S t a n o v y družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y družstva"

Transkript

1 J E D N O T A, s p o t ř e b n í d r u ž s t v o Z á b ř e h S t a n o v y družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh 2. Sídlo: Zábřeh, Masarykovo náměstí, č.p. 45/5, PSČ Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXIII, vložka 255 a má přiděleno identifikační číslo Družstvo je neuzavřeným společenstvím osob založeným za účelem podnikání, které se sdružily k společné hospodářské a jiné činnosti, k uspokojování a podpoře svých zájmů. Provádí svou činnost na základě družstevní samosprávy. K naplnění tohoto poslání se dále sdružuje v rámci dalších družstevních organizací a družstevního hnutí. 5. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 6. Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon jinak. 7. Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník (dále jen OZ), zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK) a tyto stanovy. Článek 2 Předmět podnikání družstva 1. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, b) řeznictví a uzenářství, c) pekařství, cukrářství, d) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Strana 1 (celkem 18)

2 II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 3 Obsah a vznik členství 1. Členství v družstvu je dobrovolné, není na ně právní nárok. Členem družstva může být fyzická osoba. 2. Členem družstva může být, zaváže-li se k aktivní účasti na činnosti družstva a dodržování jeho stanov osoba fyzická, po dovršení 18 let věku, má-li způsobilost k právním úkonům podle práva ČR a která je bezúhonná. 3. Členství v družstvu vzniká: a) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, b) přechodem družstevního podílu na právního nástupce člena, v tom případě členství vzniká ke dni nabytí, c) písemnou dohodou o převodu družstevního podílu na třetí osobu na základě souhlasu představenstva, v tom případě členství vzniká ke dni rozhodnutí představenstva; osoba, na kterou se družstevní podíl převádí, musí splňovat podmínky dle čl. 3., odst O přijetí za člena ve smyslu odst. 3., písmena a) rozhoduje představenstvo na základě písemné členské přihlášky, obsahující, kromě zákonem stanoveného obsahu, prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství: a) splnění vkladové povinnosti, b) čestné prohlášení o bezúhonnosti, c) čestné prohlášení, že nevyvíjí činnost proti zájmům družstva. 5. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví a nelze ho rozdělit. 6. Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu zapisuje: a) jméno a příjmení člena, datum narození, b) adresa bydliště, případně jiná, členem určená adresa pro doručování, c) den a způsob vzniku členství a zániku členství v družstvu, d) výše členského vkladu člena, případně plnění vkladové povinnosti k členskému vkladu, e) evidenční číslo člena, f) identifikace volebního obvodu. Do seznamu bez zbytečného odkladu vyznačí družstvo všechny změny evidovaných skutečností. 7. Člen družstva má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatně vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání potvrzení o obsahu svého členství častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 8. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu (tj. údaje podle článku 3., odstavec 6., písmena a) až d)), jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí Strana (celkem 18) 2

3 nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká. Podpis člena musí být úředně ověřen. 9. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem člena, jehož se údaje týkají. 10. Zapsané údaje v seznamu zůstávají v evidenci družstva i po zániku členství pro potřeby personálního a účetního výkaznictví. Článek 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo zejména: a) volit a být volen za člena orgánů družstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem, d) být informován o dění v družstvu prostřednictvím informační desky vyvěšené na ústředí družstva nebo na www stránkách družstva, vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv orgánu družstva a být o jejich vyřízení informován, e) hodnotit jako delegát na shromáždění delegátů činnost volených orgánů a zaměstnanců družstva, f) žádat v odůvodněných případech svolání shromáždění delegátů, g) podílet se na části zisku, vyčleněné k rozdělení členům, podle schválených podmínek a rozhodnutí shromáždění delegátů. 2. Člen je povinen zejména: a) podporovat činnost družstva, dodržovat stanovy družstva a usnesení jeho orgánů, plnit smluvní závazky k družstvu, podílet se na jeho činnosti, chránit majetek družstva a usilovat o odstranění případných nedostatků v činnosti družstva, b) dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů v předmětu podnikání družstva s předměty podnikání členů, c) poskytovat informace potřebné pro činnost družstva, d) oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, e) údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu, f) podílet se uhrazovací povinností v souladu se stanovami na úhradě ztráty družstva. 3. Při rozhodování, včetně voleb má každý člen jeden hlas. 4. Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti družstva. Strana (celkem 18) 3

