S t a n o v y družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y družstva"

Transkript

1 J E D N O T A, s p o t ř e b n í d r u ž s t v o Z á b ř e h S t a n o v y družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh 2. Sídlo: Zábřeh, Masarykovo náměstí, č.p. 45/5, PSČ Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXIII, vložka 255 a má přiděleno identifikační číslo Družstvo je neuzavřeným společenstvím osob založeným za účelem podnikání, které se sdružily k společné hospodářské a jiné činnosti, k uspokojování a podpoře svých zájmů. Provádí svou činnost na základě družstevní samosprávy. K naplnění tohoto poslání se dále sdružuje v rámci dalších družstevních organizací a družstevního hnutí. 5. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 6. Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon jinak. 7. Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník (dále jen OZ), zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK) a tyto stanovy. Článek 2 Předmět podnikání družstva 1. Předmětem podnikání družstva je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, b) řeznictví a uzenářství, c) pekařství, cukrářství, d) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Strana 1 (celkem 18)

2 II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 3 Obsah a vznik členství 1. Členství v družstvu je dobrovolné, není na ně právní nárok. Členem družstva může být fyzická osoba. 2. Členem družstva může být, zaváže-li se k aktivní účasti na činnosti družstva a dodržování jeho stanov osoba fyzická, po dovršení 18 let věku, má-li způsobilost k právním úkonům podle práva ČR a která je bezúhonná. 3. Členství v družstvu vzniká: a) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, b) přechodem družstevního podílu na právního nástupce člena, v tom případě členství vzniká ke dni nabytí, c) písemnou dohodou o převodu družstevního podílu na třetí osobu na základě souhlasu představenstva, v tom případě členství vzniká ke dni rozhodnutí představenstva; osoba, na kterou se družstevní podíl převádí, musí splňovat podmínky dle čl. 3., odst O přijetí za člena ve smyslu odst. 3., písmena a) rozhoduje představenstvo na základě písemné členské přihlášky, obsahující, kromě zákonem stanoveného obsahu, prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství: a) splnění vkladové povinnosti, b) čestné prohlášení o bezúhonnosti, c) čestné prohlášení, že nevyvíjí činnost proti zájmům družstva. 5. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví a nelze ho rozdělit. 6. Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu zapisuje: a) jméno a příjmení člena, datum narození, b) adresa bydliště, případně jiná, členem určená adresa pro doručování, c) den a způsob vzniku členství a zániku členství v družstvu, d) výše členského vkladu člena, případně plnění vkladové povinnosti k členskému vkladu, e) evidenční číslo člena, f) identifikace volebního obvodu. Do seznamu bez zbytečného odkladu vyznačí družstvo všechny změny evidovaných skutečností. 7. Člen družstva má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatně vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání potvrzení o obsahu svého členství častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 8. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu (tj. údaje podle článku 3., odstavec 6., písmena a) až d)), jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí Strana (celkem 18) 2

3 nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká. Podpis člena musí být úředně ověřen. 9. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem člena, jehož se údaje týkají. 10. Zapsané údaje v seznamu zůstávají v evidenci družstva i po zániku členství pro potřeby personálního a účetního výkaznictví. Článek 4 Práva a povinnosti člena 1. Člen má právo zejména: a) volit a být volen za člena orgánů družstva, b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem, d) být informován o dění v družstvu prostřednictvím informační desky vyvěšené na ústředí družstva nebo na www stránkách družstva, vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv orgánu družstva a být o jejich vyřízení informován, e) hodnotit jako delegát na shromáždění delegátů činnost volených orgánů a zaměstnanců družstva, f) žádat v odůvodněných případech svolání shromáždění delegátů, g) podílet se na části zisku, vyčleněné k rozdělení členům, podle schválených podmínek a rozhodnutí shromáždění delegátů. 2. Člen je povinen zejména: a) podporovat činnost družstva, dodržovat stanovy družstva a usnesení jeho orgánů, plnit smluvní závazky k družstvu, podílet se na jeho činnosti, chránit majetek družstva a usilovat o odstranění případných nedostatků v činnosti družstva, b) dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů v předmětu podnikání družstva s předměty podnikání členů, c) poskytovat informace potřebné pro činnost družstva, d) oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, e) údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu, f) podílet se uhrazovací povinností v souladu se stanovami na úhradě ztráty družstva. 3. Při rozhodování, včetně voleb má každý člen jeden hlas. 4. Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti družstva. Strana (celkem 18) 3

