1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule"

Transkript

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových prostor včetně zajišťování potřeb souvisejících s bydlením. Část první Základní ustanovení Čl.I Firma družstva a sídlo družstva 1. Firma družstva: Bytové družstvo Zimmlerova Sídlo družstva: Zimmlerova 49, , Ostrava-Zábřeh Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Čl. 2 Trvání družstva Čl. 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu, společných částí domu a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: zajišťování správy a provozu vlastních nemovitostí provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu poskytování, popřípadě zabezpečování služeb spojených s bydlením uzavírání nájemních smluv a podnájemních smluv na družstevní byty, nebytové prostory a společné části domu 1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

2 Čl. 4 Členský vklad, zapisovaný základní kapitál družstva 1. Zapisovaný kapitál družstva je při jeho založení tvořen členskými vklady a činí částku ,- Kč (slovy: padesáttisíctřistapadesát korun českých). 2. Členský vklad ve výši 3785,- Kč (slovy: třitisícesedmsetosmdesátpět korun českých) a členové družstva jsou povinni splatit do patnácti dnů ode dne konání ustavující členské schůze k rukám správce vkladu.členský vklad tvoří: zákl. členský vklad ve výši 2650,- Kč, příspěvek na neděl. fond ve výši 265,- Kč a zápisné ve výši 870,- Kč. 3. Členové jsou povinni uhradit družstvu další členský vklad nebo se podílet na majetkové činnosti družstva pouze na základě předchozího rozhodnutí členské schůze a za podmínek stanovených členskou schůzi. Část druhá Vznik družstva, vznik a zánik členství Čl Bytové družstvo vzniklo jako společenství nájemníků bytů a nebytových prostor domu č.p umístěného na pozemku parc. č. 2202/36, k.ú. Ostrava-Zábřeh, obec Ostrava, okres Ostrava-město, ul. Zimmlerova číslo orientační 49 za účelem odkoupení tohoto domu s pozemkem dle zásad schválených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, kterými se upravuje postup při prodeji domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih. 2. Členy družstva se stávají ti nájemníci bytů a nebytových prostor v domě č.p na ul., Zimmlerova 49 Ostrava-Zábřeh, kteří o členství v družstvu projevili zájem, podali písemnou přihlášku, zavázali se k zaplacení členského vkladu a podílu na zřízení nedělitelného fondu, zápisného a splatili další členský vklad. 3. Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost, a to až do výše svého členského vkladu, kterým je tvořen základní kapitál družstva. 4. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. 5. Družstvo je způsobilé ode dne zápisu do obchodního rejstříku nabývat práv a zavazovat se. Čl. 6 Vznik členství 1. Členství vzniká při splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov: a) při založení družstva dnem vzniku družstva b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a složením vkladu c) převodem a přechodem členství 2 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

3 d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členem družstva může být zletilá fyzická osoba 3. Nezletilý občan se může stát členem družstva jen z důvodů dědění členských práv a povinností. 4. V době po založení družstva vzniká členství v družstvu rozhodnutím členské schůze o přijetí nového člena, a to na základě písemné žádosti o přijetí a po zaplacení členského vkladu, příspěvku do nedělitelného fondu, zápisného a delšího členského vkladu stanoveného členskou schůzí a to v plné výši, v hotovosti do pokladny nebo na účet družstva 4. Pokud členská schůze zamítne přihlášku, družstvo vrátí přijaté částky dle předchozí věty odmítnutému uchazeči do 30 dnů od konání členské schůze, na které byla zamítnuta přihláška uchazeče do družstva. Čl. 7 Společné členství manželů 1. Manželům vzniká společné členství v družstvu v případě, kdy jsou nájemci bytu, a to za splnění zákonných podmínek zejména při založení družstva, při přijetí manželů do družstva po jeho založení, při nabytí členství převodem nebo přechodem členství a vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Společné členství manželů však nevznikne, pokud spolu manželé trvale nežijí. Společné členství jiných osob než manželů není přípustné. Se společným členstvím je spojen jeden hlas na členské schůzi. Ostatní práva a povinnosti spojené se společným členstvím jsou stejná jako u členství fyzické osoby. 2. Stal-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství, pokud spolu manželé trvale žijí. Společné členství manželů však nevznikne. 3. Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Čl. 8 Přechod a převod členství 1. Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím, včetně členského vkladu, přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. S převodem členských práv a povinností přechází na nabyvatele také právo nájmu k bytu užívaného dosavadním členem na základě nájemní smlouvy s družstvem. 3. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu a písemný souhlas. nabyvatele členství (obou manželů v případě vzniku společného členství). 4. Převod části členských práv a povinností v případě, kdy má člen družstva práva a povinnosti ve vztahu k více družstevním bytům, je možné ve vztahu k právům a 3 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

