1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule"

Transkript

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových prostor včetně zajišťování potřeb souvisejících s bydlením. Část první Základní ustanovení Čl.I Firma družstva a sídlo družstva 1. Firma družstva: Bytové družstvo Zimmlerova Sídlo družstva: Zimmlerova 49, , Ostrava-Zábřeh Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Čl. 2 Trvání družstva Čl. 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu, společných částí domu a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: zajišťování správy a provozu vlastních nemovitostí provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu poskytování, popřípadě zabezpečování služeb spojených s bydlením uzavírání nájemních smluv a podnájemních smluv na družstevní byty, nebytové prostory a společné části domu 1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

2 Čl. 4 Členský vklad, zapisovaný základní kapitál družstva 1. Zapisovaný kapitál družstva je při jeho založení tvořen členskými vklady a činí částku ,- Kč (slovy: padesáttisíctřistapadesát korun českých). 2. Členský vklad ve výši 3785,- Kč (slovy: třitisícesedmsetosmdesátpět korun českých) a členové družstva jsou povinni splatit do patnácti dnů ode dne konání ustavující členské schůze k rukám správce vkladu.členský vklad tvoří: zákl. členský vklad ve výši 2650,- Kč, příspěvek na neděl. fond ve výši 265,- Kč a zápisné ve výši 870,- Kč. 3. Členové jsou povinni uhradit družstvu další členský vklad nebo se podílet na majetkové činnosti družstva pouze na základě předchozího rozhodnutí členské schůze a za podmínek stanovených členskou schůzi. Část druhá Vznik družstva, vznik a zánik členství Čl Bytové družstvo vzniklo jako společenství nájemníků bytů a nebytových prostor domu č.p umístěného na pozemku parc. č. 2202/36, k.ú. Ostrava-Zábřeh, obec Ostrava, okres Ostrava-město, ul. Zimmlerova číslo orientační 49 za účelem odkoupení tohoto domu s pozemkem dle zásad schválených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, kterými se upravuje postup při prodeji domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih. 2. Členy družstva se stávají ti nájemníci bytů a nebytových prostor v domě č.p na ul., Zimmlerova 49 Ostrava-Zábřeh, kteří o členství v družstvu projevili zájem, podali písemnou přihlášku, zavázali se k zaplacení členského vkladu a podílu na zřízení nedělitelného fondu, zápisného a splatili další členský vklad. 3. Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, mají však na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost, a to až do výše svého členského vkladu, kterým je tvořen základní kapitál družstva. 4. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. 5. Družstvo je způsobilé ode dne zápisu do obchodního rejstříku nabývat práv a zavazovat se. Čl. 6 Vznik členství 1. Členství vzniká při splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov: a) při založení družstva dnem vzniku družstva b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a složením vkladu c) převodem a přechodem členství 2 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

3 d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členem družstva může být zletilá fyzická osoba 3. Nezletilý občan se může stát členem družstva jen z důvodů dědění členských práv a povinností. 4. V době po založení družstva vzniká členství v družstvu rozhodnutím členské schůze o přijetí nového člena, a to na základě písemné žádosti o přijetí a po zaplacení členského vkladu, příspěvku do nedělitelného fondu, zápisného a delšího členského vkladu stanoveného členskou schůzí a to v plné výši, v hotovosti do pokladny nebo na účet družstva 4. Pokud členská schůze zamítne přihlášku, družstvo vrátí přijaté částky dle předchozí věty odmítnutému uchazeči do 30 dnů od konání členské schůze, na které byla zamítnuta přihláška uchazeče do družstva. Čl. 7 Společné členství manželů 1. Manželům vzniká společné členství v družstvu v případě, kdy jsou nájemci bytu, a to za splnění zákonných podmínek zejména při založení družstva, při přijetí manželů do družstva po jeho založení, při nabytí členství převodem nebo přechodem členství a vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Společné členství manželů však nevznikne, pokud spolu manželé trvale nežijí. Společné členství jiných osob než manželů není přípustné. Se společným členstvím je spojen jeden hlas na členské schůzi. Ostatní práva a povinnosti spojené se společným členstvím jsou stejná jako u členství fyzické osoby. 2. Stal-li se některý z manželů nájemcem družstevního bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství, pokud spolu manželé trvale žijí. Společné členství manželů však nevznikne. 3. Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Čl. 8 Přechod a převod členství 1. Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím, včetně členského vkladu, přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem, uvedeným v této smlouvě. S převodem členských práv a povinností přechází na nabyvatele také právo nájmu k bytu užívaného dosavadním členem na základě nájemní smlouvy s družstvem. 3. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu a písemný souhlas. nabyvatele členství (obou manželů v případě vzniku společného členství). 4. Převod části členských práv a povinností v případě, kdy má člen družstva práva a povinnosti ve vztahu k více družstevním bytům, je možné ve vztahu k právům a 3 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

