STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská 366/7D. 3. Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Dr č. vl a má přiděleno identifikační číslo Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy. Čl. 2 Právní statut a charakteristika družstva 1. Družstvo Letohradská Sedma (dále jen družstvo") je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Posláním družstva je pečovat o svůj majetek a řádným hospodařením dosahovat zisk. 4. Přijetím těchto stanov se družstvo Družstvo Letohradská Sedma v souladu s ustanovením 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jako zákon o obchodních korporacích nebo zákon / plně podřizuje právní úpravě zákona o korporacích. Tato změna nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Veškeré právní poměry družstva a jeho členů se řídí v plném rozsahu ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Čl. 3 Předmět podnikání (činnosti) družstva Předmětem podnikání (činnosti) družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. ČI. 4 Základní kapitál družstva a základní členský vklad 1. Základní členský vklad člena družstva činí 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. Uchazeč o členství je povinen splatit základní členský vklad na účet družstva do patnácti (15) dnů ode dne podání přihlášky do družstva. 2. Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech základních a dalších členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Čl. 5 Majetková účast člena družstva, družstevní podíl 1. Majetkovou účast člena družstva tvoří základní členský vklad a další členský vklad, ke kterému se člen družstva zavázal. 2. Výši dalšího členského vkladu, formu vkladu a termín splatnosti u členů přijatých za trvání družstva schválí členská schůze. O dalším členském vkladu uzavře družstvo s členem

2 písemnou smlouvu, která musí mít náležitosti dle ust. 572 zákona o obchodních korporacích. 3. Výše dalšího členského vkladu podle odst. 2 se v případě peněžitého vkladu určí cenou obvyklou. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele na náklad vkladatele. 4. Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze. 5. Základní členský vklad a další členský vklad tvoří dohromady členský vklad. 6. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. Část druhá: Družstvo a jeho členové Čl. 6 Vznik členství 1. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. 2. Členem družstva může být fyzická i právnická osoba. 3. Za trvání družstva členství vzniká: a) přijetím za člena družstva na základě písemné přihlášky, b) převodem družstevního podílu, c) přechodem družstevního podílu, d) jiným způsobem stanoveným zákonem a v souladu s těmito stanovami. 4. K přijetí za člena družstva na základě písemné přihlášky podle odst. 3 písm. a) musí být splněny následující podmínky: a) souhlas s přijetím nového člena družstva schválený členskou schůzí, a to nadpoloviční většinou všech členů družstva, b) splacení základního členského vkladu, popř. zaplacení dalšího členského vkladu, jehož výši schvaluje členská schůze. 5. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu. Čl. 7 Převod družstevního podílu 1. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle Čl Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Čl. 8 Přechod družstevního podílu 1. Smrtí člena zaniká jeho členství v družstvu, družstevní podíl, tj. členská práva a povinnosti přecházejí na toho dědice, který družstevní podíl zdědil v pozůstalostním řízení. Čl. 9 Splynutí družstevních podílů 1. Ke splynutí družstevních podílů v družstvu dochází v případě, kdy člen nabude za trvání svého členství družstevní podíl jiného člena téhož družstva.

3 2. Družstevní podíly splývají v jeden družstevní podíl v den, kdy člen další družstevní podíl nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. Čl. 10 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena, e) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, f) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, g) smrtí člena, h) zánikem družstva bez právního nástupce, i) jiným způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami. 2. Písemná dohoda Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, musí dohoda obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká. Majetkové vypořádání se provede nejpozději do 3 měsíců po řádné účetní závěrce za rok, v němž členství zaniklo. 3. Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká dnem, kdy je písemné oznámení člena o vystoupení z družstva doručeno představenstvu. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. 4. Vyloučení Člen družstva může být vyloučen, jestliže: a) opakovaně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, stanovami a dalšími vnitrodružstevními předpisy, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, c) přes prokazatelné urgence je v prodlení s platbami určenými členskou schůzí či vyplývajícími přímo z těchto stanov po dobu min. 3 (tří) měsíců, d) z dalších důvodů stanovených zákonem nebo těmito stanovami. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, o které rozhoduje členská schůze. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, kdy porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutým lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Čl. 11 Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nebo jeho dědicové nárok na vypořádací podíl.