4 Článek 5 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu (čl. 3., odst. 3., písm. c)) e) smrtí člena družstva, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, i) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 6 Dohoda Dohoda o ukončení členství mezi členem a družstvem se uzavírá písemně a musí obsahovat den ukončení členství. Za družstvo dohodu uzavírá představenstvo. Dohoda musí být písemná a požaduje-li to člen, musí v ní být uvedeny důvody ukončení členství. Článek 7 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu na adresu sídla družstva. Členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo vystoupení doručeno družstvu. Článek 8 Vyloučení 1. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení představenstva členovi. 2. Člen může být vyloučen jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, c) přestal splňovat podmínky členství, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo jeho členovi, e) po dobu alespoň 6 měsíců neoznámil změnu adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se tak stal pro družstvo neznámý, f) zneužije-li člen majetek družstva pro svůj nebo cizí prospěch. Strana (celkem 18) 4

5 3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o které rozhoduje představenstvo. Ve výstraze, zaslané písemně na adresu člena uvedenou v seznamu členů, se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil ve lhůtě k tomu určené, nejméně však 30 dnů od doručení výstrahy. Výstraha nemusí předcházet v případech uvedených v čl. 8., odst. 2., písm. b), d), jakož i v dalších případech, jestliže porušení členských povinností má následky, které nelze odstranit. 4. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k shromáždění delegátů. O vyloučení lze rozhodnout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Důvod nemůže být dodatečně měněn. 5. Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně, doporučeným dopisem, do vlastních rukou, na adresu člena uvedenou v seznamu členů, odeslaným nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí představenstva. Nepodaří-li se takto členovi dopis doručit, platí domněnka doručení, dnem následujícím po odeslání dopisu. 6. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může proti němu podat námitky k shromáždění delegátů ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Jestliže shromáždění delegátů zamítne námitky, má člen právo podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Rozhodnutí shromáždění delegátů o námitkách představenstvo vyhotovuje písemně a doručuje je členovi obdobným způsobem jako rozhodnutí o vyloučení. 7. Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit, pokud s tím souhlasí vyloučený člen. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodlo-i shromáždění delegátů nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. 8. Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek. Článek 9 Smrt člena 1. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká smrtí. 2. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž byla výpověď družstvu doručena. Podal-li takto dědic výpověď, platí, že se členem družstva nestal. Strana (celkem 18) 5

6 Článek 10 Zánik člena, prohlášení konkurzu na majetek člena, zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena, ukončení členství v souvislosti s výkonem rozhodnutí a exekucí 1. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 2. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu. 3. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje. 4. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu. III. ČLENSKÉ VKLADY, HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 11 Členský vklad 1. Členové se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši 500,- Kč. Členské vklady se vkládají v penězích. 2. Za trvání členství nelze základní členský vklad, nebo jeho část vracet, pokud nedošlo k snížení základního členského vkladu. 3. Základní členský vklad lze zvýšit, případně snížit za podmínek určených zákonem. 4. Základní členský vklad nelze úročit. Článek 12 Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství 1. Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl při vložení základního členského vkladu činí 500,- Kč. 3. Vypořádací podíl se hradí v penězích, pokud se družstvo s členem nedohodne jinak. Je splatný do 6 měsíců od ukončení členství v družstvu. 4. Dojde-li k zrušení družstva s likvidací, mají členové právo na vypořádání svých majetkových vkladů z likvidačního zůstatku v penězích, pokud se družstvo nedohodne se členem jinak. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň 1 rok, podle délky jejich členství. Strana (celkem 18) 6