4 povinnostem týkajících se jednoho bytu a vymezené části členského vkladu a rovněž nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 5. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na jeho dědice. Pokud je dědiců více, musí se tito dohodnout, kdo z nich se stane členem družstva. V případě, že se dědicové nedohodnou, bude jim vyplacen vypořádací podíl do tří měsíců po schválení nejbližší následující roční účetní závěrky. Čl. 9 Splynutí, přeměna členství v družstvu 1. Pokud člen získá v družstvu další členství, např. z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva, splynou v okamžiku vzniku těchto skutečností tato další členství s jeho původním členstvím v členství jediné. Členská práva a povinnosti z takto splynutých členství zůstávají členům zachována. Z uvedených důvodů splynou navzájem i společná členství manželů. (jedno členství jeden hlas) 2. K přeměně členství dochází v těchto případech: a) samostatné členství zůstavitele se přeměňuje na samostatné členství nebo společné členství manželů - dědiců členských vkladů zůstavitele b) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu se výměnou družstevního bytu přeměňuje na společné členství manželů. Čl. 10 Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům 1. Člen družstva má kromě užívacího práva k bytové jednotce dále právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na základě plné moci jednání a rozhodování členské schůze. b) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod, které družstvo svým členům poskytuje. c) uhradit na základě rozhodnutí členské schůze, ve výši a ve lhůtě stanovené rozhodnutím členské schůze další členský vklad nebo jinou majetkovou účast v družstvu. d) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům. e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami, týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován. f) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. g) na podíl na zisku schváleného členskou schůzí. h) disponovat s členskými právy a povinnostmi v souladu se stanovami a zákonem. i) s členem - nájemcem družstevního bytu a s manžely - společnými nájemci, mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť, snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změny je povinen člen - nájemce neprodleně oznámit družstvu. 4 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

5 j) kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakožto i používat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva. b) plnit usnesení orgánů družstva. c) platit úhrady za služby, které jsou spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor a zálohy na ně, nejpozději do 30. dne běžného měsíce d) platit odběr vody, plynu a el. energie dle stavu odečteného k určitému datu podle údajů měřidel v bytě nebo nebytovém prostoru a platit určenou poměrnou část spotřeby těchto médií ve společných částech družstevního domu. e) rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem nejpozději do 30.dubna následujícího roku. Vyúčtováním zjištěný přeplatek družstvo členu uhradí nejpozději do třiceti dnů po vyúčtování.v této době je povinen člen uhradit družstvu i vyúčtováním zjištěný nedoplatek. f) nezaplatí-li člen předepsané platby v termínu, je povinen uhradit navíc poplatek z prodlení. Ten se vyměří ve výši 2% z dlužné částky za každý započatý měsíc zpožděné platby zaokrouhleno nahoru na celé desítky korun. g) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt nebo nebytový prostor, jakožto i společné prostory a zařízení domu, řádně používat služeb, jejichž poskytování je s užíváním spojeno. h) převzít byt nebo nebytový prostor, který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené předsednictvem družstva, příp. uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu nebo nebytového prostoru. i) oznamovat družstvu neprodleně změny, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh a vyúčtování úhrad za služby spojené s užívání bytu nebo nebytového prostoru. j) umožnit pověřeným zástupcům družstva přístup do družstevního bytu nebo nebytového prostoru po předchozím oznámení k zjištění technického stavu bytu, k provedení nezbytných oprav a za účelem odečtu či montáže měřidel médií. k) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva a účastnit se akcí, schválených příslušným orgánem družstva. l) hradit veškeré opravy v bytě nebo nebytovém prostoru v plné výši. Do těchto oprav se nezahrnují: opravy a výměny společných rozvodů elektrických, vodo instalačních, kanalizačních, plynových a topných, včetně společných rozvodů a vnější nátěry oken. Tyto vyjmenované činnosti jsou hrazeny z vytvořeného fondu na opravy a údržbu v případě, že nebyly poškozeny uživatelem bytu nebo osobami v bytě se zdržujícími. Rozhodnutím členské schůze může být na tyto opravy určena finanční výše spoluúčasti nájemníků. m) člen - nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv, dále je povinen provádět nebo zajišťovat provádění úklidu společných prostor družstevního domu dle platného harmonogramu pro tento dům. Totéž se týká udržování chodníků (např. odklízení sněhu) v souladu s platnými právními předpisy. 5 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

