S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva"

Transkript

1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo Sídlem družstva je: Brno Článek II. Právní postavení 1. Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které mají společný zájem podnikat Družstvo je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon, zejména pro případ, kdy člen družstva je např. i členem statutárního orgánu družstva, jinak Článek III. Založení družstva 1. Družstvo bylo založeno osobami, které měly zájem založit družstvo, a to primárně za účelem podnikání Účelem založení družstva je primárně podnikání a to v předmětu podnikání (resp. v předmětu činnosti) uvedeného v těchto stanovách Článek IV. Doba trvání Družstvo vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku a bylo založeno na dobu neurčitou. --- Článek V. Předmět podnikání, předmět činnosti 1. Předmětem podnikání (činnosti) družstva je: provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

2 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí ČÁST DRUHÁ: MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENŮ Článek VI. Majetková účast členů Majetková účast každého člena spočívá v uhrazení základního členského vkladu a případných dalších členských vkladů Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Každý člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Je možné i zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů Článek VII. Základní členské vklady 1. Základní členský vklad je peněžitý a musí být splacen: a) zakládajícími členy musel být splacen dle tehdejší podoby stanov (při založení družstva před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 dnů od ustavující schůze družstva; tak bylo také řádně učiněno zakládajícími členy).---- b) novým členem po vzniku družstva (s tím, že výše základního členského vkladu je stanovena pro všechny nové členy ve smyslu 564 zákona č. 90/2012 Sb. již stejná, ve výši 1.000,-Kč viz odst. 2 tohoto článku VII. stanov) nejpozději současně s podáním přihlášky do družstva Výše základního členského vkladu činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s tím, že ohledně zakládajících členů platilo, že tito se museli zavázat k zaplacení celkem takové výše základních členských vkladů, aby jejich součet činil alespoň výši tzv. zapisovaného základního kapitálu stanoveného ve stanovách družstva schválených ustavující schůzí družstva (50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)), kdy pro počet pěti zakládajících členů základní členský vklad pro každého ze zakládajících členů činil ,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), to vše dle dohody všech zakládajících členů. S ohledem na ustanovení nyní platného ustanovení 564 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a nutnosti se podřízení takovému ustanovení se do budoucna stanovuje, že výše základního členského vkladu musí být do budoucna stejná a je pro všechny členy družstva již stanovena stejně

3 (1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)). Rozdíl mezi výší základního členského vkladu, který dosud družstvo eviduje u jednotlivých členů a mezi výší základního členského vkladu dle těchto stanov, se považuje za další členský vklad Splacení základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství v družstvu Článek VIII. Další členské vklady 1.O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, kterou schvaluje členská schůze Další členský vklad může být peněžitý i nepeněžitý. Nepeněžitým vkladem může být jen penězi ocenitelná hodnota, kterou může družstvo hospodářsky využít v souladu s předmětem podnikání. Nepeněžitý vklad však nesmí spočívat v závazcích týkajících se provedení prací nebo poskytování služby. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu než je zákon č. 90/2012 Sb. určený dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze. ČÁST TŘETÍ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek IX. Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva tvoří aktuální souhrn členských vkladů (základních členských vkladů a dalších členských vkladů), k jejichž splacení se zavázali členové družstva Základní kapitál, který byl zapisován do obchodního rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb. činil ,- Kč Zvýšení základního kapitálu nesmí být vyšší, než kolik činní rozdíl mezi vlastním kapitálem a součtem dosavadního základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit Článek X. Další majetek družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně na svůj účet. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z nedělitelného fondu (je-li zřízen resp. není-li zrušen), z příjmů ze své činnosti a případě z dalších zdrojů. V majetku družstva jsou kromě souhrnu členských vkladů, prostředky ve

