4. Společné členství manželů zaniká: a) Vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. b) Rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění manželů. c) Písemnou dohodou rozvedených manželů. d) Smrtí jednoho z manželů (bývalých manželů). e) Vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela. Čl. 7 Splynutí družstevních podílů Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy jej člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojená práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Při splynutí družstevních podílů platí délka nejstaršího členství. Čl. 8 Přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich, a to dohodou manželů nebo bývalých manželů, nebo rozhodnutím soudu, b) společné členství manželů se převedením bytu do vlastnictví podle zvláštního zákona mění na samostatné členství jednoho z nich, a to na základě dohody manželů - společných členů, jež musí být stvrzena jejich úředně ověřenými podpisy. Čl. 9 Rozdělení družstevního podílů Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklým rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru. Čl. 10 Práva člena družstva Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů. Zúčastnit se jednání schůze představenstva nebo schůze kontrolní komise má člen družstva právo jen tehdy, pokud o jeho účasti představenstvo družstva nebo kontrolní komise rozhodne. b) volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný a splňuje další podmínky stanovené zákonem nebo stanovami družstva, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, e) nahlížet do seznamu členů družstva a řádné účetní závěrky družstva. f) obdržet kopii zápisu z jednání shromáždění delegátů, včetně jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejich pořízením Strana 3

4 g) vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze samosprávy, jejíž je členem, h) v případě zániku členství obdržet vypořádací podíl dle čl. 22 stanov družstva, i) uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu nebo nájmu nebytového prostoru do třiceti dnů po vzniku tohoto práva, splatí-li další členský vklad na výzvu družstva ve lhůtě jím stanovené, j) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to na základě splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu podle článku 13.1, popř. na základě uzavřené smlouvy podle čl , nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky uložené stanovami, k) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v rozsahu pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se byty (a nebytové prostory) nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), l) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených shromážděním delegátů. Čl. 11 Povinnosti člena družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit další členský vklad dle čl. 13 ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu, c) platit nájemné za užívání bytu včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo zálohy na ně dle čl. 29, v předepsané výši a lhůtě splatnosti a vyrovnat nedoplatek z ročního vyúčtování skutečné výše nákladů a zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s jejich užíváním bytu (nebytového prostoru) podle schválených zásad, d) hradit členské příspěvky a platit úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v bytě, povolením podnájmu, vypracováním prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena, nebo s dražbou družstevního podílu, a to ve výši určené příslušným orgánem družstva podle schválených zásad, e) dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, dodržovat základní hygienické zásady i ochranu životního prostředí; byt a nebytové prostory musí člen řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou, f) na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, v případě opožděného převzetí nahradit družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit bytovému družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme, g) oznamovat a prokazatelně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala (nejpozději do třiceti dnů), jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností, h) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy měřidel, prováděny revize, opravy, údržbu, výměnu i instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu domů a bytů (nebytového prostoru), i) podílet se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Tuto uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána shromážděním delegátů a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, Nedělitelný fond a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít a rozhodnutí shromáždění delegátů o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta vznikla. j) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě, či jiné změně domu či pozemku, o níž bylo řádně rozhodnuto a umožnit přístup do družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a společné části, které slouží výlučně k jeho užívání, pokud byl k tomuto předem vyzván odpovědnou osobou družstva. Stejně tak platí pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií, jakož i dalších společných částí domu umístěných v bytě (nebytovém prostoru). k) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti, postavení a plnění úkolů družstva, účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce jednání členské schůze samosprávy a akcí schválených příslušným orgánem družstva, l) ve společenství vlastníků jednotek domu, jehož je sám i družstvo členem, jednat a hlasovat v zájmu družstva a jeho členů. Strana 4