7 5. Při zrušení družstva s likvidací ručí bývalí členové za jeho dluhy po jeho zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Článek 13 Fondy družstva. 1. Družstvo zřizuje a) fond členů a funkcionářů, b) sociální fond, c) provozní fond, d) rezervní fond, e) externí fond sdružených prostředků členů. 2. Rezervní fond po dobu trvání družstva nelze použít k rozdělení mezi členy. Článek 14 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří podle schváleného rozpočtu. Své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti při respektování obecně závazných právních předpisů. 2. Družstvo může hospodařit s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob na základě uzavřených smluv. 3. Zisk po zdanění, odvodech a příspěvcích vyplývajících z členství v zájmových subjektech použije družstvo na příděly fondům, případně k výplatě podílu na zisku členům družstva, ve výši a způsobem určeným shromážděním delegátů. 4. Ztráta běžného roku se uhradí: a) z nerozděleného zisku minulých let, b) ze zůstatků fondů družstva, pokud jejich použití není k tomuto účelu vyloučeno, c) převodem do následujícího účetního období, d) z členských vkladů, v tomto případě je nutno postupovat dle ZOK. Článek 15 Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva Shromáždění delegátů může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek určených zákonem. Případná uhrazovací povinnost je pro každého člena stejná a nesmí být vyšší, než kolik je hodnota základního členského vkladu. Strana (celkem 18) 7

8 IV. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 16 Společná ustanovení 1. Orgány družstva jsou: - shromáždění delegátů, - představenstvo, - kontrolní komise. 2. Do představenstva a kontrolní komise družstva může být volen jen člen družstva, který: a) je členem družstva minimálně 5 let, b) má trvalé bydliště v okresech, kde družstvo vyvíjí svou činnost, c) řádně a včas plní své povinnosti a závazky vůči družstvu. Za řádné a včasné se nepovažuje plnění s prodlením delším než 2 měsíce. Člen těchto orgánů je povinen oznámit písemně svému orgánu, že přestal splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené stanovami a zákonem; oznámení musí obsahovat důvod nesplňování podmínek a stanovisko člena orgánu. Člen orgánu je povinen rovněž písemně oznámit obnovení splnění podmínek pro výkon funkce. 3. Člen představenstva a kontrolní komise družstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 4. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva. 5. Člen představenstva a kontrolní komise družstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Člen voleného orgánu nemůže ze své funkce odstoupit v době, která je pro družstvu nevhodná. Funkce končí dnem, kdy odstoupení člena orgánu projednal orgán, jehož je členem, na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení oznámení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi družstvem a členem orgánu může upravit podmínky odstoupení z funkce jinak. 6. Člen představenstva a kontrolní komise družstva může být ze své funkce shromážděním delegátů ze závažných důvodů odvolán, zejména neplní-li svěřené úkoly nebo ztratí-li předpoklad pro výkon své funkce. 7. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise družstva je 5 let. Funkční období členů, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách a povolaných náhradníků v průběhu funkčního období členů příslušného voleného orgánu, končí uplynutím funkčního období původních členů příslušného voleného orgánu. Způsob volby určuje volební řád. Ve své činnosti se řídí člen obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacími řády a dalšími vnitrodružstevními předpisy. Strana (celkem 18) 8

9 8. Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise družstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu. Každý člen orgánu má jeden hlas V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu. Článek 17 Nejvyšší orgán družstva Shromáždění delegátů 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, který plní působnost členské schůze v plném rozsahu. Je tvořeno delegáty, zvolenými ve volebních obvodech. Za každý volební obvod se volí 1 delegát a jeden náhradník z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu. Každý delegát má takový počet hlasů, který se rovná počtu členů volebního obvodu, ve kterém byl zvolen, děleno deseti, zaokrouhleno na celá čísla. 2. Volby organizuje, volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo. Volební obvody tvoří Místní členské základny, pokud je v nich zastoupeno alespoň 10 členů (dále jen volební obvod ). 3. Členy zařazené do volebního obvodu k volbě (odvolání) delegáta (náhradníka) svolává a průběh voleb organizuje na základě rozhodnutí představenstva předseda Místní členské základny. 4. Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas. Funkční období delegáta počíná od jeho volby a trvá do roku následujícího po volbě a končí všem jeho členům (náhradníkům) stejně. Delegát (náhradník) je zvolen, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů, kteří se voleb zúčastnili. 5. Delegát může být kdykoliv ze své funkce členy jeho volebního obvodu odvolán a může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Jeho funkce zaniká dnem odvolání nebo doručením prohlášení o odstoupení do sídla družstva. Delegát vykonává svoji funkci osobně a v souladu se zájmy členů jeho volebního obvodu. Náhradník delegáta má při výkonu své funkce stejná práva a povinnosti jako delegát, který se též může zúčastnit shromáždění delegátů, pokud se ho nemůže zúčastnit delegát. Delegát, pokud se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je povinen informovat náhradníka o svolání shromáždění delegátů a poskytnout mu všechny materiály k projednání. Náhradník je povinen informovat delegáta o průběhu shromáždění delegátů a přijatých usneseních. 6. Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů. Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace. 7. Delegát při plnění svých povinností je oprávněn využívat materiálně technický a informační potenciál Místních členských základen a družstva. 8. Představenstvo je povinno informovat členy o skutečnosti, že v jejich volebním obvodu nebyl zvolen delegát na vývěsce v příslušné prodejně, na informační desce v ústředí družstva a na webových stránkách družstva. Strana (celkem 18) 9