4 fondech družstva, movité i nemovité věci patřící družstvu, prostředky získané v rámci podnikatelské činnosti družstva, a i další majetkové hodnoty získané družstvem Družstvo je povinno sestavit každý rok řádnou účetní závěrku. Její návrh připraví představenstvo (a má-li družstvo méně jak 50 členů a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak takový předseda družstva) spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě úhradu ztrát družstva. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztrát k nahlédnutí Článek XI. Fondy Družstvo nezřizuje stanovami žádné fondy Článek XII. Rozdělení zisku 1. Pokud hospodaření družstva skončí v daném účetním období ziskem, pak členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky rozhodne na základě návrhu představenstva (a má-li družstvo méně jak 50 členů a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak na základě návrhu takový předseda družstva a má-li družstvo méně jak 50 členů tak návrhu předsedy družstva) i o jeho rozdělení a užití Zisk může být použit k těmto účelům: a) k vytvoření nebo doplnění nedělitelného fondu (je-li zřízen, resp. není-li zrušen) b) k doplnění dalších fondů družstva (jsou-li zřízeny) c) k dalšímu použití na aktivity družstva d) k rozdělení mezi členy Zisk musí být přednostně určen k vytvoření nebo doplnění nedělitelného fondu (je-li zřízen, resp. není-li zrušen) Podíl člena na části zisku podle odstavce 2. písm. d) se určí poměrem výše jeho splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu (kdy splacený členský vklad představuje jak splacenou celkovou výši základního členského vkladu, tak splacenou celkovou výši dalšího členského vkladu) ke splacenému základnímu kapitálu družstva (základní kapitál družstva je souhrn všech vkladů (souhrn vkladových povinností jak k základním členským vkladům tak k dalším členských vkladům, a to všech členů družstva)) k roku, ve kterém byl zisk vytvořen; u člena, jehož členství v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí

5 Článek XIII. Úhrada ztrát Ztrátu z hospodaření hradí družstvo na základě rozhodnutí členské schůze: a) z nedělitelného fondu (je-li zřízen) b) z členských vkladů nových členů či jiných prostředků družstva c) z dalších fondů družstva (jsou-li zřízeny a není-li vyloučeno při jejich zřízení použití prostředků takových fondů k tomuto účelu) d) kombinací výše uvedených způsobů ČÁST ČTVRTÁ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek XIV. Vznik členství 1. Členem družstva mohou být osoby fyzické i právnické Členství v družstvu vzniká: a) Při založení družstva vzniklo dnem vzniku družstva osobám, které podaly přihlášku do družstva, osobně se zúčastnily ustavující schůze družstva (či pověřily písemně zastupováním určitou osobu), zavázaly se na takové ustavující schůzi k základnímu členskému vkladu v stanovené výši a splatily základní členský vklad řádně a včas b) Za trvání družstva pak dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí uchazeče o členství za člena družstva (na základě písemné členské přihlášky), nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, kdy o přijetí rozhoduje svým rozhodnutím předseda družstva c) Převodem nebo přechodem družstevního podílu. Dohoda o převodu družstevního podílu podléhá souhlasu představenstva, a má-li družstvo méně jak 50 členů a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak takový předseda družstva Článek XV. Seznam členů 1. Družstvo vede seznam svých členů. V seznamu o každém členovi eviduje: a) identifikační údaje, jimiž se rozumí zejména:

6 u fyzických osob jméno, příjmení a bydliště, případně i datum narození, případně i rodné číslo, u právnických osob jejich identifikační číslo, obchodní firmu či název a sídlo právnické osoby b) údaje o majetkové účasti člena, jimiž se rozumí zejména výše jeho členských vkladů a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu údaje potřebné ke stanovení vypořádacího podílu c) další údaje a to den a způsob vzniku členství v družstvu den a způsob zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny těchto skutečností (poté, kdy bude družstvu změna prokázána) Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a o obsahu zápisu v seznamu členů Článek XVI. Zánik členství 1. Členství zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením člena c) vyloučením člena d) smrtí člena družstva - fyzické osoby e) zánikem právnické osoby, která je členem družstva f) zánikem družstva bez právního nástupce g) prohlášením konkurzu na majetek člena h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu j) převodem družstevního podílu k) přechodem družstevního podílu l) v dalších zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem stanovených případech za podmínek v takových předpisech stanovených

