Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika"

Transkript

1 10 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 5 Metody a technologie 7 Informace ze zahranièí i z domova 15 Konference a veletrhy 26 Nové patenty 29 Nové normy 32 Snmìrnice 34 Bílá klikva Krátké zprávy Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Ve snaze pozvednout skomírající prùmysl zpracování klikvy se farmáøi v New Jersey zamìøují v poslední dobì na bílou verzi populárního èerveného ovoce. Bílá klikva je tatáž varieta známé èervené, s jedinou výjimkou, kterou je doba skliznì probíhající o tøi týdny døíve, než plody zèervenají. Bílá verze obsahuje stejné množství vitaminu C jako èervená, což se týká i obsahu taninù, které z klikvové š ávy dìlají úèinný prostøedek k potlaèování infekcí moèových cest. Zpracující prùmysl v poslední dobì znaènì utrpìl pøesycením trhu klikvy. V roce 1996 dostávali pìstitelé 69,5 USD za barel klikvy, v roce 2000 to bylo již pouze 20 USD. Nejvìtší družstvo producentù klikvy Ocean Spray doufá, že nové nápoje z bílé klikvy pøispìjí k opìtovnému oživení trhu. Prozatím se vyrábìjí tøi druhy nápojù z bílé klikvy Bílá klikva, Bílá klikva s jahodami a Bílá klikva s broskvemi. Škrob tøetí generace Svìtoznámá spoleènost National Starch, specialista v oblasti škrobu a výživy, obohatila poèátkem záøí své portfolio rezistentních škrobù o další výrobek Novelose 260. Jedná se o tøetí generaci rezistentních škrobù, s mnohem vyšší hodnotou pro spotøebitele, s obsahem potravní vlákniny o 50 % vyšším než mají výrobky druhé generace. Novelose 260 je škrob rezistentní vùèi enzymùm a podmínkám technologického zpracování, s celkovým obsahem potravní vlákniny 60 %, který se mùže použít pøi vývoji øady nových výrobkù deklarovaných jako s vysokým obsahem vlákniny nebo bohaté na vlákninu. Nový rezistentní škrob má velmi nízkou vaznost vody, v aplikacích pøispívá k vytváøení dobré konzistence/žvýkatelnosti a zlepšuje bunìènou strukturu. Má neutrální chu a bílou barvu. Novelose 260 je jedním z výrobkù pøipravených v rámci vývojového programu zahájeného v 90. letech, a bude prezentována na mezinárodní výstavì IFIE (Food Ingredient Europe) v Londýnì poèátkem listopadu. Alergenní euromince Nové euromince mohou zpùsobovat alergickou reakci v dùsledku vysokého obsahu niklu. Tvrdí to renomovaný pøírodovìdecký èasopis Nature, s odvoláním na profesora univerzity v rakouském Gratzu, Wernera Aberera. Ten kritizuje pøedevším brožuru, která je distribuována do domácností v zemích EU, kde bude euro zavedeno od 1. ledna V citované publikaci se tvrdí, že mince jsou hypoalergenní, což znamená, že nezpùso- 1

2 Par armalat s nárùstem obratu Krátké zprávy Pivovar Popper dodává na švédský trh Nizozemský export drùbežího masa se zvýšil Zákaz obchodování s pšenicí ošetøenou nepovoleným insekticidem Barevné indikátory pro sledování stárnutí piva bují u lidí alergie. Nové zkoušky však ukázaly, že euromince uvolòují více niklu než tradièní mìny, pøièemž pøibližnì každý desátý èlovìk je na nikl alergický. Italský mlékárenský a pekárenský koncern Parmalat zaznamenal v USA za první pùlrok výrazný nárùst. Po koupi mlékárenských podnikù v New Yorku, New Jersey a Georgii a podpisu dodavatelských smluv se školními zaøízeními a obchodními centry K-Markt se obrat koncernu zvýšil ve støedních a západních státech USA o 23,3 %. Do konce letošního roku dodá slovenský pivovar Popper, a.s., Bytèa, na švédský trh pøibližnì hl piva. Po Rusku a Slovinsku je to další nový trh, kde se bytèinskému pivovaru podaøilo v posledních mìsících uchytit se svou produkcí. V souèasné dobì v Bytèi pøipravují i kontrakt na export piva do italské sítì bister. Bytèanské tmavé 16 pivo Palatín získalo v létì ocenìní Pivo ÈR. Nizozemí vyvezlo v první polovinì r celkem t drùbežího masa, což je o 25 % více než v pøedešlém roèním období. Z tohoto prodeje odpovídalo 89 % na celá kuøata a èásti kuøat. Dodávky èástí krùt se zvedly o 10 %, a to na t, zatímco celých krùt dostávají v zahranièí pouze t (- 26 %). Dodávky do zemí EU se také zvýšily speciálnì ve Velké Británii, která nakupovala o 82 % více èerstvé produkce ( t), aèkoliv prodej chlazeného masa se zlepšil pouze o 2 % na t. Celkovì v EU dodávky èerstvých kuøat dosahovaly t (+47 %), ale u chlazených kuøat se snížily o 5 % na t. Kuøecí export mimo EU, který byl souhrnnì t, zùstal ovládaný produkcí chlazeného masa. World Poultr oultry,, 2001, è. 2, s. 5 (lep) Pracovníci amerického Úøadu pro kontrolu potravin a léèiv (US FDA) a Úøadu pro ochranu životního prostøedí vydali v èervnu 2001 spoleèné prohlášení, v nìmž se konstatuje, že pšenice ošetøená nepovoleným insekticidem Fury je považována za znehodnocenou potravinu, a jako taková nesmí být obchodována na mezistátním trhu. V pøípadì, že bude pšenice obsahující rezidua pesticidu Fury smísena s èistou pšenicí, bude FDA považovat za znehodnocenou celou šarži smìsi a nepovolí její dodávky na trh. Používání pesticidu Fury je povoleno k hubení vojnice na porostech bavlny, zelí, kapusty, salátu, cibule, èesneku, šalotky a pekanových oøechù. Nìkteøí pìstitelé v Mississippi a Arkansasu ale použili nedávno pesticid Fury na více než ha pšenice. Tato pšenice se musí zlikvidovat. Milling & Baking, 80,, 2001, è. 16, s. 10 Stárnutí piva zahrnuje oxidaèní i redukèní reakce. Tyto procesy se nabízí sledovat pomocí barevných reakcí spojených s katalytickým rozkladem organických barviv. Na modelových roztocích se peroxodisíranem draselným (radikálový iniciátor schopný vytvoøit s organickými slouèennami organické radikály) byly sle- 2

3 Krátké zprávy ß -glukany a jejich význam pro pivovarství Lulo (naranjilla) Exotické ovocné chutì dovány barevné reakce roztokù barviv indigokarmínu (INDC) a 2,2 -azino-bis(3-etylbenzothiazolin-6-sulfonátu) (ABTS) za pøítomnosti etanolu a maltózy (neutrální složky piva) a kyseliny askorbové nebo pyrogallolu (látky s antioxidaèním redukèním úèinkem). Výsledky ukázaly, že INDC se v provzdušnìném pivu i bez pøídavku radikálového iniciátoru postupnì odbarvilo. V neprovzdušnìném pivu se barvivo nejprve vlivem redukèních látek odbarvilo, poté oxidací opìt zbarvilo a posléze nevratnì odbarvilo. Kvas. prùm., 47,, 2001, è. 4, s. 109 (per) ß-glukany jsou glukózové polymery hemicelulózové složky, které se podílejí na stavbì a pevnosti bunìèných stìn rostlin. Glukózové jednotky jsou vázány vazbami ß-1,3 (30 %) a ß-1,4 (40 %). Pøi sladování a rmutování se èásteènì štìpí (cytolýza). Pro technologii piva je žádoucí úplné rozložení glukanù, jinak se zvyšuje viskozita, snižuje varný výtìžek, zhoršuje filtrovatelnost a prodlužuje doba scezování. Obsah ß-glukanù v jeèmeni závisí na odrùdì, lokalitì, pøedplodinì a vegetaèních podmínkách. Obsah glukanù ve sladu lze ovlivnit podmínkami sladování v rozmezí mg/l ve sladinì. Ve sladinì je limit obsahu ß-glukanù mg/l (u exportních sladù). Snížit jejich obsah lze i pøídavkem vhodných enzymù (ß-glukanázy) na poèátku rmutování. Z pohledu lidské výživy jsou ß-glukany øazeny mezi nutriènì cenné látky (prevence kardiovaskulárních onemocnìní a karcinomù trávicího traktu). Kvas. prùm., 47,, 2001, è. 6, s (per) Nové tropické ovoce Lulo (Naranjilla) je z rodu Lilku, z èeledi lilkovitých (Solanaceae). Naranjilla získala své španìlské jméno malý pomeranè podle toho, že má kulatý tvar a jasnou oranžovou slupku, když je ovoce úplnì vyzrálé. Prùhledná zelenožlutá dužnina je š avnatá a má kyselou chu, která pøipomíná ananas a citron. Lulo se mùže používat do š áv, zmrazených výrobkù, zmrzlin a do pekaøských výrobkù. Výrobek je dostupný jako samostatnì zmrazený v koncentrovaném protlaku a koncentrované š ávì. Více informací ohlednì Lulo a dalších tropických ovocích naleznete na (lep) Robertet nabízí exotické ovocné chutì vèetnì rambutanu (druh malajského ovoce), lulo a granátového jablka. Jméno rambutan pochází z malajského slova jako vlasy rambut. To je èásteènì výstižné oznaèení pro tento druh ovoce, když se podíváme na podobu lesklého èerveného nebo zlatavého golfového míèe, který je schován za porostlými vlasy, které jsou poddajné. Chu zralého rambutanu je sladká s kyselým nádechem. Dužnina lulo má chu èasto pøipomínající ananas a citron. Nejoblíbenìjší použití ovoce je ve š ávì, kde zelená dužnina je smíchána, oslazena a podávána s kostkou ledu jako chladný pìnivý nápoj. Støední kruh granátového jablka je vyplnìný výraznými prùsvitnými váèky s kyselou, aromatickou š ávou z èerveno-žluto-bílé dužniny. Š áva je hlavní ingrediencí v granátovém sirupu, je oblíbena ve vínech, koktejlech a cukrovinkách. tet.fr. (lep) 3

