Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu v odpadovém hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu v odpadovém hospodářství"

Transkript

1 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech JAK SPRÁVNĚ NAKLÁDAT S ODPADY Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu v odpadovém hospodářství Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky zpracoval: Ing. Bohumil Černík, ENZO, Praha Poslední aktualizace: září 2009

2 OBSAH Předmluva Definice Úvod Obecné povinnosti vyplývající ze zákona Předcházení vzniku odpadů Výběr základních povinností při podnikání v maloobchodě či provozování malé restauraci Současná právní úprava odpadového hospodářství v ČR výběr důleţitých zákonů a vyhlášek Plán odpadového hospodářství České republiky Shrnutí

3 Předmluva Tato publikace vznikla na základě poţadavků drobných podnikatelů v maloobchodu a v cestovním ruchu. Drobní podnikatelé, aby zvládli všechny potřebné úkony ke své podnikatelské činnosti, potřebují mít jednoduché návody jak vyhovět všem zákonům, vládním vyhláškám a nařízením. Není pro ně jednoduché se ve všech právních normách vyznat a ani časově nejsou schopni to zvládnout. Nemají dostatek prostředků k tomu, aby si na kaţdou činnost, která souvisí s jejich podnikatelskou činnosti, sjednávali specialisty a odborníky. Musí sami všechno zvládnout, a proto potřebují jednoduché a stručné návody jak splnit poţadavky vyplývající pro ně z právních norem. Na základě tohoto poţadavku k problematice odpadů se vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky rozhodlo obrátit se na odborníky na problematiku odpadového hospodářství, aby se podíleli na vypracování jednoduché příručky, kterou právě drţíte v rukou. Příručka je určena malým a drobným podnikatelům, kteří jsou povinni plnit pouze základní poţadavky vyplývající ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Při její tvorbě se vycházelo z potřeb praxe, a tak u vzniku této příručky byli i odborníci znající potřeby drobných podnikatelů. Předkládáme vám tuto příručku jako minimální návod ke splnění vašich povinnosti týkající se odpadů a rádi uvítáme vaše připomínky k jejímu obsahu. 2

4 1. DEFINICE Základní pojmy jsou převzaty ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely toho zákona se rozumí: a) nebezpečným odpadem odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, b) komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu 1 s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, c) odpad podobný komunálnímu odpadu odpad podobného sloţení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích), (Pozn.: definice z vyhlášky MŢP 383/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů typický odpad pro drobné podnikatele, kteří podnikají v nevýrobní sféře), d) odpadovým hospodářstvím činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny a kontrola těchto činností, e) nakládáním s odpady jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování, 1 Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3

5 f) shromaţďováním odpadů krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, g) úpravou odpadů kaţdá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění), za účelem umoţnění nebo usnadnění jejich dopravy, vyuţití, odstraňování nebo za účelem sníţení jejich objemu, případně sníţení nebezpečnosti jejich vlastností, h) původcem odpadu právnická osoba, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něţ se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů povaţuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamţiku, kdy fyzická osoba odpady uloţí na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů, i) oprávněnou osobou kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů ÚVOD Odpadové hospodářství (dále jen OH ) České republiky je dynamicky se rozvíjející oblast. V posledních letech dochází k nárůstu povinností vyplývajících z přijatých zákonů a dalších dokumentů, které souvisejí s procesem implementace práva ES, upravujícího odpadové hospodářství, do českého práva. Přijaté zákony ukládají všem podnikatelům, včetně provozovatelů drobných ţivností, ve vztahu k produkci jejich odpadu a dalším nakládáním s ním řadu povinností, které musí jako původci odpadů plnit. Tato práce je zpracována s ohledem na malé firmy působící v oboru maloobchodu a cestovního ruchu (např. provoz malé restaurace, obchodu 2 Např. zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 4