7 Článek XVII. Vyloučení člena družstva 1. Člen může být představenstvem (a má-li družstvo méně jak 50 členů, a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak členskou schůzí) vyloučen, jestliže nastane některá z těchto okolností: a) člen opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami b) člen užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda c) fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členovi družstva d) neuhradí řádně či včas, po předchozí dodatečné písemné výzvě, jakoukoliv součást jeho majetkové účasti v družstvu (základní členský vklad, další členský vklad) k níž se člen zavázal Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a musí být doručeno členovi. V rozhodnutí bude uveden důvod vyloučení člena družstva, který nemůže být dodatečně měněn Článek XVIII. Vypořádací podíl 1.Vypořádací podíl člena se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství způsobem, který dle zákona mu zakládá nárok na vypořádací podíl, (kdy splacenou vkladovou povinnost představuje jak splacenou vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, tak splacenou vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu) k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů družstva k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší. V ostatním, není-li výše stanoveno jinak, platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění ČÁST PÁTÁ: PRÁVA A POVINNOSTI Článek XIX. Člen 1. Člen má právo zejména:

8 a) účastnit se jednání a rozhodování v družstvu b) podílet se na zisku, ostatních výhodách a službách, které družstvo poskytuje členům ---- c) volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem pro členy takových orgánů d) podílet se na zajištění péče o majetek družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva b) chránit družstevní majetek c) oznamovat družstvu změnu své adresy nebo sídla, či jiných údajů, jež se zapisují do seznamu členů dle těchto stanov Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. nebo stanov může stát členem družstva. Člen může převést svůj obchodní podíl i na osobu, která není členem družstva. Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva, a má-li družstvo méně jak 50 členů a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak dohoda o převodu družstevního podílu podléhá souhlasu takového předsedy družstva. Rozdělit družstevní podíl však nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu. Dohoda o převodu družstevního podílu podléhá vždy souhlasu představenstva, a má-li družstvo méně jak 50 členů a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak dohoda o převodu družstevního podílu podléhá souhlasu takového předsedy družstva Článek XX. Družstvo 1. Družstvo je povinno zejména: a) vytvářet podmínky pro realizaci práv a povinností členů družstva, plnit usnesení členských schůzí a představenstva b) vyplatit vypořádací podíl bývalým členům družstva, podíl na likvidačním zůstatku členů družstva, pokud nárok na takové vznikl c) vést seznam členů, umožnit nahlédnutí do tohoto seznamu za podmínek upravených ve stanovách a umožnit členům nahlédnutí do roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a ztrát d) zabezpečit realizaci práv a povinností vyplývajících pro družstvo ze zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, živnostenského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů

9 e) zajistit řádné vedení účetnictví, podávání statistických výkazů, daňových přiznání, placení daní a poplatků a řádné hospodaření s majetkem družstva a jeho ochranu f) vést archív družstva g) vyřizovat stížnosti a podněty členů a další běžnou agendu družstva h) spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy za účelem uplatňování práv a plnění povinností družstva i) vymáhat plnění pohledávek družstva Družstvo je oprávněno zejména požadovat a vymáhat na členech plnění jejich povinností, přijímat plnění za poskytované služby, vymáhat plnění pohledávek a peněžitých závazků družstva vůči členům a dalším osobám Činnosti, které je povinno a oprávněno družstvo zabezpečit, je oprávněno zajišťovat i pomocí třetích osob včetně správy majetku družstva ČÁST ŠESTÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA Článek XXI. Orgány družstva Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise Článek XXII. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za každé účetní období. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to kontrolní komise (v případě, že je ustanovena) nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů (takoví členové družstva dále též jen jako kvalifikovaní členové ) Jestliže představenstvo (a má-li družstvo méně jak 50 členů, a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak jestliže takový předseda družstva) nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 (slovy: třiceti) dnů po doručení žádosti musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle 640 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. Členové představenstva (a má-li družstvo méně jak 50 členů, a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva,