4 Článek 5 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu (čl. 3., odst. 3., písm. c)) e) smrtí člena družstva, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, i) zánikem družstva bez právního nástupce. Článek 6 Dohoda Dohoda o ukončení členství mezi členem a družstvem se uzavírá písemně a musí obsahovat den ukončení členství. Za družstvo dohodu uzavírá představenstvo. Dohoda musí být písemná a požaduje-li to člen, musí v ní být uvedeny důvody ukončení členství. Článek 7 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu na adresu sídla družstva. Členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo vystoupení doručeno družstvu. Článek 8 Vyloučení 1. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení představenstva členovi. 2. Člen může být vyloučen jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, b) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, c) přestal splňovat podmínky členství, d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo jeho členovi, e) po dobu alespoň 6 měsíců neoznámil změnu adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se tak stal pro družstvo neznámý, f) zneužije-li člen majetek družstva pro svůj nebo cizí prospěch. Strana (celkem 18) 4

5 3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o které rozhoduje představenstvo. Ve výstraze, zaslané písemně na adresu člena uvedenou v seznamu členů, se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil ve lhůtě k tomu určené, nejméně však 30 dnů od doručení výstrahy. Výstraha nemusí předcházet v případech uvedených v čl. 8., odst. 2., písm. b), d), jakož i v dalších případech, jestliže porušení členských povinností má následky, které nelze odstranit. 4. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k shromáždění delegátů. O vyloučení lze rozhodnout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Důvod nemůže být dodatečně měněn. 5. Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně, doporučeným dopisem, do vlastních rukou, na adresu člena uvedenou v seznamu členů, odeslaným nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí představenstva. Nepodaří-li se takto členovi dopis doručit, platí domněnka doručení, dnem následujícím po odeslání dopisu. 6. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může proti němu podat námitky k shromáždění delegátů ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Jestliže shromáždění delegátů zamítne námitky, má člen právo podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Rozhodnutí shromáždění delegátů o námitkách představenstvo vyhotovuje písemně a doručuje je členovi obdobným způsobem jako rozhodnutí o vyloučení. 7. Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit, pokud s tím souhlasí vyloučený člen. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodlo-i shromáždění delegátů nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. 8. Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek. Článek 9 Smrt člena 1. Členství fyzické osoby v družstvu zaniká smrtí. 2. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž byla výpověď družstvu doručena. Podal-li takto dědic výpověď, platí, že se členem družstva nestal. Strana (celkem 18) 5

6 Článek 10 Zánik člena, prohlášení konkurzu na majetek člena, zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena, ukončení členství v souvislosti s výkonem rozhodnutí a exekucí 1. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 2. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu. 3. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje. 4. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu. III. ČLENSKÉ VKLADY, HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 11 Členský vklad 1. Členové se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši 500,- Kč. Členské vklady se vkládají v penězích. 2. Za trvání členství nelze základní členský vklad, nebo jeho část vracet, pokud nedošlo k snížení základního členského vkladu. 3. Základní členský vklad lze zvýšit, případně snížit za podmínek určených zákonem. 4. Základní členský vklad nelze úročit. Článek 12 Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství 1. Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl při vložení základního členského vkladu činí 500,- Kč. 3. Vypořádací podíl se hradí v penězích, pokud se družstvo s členem nedohodne jinak. Je splatný do 6 měsíců od ukončení členství v družstvu. 4. Dojde-li k zrušení družstva s likvidací, mají členové právo na vypořádání svých majetkových vkladů z likvidačního zůstatku v penězích, pokud se družstvo nedohodne se členem jinak. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň 1 rok, podle délky jejich členství. Strana (celkem 18) 6

