ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd"

Transkript

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Zemědělského družstvo Železný Újezd Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování vzájemné podpory svých členů Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, která nemůže přesáhnout trojnásobek členského vkladu. Podrobnosti upravují stanovy dále Družstvo je založeno na dobu neurčitou Družstvo je obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Členem družstva se může stát fyzická osoba starší 18 let Čl. II. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma zní: Zemědělského družstvo Železný Újezd Sídlem družstva je: Železný Újezd 103, Čížkov Čl. III. Předmět podnikání družstva Předmětem podnikání je: a) kompletní zemědělská výroba b) služby rostlinné výroby c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů d) opravy silničních vozidel e) hostinská činnost f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. --- ČI. IV. Základní kapitál družstva 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Základní kapitál družstva, zapsaný do obchodního rejstříku činil při jeho vzniku Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a byl vytvořen základními členskými vklady zakládajících členů. Základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným dvoutřetinovou většinou členů družstva na schůzi přítomných

2 ČI. V. Členský vklad 1. Základní členský vklad činí ,--Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva vedle základního členského vkladu též jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá, avšak nesmí být nižší než 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou nebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího převzetí Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu nebo k další majetkové účasti na podnikání družstva za podmínek určených těmito stanovami ČI. VI. Další majetková účast člena družstva 1. Člen družstva se může účastnit na majetku družstva též ve formě dalšího členského vkladu. Výši a splatnost dalšího členského vkladu určí členská schůze svým usnesením, které musí být schváleno dvoutřetinovou většinou členů přítomných na schůzi Další majetková účast člena na podnikání družstva je možná v peněžité i nepeněžité formě. Další majetkovou účastí může být jen penězi ocenitelná hodnota, kterou může družstvo hospodářsky využít. K přijetí takovéto účasti je zapotřebí souhlasu členské schůze, která ho udělí pouze v případě, že družstvo tuto účast pro svoji další činnost potřebuje. Pokud tvoří další majetkovou účast jiné věci než peníze (nepeněžitá majetková účast), její ocenění musí být provedeno odborným nebo znaleckým posudkem, pokud členská schůze nerozhodne o jiném způsobu jejího ocenění nebo nerozhodne o ocenění sama Další majetková účast člena na podnikání družstva se řídí těmito pravidly: a) stávající člen družstva sepisuje s družstvem písemnou dohodu o další majetkové účasti na podnikání družstva (dále jen dohoda ), nový člen družstva se zavazuje k poskytnutí další majetkové účasti v členské přihlášce; dohoda i přihláška musí vymezit, kromě dalších náležitostí stanovených zákonem a těmito stanovami, předmět majetkové účasti, způsob a výši jejího ocenění a další podmínky jejího poskytnutí; b) další majetková účast musí být vnesena do družstva do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne vzniku členství nebo ode dne podpisu dohody, způsobem vymezeným zákonem o obchodních korporacích v závislosti na charakteru vnášené majetkové účasti; je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá družstvu nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci; c) vlastnické právo k předmětu další majetkové účasti nabývá družstvo způsobem vymezeným zákonem o obchodních korporacích v závislosti na charakteru vnosu; vlastnické právo k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, která je předmětem vkladu, nabývá družstvo zápisem vlastnického práva do veřejného seznamu na základě písemného prohlášení dle písm. b); spočívá-li majetková účast v převodu pohledávky, použijí se přiměřeně ustanovení o postoupení 2

3 pohledávky a člen odpovídá za dobytnost této pohledávky do výše jejího ocenění; d) s majetkem tvořícím další majetkovou účast člena může družstvo nakládat shodně jako s majetkem tvořícím členské vklady jeho členů s výjimkou úhrady ztráty družstva; e) další majetková účast má charakter obdobný členskému vkladu a člen jí může společně s členstvím převést na jiného člena; f) další majetková účast se vypořádá mezi členem a družstvem na základě ukončení jeho členství v družstvu za stejných podmínek, jako mu bude vypořádán vypořádací podíl; v případě, kdy další majetková účast spočívala zcela nebo zčásti v převodu vlastnického práva k nemovitosti na družstvo, může bývalý člen žádat její vypořádání vrácením této nemovitosti, a to v hodnotě, která je evidována v majetku družstva v době zániku jeho členství; je-li hodnota vrácené nemovitosti větší než je výše další majetkové účasti, je nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích ČI. VII. Vznik členství v družstvu 1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami a to: při založení družstva dnem vzniku družstva, přijetím za člena družstva, převodem družstevního podílu, přechodem družstevního podílu Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena, nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výší převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, anebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy nebo prohlášení převodce a nabyvatele o ní družstvu Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu dnem nabytí dědictví