4 Ovèiarka získala Zlatého kosáka 2001 Krátké zprávy Talíøe pro jednorázové použití vyrobené z pšenièných otrub Chlazená hotová jídla Hot&Eat Lecitiny pro pekaøské výrobky Ocenìní Zlatý kosák 2001 na letošním nitranském Mezinárodním zemìdìlském a potravináøském veletrhu Agrokomplex získala za pasterovanou pomazánku s ovèím sýrem Ovèiarka Tvrdošínská mlékárna, s.r.o., Tvrdošín. Ovèiarka s výraznou chutí tradièního ovèího sýra se vyrábí ve tøech druzích: pøírodní neochucená, pažitková a èesneková. Letošní Zlatý kosák je v poøadí ètvrtým ocenìním, které si Tvrdošínská mlékárna odnáší z Nitry. Mimoto je tato oravská mlékárna držitelem ètyø cen Slovak Gold a ocenìní Grand Prix Slovak Gold za tavený uzený sýr Unikát. Výrobní program spoleènosti se 155 zamìstnanci tvoøí sortiment 45 druhù sýra a 8 druhù sýrových pomazánek. V loòském roce bylo na výrobu sýra, pomazánek a másla zpracováno témìø 20 mil. l mléka a z celkového objemu produkce bylo asi 30 % realizováno na zahranièních trzích, pøedevším v Maïarsku, Chorvatsku, Izraeli a Polsku, kam se vyváží hlavnì máslo. Spoleènost v loòském roce dosáhla tržby za prodej vlastní produkce ve výši 425 mil. SKK. Výrobky Tvrdošínské mlékárny, pøedevším regionální speciality, se daøí postupnì umis ovat i v síti domácích a zahranièních obchodních øetìzcù. Pøi testování talíøù vyrobených z pšenièných otrub a urèených pro jednorázové použití byla hodnocena jejich odolnost vùèi prùsakùm a mechanická pevnost. Odolnost k prùsakùm je vysoká po naplnìní vodou 20 nebo 30 C teplou se prùsaky objevily po 35, resp. po 14 minutách. Pøi použití studeného nebo teplého oleje se ani po 1 hodinì prùsaky neobjevily. Výroba biodegradovatelných táckù, talíøù nebo misek z pšenièných otrub je novou možností pro zužitkování až 80 % pšenièných otrub v mlýnech.talíøe se na polský trh dodávají pod obchodní znaèkou Biotrem. Przeglad Zbozowo Mlynarski, 45, 2001, è. 4, s (mch) Firma Škop, s.r.o., pøichází na trh s novinkou hotovými chlazenými jídly pod znaèkou Hot&Eat. Jsou to bramboraèka s houbami, frankfurtská polévka, zabijaèkový guláš, chalupáøský guláš, bramborový guláš a leèo s klobásou. Jídla jsou vyrobena speciální technologií bez použití konzervaèních látek. Pøipravují se podle tradièních èeských receptur, které chutí vyhovují vìtšinì èeských spotøebitelù. Zachovávají si vlastnosti èerstvì uvaøeného pokrmu po celou dobu své trvanlivosti pøi skladování do 5 C. Chlazená hotová jídla jsou urèena k pøímé konzumaci po ohøátí v mikrovlnné troubì, horké vodì, popøípadì v páøe. Jednotlivé porce o hmotnosti 330 g jsou baleny do speciálního plastového obalu, ve kterém se jídlo i ohøívá. Mezi výhody chlazených hotových pokrmù patøí snadná skladovatelnost, rychlá pøíprava ke konzumaci, pevný obal (mùže nahradit talíø) a trvanlivost. Moderní obchod, 2001, è. 5, s. 56 (old) Lecitiny, komplex rùzných fosfolipidù s hydrofilními i lipofilními vlastnostmi, jsou povrchovì aktivní látky, které projevují interaktivní funkci mezi složkami peèiva. Jsou obsaženy v bunìèných membránách, zejména v obilovinách (pšenici), mléku, vejcích a olejninách, odkud se prùmyslovì získávají pro potravináøské použití. Lze je frakcionovat a hydrolyzovat pomocí enzymù. Získají se tak vynikající emulgátory. V peèivu pøispívají k prodlouže- 4

5 Krátké zprávy ní èerstvosti (zpomalování retrogradace škrobu), zvyšování objemu, snížení spotøeby tukù a zlepšení jejich disperzity v tìstì, omezení lepivosti. Používají se v rùzných formách (kapalné, kapalné zbavené oleje, práškové, na nosièích apod.). Budoucnost mají pøedevším frakcionované lecitiny typu fosfatidylcholinu. The Euroopean Food and Drink Review eview,, Spring 2001, s (per) Biomléèné kaše Hipp Mléèné kaše Hipp se jako jediné v ÈR vyrábìjí ze surovin ekologického zemìdìlství, jako je napø. biomléko nebo biopšenice. Ekologické zemìdìlství je charakteristické výbìrem vhodných odrùd, zákazem používání pesticidù a minerálních hnojiv. Biomléko pochází od zvíøat z uzavøeného stáda, krmených pøirozenou rostlinnou stravou pìstovanou na farmách kde zvíøata žijí. Biokaše Hipp je balena do sáèkù se suchým zipem, což umožòuje po použití je znovu hygienicky uzavøít. Tím lze obsah rozdìlit na nìkolik dávek. Kaše se pøipraví pouhým zalitím pøevaøenou pitnou vodou. Kaše jsou bohaté na vitaminy A, B 1, C, D, E a minerální látky (železo, vápník, jód, zinek). Jsou urèeny pro dìti od stáøí 6 mìsícù. Moderní obchod, 2001, è. 9, s. 56 (per) Rotorové váhy nový kontinuální vážicí systém Rotorové váhy pøedstavují jednoduchý kontinuální vážicí systém pro mlýny. Pøístroje a zaøízení Rtg-systém pro kontrolu èistoty produktù v potrubí Kanadská spoleènost Thermo Goring Kerr vyvinula pátou generaci automatizovaného kontrolního rtg-systém. Jejich instalace je jednoduchá a finanènì nenároèná, systém umožòuje vážení a kontrolu všech mlýnských produktù v závodì s odpovídající pøesností. Vlastní mìøicí element je tvoøen obìžným kolem s konstantní rychlostí, které se axiálnì plní volnì proudícím produktem. Pøes deflekèní zaøízení je materiál veden na deflekèní lopatky, které pohyb materiálu urychlí a dodají mu konstantní obvodovou rychlost pøibližnì 10 m/s. K dosažení tohoto zrychlení je zapotøebí tzv. Coriolisovy síly, kterou je pøi konstantní rychlosti možno definovat jako skuteèný krouticí moment trakèního motoru. Tento krouticí moment je úmìrný hmotnosti proteklého materiálu. Mìøicí systém je zajímavý pøedevším tím, že fyzikální vlastnosti váženého materiálu, jako objemová hmotnost, vlhkost èi tokové vlastnosti v žádném smìru neovlivòují výsledky mìøení. Motor vah je pohánìn pøes mìniè kmitoètu udržující konstantní rychlost. Pro váhy až do výkonu 10 t mouky/h, který vyžaduje pouze 0,55 kw, je postaèující instalaèní výška 750 mm. Váhy se mohou snadno integrovat do existujícího výpustního systému. Mühle + Mischfutter, 138,, 2001, è. 19, s. 597 Systém je urèen speciálnì pro detekci kontaminovaného produktu v potrubí s prùmìrem až do 100 mm. Nové zaøízení VXS-P je konstruováno tak, aby vyhovovalo potøebám potravináøského prùmyslu, a mùže se používat pro monitorování práškových a granulovaných výrobkù v nejrùznìjších typech potrubí. Systém je snadno instalovatelný, jeho údržba a èištìní jsou zcela jednoduché, má vynikající detekèní schopnost a jeho provoz je jednoduchý a finanènì nenároèný. Je vhodný pro kontrolu nejrùznìjších potravináøských výrobkù ve výrobním i obchodním sektoru. Široké spektrum detekèních filtrù umožòuje systému VXS- P provádìt, v porovnání s existujícími potrubními systémy, øadu inspekèních operací, a to pøi velmi vysokém výkonu. err.com/ 5

6 Rentgenová technika po stanovení zralosti sýrù Pro mnohé druhy sýrù je za kritérium jakosti považováno vytváøení dìr a pro jejich zjiš- ování lze uplatnit rentgenovou techniku. Zaøízení spoleènosti Metalquimia pro masný prùmysl Španìlská firma METALQUI- MIA, založená v roce 1971, je v souèasné dobì vedoucím svìtovým výrobcem zaøízení na zpracování vaøených masných produktù. Pøístroje a zaøízení Vìtšina sýráren zkouší stupeò zralosti sýrù destruktivnì sondou. Výrobek se tak poškodí a sníží se jeho hodnota a dochází ke ztrátám materiálu. Cintex zavádí rentgenový systém øady Insigh, pomocí nìhož lze pozorovat svìtlou kompaktní hmotu a tmavé díry. Vedle toho umožòuje rentgenová technika nejen detekci kovù, ale citlivé zjiš ování cizích tìles, jako je sklo, keramika, plasty s vysokou hustotou. Problémem pøi tomto zjiš ování nejsou ani hliníkové èi metalizované plastové obaly sýrù. Dtsch. Milchwirtschaf tschaft, t, 52,, 2001, è. 13, s. 554 (sk) Firma nabízí uživatelùm komplexní øešení výrobních problémù, resp. pøebírá záruku za jakost koneèných produktù. Zaøízení firmy se snadno obsluhují, umožòují plné sledování a regulaci chodu, jsou bezhluèná, bezpeèná a konstruovaná pro vysokou produktivitu s nízkými náklady. Na výstavì IFFA, která se konala ve Frankfurtu nad Mohanem, SRN, vystavovala firma mj.: Novou marinovací linku, typ Auvistick, urèenou pro marinování masa s kostmi i vykostìného masa (vepøového, hovìzího, celé i dìlené drùbeže) pomocí nastøikovacího systému. Umožòuje aplikovat všechny druhy nálevù i marinád, dosahuje jejich vysoce rovnomìrného rozdìlení v hotovém výrobku, bez mrtvých zón, zajiš uje minimální ztrátu odkapem (vyšší výtìžnost) a zachování morfologie i struktury svaloviny. Zaøízení se vyrábí v rùzných provedeních umožòuje nástøik až v bodech. Zaøízení je vybaveno programy pro rùzné druhy výrobkù, automatickou filtrací nálevù/marinád, vyžaduje minimální údržbu, snadno se demontuje/montuje, èistí a dezinfikuje. Novou generaci nastøikovacích zaøízení, serie Movistick CR a Movistick 5500, využívající nejpokrokovìjší a nejmodernìjší technologie nastøikování masa. Zaøízení dosahují vysoké produktivity, jsou vysoce univerzální, spolehlivá a bezpeèná. Jednu z posledních novinek, automatické zaøízení na úpravu køehkosti a pøedbìžné masírování masa, typ Bladehammer. Patentovaný, kompaktní stroj tvoøí dvì jednotky, které vyvolávají synergický úèinek køehnutí/prodlužování (rozklepávání) vláken svaloviny a podstatnì zvìtšují extrakèní povrch myofibrilární bílkoviny. Dále znásobují volný prostor mezi vlákny, což umožòuje, aby do nìj pronikl nálev již na poèátku masírování. Výsledkem je zkrácení doby zpracování a z toho vyplývá zvýšení produktivity, výtìžnosti pøi vaøení a porcování, podstatnì lepší struktura masa a pevnìjší mezisvalové vazby ve vaøených výrobcích. Nové zaøízení na mechanickou úpravu/masírování, urèené pro všechny druhy masných výrobkù a rùzné výkony (dávka 500 až kg). Vyznaèuje se novým designem, vysokou univerzálností, maximální produktivitou a užitkovostí. Vnitøní povrchy zaøízení jsou leštìny na vysoký (zrcadlový) lesk zaruèuje vysokou hygieniènost, usnadòuje èištìní a sanitaci. Zaøízení je osazeno novým softwarem se zvýšeným poètem masírovacích programù, regulací všech provozních parametrù, kontinuální automatickou regulací teploty masa a asistencí pro obsluhu. Zaøízení je pohánìno novou, plnì hydraulickou hnací jednotkou s možností plynulé volby rychlosti otáèení a sklonu bubnu. Veškeré díly zaøízení jsou technologicky maximálnì jednoduché z toho vyplývá jeho maximální výkon pøi minimální údržbì. Nové zaøízení na mechanickou úpravu/masírování masa, typ Thermocomputer, øízené poèítaèem, se zvýšeným výkonem, novými možnostmi zpracování a softwarem na bázi systému Win- 6