7 5. Při zrušení družstva s likvidací ručí bývalí členové za jeho dluhy po jeho zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Článek 13 Fondy družstva. 1. Družstvo zřizuje a) fond členů a funkcionářů, b) sociální fond, c) provozní fond, d) rezervní fond, e) externí fond sdružených prostředků členů. 2. Rezervní fond po dobu trvání družstva nelze použít k rozdělení mezi členy. Článek 14 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří podle schváleného rozpočtu. Své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti při respektování obecně závazných právních předpisů. 2. Družstvo může hospodařit s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob na základě uzavřených smluv. 3. Zisk po zdanění, odvodech a příspěvcích vyplývajících z členství v zájmových subjektech použije družstvo na příděly fondům, případně k výplatě podílu na zisku členům družstva, ve výši a způsobem určeným shromážděním delegátů. 4. Ztráta běžného roku se uhradí: a) z nerozděleného zisku minulých let, b) ze zůstatků fondů družstva, pokud jejich použití není k tomuto účelu vyloučeno, c) převodem do následujícího účetního období, d) z členských vkladů, v tomto případě je nutno postupovat dle ZOK. Článek 15 Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva Shromáždění delegátů může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek určených zákonem. Případná uhrazovací povinnost je pro každého člena stejná a nesmí být vyšší, než kolik je hodnota základního členského vkladu. Strana (celkem 18) 7

8 IV. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 16 Společná ustanovení 1. Orgány družstva jsou: - shromáždění delegátů, - představenstvo, - kontrolní komise. 2. Do představenstva a kontrolní komise družstva může být volen jen člen družstva, který: a) je členem družstva minimálně 5 let, b) má trvalé bydliště v okresech, kde družstvo vyvíjí svou činnost, c) řádně a včas plní své povinnosti a závazky vůči družstvu. Za řádné a včasné se nepovažuje plnění s prodlením delším než 2 měsíce. Člen těchto orgánů je povinen oznámit písemně svému orgánu, že přestal splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené stanovami a zákonem; oznámení musí obsahovat důvod nesplňování podmínek a stanovisko člena orgánu. Člen orgánu je povinen rovněž písemně oznámit obnovení splnění podmínek pro výkon funkce. 3. Člen představenstva a kontrolní komise družstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 4. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva. 5. Člen představenstva a kontrolní komise družstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Člen voleného orgánu nemůže ze své funkce odstoupit v době, která je pro družstvu nevhodná. Funkce končí dnem, kdy odstoupení člena orgánu projednal orgán, jehož je členem, na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení oznámení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi družstvem a členem orgánu může upravit podmínky odstoupení z funkce jinak. 6. Člen představenstva a kontrolní komise družstva může být ze své funkce shromážděním delegátů ze závažných důvodů odvolán, zejména neplní-li svěřené úkoly nebo ztratí-li předpoklad pro výkon své funkce. 7. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise družstva je 5 let. Funkční období členů, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách a povolaných náhradníků v průběhu funkčního období členů příslušného voleného orgánu, končí uplynutím funkčního období původních členů příslušného voleného orgánu. Způsob volby určuje volební řád. Ve své činnosti se řídí člen obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacími řády a dalšími vnitrodružstevními předpisy. Strana (celkem 18) 8

9 8. Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise družstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu. Každý člen orgánu má jeden hlas V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu. Článek 17 Nejvyšší orgán družstva Shromáždění delegátů 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, který plní působnost členské schůze v plném rozsahu. Je tvořeno delegáty, zvolenými ve volebních obvodech. Za každý volební obvod se volí 1 delegát a jeden náhradník z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu. Každý delegát má takový počet hlasů, který se rovná počtu členů volebního obvodu, ve kterém byl zvolen, děleno deseti, zaokrouhleno na celá čísla. 2. Volby organizuje, volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo. Volební obvody tvoří Místní členské základny, pokud je v nich zastoupeno alespoň 10 členů (dále jen volební obvod ). 3. Členy zařazené do volebního obvodu k volbě (odvolání) delegáta (náhradníka) svolává a průběh voleb organizuje na základě rozhodnutí představenstva předseda Místní členské základny. 4. Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas. Funkční období delegáta počíná od jeho volby a trvá do roku následujícího po volbě a končí všem jeho členům (náhradníkům) stejně. Delegát (náhradník) je zvolen, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů, kteří se voleb zúčastnili. 5. Delegát může být kdykoliv ze své funkce členy jeho volebního obvodu odvolán a může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Jeho funkce zaniká dnem odvolání nebo doručením prohlášení o odstoupení do sídla družstva. Delegát vykonává svoji funkci osobně a v souladu se zájmy členů jeho volebního obvodu. Náhradník delegáta má při výkonu své funkce stejná práva a povinnosti jako delegát, který se též může zúčastnit shromáždění delegátů, pokud se ho nemůže zúčastnit delegát. Delegát, pokud se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je povinen informovat náhradníka o svolání shromáždění delegátů a poskytnout mu všechny materiály k projednání. Náhradník je povinen informovat delegáta o průběhu shromáždění delegátů a přijatých usneseních. 6. Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů. Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace. 7. Delegát při plnění svých povinností je oprávněn využívat materiálně technický a informační potenciál Místních členských základen a družstva. 8. Představenstvo je povinno informovat členy o skutečnosti, že v jejich volebním obvodu nebyl zvolen delegát na vývěsce v příslušné prodejně, na informační desce v ústředí družstva a na webových stránkách družstva. Strana (celkem 18) 9