10 9. Družstvo vede seznam delegátů. Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den vzniku a den a důvod zániku jeho funkce a členské číslo. Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají. 10. Shromáždění delegátů zejména: a) přijímá a mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává členy představenstva, kontrolní komise a ze zvolených členů představenstva předsedu představenstva družstva, c) schvaluje směrnici pro poskytování odměn za výkon funkce člena voleného orgánu družstva, d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise, podle 59 ZOK, e) rozhoduje o zvýšení počtu členů o víc jak 30% v roce, f) rozhoduje o námitkách člena, proti rozhodnutí představenstva proti jeho vyloučení, o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva, příp. kontrolní komise, g) rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a uhrazovací povinnosti, j) rozhoduje o zřízení fondů družstva, jejich tvorbě a použití a schvaluje směrnice pro nakládání s prostředky fondů, k) schvaluje převod nebo zastavení majetku nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury majetku nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva; významným převodem je převod majetku, jehož zůstatková cena při prodeji či koupi činí u jedné nemovitosti ,- Kč bez DPH a více a vklad do jiné společnosti ve výši ,- Kč a více, l) rozhoduje o přeměně družstva nebo zrušení družstva s likvidací, m) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, n) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, o) schvaluje jednací a volební řád shromáždění delegátů, p) určuje auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky družstva, q) shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. 11. Shromáždění delegátů svolává představenstvo, nejméně jednou za každé účetní období. Shromáždění delegátů, na kterém se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Představenstvo je dále povinno bez zbytečného odkladu svolat shromáždění delegátů jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo delegáti, zastupující 10 % hlasů všech členů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl. Zákon určuje postup při nesplnění této povinnosti představenstvem. 12. Představenstvo, případně jiný svolavatel, oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou, zaslanou 10 dnů před jeho konáním, všem delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů, případně na jinou doručovací adresu, kterou delegát písemně oznámil představenstvu. Pozvánka se dále zveřejní na informační desce prodejen a na webových stránkách družstva. Strana (celkem 18) 10

11 Pozvánka obsahuje alespoň: - firmu a sídlo družstva, - místo a dobu zahájení shromáždění delegátů, - označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů, - program. 13. K pozvánce delegátům se přikládají veškeré podklady k jednotlivým bodům programu. Družstvo informuje své členy o možnosti se seznámit se všemi podklady k jednotlivým bodům programu prostřednictvím příslušného delegáta. 14. Možnost doplnění programu na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných svolat shromáždění delegátů upravuje zákon. Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit. 15. Shromáždění předsedá pracovní předsednictvo, které se volí při zahájení shromáždění. Shromáždění volí volební komisi, jež připravuje volební návrhy pro volby, přednáší je a zajišťuje řádný průběh voleb. Shromáždění může volit též další komise na pomoc pracovnímu předsednictvu, zejména komisi návrhovou. 16. Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů, majících dohromady nejméně nadpoloviční většinu držených hlasů a usnáší se nadpoloviční většinou držených hlasů přítomných delegátů. Jestliže má být přijato usnesení, o záležitostech, uvedených v čl. 17., odst. 10., písm. a), e), l), je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny držených hlasů přítomných delegátů. O změně stanov se hlasuje veřejně. 17. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní shromáždění delegátů se stejným programem a stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou. Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, jsou-li přítomni delegáti, držících nejméně 10 % hlasů všech členů, nejméně však 5 delegátů. 18. Z jednání shromáždění delegátů vyhotovuje ten, kdo jednání svolal do 15 dnů ode dne konání členské schůze zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) program jednání, c) přijatá usnesení, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, e) výsledky hlasování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zákon určuje, kdy se usnesení osvědčuje veřejnou listinou. Zápis podepíše ten, kdo shromáždění delegátů svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba (zapisovatel) podepíše zápis spolu se svolavatelem. Současně zápis podepíší dva ověřovatelé zápisu. 19. Výsledky jednání a přijatá usnesení v úplném znění uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů na informační desce a webových stránkách družstva. Strana (celkem 18) 11