7 Pøístroje a zaøízení Mliekospol investuje do balicí techniky Spoleènost Mliekospol, a.s., Nové Zámky uvedla do provozu novou technologickou linku, která patøí k nejmodernìjším balicím zaøízením na mlékárenské výrobky na Slovensku. Metody a technologie dows. Umožòuje pøesnou regulaci postupu masírování i zrání masa. Nové automatické kontinuální vakuové narážecí zaøízení, typ Twinvac, úèinné, velmi jednoduché a výkonné. Jeho rùzná provedení pokrývají veškeré výrobní kapacity a technologické požadavky. Zaøízení je zcela univerzální, umožòuje zpracování od celých svalù i velkého prùmìru až po krájené a mleté maso, resp. masové emulze. Zaøízení je konstruováno podle ergonomických hledisek. Zaøízení tvoøí technologicky jednoduché díly, které zajiš ují špièkový výkon pøi minimální údržbì, snadné èištìní a demontáž/montáž v krátké dobì. Zaøízení lze vybavit rùzným pøíslušenstvím, které umožòuje vyrábìt produkty se zjednodušenou kuchyòskou úpravou u spotøebitelù. Nové zaøízení na kontinuální výrobu šunky, vybavené kontinuálním pøívodem tekutin, plnì automatizované a regulované. Vyznaèuje se vysokou produktivitou, ergonomií a jakostí, resp. nepatrnou nutností údržby a dlouhou životností Meat International, national, IFFA Focus, 2001, s (lep) Investice v objemu pøes 50 mil. SKK má instalovaný výkon 48 mil. l a za hodinu dokáže naplnit až 9 tisíc obalù rùzného objemu. Obalový systém Tetra Top 3 umožòuje dodávky mléka v kartonových obalech s plastovým uzávìrem, který zabezpeèuje maximální zdravotní a hygienickou bezpeènost výrobkù. Zámìrem Mliekospolu pro letošní rok je zpracovat celkem 100 mil. l èerstvého kravského mléka a udržet si pozici jednoho z nejvìtších tuzemských producentù. Nosným výrobním programem zùstává i nadále konzumní mléko, jogurty bez konzervaèních pøísad a èerstvé sýry typu Mozarella a Cottage. Spoleènost dosáhla za prvních šest mìsícù letošního roku zisk pøed zdanìním ve výši 22 mil. SKK a tržby v objemu 640 mil. SKK. Spoleènost distribuuje výrobky po celém Slovensku, pøièemž nejvyšší tržní podíl dosahuje v Bratislavì a Nitranském kraji. Na export je urèeno témìø 40 % produkce, pøedevším sýrù, o které je zájem v øadì zemí EU, ale i v jiných zemích, kupø. v Libanonu. Mliekospol je jedním ze zakládajících èlenù spoleèné odbytové organizace nejvìtších producentù mléka a mléèných výrobkù Milk Holding, a.s., Bratislava. Spoleènost vznikla v polovinì loòského roku a sdružuje Levickou mlékárnu, Milsy Bánovce nad Bebravou, Senickou mlékárnu a Laktis Žilina. Tyto potravináøské firmy roènì zpracovávají 260 až 270 mil. l mléka a dosahují na domácím trhu témìø tøetinového podílu. V rámci odbytové strategie se orientují zejména na velké obchodní øetìzce se zahranièní kapitálovou úèastí. Moderní debakterizaèní metoda pro kakao V souèasné dobì se klade stále vìtší dùraz na jakost a nezávadnost potravin, èemuž se musí pøizpùsobovat i moderní výrobní postupy. I výrobci kakaa a èokolády musí garantovat ve svých výrobcích minimální poèet mikroorganismù, což znamená provádìt dùslednou debakterizaci kakaa. Spoleènost Buhler nabízí pro debakterizaci nové øešení, jehož nejdùležitìjším momentem je, že zpùsob opracování ani v nejmenším neovlivòuje chu a vùni kakaové drti. Pøi každém debakterizaèním procesu se musí brát v úvahu, že kakao je velmi ušlechtilý výrobek se speciální chutí a vùní, které musí být zachovány. Dalším požadavkem je, že bìhem debakterizace nesmí docházet k žádnému pražení, protože požadované aroma se musí vytvoøit až bìhem pøíslušné fáze výrobního procesu uvnitø pražièe. Další dùležitou podmínkou je, aby proces byl založen na pøírodním základu a poèet zárodkù zredukován spolehlivì a trvale. Výzkumy provádìné spoleèností Buhler ukázaly, že výše 7

8 Metody a technologie Proteomika nástroj k identifikaci jeèmene Je popsána proteomická metoda pro analýzu proteomu jeèmene a tím následnì pro identifikaci odrùdy. Využitelnost acidocinu CH5 v mléce Bakterie rodu Lactobacillus vykazují silné antagonistické úèinky proti mnoha mikroorganismùm, vèetnì patogenních bakterií a bakterií zpùsobujících kažení potravin. uvedené podmínky mohou být splnìny pouze pøi debakterizaèním procesu, využívajícím pøírodní páru, která se aplikuje na celé kakaové boby. Kakaová slupka chrání jádro pøed pøímým stykem s párou a vlhkostí, takže nedochází k žádné zmìnì jeho aromatu. Na základì získaných poznatkù vyvinula spoleènost Buhler intenzivní krátkodobý debakterizaèní proces SLSA, který probíhá následovnì: Kakaovými boby se naplní volumetrický podávací zásobník, odtud se boby vedou do pøipraveného reaktoru, po jehož uzavøení se dávka bobù poprvé propláchne párou a poté se tlak páry zvýší. Po velice krátké dobì pùsobení se opìt tlak páry sníží a opracované kakaové boby se vedou do pražicího zaøízení. Celý proces je plnì automatizovaný, v pøípadì potøeby se mùže vybavit registraèním systémem. Velmi dùležitým momentem je zajistit, aby po opracování párou byly boby okamžitì opraženy nebo vysušeny, èímž dochází k jejich stabilizaci. Pro tyto úèely je ideální použít kontinuální pražicí a sušicí zaøízení STT spoleènosti Buhler, které zajiš uje postup kakaových bobù do pražicího tunelu bezprostøednì po parním opracování. Švýcarská technologická skupina spoleènosti Buhler zaruèuje, že pøi použití procesu SLSA se poèet aerobních mezofilních bakterií sníží na ménì než jednotek na gram kakaových bobù (vèetnì slupek), mìøeno pøi 30 C. Mìøení provádìná s použitím systému SLSA v provozech nìkterých zákazníkù vìtšinou vykazovala poèet pod 100 jednotek na gram. Systém SLSA je k dispozici ve dvou variantách pro šarže o hmotnosti 30, resp. 85 kg. Vzhledem k tomu, že doba opracování je velmi krátká, dosahuje se i pøi malých rozmìrech reaktoru výkonu 1 000, resp kg za hodinu. ZSM, 54,, 2001, è. 7 8, s. 26 Využívá stanovení nìkolika bílkovin z rùzných èástí jeèmene. Metoda je založená na kombinaci gelové elektroforézy pro separaci bílkovin, hmotnostní spektrometrie pro stanovení hmotnosti enzymovì naštípaných peptidù metodou desorpce a ionizace laserem v pøítomnosti matrice (MALDI-TOF MS). Dále byla použita metoda poèítaèového vyhledávání a porovnávání získané sekvence peptidù v databázích (bioinformatika). Strategie použití hmotnostní spektrometrie poskytuje výhody malé spotøeby vzorku a rychlosti identifikace ve srovnání se stávajícími metodami. Jako bílkoviny pro identifikaci byly zvoleny ribulózabifosfátkarboxyláza v extraktu z listù a ß-amyláza a aldóza v extraktu ze zrna.celý postup vèetnì extrakce je popsán. Kvas. prùm., 47,, 2001, è. 6, s (per) Vedle kyseliny mléèné a dalších metabolitù na tom mají podíl i bílkovinové bakteriociny. Spektrum jejich inhibièní aktivity je úzké a úèinnost závisí na prostøedí, v nìmž pùsobí. Výzkum provádìný na VŠCHT Praha sledoval produkci, antibakteriální úèinnost a stabilitu acidocinu CH5 produkovaného kmenem Lactobacillus acidophilus v mléce s 2,5 % tuku s pøídavky zdrojù dusíku. Ukázalo se, že pøídavek aminokyselin, sójového peptonu nebo syrovátky nemìl vliv na produkci acidocinu CH5, takže touto cestou nelze zvýšit pomìrnì nízkou produkci. Byla sledována inhibièní úèinnost proti Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis LTI30, kde se projevil negativní vliv tuku obsaženého v mléce. Acidocin CH5 je nejstabilnìjší pøi teplotách kolem 5 o C a mohl by tedy nalézt uplatnìní v chladírensky skladovaných výrobcích. Acidocin CH5 a jeho produkèní kmen by mohl sloužit v mlékárenském prùmyslu k potlaèování nežádou- 8