6 apod.) s předpokládanou produkcí převáţně odpadu podobného komunálnímu, a to do limitu produkce, která nezakládá původci povinnost zasílat hlášení o produkci a nakládání s odpady příslušným správním orgánům ani zpracovávat plán odpadového hospodářství. Obecně lze konstatovat, ţe kaţdý podnikatel při své činnosti produkuje (vzniká mu) odpad. Tím se stává původcem odpadu. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady. Odpadové hospodářství je v ČR upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a řadou podzákonných právních předpisů, kterými je konkretizován a stanoveno jeho provádění. Významným dokumentem pro OH je Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Plán stanovil základní strategické cíle pro odpadové hospodářství České republiky do roku 2012 a jeho cíle jsou závazné pro plány jednotlivých krajů a vybraných původců. Zákon stanoví: pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, působnost orgánů veřejné správy. Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou těch, které jsou v zákoně přímo vyjmenované. To jsou např. odpady drahých kovů, radioaktivní odpady, konfiskáty ţivočišného původu, odpadní vody, odpady trhavin, výbušnin a další. V zákoně je rovněţ definován (v 3) přesně pojem odpad. Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 5

7 Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k vyuţití nebo k odstranění ve smyslu zákona, nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliţe ji nepouţívá k původnímu účelu a věc ohroţuje ţivotní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu (např. zboţí s prošlou lhůtou spotřeby apod.). (Pozn.: V případě pochybnosti, zda movitá věc je nebo není odpad a zda se s ní musí nakládat ve smyslu zákona rozhoduje krajský úřad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který takové rozhodnutí potřebuje ke své činnosti) Pokud však vlastník v řízení o odstranění pochybností neprokáţe opak, předpokládá se ze zákona jeho úmysl zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich vyuţívání nebo při poskytování sluţeb, nebo b) jejíţ původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. Příklad: Podnikatel vlastní výrobky nebo suroviny, které nepoužívá nebo nebude více používat. S těmito výrobky (surovinami) je možné nakládat tak, že je vlastník prodá, např. se slevou jinému zájemci. Pokud ale takového zájemce nenajde, je povinen se takových výrobků nebo surovin zbavit jako odpadů a to v případě, že je nepoužívá 6

8 k původnímu účelu a že ohrožují životní prostředí nebo byly vyřazeny na základě zvláštního právního předpisu (např. zboží s prošlou lhůtou spotřeby apod.). Povinnost nastává, pokud jsou splněny nejméně dvě podmínky (např. nepoužívání k původnímu účelu a ohrožení životního prostřed Tabulka 1 - Příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb. - Skupiny odpadů Kód Skupina odpadů Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované Q2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby Pouţité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně Q4 všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány Materiály kontaminované nebo znečištěné běţnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.) Q5 Q6 Nepouţitelné součásti (např. pouţité baterie, katalyzátory apod.) Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.) Q7 Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.) Zůstatky z procesů sniţujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach Q9 z filtrů, vyřazené filtry apod.) Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky Q10 z obrábění a frézování, okuje apod.) Odpad z těţby a zpracování nerostných surovin (např. odpad z důlní těţby, Q11 kaly z těţby ropy) Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichţ uţívání bylo zakázáno zákonem Výrobky, které vlastník nepouţívá nebo nebude více pouţívat (např. Q14 v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin Tučně jsou zvýrazněny odpady, které by nejčastěji mohly být produkovány podnikateli, kterým je text určen. 7

9 3. OBECNÉ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Kaţdý (platí vţdy i pro kaţdého drobného podnikatele, jakoţto původce odpadu) je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu ţivotního prostředí. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Kaţdý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, ţe se tato osoba oprávněním neprokáţe, nesmí jí být odpad předán. (Např. má-li podnikatel smlouvu s firmou, která mu odváţí odpad, musí před uzavřením smlouvy na tuto sluţbu vyţadovat předloţení výpisu ze ţivnostenského rejstříku, (do vydání výpisu rovněţ stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením ţivnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese) a souhlasu krajského úřadu ke sběru odpadů. Protoţe má původce ze zákona dále povinnost zajistit přednostní vyuţití odpadů před jejich odstraněním, doporučujeme na příslušné firmě vyţadovat i doklady o splnění tohoto poţadavku. Drobný podnikatel má v podstatě dvě moţnosti jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti (pokud je to odpad, zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu). Zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podniká. To můţe udělat na základě písemné smlouvy s obcí. Smlouva musí obsahovat i cenu, kterou podnikatel zaplatí za sluţby, které mu obec poskytne. Podnikateli však odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad má všechna příslušná oprávnění apod.). V tomto případě podnikatel také vyuţívá systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven v obci. Prakticky to znamená, ţe pro třídění svého odpadu vyuţívá kontejnery na tříděný sběr instalované v obci a zbytkový směsný komu- 8