12 Článek 18 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a má 9 členů. Představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může při úbytku členů jmenovat náhradní členy do zvolení nových členů na příštím shromáždění delegátů. 2. Představenstvo zejména: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, nebo které si shromáždění delegátů vyhradilo, b) plní usnesení shromáždění delegátů a odpovídá mu za svou činnost. Zákaz konkurence členů představenstva upravuje zákon, c) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, d) projednává výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření, e) projednává závažné závěry z výsledků prověrek a revizí provedených cizími kontrolními orgány a kontrolní komisí, o tom, které závěry budou představenstvu předloženy, rozhodne předseda představenstva, f) schvaluje Organizační řád družstva, g) rozhoduje o zapojení do sdružení družstevní i mimo družstevní sféry a deleguje zástupce na jejich jednání, h) zajišťuje volby, vytváří a ruší volební obvody pro volby delegátů, i) ustanovuje a ruší Místní členské základny, organizuje jejich činnost, stanovuje pravidla pro hospodaření se sdruženými prostředky členů, j) schvaluje Pravidla pro poskytování dotací Místním členským základnám do sdružených prostředků členů a hospodaření s nimi, k) projednává a schvaluje převod nebo zastavení majetku nebo takové jeho části, jehož zůstatková cena při prodeji či koupi činí u jedné nemovitosti do ,- Kč bez DPH a vklad do jiné společnosti ve výši do ,- Kč; rozhoduje o pověření předsedy představenstva schvalovat převod majetku do představenstvem stanovené výše, l) schvaluje jednací řád představenstva, projednává a schvaluje materiály pro jednání shromáždění delegátů, m) schvaluje Zásady pro poskytování členských výhod, n) schvaluje výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise dle Směrnice, schválené v článku 17., odst. 10., písmene c), stanov. 3. Představenstvo volí z členů představenstva dva místopředsedy. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Jednání představenstva se účastní předseda nebo člen kontrolní komise družstva. 5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a dvěma ověřovateli zápisu. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. Strana (celkem 18) 12

13 6. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána zákonem písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Článek 19 Předseda představenstva 1. Předseda představenstva zejména: a) organizuje a řídí jednání představenstva, b) rozhoduje o všech záležitostech, k nimž byl pověřen shromážděním delegátů či představenstvem v rámci jejich pravomocí.. V souladu s vnitřními organizačními předpisy organizuje a řídí běžnou činnost družstva, zejména: a) řídí odborné útvary družstva, jako nejvyšší hospodářský pracovník, zpravidla prostřednictvím vedoucích odborných pracovníků, b) v pracovních vztazích činí právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami, organizačním řádem nebo pracovním řádem vyhrazeny jiným orgánům nebo útvarům, c) zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu, d) informuje představenstvo o svých závažných rozhodnutích, e) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými právními předpisy či stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva, f) vykonává usnesení představenstva, g) jménem družstva uzavírá smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, h) má pravomoc a působnost, která je nutná ke splnění opatření, uložených přísl. státními orgány při výkonu své pravomoci, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, i) je oprávněn při organizování a řízení běžné obchodní a jiné činnosti družstva zmocňovat k provedení různých úkonů jménem družstva i jiné osoby než zaměstnance družstva. 3. Předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti zastupuje ve všech záležitostech příslušný místopředseda. Nepřítomností se rozumí dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci, dovolené, příp. služební cesty mimo území ČR. Článek 20 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva a tvoří ji 5 členů. 2. Členy kontrolní komise volí a odvolává shromáždění delegátů. Kontrolní komise, pokud počet jejich členů neklesl pod polovinu, může při úbytku členů jmenovat náhradní členy do zvolení nových členů na příštím shromáždění delegátů. 3. Kontrolní komise volí z členů kontrolní komise předsedu a místopředsedu. 4. Je oprávněna kontrolovat celou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Přísluší jí zejména kontrolovat: a) dodržování stanov družstva, Strana (celkem 18) 13