9 Nové fólie pro delší trvanlivost Firma Covexx Films GmbH (Walsrode, SRN) vyvinula termoplastickou, transparentní a vùèi kyslíku chránící fólii použitelnou pro mokrou sterilaci. Metody a technologie Nová generace syøidlo- vých enzymù Srážení mléka pomocí syøidel je již dobøe prozkoumaný a pochopitelný proces. cích mikroorganismù nebo k regulaci fermentaèního procesu nebo ve formì èisté mlékaøské kultury k výrobì fermentovaných výrobkù. Mliekarstvo, 32,, 2001, è. 1, s (sk) Vyznaèuje se vysokou nepropustností pro vodu a UV-záøení. Protože EVOH vlivem vlhkosti rychle povoluje, byl vyvinut volnì vázaný EVOH. Fólie má kašírovanou strukturu s nosným filmem èistì na bázi polyamidù se svaøovatelnou polyolefinovou vrstvou. Tato fólie se hodí pøedevším pro potraviny citlivé na kyslík, které nejsou skladovány chladírensky a mají delší dobu trvanlivosti. Firma Nordenia Technologies GmbH (Gronau) vyvinula s použitím metalocénem katalyzovaných polyolefinù fólie na bázi PA, EVOH, smìsi PA/EVPH nebo PVDC. Èerstvé maso nebo ryby tak mohou být baleny bez vakua nebo ochranné atmosféry. Pøednost spoèívá v tom, že fólie tìsnì obemkne potravinu a tím ze všech stran pùsobí tlak. To by mìlo pozitivnì ovlivnit proces zrání a vést ke zlepšení jakosti z hlediska aroma, køehkosti vùnì a barvy. Souèasnì by mìla tìsnì pøiléhající vrstva znaènì snížit vytékání š ávy. Anorganicky napaøované fólie, jako je Silaminat firmy Huthamaki Van Leer (Ronsberg) v sobì spojují transparentnost s vysokým bariérovým úèinkem. Materiálem nosné fólie mùže být PET, OPP, OPA nebo PE, pøièemž u transparentního balení pøevládá PET. K ochranì proti mechanickým vlivùm se laminuje strana fólie s napaøeným oxidem køemièitým ještì další fólií. K pøípadné ochranì pøed svìtlem mùže být druhá fólie pigmentovaná. Fólie s oxidem køemièitým se kvùli nedostateèné roztažnosti vùbec nehodí pro úèely aplikace za tepla. Hodí se na hadicové, ploché a samostojné sáèky nebo na uzavírací fólie. Podle názoru pracovníkù Institutu pro procesní techniku a balení (Fraunhofer IVV) ve Stuttgartu dochází ke znaènému vývoji nejen u polymerních bariérových materiálù, ale i v napaøování oxidu køemièitého. Cílem je vytvoøení ultra-bariérových fólií spojením více vrstev oxidu køemièitého nebo smìsi oxidù. Pracuje se také na fóliích aktivnì regulujících vlhkost nebo fóliích chránících proti svìtlu použitím pøírodních barviv, jako je chlorofyl. Samozøejmì pokraèuje i vývoj materiálù pro balení s ochrannou atmosférou inertních plynù. Lebensm. Ztg., , è. 30, s. 44 (sk) Pro zajištìní maximální výtìžnosti sýra je nutno stanovit správný moment, kdy sýøení pøerušit a zaèít s oddìlováním syrovátky. Pøíliš brzké pøerušení znamená neúplné vytvoøení kostry z pevných látek a tuku (gel) a sníženou výtìžnost. Pøi pøíliš pozdním nastává riziko proteolýzy sýøeniny, což opìt vede ke snížení výtìžnosti. K instrumentálnímu mìøení zvyšování viskozity sýøeniny je vyvinuta øada metod (penetrometry, zavìšené sondy, manometrické metody, metody založení na absorpci svìtla, UV-postupy a torzní viskozimetry). Nejvìtší zájem je o metody umožòující kontinuální odbìr vzorkù (napø. gelograf využívající lom svìtla). Zatím se však nedospìlo k jednotné mìøicí jednotce a není možné výsledky tìchto metod porovnávat. Pro výrobu jakostního sýra je stejnì jako správná doba sýøení dùležitá i volba syøidla. Ta závisí na druhu sýra, podmínkách procesu, podmínkách a dobì zrání sýra a zcela zásadnì na efektivnosti výroby. Syøidlo z telecích žaludkù bylo komerènì dodáváno už od poèátku 20. století, ale až v r se na trhu v USA obje- 9

10 Metody a technologie Inaktivace mikroorganismù a zmìny bílkovin pøi ošetøení mléka sub- kritickým CO 2 Byl sledován vliv ošetøení mléka pomocí CO 2 za použití rùzných tlakù, teplot a dob trvání tohoto ošetøení na pøežívání mikroorganismù a na agregaci kaseinu. Plnìní mléka do lahví z plastù Na stránkách zahranièního tisku se nyní èasto objevuje informace o nové lince na plnìní èerstvého mléka do lahví z PET. vil enzym z plísnì Rhizomucor miehei. Tento enzym je nejrozšíøenìjším ze tøí v souèasné dobì používaných mikrobiálních enzymù. Koncem 80. let byl vyvinut fermentaènì vyrobený èistý chymosin z genetického materiálu z bunìk telecích žaludkù, který se na trhu objevil poèátkem 90. let a je uznáván v mnoha zemích vyrábìjících sýry. Zkoumání proteázových molekul mikrobiálních enzymù vedlo k procesu využívajícímu oxidaèní prostøedek tak, aby enzym byl až do okamžiku destabilizace stejnì citlivý na teplo jako chymosin. Tato nová generace enzymù Rhizomucor miehei si získává znaènou oblibu i proto, že umožòují dosažení charakteristických vlastností sýrù srovnatelných s chymosinem. Fermentaènì vyrobený chymosin (FPC) V 90. letech bylo toto syøidlo pøipravováno s využitím bakterií E. coli, plísní Aspergillus niger a kvasinek Kluyveromyces lactis. Nepøítomnost hovìzího pepsinu má vliv na optimalizaci výtìžnosti sýra a na tvorbu aromatu. Skuteènost, že se nejedná o produkt živoèišného pùvodu, má význam i pro laktovegetariány. Z hlediska enzymové aktivity a stability vztažené k ph nebo teplotì je fermentaènì vyrobený enzym srovnatelný s pøírodním telecím syøidlem. Mikrobiální enzymy I tyto enzymy jsou vyrábìny fermentaènì bez použití materiálu živoèišného pùvodu. Výroba je zdokonalena tak, že se minimalizovala tvorba nespecifických proteáz. Jejich podíl je témìø srovnatelný s FPC. Tyto proteázy jsou ménì stabilní než proteázy telecího chymosinu a tak jsou mikrobiální enzymy již použitelné pro témìø všechny druhy sýrù. Dtsch. Milchwirtschaf tschaft, t, 52,, 2001, è. 13, s (sk) 100 ml mléka bylo podrobeno pùsobení CO 2 pøi 2 000, 3 000, nebo kpa, po dobu 30, 60, 120 a 180 min pøi 20, 30, 40 a 50 o C. Snížení poètu mikroorganismù bylo významné jen pøi tlacích nad kpa a teplotách nad 30 o C, a to pøi všech sledovaných dobách pùsobení. Snížení poètu mikroorganismù bylo vždy nižší než 2 log KTJ/ml. Pùsobením CO 2 pøi všech podmínkách znamená agregaci kaseinu. Pøi kpa, 40 o C a 30 min je míra agregace 25 %, pøi kpa, 40 o C a 180 min je 87 %. Lze konstatovat, že pøi použití pro 100 ml mléka podmínek ošetøení CO 2 : kpa, 40 o C a 180 min vznikne sýøenina obsahující 85 % pùvodního kaseinu a vede ke snížení poètu mikroorganismù až o 2 log KTJ/ml. Milchwissensch., 56, 2001, è. 7, s (sk) Plnìní do PET Tato linka je instalovaná v mlékárnì OLMA v Olomouci, která v je rukou spoleènosti Mléko-Agro reprezentující 150 zemìdìlských firem. Plnièka norské firmy Elopac Plastics Systems (EPS) byla vystavena na výstavì Anuga Food Trade Show v dubnu Náklady na linku Elopak instalovanou v bøeznu 2001 v OLMA èinily 100 mil. Kè (2,7 mil. EUR). První linka EPS na plnìní mléka do PET-lahví byla instalována v Gala v Maïarsku, a sice na aseptické balení mléka. V Nìmecku existuje jedna linka EPS na plnìní sycených nápojù do PET a v provozu jsou dvì linky na mléèné výrobky ve Velké Británii. O dalších dvou linkách pro mlékárnu v Lancashire se jedná. 10

11 Metody a technologie Celková plnicí kapacita linek EPS má být do konce roku mil. plastových lahví. Na rozdíl od maïarské linky jsou obaly vyrábìny firmou EPS na místì z polotovarù na vyfukovacím zaøízení firmy MAG-Plastic. Obaly jsou skladovány v sile a systémem Lanferdini transportovány k plnièce patøící OLMA. Pøed plnìním jsou láhve vypláchnuty sterilní vodou. Údržnost mléka v nábìhu výroby byla asi 12 dní. Zaøízení má být v provozu trvale, pouze s tøíhodinovou pøestávkou na èištìní CIP. Plnièka mùže bez pøestavby (díky uchopování lahví za hrdlo) plnit objemy 250 a 500 ml a 1 l. Z materiálu PET je i rukávová etiketa. Obrat firmy OLMA, vyrábìjící roènì vedle 160 mil. l mléka i rozsáhlý mlékárenský sortiment, byl v roce ,6 mld. Kè. Náklady na balení do PET jsou asi o % vyšší než náklady balení do standardního kartonu. Dosavadní podíl èerstvého mléka OLMA na trhu byl 3 % a mlékárna oèekává v dùsledku nového balení zvýšení na 11 %. Tak by bylo možné novì balené èerstvé mléko prodávat za cenu jen o % vyšší než dosud. V dubnu dosáhli na lince produkce pøes lahví dennì. V budoucnu se poèítá i s plnìním dalších tekutých mléèných výrobkù do lahví PET. Materiál PET byl vybrán pro své vlastnosti a také proto, že systém sbìru a recyklace PET je v ÈR rozvinut lépe než u vìtšiny jiných obalových materiálù. Plnìní do HDPE V provozovnì švýcarské Aargauské centrální mlékárny (AZM) v Suhr byla v øíjnu 2000 instalována nová linka firmy SIG Hamba Filltech oznaèovaná za první lineární aseptickou plnièku do plastových lahví v Evropì. Obalem jsou lahve pøipomínající tvar kvádru o objemu 1,5 l a válcovité lahve o objemu 0,75 l z polyetylenu o vysoké hustotì HDPE. Distribuce výrobkù s dlouhodobou údržností se rozšíøila po celé zemi. Celkem bylo investováno 10 mil. CHF. Cílem je dosáhnout v prvním celém roce produkce 30 mil. lahví. Firma sází na rostoucí oblibu UHT-produktù. Jsou pøesvìdèeni že HDPE-lahve zaberou na trhu urèitý podíl kartonù a sklenìných lahví. Mlékárna takto asepticky plní mléka dvou stupòù tuènosti, smetany a mléèné nápoje. Poèítá se s rozšíøením plnìní i do lahví o objemu 0,5 l a s rozšíøením sortimentu o míchané nápoje a ovocné š ávy. Na rozdíl od Swiss Dairy Food, která vyrábí èerstvé mléko (pasterované), vsadila firma AZM na sterilované mléèné výrobky ve verzi ultra-pasterované i UHT (údržnost 13 týdnù). Jediné zaøízení mùže plnit lahve sedmi velikostí od 0,2 do 1,5 l se stejným prùmìrem hrdla a kapacita je v závislosti na velikosti lahví 9 15 tis. lahví/h. Je možné použít i lahve z PET. Obaly jsou dodávány do mlékárny AZM již hotové, na lince je provìøena jejich integrita tlakovým testem a jsou sterilovány peroxidem vodíku a vysušeny horkým vzduchem. Lahve jsou plnìny za použití kontroly IDM, jsou uzavírány sterilovaným hliníkovým krytem a dále šroubovacím uzávìrem s pojistným kroužkem. Etikety jsou na lahve navlékány na zaøízení firmy PDC s aplikací parního smrštìní. AZM poèítá, že bude vedle výrobkù v lahvích z HDPE nadále plnit mléèné výrobky do obalù Tetra Brick Slim. (20 mil. l UHTvýrobkù tj mil. lahví/rok). Podle dlouhodobých pøedpokladù by mléko v lahvích mìlo být asi o 0,2 CHF /l dražší než mléko v kartonu. Plnìní do PC Firma Ecomel (Limmen) specializovaná poboèka firmy Campina s vedoucím postavením na trhu s biomlékem v Nizozemí se nedávno rozhodla použít stejný typ lahve, jako používají mléká- 11