10 nální odpad (který mu zbude po vytřídění, např. papíru, skla, plastů), odkládá do sběrné nádoby a tuto mu podle podmínek uzavřené smlouvy váţí svozová firma, která běţně sluţbu zajišťuje pro obec. Druhou moţností, kterou podnikatel má, (zejména pokud místo jeho podnikání je mimo obec, nebo při jeho činnosti vznikají i další odpady neţ jen ty, které lze povaţovat za odpady podobné komunálním, příp. se z nějakého důvodu nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou svozovou firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo zajistit řádné třídění odpadů apod. Firmy obvykle poskytují podnikateli i další sluţby, související s jeho odpady, např. za podnikatele vedou tzv. průběţnou evidenci. V kaţdém případě je však nutné, aby kaţdý podnikatel nakládal s odpady, které mu vznikají při jeho činnosti, řádně a v souladu se zákonem. 4. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ Kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichţ vzniku nelze zabránit, musí být vyuţity, případně odstraněny způsobem, který neohroţuje lidské zdraví a ţivotní prostředí a který je v souladu se zákonem a se zvláštními právními předpisy. Pro drobného podnikatele to znamená především to, ţe vzniklé odpady řádně třídí, a tím sniţuje mnoţství zbytkového směsného komunálního odpadu, který je třeba odstranit. Zároveň dbá, aby jak tříděný, tak směsný komunální odpad nebyl znečištěn takovým způsobem, ţe se stane nebezpečným odpadem. Pro nakládání s nebezpečným odpadem platí přísná pravidla. V zákoně jsou povinnosti těch původců, kteří produkují nebezpečný odpad a dále s ním nakládají, upraveny v jeho druhé části. 9

11 Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováţí nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na pouţití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu vyuţití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. Tato povinnost je snadno kontrolovatelná při přejímce zboţí a kaţdý podnikatel v maloobchodě nebo provozovatel restaurace má právo ji na dodavateli vyţadovat. Tato informace pak usnadňuje rozhodování o dalším nakládání s odpady, které z tohoto zboţí nebo výrobků, příp. jejich částí mohou vzniknout. 5. VÝBĚR ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ PŘI PODNIKÁNÍ V MALOOBCHODĚ ČI PROVOZOVÁNÍ MALÉ RESTAURACI Kaţdý původce odpadů je povinen: 5.1. Zařazovat odpady podle druhů a kategorií, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností Odpady jsou pro evidenci o jejich vzniku a dalšího nakládání s nimi zařazovány podle speciálního číselníku, kterým je Katalog odpadů. Katalog odpadů je vyhlášen vyhláškou Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Ve vyhlášce je zároveň uveden postup při zařazování odpadů. Odpady v katalogu jsou rozděleny do 20 skupin. Pro činnosti spojené s drobným podnikáním v maloobchodu a provozem např. malé restaurace mohou být nejčastějšími odpady uvedená v následující tabulce. 10

12 Tabulka 2 Výňatek z katalogu odpadů Skupina odpadu Odpadní obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Kompozitní obaly Směsné obaly Skleněné obaly Textilní obaly * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest), včetně prázdných tlakových nádob 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně sloţek z odděleného sběru Sloţky odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) Papír a lepenka Sklo Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven Oděvy Textilní materiály * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Jedlý olej a tuk Plasty Kovy Odpady ze zahrad a parků Kal ze septiků a ţump Objemný odpad *Znamená, ţe jde o nebezpečný odpad, se kterým je potřeba nakládat se zvláštní opatrností. Musí být také zvlášť shromaţďován. 11

13 Kdy je odpad povaţovaný za nebezpečný vymezuje taxativně zákon. Odpad je nebezpečný, kdyţ: je uveden v Katalogu odpadů v Seznamu nebezpečných odpadů, je smíšen nebo znečištěn některou ze sloţek uvedených v Seznamu sloţek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 zákona, nebo je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů, má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Tabulka 3 - Příloha č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. - Seznam nebezpečných vlastností odpadu Kód Nebezpečná vlastnost odpadu H1 Výbušnost H2 Oxidační schopnost H3-A Vysoká hořlavost H3-B Hořlavost H4 Dráţdivost H5 Škodlivost zdraví H6 Toxicita H7 Karcinogenita H8 Ţíravost H9 Infekčnost H10 Teratogenita H11 Mutagenita H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po odstraňování H14 Ekotoxicita Pokud má odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, původce odpadů je povinen zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, 12