10 9. Družstvo vede seznam delegátů. Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den vzniku a den a důvod zániku jeho funkce a členské číslo. Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají. 10. Shromáždění delegátů zejména: a) přijímá a mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává členy představenstva, kontrolní komise a ze zvolených členů představenstva předsedu představenstva družstva, c) schvaluje směrnici pro poskytování odměn za výkon funkce člena voleného orgánu družstva, d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise, podle 59 ZOK, e) rozhoduje o zvýšení počtu členů o víc jak 30% v roce, f) rozhoduje o námitkách člena, proti rozhodnutí představenstva proti jeho vyloučení, o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva, příp. kontrolní komise, g) rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a uhrazovací povinnosti, j) rozhoduje o zřízení fondů družstva, jejich tvorbě a použití a schvaluje směrnice pro nakládání s prostředky fondů, k) schvaluje převod nebo zastavení majetku nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury majetku nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva; významným převodem je převod majetku, jehož zůstatková cena při prodeji či koupi činí u jedné nemovitosti ,- Kč bez DPH a více a vklad do jiné společnosti ve výši ,- Kč a více, l) rozhoduje o přeměně družstva nebo zrušení družstva s likvidací, m) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, n) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, o) schvaluje jednací a volební řád shromáždění delegátů, p) určuje auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky družstva, q) shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. 11. Shromáždění delegátů svolává představenstvo, nejméně jednou za každé účetní období. Shromáždění delegátů, na kterém se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Představenstvo je dále povinno bez zbytečného odkladu svolat shromáždění delegátů jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo delegáti, zastupující 10 % hlasů všech členů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl. Zákon určuje postup při nesplnění této povinnosti představenstvem. 12. Představenstvo, případně jiný svolavatel, oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou, zaslanou 10 dnů před jeho konáním, všem delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů, případně na jinou doručovací adresu, kterou delegát písemně oznámil představenstvu. Pozvánka se dále zveřejní na informační desce prodejen a na webových stránkách družstva. Strana (celkem 18) 10

11 Pozvánka obsahuje alespoň: - firmu a sídlo družstva, - místo a dobu zahájení shromáždění delegátů, - označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů, - program. 13. K pozvánce delegátům se přikládají veškeré podklady k jednotlivým bodům programu. Družstvo informuje své členy o možnosti se seznámit se všemi podklady k jednotlivým bodům programu prostřednictvím příslušného delegáta. 14. Možnost doplnění programu na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných svolat shromáždění delegátů upravuje zákon. Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit. 15. Shromáždění předsedá pracovní předsednictvo, které se volí při zahájení shromáždění. Shromáždění volí volební komisi, jež připravuje volební návrhy pro volby, přednáší je a zajišťuje řádný průběh voleb. Shromáždění může volit též další komise na pomoc pracovnímu předsednictvu, zejména komisi návrhovou. 16. Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů, majících dohromady nejméně nadpoloviční většinu držených hlasů a usnáší se nadpoloviční většinou držených hlasů přítomných delegátů. Jestliže má být přijato usnesení, o záležitostech, uvedených v čl. 17., odst. 10., písm. a), e), l), je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny držených hlasů přítomných delegátů. O změně stanov se hlasuje veřejně. 17. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní shromáždění delegátů se stejným programem a stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou. Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, jsou-li přítomni delegáti, držících nejméně 10 % hlasů všech členů, nejméně však 5 delegátů. 18. Z jednání shromáždění delegátů vyhotovuje ten, kdo jednání svolal do 15 dnů ode dne konání členské schůze zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) program jednání, c) přijatá usnesení, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, e) výsledky hlasování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zákon určuje, kdy se usnesení osvědčuje veřejnou listinou. Zápis podepíše ten, kdo shromáždění delegátů svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba (zapisovatel) podepíše zápis spolu se svolavatelem. Současně zápis podepíší dva ověřovatelé zápisu. 19. Výsledky jednání a přijatá usnesení v úplném znění uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů na informační desce a webových stránkách družstva. Strana (celkem 18) 11