12 Metody a technologie Kontrola oxidace v pivovaru Byl sledován vliv kyslíku na organoleptické vlastnosti piva. Modernizace masokombinátu ombinátu Tauris Slovenský prùmyslový holding Tauris skonèil pùlroèní hospodaøení s tržbami 1,44 mld. SKK, což pøedstavuje oproti pøedchozímu roku meziroèní nárùst o 17,6 %. renské spoleènosti Friesland Coberco a Campina Melkunie na konvenèní èerstvé mléko, na který byli spotøebitelé již zvyklí. Jedná se o vratnou lahev z polykarbonátu (PC), jejíž prodej je již rozšíøený po celé zemi. PC-lahve údajnì vyvolávají dojem èerstvosti, pøirozenosti, ochrany zdraví a ochrany prostøedí v prùbìhu produkce i plnìní. Podle marketingové studie považují spotøebitelé plastové obaly za nejpøátelštìjší náhradu sklenìných obalù, takže biomléko v plastu nevzbuzuje rozporný dojem. I když firma Campina má velkou produkci lahví ve dvou místech (Maasdam a Eindhoven), rozhodl se Ecomel pro vybudování vlastní výrobny lahví. V tìchto lahvích nabízí šest svých nejúspìšnìjších výrobkù: nízkotuèné a plnotuèné èerstvé mléko, podmáslí, vanilkový nápoj Vla a nízkotuèný a plnotuèný jogurt. Litrová PC-lahev nahradila dosud používanou vratnou sklenìnou lahev. Aèkoli Campina nyní úspìšnì zavedla nevratnou PET-lahev, nemá Ecomel v úmyslu toto napodobovat. Biomléko napø. znaèky Zuiver Zivel (svaz Demeter) nebo znaèky De groene koe nabízí Ecomel prostøednictvím konvenèních prodejen vedle konvenèního mléka (ale asi o 30 % dražší) nebo specializovaných obchodù se zdravou výživou. Trh s mléènými bioprodukty vzrostl v Nizozemí v roce 2000 o 34 % proti roku 1999 a do roku 2010 pøedpokládají oba hlavní producenti a ministerstvo zemìdìlství vzestup na 10 % trhu s mléènými výrobky. Ecomel oèekává pro pøíštích pìt let rùst své bioprodukce roènì o 10 %. European Dairy Magazin, 2001, è. 3, s. 8, 10, (sk) Vliv kyslíku se zjiš oval bìhem mletí sladu, rmutování, scezování, vyslazování ve sladinovém filtru a v prùbìhu hlavního kvašení. Výsledky sledování prokázaly, že pøítomnost kyslíku bìhem rmutování a prozvdušòování mladiny má negativní vliv na chu piva (pøítomnost lepenkové oxidaèní pøíchuti). Je navržen zvláštní zpùsob mletí sladu v diskovém dispergátoru pøi vylouèení pøítomnosti kyslíku. Rovnìž se doporuèuje nahradit provzdušòování mladiny prokyslièování kvasnic èistými kyslíkem ve speciálním membránovém preoxigenerátoru. Navržený zpùsob snižuje oxidaci mladiny, ale zároveò umožòuje pøesné dávkování potøebného kyslíku pro opìtovnou stavbu membrán a nárùst biomasy bìhem kvašení. Systém rovnìž poskytuje homogenní kvasnièné suspenze. Kvas. prùm., 47,, 2001, è. 4, s , è. 5, s (per) Spoleènost prodala více než 5 tis. t masa a 5,7 tis. t masných výrobkù. Holding tvoøí šest dceøinných spoleèností, které zajiš- ují okruh èinností od prvovýroby, zpracování, pøes dopravu až po maloobchod. Pod významný nárùst tržeb se podepsala zejména spolupráce se zahranièními a domácími obchodním øetìzci. Výrobní program spoleènosti, obsahující 125 druhù masných výrobkù, byl v letošním roce obohacen o skopové a jehnìèí maso. Tauris vlastní nejmodernìjší provoz na porážku jehòat v SR, s oprávnìním vývozu do zemí EU. Spoleènost pøipravila v prvním pololetí deset nových druhù výrobkù a rozšiøuje prodej masa baleného v ochranné atmosféøe do dalších obchodních systémù. Mìsíènì vyprodukuje kolem 980 t masných specialit a zpracuje 840 t vepøového a hovìzího masa. Nejmodernìjším provozem holdingu, vyhovujícím evropským standardùm prùmyslové masné výroby, je spoleènost Tauris Nitria, s.r.o., Mojmírovce, která se specializuje na tepelnì opracované i neopracované výrobky. Výrobní proces je zde øízen v souladu s normou ISO 9002 a vete- 12

13 rinárnì hygienickým režimem HACCP, což ji opravòuje k vývozu do zemí EU, a rovnìž i do USA. Modernizace spoleènosti byla zahájena v kvìtnu loòského roku. Její souèástí je i rozšíøení a rekonstrukce expedièních a skladových prostor v souladu se specifickými požadavky, souvisejícími se vstupem na evropské trhy. Tauris Nitria dosud na modernizaci proinvestovala 54 mil. SKK, z toho 13 mil. na technologie. Výsledkem by mìla být o 75 % vyšší kapacita výroby vèetnì sušáren a expedice. Podle vedení holdingu bude spoleènost schopna po všech stránkách konkurovat západoevropským firmám. Aditiva pro výrobu èokolády Pøi výrobì èokolády se pro upravování tokových vlastností tekutých èokoládových hmot bìžnì používá polyglycerol polyricinoleát (PGPR, E 476). Metody a technologie Vliv fermentaèní kultury a skladování na vlastnosti kysané smetany Ve výzkumném a vývojovém pracovišti firmy Chr. Hansen A/S (Hoersholm, Dánsko) byly porovnávány tøi experimentální fermentaèní kultury a jedna komerèní. Novou generací PGPR je Palsgaard 4150, který vykazuje vynikající funkèní vlastnosti souèasnì s neutrální chutí a transparentním vzhledem. Pro dosud používané emulgátory PGPR je charakteristická pronikavá chu a vùnì, které byly u nového výrobku díky použití speciální technologické operace zcela odstranìny. Výhody použití pøípravku Paslsgaard 4150 pøi výrobì èokoládových produktù jsou zejména: Absence jakékoli vedlejší vùnì a chuti, což je dùležité pøedevším pro èokolády, které obsahují malé množství kakaové masy. Pøi použití Palsgaard 4150 se mùže pøidat vyšší množství PGPR bez ovlivnìní chuti. Transparentní vzhled bez rizika sedimentace umožòuje bezpeènìjší a mnohem rovnomìrnìjší úèinky preparátu v prùbìhu výroby èokolády. Palsgaard 4150 je vysoce koncentrovaný PGPR výrobek, umožòující získat tekutou èokoládovou hmotu s optimálními tokovými vlastnostmi. Pøi pøídavku 0,20 % Palsgaard 4150 do mléèné èokolády se sníží viskozita v prùmìru o 30 % více, než pøi použití stejného množství standardního PGPR. Palsgaard 4150 je velmi úèinný emulgátor, jehož aplikace mùže vyøešit výrobní problémy spojené se špatnou tekutostí èokoládových hmot. Rovnìž se mùže využívat k dalšímu snižování obsahu tuku v èokoládì pøi konstantní dávce PGPR. Food Australia, 53,, 2001, è. 9, s. 386 Kultury sestávaly z Lactococcus lactis subsp. lactis, Lc. lactis subsp. cremoris, Lc. lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc pseudomesenteroides a L. mesenteroides subsp. cremoris. Smetana s 11 % tuku získaná fermentací ètyømi rùznými mezofilními kulturami byla posuzována panelem hodnotitelù z hlediska senzorického profilu 5krát bìhem 28 dní chladírenského skladování. Bylo zjištìno, že organoleptické vlastnosti kysané smetany jsou zásadnì ovlivnìny fermentaèní kulturou i dobou skladování. Dvì ze zkoušených fermentaèních kultur byly vyhodnoceny jako lepší než komerèní kultura XT-302 (Chr. Hansen A/S) z hlediska zlepšení vjemu aroma a tuènosti a zeslabení kyselé chuti a octového aroma. Nové kultury by mohly být vhodné pro zajištìní lepších organoleptických vlastností nízkotuèné kysané smetany. Musí to být ještì ovìøeno testem u spotøebitelù. Milch Wissenschaft, 56,, 2001, è. 6, s (sk) 13

14 Zmìny jakosti syrového r ybího masa pøi chladírenském skladování Filety z moøských lososù, z moøských okounù a z lososù byly skladovány 2 dny v chladírnì pøi teplotách 6 a 9 o C a potom byly peèeny, fritovány a vaøeny v mikrovlnné troubì. Metody a technologie Nový termorezistentní laminát Spoleènost Amcor Flexibles Europe vyvinula nový laminát, který je údajnì prvním materiálem bez kovové fólie, vhodným pro výrobu peèených èi zmrazených snackù. Melasa jako základní surovina drožïáren Øepná melasa obsahuje cca 20 % vody a 80 % sušiny, v sušinì je cca 50 % sacharózy a 30 % necukrù. V syrovém i upraveném stavu byl stanovován poèet mikroorganismù a obsah TVBN (celkového obsahu tìkavých dusíkatých látek). V pøípadì moøských lososù a moøských okounù bylo zjištìno kažení projevující se hlavnì pachem (amoniakální, rybí) a chutí (hoøká, po rybím tuku, rybí, mýdlovitá). Tyto organoleptické vlastnosti byly potvrzeny vysokým obsahem mikroorganismù a obsahem TVBN. Výchozí jakost lososù byla natolik dobrá, že i po skladování byla pøijatelná. Zkoušky ukázaly, že syrové a výše uvedeným zpùsobem skladované filety byly vcelku ještì poživatelné a mohou být po dostateèném tepelném ošetøení konzumovány bez ohrožení zdraví. Toto však zásadnì závisí na výchozí jakosti suroviny a na chladírenských skladovacích podmínkách. Kromì toho je dùležité, aby došlo k dostateènému prohøátí pøi tepelné úpravì (nad 70 oc), aby byly pøítomné mikroorganismy spolehlivì usmrceny a získal se zdravotnì nezávadný pokrm. Inf.. Fischwirtsch. Fischereiforsch., 47,, 2000, s Ve: Z. Lebensm. Untersuch. u. Forsch., B, 212,, 2001, è. 1, s. 54 (sk) Nový materiál, nazvaný HeatFlex, byl vyroben ve spolupráci se spoleèností Unilever Bestfoods, a v souèasné dobì se používá k balení plnìných mléèných snackù Ambrosia Splat, urèených pro trh s dìtskými pøesnídávkami. Laminát je tvoøen vrstvami polyester s bariérovým povlakem/biaxiálnì orientovaný nylon/ litý polypropylen. Z laminátu, kde polyesterová vrstva je potištìná reverzní gravurou (švýcarská spoleènost Amcor Flexibles Schupbach), se snadno vytvoøí sáèky, svaøitelné na tøech stranách. Snacky zabalené v sáècích jsou vystaveny v peci na 5 minut teplotì 121 C, což umožòuje jejich skladování a prodej pøi bìžné teplotì prostøedí. Spotøebitel mùže snacky skladovat rovnìž za pokojové teploty, k prodloužení doby údržnosti je lze ale pøechovávat i v mrazáku. Confectionery Production, 67, 2001, è. 8, s. 10 Mezi necukry patøí minerální slouèeniny (10 %), hlavnì draselné soli a dále se do necukrù øadí organické slouèeniny (20 %). Mezi organické slouèeniny patøí s pøibližnì 10 % slouèeniny dusíkaté (betain, kyselina glutamová, kyselina asparagová) a s pøibližnì 10 % organické bezdusíkaté slouèeniny (pektinové látky a produkty jejich rozkladu, produkty rozkladu invertního cukru, tj. kyseliny: mléèná, glukonová a asparagová a organické kyseliny jako mravenèí, octová, máslová, propionová a další). Melasa obsahuje následující vitamíny (v mg/100 g): biotin 0,004 7, kyselinu pantotenovou 0,170, inosit 106, thiamin 0,222, pyridoxin 0,376, nikotinamid 4,612. Tyto aktivátory rùstu kvasinek ovlivòují výtìžnost droždí i lihu. Proto také výzkum melasy vìnuje pozornost jak hlavním slouèeninám, jmenovitì cukrùm, tak také dùležitým aktivátorùm (biotinu). Jakost melasy ovlivòuje sama cukrovka a její pìstování, zpùsob její skliznì a uskladnìní, technologický postup výroby v cukrovaru a zpùsob skladování melasy. Pøi zjiš ování obsahu biotinu v rùzných melasách pøekvapuje pomìrná rozmanitost jeho množství. To je totiž ovlivnìno nejen technologií výroby, ale i délkou uskladnìní pøi rùzných teplotách. Byly analyzovány melasy z rùzných polských cukrovarù a zjiš oval se obsah biotinu metodou spektrofotometrickou (modifikovanou metodou turbidimetrickou) a metodou chemickou (vlastní modifikace). Princip tìchto metod spoèíval v zjiš ování rùstu kmenu Lactobacillus arabinosus na roztocích s biotinem a bez biotinu. Obsah biotinu v melase se mìnil s dobou skladování 14