4 Čl. VIII. Zánik členství v družstvu 1. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) smrtí člena; f) přechodem družstevního podílu, g) jiným způsobem určeným zákonem Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně Vystoupením členství zaniká uplynutím 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení. To neplatí, pokud člen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí družstvu písemné oznámení o vystoupeni, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov. Členství v takovém případě zaniká uplynutím 1 (slovy: jednoho) kalendářního měsíce ode dne, v němž se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do tří měsíců. Změna stanov přitom není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důvodů uvedených v těchto stanovách. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha členské schůze, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (slovy: třicet) dnů od doručení výzvy O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal O vyloučení rozhoduje členská schůze; její rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat také poučení o právech vyloučeného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení námitky k členské schůzi a o právu ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí námitek (potvrzení rozhodnutí o vyloučení) podat soudu návrh na prohlášení tohoto rozhodnutí za neplatné Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí li vyloučená osoba souhlas do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o vyloučení zrušení se nepřihlíží. Souhlas vyloučené osoby se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým se rozhodnutí o vyloučení ruší, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou člena družstva, na jeho adresu uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu 4

5 doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek (potvrzení rozhodnutí o vyloučení) Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo ČI. IX. Vypořádání členského podílu při zániku členství 1. Nárok na vypořádací podíl vznikne bývalému členovi po zániku jeho členství za trvání družstva. Vypořádací podíl je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců od schválení řádné účetní závěrky za kalendářní rok, v němž členství skončilo, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) let ode dne zániku členství s tím, že družstvo splní tento svůj závazek tak, že ke dni splatnosti bude plnit částkou ,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a zbývající část plnění bude rozložena do devíti stejně vysokých ročních splátek vždy ke shodnému datu Vypořádacím podílem je podíl na vlastním kapitálu družstva a podíl na zisku družstva určeném k rozdělení jeho členům. Při výpočtu se nepřihlíží k prostředkům v zajišťovacích fondech družstva Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena k souhrnu splacených členských vkladů všech členů Vypořádací podíl se hradí v penězích. Je-li majetková účast člena uskutečněna v nepeněžité formě (např. převodem vlastnického práva k nemovitosti) a žádá-li člen vypořádání jejím vrácením, může mu družstvo vyhovět. Přitom se vychází z hodnoty, která je evidovaná v majetku družstva v době zániku členství. Rozdíly ve výši vypořádacího podílu a hodnoty vrácené věci si družstvo a bývalý člen vzájemně vyrovnají. K takovému vypořádání družstvo nepřistoupí, pokud byl účel věci zásadně změněn a uvedení do původního stavu by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady Při výplatě vypořádacího podílu družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členovi Dědic má právo na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo smrtí, jestliže podíl zemřelého člena družstva nepřešel na dědice Zánikem členství převodem nebo přechodem družstevního podílu (členství) na jinou osobu nevzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl ČI. X. Seznam členů družstva Družstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisují: jméno a bydliště člena, případně také jiná adresa určená členem pro doručování; datum narození člena; den a způsob vzniku členství v družstvu; výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu; výše další majetkové účasti v družstvu; den a způsob zániku členství v družstvu, výši a den splacení vypořádacího podílu (včetně 5