4 2. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (tří) měsíců ode dne schválení účetní závěrky za rok, ve kterém došlo k zániku členství. 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členovi. Čl. 12 Seznam členů 1. Představenstvo vede seznam členů družstva, do něhož se zapisují následující údaje: - jméno, příjmení, bydliště nebo sídlo, případně jiná členem určená adresa pro doručování, - den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, - výše základního členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti, - výše dalšího členského vkladu a data platby a výše, v níž byl splacen, - výše a datum vyplacení vypořádacího podílu. 2. Do seznamu členů družstva se bez zbytečného odkladu vyznačí veškeré změny evidovaných skutečností. Každý člen je povinen takové změny oznámit představenstvu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 3. Každý člen družstva je oprávněn nahlížet do seznamu členů a žádat o vydání potvrzení o svém členství v družstvu, jakož i o obsahu svého zápisu v seznamu. Čl. 13 Práva a povinnosti družstva 1. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. 2. Družstvo je povinno: - naplňovat tyto stanovy a realizovat povinnosti dané mu zákonem, - informovat členy družstva o veškeré družstevní činnosti a o vyřízení podnětů, připomínek nebo stížností. Čl. 14 Členská práva Člen má právo zejména: a) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a obdržet kopii zápisu, b) volit a být volen za člena představenstva družstva, pokud je svéprávný a splňuje další podmínky zákona, popř. stanov družstva, účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, případně se podílet i na zisku družstva, pokud členská schůze rozhodne o jeho rozdělení mezi členy, c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, orgánů družstva a jejich členů a být o jejich řešení informován, d) na převod svého družstevního podílu v souladu s těmito stanovami a platným právním řádem, e) na vyplacení vypořádacího podílu při zániku členství za trvání družstva, f) na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku při likvidaci družstva, g) navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. h) nahlížet do seznamu členů družstva a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů, i) další práva vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva, ostatních vnitrodružstevních předpisů a právních předpisů.

5 Čl. 15 Povinnosti členů družstva Člen družstva je povinen zejména: a) splatit základní členský vklad a další majetkovou účast způsobem a ve lhůtách určených členskou schůzí a dále dle usnesení členské schůze, b) platit včas a řádně platby, poplatky a splátky družstvu ve výších a termínech stanovených členskou schůzí, c) dodržovat stanovy, předpisy o požární ochraně, popřípadě další vnitřní předpisy družstva a plnit usnesení jeho orgánů, d) zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva, e) přispívat podle svých možností k činnosti družstva a k ochraně družstevního majetku, f) oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu poté, co nastala rozhodná skutečnost, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů, každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů, g) účastnit se členských schůzí družstva nebo zajistit řádné zastoupení, h) plnit další povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva, ostatních vnitrodružstevních předpisů a právních předpisů. Část třetí: Orgány družstva Čl. 16 Obecná ustanovení pro orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo 2. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání jednání, b) program jednání, c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Přílohou zápisu členské schůze je také pozvánka. 3. Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna v souladu se smlouvou o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje členská schůze na základě zhodnocení činnosti orgánů družstva za uplynulé období. Čl. 17 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za rok. 2. Členská schůze v souladu s 726 odst. 2 zákona o obchodních korporacích plní působnost kontrolní komise. 3. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Svolavatel nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 4. Na žádost alespoň 10 % (slovy: deseti procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu (1/5) všech hlasů zařadí představenstvo jimi požadovanou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost o doplnění programu došla představenstvu poté, co

6 již bylo členům družstva předepsaným způsobem oznámeno konání členské schůze, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 5. Členská schůze má pravomoci stanovené zákonem. Do její výlučné pravomoci zejména patří: a) přijímat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a schvalovat smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, c) přijímat nové členy družstva, d) rozhodovat o vyloučení člena družstva, o udělení písemné výstrahy a o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení člena družstva (v souladu s těmito stanovami a platnými právními předpisy), e) schvalovat domovní řád a další vnitrodružstevní předpisy, f) schvalovat účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření družstva, g) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o způsobu úhrady ztrát, h) schvalovat výši dalších členských vkladů členů družstva a schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu nebo zrušení, i) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, j) rozhodovat o majetkových dispozicích s nemovitými věcmi ve vlastnictví družstva, k) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva a o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, l) rozhodovat o zřizování, výši a způsobu doplňování fondů družstva, m) projednávat zprávy představenstva, n) schvalovat zásady hospodaření s majetkem družstva, o) dávat představenstvu družstva předchozí souhlas k přijetí nebo poskytnutí úvěru či zápůjčky, p) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 6. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi. 7. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. 8. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi v souladu s příslušným ustanovením zákona. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů družstva. 9. Při hlasování má každý člen 1 hlas. 10. Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen: a) jiným členem družstva na základě plné moci bez úředně ověřeného podpisu, b) třetí osobou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. 11. K přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy pro rozhodování o dané záležitosti počet hlasů vyšší. 12. K přijetí rozhodnutí o přeměně družstva je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech členů. K rozhodnutí o přijetí úvěru nebo zápůjčky je zapotřebí souhlasu všech členů.