15 a s teplotou. Ukázalo se, že ani po 6 mìsících obsah biotinu neklesl pøi teplotì do 4 C, podstatnì klesl pøi teplotì 20 C a ještì více pøi teplotì 35 C. Przemysl fermentacyjny i owocowo-warzywny, 2001, è. 5, s (lep) Vitaminy chrání kùži Rozdíly ve stárnutí pokožky nelze pøièítat pouze genetice, existuje øada dalších vlivù, které na tyto zmìny pùsobí. Informace ze zahranièí i z domova I malé dávky lékoøice ovlivòují krevní tlak Šetøení islandských výzkumníkù potvrdilo, že ke zvýšení krevního tlaku mùže dojít i po konzumaci pouhých nìkolika soust lékoøice. Pití balené vody snižuje pøíjem fluoridu Ameriètí zdravotníci upozoròují na riziko zvýšeného výskytu dentálních onemocnìní u více než 100 mil. Amerièanù v dùsledku nedostatku fluoridu ve vodì, kterou pijí. Jedním z faktorù, nepøíznivì pùsobících na kùži, je nedostateèný pøíjem vitaminù A, C, E a kyseliny listové ve stravì. Vitamin C je z hlediska udržení dobré kondice kùže nejdùležitìjší. Jako antioxidant zabraòuje produkci kyseliny arachidonové, která pøispívá k tvorbì vrásek. Vitamin C je možno tìlu snadno dodat stravou bohatou na ovoce a zeleninu, jako kupø. jahody, rybíz, rajèata, papriky atd. Další látkou, která chrání kùži je DMAE (dimetylaminoetenol), což je metabolit prokainu, který je v geriatrii velmi dobøe znám. Prokain snižuje aktivitu enzymu monoaminoxidázy (MAO), jehož hladina se s pøibývajícím vìkem zvyšuje a koreluje s narùstajícími pøíznaky stáøí. DMAE se nachází ve znaèném množství v rybách, pøedevším v lososu. DMAE není antioxidant, ale výsledky jeho pùsobení jsou podobné jako u vitaminu C. Stabilizuje totiž bunìèné membrány a tím zabraòuje produkci kyseliny arachidonové. DMAE není úèinný pouze internì, mùže se aplikovat i zevnì na pokožku. Healthworld, Fakt, že lékoøice zvyšuje krevní tlak je v odborných kruzích znám již delší dobu, ovšem pøedpokládalo se, že k vyvolání negativního úèinku je zapotøebí znaèného množství lékoøice. Podle nejnovìjších výzkumù se hypertenze vyvolaná lékoøicí podceòuje a není zcela správnì pochopena. Pracovníci Švédského lékaøského institutu a katedry patologie islandské univerzity zjiš ovali, pøi jaké dávce a za jakou dobu po konzumaci lékoøice dojde ke zvýšení krevního tlaku. Skupina dobrovolníkù konzumovala lékoøici v rùzných dávkách od 50 do 200 g za den po dobu 2 4 týdnù, což odpovídalo dennímu pøíjmu mg aktivní lékoøicové substance kyseliny glycyrrhetinové. Krevní tlak byl mìøen pøed, v prùbìhu a po konzumaci lékoøice. Zjištìné zvýšení systolického krevního tlaku o 3,1 14,4 mm Hg demonstrovalo souvislost s velikostí dávky, ovšem nikoli s dobou konzumace. Vzhledem k tomu, že se krevní tlak zvyšoval lineárnì se zvyšující se dávkou lékoøice, dospìli autoøi k závìrùm, že konzumace i pouhých 50 g lékoøice (75 mg kyseliny glycyrrhetinové) dennì po dobu 2 týdnù mùže u pøíslušných jedincù zpùsobit významné zvýšení krevního tlaku. Tyto výsledky mohou být velmi dùležité pro lékaøe ošetøující pacienty s vysokým, popø. nízkým krevním tlakem. J.of Human Hypertension, 15,, 2001, s Centrum pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) dospìlo k tìmto závìrùm v souvislosti s rostoucí oblibou konzumace balené vody v posledním desetiletí. Nìkteré druhy balené vody prodávané v USA sice obsahují fluorid v optimálním množství, ovšem v pøevážné vìtšinì vod tohoto typu je pouze zlomek doporuèované koncentrace. Pøíjem fluoridu je nezbytný po celý život pro prevenci a regulaci kažení zubù. Fluoridací pitné vody, s kterou se zaèalo ve ètyøicátých letech 20. století, a užíváním dalších fluoridových produktù, bylo u amerických obèanù prokazatelnì dosaženo dramatického snížení dentálních onemocnìní. V roce 1999 zaøadilo CDC fluoridaci vody mezi 10 nejvýznamnìjších úspìchù 20. století v oblasti veøejného zdraví. Výzkumy je potvrzeno, že 15

16 fluorid zabraòuje tvorbì zubního kazu, zpomaluje jeho rozšiøování a v nìkterých pøípadech dokonce reverzuje novì se tvoøící kavity. CDC doporuèuje výrobcùm oznaèovat lahve s pitnou vodou údaji o koncentraci fluoridu, aby se spotøebitelé na základì informací o obsahu, resp. pøíjmu fluoridu mohli fundovanì rozhodnout pro konzumaci nejvhodnìjší vody. Protilátky z tabáku Tabák se pravdìpodobnì již brzy zaøadí mezi první generaci komerèních rostlin produkujících protilátky ( plantibodies ). Informace ze zahranièí i z domova Biodegradovatelné obaly z pšenièné slámy Pracovníci Amerického ministerstva zemìdìlství použili pšenici k výrobì tvarovaných obalù na sendvièe. Výzkumníci z univerzity v Guelphu zjiš ují potenciál tabákových rostlin k produkci protilátek, které by mohly být použity ke snadné detekci nemocí z potravin a vody. Zamìøují se na masovou produkci protilátek pro nenákladnou detekci patogenù jako Escherichia coli O157:H7, Listeria a Crystosporidium parvum. Pøestože se k produkci protilátek mohou používat zvíøata, jsou v tomto ohledu rostliny mnohem vhodnìjší. Pìstování rostlin je levnìjší, produkce protilátek je daleko vyšší než u zvíøat, infrastruktura pro sklízení a skladování již existuje a na rostlinách se nevyskytují žádné kontaminující organismy, které by se mohly pøenést na èlovìka. Rostliny jsou jediným systémem, který dovoluje vytváøet protilátky v dostateènì velkém množství pro všechny, u nichž bude zapotøebí detektovat patogeny z potravin èi vody. Protilátky se k detekci kontaminantù používají již dlouho, masovému rozšíøení ale brání jejich cena. V USA se pohybuje cena za 1 g protilátky kolem USD. Výzkumníci pøedpokládají, že extrakcí protilátek z tabáku se cena bìhem pìti až deseti let sníží na 10 USD za 1 gram. Tabák byl vybrán pro masovou produkci protilátek proto, že jeho genetika je velmi dobøe prostudována. Používají se sterilní tabákové rostliny s nízkým obsahem nikotinu, u nichž není nebezpeèí transferu genù z geneticky upravených rostlin do planých. V jednom roce je možno sklízet tabák tøikrát až ètyøikrát. Produkce biomasy je znaèná a množství protilátek produkovaných rostlinou je úmìrné množství biomasy. Vzhledem k tomu, že tabák není potravináøská plodina, nejsou obavy z žádných protestù veøejnosti proti GM-potravinám. Bìhem nìkolika málo let bude možno extrahovat kg protilátek ze 100 akrù tabáku, takže zkoušky na patogeny z potravin èi vody budou moci provádìt všechny místní zdravotní instituce. Nové obaly jsou mnohem ohleduplnìjší k životnímu prostøedí než dosud používané polystyrenové lastury. Udržují potraviny mnohem teplejší než kartonové obaly na rychlé obèerstvení, které se používají v restauracích. Nové obaly, které byly prezentovány na 221. národním sympoziu Americké chemické spoleènosti v San Diego, jsou vyrobeny z vlákniny z pšenièného stébla a škrobu z pšenièného zrna. Výsledným produktem je kompozitum na bázi škrobové pìny s mechanickými a tepelnými vlastnostmi srovnatelnými s polystyrenem, který je v souèasné dobì stahován z obìhu. Polystyren totiž není biodegradovatelný a obsahuje chlórové a fluórové slouèeniny poškozující ozónovou vrstvu. Obaly na bázi pšenièného škrobu jsou plnì biodegradovatelné. V USA se již používají k balení potravin biodegradovatelné obaly vyrobené z bramborového škrobu. Výroba pšenièných obalù je v podstatì podobná výrobì oplatek. Škrob extrahovaný z pšenièného zrna se vmíchává do suspenze vody a rozmìlnìných stébel. Získané øídké tìsto se vlije do formy a potom se upeèe. V hotovém výrobku slouží vláknina jako izolaèní náplò a škrob jako lepidlo, které vlákninu stmeluje dohromady. V pøípadì, že i další zkoušky bu- 16