14 b) činnost představenstva, realizaci usnesení shromáždění delegátů a představenstva a za tím účelem má přístup k příslušným dokladům, c) dodržování zásad hospodárnosti a ochrany majetku družstva včetně tvorby a použití fondů družstva, d) řádnou účetní závěrku družstva, zejména doloženost majetku družstva, jeho pohledávek a závazků a tvorbu hospodářského výsledku. 5. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 6. Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva zřízeného stanovami. Za výkon své činnosti kontrolní komise odpovídá shromáždění delegátů. Kontrolní komise může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 7. Kontrolní komise se schází na svých schůzích podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Podává představenstvu zprávy o výsledcích provedených kontrol, vyjadřuje se k výsledkům hospodaření družstva, navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a dohlíží na zjednání nápravy. Představenstvo je povinno zprávy a návrhy kontrolní komise projednat bez odkladu a učinit opatření k nápravě. Neodstraní-li příslušné orgány družstva zjištěné nedostatky v činnosti družstva ve lhůtě s kontrolní komisí dohodnuté, vyzve kontrolní komise představenstvo k urychlené nápravě a neučiní-li tak, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. 8. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. 9. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a jedním ověřovatelem zápisu. U zápisu je přiložen seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. V. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Článek 21 Místní členské základny 1. Členové se sdružují zpravidla při prodejně družstva v Místní členské základně. Místní členskou základnu ustanovuje a ruší představenstvo. 2. K zajištění běžné činnosti si členové MČZ volí Družstevní výbor, který může mít 3 až 5 členů. Do čela si družstevní výbor zvolí svého předsedu a pokladníka. Funkci předsedy Družstevního výboru nemůže vykonávat vedoucí prodejny. Strana (celkem 18) 14

15 3. Místní členská základna: a) projednává a schvaluje plán činnosti, rozpočty sdružených prostředků členů a kontroluje jejich plnění, b) projednává zprávu představenstva o činnosti družstva, c) pomáhá vedení družstva udržovat chod prodejen a pečovat o družstevní majetek ve své působnosti, d) předkládá vedení družstva návrhy na zlepšení činnosti družstva a prodejen ve své působnosti, e) předkládá vedení družstva připomínky k práci prodejen ve své působnosti a na požádání se vyjadřuje k stížnostem na jejich práci, f) zprostředkovává styk mezi členy a vedením družstva, g) zajišťuje ve volebním obvodu úkoly, stanovené představenstvem při volbě delegáta a náhradníka na shromáždění delegátů družstva a je mu nápomocna při informování členů volebního obvodu. 4. Schůzi MČZ svolává předseda Družstevního výboru nebo jiný jeho člen způsobem v místě obvyklým. Schůzi může svolat i předseda družstva nebo jím pověřený člen družstva. Byla-li schůze MČZ řádně svolána, je způsobilá se usnášet za účasti nejméně 3 členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 5. Členové družstva mohou sdružovat finanční prostředky, určené pro činnost a potřeby členů v rámci MČZ v externím fondu sdružených prostředků členů. Tyto prostředky nejsou majetkem družstva a jejich použití je v pravomoci MČZ. 6. Jestliže je tato činnost dotována z fondů družstva, musí MČZ dodržovat podmínky pro jejich užití, stanovené představenstvem družstva. 7. Finanční prostředky nelze za trvání MČZ rozdělit mezi členy. Při zániku MČZ se zůstatek finančních prostředků převede do MČZ, kam budou převedeni členi ze zrušené MČZ. 8. Hospodaření se sdruženými prostředky členů kontroluje kontrolní komise družstva. VI. ZÁNIK DRUŽSTVA Článek 22 Zánik družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením shromáždění delegátů, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek družstva nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 3. Rozhodnutí shromáždění delegátů o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Strana (celkem 18) 15