14 i kdyţ není uveden v Seznamu nebezpečných odpadů. Jestliţe podnikatel svou činností vytváří nebezpečné odpady je odpovědný za nakládání s tímto odpadem aţ do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Jelikoţ nakládání s odpady zahrnuje např. i jejich shromaţďování, soustřeďování, třídění a skladování, je nezbytné, aby měl podnikatel na tyto činnosti souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností k nakládání s nebezpečným odpadem. Uvaţujeme případ, ţe předpokládaná produkce nebezpečného odpadu bude menší neţ 100 tun za rok. Místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností je ten, v jehoţ obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem je vydáván ve formě rozhodnutí, který je vydáván ve správním řízení. Toto řízení se zahajuje na základě ţádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, kterou je podnikatel povinen podat. Náleţitosti ţádosti upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady ) a tato ţádost v případě malého a středního podnikatele musí obsahovat tyto údaje: a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li ţadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, jeli ţadatel fyzickou osobou, b) identifikační číslo ţadatele, bylo-li přiděleno, c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem ţadatele, d) kopii podnikatelského oprávnění (např. ţivnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny ţadatele, e) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich mnoţství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi. Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce s ním není povinen jako s nebezpečným, i kdyţ splňuje některou ze čtyř výše uvedených podmínek. 13

15 5.2. Označovat a balit nebezpečné odpady (týká se jen těch, kteří s nimi nakládají) Nebezpečné odpady musí být označeny v závislosti na nebezpečné vlastnosti pod kódy H1 aţ H15 podle výše uvedené tabulky. Odpady s nebezpečnou vlastností pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 je třeba označit grafickým symbolem uvedeným ve vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Nebezpečné odpady se zbývajícími nebezpečnými vlastnostmi se označují jen nápisem nebezpečný odpad. Pokud jde o balení nebezpečných odpadů, zákon nařizuje řídit se přiměřeně zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. Podnikatelé, kteří s nebezpečnými odpady nakládají, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu (jeho náleţitosti jsou v příloze č. 3 k v vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady) a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Příklad: Podnikatel, kterému vznikají z jeho činnosti nebezpečné odpady, např. v nějaké opravně, nebo obchodě (nebezpečné odpady mohou být např. zbytky chemikálií, lepidel, rozpouštědel, nefunkční zářivky apod.) je povinen tyto odpady uchovávat roztříděné ve vhodných sběrných nádobách, označené a předávat je rovněž ve vhodném obalu firmě, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady. Sám podnikatel, kterému nebezpečné odpady vznikají musí mít rovněž souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady (viz výše). 14

16 5.3. Zajistit přednostní vyuţití odpadů Kaţdý (znamená, ţe i kaţdý drobný podnikatel) má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové vyuţití odpadů má přednost před jiným vyuţitím odpadů. Odpady, které původce (podnikatel) sám nemůţe vyuţít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Kaţdý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, ţe se tato osoba oprávněním neprokáţe, nesmí jí být odpad předán. Podnikatelé jsou tedy povinni vyţadovat, aby jim osoby, kterým hodlají své odpady předávat, předloţili souhlas ke sběru odpadů (nejčastěji) nebo souhlas k výkupu, vyuţití nebo odstranění odpadů. Tyto souhlasy vydávají krajské úřady ve formě správního rozhodnutí. Druhým dokladem, který jsou povinni vyţadovat k předloţení je výpis ze ţivnostenského rejstříku. Ţivnostenský zákon umoţňuje prokázat ţivnostenské oprávnění do vydání výpisu rovněţ stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením ţivnostenskému úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí vyuţít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vţdy výši sjednané ceny za tuto sluţbu Shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií Původce musí zejména dbát na to, aby nebyly míchány odpady nebezpečné s ostatními (např. zářivky, zbytky léků s běţným komunálním odpadem apod.). Odpady musí shromaţďovat odděleně, a to zejména nebezpečné od ostatních. 15