17 Tor ortilly nejrychleji se rozvíjející segment amerického pekárenského prùmyslu Tortilly jsou nejrychleji se rozvíjejícím segmentem amerického pekárenského prùmyslu. Informace ze zahranièí i z domova dou úspìšné, mohly by se nové pšenièné obaly objevit na trhu bìhem dvou let. Food Engineering, 73,, 2001, è. 5, s. 16 Potvrdily to, podle sdìlení Americké spoleènosti výrobcù tortill (TIA), výsledky nedávného marketingového prùzkumu. V roce 2000 dosáhla hodnota celkového prodeje tortill více než 4 mld. USD, což pøedstavuje zhruba 57% nárùst bìhem posledních pìti let. Podle výsledkù studie jsou tortilly rovnìž druhým nejprodávanìjším výrobkem z kategorie baleného peèiva. V loòském roce zkonzumovali Amerièané celkem 3,5 mld. kg tortill, což odpovídá asi 42 mld. kusù, nebo pøibližnì jedna tortilla na jednoho Amerièana každý den. Podle TIA jsou v poslední dobì nejžádanìjší tortilly s pøíchutí jalapeno (silnì pálivé paprièky), rajèat a sýra, a s jejich zvýšeným prodejem se poèítá i v pøíštím roce. Vìtšina výrobcù tortill vìøí, že se v brzké dobì budu tortilly vyrábìt i v nejrùznìjších tvarech a velikostech. Pøehledy o situaci v prùmyslu vyrábìjícím tortilly se zpracovávají každé dva roky. TIA je nezisková organizace, založená v roce 1990, která všestrannì podporuje spoleènosti tortillového prùmyslu. Milling & Baking News, 80,, 2001, è. 3, s. 12 Heineken s 41% podílem na slovenském trhu Spoleènost Heineken Slovensko, a.s., Nitra je nejvìtší producent piva a sladu ve SR. Spoleènost ADM Cocoa nejvìtší výrobce kakaa Spoleènost ADM Cocoa je nejvìtším svìtovým zpracovatelem kakaových bobù a nejvìtším výrobcem kakaa. Za první pololetí letošního roku dosáhla hrubý obrat 1,99 mld. SKK, dodala na trh 979,6 tis. hl piva, a vyexportovala 44,27 tis. hl. Hlavními exportními destinacemi jsou ÈR, Rusko, Lotyšsko, Estonsko, USA, Izrael a Finsko. Spoleènost je souèástí evropského pivovarnického koncernu Heineken N.V. Amsterdam a je majoritním vlastníkem pivovarù Zlatý bažant Hurbanovo, Corgoò Nitra, Martiner Martin a Gemer Rimavská Sobota. Aktuální podíl spoleènosti na slovenském pivovarnickém trhu dosahuje 41 %. Za dobu svého pùsobení ve SR investoval Heineken Slovensko do zlepšení technologie výroby piva a sladu a dalších inovací prostøedky v objemu 315 mil. SKK, které smìøovaly do nové sladovny v Hurbanovu, plnicí linky v Martinu a filtraèní technologie v pivovaru Gemer. Dùležitou souèástí investic byla i marketingová podpora jednotlivých znaèek piva a nákup výèepních zaøízení a nových obalù. Ve sledovaném období bylo prodáno témìø 71 tis. t sladu, z èehož 26 tis. t bylo vyvezeno do Kazachstánu, Polska, Litvy, Rumunska, Bosny a Hercegoviny. Aktuální novinkou na trhu je nápoj Desperados, který je kombinací piva a tequily. Mezinárodní pivovarnická skupina Heineken N.V. dosáhla v loòském roce èistého obratu ve výši 8,107 mld. EUR. V produkci piva se zaøadila na druhé místo na svìtì. Konsolidovaný objem prodeje, vèetnì znaèek skupiny Heineken vyrábìných licenènì tøetími subjekty, se meziroènì zvýšil o 7 mil. hl a dosáhl 74,8 mil. hl. O zvýšení obratu se zasloužily pøedevším nové akvizice (pivovar Cruzcampo ve Španìlsku, Gemer a Matiner ve SR a Affligem v Belgii), zvýšení prodejních cen v prùmìru o 3 %, ale i celkové zvýšení spotøeby piva v Evropì o 2,5 %. Rodinný koncern Heineken vznikl v roce 1863 a dnes vyrábí pivo ve 110 pivovarech v 50 zemích svìta a své výrobky prodává ve 170 státech. Roènì zpracuje pøes t kakaových bobù, z kterých vyrábí produkty nejrùznìjších pøíchutí a barev. Kromì své centrály v Nizozemí (ADM Cocoa B.V., Postbus 2, 1540 AA Koog aan de 17

18 Informace ze zahranièí i z domova Zaan, tel: +31 (75) , fax: +31 (75) , Podle odhadù se v souèasné dobì spotøeba èokolády ve východní Evropì pohybuje okolo1,5 kg/osobu, ale pøedpokládá se, že se celkový odbyt zdvojnásobí. Výrobci investují své prostøedky v oèekávání silného rozvoje. Spoleènost ADM Cocoa poskytuje nejširší nabídku sortimentu vèetnì pøísad, jakou je napø. lecitin, který rovnìž vyrábí. Spoleènost má v øadì zemí poboèky, které kromì výroby poskytují expertízy výrobcùm potravin a cukráøských výrobkù. Nejnovìjší poboèku zøídila v Koscian v Polsku, pøedtím v Moskvì a ve Lvovì. Polská poboèka zpracuje roènì t kakaových bobù, z nichž vyrábí kakaový prášek a kakaové máslo. Závod vyrábí kakaové prášky De Zaan v 52 barevných odstínech od sytì èervených po nejtemnìjší hnìdou, s rozmanitou chu ovou charakteristikou, s rùzným obsahem tuku, s rùznou hodnotou ph a rùznou jakostí. Nabízí jak pøírodní a alkalické kakaové prášky, tak i také deodorizované pøírodní kakaové máslo. Vedle toho dodává i kakaové likéry, èokoládové máslo nebo mléèné dezerty. Zákazníci ze støední a východní Evropy mohou využívat pøímého zásobování z tohoto závodu, pøièemž jsou osvobozeni od celních poplatkù Evropské unie. Mlékaøské listy, 2001, è. 65, s. 28 (sk) Nápoj Kombucha Kombucha je hustý, mírnì šumivý nápoj na bázi èaje. Podporuje pocit pohody a zlepšuje zdravotní stav konzumentù. Podporuje èinnost støev, zvyšuje obranyschopnost organismu, èistí ple, omezuje bolesti hlavy, kloubù, zpomaluje postup arteriosklerózy, pøípadnì rakoviny. Je vhodná i pro snížení hmotnosti a vylouèení jedù z tìla. Kombucha je nápoj známý z Èíny již z období dynastie Èchin 221 pø. n. l. Vyrábí se fermentací sladkých èajových výtažkù z èerných, zelených, ovocných a bylinkových druhù. Podle jejich použití se vytvoøí rùzné složení nápoje. Kvasinky pøemìòují cukr na oxid uhlièitý a alkohol (cca 0,5 %). Dalšími produkty kvašení jsou kyselina mléèná a glukonová, resp. jejich další organické druhy. Kombucha je do šesti dnù po aplikaci kultur osvìžujícím sladkým nápojem, který pøipomíná hrušky nebo broskve, po zhruba dvaceti dnech ji lze využít spíše jako ocet její hodnota ph klesne na své minimum ph 2,5. Vlastní hmotu nápoje rosolovitého charakteru tvoøí celulóza vytvoøená dalšími typy bakterií. U prùmyslovì vyrábìné kombuchy se kvašení po nìkolika dnech zastaví, vìtšinou tepelným ošetøením. Tím však nápoj ztrácí (podobnì jako tepelnì ošetøený jogurt) své vitální vlastnosti (živé kultury, enzymy). Zda mají kultury kombuchy i probiotické vlastnosti se prozatím nezkoumalo. Kombucha byla na jaøe roku 2000 zaèlenìna do rakouského seznamu potravin (sešit 6, s. 274). Seznam vyluèuje oznaèení kombucha pro míchané nápoje, vytvoøené øedìním koncentrovaného nápoje, resp. obsahující složky vzniklé odlišnou fermentací. Spotøebitelský prùzkum provedený v roce 1999 v Rakousku potvrdil, že kombucha je vìtšinì dotázaných známa a považují ji za nápoj podporující zdraví. Prùzkumem v SRN v kvìtnu 2000 se došlo k podobným výsledkùm. Zjistilo se však pøi nìm, že konzumenti považovali za kombuchu i nápoj oznaèený Kombucha- Trunk, vyrobený z koncentrátu, jableèného octa, syntetických aromat, extraktu ovocného èaje, vody a cukru, konzervovaný kyselinou benzoovou, a to i pøesto, že toto složení bylo uvedeno na etiketì. Ernährung/Nutrition, 24, 2000, è. 10, s. 445, Gordian, 2000, è. 9, s. 136 (lep) 18