16 4. Usnesení shromáždění delegátů o fúzi a rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 5. Obecně závazné právní předpisy upravují podrobnosti o podmínkách zrušení družstva, jeho likvidaci a změně právní formy. VII. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 23 Oznamování 1. Skutečnosti, stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů se oznamují členům družstva ve stanoveném termínu zaslaným doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu členů, nebo předaným osobně proti podpisu členovi nebo jeho zástupci u právnické osoby. 2. Pro doručování písemností se má za to, že k doručení písemnosti došlo třetího dne po dni jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu člena uvedenou v seznamu členů v případě, že se zásilka vrátí označená jako nedoručitelná nebo nevyzvednutá v úložní době, nebylo-li doručeno již dříve. 3. Skutečnosti, u kterých to vyžaduje zákon, či stanovy družstva budou zveřejněny oznámením ve veřejném rejstříku, na informační desce družstva, případně na webových stránkách družstva. 4. Svolávání a další úkony související se shromážděním delegátů družstva mají speciální úpravu v čl. 17., odst. 11. až 14. a 17., těchto stanov. Článek 24 Výkladové ustanovení 1. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení stanov neplatnými, neúčinnými, anebo některé ustanovení chybí, nemá to vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení stanov, která zůstávají platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného či chybějícího ustanovení stanov nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které svou povahou a účelem nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu stanov; není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Strana (celkem 18) 16

17 VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Do doby skončení volebního období stávajícího představenstva a kontrolní komise, tj. představenstva a kontrolní komise zvolených na shromáždění delegátů dne , tvoří představenstvo předseda a dalších 10 členů a kontrolní komisi sedm členů. 2. Členům, kteří do družstva vložili základní členský vklad ve výši 2.500,- Kč, bude rozdíl mezi vloženým členským vkladem a základním členským vkladem ve výši upravené těmito stanovami vyplacen do 12 měsíců ode dne schválení stanov. 3. Zrušují se stanovy schválené konferencí delegátů dne ve znění změn a doplňků. 4. Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů konaným dne a účinnosti nabývají dnem schválení. Ing. Vojtěch Hrubý předseda představenstva JUDr. Edita Pelikánová mísopředseda představenstva Strana (celkem 18) 17

18 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní firma a sídlo 2. Předmět podnikání II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 3. Obsah a vznik členství 4. Práva a povinnosti člena 5. Zánik členství 6. Dohoda 7. Vystoupení 8. Vyloučení 9. Smrt člena 10. Zánik člena, prohlášení konkurzu na majetek člena. III. ČLENSKÉ VKLADY, HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 11. Členský vklad 12. Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství 13. Fondy družstva 14. Hospodaření družstva 15. Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva IV. ORGÁNY DRUŽSTVA 16. Společná ustanovení 17. Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů 18. Představenstvo 19. Předseda představenstva 20. Kontrolní komise V. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 21. Místní členské základny VI. ZÁNIK DRUŽSTVA 22. Zánik družstva VII. OBECNÁ USTANOVENÍ 23. Oznamování 24. Výkladové ustanovení VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Strana (celkem 18) 18

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y. Družstva. KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y. Družstva. KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y Družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ---------

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. S t a n o v y družstva

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. S t a n o v y družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci S t a n o v y družstva Úplné znění Stanov družstva podle stavu k 27.5.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma:

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

Stanovy. Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně. Úplné znění ze dne 2.6.2014

Stanovy. Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně. Úplné znění ze dne 2.6.2014 Stanovy Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně Úplné znění ze dne 2.6.2014 1 I. Firma, sídlo a právní postavení družstva 1. Firma družstva: Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, IČ: 00032263 2. S tímto

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín

Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vsetín Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín TEL: 571 499 511, FAX: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Jednací řád shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Zemědělské družstvo Jindřichův Hradec

Zemědělské družstvo Jindřichův Hradec Návrh změn stanov 2014 po rekodifikaci opt-in v05 formou přijetí úplného znění stanov S T A N O V Y družstva A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Jindřichův Hradec je dobrovolným

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235. Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y B y t o v é d r u ž s t v o P í š k o v a I Píškova 1961/42, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26145235 Část první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Právní postavení (1) Bytové družstvo Píškova I (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více