5 Čl. 12 Členský vklad 1. Členský vklad v družstvu tvoří základní členský vklad a další členský vklad dle čl Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 500 Kč. Po dobu trvání členství nemůže členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona. Čl. 13 Další členský vklad 1. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení příslušného družstevního domu, bytu nebo nebytového prostoru formou výstavby nebo koupě, na technickém zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru, nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu. 2. Zálohovou výši dalšího členského vkladu určí družstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výše kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na konkrétně určený byt (nebytový prostor), ke kterému byla se členem uzavřena budoucí smlouva o nájmu družstevního bytu (nebytovému prostoru), snížené o státní příspěvek poskytnutý na výstavbu, o úvěr poskytnutý peněžním ústavem na výstavbu, případně o jiné zdroje financování družstevní výstavby. Zálohu na další členský vklad je člen povinen zaplatit ve výši a lhůtě stanovené představenstvem družstva. V případě nutnosti zvýšit zálohu na další členský vklad se postupuje obdobně. 3. Po dokončení výstavby vypořádá družstvo s financujícím peněžním ústavem finanční zdroje. Po finančním uzavření stavby rozdělí družstvo náklady a zdroje financování na jednotlivé byty (nebytové prostory) a představenstvo rozhodne o konečné výši členského podílu. 4. S rozdělením nákladů a zdrojů financování na byty (nebytové prostory) a s rozhodnutím o konečné výši dalšího členského vkladu seznámí družstvo člena nejpozději do šesti měsíců od finančního uzavření stavby. Rozhodnutí o konečné výši dalšího členského vkladu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Nedoplatek dalšího členského vkladu je splatný do třiceti dnů od doručení rozhodnutí, pokud představenstvo nerozhodne jinak. Ve stejné lhůtě je družstvo povinno vrátit případný přeplatek dalšího členského vkladu. 5. Doklad o rozdělení nákladů a zdrojů financování na jednotlivé byty (nebytové prostory) zašle družstvo na vědomí také výboru samosprávy (jednateli). 6. Obdobně jako v odst. 2 až 4 se postupuje, je-li pořizován příslušný dům, byt nebo nebytový prostor koupí od předchozího vlastníka i při financování technického zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru a pořízení pozemku z dalšího členského vkladu. 7. Vedle úhrady dalšího členského vkladu dle odst. 1, lze podmínit uzavření smlouvy o nájmu uvolněného bytu (nebytového prostoru) splacením ještě dalšího členského vkladu. Výši tohoto dalšího členského vkladu stanoví představenstvo. Obdobně lze postupovat i při rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru) na úkor společných prostor v domě, pořízení bytu nebo nebytového prostoru formou nástavby, přístavby či vestavby v domě nebo při přijetí nájemce bytu za člena družstva. 8. O převzetí povinnosti člena k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. 9. Smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu či zrušení neschvaluje shromáždění delegátů ani jiný orgán družstva, je v kompetenci představenstva jako statutárního orgánu družstva. Čl. 14 Převod družstevního podílu 1. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva nebo na osobu, nečlena družstva, která musí splňovat podmínky vzniku členství v družstvu stanovené zákonem a čl. 4 stanov. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu uzavřené v souladu s odst. 1., nebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a prohlášení nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. U smluv či prohlášení doručených poštou nebo prostřednictvím podatelny správy se vyžadují ověřené podpisy jak převodce, tak i nabyvatele, příp. formou veřejné listiny. 3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 4. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, příp. převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci související s užíváním družstevního bytu. 5. Na písemnou žádost převodce nebo nabyvatele podanou nejpozději sedm dnů před právními účinky převodu družstevního podílu, předloží družstvo ve lhůtě sedmi dnů žadateli písemné potvrzení o dluhu a výši dluhu uvedených v odstavci 4, které jsou družstvu známy ze své evidence ke dni vydání potvrzení. 6. Vyjde-li později najevo anebo se prokazatelně zjistí, že vinou převodce na převáděný družstevní podíl ještě váznou další dluhy dříve družstvu neznámé v době vydání potvrzení, pak úhrada dluhu jde k tíži převodce, je pohledávkou za dlužníkem. Nesplní-li dlužník zaplacení dluhu dodatečně, přechází dluh na nabyvatele. Jinak by šlo o bezdůvodné obohacení převodce resp. nabyvatele, pokud nebude dluh uhrazen. 7. Družstvo do 30 dnů od právních účinků převodu družstevního podílu písemně vyzve nabyvatele ke splnění povinnosti člena uhradit družstvu všechny dluhy uvedené v odst. 4. Lhůta plnění se stanoví do 15 dnů od doručení této výzvy. Strana 5

6 Čl. 15 Převod části družstevního podílu Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení dle článku 9 stanov za podmínek uvedených v článku 14 Stanov. Čl. 16 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena, g) prohlášením konkursu na majetek člena, h) zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. Čl. 17 Dohoda o ukončení členství 1. Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o ukončení členství uzavírá družstvo s členem písemně. Jedno vyhotovení dohody o ukončení členství vydá družstvo členovi. Čl. 18 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2. Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit. 3. Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců poté, kdy shromáždění delegátů o změně stanov rozhodlo, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná do doby zániku členství a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. 4. Vystoupení z družstva může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Čl. 19 Zánik členství přechodem družstevního podílu 1. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. Čl. 20 Vyloučení člena Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: 1. závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své členské povinnosti 2. přestal splňovat podmínky pro vznik členství, 3. zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, 4. po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, 5. zneužil seznam členů nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, 6. nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal. 7. Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud: a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, Strana 6