19 FDA bude kontrolovat oznaèování potravin údaji o alergenech Americký Úøad pro kontrolu potravin a léèiv (FDA) plánuje v prùbìhu pøíštích dvou let rozsáhlou inspekci. Informace ze zahranièí i z domova SR konèí s dovozem obilovin Podle pøedpokladu by letošní sklizeò obilí ve SR mìla dosáhnout 2,8 mil. tun. Andy War arhol na minerálkách Slovenské pramene a žriedla, a.s. Budiš pøicházejí na trh s novým spotøebitelským balením minerální vody Budiš, kterou plní St. Nicolaus, a.s. Liptovský Mikuláš. Inspekce se týkat pekáren, cukrovinkáøských závodù a dalších potravináøských závodù a jejím cílem bude kontrola správnosti deklarování obsahu alergenù v potravinách. Podnìtem k tomuto rozhodnutí byly nedávné kontroly nìkolika závodù v Minnesotì a Wiscontinu, pøi nichž bylo zjištìno, že více než ètvrtina sledovaných výrobcù sušenek a zmrzlin používala ingredience, zejména arašídy, jejichž obsah nebyl vyznaèen na etiketách. Inspekce by mìla obsáhnout zhruba potravináøských závodù po celých Spojených státech. Proškolení inspektorù FDA bude ukonèeno bìhem roku. FDA bude rovnìž požadovat, aby se výrobci potravin a dodavatelé ingrediencí seznámili se všemi chu- ovými pøísadami, barvivy a koøením, používanými ve výrobì, aby mohli bezpeènì identifikovat ty, které obsahují bìžné alergeny. Pracovníci FDA pøedpokládají, že omezí používání nìkterých obecných tvrzení, kterými výrobci preventivnì oznaèují všechny své výrobky, aby se vyhnuli eventuálním soudním pøím. Jedním z takovýchto tvrzení, které je možno považovat za nepravdivé a zavádìjící, je konstatování...mohou obsahovat arašídy. Milling & Baking, 80,, 2001, è. 18, s. 26 V porovnání s loòským rokem je to o 1 mil. t více. Dobrá úroda byla zaznamenána i u olejnin, pøedevším øepky, jejíž sklizeò byla oproti loòským 121 tis. t témìø dvojnásobná. Vzhledem k nízké spotøebì tuzemských výrobcù se pøedpokládá vývoz této komodity v objemu 100 až 110 tis. t. O 8 tis. t vyšší než v loòském roce je úroda hrachu, pøedevším zásluhou vyšších hektarových výnosù. Vloni se sklidilo 1,2 t z hektaru, letos kolem 2,5 t/ha. Slovensko nebude muset, s výjimkou jižního ovoce a èásti potøeby jablek, dovézt letos žádné ovoce. Rovnìž skonèí s dovozem obilí, které SR vyrábí za nižší ceny než v EU. Zintenzívní se ale slovenský vývoz, zejména sladu ( tis. t), produktù z obilí, èásteènì i potravináøské pšenice a pšenièné mouky. Ve druhém pololetí by se tak mohlo zlepšit pasivní saldo v zahranièním obchodu, které v loòském roce, vzhledem k neúrodì obilí, zaznamenalo za sedm mìsícù zvýšení o 3,5 mld. SKK. Ministerstvo zemìdìlství SR navrhlo ministerstvu hospodáøství zavedení urèitých kvót na dovozy nealkoholických nápojù z ÈR, omezit by se mìl i import tìstovin a nìkterých dalších komodit. Jedinou problémovou komoditou je v souèasné dobì vepøové maso, u nìhož se oèekává dovoz v pøedvánoèním období v množství asi 20 tis. t. Èást trhu by se mìla pokrýt zvýšenou výrobou drùbeže a drùbežího masa. Sklenìné nevratné lahve o objemu 0,25 l se na první pohled liší nejenom designem, ale hlavnì etiketami se tøemi nejznámìjšími seriografiemi Andy Warhola portréty V. I. Lenina, Marilyn Monroe a Elvise Prestlyho. Výrobek spoleènosti Slovenské pramene a žriedla distribuuje St.Nicolaus-trade, a.s. Bratislava. Minerální voda Budiš je nosnou znaèkou spoleènosti, která mimo novinku oznaèenou Edition a la Andy Warhol uvádí na trh øadu výrobkù s celkovým redesignem, a to nejenom sklenìných, ale i plastových obalù. Vedle pøírodní minerální vody se vyrábí i minerálka Budiš se šesti pøíchutìmi pomeranèovou, citronovou, grapefruitovou, ananasovou, toniku a coly. Z celkového objemu vody Budiš tvoøí až 80 % pøírodní minerální voda. V èervnu byl sortiment minerálních vod rozšíøen o nesycenou minerálku, která se pod oznaèením Sport Cup dodává na trh v 0,5litrovém balení. 19

20 Mezi další novinky patøí stolní voda Turèianskuý pramen, která se prozatím vyrábí jako neochucená, pøírodní, resp. s pøíchutí pomeranèe, citronu a grapefruitu. Spoleènost dodává své výrobky jak do malých prodejen, tak do sítì domácích a mezinárodních obchodních øetìzcù. Uznání pro brynzu Liptov Liptovská mliekareò, a.s., Liptovský Mikuláš, získala na Agrokomplexu v Nitøe v soutìži Zlatý kosák 2001 èestné uznání za nový výrobek termizovanou brynzu Liptov, vyrábìnou ve 100, resp. 200g balení. Informace ze zahranièí i z domova Horký èaj s citronem prevencí proti rakovinì kùže Ameriètí vìdci se domnívají, že pitím horkého èaje s citronovou kùrou se mùže pøedcházet vzniku rakoviny kùže. Britské mléko bez mykotoxinù Podle zprávy, zveøejnìné americkou Agenturou pro potravinové standardy (FSA) 5. záøí tr., je hladina mykotoxinù ve veškerém mléce prodávaném ve Velké Británii v povolených mezích. Termizovaná brynza, která má 30denní dobu údržnosti, tj. o 18 dní delší než dosavadní výrobek, má postupnì zcela nahradit pùvodní liptovskou brynzu. Termizovaná brynza je mírnì tepelnì opracovaná, èímž jsou znièeny bakterie, snižující její trvanlivost a kvalitu. Charakteristická chu, struktura a typické vlastnosti brynzy, kupø. roztíratelnost, jsou pøitom zcela zachovány. Podle názoru odborníkù z Liptovské mlékárny by se zde mìla, ve smyslu požadavkù EU, klasická brynza vyrábìt nejdéle do roku Brynza z nepasterovaného mléka ale z domácího trhu zcela nevymizí její výrobou se budou i nadále zabývat menší producenti a typické slovenské salaše. Termizovaná brynza se uplatní pøedevším jako exportní artikl, ale i jako výrobek pro sí velkých obchodních øetìzcù. Liptovská mlékárna v první polovinì letošního roku zpracovala asi 35 mil. l mléka, což je, v porovnání se stejným obdobím loòského roku, zhruba o 10 % více. Roènì vyprodukuje více než 500 t brynzy. Z celkového množství nakoupeného mléka se v Liptovské mlékárnì zpracuje pøes 50 % na pøírodní sýry. V rámci výzkumu, který byl provádìn v Arizonì, kde je výskyt rakoviny z celých Spojených státù nejvyšší, bylo sledováno 450 osob, z nichž polovina trpìla urèitou formou rakoviny kùže, a byly zjiš ovány jejich zvyklosti v pití èaje. Ukázalo se, že ti, u nichž se vyvinula rakovina kùže pili mnohem ménì horkého èaje. Citrusová kùra v èaji snižovala z více než 70 % riziko rakoviny kùže šupinkové formy (SCC), zatímco pøi pití samotného èerného èaje došlo ke snížení pouze o 40 %. Bylo rovnìž zjištìno, že ledové nápoje jsou mnohem ménì úèinné než horké, pravdìpodobnì i proto, že vìtšinou bývají mnohem více zøedìné. K získání skuteènì seriozních výsledkù je zapotøebí provádìt další rozsáhlé výzkumy. Podle odborníkù z amerického Centra pro rakovinu ale stále nejúèinnìjším a nejovìøenìjším zpùsobem, jak se vyhnout vzniku rakoviny kùže, je nevystavovat se pøespøíliš sluneènímu záøení a používat opalovací pøípravky s vysokým UV-filtrem. V pøevážné vìtšinì pøípadù pøitom nebyla pøítomnost mykotoxinù zjištìna vùbec. Provádìné šetøení bylo souèástí programu FSA, zamìøeného na monitorování mykotoxinlù v potravinách. Bylo odebráno 100 vzorkù mléka (50 z maloobchodu a 50 pøímo z produkèních farem) a testováno na pøítomnost mykotoxinù aflatoxinu M1 a ochratoxinu A. Obì tyto látky jsou potenciálními pøíèinami vzniku rakoviny. Aflatoxin M1 byl detektován pouze ve tøech vzorcích, pøièemž ani v jednom pøípadì jeho množství nedosáhlo povolených limitních 0,05 µg/kg. Ochratoxin A nebyl detektován ani v jednom ze sledovaných vzorkù. Mykotoxiny jsou pøírodnì se vyskytující toxiny produkované plísnìmi, které mohou rùst na materiálech 20

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Maso West s.r.o. Za Mototechnou 1619 155 00 Praha 5 Výrobna Klatovy Maxima Gorkého 682 339 01 Klatovy Druh výrobku: Skupina výrobku: Podskupina výrobku: Název výrobku: Chyba! Nebyl zadán název záložky.

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Membránová sušièka NovaDrier

Membránová sušièka NovaDrier Membránová sušièka NovaDrier Membránová sušárna je jiná Tisíce membránových vláken odstraòují z proudu vlhkého vzduchu molekuly vody a redukují jeho rosný bod na -40 C bez ohledu na roèní období, bez ohledu

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou 1 Vše Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem v kakaové polevì 16 ks x 75 G 10,67 Kè Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè Èeská cena Oplatky s oøíškovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè 10541150

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml Vzhled kalný, při dlouhodobém skladování se může objevit charakteristická usazenina, kterou lze lehkým protřepáním odstranit. Barva je medově hnědá, konzistence

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE)

Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky. Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) Mléko a mléčné výrobky část I: Fermentované mléčné výrobky Cvičení č. 3-4 Předmět: Druhy a složení potravin (1.ročník FVHE) 1 9.10.2013 A je to tu zase LEGISLATIVA Dnes pro nás důležitá č. 77/2003 Sb.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Upmann. www.petruzalek.cz. Zpracování ovoce a zeleniny. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Upmann. www.petruzalek.cz. Zpracování ovoce a zeleniny. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Zpracování ovoce a zeleniny Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Upmann Upmann, výrobce strojù pro zpracování ovoce a zeleniny, patøí mezi pøední nìmecké spoleènosti v oboru

Více

Sirman øada pro Rychlé obèerstvení a pizzu

Sirman øada pro Rychlé obèerstvení a pizzu Sirman øada pro Rychlé obèerstvení a pizzu Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Rychlé obèerstvení a pizza Jedná se o øadu strojkù navržených a vyrobených tak, aby splnily

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

walsroder K flex Speciální polyamidová vrstva uvnitř obalu zajišťuje dobrou přilnavost, která působí proti vzniku tukových a želatinových kapes.

walsroder K flex Speciální polyamidová vrstva uvnitř obalu zajišťuje dobrou přilnavost, která působí proti vzniku tukových a želatinových kapes. walsroder K flex Walsroder dodavatel a poskytovatel služeb pro obchod a průmysl, svým rozsahem plastových obalů vždy vyhovuje aktuálním požadavkům. Produkty jsou ve shodě s certifikovanými standardy a

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ

ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ ÚRODA PRÙMÌRNÁ - CENY KLESAJÍ Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

FD-DVS R-703 phage Control

FD-DVS R-703 phage Control FD-DVS R-703 phage Control Informace o výrobku Verze: 3 PI-EU-EN 11-23-2011 Popis Taxanomie Mezofilní homofermentativní kultura typu O. Kultury ze série phage Control jsou vysoce rezistentní vůči fágům

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Sirman stroje pro zpracování masa

Sirman stroje pro zpracování masa Sirman stroje pro zpracování masa Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Sirman stroje pro zpracování masa Velmi široká výrobní øada produktù jako jsou napøíklad mlýnky, pily,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

Preferred Packaging. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

Preferred Packaging. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Vertikální stroj ZED NOVINKA Nový vertikální balicí stroj s možností zmìny sklonu Snadná obsluha, stroj není nároèný na údržbu a prostor.

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Katalog Gastro& lahůdkářských výrobků

Katalog Gastro& lahůdkářských výrobků Katalog Gastro& lahůdkářských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse.

Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse. Barevné a zušlechtěné sklo v celé své kráse. Obalové sklo z Vetropacku. Sklo je odolné, nepropustné, hygienické, tvarovatelné, estetické a přírodní. Obalové sklo díky těmto jedinečným vlastnostem zůstává

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Tlakové rozvody vody a vzduchu

Tlakové rozvody vody a vzduchu PRÙMYSLOVÉ HADICE Firma DLplast, s.r.o., byla založena v roce 2000 po dlouholeté obchodní zkušenosti zakladatele firmy s prodejem hadic. Od založení se vìnujeme vývoji a výrobì prùmyslových plastových

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více