6 vyrovnání další majetkové účasti); jiné důležité skutečnosti týkající se členství v družstvu Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána ČI. XI. Práva a povinnosti člena družstva Práva a povinnosti družstva 1. Člen družstva má především tato práva: a) právo volit a být volen do orgánů družstva; b) právo podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva; c) právo vznášet připomínky a dotazy orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován do 1 (slovy: jednoho) měsíce od jejich doručení; d) právo podílet se na zisku družstva dle pravidel daných stanovami a členskou schůzí družstva; e) právo podílet se na výhodách poskytovaných družstvem; f) právo na vypořádací podíl; g) právo účastnit se členských schůzí Člen družstva má především tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva; b) aktivně a iniciativně se podílet na činnosti družstva; c) chránit družstevní majetek a řádně o něj pečovat. Ručit za hospodaření družstva do výše svých členských vkladů. Nabídnout družstvu do nájmu veškerou zemědělskou půdu, kterou má ve svém vlastnictví. Každý člen je oprávněn ponechat si k vlastnímu využití zemědělský pozemek nepřesahující podstatně 20% výměry všech pozemků v jeho vlastnictví. V individuálních případech bude nájem půdy řešit představenstvo. Takto vyčleněný pozemek musí být přístupný a nesmí vadit v obdělávání okolních pozemků. 3. Podrobnosti týkající se konkrétních práv a povinností členů družstva mohou upravit usnesení členské schůze Právům člena družstva odpovídá povinnost družstva umožnit mu jejich řádné využívání. Povinnostem člena družstva odpovídá právo družstva vyžadovat na členovi jejich řádné plnění ČI. XII. Orgány družstva a jejich působnost 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Členská schůze je nevyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen volené orgány ). Člen voleného 6

7 orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky pro výkon této funkce, stanovené zákonem a těmito stanovami Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 3 (slovy: tří) let. Funkční období členů orgánu družstva končí všem členům stejně Člen představenstva nesmí být členem kontrolní komise Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen družstvo předem informovat členskou schůzi o všech případných překážkách výkonu funkce ve smyslu ustanovení 46 zákona o obchodních korporacích; nastane- li překážka výkonu funkce v době trvání jeho funkce, je člen představenstva i člen voleného orgánu o ni neprodleně písemně uvědomit družstvo. Dozví-li se člen družstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem družstva, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi orgánu družstva blízkých, nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období Čl. XIII. Účast člena na členské schůzi 1. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesní být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc Členská schůze rozhoduje usnesením, přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 (slovy: jeden) hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o: a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů

8 4. Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je uvedena v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen za každých 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu 1 hlas Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku Čl. XIV. Svolání členské schůze 1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň: a) firmu a sídlo družstva, b) místo a dobu zahájení členské schůze, místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze a e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období za které je účetní závěrka sestavena Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže: a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku, nebo do hrozícího úpadku Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také 8

9 tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% (deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat předseda, případně tři členové představenstva nebo kontrolní komise Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% (deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů svolána představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 (třiceti) dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 (deseti) dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali Na žádost alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu hlasů, je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi Čl. XV. Rozhodování členské schůze 1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina členů. 4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o: a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů Při posuzování členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem 9

10 neusnese na tajném hlasování Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov nebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi, samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedený v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzi svolal, vždy Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny všech členů Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením. Čl. XVI. Působnost členské schůze 1. Členská schůze: a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise, d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitimní účetní závěrku, e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, i) rozhoduje uhrazovací povinnosti, j) rozhoduje o použití rezervního fondu, k) rozhoduje o vydání dluhopisů, l) schvaluje převod, pacht nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 10

11 předmětu podnikání nebo činnosti družstva, m) rozhoduje o přeměně družstva, n) schvaluje smlouvu o tichém společenství, její změnu a zrušení, o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, s) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou, t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákony nebo stanovy svěřují do její působnosti. 2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti svěřené zákonem o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi Čl. XVII. Zápis o průběhu členské schůze 1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat: a) údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala, b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením zda byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná, c) program jednání, d) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení, jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží, e) znění každé z námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil, f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba pak jej podepíše ona Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem, včetně plných mocí k zastupování na členské schůzi Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich 11

12 přílohou, zajišťuje představenstvo Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně jeho příloh V případech stanovených zákonem musí být snesení členské schůze osvědčeno notářským zápisem Čl. XVIII. Představenstvo 1. Statutárním orgánem je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo rozhoduje dále o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy do působnosti jiného orgánu družstva Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Předsedu a místopředsedu představenstva volí z členů představenstva členská schůze Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za každý kalendářní měsíc. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním představenstva. Pokud o to člen představenstva požádá, připouští se zaslání pozvánky i em na adresu, kterou člen představenstva písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané Zasedání představenstva řídí předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu Za družstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Písemné právní jednání za družstvo musí být učiněno předsedou představenstva společně s místopředsedou představenstva a dalším členem představenstva Čl. XIX. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva

13 3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na sjednání nápravy Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů Předseda kontrolní komise a nebo člen kontrolní komise, kterého k tomu komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva Kontrolní komise má 3 (slovy: tři) členy. Z členů kontrolní komise volí členská schůze předsedu Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za každé 3 (tři) kalendářní měsíce. Pro svolávání, jednání a rozhodování kontrolní komise, jakož i pro vyhotovení a náležitosti zápisu z jejího jednání platí přiměřeně ustanovení těchto stanov o svolávání, jednání a rozhodování představenstva a o zápisu z jednání představenstva Čl. XX. Obchodní závod O organizaci obchodního závodu rozhoduje představenstvo ČI. XXI. Fondy družstva 1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % (slovy: deset procent) zapisovaného základního kapitálu. Tento fond doplňuje družstvo nejméně o 10 % (slovy: deset procent) z čistého ročního zisku, a to do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se desetinásobku zapisovaného kapitálu Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy ani se k němu nepřihlíží při výpočtu vypořádacího podílu člena. Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva Družstvo může zřídit i další zajišťovací fondy na základě usnesení členské schůze Čl. XXII. Zákaz konkurence 1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o 13

14 koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle odstavců 1 až 3 tohoto článku. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva na některou z okolností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku výslovně upozorněna, nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tuto okolnost upozorněna Pro členy kontrolní komise platí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku obdobně ČI. XXIII. Majetek a příjmy družstva Majetek družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a majetkové účasti členů Dalším zdrojem majetku družstva obvykle jsou: a) příjmy z činnosti družstva; b) úroky z bankovních účtů; c) dotace a dary ČI. XXIV. Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. V případě dosažení zisku bude zisk užit k těmto účelům a v tomto pořadí: a) právním předpisem stanovené daně, odvody a poplatky, b) příděl do nedělitelného popřípadě dalšího zajišťovacího fondu; c) výplata podílu na zisku členům družstva; d) další platby dle rozhodnutí členské schůze O způsobu krytí ztráty družstva rozhoduje členská schůze na návrh představenstva družstva. Ztráta družstva vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů: a) nerozdělený zisk z minulých období; b) ostatní fondy tvořené ze zisku, c) kapitálové fondy; d) rezervní fond; e) příplatková povinnost členů Každý člen družstva má, pokud tak rozhodne členská schůze dvoutřetinovou většinou členů přítomných na schůzi, vůči družstvu uhrazovací povinnosti přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, která nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli

15 ČI. XXV. Vedení účetnictví 1. Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy ČI. XXVI. Řádná účetní závěrka a výroční správa o hospodaření družstva 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne předseda družstva i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát Předseda družstva zajišťuje vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá předseda družstva k projednání členské schůzi. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát před jejich projednáním členskou schůzí k nahlédnutí ČI. XXVII. Zánik a likvidace družstva 1. Družstvo se ruší způsoby stanovenými zákonem. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Při rušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů. Členská schůze jmenuje likvidátora, který je povinen vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Tento pak projedná členská schůze Po úhradě pohledávek všech věřitelů družstva se likvidační zůstatek rozdělí členům družstva jako podíl na něm dle výše jejich základních a dalších členských vkladů Na vrácení nepeněžitých vkladů či dalších majetkových účastí se použije přiměřené ustanovení pro jejich navrácení v případě ukončení členství v družstvu ČI. XXVIII. Řešení sporů Družstvo a jeho členové budou usilovat o smírné řešení sporů které vzniknou mezi družstvem a jeho členy nebo mezi členy družstva navzájem. Představenstvo je povinno usilovat o dosažení smírného řešení sporů mezi členy družstva ČI. XXIX. Společná ustanovení Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručena nebo oznámena. 15

16 ČI. XXX. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o obchodních korporacích. Obsahem těchto stanov jsou i ustanovení zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti členů družstva, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, nebo se od nich členové družstva v těchto stanovách neodchýlili Stanovy družstva obdrží každý člen družstva. Stanovy jsou rovněž uloženy v sídle družstva a na požádání bude umožněno do nich nahlédnout, jak členům družstva, tak i uchazečům o členství ve družstvu Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzi konanou dne 24. ledna 2015 a plně nahrazují veškeré předchozí stanovy či jejich změny

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice

STANOVY. Západočeské konzumní družstvo Sušice STANOVY 2014 Západočeské konzumní družstvo Sušice navazujíce na všechny dobré tradice družstevnictví, zejména pak na činnost ZKD v Plzni, Jednoty SD v Sušici, Jednoty SD v Klatovech, Jednoty SD v Horšovském

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014

Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Stanovy Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014 Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více