4 povinnostem týkajících se jednoho bytu a vymezené části členského vkladu a rovněž nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 5. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na jeho dědice. Pokud je dědiců více, musí se tito dohodnout, kdo z nich se stane členem družstva. V případě, že se dědicové nedohodnou, bude jim vyplacen vypořádací podíl do tří měsíců po schválení nejbližší následující roční účetní závěrky. Čl. 9 Splynutí, přeměna členství v družstvu 1. Pokud člen získá v družstvu další členství, např. z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva, splynou v okamžiku vzniku těchto skutečností tato další členství s jeho původním členstvím v členství jediné. Členská práva a povinnosti z takto splynutých členství zůstávají členům zachována. Z uvedených důvodů splynou navzájem i společná členství manželů. (jedno členství jeden hlas) 2. K přeměně členství dochází v těchto případech: a) samostatné členství zůstavitele se přeměňuje na samostatné členství nebo společné členství manželů - dědiců členských vkladů zůstavitele b) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu se výměnou družstevního bytu přeměňuje na společné členství manželů. Čl. 10 Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům 1. Člen družstva má kromě užívacího práva k bytové jednotce dále právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na základě plné moci jednání a rozhodování členské schůze. b) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod, které družstvo svým členům poskytuje. c) uhradit na základě rozhodnutí členské schůze, ve výši a ve lhůtě stanovené rozhodnutím členské schůze další členský vklad nebo jinou majetkovou účast v družstvu. d) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům. e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami, týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován. f) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. g) na podíl na zisku schváleného členskou schůzí. h) disponovat s členskými právy a povinnostmi v souladu se stanovami a zákonem. i) s členem - nájemcem družstevního bytu a s manžely - společnými nájemci, mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť, snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změny je povinen člen - nájemce neprodleně oznámit družstvu. 4 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

5 j) kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakožto i používat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva. b) plnit usnesení orgánů družstva. c) platit úhrady za služby, které jsou spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor a zálohy na ně, nejpozději do 30. dne běžného měsíce d) platit odběr vody, plynu a el. energie dle stavu odečteného k určitému datu podle údajů měřidel v bytě nebo nebytovém prostoru a platit určenou poměrnou část spotřeby těchto médií ve společných částech družstevního domu. e) rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem nejpozději do 30.dubna následujícího roku. Vyúčtováním zjištěný přeplatek družstvo členu uhradí nejpozději do třiceti dnů po vyúčtování.v této době je povinen člen uhradit družstvu i vyúčtováním zjištěný nedoplatek. f) nezaplatí-li člen předepsané platby v termínu, je povinen uhradit navíc poplatek z prodlení. Ten se vyměří ve výši 2% z dlužné částky za každý započatý měsíc zpožděné platby zaokrouhleno nahoru na celé desítky korun. g) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt nebo nebytový prostor, jakožto i společné prostory a zařízení domu, řádně používat služeb, jejichž poskytování je s užíváním spojeno. h) převzít byt nebo nebytový prostor, který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené předsednictvem družstva, příp. uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu nebo nebytového prostoru. i) oznamovat družstvu neprodleně změny, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh a vyúčtování úhrad za služby spojené s užívání bytu nebo nebytového prostoru. j) umožnit pověřeným zástupcům družstva přístup do družstevního bytu nebo nebytového prostoru po předchozím oznámení k zjištění technického stavu bytu, k provedení nezbytných oprav a za účelem odečtu či montáže měřidel médií. k) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva a účastnit se akcí, schválených příslušným orgánem družstva. l) hradit veškeré opravy v bytě nebo nebytovém prostoru v plné výši. Do těchto oprav se nezahrnují: opravy a výměny společných rozvodů elektrických, vodo instalačních, kanalizačních, plynových a topných, včetně společných rozvodů a vnější nátěry oken. Tyto vyjmenované činnosti jsou hrazeny z vytvořeného fondu na opravy a údržbu v případě, že nebyly poškozeny uživatelem bytu nebo osobami v bytě se zdržujícími. Rozhodnutím členské schůze může být na tyto opravy určena finanční výše spoluúčasti nájemníků. m) člen - nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv, dále je povinen provádět nebo zajišťovat provádění úklidu společných prostor družstevního domu dle platného harmonogramu pro tento dům. Totéž se týká udržování chodníků (např. odklízení sněhu) v souladu s platnými právními předpisy. 5 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