7 b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 8. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů. 9. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva. 10. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela. 11. Proti rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 12. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí shromáždění delegátů o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. 13. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí jeho námitek. 14. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. 15. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto shromážděním delegátů nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo. Čl. 21 Zánik družstva Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. Čl. 22 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství dle čl. 16 vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná: a) u nebydlícího člena (člen, kterému dosud nevzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nebytového prostoru a člena, jemuž družstvo převedlo byt do vlastnictví dle jiného právního předpisu a jenž uskutečnil následný převod tohoto bytu, aniž by převedl členství), základnímu členskému vkladu (čl. 12 odst. 2). b) u nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru) členskému vkladu (čl. 12 odst. 1), vyjma dalšího členského vkladu dle čl. 13 odst. 7 týkající se uvolněného bytu, který se nevyplácí a přechází do vlastnictví družstva. c) u člena vlastníka (člen, jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor podle zvláštního zákona) základnímu členskému vkladu (čl. 12 odst. 2). d) Zanikne-li členství v družstvu převodem družstevního podílu, dochází i k převodu práva na vypořádací podíl z převodce na nabyvatele, vyjma práva na vypořádací podíl dalšího členského vkladu dle čl. 13 odst. 7) týkajícího se uvolněného bytu, který převodem přechází do vlastnictví družstva. 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 3. Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. 4. Výplata vypořádacího podílu dle odst. 1 písm. b) je vázána vždy na vyklizení bytu (nebytového prostoru) a jeho předání družstvu. 5. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. 6. Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství jiným způsobem než převodem bytu nebo nebytového prostoru do jeho vlastnictví, vznikne členovi nárok na výplatu dalšího členského vkladu (čl. 13) uplynutím 3 měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal byt užívat a vyklizený jej předal družstvu. 7. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Strana 7

8 8. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. U pohledávek před lhůtou splatnosti anebo o kterých nebylo v rozhodné době možné určit výši k započtení, se může na část vypořádání hledět jako na částku v řešení, kterou lze spolehlivě uplatnit až poté co dojde k vyčíslení. Na tuto předmětnou část vypořádání lze uplatnit tzv. zádržné k věci sporné. A vypořádání se uskuteční bezodkladně poté, co se podaří prokazatelně a objektivně zjistit skutečný stav nároku na vypořádání. K odkladu vypořádání u této zádržné částky v odůvodněných případech se zpravidla uzavře dohoda oprávněných stran. Čl. 23 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje: a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. 5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy. ČÁST V. BYTOVÝ POŘADNÍK A PŘIDĚLOVÁNÍ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ Čl. 24 Sestavování bytových pořadníků 1. Družstvo sestavuje bytové pořadníky: a) na byty uvolněné, b) na byty k výstavbě. Do bytového pořadníku na uvolněné byty se zařazují členové - žadatelé o byt podle délky členství. 2. Do bytového pořadníku na byty k výstavbě se zařazují členové - uchazeči o novou výstavbu na základě jejich písemné žádosti a doložení možností financování výstavby členským podílem. Délka členství je rozhodující pouze v případě, že uchazečů je více než bytů připravovaných k výstavbě. 3. Návrh bytového pořadníku na uvolněné byty předkládá představenstvo členům k připomínkám nejpozději 60 dnů před jeho předložením ke schválení. Návrh se členům zpřístupňuje zveřejněním na webových stránkách družstva a na úřední desce v podatelně družstva a vložením do složek samospráv v podatelně družstva. Návrh pořadníku musí být přístupný členům družstva nejméně po dobu 30 dnů. V této době mohou členové podávat své připomínky. 4. Bytové pořadníky schvaluje představenstvo družstva. 5. Pro zveřejňování schválených bytových pořadníků platí čl. 92 stanov. Čl. 25 Přidělování bytů 1. Byty přiděluje představenstvo členům dle bytového pořadníku. 2. Představenstvo může přidělit byty mimořádně mimo bytový pořadník v případech hodných zvláštního zřetele. Případem zvláštního zřetele je zejména přidělení bytu: a) v případě, že by úhrada dluhů na bytě váznoucích, včetně soudních výloh, nákladů spojených s vyklizením, ubytováním a uložením věcí povinného, včetně nákladů potřebných k uvedení bytu do stavu způsobilého k řádnému užívání byla pro družstvo nerentabilní, b) přidělení bytu členovi, jehož byt, který má v nájmu, se stal bez jeho vlastního zavinění neobyvatelným, c) přidělení bytu členovi, jenž byl zbaven práva na nájem bytu nesprávným postupem družstva. 3. Představenstvo může mimořádně přidělit byt také na základě návrhu úřadu městského obvodu nebo jiného subjektu v případech, kdy přidělovaný byt byl uvolněn vyklizením dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto úřadem nebo subjektem. 4. Podmínkou mimořádného přidělení bytu a uzavření budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu je úhrada dluhů na bytě váznoucích, nákladů spojených s vyklizením povinného, stěhováním a ubytováním, jakož i úhrada nákladů na uvedení bytu do stavu způsobilého k řádnému užívání. Strana 8

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Podkrušnohorské bytové družstvo 2) Sídlo: Teplice - Řetenice, Duchcovská 412/88C, PSČ 415 03 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 1. Firma: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa 2. Sídlo: Barvířská 738, 470

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více