12 Článek 18 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a má 9 členů. Představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může při úbytku členů jmenovat náhradní členy do zvolení nových členů na příštím shromáždění delegátů. 2. Představenstvo zejména: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, nebo které si shromáždění delegátů vyhradilo, b) plní usnesení shromáždění delegátů a odpovídá mu za svou činnost. Zákaz konkurence členů představenstva upravuje zákon, c) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, d) projednává výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření, e) projednává závažné závěry z výsledků prověrek a revizí provedených cizími kontrolními orgány a kontrolní komisí, o tom, které závěry budou představenstvu předloženy, rozhodne předseda představenstva, f) schvaluje Organizační řád družstva, g) rozhoduje o zapojení do sdružení družstevní i mimo družstevní sféry a deleguje zástupce na jejich jednání, h) zajišťuje volby, vytváří a ruší volební obvody pro volby delegátů, i) ustanovuje a ruší Místní členské základny, organizuje jejich činnost, stanovuje pravidla pro hospodaření se sdruženými prostředky členů, j) schvaluje Pravidla pro poskytování dotací Místním členským základnám do sdružených prostředků členů a hospodaření s nimi, k) projednává a schvaluje převod nebo zastavení majetku nebo takové jeho části, jehož zůstatková cena při prodeji či koupi činí u jedné nemovitosti do ,- Kč bez DPH a vklad do jiné společnosti ve výši do ,- Kč; rozhoduje o pověření předsedy představenstva schvalovat převod majetku do představenstvem stanovené výše, l) schvaluje jednací řád představenstva, projednává a schvaluje materiály pro jednání shromáždění delegátů, m) schvaluje Zásady pro poskytování členských výhod, n) schvaluje výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise dle Směrnice, schválené v článku 17., odst. 10., písmene c), stanov. 3. Představenstvo volí z členů představenstva dva místopředsedy. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Jednání představenstva se účastní předseda nebo člen kontrolní komise družstva. 5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a dvěma ověřovateli zápisu. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. Strana (celkem 18) 12

13 6. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána zákonem písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Článek 19 Předseda představenstva 1. Předseda představenstva zejména: a) organizuje a řídí jednání představenstva, b) rozhoduje o všech záležitostech, k nimž byl pověřen shromážděním delegátů či představenstvem v rámci jejich pravomocí.. V souladu s vnitřními organizačními předpisy organizuje a řídí běžnou činnost družstva, zejména: a) řídí odborné útvary družstva, jako nejvyšší hospodářský pracovník, zpravidla prostřednictvím vedoucích odborných pracovníků, b) v pracovních vztazích činí právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami, organizačním řádem nebo pracovním řádem vyhrazeny jiným orgánům nebo útvarům, c) zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu, d) informuje představenstvo o svých závažných rozhodnutích, e) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými právními předpisy či stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva, f) vykonává usnesení představenstva, g) jménem družstva uzavírá smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, h) má pravomoc a působnost, která je nutná ke splnění opatření, uložených přísl. státními orgány při výkonu své pravomoci, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, i) je oprávněn při organizování a řízení běžné obchodní a jiné činnosti družstva zmocňovat k provedení různých úkonů jménem družstva i jiné osoby než zaměstnance družstva. 3. Předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti zastupuje ve všech záležitostech příslušný místopředseda. Nepřítomností se rozumí dlouhodobá nepřítomnost z důvodu nemoci, dovolené, příp. služební cesty mimo území ČR. Článek 20 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva a tvoří ji 5 členů. 2. Členy kontrolní komise volí a odvolává shromáždění delegátů. Kontrolní komise, pokud počet jejich členů neklesl pod polovinu, může při úbytku členů jmenovat náhradní členy do zvolení nových členů na příštím shromáždění delegátů. 3. Kontrolní komise volí z členů kontrolní komise předsedu a místopředsedu. 4. Je oprávněna kontrolovat celou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Přísluší jí zejména kontrolovat: a) dodržování stanov družstva, Strana (celkem 18) 13