6 n) člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav, které v bytě nebo nebytovém prostoru má provádět družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. o) člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru je povinen odstranit závady a poškození, která způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. p) člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Souhlas družstva nenahrazuje vydání povolení či příslušného souhlasu stavebního úřadu či jiných orgánů státní správy dle příslušných právních předpisů. q) družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě nebo nebytovém prostoru pouze se souhlasem člena-nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. r) užívat byt nebo nebytový prostor a společné prostory jen k účelům, kterým byly určeny rozhodnutím stavebního úřadu. 3. Družstvo má právo zejména: a) požadovat na členech družstva dodržování stanov družstva a plnění usnesení orgánů družstva, b) požadovat na členech družstva splacení vkladů, k jejichž splacení se zavázali, c) požadovat na členech úhradu ztráty dle ustanovení těchto stanov, d) požadovat na členech uhrazení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony ve výši stanovené členskou schůzí družstva. 4. Družstvo má povinnost zejména: a) přidělit členovi družstevní byt a uzavřít nájemní smlouvu v případě, že mu na přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy vznikl nárok, b) vyplatit členům, kterým zaniklo členství v družstvu, vypořádací podíl, c) poskytnout členům na jejich žádost výpis rozhodných skutečností z evidence jeho členství v družstvu, d) zajistit členu nájemci družstevního bytu plný výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, e) umožnit všem členům družstva účastnit se členských schůzí dle ustanovení těchto stanov. Čl. 11 Členská evidence 6 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

7 1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. 2. Do členské evidence se zapisuje kromě firmy nebo názvu sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu, dalšího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. 3. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 4. Statutární orgán družstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. 5. Družstvo poskytne na žádost člena výpis všech jeho údajů z evidence. 6. Družstvo má povinnost tyto údaje ochraňovat a zabránit jejich zneužití. Čl. 12 Zajištění řádného užívání bytů a nebytových prostor 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty nebo nebytové prostory, se kterými hospodaří, byly řádně a výhradně využívány k účelům, ke kterým byly určeny rozhodnutím stavebního úřadu. 2. Byt nebo jeho část lze užívat k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem družstva, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nebytový prostor může být užíván pouze k účelům uvedeným v kolaudačním rozhodnutí. 3. Člen má právo vyplývající z jeho členství v družstvu na užívání konkrétní bytové jednotky, z jejíž podlahové plochy byl vypočten další členský vklad. 4. Člen má právo a povinnost uzavřít smlouvu o užívání (nájmu) bytové jednotky, ke které má užívací právo, na dobu neurčitou. 5. Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy rovněž: a) převodem členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností, pokud je s převáděnými členskými právy a povinnostmi nebo s jejich převáděnou části spojen nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru, b) na základě zdědění členského podílu, pokud je s přecházejícími právy a povinnostmi spojeno právo na nájem družstevního bytu nebo právo na nájem nebytového prostoru. 6. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu nebo nebytového prostoru, výši nájemného a způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. Měla by též obsahovat i popis příslušenství a popis stavu bytu nebo nebytového prostoru. Čl. 13 Přenechání družstevního bytu nebo nebytového prostoru do nájmu nebo podnájmu 1. Družstvo může nájemní smlouvou na dobu určitou pronajmout družstevní byt nebo nebytový prostor občanovi, i když není členem družstva v případě, že o nájem bytu nebo nebytového prostoru nemá zájem žádný z členů družstva. Výše náhrady za nájem bytu nebo nebytového prostoru (nájemné) a za plnění poskytované s užíváním bytu nebo nebytového prostoru se stanoví ve smlouvě ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze při respektování interních směrnic družstva.cena za podnájem je smluvní. 7 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