6 n) člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav, které v bytě nebo nebytovém prostoru má provádět družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. o) člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru je povinen odstranit závady a poškození, která způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. p) člen - nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Souhlas družstva nenahrazuje vydání povolení či příslušného souhlasu stavebního úřadu či jiných orgánů státní správy dle příslušných právních předpisů. q) družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě nebo nebytovém prostoru pouze se souhlasem člena-nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. r) užívat byt nebo nebytový prostor a společné prostory jen k účelům, kterým byly určeny rozhodnutím stavebního úřadu. 3. Družstvo má právo zejména: a) požadovat na členech družstva dodržování stanov družstva a plnění usnesení orgánů družstva, b) požadovat na členech družstva splacení vkladů, k jejichž splacení se zavázali, c) požadovat na členech úhradu ztráty dle ustanovení těchto stanov, d) požadovat na členech uhrazení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony ve výši stanovené členskou schůzí družstva. 4. Družstvo má povinnost zejména: a) přidělit členovi družstevní byt a uzavřít nájemní smlouvu v případě, že mu na přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy vznikl nárok, b) vyplatit členům, kterým zaniklo členství v družstvu, vypořádací podíl, c) poskytnout členům na jejich žádost výpis rozhodných skutečností z evidence jeho členství v družstvu, d) zajistit členu nájemci družstevního bytu plný výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, e) umožnit všem členům družstva účastnit se členských schůzí dle ustanovení těchto stanov. Čl. 11 Členská evidence 6 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

7 1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. 2. Do členské evidence se zapisuje kromě firmy nebo názvu sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu, dalšího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. 3. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 4. Statutární orgán družstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. 5. Družstvo poskytne na žádost člena výpis všech jeho údajů z evidence. 6. Družstvo má povinnost tyto údaje ochraňovat a zabránit jejich zneužití. Čl. 12 Zajištění řádného užívání bytů a nebytových prostor 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty nebo nebytové prostory, se kterými hospodaří, byly řádně a výhradně využívány k účelům, ke kterým byly určeny rozhodnutím stavebního úřadu. 2. Byt nebo jeho část lze užívat k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem družstva, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nebytový prostor může být užíván pouze k účelům uvedeným v kolaudačním rozhodnutí. 3. Člen má právo vyplývající z jeho členství v družstvu na užívání konkrétní bytové jednotky, z jejíž podlahové plochy byl vypočten další členský vklad. 4. Člen má právo a povinnost uzavřít smlouvu o užívání (nájmu) bytové jednotky, ke které má užívací právo, na dobu neurčitou. 5. Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy rovněž: a) převodem členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností, pokud je s převáděnými členskými právy a povinnostmi nebo s jejich převáděnou části spojen nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru, b) na základě zdědění členského podílu, pokud je s přecházejícími právy a povinnostmi spojeno právo na nájem družstevního bytu nebo právo na nájem nebytového prostoru. 6. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu nebo nebytového prostoru, výši nájemného a způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. Měla by též obsahovat i popis příslušenství a popis stavu bytu nebo nebytového prostoru. Čl. 13 Přenechání družstevního bytu nebo nebytového prostoru do nájmu nebo podnájmu 1. Družstvo může nájemní smlouvou na dobu určitou pronajmout družstevní byt nebo nebytový prostor občanovi, i když není členem družstva v případě, že o nájem bytu nebo nebytového prostoru nemá zájem žádný z členů družstva. Výše náhrady za nájem bytu nebo nebytového prostoru (nájemné) a za plnění poskytované s užíváním bytu nebo nebytového prostoru se stanoví ve smlouvě ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze při respektování interních směrnic družstva.cena za podnájem je smluvní. 7 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