7 Čl. 18 Rozhodování mimo zasedání členské schůze per rollam 1. Stanovy připouštějí hlasování per rollam ve všech záležitostech, nevylučuje-li to zákon nebo stanovy. 2. Družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, které obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi a c) podklady potřebné pro jeho přijetí. 3. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 4. Pro přijetí rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů, nestanovují-li zákon nebo stanovy pro rozhodování dané záležitosti počet hlasů vyšší. 5. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. 6. Představenstvo oznámí členům v písemné formě výsledek hlasování a obsah přijatých usnesení nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření k návrhu (návrhům) usnesení. Čl. 19 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud je stanovy či zákon nesvěřují do působnosti jiných orgánů. 2. Do představenstva družstva mohou být voleni jen členové družstva starší osmnácti let. 3. Funkční období členů představenstva je pětileté a členové mohou být opětovně voleni. Funkční období členů představenstva končí všem jeho členům stejně. 4. Představenstvo je tříčlenné. Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva, v jeho nepřítomnosti řídí jednání pověřený člen představenstva. 6. Představenstvo se schází podle potřeby. 7. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Podává jí zprávy o své činnosti a o činnosti družstva. 8. Představenstvo připravuje program a podklady pro jednání členské schůze, svolává členské schůze a zabezpečuje písemné vyhotovení zápisu o průběhu jednání každé členské schůze. 9. Za družstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně. 10. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva a další člen představenstva. Představenstvo odpovídá za vedení účetnictví družstva a řádnou účetní závěrku. 11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení členské schůze družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 12. Představenstvo může na základě plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné osoby. Část čtvrtá: Hospodaření družstva Čl. 20

8 1. Družstvo hradí náklady své činnosti z nájmu bytů ve vlastnictví družstva, z pronájmu nebytových prostorů, případně z jiných zdrojů. 2. Představenstvo sestavuje a předkládá členské schůzi ke schválení plán oprav, pravidelných revizí a rekonstrukcí a plán hospodaření pro příští období. 3. Představenstvo s ohledem na plán hospodaření družstva navrhuje výši nájemného z bytů a nebytových prostor a způsob prodeje bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva. 4. Členové družstva přispívají k řádnému hospodaření družstva vlastní aktivitou, např. kontrolou stavu domu a prováděných prací v něm. Členové družstva chrání společný majetek. Čl. 21 Fondy družstva Družstvo vede a zřizuje fondy podle platných účetních předpisů a podle těchto předpisů také účtuje. O zřizování, výši a způsobu doplňování fondů rozhoduje členská schůze družstva. Čl. 22 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty 1. O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze. Pokud členská schůze rozhodne o rozdělení zisku mezi členy, zisk se rozdělí mezi členy podle poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu. 2. Případnou ztrátu z hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze: a) ze zisku minulých období, b) jiným způsobem podle rozhodnutí členské schůze. 3. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva, a to částkou 1.500,- Kč. Tato uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Čl. 23 Vedení účetnictví a řádná účetní závěrka 1. Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo, které za tímto účelem založí a vede účet u peněžního ústavu. 2. Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 3. Účetním obdobím je kalendářní rok. 4. Družstvo má povinnost každý rok zajistit sestavení řádné účetní závěrky. 5. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení také způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát družstva. 6. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. 7. Představenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daňového přiznání výroční zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí každého roku. Část pátá: Zánik a likvidace družstva Čl. 24 Zánik družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze schváleným většinou hlasů všech členů, b) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno, c) rozhodnutím soudu,

9 d) jiným způsobem, který stanoví zákon. 3. Soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstva a nařídí jeho likvidaci, jestliže: a) počet členů družstva klesl pod 3 členy, b) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období členů statutárního orgánu družstva (představenstva) a nebyl zvolen nový orgán, 4. Soud před rozhodnutím o zrušení družstva stanoví lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné. Čl. 25 Likvidace družstva 1. Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů. Likvidátora jmenuje členská schůze. 2. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členovi družstva k nahlédnutí. 3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak, že se vyplatí členům družstva splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň 1 rok, a to podle poměru v jakém se podílejí na základním kapitálu. 4. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do veřejného rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firma družstva s dovětkem v likvidaci". Část šestá: Závěrečná ustanovení Čl Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím veřejné datové sítě, a to na adresu zapsanou v seznamu členů. 2. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. Čl Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích, popř. občanským zákoníkem.

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín S T A N O V Y D R U Ž S T V A Zemědělské družstvo Deblín Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání. Členství v družstvu je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 - ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více