8 2. Při podpisu nájemní smlouvy dle předchozí věty může družstvo požadovat po nájemci kauci (na nájemné), jejíž výše bude stanovena členskou schůzí. 3. Družstvo může nájemní smlouvou pronajímat místnosti nesloužící k bydlení v družstevním domě třetím osobám, jestliže o ně nemá za podmínek určených oprávněným orgánem družstva zájem žádný z členů družstva. 4. Člen - nájemce družstevního bytu může byt nebo nebytový prostor nebo jeho část přenechat písemnou smlouvou do podnájmu třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem družstva. Po skončení podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní byt ani ubytování a nemá právo ani na náhradní nebytový prostor. Čl. 14 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká z důvodů stanovených zákonem, zejména: a) písemnou dohodou o ukončení členství v družstvu, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, g) zánikem družstva, h) smrtí člena, nedošlo-li k přechodu členských práv a povinností na dědice. 2. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje, jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. Čl. 15 Dohoda Písemnou dohodou mezi družstvem a členem o ukončení členství zaniká členství ke dni v této dohodě specifikovaném, jinak ke dni podpisu této dohody. Čl. 16 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení člena o vystoupení z 8 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

9 družstva z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva členské schůzi družstva. 2. Oznámení o vystoupení z družstva může být členem odvoláno jen písemně a je účinné jen v případě souhlasu členské schůze. Čl. 17 Vyloučení člena 1. Rozhodnutím předsedy družstva může být z družstva vyloučen člen, který: a) neplatí nájemné nebo úhrady za plnění poskytované s užíváním bytu nebo nebytového prostoru nebo členskou schůzí určený pravidelný příspěvek do fondu na opravy a údržbu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a příspěvku do fondu oprav, b) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, popř. rozhodnutím členské schůze, zejména neuhradí-li ve výši a ve lhůtě stanovené rozhodnutím členské schůze další členský vklad nebo jinou majetkovou účast na činnosti družstva c) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, d) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady slušnosti, zejména hrubě a opětovně porušují pořádek v domě, e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. 2. Družstvo zahájí jednání o vyloučení člena do tří měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3. O vyloučení podle odst. 1 písm. b) až d) může předseda družstva rozhodnout jen, dalo-li členu výstrahu doporučeným dopisem a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. 4. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členu oznámeno písemně, osobně nebo doporučeným dopisem. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí statutárního orgánu o vyloučení členovi 5. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněné do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která odvolání potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 7. Při vyslovení neplatnosti zániku členství podle odst. 6 vzniká poškozenému právo na náhradu způsobené škody. 9 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

10 Čl. 18 Úmrtí člena 1. Zemře-li fyzická osoba - člen družstva a nejde o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice, požádá-li dědic družstvo o členství. S přechodem členství na dědice přechází i práva užívací k bytovým jednotkám, které užíval zemřelý člen družstva. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Dědic, který nepožádal o členství v družstvu, má právo na vypořádací podíl zůstavitele. 2. Během doby od úmrtí člena družstva do vypořádání dědiců plní dědicové povinnosti člena družstva společně a nerozdílně. Neplnění povinností je důvodem k zániku z děděného členství formou vyloučení. Dědicům zůstává právo na vypořádání. Čl. 19 Zánik družstva Členství zaniká po zrušení družstva dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 20 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká způsobem stanoveným zákonem zejména: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu. 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem bytu pozůstalý. 3. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 4. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a ve všech případech zániku členství v družstvu. Čl. 21 Majetkové vypořádání při zániku členství 1. Při zániku členství za trvání družstva (nedošlo-li k přechodu či převodu členství) má, není - li zákonem stanoveno jinak, dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 10 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