8 2. Při podpisu nájemní smlouvy dle předchozí věty může družstvo požadovat po nájemci kauci (na nájemné), jejíž výše bude stanovena členskou schůzí. 3. Družstvo může nájemní smlouvou pronajímat místnosti nesloužící k bydlení v družstevním domě třetím osobám, jestliže o ně nemá za podmínek určených oprávněným orgánem družstva zájem žádný z členů družstva. 4. Člen - nájemce družstevního bytu může byt nebo nebytový prostor nebo jeho část přenechat písemnou smlouvou do podnájmu třetí osobě jen s předchozím písemným souhlasem družstva. Po skončení podnájmu nemá podnájemník právo na náhradní byt ani ubytování a nemá právo ani na náhradní nebytový prostor. Čl. 14 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká z důvodů stanovených zákonem, zejména: a) písemnou dohodou o ukončení členství v družstvu, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, g) zánikem družstva, h) smrtí člena, nedošlo-li k přechodu členských práv a povinností na dědice. 2. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje, jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. Čl. 15 Dohoda Písemnou dohodou mezi družstvem a členem o ukončení členství zaniká členství ke dni v této dohodě specifikovaném, jinak ke dni podpisu této dohody. Čl. 16 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení člena o vystoupení z 8 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

9 družstva z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva členské schůzi družstva. 2. Oznámení o vystoupení z družstva může být členem odvoláno jen písemně a je účinné jen v případě souhlasu členské schůze. Čl. 17 Vyloučení člena 1. Rozhodnutím předsedy družstva může být z družstva vyloučen člen, který: a) neplatí nájemné nebo úhrady za plnění poskytované s užíváním bytu nebo nebytového prostoru nebo členskou schůzí určený pravidelný příspěvek do fondu na opravy a údržbu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a příspěvku do fondu oprav, b) závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, popř. rozhodnutím členské schůze, zejména neuhradí-li ve výši a ve lhůtě stanovené rozhodnutím členské schůze další členský vklad nebo jinou majetkovou účast na činnosti družstva c) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, d) buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady slušnosti, zejména hrubě a opětovně porušují pořádek v domě, e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva. 2. Družstvo zahájí jednání o vyloučení člena do tří měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3. O vyloučení podle odst. 1 písm. b) až d) může předseda družstva rozhodnout jen, dalo-li členu výstrahu doporučeným dopisem a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. 4. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členu oznámeno písemně, osobně nebo doporučeným dopisem. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí statutárního orgánu o vyloučení členovi 5. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněné do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 6. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která odvolání potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 7. Při vyslovení neplatnosti zániku členství podle odst. 6 vzniká poškozenému právo na náhradu způsobené škody. 9 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

10 Čl. 18 Úmrtí člena 1. Zemře-li fyzická osoba - člen družstva a nejde o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice, požádá-li dědic družstvo o členství. S přechodem členství na dědice přechází i práva užívací k bytovým jednotkám, které užíval zemřelý člen družstva. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Dědic, který nepožádal o členství v družstvu, má právo na vypořádací podíl zůstavitele. 2. Během doby od úmrtí člena družstva do vypořádání dědiců plní dědicové povinnosti člena družstva společně a nerozdílně. Neplnění povinností je důvodem k zániku z děděného členství formou vyloučení. Dědicům zůstává právo na vypořádání. Čl. 19 Zánik družstva Členství zaniká po zrušení družstva dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Čl. 20 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká způsobem stanoveným zákonem zejména: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu. 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem bytu pozůstalý. 3. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 4. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a ve všech případech zániku členství v družstvu. Čl. 21 Majetkové vypořádání při zániku členství 1. Při zániku členství za trvání družstva (nedošlo-li k přechodu či převodu členství) má, není - li zákonem stanoveno jinak, dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 10 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