14 b) činnost představenstva, realizaci usnesení shromáždění delegátů a představenstva a za tím účelem má přístup k příslušným dokladům, c) dodržování zásad hospodárnosti a ochrany majetku družstva včetně tvorby a použití fondů družstva, d) řádnou účetní závěrku družstva, zejména doloženost majetku družstva, jeho pohledávek a závazků a tvorbu hospodářského výsledku. 5. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 6. Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva zřízeného stanovami. Za výkon své činnosti kontrolní komise odpovídá shromáždění delegátů. Kontrolní komise může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 7. Kontrolní komise se schází na svých schůzích podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Podává představenstvu zprávy o výsledcích provedených kontrol, vyjadřuje se k výsledkům hospodaření družstva, navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a dohlíží na zjednání nápravy. Představenstvo je povinno zprávy a návrhy kontrolní komise projednat bez odkladu a učinit opatření k nápravě. Neodstraní-li příslušné orgány družstva zjištěné nedostatky v činnosti družstva ve lhůtě s kontrolní komisí dohodnuté, vyzve kontrolní komise představenstvo k urychlené nápravě a neučiní-li tak, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. 8. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. 9. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a jedním ověřovatelem zápisu. U zápisu je přiložen seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. V. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Článek 21 Místní členské základny 1. Členové se sdružují zpravidla při prodejně družstva v Místní členské základně. Místní členskou základnu ustanovuje a ruší představenstvo. 2. K zajištění běžné činnosti si členové MČZ volí Družstevní výbor, který může mít 3 až 5 členů. Do čela si družstevní výbor zvolí svého předsedu a pokladníka. Funkci předsedy Družstevního výboru nemůže vykonávat vedoucí prodejny. Strana (celkem 18) 14

15 3. Místní členská základna: a) projednává a schvaluje plán činnosti, rozpočty sdružených prostředků členů a kontroluje jejich plnění, b) projednává zprávu představenstva o činnosti družstva, c) pomáhá vedení družstva udržovat chod prodejen a pečovat o družstevní majetek ve své působnosti, d) předkládá vedení družstva návrhy na zlepšení činnosti družstva a prodejen ve své působnosti, e) předkládá vedení družstva připomínky k práci prodejen ve své působnosti a na požádání se vyjadřuje k stížnostem na jejich práci, f) zprostředkovává styk mezi členy a vedením družstva, g) zajišťuje ve volebním obvodu úkoly, stanovené představenstvem při volbě delegáta a náhradníka na shromáždění delegátů družstva a je mu nápomocna při informování členů volebního obvodu. 4. Schůzi MČZ svolává předseda Družstevního výboru nebo jiný jeho člen způsobem v místě obvyklým. Schůzi může svolat i předseda družstva nebo jím pověřený člen družstva. Byla-li schůze MČZ řádně svolána, je způsobilá se usnášet za účasti nejméně 3 členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 5. Členové družstva mohou sdružovat finanční prostředky, určené pro činnost a potřeby členů v rámci MČZ v externím fondu sdružených prostředků členů. Tyto prostředky nejsou majetkem družstva a jejich použití je v pravomoci MČZ. 6. Jestliže je tato činnost dotována z fondů družstva, musí MČZ dodržovat podmínky pro jejich užití, stanovené představenstvem družstva. 7. Finanční prostředky nelze za trvání MČZ rozdělit mezi členy. Při zániku MČZ se zůstatek finančních prostředků převede do MČZ, kam budou převedeni členi ze zrušené MČZ. 8. Hospodaření se sdruženými prostředky členů kontroluje kontrolní komise družstva. VI. ZÁNIK DRUŽSTVA Článek 22 Zánik družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením shromáždění delegátů, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek družstva nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 3. Rozhodnutí shromáždění delegátů o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. Strana (celkem 18) 15