11 2. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. 3. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Výplata je vždy vázána na předchozí uvolnění bytové jednotky. 4. Při vyplacení vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Orgány družstva jsou: a) členská schůze Část třetí Orgány družstva Čl. 22 b) předseda družstva a dva členové pověření členskou schůzí jednáním za družstvo c) pomocné orgány, budou li zřízeny (Čl.30 stanov) 1. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let nebo zástupci právnických osob, které jsou členy družstva.(podložené výpisem z rejstříku trestů). 2. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. 3. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě a k nejvyššímu prospěchu družstva, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy družstva. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 4. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje předseda družstva. Vůči předsedovi družstva uplatňuje nároky družstva členská schůze. 5. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen po předchozím projednání členskou schůzí. 6. Předsedovi družstva, příp. členům pověřeným členskou schůzí může být za výkon funkce přiznána přiměřená odměna nebo nákladů spojených s výkonem funkce. Výši odměn i zásady uhrazování nákladů stanovuje členská schůze. Čl. 23 Zánik členství v orgánu družstva 1. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období orgán, který jej jmenoval, odvolat. 2. Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce člena orgánu sám odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců, po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané. 11 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

12 3. Pokud členství v orgánu družstva zanikne smrtí člena, je povinen orgán, který člena do funkce zvolil, projednat tuto skutečnost na svém nejbližším zasedání. Čl. 24 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. 2. Členská schůze plní také působnost představenstva a kontrolní komise. 3. Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) plnit působnost představenstva a kontrolní komise b) měnit stanovy, domovní řád, příp. další vnitrodružstevní předpisy c) volit a odvolávat předsedu družstva a členy pověřené členskou schůzí d) projednávat a schvalovat zprávy předsedy družstva e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva f) schvalovat zásady hospodaření, návrh rozpočtu, řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku a způsobu úhrady případné ztráty g) schvalovat statuty fondů h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu i) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí statutárního orgánu j) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo změně právní formy k) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi (včetně zastavení či jiného zatížení nemovitého majetku družstva), ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen o předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem, m) schvalovat zásady pro určování výše podílů nákladů za užívání jednotky a za plnění služeb poskytovaných s jejím užíváním a také způsobu jejich vyúčtování n) schvalovat výši příspěvků členů na činnost družstva o) stanovit zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkce předsednictva družstva p) stanovit Zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem pracovních činností pro družstvo q) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku r) schvalovat úkony družstva, kterými se družstvo zavazuje k plnění nad ,- Kč s) rozhodovat o nájmu bytů, nebytových prostor a společných částí domu nebo majetku družstva 12 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

13 t) rozhodovat o udělení souhlasu s podnájmem bytů, nebytových prostor a společných částí domu nebo majetku družstva u) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí nebo které vyhrazuje zákon a stanovy. 4. Jednání členské schůze družstva svolává předseda družstva podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Pořad jednání členské schůze musí být nejpozději patnáct dnů před konáním členské schůze oznámen na veřejné vývěsce v družstevním domě a na pozvánkách zaslaných členům družstva. Oznámení resp. písemné pozvánky dále obsahují termín, hodinu a místo jednání. Pokud je to třeba, spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají nebo jiným způsobem zveřejňují i písemné podkladové materiály. 5. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů. Jestliže předseda družstva nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti dnů ode dne doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami, které požadovaly svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. 6. Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. 7. Členská schůze se koná v domě čp. 2894, na ul. Zimmlerova 49, není-li předchozí členskou schůzi stanoveno jiné místo konání. Čl. 25 Jednání členské schůze 1. Členská schůze jedná o záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce, např. o záležitostech, o jejichž projednání se členská schůze dodatečně usnesla a tento postup není v rozporu se zákonem. 2. Jednání členské schůze spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. 1. Každý člen družstva má jeden hlas. Čl. 26 Hlasování na členské schůzi 2. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. K přijetí všech usnesení členské schůze je, není li zákonem či stanovami stanoveno jinak, třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů družstva. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, zrušení, splynutí, sloučení, rozdělení či přeměně družstva je vždy třeba souhlasu nejméně dvou třetin přítomných členů. 3. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných hlasů. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. 4. Členská schůze hlasuje veřejně. V jednotlivých případech může členská schůze rozhodnout o tajném hlasování. 13 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