11 2. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců po schválení účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. 3. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Výplata je vždy vázána na předchozí uvolnění bytové jednotky. 4. Při vyplacení vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Orgány družstva jsou: a) členská schůze Část třetí Orgány družstva Čl. 22 b) předseda družstva a dva členové pověření členskou schůzí jednáním za družstvo c) pomocné orgány, budou li zřízeny (Čl.30 stanov) 1. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let nebo zástupci právnických osob, které jsou členy družstva.(podložené výpisem z rejstříku trestů). 2. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. 3. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě a k nejvyššímu prospěchu družstva, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy družstva. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 4. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje předseda družstva. Vůči předsedovi družstva uplatňuje nároky družstva členská schůze. 5. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen po předchozím projednání členskou schůzí. 6. Předsedovi družstva, příp. členům pověřeným členskou schůzí může být za výkon funkce přiznána přiměřená odměna nebo nákladů spojených s výkonem funkce. Výši odměn i zásady uhrazování nákladů stanovuje členská schůze. Čl. 23 Zánik členství v orgánu družstva 1. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období orgán, který jej jmenoval, odvolat. 2. Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce člena orgánu sám odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců, po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané. 11 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

12 3. Pokud členství v orgánu družstva zanikne smrtí člena, je povinen orgán, který člena do funkce zvolil, projednat tuto skutečnost na svém nejbližším zasedání. Čl. 24 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. 2. Členská schůze plní také působnost představenstva a kontrolní komise. 3. Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) plnit působnost představenstva a kontrolní komise b) měnit stanovy, domovní řád, příp. další vnitrodružstevní předpisy c) volit a odvolávat předsedu družstva a členy pověřené členskou schůzí d) projednávat a schvalovat zprávy předsedy družstva e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva f) schvalovat zásady hospodaření, návrh rozpočtu, řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku a způsobu úhrady případné ztráty g) schvalovat statuty fondů h) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu i) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí statutárního orgánu j) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo změně právní formy k) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, l) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi (včetně zastavení či jiného zatížení nemovitého majetku družstva), ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen o předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem, m) schvalovat zásady pro určování výše podílů nákladů za užívání jednotky a za plnění služeb poskytovaných s jejím užíváním a také způsobu jejich vyúčtování n) schvalovat výši příspěvků členů na činnost družstva o) stanovit zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkce předsednictva družstva p) stanovit Zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem pracovních činností pro družstvo q) jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku r) schvalovat úkony družstva, kterými se družstvo zavazuje k plnění nad ,- Kč s) rozhodovat o nájmu bytů, nebytových prostor a společných částí domu nebo majetku družstva 12 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

13 t) rozhodovat o udělení souhlasu s podnájmem bytů, nebytových prostor a společných částí domu nebo majetku družstva u) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí nebo které vyhrazuje zákon a stanovy. 4. Jednání členské schůze družstva svolává předseda družstva podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Pořad jednání členské schůze musí být nejpozději patnáct dnů před konáním členské schůze oznámen na veřejné vývěsce v družstevním domě a na pozvánkách zaslaných členům družstva. Oznámení resp. písemné pozvánky dále obsahují termín, hodinu a místo jednání. Pokud je to třeba, spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají nebo jiným způsobem zveřejňují i písemné podkladové materiály. 5. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů. Jestliže předseda družstva nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti dnů ode dne doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami, které požadovaly svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. 6. Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. 7. Členská schůze se koná v domě čp. 2894, na ul. Zimmlerova 49, není-li předchozí členskou schůzi stanoveno jiné místo konání. Čl. 25 Jednání členské schůze 1. Členská schůze jedná o záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce, např. o záležitostech, o jejichž projednání se členská schůze dodatečně usnesla a tento postup není v rozporu se zákonem. 2. Jednání členské schůze spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. 1. Každý člen družstva má jeden hlas. Čl. 26 Hlasování na členské schůzi 2. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. K přijetí všech usnesení členské schůze je, není li zákonem či stanovami stanoveno jinak, třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů družstva. K přijetí rozhodnutí o změně stanov, zrušení, splynutí, sloučení, rozdělení či přeměně družstva je vždy třeba souhlasu nejméně dvou třetin přítomných členů. 3. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných hlasů. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. 4. Členská schůze hlasuje veřejně. V jednotlivých případech může členská schůze rozhodnout o tajném hlasování. 13 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba

STANOVY. Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba STANOVY Bytového družstva Na rybníčku Ukrajinská 1476 Ostrava - Poruba ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více