10 tak takový předseda družstva) jsou povinni vydat této osobě resp. takovému orgánu seznam členů družstva, pokud o to požádá. Připouští se i tzv. rozhodování per rollam Členskou schůzi svolává představenstvo (a má-li družstvo méně jak 50 členů, a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak takový předseda družstva) či za podmínek zákona a těchto stanov jiný svolavatel. Pozvánka na členskou schůzi musí být nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejněna na internetových stránkách družstva a současně zaslána členům na adresu uvedenou v seznamu členů, případně jim osobně v této lhůtě přímo předána. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Písemná pozvánka dále musí obsahovat dobu zahájení (datum, hodinu) a místo zahájení členské schůze a další náležitosti stanovené zákonem. Máli dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení Program členské schůze stanoví představenstvo (a má-li družstvo méně jak 50 členů, a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak takový předseda družstva) podle aktuálních potřeb družstva. V případě svolání členské schůze na žádost podle odst. 1., zařadí představenstvo (a má-li družstvo méně jak 50 členů, a nemá jako statutární orgán stanoveno stanovami představenstvo, ale předsedu družstva, tak takový předseda družstva) na pořad jednání i záležitosti žadatelů Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon, že je třeba pro usnášení schopnost členské schůze přítomnost ještě vyššího kvóra. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů Při hlasování má každý člen počet hlasů odvozený od výše souhrnu jeho splacených členských vkladů (tedy souhrnu výše členem splaceného základního členského vkladu a členem splacených dalších členských vkladů) a to tak, že za každou zaplacenou 1,-Kč jeho splaceného členského vkladu mu připadá jeden hlas (kdy splacený členský vklad představuje jak členem splacená celková výše základního členského vkladu, tak členem splacená celková výše (hodnota) dalšího členského vkladu) s tím, že v případě hlasování o věcech (záležitostech), pro které zákon (zejména č. 90/2012 Sb.) výslovně stanovuje, že pro hlasování o nich má každý člen jen jeden (1) hlas (viz 650 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.) má každý člen pouze jeden hlas. Člen družstva může písemně za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. zmocnit člena nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala

11 6. Ten kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze Členská schůze: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, jsou-li tyto orgány zřízeny, případně předsedu družstva, není-li představenstvo zřízeno, c) určuje výši odměny představenstva, předsedy družstva a kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle 59 zákona č. 90/2012 Sb., f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, k) rozhoduje o použití rezervního fondu (je-li zřízen), l) rozhoduje o vydání dluhopisů, m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, n) rozhoduje o přeměně družstva, o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje, q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy ještě vyšší počet hlasů Článek XXIII. Volba členů orgánů a způsobilost k jednání 1. Do orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva - fyzické osoby starší osmnácti (18) let a právnické osoby, které splňují podmínky jiných právních předpisů.-----

12 2. Kolektivní orgány družstva jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení orgánu družstva jsou přijímána nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, neurčují-li platné právní předpisy a/nebo stanovy jinak Za kolektivní orgán družstva jedná jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný určený člen orgánu. V konkrétní věci může jednat k tomu pověřený člen orgánu. Článek XXIV. Funkční období Funkční období členů orgánů družstva činí pět (5) let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. Článek XXV. Neslučitelnost funkcí a zákaz konkurence 1. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné Členové představenstva družstva, kontrolní komise družstva a ředitel nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern Článek XXVI. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva Představenstvo má tři (3) členy, kteří ze svého středu volí předsedu představenstva a místopředsedu představenstva Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva včetně řádného vedení účetnictví a předkládá členské schůzi ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a další člen představenstva

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

-- Stejnopis -- Notářský zápis

-- Stejnopis -- Notářský zápis Strana první NZ 152/2014 N 180/2014 -- Stejnopis -- Notářský zápis sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se sídlem ve Strakonicích,

Více

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Úplné znění Stanov VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA s účinností od 11. 2. 2010

Úplné znění Stanov VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA s účinností od 11. 2. 2010 Úplné znění Stanov VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA s účinností od 11. 2. 2010 I. Firma a sídlo 1. Obchodní firma družstevní záložny bude znít: VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA, dále jen Družstvo. 2. Sídlem Družstva

Více