14 Čl. 27 Zápis z jednání členské schůze a informování členů družstva 1. O průběhu jednání členské schůze družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 3. Výsledky jednání členské schůze družstva jsou přiměřeným způsobem zveřejňovány. 4. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis z členské schůze a jeho přílohy k nahlédnutí. Čl. 28 Předseda družstva 1. Předseda družstva je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. 2. Předseda je oprávněn jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. 3. Je-li pro právní úkon, který činí předseda předepsána písemná forma, je třeba k podpisu předsedy připojit podpis dalšího pověřeného člena.. 4. Za svou činnost odpovídají předseda družstva a členové pověření členskou schůzí. 5. Předseda družstva zejména řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 6. Předseda družstva provádí nebo zabezpečuje zejména tyto činnosti: a) evidenci členů a evidenci nájemníků, podnájemníků a dalších osob. b) řídí běžnou činnost družstva v postavení vedoucího organizace. c) uzavírá smlouvy s dodavateli služeb a jejich vyúčtování. d) správu majetku družstva, provádění oprav a údržby od zjištění stavu, výběru dodavatele, přes kontrolu uskutečněných prací až po jejich převzetí a vyúčtování. e) informování členů, resp. dalších nájemníků a podnájemníků, o hlavních záležitostech družstva včetně doručování písemností, týkajících se hospodaření družstva. 7. Předseda družstva zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí předkládá zprávy o činnosti své a členů pověřených členskou schůzí a o činnosti družstva, svolává a připravuje její jednání. Čl. 29 Kontrolní komise 14 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

15 Působnost kontrolní komise vykonává členská schůze. Čl. 30 Pomocné orgány 1. K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, kterým může ustavující orgán svěřit část své působnosti a rozhodovací pravomoci, není li takový postup v rozporu s právními předpisy. (Dozor nad technickým stavem společných prostor, úklid, atd.) 2. Úkoly pomocných orgánů určuje orgán, který je ustavil. 3. Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je ustavil. Část čtvrtá Hospodaření družstva Čl. 31 Financování činnosti družstva 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti zejména z členských vkladů a jiných příspěvků hrazených členy družstva, z příjmů získaných hospodařením s neobsazenými byty, případně z jiných zdrojů. 2. Družstvo vytváří k zajištění svého hospodaření následující fondy: a) nedělitelný fond b) fond na opravy a údržbu c) další fondy podle potřeby na základě rozhodnutí členské schůze. 3. O svém finančním hospodaření vede družstvo účetní evidenci podle příslušných právních předpisů. 4. Družstvo má povinnost sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Čl. 32 Nedělitelný fond 1. Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Základní výše nedělitelného fondu se vytváří úhradou každého člena družstva ve výši 10 % jeho členského vkladu, která je splatná spolu s členským vkladem. 2. Nedělitelný fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % ročního čistého zisku až do doby, než fond dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3. Prostředky nedělitelného fondu je možno použít ke krytí ztrát družstva nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření družstva. O účelu použití a výši vydání rozhoduje členská schůze. Nedělitelný fond se za trvání družstva nesmí použít k rozdělení mezi členy. Čl Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