16 4. Usnesení shromáždění delegátů o fúzi a rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 5. Obecně závazné právní předpisy upravují podrobnosti o podmínkách zrušení družstva, jeho likvidaci a změně právní formy. VII. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 23 Oznamování 1. Skutečnosti, stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů se oznamují členům družstva ve stanoveném termínu zaslaným doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu členů, nebo předaným osobně proti podpisu členovi nebo jeho zástupci u právnické osoby. 2. Pro doručování písemností se má za to, že k doručení písemnosti došlo třetího dne po dni jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu člena uvedenou v seznamu členů v případě, že se zásilka vrátí označená jako nedoručitelná nebo nevyzvednutá v úložní době, nebylo-li doručeno již dříve. 3. Skutečnosti, u kterých to vyžaduje zákon, či stanovy družstva budou zveřejněny oznámením ve veřejném rejstříku, na informační desce družstva, případně na webových stránkách družstva. 4. Svolávání a další úkony související se shromážděním delegátů družstva mají speciální úpravu v čl. 17., odst. 11. až 14. a 17., těchto stanov. Článek 24 Výkladové ustanovení 1. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení stanov neplatnými, neúčinnými, anebo některé ustanovení chybí, nemá to vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení stanov, která zůstávají platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného či chybějícího ustanovení stanov nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které svou povahou a účelem nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu stanov; není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. Strana (celkem 18) 16

17 VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Do doby skončení volebního období stávajícího představenstva a kontrolní komise, tj. představenstva a kontrolní komise zvolených na shromáždění delegátů dne , tvoří představenstvo předseda a dalších 10 členů a kontrolní komisi sedm členů. 2. Členům, kteří do družstva vložili základní členský vklad ve výši 2.500,- Kč, bude rozdíl mezi vloženým členským vkladem a základním členským vkladem ve výši upravené těmito stanovami vyplacen do 12 měsíců ode dne schválení stanov. 3. Zrušují se stanovy schválené konferencí delegátů dne ve znění změn a doplňků. 4. Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů konaným dne a účinnosti nabývají dnem schválení. Ing. Vojtěch Hrubý předseda představenstva JUDr. Edita Pelikánová mísopředseda představenstva Strana (celkem 18) 17

18 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní firma a sídlo 2. Předmět podnikání II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 3. Obsah a vznik členství 4. Práva a povinnosti člena 5. Zánik členství 6. Dohoda 7. Vystoupení 8. Vyloučení 9. Smrt člena 10. Zánik člena, prohlášení konkurzu na majetek člena. III. ČLENSKÉ VKLADY, HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 11. Členský vklad 12. Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství 13. Fondy družstva 14. Hospodaření družstva 15. Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva IV. ORGÁNY DRUŽSTVA 16. Společná ustanovení 17. Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů 18. Představenstvo 19. Předseda představenstva 20. Kontrolní komise V. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 21. Místní členské základny VI. ZÁNIK DRUŽSTVA 22. Zánik družstva VII. OBECNÁ USTANOVENÍ 23. Oznamování 24. Výkladové ustanovení VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Strana (celkem 18) 18

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení

Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV. Článek 1. Úvodní ustanovení Návrh stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Obchodní firma družstva je Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV (zkráceně ZDV NÝROV), se sídlem Nýrov 87, PSČ 67972, IČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y. Družstva. KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y. Družstva. KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y Družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ---------

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava

JEDNACÍ ŘÁD. Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava JEDNACÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení. 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014

STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 STANOVY Zemědělského družstva Bořetice Schválené členskou schůzí družstva dne 30.5.2014 I. Základní ustanovení Odstavec 1 1/ Obchodní firma zní: Zemědělské družstvo Bořetice 2/ Sídlo firmy: Bořetice č.p.

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. S t a n o v y družstva

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. S t a n o v y družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci S t a n o v y družstva Úplné znění Stanov družstva podle stavu k 27.5.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma:

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha

STANOVY. MOTEX, výrobní družstvo Praha STANOVY MOTEX, výrobní družstvo Praha 28.5.2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: MOTEX, výrobní družstvo Praha (dále jen družstvo ). 2. Sídlem družstva je: Praha 10, Malešice,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více