17 5.5. Zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem Tuto povinnost plní původce nejsnáze tím, ţe k ukládání odpadů pouţívá sběrné nádoby optimálního objemu odpovídající vlastní produkci a zajistí, aby nedošlo ke znehodnocení odděleně sbíraných sloţek odpadu, případně nedošlo ke smíšení s nebezpečnými odpady nebo odpady vykazujícími nebezpečné vlastnosti. Není proto vhodné shromaţďovat odpady na volně přístupném místě, protoţe můţe kdokoli vhodit do sběrné nádoby odpad, který tam nepatří, případně mohou do sběrné nádoby podnikatele, za kterou řádně platí, ukládat odpady i jiné osoby nebo podnikatelé Vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi Původci odpadů, jsou vţdy povinni vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady bez ohledu na mnoţství odpadů a druh odpadů, který z jejich činnosti vzniká. (Pozn.: průběţnou evidenci vede podnikatel za jakýkoli odpad, který mu vzniká). Evidence se vede za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh odpadu zvlášť. Odpady se zařazují podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů do skupin, podskupin a druhů odpadu. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. (Pozn.: Úplná absence evidence nebo její nesprávné vedení je nejčastějším důvodem pro sankce při kontrole České inspekce ţivotního prostředí). Základem odpadového hospodářství firmy je vedení průběţné evidence po dobu celého roku při kaţdém vzniku odpadu nebo jeho předání, bez ohledu na jeho mnoţství. Tato evidence slouţí pouze původci samému a nikam se nezasílá. Rozsah údajů nutných pro průběţnou evidenci upravuje 21 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, který stanoví, ţe průběţná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vţdy obsahuje: a) datum a číslo zápisu do evidence, b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. 16

18 Průběţná evidence odpadů se vede při kaţdé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se povaţuje naplnění shromaţďovacího nebo sběrového prostředku (např. sběrné nádoby). V případě, ţe se jedná o nepřetrţitý vznik odpadů, vede se průběţná evidence v týdenních intervalech. Při pravidelném svozu komunálního odpadu (pravděpodobně nejčastější stav u malých původců) v měsíčních intervalech. Původce odpadů je povinen tuto evidenci archivovat nejméně po dobu 5 let. Drobný podnikatel můţe vést evidenci na papíře nebo vyuţít vhodný software, nabídka těchto produktů na trhu je dostatečná). Pozn.: Na základě průběţné evidence se původce (podnikatel) rozhoduje, zda má povinnost zpracovat hlášení o produkci a nakládání s odpady a zaslat je do 15. února následujícího roku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Rozhodující pro takové úvahy jsou mnoţstevní limity produkce (100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více neţ 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok). Hlášení tedy musí podat původce odpadů, pokud dosáhne v součtu mnoţství odpadů, a to i pokud tohoto součtu dosáhne ve všech svých samostatných provozovnách dohromady (např. podnikatel má 5 restaurací, v kaţdé z nich vyprodukuje 20 kg nebezpečného odpadu ročně, např. zářivek), takţe konečný součet za firmu dosáhne 100 kg nebezpečných odpadů. Vznikne-li podnikateli povinnost zaslat hlášení, musí ho v termínu zpracovat a odeslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem kaţdá samostatná provozovna zvlášť za všechny odpady, které vyprodukovala. Pokud podnikatel provozuje činnost, při níţ vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá kaţdému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu. Podnikatelé, kteří jsou v postavení původců odpadů, mohou hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílat v listinné podobě (na formuláři v příloze č. 20 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady) nebo elektronicky v přenosovém 17

19 standardu dat o odpadech (resp. s vyuţitím speciálního softwaru, který je na trhu běţně dostupný). Elektronické podání se zasílá na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svém internetovém portálu. Pozn.: V hlášení o produkci a nakládání s odpady se do rubriky samostatná provozovna uvádí i místo provozování činnosti, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá a není provozovnou podle zvláštních právních předpisů. Problematika spojená s hlášením o produkci a nakládání s odpady je sloţitější, ale vzhledem k vybranému segmentu podnikatelů, kterému je text určen předpokládáme, ţe tuto povinnost nebudou mít Umoţnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyţádání předloţit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady Kontrolními orgány jsou Česká inspekce ţivotního prostředí (dále jen inspekce), krajský úřad příslušného kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní a újezdní úřad (jen v případě podnikatelské činnosti na území vojenského újezdu). Při nerespektování povinností zákona při nakládání s odpady můţe být podnikateli vyměřena pokuta: do výše Kč; ukládá obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která vyuţívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno vyuţití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, do výše Kč; ukládá inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem evidenci odpadů nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje, nezabezpečí odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, neumoţní 18

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 105 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ PK Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury č. j. 17/2011-910-IPK/1

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost volnou obor činnosti č. 15 část prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů VÝROBA,

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více