16 Fond na opravy a údržbu 1. Družstvo zřizuje fond údržby a oprav ve výši, o které rozhodne samostatným usnesením členská schůze. 2. Příjmy fondu tvoří především pravidelné měsíční příspěvky členů družstva. Jejich výši určí každoročně členská schůze, 3. Prostředky fondu údržby a oprav družstvo čerpá ke krytí výdajů spojených s údržbou a opravami v domě. 4. Fond se rozpouští ve výši účtovaných nákladů na opravy a údržbu domů. Opravy a údržba hrazené z fondu: a) základy a střecha (veškeré opravy) b) obvodové zdi - veškeré opravy, jako opravy fasády, příp. zateplení, opravy, oken, zábradlí a okapových plechů c) společné prostory - veškeré opravy zdí, dlažby, schodišťové krytiny, malování a nátěry, vnější nátěry oken, vstupních bytových dveří a zárubní, nátěry zábradlí a okapových plechů, opravy, příp. výměny nebytových dveří, opravy zařízení v prádelnách, mandlovnách a sušárnách c) elektrické rozvody - veškeré opravy, revize a výměny rozvodů až po jističe v bytech (včetně) d) vodoinstalační rozvody - veškeré opravy a rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody až po napojení na baterie v bytech, příp. po napouštěcí ventil do splachovače WC, výměny ventilů na stoupačkách, výměny, opravy a cejchování vodoměrů v bytech, revize a opravy hydrantů a hasicích zařízení f) kanalizační rozvody - veškeré opravy rozvodů po výstup ze zdi nebo podlahy g) plynové rozvody - veškeré opravy a revize po uzavírací kohout plynového spotřebiče (včetně) h) rozvody televizních a rozhlasových signálů, jakož i společných datových sítí - veškeré opravy rozvodů až po zásuvky - pokud je družstvo jejich majitelem. 5. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Čl. 34 Účetní závěrka, účetní rok 1. Řádné účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů. 2 Družstvo zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. 3. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s ní navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo způsob úhrady ztrát. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztrát k nahlédnutí. Předseda družstva zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, kterou předkládá členské schůzi ke schválení spolu s řádnou účetní závěrkou. 4. Účetní rok družstva trvá od 1. ledna do 31. prosince. 16 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

17 5. První účetní rok družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince téhož roku. Čl. 35 Způsob použití zisku a úhrada ztráty 1. O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze k návrhu předsedy družstva při projednávání roční účetní závěrky družstva, při tom je povinna dbát, aby družstvo oddělilo ze zjištěného zisku částky ke splnění svých odvodových a dalších povinností vyplývajících mu z příslušných zákonů.zbylý zisk se použije podle rozhodnutí členské schůze. 2. Nestačí-li k úhradě ztráty družstva vykázané roční účetní závěrkou prostředky družstva, může členská schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost člena nesmí přesahovat výši jeho členského vkladu. Část pátá Zánik družstva Čl Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a likvidace. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. dnem, kdy toto usnesení bylo přijato, přičemž rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem, b) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci c) usnesením členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení popř. dnem, kdy toto usnesení bylo přijato, d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 3. Případná likvidace družstva se provede podle obchodního zákoníku popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob likvidace. Část šestá Společná a závěrečná ustanovení Čl. 37 Doručení rozhodnutí, odvolání 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být prokazatelně doručeno nebo oznámeno. 2. Připouští li zákon či stanovy vůči rozhodnutí odvolání, činí lhůta k podání odvolání 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo oznámení (není li zákonem stanoveno jinak) a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí nebo oznámení. 17 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

18 3. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. Čl. 38 Řešení sporů Případné spory členů družstva s družstvem jsou projednány vždy nejprve na členské schůzi družstva. Spory mezi členy družstva jsou projednávány nejprve na členské schůzi družstva. Není-li některá ze stran spokojena s projednáním sporu, může tento spor řešit dále soudní cestou. Čl. 39 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním a občanským zákoníkem, dalšími platnými právními předpisy a interními předpisy družstva (např. domovním řádem apod..). Čl. 40 Účinnost Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí družstva a nabývají účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. 18 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I - Základní ustanovení Čl. 1 FIRMA A SÍDLO (1) Firma (název) družstva zní Bytové družstvo DOMOV 72, družstvo (dále jen družstvo ). (2) Sídlo družstva je v Praze 4, Nuselská

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více